Goudsche Courant, vrijdag 28 maart 1873

Zondag 30 Maart N 1341 1873 CHEMISCHE STOOM VERWEMJ voor LEDEKANT en STAATSIE GORDIJNEN STUK GOEDEREN ZIJDENen STOFPEN JAPONNEN enz enz M A VAN DE LAAR Sö Co te LEIDBN GOUDSCHE COURANT ieuvvs en Adverleiitiehlad voor Gouda en Omstreken Wg hebben de eer onzen geachten Begunstigers welke ons circa 10 Jaren te Gouda htm vertrouwen schonken te bengten dat wy wegens de uitbreiding welke onze VERWERIJ door aanneming van FABRIEKS GOEDEREN genomen heeft niet meer in staat znu Gouda te beïoeken waarom wg onze Chentelle beleefd verzoeken voortaan ons hnnne Goederen pet Stoomboot Volharding op te zenden terwijl wg beloven steeds 80LIBD WERK gemodereerde Pnjzen te leveren ftnfb 4e defttlaiie ha spoadigen tretler opbouir ran tift Raadhui uu Pe M mister ran Bmpealandaehe Zaken heeft gisteren une iHtiDg der Commissie roor de herziening der kiowet bygewoond Hij verklaarde ich ten gunste ran het behoud ran t algemeen stemrecht en vast stellmg van een domicilie ran twee jaren in de ge meent of van een jaar ter uitoefsning ran het kiesrecht lly wilde niet dat de burger om kiezer te tgn in de belasting moet zijn nangeshgen De Minister vereenigde zich voorts met het denkbeeld der verplichte stemming P O Xj I T I E tt deze Oemeente gevonden en san het Burenu van Politie gedeponeerd een Bloedkonleii Kruisje met Goud gemonteerd MAKiKTBERICHTENr QondA 27 Maart Bij gcuoncn oiuzU was di etemmmg flauw Tarwe puike Zfeuwsdie 12 80 i ƒ 13 50 Min dere 12 n 12 60 Polder J 75 i 12 Uoggo puike 7 20 11 ƒ 7 hO Miudire ƒ SO i 7 10 Voer 6 x J ü Zo Otrfl puike i 70 n 7 60 Mindere C 25 n ƒ 6 GO Haver koite 4 20n B60 LiUo c S 40 1 1 60 lltnii p vand ƒ 9 75 De veemarkt met gi wonen aanvoer alles gingtot enorm hooge prg en van de hand magere arken en bijjgcn vlng verkocht Kaas fiiiig aangevoerd prijrcn rau uOa 33 Boter ƒ I 30 n 1 40 Burgerlijke Stand € EbOBEN 8 Maart Maria Cornelia ouders C V Kcrjifr n F an Bovene Simoo V iJ cin oud s i Wulllii t en P S Tij tout 8 S Jotianiia Geertru li ouders H la erkamp ea J M vai der Vldf OvLBLeVLN 24 Maart J boet 7 ï J 1 f Peelers 9 Ï6 A Verschot 3 J 26 A Hnlsiuau 2 J 7 m de Gruijl 3 j 3 b ADVERTENTIEN Ondertrouwd 0 C BAKKER 11 2 Luitenant der Infanterie Pj A M LAFEBER fi G J R BEKER EN E M LAFEBER Gouda 27 Maart 1873 Receptie Zondag 6 April Voorspoedig beivallen van een Zoon A C DEN BLAAUWEN Veeioou Leiderdorp 25 Mftdrt 1873 Ahfemeeiie Jtennieffeinntf Werd voor eenige weken ons oudprhart iep gewond door het afsterven van on en oudsten Zoon heden werden die wonden op nieuw geopend door het overlijden na eene kortstondige ziekte van onzen lieveling ANTHONIOS JOANNES in den aanvalligen leeftud van ruim 2 j jaar Gouda V H HULSMAN 26 Maart 1873 G HULSMANStiji en Vo r de Tele bljjlen a an deelneming betoond bi het overlijdi 11 nii ner dierbare guit M H E N VEléZLE wordt lings de eu weg ook n iHieiis niipie Kinderen Behund en Kleinkinderen lurtelyk dank gezegd F GRENDEL Gouda 2h Maart 1873 Eene DAAIE die voordien is van eigen Meubelen Eeddenen Linuengo d veilangt