Goudsche Courant, woensdag 2 april 1873

Openbare Vrijwillige Verkooplng om contant geld op WOENSDAG dea 2 APRIL 1873 des voorjiiiddi ten 9 ure aan de Bouwmanswoning bewoond door de Wed P BOTH Hz in de Nesse onder Ouderkerk a d IJesel van 10 KOEIJEN die gekalfd hebben of op t kalven staan 2 PINKEN en 1 bruin MERRIEPAARD benevens eenigo BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN bij biljetten breeder omschreven Nadere information zijn te bekomen ten kantore van den Notaris Q J SPRUIJT te Ouderkerk ajd IJssel Aanbesteding Op den 3 APRIL 1873 des vooriiaiUliij itfU il ure zal op het Raadhuis te Gouda in het openbaar by enkele inschrijvhig worden AANBESTEED Het maken van TWEE VLEUGEL OHOEIJINGEN bij de Waddinxveensche Brug nie t bijlevering van alle noodige M ATBRIALEN De inschrijvingsbiljetten op zegel geschreven door den inschrijver en zijne borgen geteekeud moeten den 2 April 1873 vóór dc namiddag vijf ure ter Secretarie der gemeente Gouda wor den ingeleverd Het bestek en de voorwaarden liggen ter lezing bij den Heer BUBGERSDIJK OemcentoArohitect te Gouda bjj wien tevens inlichtingen te bekomen ziJn en in het Koffijhuis Tan de Wed db GUOOT nabij do genoemde brug onder Wnddvixveen Voor eea klein gezin erlangt men tegen Mei of Augustus Woensdag Z April 187 N 134S GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDlieblad voor Gouda en Omslrelicn De Inzending van advortentien kan geschieden tot één uur des namiddags van dma dag der uitgave liefst een geheel of benedeuhuisje met TUINTJE Verzoeke franco briefjes in te zpndcii ouder letter A aan het Advertentie Durcau van G B TAN e OOR ZONEN te Gouda ATTEJ TIE D LENSVELT op de Veèt bü de Fraukenstraftt te Rotterdam is dagelijks van Rotterdam kosteloos te ontbieden tot totale uitfoeying van ALLE INSECTEN hoe diep ook in Huizen en Schepen verscholen sender iet los te maken of te beschadigen en spoedige bewerking Degverkiezeude één jaar n de zuivering betaling Verder voorname Getuigschriften ter inzage Tevens zijn de onfeilbare middelen verkrijgbaar voor Wandgedierten voor Ratten en Muizen voor Krekels en Bakkerstorren voor Mieren voor Vlooijen 6n voor Motten n 6 GuIiIpu per tlosoli met ccnrate gebruikeaanwijzingen Ken flesch genoeg ainin om een Locaal Kamer of Zolder geheel te zuiveren Geluigfsclirift De ondcrgeteekenden J HOUTZAGER ZOON te Delft verklaren dat zij liet middel tot nitroeiiiag van WANDGEDIERTEN vau den Heer D LENSVELT Fabriekant te Hottfrdam in een der te Delft staande hnizen hebben aangewend tot zuivering van Wandgedierten en welker aanwending die zeer doelmatig i tot volkomen zuivering geleid heeft Aan een ieder die met bedoelde plaag in Huizen of Schepen behebt is wordt het fabri kaat en de methode van genoemden Hr LENSVELT in het bijzonder aanbevolen J HOUTZAGER ZOON Delft Jaiiy 1871 Mr Schilders NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP mTscBAmj voos lansommie gevestigd te APELDOORN Directeur 1 B S ELLEi Secretaris J GREGOOR 3 Geldleening groot f 1 250 000 verdeeld in 5000 Obligatien van ƒ 250 ieder aflosbaar binnen 40 jaren door middel van uitlotingen Eerste uitloting 25 APRIL 1873 met premien in VASTGOED tot eene gezamentljjke waarde vau 150 000 Tweede uitloting 15 OCTOBER 1873 van 200 Obligatien pari Volgende uitlotingeu op 1 APRIL van ieder jaar Piospectusseu zijn verkrijgbaar en inschrijviugen worden aangenomen bij de oudergeteekenden Gouda