Goudsche Courant, woensdag 26 maart 1873

Vrijdag 28 Maart 1873 N 1340 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad m Gouda en Omstreken TolJoming It vinden het was tem eeneaaneporlng lot verdere werlcwiamheid een geneesmiddel tegen ïwakte waarmede hij in de vervulling zijner ta k tè ItanifK n heeft Versailles 24 Maart De uilgaveii zyn op helbudget van 1874 dal tlmns officieel bekend is genurilfii geraamd op 2523 millioen en de ontvangsten op 25iG mdJiueu l c uitgaven ijn alzoo vermeerderd met 14 millioen In deze ucrmeerdering is de begrooting van bét Departement vau Oorlog voor S9 millioen begrepen De Minister van Financiën stelteene verhoogiug van de grond en personeele belasting xoomede lan het meubilair voor Daartegen zal liet patentrecht vermiudeid worden De vlottende schuld bedraagt thans 617 millioen Kantoiigcrcctit te Gouda Terechtzitting van Woensdag den 12 Maart 1873 K G veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 60 of subs gevangenisstraf van 7 dagen met vrijspraak van het overige hem bij dagvaarding len laste gelegde de kosten ten dien opzichte gevallen te dragen door den staat wegens liet als schipper van een stooravaartuig met dat stoomvaartoig m de rivier de Gouwe in de nabijheid van de spoorwegbrug over die rivier iu de gemeente tioudii vroeger Broek o a terwijl die brug ge iüleii was 1 een ander naderbg die brug liggend vaartuig te ziju voorbij gevaren 2 hetzelve niet ajii de daartoe bestemde palen te hebben vastsemerrd en 3 bij het wederop ncn van die brug rart hetielve niet naar volgorde van aankomst ie jijii doorgevaren S d H huisvrouw van F T en J v VV veroord cld tot eene geldboete van ƒ 1 subs gevangenisstraf van Cell dag egeus bet te Gouda met een kruiwagen niet beladen met glas of aardewerk buiten noodzaak berijden van een met klinker be tr iat voetpad O T veroordeeld tot eeue geldboete van 3 of subs gevangenisstraf van één dag wegens bet binnen de gemeente Gonda laten stilstaan van een met een piard bi 9 inunen voertuig onder dat bij Is tigfnanr of een ander geschikt persoon de teugela hield of onmiddellijk bij of vóór de bespanuing was geplaatst O d W veroordeeld tot twee geldboeten eene v iu 3 en eene van ƒ 1 o subs gev inge niselraf van één dag voor elke boete egens bette Gouda l als geleider van een met een hond bespannen en over den o eiibareu weg rijdend voer tmg naast den hond 2 het ryden mot een aangespaiii cu hond die niet waa voorzien van muilkoif J V S veroordeeld tot twee gelilboeten dik vnn ƒ 5 of subs gevungenisstraf van twee dagen voor elke boete bovendien tot eene gevangenisstraf van vyf dagen wegens l het zieh als geleider van trekdieren daarvan verwijderen zonder die onder oldoend toesicht te stellen of behoorlijk vast te zetlen op een openbaren weg in de provincie Zuid Hull ind ï liet te Gouda als geleider van ceii niet hon eu bcspannea voertuig niet gaan naast de honden ea zulks na binnen do laatste vorige twa ilf maanden door dit kuntongorioht wogei s polilic ovurliediiig te zyn veroordeeld geweest Terecht ittiiig tan den 19 Alaart 1873 L V veroordeeld tot eene geldboete van 3 of sub gevangenisstraf van één dag wepens het binnen de gemeente Gouda laten stilsiaau v iu een met een paard bespannen voertuig zonder dat hij als eigenaar of een ander gesoSikt persoon de tengels