voor ïich en baar 14 jarjgen ZOON Kost en Inwoning tegen een matigen prys bi f ts oenhjke heden er7oeKe op sve van cmilitieu oudei letter P l den Boekhiuidelaar bUlNKM VN k Ccite er Sociclelt Ons Genoegen Door de Tooneelistcn van den Rotterdanischen iVhoiin burg oudei directie van de Heoren ALBULGl VAN OLLEPBN zal worden opgevoeid op DONDERDAG 3 APRIL 1873 des avonds te 7 g nren IJITGAAIV Nitu oor ipioi ktlijk ïooniil i 1 iii 4 Hüdrijvcn door Gi anob flSVOrOD DOOU SPIJKi ilS 01 LAAG VVATEH Ijl jsf 111 1 UdrijTiaar lut I rii b h van liiioKUi ilAuuitui duor i U0T PRIJZEN me PLAAÏhENHII Leden hunne Dames en Kindt ren O 75 per ptrsoon Niet Loden hunne Dames en Kinderen 1 25 ptr persoon Gaauder ƒ O 40 per persoon Zie verder kleine billetten IXIEUWE DIE ST SQTTEBSAMAMSTE BAM fc tooinnachtdienst langs Gouda en tusschengclegin plaatsen in correspondentie met Noord Holland Friesland Groningen Drenthe en Overijsel tot vervoer van PASSAGIERS GOliDtREN en VEE Vertrek van Rotterdam en Amsterdam lederen avond negen uur uitgezonderd Zondag Agenten te AmaterdamV P KIËVITS Rokm bi de Doelenstraat Uuhoorn T FONTAINE Boskoop J WKYNANDS Gouda N C WIEZER Rotterdam J kk van dke SCH UUT Hanngvhet Z Zijde GEVRAAGD een Tliniucrman een Molenaar drie Indragers om d a d e 1 i k in dienst te treden Adres SAÜËBBIËR en MIJNLIEFF Glasfabnekanten Nimicerkerk ajd IJt d Len gehuwd PERSOON zonder Kindertn van goede Getuigschriften voorzien biedt zidi nan als in welkt bttrdikiiig lii iceds 8 aien is weiKzaïiu fcueest Adie s iiirt fuaao blieven ondti 1 tt V Tl bi dtii Boekb viidtlaar A BRINKMAN te joudu PMATWfiRlCBftS Lr uorden gevraagd BLKWAMi PLAATWEHIiLKb ttgen vast weik en goed loon Brieven framo letters ü by A QLANf Kltiiteg Gouda m SCfllLDERSKNEGHT gevraagd Adres Bureau dezer Courant DuBiieinB BuuET hoeft de eer aan zyne geëerde Begunstigers te benchten de ontvangst der nieuwste smaak in PARASOLS ENTOUSCAS BAIN m MEE en alles wat tot het vak behoort Verder beveelt hij zich aan tot het vervaardigen en overtrekken van bovengemekle artikelen en belooft eene nette en prompte bediening Men vraagt voor eemge uren daags eene b kwame KOOKSTER om een goeden burgerpot te koken Adres ranco brieven of m persoon met opgave der voorwaarden aan A BRINKMAN Courantier alhier Openbare Vcrijoopiiijy VAN BEV VVooHliuis Moestuin en perceel Bouwland te HAASTRECHT De Notaris J G BROUWER NIJHOFF te IJaa irec d zal op Bevel van de Arroiidissements Regtbank te lioUerdam op WOENSDAG 9 APRIL 1873 des morgens elf uur m het Huis UEN HoKK te a i r 6 i in het openbaar VERKOOPEN De ONROERENDE GOEDEREN behoorende tot den Boedel en de Nalatenschappen van wi len de Echtelieden Hk van WIJNGAARDEi en D van BAREN als N 1 Het WOONHUIS B N 48 met ERF en SCHUUR aan de Hoogstraat hoek Veersteeg te IlaaetrecJd Sectie B N 69 en 70 groot 3 Aren 40 Centiaren Uitmuntend geschikt voor allerlei bedryven ook door de gunstige ligging naast de reeds druk gebruikte Veerpont over den IJssel N 2 De MOESTUIN met uitmuntende VRUCHl BOOMEN beplant ann het MiiiLtveld te IlaaslreJd Sectie