Goudsche Courant, zondag 30 maart 1873

elementen in lioh berat dan kan het dnnkt ons niet anders of de zaal Kunstmin zul Douderdag voud stamprol zijn Wij restigen de opmcrlisaamheid onser lezers op de achterstaande adrertentie betrelfenJe de 3 pt geldleening ten behoeve der te Apeliloom geïcstigde Maatschappg van Landontgiiiiimg De inschrijving ia alhier opengesteld bij de hh Wed Knox en Dortland en Gebr Biezenaar Naar wy vernemen zal in het laatst der volgende maand aan onze gemeente een bezoek worden gebracht door het grootc Amerikaansche Cirque vat den heer J Meijers die zich thans mei zijn talrijk personeel rn zijn groot aantal ultateVeiide paarden iu Hamburg bevindt Aan oezen stadgenooten die zich eenige maanden geleden bij den heer Carré zoo uitstekend umuseerdeu zal deze tijding zeker welkom zijn Men schrijft ons De spaarbank die door het Dep irti ineiit Cnppi tle c a der Maat chappij I N v i A i pgcrielit nunit zal den 21stin prd e k in werkitiu treilen Zij 7 l openst inu voor een ieder ook vwor pers men bullen de gemeente C apelle woonuulil ij en helieerd worden lu ir twaalf eumiuissanssen du lut hun voorzitter secretaris en peiiniiigmerster gekozen liehben de hh G VV Lans 1 I kleij en V vnn Hoog auateu Deze spaarbank heeft reeds de welwilleiule medewerking mogen ondervinden van de geineciite besturen van Kapelle en Krimpen a d Llssel dtiar deze een lokaal hebben afgestaan voor de zittingen tot ontvangst én uitbetaling van gelden Z M heeft wegens de opheffing der strafgevangenis te V uerden de commissie itn adminislrutic over de gevangenissen aldaar ontbonden en is mits dien aan de heeren S Lagerwey tice presideiit 1 VV Roesaiugh v Iterson lid secretaris C 1 lïrcJiu s J De Koning Jzn mr A M Piireau dr U v d L e en dr C ïen Noever de Brauiv leden der oommissie ah zoodanig met 1 April e k eervol ontslag verleend met dmikbetuiging voor de bel ingrijke diensten door hen in die betrekkingen bewezen Door de heeren A Kaplijn en J H Geutls te Woerden is concessie aangevraagd voor een spuorwegli u van Hnriingeu over Boisward Sneek Heerenveen lloogeveen en kocvurden tut aan de DuitBche grenzen en van daar over Nenhliis en NoordHorn ot Salsbergen De Raad der gemeente Woerden heeft de tractementei van de hulponderwijzers bij de gemeenteacholeu verhoogd met ƒ 50 Staten Genaraal Tweede Klmek zittingen van 27 en 28 Maart In de zitting van Donderdag is de discussie overde rechterlijke organisatie oortge et De beliandelingvan art t tot 8 over het openbaar ministerie isuitgesteld tol na art 66 eu zulks vanwege de amendementen van deu heer Kappeyne omtrent het hoogerberoep iu strafzaken en de aanwijzing daartoe vanTier rechtbanken waarbij hoofdofficieren van justitiezouden worden geplaatst als s Hertogenbosch Arnhen Amsterdam en Leeuwarden Op art 10 is verworpen met 44 tegen 21 stemmen het amendementTan den heer van Eek om de aanbevelingslij il vanden hoogen raad aan de Tweede Kamer af ie schaff a Twee amendementen om onder een of anderenTorm de aanbevelingslijst van vacaturen in recht banken te behouden werden verworpen met 39 tegen 27 etemmen Heden voortzetting Iu de zitting van gisteren zijn de beraadslaginpn over het ontwerp eener nieuwe rechterlijke organisatie roortgezet Het voorstel der regeering tot benoeming der kantonrechters vour hun leven is aangenomen na verwerping der amendementen door de bh Wintgens en van der Does de Wiliebois tegen