hield of oniuiddellijk bij u vóór de bcspaoning geplaatst was 1 d H veroordeeld tot eeiif geldboete van l of subs gevangenisstraf van één dag wegens het te Gouda rijden met een aangespannen houd die niet was voorzien van muilkorf J V d B veroordeeld tol twee geldboeten de eene van ƒ 3 en de andere van 1 of subs gefangenisatraf van één dag voor elke boete wegens het te Gouda 1 als geleider van een met een hond bespannen kar niet gaan naast den hond So hel rijden met een aangespannen hond die niet voorzien was vnn muilkorf C V H en J d V veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of subs gevangenisstraf van één da wegens het te Gouda met een kruiwagen niet beladen met glas of aardewerk buiten noodzaak berijden van een net klinker bestraat voetpad En allen in de koefen des noods invorderbaar bij lijfsdwang Burgerlijke Stand OEboBEN 22 Ma rt Christijia oaders fi NieawsDbaijzcn ea H E vbb üomniel 23 Adriaaos ouderi A van OviKLeiii 20 Majrt Ü de ADVERTENTIEN Voor de rele blijken van deelneming betoond bjj het overladen m ner dierbare gade M H E VAN OVEKZEE wordt langs dezen weg ook namens mijne Kinderen Behuwd en Kleinkinderen hartelyk dank gezegd F ÖKENDEL Gouda 25 Maart 1873 Burgfcr Be waar school te OODDA De INSCHRIJVING vaU Kinderen voor het 2 kwartaal 1873 zal plaats hebben op MAANDAG 31 MAART 1873 des avonds om 8 uur J N SCHELÏEMA Voon VAN ZEULEN S r Aan het geëerde Publiek wordt door deze beleefdelijk ter kennis gebragt dat van af ZONDAG 6 APRIL eerstk mijn winkel des Zftndags na TWEK Uren zal GESLOTEN jju D H LUNE NBÜBG West Haven B 180 IMEUVYE lEl ST B OTTESSÜMAMSTEmU Stoomiiach td ieiist langs Gouda en tiisschengelegeu plaatsen in correspondentie met Noord Holland Friesland Oroaingoa Drenthe eu Overijsel tot vervoer vnn PASSAGIEKS GOKDEKUN en VEE Vertrek van Rotterdam en Aiu8terdaiii lederen avond negen uur uitgezonderd Zondag Agenten te AiMteitlamT P KlJilVlTiS Rokin bjj de Doelenstraat Ulllioom T FONTAINE UoKkoop J WKYNANDS Gouda N WIEZEB Itotterdam J A van ukr ÖtJllUIJT Haringvliet Z Zjjde GEVRAAGD een Tiniiucrman een Molenaar drie Inrtragcrs om dadelükin dienst te treden Adres SAUÊRfiiÈH eu MUNIjlEPP Glasfabriekan ten Nieuwerkerk a d IJnael Openbare Verkooping om Contant Geld op WOENSDAG den 9 APRIL 1873 des voormiddags ten 10 ure aan de Bouwmanswoning bewoond door JAN van DEK LINDEN in den Zuidplaepolder onder de Gemeente Zevenhuizen van 1 Bruin MBRRIEPAARD ond 5 jaar 1 Bruin MERRIEPAAED aftands 7 MELKKOEIEN gekalfd of aan den uring 1 aanhouders KALF eenige KIPPEN B0ERENWAGEN3 PLOEGEN BOUW en MELKGEBEEDSCHAPPEN en eenig MEUBILAIR Information ten Kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddin n een De ondergeteekende heeft d eer de ontriuigst der NIEUWSTE FAEASOLS k ENTOUCAS voor Damea en Heeren te berichten Mabkt a 57 Wed A CANBVASCINL Openbare Verkooping op de Hofstede Akker oord in den Zuidplaa polder nabjj Gouda onder Moordrecht op WOENSDAG den 16 APEIL 1873 des voormiddags ten 9 ure precies van 1 zwaar donkerbruin EÜINPAABD 1 zwart Bovenlandsch MERRIEPAARD 1 bruin Bovenlandsch BÜINPAARD 1 schimmel MERRIEPAARD allen aftands 3 vette KOEIEN 20 KALFKOEIEN gekalfd of aan den uring 20 VAARKOEIEN 1 VLEGELDORSCHMACHINE met RMmolen voor 3 Paarden 1 STROOSNWpANK MANGEL WORTELKNEUZER SCHÓFFELPLOEGEN BOERENWAGENS