Wed KNOX DORTLAND 29 Maart 1873 Gebroeders BIEZENAAR KE NNISGEV ING DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHlELAND doen te weten Dat in voldoening aan art 31 van het Reglement van Schieland de verkiezing van HOOFDINGELANDEN en HOOPDINGELANDEN PLAATSVERVANGBRS voor de districten als hieronder nader vermeld zal plaats hebben op Donderdag den 3 April 1873 van dei voormiddags ten 9 tot dee namiddags ten 2 ure in de hoofdplaatsen der kiesdistricten als bg art 25 van meergenoemd reglement zijn aangewezen te weten voor het 1 kiesdistrict ta Overtchie in de Uitspanning de Vergulde Koetawagen voor het 2 kiesdistrict te Bleitwijk in de Herberg de Zwaan voor het 3 kiesdistrict te Zevenhuizen in het Gemeentehuis en voor het 4 kiesdistrict te MooidreJd in het Gemeente mis en wel volgens rooster van aftreding volgens rooster van aftreding I volgens rooster van aftreding volgens rooster van aftreding In het 1ste District Voor den Heer J HOOGEllBKÜGGE Iloo dhujelaiul A VOORWINDJiN lloofcUngeland riaatsvervanger j In het 2de Distriet Voor den Heer J W S HUÜKMAN Hoofdingeland A VAN DER öPiiK Jloofdingcland l iMttvervanger i In liet 3de District Voor den Heer E HOOGENDI IK VAN LANGE Iloofdingeland A HOOGENDIJK IIzn IIoofdingAand Flaatsvervanger In hei Adc District Voor den Heer J B SNELLEN Tloofdingelmid J IJ J DE JONG L v Iloo dingeland Plaatsvervanger j Dat voorts in het 4 District eene verkiezing moet plaats hebben vau twee lloofdingelanden ten gevolge a van de benoeming van den Heer J J SNEL tot Hoogheemraad van Schieland en b van het overladen van den Heer K VAN DER TORREN DuKGEAAï en UooouiSEimvDEN van Schieland De SecretdriÈ Kentmeester De Dijkgraaf Men vraagt voor eenige uren daags eene bekwame KOOKSTER om een goeden burgerpot te koken Adres franro brieven of in persoon met opgave der vodrwaarden aan A BRINKMAN Courantier alhier EMEHSTOFFEML H VAN BERKEL op de Kleiweg vraagt ten spoedigste een KOPERSLAGEttS en een IHikslagersliiicclit Do Ondergeteekende neemt de vrijheid zij non geëerden Stadgenoten mede te deelen dat hij wegens concurrentie zjjne prijzen zoo laag mogelyk heeft gesteld Zij zijn als volgt Stoelen met 1 kwaliteit Amerikaansch Leêrdoek overtrekken ƒ 1 15 Idem 2 kwaliteit idem 0 90 Idem met zwart Bloemtryp 2 Kanapk s met Amerikaansch Leérdoek 10 Idem zwart Bloemtryp 18 Kamers behangen per Rol a 0 25 EENVERWEBSKNEGHT gevraagd tegen hoog loon Adres aan het Bureau dezer Courant HAARciiBAARDVERWEiN in blond bruin zwart zonder de huid of linnen te vlekken als men de flacon half verbruikt heeft en tbeviilt niet alsdan geef ik met alle gi uoegen de li taalde 1 50 terug Ch van VIVE Turfmni kt Goida uiulii Dl uk Tnn X Bniikmao Voorts beveelt hij zich minzaam aan tot het nieuw leveren van KANAPÉS FAUTEUILS STOELEN en wat verder tot het B hangersen Stofieerdersvak behoort OERRIT BELONJE Czn Westhaven B 140 Gevraagd met Mei eene eenvoudige WERKMEID boven 25 jaren ƒ 70 P G Adres co AN DORP Eendrachtsweg Ttvllerdam Da uitgave dezer Conraat geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEUDAG In de Btad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Buitcniagdscli Overzicht Vrgda is in oTerecnitemming met het rapport der eommiMie door de Vrsnsche ïamer bepaald dat het Faaaehrecet den S April aanraD ea en den 19 Mei eindigen ui Alle roorstellen tot vastatelUng Tan andere daU werden rerworpen Tevens besliste de kamer dat de