Goudsche Courant, vrijdag 28 maart 1873

ïke i gj ootinf foor 74 is gistorea reeih in de iJFniiGnaU Vergadeiing meilfgedeeld de begrooting sluit op papier noet een batig alot van 3 nuiilioen de uitgaven zijn vermeerderd uiet 149 millioen waarvan voor Oorlog weder 30 ii illioeD de vlot teutle schuld bedraagt 617 millioeu I ENGELAND ïfl de beide huizrn ran het Parlement is verleden Pondcrd ig ran re eerinijswejce medegedeeld dat al de tegenwoordige ministers hunne portefeuille behouden zoodat ï le geruehtcn welke nopens ene gedceltelyke wijziging èd het kaÜinet in omloop waren gebracht thans blijken bngegrouil te zfjn geweest In het Lagerhuia ging de medcdrclinj gepaiird met een vemntwoordiiig van den heer üladst mi ajingaande den langeii duur der crisis ivaaromtrcnl hij te kenhen guf dat de aanvankelijke weïgtrinjE van den heer Diaraeli om xich met de vorming van eeu kabinet te belat ten tu geeue onvoorwaardelijke bewoordingen was vcriat Nuiler duur de Koningin du niuin fiiauiit umlervraugd had de heer Üi raeli na oveMeg mi t ijue gee4verwmitcii eerst een paar dngcn later ann de Koningin Ie Icenufii gc tteveii dat hij bg zijne weigering volhardde fi tlaarop had de heer Cïind tone zirh bereid verklaard weder het böwind te aimvimrden Hïj deed dit echter ttirt enii eu persooniijk n tegenzin want hij had belioerte aau mat na oo veel jiibeid doüh de weigering des heert n nisrai li had geene keus Itelnten T t1 0 s deul hij opinerkcii dat hïj ilic ivrtïgcfing in strijd achtte met prect deute i en parlementair gebruik Keduien oui de zitting te bekor en had hij nieti gevonden hoewel nntunrÜjk de erh uiding tuftsch ïn Ie oppositie en de rpgeèiing v tu da u Aard geworden is dat d eparlementaire arbeid aanuierkelijk zon moetru btsnoeid M orden Intnssclien hadden de ministers hunne portefeuille weder opgenomen eu souden den loop van zaken af tachten en dien overeenkomstig handelen l e regeering had hare beginselen wat wetgeving en beheer aangaat niet getvyzigd en bleef rekenen op het vertrouwen en den steun van het Lagerhuis Op deze rede volfïde eene zeer MÏtvoerige raedodeeling van den heei isr teli waarib hïj rekenschap gaf vau de redenen welke hem genoopt hadden om de opdracht tot vorming van oen uitduw kabinet ran de baud te wijzen Ilij kon namelijk niet rekenen op en meerderheid in het Lagerhuis it tegcnjcel htul hij daiur eene miiKlerheid vau omstreeks Jü stemmen De verwerping vau het wetsontwerp op het hooger onderwijs m lerlanih waa niet door hem uitgelokt en had geenv staatkundige beteckenis vermits die alieeu hel gevolg was vau de toevallige samenstenlnliug van le lerache Katholieke leden en zijne Disraeli s geestverwanten eene sanenstemming welke op den duur onmogelijk was zelfs teit opzichte dezer zelfde nsstie waariH de conservatieve partij nimmer aan het verlangen der lersche Katholieken naar de oprichting eener Katholieke universiteit zou kunnen toegeven Eene ontbinding vau h t Lagerhuis kwam hem daarentegen niet raadzaam voor wegens de zeer gewichtige en teedere aanhangige qnassticn van buiten en binnenhndsche staatkunde waaromtrent de oppositie wilde ti die allen in haar regeeringsprograinma opnemen zich voor haar optreden of althans vóórdat zij tot de ontbinding overging zou behooren te verstaan Daarna heeft het Huis zijne gewone werkzaamh den hervat Dezer dagen hebben ook de arbeiders in de steenkolenmijnen van iKuidelijk Wales eene schikking met huDfie patroons getroifen en is daardoor een einde gekomen aan de uitgebreide werkstaking welkesedert het begin van dit jaar in de aldaar gevestigde uitgestrekte fabrieken ter bewerking van ijzer heefl Toortgeduurd Ëene berekening der daarbij geleden winsten en verliezen loopt natuurlijkerwijze