dat beginwl voorgedragen Bij art 14 onvereenigbaarheid an betrekkingen met het rechterlijk ambt is de quaestie van de geheele of gedeeltelijke afschaffing van procureurs ter sprake gebracht De minister heeft toegezegd eenc afzonderlijke wet daarover te zullen indienen aarna twee amendementen om de quaestie zijdelings bg art 14 te beslissen werden verworpen Men is gevorderd tot de onderdeelen der afdeeling rechterlyke tucht en wel tot art 35 Maandag aanst ten elf ure zal de interpellatie plaats hebben van den heer van Zuyien over de bezoeken der geeetelyken in de militaire ziekeninlicktiogea 1 Men verneemt met zekerheid dat tegen 15 April aanst eene groote promotie bij het leger zal plaats Tinden Zoo de daaromtrent door de regeering ingewonnen adviezen gunstig luiden zal naar men ons mede deelt een wetsToorttel worden ontworpen tot afschaffiing der wet betreffende de bescherming van fabrieken handelsmerken Nnar w j vernemen zgn bij de regeoring overwegingen aanhangig omtrent het sluiten van een tractaat van handel en scheepvaart met Madagascar Afrika Noordstar Tusschrn Hoorn en Enkhuizcn is de zee zóó vol haring dat de vaart daardoor bijna belemmerd wordt Men kan langs strand den haring niet de handen vangen Men verhaalt dot een viascher iu één ophaal 30 last haring gevangen heeft dien hij tot den prijs van ƒ 17 pci last verkocht heeft De Gemeenteraad van llheneii heeft op het verzoek der heeren van den Onwelaiit en Muiitijn betreffende de exploitatie eeuer spoorwegliju Itotterdam Arnhem Munster een subsidie vau 20 000 toegezegd onder de vol2 pnde bepalingen i binnen den aftimd van een kilometer zal een station worden gi plantst 2 het bedrag wordt uitbetaald zoo ilni Je i er tc trein aan het station lihciien is aangikuineii 3 de toezegging der siilisiilie vervalt yjo Vuur I Januari 1 75 met het leggen van den vvi g geen begin is gemaakt Volfit iis de Weittphalischen Mtrhür en andere I uit ïche bla li n heeft de Pruisische regreriiig ajin de heeren aii den Ouwelant en Montijn verlof gegeven tot het doen der noodige opmetingen voor den door hen ontworpen spoorweg De conservatieve kiesvereeniging Vaderlanden Oranje heeft den lieer van den Berch van Heemstede tot candidaat gesteld bij de herstemming te Leiden eu de Katliolii ke kiesverceniging Recht voor nllcn heeft verklaard zich oii ijJig te zullen houden bij die herstemming Z M de Koning zal naar men verneemt na zijnbrzoek aan de Noordelijke provinciën etn reis naarZwitserland ondernemen iV Nnar men verneent is te Assen het college vancuratoren over het gymnasium te Vs ieii voonieraensals zuodunig te bedanken Dit bedanken moet hetgevolg zijn van het benoemen van den heer l locg totleeranr aun het gymnasium bniten de voordracht van curatoren Asn Ct Bij de dezer dagen te Amersfoort gevoerde discus siën 111 de afdeeling der vereenijtiug tut bevordering van hel volksonderwijs in Nederland is de beschuldiging dat de Staatsschool uitsluitend de moderne richting voorslaat vooral krachtig bestreden door den oudopperrabijn van Curasao die herinnerde dat de isr ielielen hoewel meestal verre van modern toch ijveraars waren voor de openbare gemengde school VVst de kosten betreft vau het onderwijs der Staatsschool en de onrechiigheid dat tegenstanders daarin moest detlen werd opgemerkt dat ieder Staatsburger verplicht is zijn aandeel in de lasten van den Staat te dragen Tegenover het verlapgen om bijbelsch