KARREN KRUIWAGENS MELKWAGENS PLOEGEN EGGEN SCHOUWEN WAGEN en PLOEGTUIGEN SLEEPIIEKKEN HEKKEN MELK EMMEItö MELKKANNEN en vele BOÜWen MELKGEREEDSOHAPPEN Ecnepartü HOOI STROO MEST PULPE 1 ZAADKLËED met toebehooren LIZEBWEBK TIMMER en BRANDHOUT Ecnige Meubilaire Goederen Bü verspreide biljetten in het breede oiotchrt j ven en alles daags te voren te bezichtigen j De verkooping van de levende Haaf lal aaif vangen dos morgens t n 11 ure De verkooping der levende Haaf geschiedt op dag van betaling z jnde 1 December 1873 niiU gegoede borge stellende by contante betaling korting tegen percent per maand Onerujens alUs contant Nadere inforiuutiën t n kantore van den Notnris A N MOLENAAR te Waddiiixveen en bij den Bouwbocr 8C1I1LKAMP op Akktroord voornoemd Onscliadclült en üocllreffendj Menignmlen komt mjj de vraag voor MgUhoer kan ik uwe Watten geritst gebruiken of lillen gebruiken Zyn dezelve aan dit of dat niet schadelijk en vind ik mij derhalve verpligfr ti r iuligting van du nog onbekende Ijjders te fiioettm herinneren das de Abshaubbin s Watten bjj hare buitengewone genezende kracht in alle Bhumatische iciekten en aandoeningen Ledemaatspijn of Stijfheid benevens Loomheid Huiduitslag Jeukte of andere obstruotiën door zwaarbioedigheid ontstaan overigeua in alle lekten van anderen aard volmaakt onschadelijk zijn zoodat mei ze ten allen tyde zonder eenig gevaar kan gebruiken Zy zullen nimmer schaden maar wel in de meest getallen nut aanbrengen Zij worden door de Doctoren zeer en door velen ernstig aanbevolen De prijs is 30 Cts per pakje verfcrngbasr aan het Hoofd Dépot bjj A BRBETVELT Az te Deljt Eu verder bij T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zerenhuizen G WILHELMUS Woerden T W DEN UIL Schoonhoven A KAULING Alphen J GOUDKADE Boskoop J n KELLER Weate Wagenstraat Itotterdam A REIJNARDT Oostpoort ÜÏTO HOOGENDIJK Capelle ajd IJatel Gouda Druk van A Brinkman KENNISOEVINO Nationale Militie TWEEDE ZITTING van dkn MILITIEEAAD I UKaEMb h S rEBeD VVKTHOUI KR S v n iood brengen ter slgemeene kcunis lat de Tweede Zitting vnn deo Militieraail bedoeld bij art I 6 der Wet van den l ii Augustus tSGl StaalMado Jij tal plaat krbbeii op het Baadliuia le LEIUK V en rel I Op VVornsdaff den 16n April 1873 de roormiddag ten 9 ure roor de lyjtrlingen omtrent wier ziak in de eerste Zitting getiie uitvpra kou wordcB gediaa ea roor hen die we n gemis der gerorderde lengte ai het hebben ran gebreken nog persoonlgk moeten worden ondertocht 2 Op VNoensilag deii SHu April dasraanrolgeode dea middiiga tcu 12 ure tt Voor de loteliugen die een Plattsrerranger of Nuamerrrrwiaseliar rerlaiigen roor te tellen b Voor hen die ala Fiaal rerranger of Numoerferwissclur rrrlangen op te treden Ue loteliagen die roor borengrnoemden Militieraad moeiten re scirjnen doch met rerichenen zijn worden gehouden geene reden tot vrijstelling te hebben en roor den dienst aangeweaen het niet ontvangen eeiier bijzottderc Kennis ering of Oproepingsbiljet ontheft geenszins ran ile rrrpligting tot ket rerschijtien roor den Uilitienud at tot iet indimen ran de tot staring der redenen ran vrijstelling i orderde bcwgsatukkcu Be UAelinf oatreul ien de MUiticniut in de Eerste Ziitiqg reeds uitspraak IiclH gedaan behoeft niet in de Tweede Zitliiig te vers hijiieii ten ware hij daarin een