zeer inhet nadeel der winsten uit manr dit is zeker dat het gedrag zoowel vau patroons als van werklieden gedurende de elf weken der werkstaking voorbeeldigts geweest Onmatigheid en gewelddadigheden de gewone gezellinnen van den lediggnng zijn op merkwaardige wijïie achterwege gebleven en de patroons hebben eene groote mate van welwillendheid aanden dag gelegd De werklieden hebben aan loonen SOO OüO p st verspeeld en de schade der patroons wordt op minstens 2 millioen p st geschat DrRchade welke de neringdoenden in het district geItxlen hebbem is zeer groot maar niet in cijfers te berekenen en de uerküedon hebben irh in schnlden gestoken nanronder zij waarschijnlijk nog ve e jaren gebukt culten ga n De groote bedrnjgerij ten kosie van dè bank van Engeland gepleegd bthourt zeker tot d t zeldzaamste oplichterijen die ooit voorkwamen tieduld talent brutaliteit geld dat ntlea was hier veijeenigd en reputatie vdfttrdrreii w én vaho e wlsslls in groolen getale geïucassecr ii Zoo bedrieglijk waren de handteekeningen der grootste kantoren nagemaakt dat de 4 etrokken persene i later hebben erkend de valsche niet van de ecule te kunnen onderscheiden Ben kleinigheid deed ejphter t bedrog uitkomen Op een Ier wissfeia was de vervaldag niet aangewezen in allo vertrouwen gMig meh naar t betrokken kantoor om dat verzuim te doen herstellen doch thttns kwam hel bedrug terstond uit Hoe spoedig men echter handelde de dadeijs hadden zich reeds uit de voeten gemaakt Zijn echter de dieven tegenwoordig slim de politie is t ui t minder De huofdschuldige na eens Horton dan iNaSren gemmiod duch wiens eigen lijke naam Anstt i Bidwell was vluchtte naar Havana dev ijl v in tti iar niet aan Kngelund wordt uitgeleverd Ken j ngelsch poiitie beAmbti was hem evenwel te Parijs op het spoor gekomen en nog eer hij aan wal stapte werd hij gevangen genomen duur dt jiuhtie lü Havana die per telegraaf wns gewmirsohuwd en door t vooruitzicht op een beloonintE van UU pond haar werkzaamheid verdubbeld had Wordt nu maar bewe en d t hij uan de hem ten labte gelegde feiten schuldig is dan zal toch zijn uitlere niig volgen t Is nog onbekend of Bidwell wel iets van t ge stolene bij zich had dat de Bnuk echter veel van haar eigendom op andere wijze zat terugbekomen st mL reeds vtist Ken ander lid der bende as naar NewYurk gevlucht duch ook hier bewees de telegraaf uittL ki ndo diensten en de politie had de beleefdheid den reiziger aan de landingsplaats op te w ichten en in bei urnig tu uemun bij hem vunü lAt t 40ÜÜ pond aau geld en kostUaarheden Wel waren nu du huofdschuldigen bezorgd maar den eigenlijken buit had men uog niet gevonden De argu oogen van de politie hebben d eu echter evenzao ondekt eu in beslag genomen Hij bestond vuur t meerendeel uit bons en juweelen door den lalsans aangekocht en per post uit Engeland aau voorname bankiershuizen te NewYurk en ISoaton ter bewaring o ezottdeu De pakketten werden echter met afgeleverd maar door de gewaarschuwde postndminii tratie aangehouden eu aan de pohtie ter h nd gesteld too zal ook geschieden met de bezendiitgcn die uog onderweg ziju De bank zal dus denkelijk niet betrekkelijk geringe schade vrij komen eu de daders zullen huu verdiende loon oiitmngen Toen men de daders nog zoekcude wus Itiid tu Luik eeu Cigenaurdig voorval phiats Personen aan besohrijving van den voortvluchtige beantwoordende w rden daur gezien eu gevangen genomen Nader onderzoek dcaï zien dat men niet de rechte personen voor had Toch waren ztj niet onschuldig maar debet aan een andere oplichterij en daarom ook vluchtende Kr suhijnt dus in deze een zekere overeenkouist van boeventronies te bestaan D üTt s c h land Over het algemeen gcuomen is de dag nn het 25jarig