onderwijs op de school te hebben werd beweerd dat dit niet op de school behoorde maar de taak was van huisgezin en kerk Eindelijk verklaarde een der tegenstanders van de schoolwet dat de Staat lid van en onderworpen aan de kerk moest zijn De hoofden waren zoo voorzichtig zoo iets te weerspreken en zich zelfs voor scheiding ran Kerk en Staat te verklaren maar dat roor het doel door een enkele werd oitgekomen opent de oogeu genoeg U D Uit Barendrecht schrijft men dd 26 Maart Door het schoooe weder ia de drukte op het veld hier reeds vrij groot ieder tracht het zomerzaad in deu grond te werken of de akkers tot ontvangst daarvan in orde te brengen De wintergewassen slaan over het geheel zeer goed wel leden sommige stukken wat door het overtollige water en de muizen en dientengevolge werd de meeste tarwe eerst zeer laat gezaaid de jonge klavers zijn geheel door de muizen vernield De veestapel is vrij gezond en paarden zoowel als rundvee worden tot huoge prijzen verhandeld Woensdagmiddag vertoonde zich voor het stadhuis te Amsterdam eene schare werklieden die staande de aldaar gebonden Haadsvergadcring verlangden den Bnrgcmeestcr te spreken Naar men mededeelt hebben zij na atloop dier aan geheel locale belangen gewijde vergadering het Hoofd der gemeente werkelijk gesproken De aanleiding tot dit verlangen moet gezocht worden in het door hen Directeur der Koninklijke Fabriek van Wmkaar en de heer L A H Uartogh aan zijn geheele personeel er moeten 600 personen op die fabriek werkzaam zijn gegeven ontslag Dat ontslag moet het gevolg ziju van een door hem beweerde bemoeielijking van de zijde van het dagelijksch bestuur in de uitoefening zijner industrie Hij zou namelijk in Februari 11 vergunning hebben gevraagd tot het op zijn terrein aan bouwen van een nieuw deel aan die fabriek Die vergunning nu moet in Maart geweigerd zijn Vermits de weigering van een dergelijke vergunning moeielgk Ie voorzien zou zijn en het antwoord ongeveer een maand uitbleef had gemelde directeur reeds een aanvang gemaakt met den bouw En nu is op last vnn het dagelijksch bestuur dezer dagen het reeds gebouwde dat een belangrgke waarde moet vertegenwoordigen weder afgebroken De heer Hartogh die evenals andere industrieelen zich beklaagt over de weinige medewerking van het bestuur tot bevordering der industrie ziet daarin een zoodanige belemmering dat hij tot de tijdelijke sluiting der fabriek moet hebben besloten Het gerucht loopt dat de vergunning tot den bouw zou zijn geweigerd op grond dat de bduw zou geschieden op terreinen die de gemeente bij eventueele uitbreiding der stad zon hebben te onteigenen hetgeen met meerdere kosten zal moeten geschieden als een dergelijk gebouw voltooid was Wat hel antwoord vnn deu Uurgemeester aan de klagende werklieden geweest is weet men niet Alleen moet des avonds ziji e woning door een vrij sterke politiemacht afgezet geweest ziju Uit lleerenveen meldt men dat de aanvraag van den heer Beijma aan de onderwijzers in liet geheele rijk naar de som hunner inkomsten het getal leerling en hulponderwijzers door honderden wordt beantwoord De statistiek naar die opgaven te maken vordert goed Aan een schrijven uit Weenen t melk uit te Mezin ttrtrouwbare bron it gevloeid ontleent bet Dagblad het volgende Tegenover al de geruchten nopens het uitstellen derWereldteutoonetelling verspreid eau met zekerheidworden gemeld dat daar in de verste verte geensprake