benoeming eeaer permanente oommissie Don lerJag aanst zal plaats hebben en dat de et lot toekenning der aehaderericoeding ad 240 millioen aan Parijs en aan de dtpartementen welke door den rgand bezet geweest tijn nog vóór het reces in behandeling genomen lal war lea De littiog van Zaterdag wpa gewyj aan de uitulting Tan prini Napoleon De cummissie stelde een eenigszins afkeurende motie van urdc Toor doch na een onstuimige d scnisie behield de regeering de OTetliand welke de eenroudige orüe ran den dag Terlaiigrfc In den loop der debatten stelde de miuiater Üufaure een rcrbanniugswet op de famdie Bonaparte Tüor Pe Duitschc regeeiing heeft niet weinig ergernis gegeven door niemand te zenden naar de vergadering Tan de comrairae tol onderzoek ran het Tan liberale z jde ingediende wetsontwerp op de drukpers man ugl dat zij haar out zal herstellen en in de earstvolgeode Tergadering Tan de cjmraissie mondeling de Terklaring laten afleggen dot vulgrns kaar MToelen da wei op de drukpers eerst a tn de orde Kan komen wanneer de et op de rccliteriyke organisatie ia Tastgestcid ook in den rijksdag zal de rageeriug lich aan die rrrklanng houdcu Het voorstel t id Schulie Delitsch tot betaling van nür en Terblüfkosten nan de afgefaardigden Tan dan Pnitachao r ltadag isDondenlag ondanks den tegenstand der regeering met 114 tegen 90 stemmen aangenomen Vrydag is de muntwet reeds voor de tweede maal gdeton Buksdag en regeering siemden in beginsel overeen uadat men Terzrndmg naar een commissie niet noodig achtte In da zitting Tan Zaterdag werden door den afgeTaardigde Volk inlichtingen gevraagd over de aangekondigde et betreftcnde het houden T n de registers van den burgerleken stand de president der Bonds kanselarij antwoordde dat liol daarop betrekking hebbende wetsontwerp door ilen Keizer wns goedgekeurd en spoedig nan de goedkeuring Tan den Bondsraad en den Kijksdng on worden onderworpen en hij om die reden moeilijk op dit oogcnblik nadere bijzonderheden kon mededeelen In het Oostenrijksohe heerenhnis ii liet nieuwe ontwcrjt exner kieswet voor üsleithanie wnarbij de directe verkiezingen TOor den rijksrand worden ingevoerd met 18 stommen boven de bij de grondwet Tereischta meerderheid van 2 3 der uitgebrachte stemmen aangenomen Uit Kopenhagen wordt gemeld dat de Deooiohe rUksdag zich Vrydog deltnitirf voor de ScandinaTiiohe munteenheid verklaard lieeft Verleden Woensdag heeft in het Eiigelsche lagerhuis de tweede lezing plnats gehad van een door den heer Osborne Morgan voorgesteld wet ontwerp strekkende om aan de dissenters onder zekere waarborgen toe te slaan hunne overledenen overeenkonstig de gebruiken van hun kcrkgenont e inp op d begraafplaatsen der AngUkaanache kerk ter aarde te bestellen De beer Disraali bestreed de tweede lezing als eene scheudiug tm de eigendomsrechten der Anglikaausohe kerk welke de aitslnitende beschikking behoorde te hebban over de begraafplaatsen Hij gispte de houding door de diasenters in de laatsie jaren tegen de otaataketk aangenomen eene houding welke geenszins getuigde van de zucht om zich met die kerk te vereenigen tot bestryding van het ongeloof Zij hadden reeds vrystelling verkregen ran de kerkelijke belaatingeu op grond dat ZIJ geen gebruik ntakeade Ttu de Anglikasusche kerken ook trt bet onderhoud daarvan niet behoorden bij te dragen maar vennits deze quaestie in bun Toordeet beslist en hst aitgeraaakt waa dat de