jubilatum der revoluiio van 1S4S te Berliju kalm voorbijgegnaD Slechts de uiterste linkerz de der Fortscbrittspartei de radicale hcrrormers en de saciaaldemocraten herdachten dcie gebeurtenis op feestelijke wijte In de eerste plaats wcuschten de feest nereudcn hulde te brengen aan de gevallenen wier graven met bloemen eu krauseu werden versierd Had de politie wat meer door de vingers gezien dan ware alles rustig afgelaopeu Zij verbood echter het zingen van oproerige liederen en trachtte de menigte waaronder troepen met roode en blauwe strikken en banieren uit elkander te dryven Aan hare bevelen werd geen gehoor gegeven eu eeu krachtiger optreden harerzgds werd op de gewone ruwe wij e met fluiten en steenworpen beaiitivourd waarop de bereden politie met blanke sabels den heuvel opreed eu met ge cld den Friedrichshain en zijne omgeving zuiverde Nalnurlijk weiden vele personen bij dc e herhaalde charges gewond eu verscheidene belhamels ongeveer 24 gearresteerd Ofschoon de samcnscliotingcn in de straten dezer voorst td aanhielden was er geeue rustverstoriug meer te ducliteu en bepaalde men er zich van beide zijden toe elkander du schuld der oiigeregcldhcid te g ycii Over de feestviering der soci i il democratcii kan weinig of niets bericlit worden daar geciie vreemdeliiii uii werden toege aten loolat het feest alleen door hunne puitijgLiiuüten bezjcht mocht worden lielnngrijker i s de door 2 ii aUOO personen bezochic bijeeiikunibt ici Ue ïonballe uiiar clitereeiivolgena Kr iiiz Duiicker het parleifleiitslic iuiiie AVe ss de redacteur der Znkunjl en der Frahkf rlHr cUuny en Kraeiner de redaetuur dt r Siaühhurgcr Zcifuitt ais sprekers opiradcii Behalve vcracliilleiide nfge vaai ligdeii der gcivaiieecrd libeniie partij w iieti hier de besturen der plaatt iiijke dislrtelsen liaiidwerksvereeiiigingen opgekoineii Ter gelegenheid nn s Küiiings s Keizets fjeboortedag op Ü2 de er waren te lièrlijn z er u e Duitsche vors en en Vürstiiiiien irinseii en aau eilg De iiiMoliers hebbui van hunne c alge meen van htune deelneming in die feeatilgkheid ïdijSn blijken want niet slechts de boofdstnlten der at d maar de meer afgelegen wijkeu zyn allen schier eveu rijk met Duitsche vlaggen en bauieren getooid De gantohe bevolking ig als bet ware op de been eu Onder de Liuden rortidom bet Friedrichsmounment en in de aangrenzeude straten heer cht de grootste levendigheid De Koning Keizer die zich in het genot van den besten gezondheidstoestand mag verheu p i trad Zaterdag ziju 77ste jaar in want hy werd geboren op 22 Aluart 1797 Up groud dat de regeering aan de rijksambteuaruii een toelaag heeflr verstrekt wegens den hoogen at nd der buren te Berlin is door den oppersten burgemeester der stad den heer Uobrecht een voorstel bjj den gcmeeutcnud ingediend stekkende om van stadswcge gelijken wee in te slaan Aau de stedelijke ambteilaren zal volgens dit voorstel naar gelang van hun rang een geldelijke toelage wonlen verstrekt wegens den bniteugewoon hoogeu stand der huishuren In overleg met den inspecteur van het onderwijs zal aan ieder leeraar iian de hoogere burgerscholen en gjfmnasicu mits zij geeu ambtelijke woning hebueu worden loegekeud aOÜ th perj iar aan de onderwijzers der lagere scholen ISU th eu de ouderwyzeresson ieder Siü th Ten behoeve tan de beambten in stedelijkeii dienst zal worden uiigetrokkeii 50 tb er hoofd van Ue ambtenaren 3UU th en vau lederen wethouder 4Ü0th Ue fiuaucieele resultuten zulleu derhalve zijn als volgt aau de onderwijzers van de lagere scholen eu degenen die met heu ziju gelijk gesteld uitmakende een totaal vau ongeveer 700 personen zal om bovengemelde redenen worden toegekend ecu som van 12ü 0üü th aan 300 onderwyzeressen zal worden