Plaat rerrunger of uiniiierr rwi ieiaar mogt willsn rourstellen Gouda den 25 Maart 187 3 Burgemeester eu Wethouder voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaOOOLKEVEBroBTlTIJÏ V VX BeüOBX IJzkNIXKJUX BUITENLAND Bullciiliioil si li Ovcrzlclit 1b de Maandag oqt de Kransctie natioiLile rergadering gehouden zitting is de stu itsbcgrooting rour 1871 ingediend Pe ontrangnleii ziju geraamd op 2536 millioen de mtgaren op ï i i millioen fr d i 149 millioen meer dan de vorige begrooting Van die rermeerderiiig ran niigarcn komen 81 millioen op de taatswihuld en de dutaticn en 39 millioen op de begrooting van oorlog De niiuister vuii financiën stelt vour eei e rerhougiiig van de grouilbelnstiiig het prraani el en de bcinetiiig op t meubilair en lenc vcruiiiidcruig der p ilentkeliistiiig De tlattende chuld bedraagt 817 milliuen In dezelfde zitting heeft de heer Depe r eene petitie van prins Xapülcon ingediuij de oumiddellyke VOOrle ing d nnrv in is door de vcrgadtriiig geweigerd Toch is er besloten tot drukken en ronddeelen Het voorstel ïoliiin om op stnatakosten werklieden naar de Weenrr tentoün stelling te zenden is verworpen Slen hoopt ecliter dut nu de verschillende kamers vnu koophandel de kusien daarvan zullen dragen In de Uaandag door den Puilsdien rijksiing ge houden zitliug heeft bij de ber iadshjiiiig van het verdrag met Frankrijk nupcns de schadeloosstelling roor ilen oorlog en d daarmede in verband siannde ontruiming rui het Fransohe grondgebel de heir Simson onder toejoichiug der vergadering voorde teld dat de ryksdng zou verklaren met de grootste tevredenheid het bf üleidrnd achrijveii van den rijkskanselier ontvangm to hebben Priin von Bismaruk dankte de vergadering voor hare wanrdeering l e itdnikking van dank door do meerderheid der volksvertegenwoorilising geuit noemde hjj de hoogste belooning vnn den Bliintsuinu Voor hem was het eene aanmoediging Inj de hera nog w qclitende werkzanmlicclcii wi eciic irlieiiij voor de knnlen waar mede kf bij de rervallingMMr taak keeh te kampen De coaaiaaién uit d i Autschen bondsraad roor hudel en ngrerheid hebh i io beginsel de tahaksbeliMiiig als aequiralent VWM de af te schaffen zoutbelaating rerworpea roor l feral echter de regeering zich uiet met dit ad ric vcneuige stellen zij roor ecu recht van 8 tkal op biaienlsjidsefae en van 14 tkal op buitenlandsoke labtt per 50 küoframnen te hefieaf Onder de beweegredenen welke door de pieerderheid der cummiuie VdU den bondsraad tegen het beginsel ran eene tabakabeluting zijd aangevoerd bekoort dat de geuteijjkkeid in Zuid Duitsoliland ea Klzaa Lothariiigen by de aanstaande rerkiezingeu die nieawe bel istiug ten hareu roordeele zou kaouea apioiteeren Ü ledea der emamissie hadden orerigeus roor het meereiideel geen bepaald omschreven iostructifu van kaoae regeeriugen Van den anderen kant hebben de Zaui Diiitsche leden zich niet ooroorwaardeljk tegvn htf roorstel ran Pruisen rerkUard Hurleaberg ia er roor De waarschijnlijkheid bestaat dut dat de koodsraaJ het roor ran Praiten zal aannemen gelijk dit ook door de oummisaie bij eene reiitaeele beraadsUging en afge dieideu ran het beginwl der belasting is roorgesteid De katholieke genleiijke oaderirijzers tan de iorichtingen ran booger eadenrijt in de province Puscu tija door deu ainialer van