B N 174 groot ö Aren 90 Centiaren N 3 Het perceel BOUW of RIETLAND in lieiifdenllaii tiecki Sectie A N 1260 en b71 groot 49 Aicn 30 Ctutiaren Alles bleeder bij biljetten omschreven en na dadelijk te aanvaaidcn IIAAH en HaIÜjTvEHWÊ in Blond Hiiiin Zwart mderhuid tevlekkeij uls men de fincon huif verbruikt heeft en t b valt niet alsdan geef ik met alle genoegen de betaalde i J tciiig THEOPHILE Kerkstaal b d Vij lstiait M4 Amsteidam GEEN POSTZEGELS vaii lirinkmnu BUITENLAND Itiille iiliindscli Ovcrziclil Voor de aiiiiemmg van het roorstel Rouveure om de ittiiifien der rransche kamer vuu l è Maart tot 12 April ie Bcliursen zijn de kanwn zeei oii gunstig Van de 16 leden der commissie Met niet minder angst len zij het tijdstip der ontruimin van het groucl ebicd tegemoet l e mo gelijkheid dat de ontbinding der kamer daarmede 7oa aamenrallen is het schrikbeeld dat beu orcral vervolgt i en k iroktei stiek staatje dezer vrees nerd op de laatite reciptie bij den president geleverd Op een gcge en oogcnblik verhaalt Ie Teiupa was liners door tal ati j3evaar iij di ii der reciittrzijdo e n VBU het reehterceutrum orariugd die ich be ver den de nood nkelijklieid voor het bijeenblijren liezer kamer te bipiciien l oigaitieke ueileii de gewone en buitengewone begroutingen de litrzitiiin der gelui fnte et der wetten op het onderwijs m enz werden als zoovi c ben i en rtHor deze iiooeUikelijk hnd ninge otrd Ln airom oudt gij ook het burgcilijk we boek niet her ien vroeg Ihiers met ztjii gewonen ironi i hen glimlach lc miiiibKr 1111 bil iienlTiid ohe Jiken joulard heeft een be oik giUruehl ami di cumiuissie loorde men e kieswet en ilaar ver ekerd dnt de regeering spoedig Let wetseintneip op de verkic ii znl in dienen de re j eriiig Htii elit Int beii luu an de kicilijst een lerplicht domicilie van t en een jaar de cou in sie v riHif t drie j arj briiouil van den Icefnjd I j iren veiini leiii nn hel iiai tal n go mr li ii iM v ui 7 ih op lO en dirinhf cm uf geraardyde op de lO UOJ ki ers co ic il het ver plichleiid fcte leu rnn ile uiloetenitig lan hel blem recht ensehclijk e iidrlljk is de rc e iin f tioCii het stellen ion eenigen ceii us De rcpublikeiusche binden lalen zich nog met uit oier d plannen der rcgeenng men moet erkennen de regecrn g is zeer gematigd in li ir eisehen zoo zelfs dnt het de vraag IS of de rechterzijde er genoegen mee nemen zal Op het punt ran hel algemeen stemrecht verstaat de linkerzijde echter geen scherts De Belgische kamer brok Dinslng de olgcmeene bei indBlagingcii over het budget ran justitie tijdeiyk nf ter behflndtlii üii de luterpflIatie riere Oiban over t ineiil iit 1 ifcko di Ilcmplii iie ht was een groote toevloed Mn nieuiisgiiiigcn Do zitting werd geopend nirt de offie eele niededetliiig dit de luitenant geneinnl lliiibiiud tot minister van oorlog is benoemd Lindilijk is dus die roinluie icr vervuld Daarop vol rde do niterpellfttie I r re lnii e De gischc bede vnnrt iiigers zijn bij den liilgis liin ge zant te Home den heer ï ycke ten gi hoore geweest A ülgeiis de JJttit ttbhc