toegelegd 24 000 tb aau 350 leeraren ann hoogere burgerscholen enz werkzaam 103000 th j aan de overige stedelijke ambtenaren 110 000 tb en aau de stedelijke beambten 28 000 tb zooilal bet totaal dier toelagen aan de steddijke schatkist op 398 000 th zal komen te ttoan Men verwacht algemeen dat de gemeenteraad zich met dit voorstel zal verecnigcn BINNENLAND Gouda 27 Maakt £ ene hoogst belangrijke quaestic voor de tucht bij de Schutterijen werd dezer dagen ten gevolge nu t initiatief vaa den Schuttcrsrnad den Auditeur bij dien lUad en j bet corps ülHciereii iler dd Schutterij alhier opgelost Men zal zich wellicht herinneren dat eenitiemnanden geleden de Schutter II J B wegens insubordinatie door den Schuttersrand uit de Schutterij werd weggezonden eu veroordeeld om gedurende zijn nog overigen diensttijil j inrlijks ƒ 50 als boete aan de gemeente te betalen Nadat dit vonni in appèl door Gedep Staten van Zuid Holland bevestigd wos en Z M de Koning ongunstig op een request om gratie bad beschikt begon men met de tenuitvoerlegging van t vonnis Toen de veroordeelde na drie aanmauingen in gebreke bleef verzocht de Auditeur overeenkomstig do Wet machtiging van t dagelijksch bestuur om den nalatige door provoostarrest lot betaling te dwingen Doch B en W weigerden na ingewonnen advies bij den Commissaris des Konings die machtiging te verlcenen omdat het toepasselijk art der schutterywct spreekt van bekeurde en gevonnisde leden der schutterij en de weggezondene geen lid der schutterij meer is Togen deze uitlegging bestonden liij den Sdiuttersraad den ABditeur en het corps üilicieren zuovelb bezwaren dat zij zich tot dbn Minister van binnenl zaken wendden met verzoek om een andere uitlegging aan dat art te geven die meer overeenkomstig den geest der wet en meer Icvorilerlijk aau de schutterlijke tucht zou zijn In overleg met zijn ambtgenoot voor justitie bes istte de Minister dut de bedoeling der wet duidelijk was zij die als W der schutterij waren bekeurd of grvoniiisd komleii door arrest tot betaling worden gciioodzaiikt I en V zich met deze uitlegging verecni eiule iveii nlanoj de vereischte machti ing en gisteren zou het nrreit van den veroordeelde zijn iiye iaii wanneer hij hel door betaling van boete en kusIPn niet iad ontweken Ken bleekersknecht die gisteren avond twist Wet zijn minnares die bijden heer Jaspers op den ICattcnsingel dienstbaar is had geh id sprong nadat hij lianr had verlaten voor de woning van genoemden bleeker in het water waaruit hij ruim een uur daarna levenloos uerd opgehaald Uit lloordreclit Hordt mn ÜÜ Maart aan de N R Ct gemeld ij 5liia dér rorige week werS de wihter avOndscbool die gedurende vijf maanden viermaal per week van 7 tot 9 nur voor fabriekskinderep boven de 10 jaar gehoaden wordt voor dit seizoen gesloten Het bestnnr der afdeeling van het NèderUndscb SchoolverbVnd had dien avoud gekozen tot bei uitreiken van kleediügstukken am di genen die een getrouw gebruik van het onderwijs gemaakt hailden Het oantol ingeschreven leerlingen ïoor dezen winter bedroeg 135 an welke 114 eeu geschenk tot aanmoediging univiugeu £ r waren 59 leerlingen die geeu enkele keer de school vereuimd bodden 24 hadden eens 11 tweemaal 20 van drie twt vyimodl eu de overigen meer dan vgfmaal verzuimd Deze laatsten outvingen niets Het bezoek was dit jaar getrouwer dun vroeger geweest Nadat de leerlingen proeven gegeven hadden ran hetgeen zij geleerd hadden werden zij op gepaste wijze door den Pre ident der afdrelmg de leer ü A vau Houweninge iz toegesproken eu aun ieder het hum toegedachte geschonken Gezang wisselde dcie bijeenkomst die door een overgroote menigte bflaugsteliendeii uorul ook uit de werkende klasae bijgewoond uerd af Hoe ongenoegzUHm