van is De bouw vordert uitstekend en nadertsnel ziju voltooiing Nog nimmer was op gelijk tijdstip vóór hnar opening aan eenige wereldexpuSitie haar tgdige aanvang zoo ten volle gewaarborgd Zonder eenigeu twijfel zal dan ook de openiug den In Mei plaats hebben Al de buitenlandsche bezoekers en beiangitellenden die nu reeds te Weenen zich bevinden bevestigen ten volle deze opvatting Voorts zgn alle verhalen omtient een ongehoorde duurte der levenuniddelen en het gebrek aan woningen dat te vreezen staat gansch en al onwaar DeBijksregeering en die der stad geven zicb voor dat belang de meest mogelijke moeite De levensmiddelen zijn billijk van prijs hetgeen alleen reeds daaruit blijkt dat de granen waarvan de markt als de grondslag vau alle andere levensmiddelen kan worden beschouwd in Hongarije zijn gedaald Ten aanzien der gelegenheid om Ie verblijven kan worden bericht dat reeds 10 000 woningen beschikbaar zijn gebleken waar men voor 2 4 6 of 10 gulden daags zeer voldoende z d kunnen logeren Nog valt te consinteeren dat de tentooiistellingscoininissie met succes ouderh iiidelt over een vormmderiiig der tarieven der middelen v iii vervoer voor de bezoekers der expositie terwijl er cimlelijk op mng worden gewezen dat do gezondheidstoestaud Ie Weenen gunstiger is dan ooit In weerwil vnn de hooge handgelden bij sommigekorpsen blijft het aantal vrijwilligers bij het leger m t algemeen zeer onbeduidend ook wordt er sterkgeklaagd over ontbrekend kader daar het initr bat en de art instr komp niet meer voldoenden aanvoervan jongelui ontvangen Dit verschijnsel is geen gunstig teeken bij het leger en kan voor do toekomstzeer nadeelig werken daar de geest van een troepvooral in stand moet worden gehouden door goode enblijvende kaders en niet zooals nu dat ieder dienu slechts even kan den dienst zoo spoedig mogelijkweder verlaat Zou deze oorzaak wel ergens andersiu moeten gezocht worden dan in de onbeduidendebezoldiging en het later te wachten geringe pensioen Ulr Dagbl Hoc ijverig de Amsterdamsche politie zich b j voorkomende gelegenheden toont blijkt o a daaruit dat topii eergisteren ochtend opvdeu Uam eene vrouw ouder de wielen van een rijtuig gerankte zij door de hulp van aciit agenten van politie in eenc vigelante naar bet Gasthuis vervoerd werd Waar moot het heen met hel fabriekwc cn in wol len manufacturen in België en Holland AlzoOschrijft men ons uiteen grensbind Sedert 11 dagen hebben Ie Vcrviers en omstreken 17 faillietenplaats gehad waaronder twee met een gezamenlijkpassief van bij de twee millioen In Tilburg is detoestand insgelijks zeer gespannen De onnoemlijkemassi goederen welke uit die plaats in België inbeleening gesteld orden doet maar al te veel vooreeii verschrikkelijke crisis in die plaats vree en Daarenboven mixt hel nieuwe tarief van inkomende rechten op het fabrikaat aan de Tilburgsche nijverheidden doodsteek toebrengen ï B Laatste Berichten Parijs £ B Maart De i meldt dat de Minister van Justitie ten aanzien der bekende petitie van prins Napoleon in de Kamer de eenvoudige orde van den dng zal voorstellen Indien de Kamer zich hiermede niet vereen igt dan al het Gonveriiement onverwijld éen ontwerp aanbieden waarbg de leden der familie Bonaparte verbannen worden Londen 28 Maart De arbeidstak ng vau de werklieden in de ijzer fabrieken in Zuid Wales is definitief geëindigd New York 28 Maart De wet tot afschaffing der slavernij op Porto