zou ile heer 1 veke toiii in myslisohe termen de hoop lubben mtgisprukoii dat 0e ociiheid van Ita lu z o spoedig nino eiijk zou uor den verbroken u ke t al zou vooi Italic een grief te en lielgie bi vatten De i ng vnii leu heer 1 rere wos dus of die wooiden w ikegk zgii uitgesproken De regeering heeft ve kim dat na uiidci oek is ge bleken dut tgiheih ihi I niels Woensdag heeft do lord inayor en o a het volgende geugd Wij zijo gevallen en weder opgestaan doch bchoeren ons daarvoor niet te schamen Hoewel het ons niet gelukt is om aan Ierland eene nationale universiteit te geren zal de geschiedenis leeree dat het beginsel dat aan die hoogeschool ten grondslag ligt het eenig are is In de op denzelfden dag door bet lagerhuis gehoaden zitting heeft de heer Disraeli eene nieuwe pogina gedaan om aan de regeering eene nederlaag toe tu breigin llij sielde namelijk de rerwerping voor tin de bill vtelke den dissenters veroorlooft een lijkdiensl te houden op dt Anglicaansche begraaf pi tuisen Lr lind eene 1 igdurige discussie oier de bill plaats welke ten slotte met 280 tegen 217 stem men werd aanginomen De Zwitsers bestrijden de u t amontanen niet al leen door kerkelijke wetten ina ir ook door verbe terd ondi rn s de raad van het kaï ton Solothurn heeft een nieuwe onderrtijsnet aangenomen waarbij de sehooluj I worlt reimeerderd n verplicht onder WIJS wordt 1 i evo rd tot het ISe jaiir en de jaar eddm der ooderiujzers wordeu verhoogd het sehou toezicht is geheel aan de gees elgkheid ont trokken In St Gillen b ginnen debbcnlek tholieken zich eveneens meer te neren na de afkondiging van hel oiifeiib iarhei 3 ugnii duor bisschop dreilh I R A N K E U K Onlangs lueft de lieer ruiiiii een wetsontHcrp m gtdieud om luU UÜO franken beacbikboar te stellen o r arbeiders dic uaar de V etnerteutüOiistelliug wenscbcii te giia Op Kyn aantlilifi cn verd ket urgent verklaard muar de commissie beflo nid om liet te onderzoeken bod tr ernstige bc RrtII tegen en de couciusie VHM 11 mr rnppurt strekte dun uok de voor dractit uiet a in ie nemen ei Hleii Maand ig is dt o üdn de orde gekomen en lirt I r nfhe parlement beih lia r noluiirhjk verwurprn i i blü leilon bebbca iJ uur oIÖ7 tu eii j esteiud L e interuatiunale bell Sohte de diacnssKu geheel lu 18o2 was uit de p g ng oui dt iransche arbeider nut te doen tiekken i mr i t i too atel ing te i ondeii de Inter natitiiiiilr ont iltan ti nu mo lu e fde te VV een en ge e lieden it spnk het vare vanze f llrt mocht uiet bii ii uf de beer luiiii op kalme vMjze Ixt vrii stuk ttiifhtle op Ie I el Ieren de rocltersijde dour bM loüde pook jicbleivulgd viel hem teik ns lil de rede oi ens bet ontuerp zouden de work heden zelven bun gedele 7eer ten kie en Die nu wns den heoren rechts id bet geheel niet n lar den zin en en gemakkelijk te begrijpen dat er moelykbedcn zonden kunnen ontstaan mdien werklieden op kosten van en met den stempel als het ware der regeering zich onvoorzichtige woorden lieten ontglippen Mewwe sensatte Het argument was wel wat ver gezocht doch het maakte indruk en mocht