bul hut iiuiddel wv en moge het onderwijs eener avondschool voor fabriekskiuderen die naar hun leeftijd vo r tut jtroutst gedeeiie de dagschool nug zoudeu moeien bezoeken o verdienen deze iurictitingeu toch de gro tste on lersteuning zoo lang in ons land de toesianJ zouduuig blijlt dat het kind lot arbeid gebezigd wordt Hel aantal onder die 135 leerlingen die nooit de dagschool bezocht hebben is toch vrij aan ieidijk zoodat dezen zonder de avondschool volstrekt geen onderwijs zou ten deel vallen De afdeeling van het Nederlandecb Schoulverboiid telt hier tteeds een groot aantal leden eu vrij belangrijke bijdragen tot het uitdeelen van het een en ander mocht het bestuur in deze dogen ontvangen Dij de Kamer is een wetsontwerp ingediend lot onteigening len behoeve van de bedijking en droogmaking T n den Noorder Zuiderpolder en tan dm binnenkring der Uonde Veenen in de gemeenten Mijdrecht Wiluis Vinkcveen VVaterveen en Abooudcl ruostdy Noor Ben verneemt zou ds tweede kamer na uog eenige dagen met de behandeling der rechterlijke arganis itic voorigegaun te zijn de debatten voorloopig schorsen en inmiddels eenige spoedvereischenile zaken afdoen als de ontuerpeo tot aankoop van de spoorwegen lloosendoal ilollandsch Diep en Boosrii la ilBreda met die daarbij in verbsiid staande aanvuiling eu terlioü iiig van hojflstuk V def staatsbegrooting voor 1S73 het amortisatie ontwerp en voorts de wij iging der muntwet De kamer zon dan na l aschcn tcrugkccren om de behandeling der rechterlijke organisitie vport te zetten Staten plOneraal Tweede Kamer Zittingen van 25 en 26 Maart Bij de verdere behandeling der wet omtrent eene nieuwe rechterlijke inricht ng in de zitling van Dins lag heeft d minister van justitie tu sschen de 1 en i aiiuea van art 3 der voordracht de volgende zinsnede gevoegd Bg die kennisneming te weten van alle vorderingen welke haar grond niet hebben in het burgerlijk recht wanneer ij strekken om te verkrijgen betaling eener geldsom of handhaving van eigendom ofleeuig ander burgerlijk recht doch alleen voor zoover de beslissing niet volgens wet of wettelijke verordening aan anderen toekomt treedt de rechterlijke macht niet in beoordeeling van hetgeen door eeiie andere macht binnen de grenzen hare bevoegdheid is gedaan In de zitting van gisteren is na langdurige discussie eeuc beslissing gevallen over art 3 van het ontwerp Nn aanneming van het amendement üratanp om de nieuwe regecringswijziging er uit te lichten is hot aldus tot zijne oorspronkelijke redactie teruggebraclit artikel n ingenomcn met 3 tegen 35 temmen Heden voortzetting Volgeus kenni sgcving van den heer dr M I Linilo inspecteur van het Lager ondern ijs in de provincie ZuiilHolland zullen de voorjaars exaininn voor hen die verlangen een akte te verk j en lot hit ge en van lager on lcnvijs gehouden vordeu te s üiavcniingc den l in April en volgende dagen in hel gebouw der Iccsiiiriohtilig in de Oude Molstraat n 36 Alen schrijft uit Brcukelen vau 2 1 dezer Heden u iddag omstreeks 12 ure diiailleerde de trein an Utrecht kort bij het station Brcukelen waarschijnlyk doordien de wissels niet geheel zuiver gesloten waren Ue trein die van UüUerdum via Ilarinelen kort daarna aankwam kon ten gevolge daarviii niet doorgaan eslialve een trein met wagens uit Amsterdam de rci igeit leidd moest brengen De reizigers kwamen allen met den schrik vrij en hoewel een en ander nog al oponthoud veroorzaakte liep allee geregeld en met orde af I ï i Door de regelingscommissie van het 13e Nederl taal en letterkundig congres i welk dit jaar den 18 19 en 20 Aug te Antwerpen zal gehouden worden is een circulaire verspreid waarin zij opwekt tot deelname waaraan wg het volgeude out leeuen Getrouw aan deu