Rico is gunstig opgenomen Madrid 8 Manrt Degeschillen bij het Ministerie bestaande zijn bijgelegd dientengevolge zullen Castelar eu Acosta niet aftreden De Carlisten hebben bij het nemen van Ripoll petrole um gebezigd om 30 soldaten te noodzaken zich over tt geven De Giiceta meldt dat Hildago tot kapitein gtneraal van de Canarische eilanden is benoemd Morgen of overmorgen zal het decreet afgekondigd worden waarbij de verkiezingen voor de coiiptitueerende Cortes worden uitgesclireven Parijs 28 Maart Men verzekert dat de beerde llémus it weigert de candidiitnur te Parijs te aanvaarden voor de verkiering die aldaar eerstdaags zal plaats hebben Versailles 28 Maart In de Kamer is aangenomen het voorstel dat zij van 5 April tot 19 Mei op reces zal uiteengaan Londen 28 Mnart in de zitting van het Lagerhuis heeft Ixird Enfield in niitwoord op eene intrrfellatie gezegd dat de Ucgeering nog altijd in onderandeling is mei de maritieme Mogendheden over de quaestie der rechten op het bevaren van het Suezkanaal geheven Madrid 8 Maart Het gerucht dat Serrano het opperbevel over bet Noorderleger op zich zou nemen is nog niet b vesligd De Carlisten fuiilleerden 9 karabinicrs Ie Itipoll Madrid 23 Maart Een der dagbladen werpt de quKstie op of de jongste gepleegde roweien geen interventie van builenlandsclic Mogendheden oovermgdelijk maken Burgerlijke Stand GtbOBfK 26 Maart Cunielia uudpra II Agteii en E Faii iT lit iijrik ouders JaiiHtiii en M vaader Draaij lliiidrik CuriKlib uiidcis J UinL s eu K II Glasbeek 27 Joaiiia Mari i oud r I Digperl en II U llluk 28 liciidrikus ItuliirluR oudert II I Ko4 1inaa en J Ijins OvlBLEDlK 20 Miinrt J A ehel er d m J H Verhoor 22 j 27 A bintkins hnibvr van J van Vliit 03 j 28 C Meu uilimjiru 6 m ADVERTENTIES Heden overlyed tot onze diepe droefheid ons gejiefd Zoontje lOlIAN N US LEÜNARDUS in den aunvalligun Iceltijil vuq 10 muauden H TIJSÏERMAN C N TlJSÏERMAN v o Plank Gouda 27 Maart 1873 Eenige kenniei eving V Den 28 Maart 1873 overleed te Dordrecht onze geliefde Yader en Behuwdrader de Heer ADItlAAN JAN VERHEUL W LAMPE A LAMPE VmiiiEUL AUjemeene KenniKfjeviiig Voor de vele bewijzen van deelnemingbij het ovorlijden van hunnen geliefden Broeder en Belimvdbroeder ontvnngen betuigen doondergeteekeude hunnen innigen dank A C CÜ8I JN L J M COSIJN v Leent Gouda Jhr M 0 T J db ROTTE 29 Maart 1873 J II C m ROTTE v Leent Aan het geëerde Publiek wordt door deze beleefdelgk ter kennis gebragt dat van af ZONDAG 6 APRIL eerstk mijn winkel des Zondügs na TWEE Uren zal GESLOTEN zijn D H LUNENBURG VTestHavcn B 180 RIESVEREENIGING ALGEMEENE VERGADERING op DINSDAG 1 APRIL 1873 des avonds ten 71 9 ure bij den Heer Yf LAMPE Markt Te behandelen Het Ontwerp Reglement Het voorloopig Bestuur GBOOTENDOfiST Kiezers die zich bg de vereeniging wenschen aan te sluiten worden uitgenoodigd deze Vergadering by te wonen Sociëteit Ons Genocgeo Door de Tooneehsten van den RotterdanischenSchouwburg onder directie van de Heeren ALBREGT VAN OLLEFEN zal worden opgevoerd op DONDERDAG 3 APRIL 1873 des avonds te T j nren UITGAAI J Nieuw oorsprookdijk TooneeUi l in 4 Bedrgvea door Glanob GEVOLGD uooa SPHKi iiS OP LAAG WATER Ulijsjiel iD I HediijT iiaar liet Friiosch van Thlodose BAUUtEULdttor B Iamot PRIJZEN DEK PLAATSEN HH Leden hunne Dames en Kinderen ƒ 0 75 per persoon Niet Lcden hunne Dames en Kinderen 1 25 per persoon Gaanderij ƒ 0 40 per persoon Zie verder