eeredieust uiige ooodigd te vcrkUren of lij met betrekkiug tot de reronieoiDgen over het omlemdit io de Uaitarfae taal Toornemens ajo de roorsoliriften der regcering of el die rao dan aartaki ctop ta Telgen ludien Ji Mbtea wcigorea liek m de roorsehriften der refceriag te ooderirerpen ullea zij lu kione hetrekkiiigeu worden geaeliorst en disciplinair rerrolgd Kea aantal dier ambtenaren hebtien reeds ten antwoord gegeren dat zij den asTtslnssi hop zullen ge hoorzameu Daarop zijn ij met 1 AprU a a geschorst Overal wjar zoik kao wordt n het godsdienstig onderwijs gegeven duor de orer ge leeraar dtr gymnasicHi de bijzon Irre godsdienstoefeningen roor de lecrlii gen ziju afgeschaft De knhluiiiia e r iad tiiii Sjiolhurn heeft met 70 tegen 26 stammen zich rerklaard tegen het roorstel der ultramtinlniieu om de houding der reyeering in de bisschopaiaugclegenheid af te kenrea en hei behoud ran den p sioor Scumind aan eene rolksatemming te onderwerpen De commissie ran den Bemer grootea raad keelt besloten aan dien ra l roor ta stellen om die houding der regeeriog ia de blsachopaiaak goed te kenren eu ten opzichte ran het protest v n Lachat dat uit de Jora en dit van de 97 geestelgken tot de orde van deu dag orer te gaan Het kerkelijk bestuur heelt aan de regeering roorIf AeiA om in de Jura gemeenlen waar 100 geesle lijken de gehoorziamheid hebben geweigerd en geene vicarissrn aanwezig zyn roorloopig de godKlieust oafening te staken Te üeiièvo is de wet op den katholieken eereJienst met 9081 tegen 151 stemmen door het volk aange nomen Do ultraraontaoen namen geen deel ann de stemming Het nautal stemgerrchtigde burgers vnu het kanton is 16 200 De liberalen hebben dus hy deze stemming eene meerderheid Vjn lOüU siemmeu De permanente rommissie door de Spaansohe C or tos benoemd bestaat uit 20 leden Na hunne be noeuung is de rergnderiiig uitneiigrgian onder het aanheffen dor kreten leve Spanje I leve de republiek Het wttsoiitwerp op de slaverny in Porto Kioo 18 door de Cortes aangenomen pewijzigd nuar het ameiidemeut vun den lieer Garcia Rui Het bepaalt de onmiddellijke afschaffing der slavernij te rekenen van de afkondiging d r wel in de Gaceta Aan de gecmancipeerden wordt le verplichting opgrlegd om zich gedurende drie jaren ann hunne tegenwoordige meesters te verhuren of anders ann den st iat Zij zullen eerst vijf jaren na do emancipatie lu het genot treden van de politieke rechten He schndcloosstelling komt uitsluitend ten laste van lc begroeting van PoitoUico Overigens worden de berichten tiit Spanje steeds onfjunstiger De verwarring neemt ion vooral is door do oiibesuiide ninatrrgelen dir re oering de kriigstudit rerminderd waardoor d Miatcs Bcr gebaat tyn Men spreekt ran de aaoataande aftreding ran Castelar eo een ander minister sar FBANEBUK De obtbindiag rao de datiooalt rergadering ia looals men rerwacfaten kon ket dagelyksch brood ran de Prausche journalisten de JVaifou gematigdclericaal orgaan raa ket recktenai lden had ranokerd dat Thiers roor de outbioding in 74 via ruoral om de rele wetten dia no auclea werdca rastgesteld en die onmogelijk binaea mik kort tijdsbestek koadea orden a edaao De oSoieM Sair komt in een lilrocrig artikel tegen 4eM k ring op en tegt dat Thiers mtegeudeti ane de M s rau het rechteraiddeo daidelyk keeft te kenuen go geren