geest en de werkzaamheden der twaalf vorig vergaderingen heeft het Antwerpsch Congres ten doel yhet behoud en de versterking van den Nederlandschen stam met eerbiediging der tegenwoordige stuatsverdeeliugea Heeds hebben de Congressen de verbroedering tusschen België en Holland krachtdadig bevorderd dat van Antwerpen zal den band der zedelyke eenheid tusschen Noord en Zuid nog nauwer toebalen Eveu als vroeger dus zuilen de wtrk aamhedeii hoofdzdkelijk besta in in bet beliaiidelen der punten die onmiddellijk behooren tot de beoefening de opbeuring eu t t n bloei vau l e Nederlaiulsche Taaien letterkunde de Nederhindsche Geschiedenis en Oudheidkuude bet Nederlaiidach Toonecl en de Nederlnndsche Muziek en den Nedetlandscben Boekhandel Men vienscht daar bij te voegen de Beeldende Kuusleu die thani nog als voorheen de uiting zijn van één en denzelfdeu stam de schat van ééne eu de zelfde school Tevens zullen op het Congres alle andere vraagstukken kunnen behandeld worden welke het doel het behoud en de verstcrkiag van onzen stam aiiulielaiigen Kven als te Gtnt Leuven en Middelburg zal het congres te Antwerpen vóór deu middag in drie hldeelingen werkzaam wezen 1 Afdeeling van taaien letterkuude 2 Afdeeling van geschiedenis oudheidkunde en beeldende kunsten 3 Afdeeling van tüoneclkunde muziek boekhandel en vraagstukken van stolfelijlien aard welke invloed hebben op de lellerkundige en de wetenscbappelgke ontivikketing Na den middag zal het congres iu algemeene vergtdering zetelen Die aan de werkzaamheden van het congres wil deelnemen moet vóór 1 Juli aan t adres van den algemrenen Secretaris opgeven a welk onderwerp hij verlangt te bespreken b elke punten hij door de vergadering weiisoht te zien beb indeid l e zittingen van bet Congres eullen zameuvallen met de gemeentefeesten eli de drie j uirlijksche algemeene lentoonstrlling van beeldende kuiistwerkr n in Antwerpen Geen zorg zal gaspaard worden om de Congresleden in de Scheldestad gulhartig te onthalen De Hf geeriiig en de voümaamsto maaischnppijen hebben da riue reeds huu krachtige medehulp toege zcgd Jig de verschillende spoorweg en stoomboot besturen zullen de uoodige stapiien worden aangewend om de ge V one vermindering op de vervoerprg eu te bekomen De algemtenc secretaris is de heer i de Geyter letterkundige Ie Antwerpen De Amstcrdamsche Met den aankoop van dit gebouw lubben du Amslerdamschc weiklicdeu ren goede z i ik ged lan Het Herdt door hen gekocht voor lö 0ij0 leids spoedig uft deu ko ip weid hun echter eeu en andermaal aanmerkelijk winst geboden zelfs eenmaal een som van ƒ 25 000 Men meende ecliter ook dit voordeelig aanbod te moeten afaiaan daar gunstige gelegeiiheJen om inel hu sp a t n g ieile ruimte levens te bekomt n hoe langer lioe ze i a ner wordal en de prijz n van jaar tut jaar s i gen Tiam oor circa 5000 geheel inwen lig veib LWi Ine t i et gebouw voldoenoe zalen nan oiii beurtelir gs te vergaileren naaraan dan ook groote behotlte ij stond daar het ledental van souiuiige dtr vakv ueii iii cn te groot wordt oui 111 de gewune zalen te kunnen bgcenkoinen Zoo telt de TiniujerJiuliii Vtveenigiug b ivengcnoi ind i reeds ongeveer 7011 leden en ile l nljelinakerii Vereuiigiiig iniiu fiUU leden l e koi tcii van koopprijs en herbouw worden door wekelijksche contributiëo der leden gevonden Aanvankelijk is het gebouw bestemd voor vergaderingen nitspauningen en z amenkomstcn terwijl ook onder de leden een liefhebberij tooneel en eeu zangirereeaigiug zullen worden opgericht Het bulfct met inwoning is voor den tijd van vijf jaren verpacht en wel voor een som van ƒ 1100 per jaar Men zal zich herinneren dat eenigen tijd geleden een wachtmeester van het eerste escadron 2de regiment huzaren