koren op den molen beeten van hen die de poging des heeren Tolam beschoawden als een middel tot uitbreiding der socialistische propaganda Gelijk wij gezien hebben weigerde dan ook te meerderheid het ontwerp artikelsgewys m bebandehng te nemen en feitelgk stond dit met verwerping van het geheel gelijk BINNENLAND GoiDA 29 Maaet Schaakwedstrijd KAMPEN GOUDA it znirt B7 AS U Zei I I C 1 12 M C 8 J3 A 2 A 4 IJ A 7 Door de commissie belast met het afnemen van het examen bedoeld bij art 60 eu j6 van de wet op het llidJelbaar onderwijs 13 a a G M Peettri leerling der Burgerarondsehool hot getuigaohrift lutf ereikt voor voldoend afgelegd examen in de rekenkuilde de meelkunde de Aecleilamhcie taal de pe schicdenii de natuurkunde deicieikunde en teckmlogie de nerkluigkunde de itaathmakoudkunde bet kandtee kenen de ornamentleer en het recillijntg teekenen Zoodra het voi lag van de commissie rersoheoen komen wy op dit examen lerug erder hebben aan de iiurgeravondscLool de volgende bevorderingen plaats gehad Van de Ie tot de 2de klasse zijn berorderd IJ J Lmeijs 1 de IVdde W Unterhorat J Gerr tsei lloogindijk A lokker D Hoogendyk J bcholel C Kerkhof Johs Lugthirt A van Vliet ti e biecit H h de Mink C van der Want H t öjiirnaaij J van Dongen Holding A de Jong i stikker 1 Berlij i en J oeman an de 2 tol dr Jde k 11 se jU berorderd A h Meij rs i 1 nier II v d U ulf H v Staveieii L V van der L e Md Boer K Be luij A van 1 jck t bingir A v d K e n en H bekUr De heer W ürouiier dlu r is bcioeindiot liolp onderwjj er mn de openbare 1 i ere school voor minvcrmogeiideii te Leiden IJ vestigen de aindncht onzer stadguiooten op de gilcgenlieid lUe zich Donderdag e k aanbiedt om bet liütterelamiche toooei Ig e hap Tan de hb Ibregt eu vin tjllefin dat uugetivijfeld het bete lil ons liiiid IS te 7ieii optreden Dehain Ie gu stixe b kendheid die dit gerelschnp üuk uiid 1 0118 liteft vt kregen is er ditmail nog een reden t m er oin Dundeidng aroi d niet weg te blijven Het loon t sjiel toch dat opgevoerd j ai worde Vttgaan j cmimd heeft in vele ileden aa oiib I iiid den groolsten bijval verworven en die bjval 18 naar htt oordeel van bevoegde critici zeer verdiend ele dagbladen hebben met ingenomenheid gewag gemaakt van Vügaan De Ji iihemscke tmirant o a zegt er van dat het stuk luide toejui hing verdient en om inhoud en strekking en om de ver dienste dut het een oorspionkelgk lljlanlsoh tulc IS Het dringt een door on door nationaal kirakter voor zooveel men de Haagseihe hofwereld irstionant uoemeil mig In elk geval het peelt m Nederland de tucetanden zijn Nederlandsch en de tnnl is Goddank ook Hollindsch zuiver lloll udtch 1 li geen stijf bookseh lloll iiidsch mair natuurlijk zoo als het Bcikolijk gesproken wordt Pe dialoog voor al 13 dan uok e ne der hoofdverdii n iteii vin Ihlffaan liet liceft nog uieiiiije 1 dir te lie tf De intrigue boeit en rerrn t zoiidti gizecit t zjii en de versohilende tifertcl n zijn j ileii vol leien Wanneer een dergelijk stuk opg voerd wordt door ren g zeis hap als Int Uolteuhmsclie djt mistekende