kleine billetten Vei ceniglng tot beoefening van klassieke Muzieit OMTORIÜM PAÜLÏÏS De ondergeteekeude noodigt alle Dames en Heeren uit die zich aan bovengenoemd ORATORIUM wenschen aan te sluiten zich voor den 10 APRIL ten zijnen huize te wenden Jon W WENSINK Stads Muziekdirecteur Mevrouw LUDERUS Turfmarkt H 71 beveelt zich nan tot het geven van Piano cii Zanglessen Terug te bekomen de Coupon vervallen 15 Jannar 1872 behoorende aan de aflosbaro Oblig 7 Egypte 1868 a Lst 20 N 572062 en opgeroepen de Coupons van af l Januarij 1869 tot en mot 1 Juljj 1873 groot 3 09 van de Oblig 57 Zilver Metaliek rente 4 terrfam 1854 il fl lOO N 1G13 Wed KNOX DORTLAND Gouda 15 Maart 1873 Roeliliandel Boekbindery X en Lecsbibilotlicek De ondergeteekende brengt ter kenni 9 dat hij bij Je reeds bestaande zaak iu Hoeden eu l etten z n BOEKHANDEL eu LEESBIBLIOTHEEK heeit geopend Hij beveelt zich voor beide vakken minzaam aan en zal door prompte en civiele bediening trachten aan het in liem gestelde vertrouwen te beantwoorden H J J LEIJEN Korte Groeuoudaal De ondergeteekende bericht dat hjj heden fmmmim m van de GROENTMARKT naar de LANGE TIENDEWEG D 39 C M PULJK Kleedermaker De ondergeteekende heeft de eer bekend te maken dat zy hare ZAAK van WOLLEN NAAISTER heeft overgedaan aan Mejufrrouw S J7 P KAARS alhier die zj als zoodanig wel in hare plaats aanbeveelt Onder dankbetuiging voor het sedert zoo vele jaren genoten vertrouwen heeft zjj de eer te zijn M VAN WILLIGEN Naar aanleiding der bovenstaande advertentie heeft de ondergeteekende de eer te berichten dat de ZAAK van WOLLENNAAISTER van Mejufvrouw M van WILLIGEN alhier crp haar ia overgegaan Zij beveelt zich minzaam in elks gnnst aan zullende voor eene nette en stipte uitvoering der haar op te dragen orders zorgen S J P KAARS Oosthaven Naast de Sociëteit db Réüsie OPE BARE VERROOPINGEN te GOUDA op DINGSDAG 1 APRIL 1873 des voormiddags ten 9 uur voor en ia het Huis w k K N 237 aan de Peperstraat van MEUBELEN waaronder eene fraaije Boekenkast eene Schrijftafel ijzeren Ledikanten verder fijn LINNEN en TAFELGOED BEDDEN en BEDDEGOED eene verzameling BOEKEN waaronder belangrijke Werken voorts een Gouden HOROLOGIE en eenige ZILVEREN WERKEN Op DINGSDAG 8 APRIL 1873 des voormiddags ten 9 uur ten huize van deu Heer KRANENBURG aan de Gouwe wakCN üO van eenen INBOEDEL bestaande in Antieke en andere MEUBELEN fraai PORSELEIN BEDDEN en BEDDEGOED enz Op DINGSDAG 15 APRIL 1873 des voormiddags ten 9 uur ten huize van den Bouwman NANNEN v N ElJKiii Jeu H roek weg van 15 MELKKOEIJEN di gekalfd hebben of op kalveu staan 2 PINKEN 1 tweejarige STIER eenige KALVEREN 1 ZOU met BIGGEN 2 Brcede en 2 Smalle SCHOUWEN BOUW en MELKGEREEDSCHAPPENenz En op WOENSDAG 16 APRIL 1873 des voormiddags ten 11 uur in het Koffijhuis dk Haumonie aan de Markt van Een HUIS en een in 1872 nieuw gebouwd SCHOOLLOKAAL met een een vrjjen opgang hebbend BOVENHUIS en een frajien TUIN Jaarachter staande en liggende aafe den Fluweelen Singel te Gouda wijk R N 329 330 en 330a Kadaster Sectie A N 1477 en 1478 groot 5 aren 23 centiaren Te aanvaarJen 1 MEI 1873 ei i ichtingen zijn te bekomen ten Vlfettilen Notaris W J FORTUIJN R te Gouda OpenïSare Vei koox iiig VAN en andere ROERENDE GOEDEREN op VRIJDAG 4 APRIL 1873 voorm tea negen ure in het Huis aan den Tiendeweg wflk D n 49 te Gouda Te zien daags te voren van 2 5 uur eu informatiën ten kantore van Notaris M KIST te Gouda I