uit Bergen op Zoom deserteerde ea eene som van 5 00 medenam die hij voor den luitenant detachemenis commandant moest gaan halen Deze nn is Zaterdag voor het front van een gedeelte der troepen van het garnizoen aldaar afgestrsift d w z dat het vonnis tegen hem den Gdeu Maart jl gewezen II Zaterdag in het Ojuiibaar ik uitgespr ken waarbij hij is vuktaard vervallen van den uiilitaireu stand en veroordeeld tut drie jaren kruiwagenstraf Uit het vonnis bleek o a dat de veroordeelde na ontvangst der gelden een borrel is gaan drinken en Van d it geld verteringen gemaakt hebbende deserteerde CU naar Belgic vluchtte dat zijn luitenant detachementscommandant hem zouder daartoe verlof te hebben nareisde eu met behulp der politie te Antwerpen hem aldaar aanhield dat hij van de 500 nog circa 350 overh id die hg aan deu officier ter hand stelde omdat deze hem straifeloosheid beloofde in zoo verre krijgsraadzaken aanging indien hij met hem lurfr Bergen op Zoom terugkeerde eu zou hem korting op zgn tractement gedaan worden totdat de verteerde i50 waren terugbetaald dat hij dat voorstel auiinam doch dat de Initenant met den wachtmcestei te Hosendaal aangekomen hem niettegenstaaude de schoone beloften onmiddelijk door de renls verwittigde marechaussee deed arresteeren ten einde hem verder voor den krijgsraad terecht te doen stellen Gistermorgen is de veroordeelde naar Leiden getransporteerd Pr Nb Naar meu uit Breda meldt is door mareclioussées het politie bureau aldaar binnengeleid Monsieur Cauteloube de Malaret de oprichter van hel dagblad V Europe cormervairtce en buchier vun de chevaterie du Sacré Coeur Deze heer blijkt ecu slimuie chevalier d industrie te zijn die menigeen tot slachtoffer heeft gemaakt Naar men verneemt zal in September e k te Maastricht door de Maatschappij van Landbouw eene tentoonstelling van bloemen vruchten en laudbouwvoortbrengselen worden gehouden Maandagavond omstreeks 8 uren is een tentwagen bespannen met een paard en waarin twee personen gezeten waren aan de Schiekade in bet water geraakt vermoedelgk doordien het paard schrikte van het geluld van het Deifsehe stoomboolje Ken der in het rijtuig aanwezige personen heefi zich door intijds er uit te springen gered terwijl de ander een persoon van 23 jaren oud kort daarna eveia s bet paard levenloos uit het water is gehaald Zondag is uaar het huis van arrest te Arnhem gebracht een jong menscb van goeden huiza aan bet postkantoor aldaar werkzaam als verdacht van zich schuldig te hebbeu gemaakt Oan het verduisteren van brieven met geldswaarde Zijn wij wel onderricht d m moet de justitie ophet spoor zijn gebracht door een ring welke doorden verdachte aau eene vrouw geschonken was endie uit een der met de post verzonden brieven zou zgn ontvreemd Jmh Ct Een sohilderstukje van Frans Hals dut voor uog geene twee weken geleden tusschen kooplieden voor ƒ 15 verkocht was is jl Vrgdag door den kooper te Utrecht aan eeu kustlief hebber weder overgedaan voor ƒ 2500 Laatste Berichten Washington 25 Maart De Seuaal heeft het Goiiveruemenl van Spanje gelnkgtweusoht met de afschaffing der slavernij op l ortorica Londen 20 Maart De toestond von den Duitschen ge znnt Graaf Bcrnstorlf is hopeloos In het Lagerhuis heeft de heer Andersom eepe motie tot het msteikn eener ennuête naar de werking der Bankact ingediend en op verzoek der Hegeering ingetrokken Madrid 25 Maart De Imparckl beschouwt de altrtding der Ministeis Cuïtelar eu Acosta ais onvermgdelijk Parijs 20 Maart De heer Thiers antwoordende op het odres van den Genieeiitiiaad tu l arijs waarbg hij geluk uonit gewenschl mtt Int 9 uiten vai hit tractaat van 15 dezer In et gi eg l dat hg de parlementaire vucmtic Ie rarijb zouduür breiigi u lig l eial