dat naar lya feroalen de algemcoaa rerkiezingen ia October moeten plaats kebbaa mtdk ét begrooting noek de eoostitationeeie wett knaaa zooreel tijd rooreu de begrooting roor 74 ia oogereer dezelfde als die ran 73 Dat de nationale rergadering nog lang na da ontruiming bijeen bénft tohynt een onmogelijkheid merkt een Duitwk oorrespoudeut op want zij is U weinig bemind es reclatr te veel gehaat en zelfs Thier loopt gariar wanneer hy zich roor de rergadering in de bn stelde oa in haar ral te wordea meegesleept io de ongering raa dra preaident is men ten rolle hiervan overt gd en tracht men de Nationale te bewegen lidi matig in haar lot te schikken eo den storm niet Of te roeaea Ken der meeat atgemeene aigaaentea die oiet alleen de repttblikeiusake Uadaa aaar obk de sm gematigde zwwla de Jamrmal lUt DAaU ra ook da genoemde oScuuse tr roor eea spoedige ootbiadiag ren de nationale d i de outWading ia Ootober bg brengen u dat de rerkiexiogea radicaler saUea att rallen naarmate men langer waekt en waaneer aea aan het rerlangen ran de reobteityde toegaf ea de rergadering tot 74 liet blyren aea een kaaer lou rerkrijgen waarin Uambetta niet meer op da niterate linkerayde zou zitten maar iu het rechter oentram j het 18 de toenemende outevredenheid die aan da verkiezingen een zeer radical kar kter zou geren Men verzekert dat de cummiuie roor de kieswet op de 70 000 kiezers een afgevaardigde wil doen rerkiezen de nieuwe nationale zal daarmee beataan uit 500 leden Verlangend ziet men naar het werk der commissie uit daar men niet gerust is orer He door h iar roor te stellen beperkingen ran hel a geiKea stemrecht Dat bet reactionair deel ran de nationale tick nog looreel mogelgk lal doen gelden blykt o a uit het rapport van de commisse roor de orgaai atte ran hel bestuur van Ljron waarbjj wordt voorgesteld om de centrale mairie van Lyon af te schnffeii in plaats daarvan zes arrondissementen in Ie stellen en deu prefect van de Hhone dezelfde bevoegdheid te geren als welke is verleend aan den pref ol dor Se ne Lvon wordt derhalve ereuals Pary s tol da uU nJeringen gebracht de besliuing der oommissie IS tegen den zin der regeering althnus vau Thiers wellicht niet van den miuisler van binncnian ische zaken üuulard rooral wuuiioer de meerderheid be gint iu te uien dat haar positie onhaudba ir wordt en zij op het laatst van dit ja ir ral moeten vertrekken zal zij er genoegen in vinden oin de tweede republikeinsche stad ouder dwangbe tiior te plaatsen Het eerste werk van haar opvolgs tr zj dan waarschijnlijk zyn af te breken wat zg heeft opgebouwd In hoever wy kunnen a aiin op de verzekcriug der oScieuse bladen dat Thiers de ontbinding iu October wil en ook tal doorzetten is mocielyk uit te maken daar de officieusen dikwerf alleen warden gebezigd als politiek peillood Franschea die onlangs Pary s bezochten verzekeren ons dat Thiers reeds lang naar de ontbinding heeft uitge ien om van de tegenwoordige meerderheid te worden verlost eu hy zoodr de ontruiming heeft pUn s gehad de zaak zal doordrijven IVy zyn op dit punt echter uiet gerust vooreerst bezit de Nat onale de macht om te blyren wanneer zij dot wil en Thiers is aa al hetgeen wij van hem liebbcu gezien ile man niet om standvastigheid Ie tooiien eu des noods tegen een conflict niet op te zien j S jjO ii i c