kerken en de daarbij behooiende begioafplaatsen waren h t eigendom v n de staatskerk roor welker onderhoud alleen de liduuten konden belast warden was terens ook Ue eenige grond rerrallen roor den eiaoh der di teia waoraair d roorgestoUle bill voldoening moest genen I e bcgnuf il int5eu waren particuliere inriehtingeii waarop de burj ers van den staat als zood intg geen recht konden doen gelden waarop alleen de kerk ge ag had Naüat deze redeoeeringen door den voorsteller der bill en 3ok door den minister rau binnenlandsche zaken aren wederlegd werd het roorstel om de tweede ieaug uit te stelleu met 2b4 tegen 217 stemmen verworpen Men houdt deze stemming roor eene zultere partyslemmiiig Disraeli had zyn uiterste best gedaan om de bill te bestrijden Het aantal uitgebrachte stemmen 501 belioort lu het iiritaclie lugerhuu tot de zeld au beden De oneeuigheden onder de Spaanaobe regeeringia weder bijgel d of liever liJ heafi rolgena oOctüle betichten niet bestaan relgens den correapoudent ran de Ttiiift zal men nu allereerst toeleggen op de demping ran den Oarliatischen opstand Als roorwoarde sohynen de aangebleven minisiers gesteld te hebben de reorganisatie der artillerie d i rerwijdenng ran generaal Hidalgo en herstel lo rong ran de vroeger ontaUgen offioiereu FRANK RIJ IE Pe heer Louis Kntisbonne lestigt in het Journal des Debali de aandacht op een werkje d it deier dagen te Parijs door den druk is opcnbaiir gemaakt en 1 BO bladzyden bedaat Het behelst de veikinringen die de heer Thiers voor de beide parlemeutnire Coramiasicn heeft afgelegd belast met eene enqu6te naar de omwenteling tan 4 September 1S70 en naor den opstand van 18 Maart 1871 Wat iser zegt ik heer Uatisbonne al niet geschreven orer de revolutie en dien opstand Waarheid en leugen belangwekkende mededeelmgen en valsche aanwgzingen feiten in hun uaar karaLter oun t licht gebracht en feiten ten eenemale verkeerd voorgesteld gewaagde orerdreren partg oordeelvellingen boosaardige aantijgingen en lasteringen niets onlbreekt er aan de stukken door on u hcdeiidaagscbe gesohiedi chr4ver en publici ter over de beide geduchte crisissen byeeiigcbrricht dan t vereisclite liclit en do billyke waaidcering Latere ge slachten tullen het kaf van het koren schiften de toekomst zal de nevelen doen verdwgnen de waarheid uit zooveel duisterheden opdclven VVij staan te dicht by de gebeurtenissen om ze ouimrtgdig to beoordeelen Niemand onzer heeft de kalmte en do onbnalznchtig ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel jueer 10 Cente GROOTE LETTERS worden berekend naar plaateruimte Afeonderlflke Nommers VLIP CENTEN heid di voor eene zoo gewichtige taak vereiadit wordt Maar toch aldus verrolgt de schryver ran het artikel bestaat er een document dat allergunstigst by alle andere abteekt en dat strekken kan om de nakomelingschap haar werk te Tergemakkelijken Dat document hebben wij thans roor ons Het behelst de rerklaringen ran den heer Thiers roor de beide parlementaire Oommissien Toen wij dat werk gelezen hadden teideo wy tot ons zelren Ziedaar eindelijk een getuige Hy heeft gezien en roorzien Onpartydig zooals iemand ter wereld ooit zyn kan die raa naby betrokken is geweest in de gebeurtenissen verbergt en verbloemt Inj verjjeet hy en orerdrijfï hy mets Ue feiten in zyne ijzerraste memorie gegrift verhaalt hij wet eene schier onnavolgbare klaatheid Hij beoordeelt ze te loops maar er ia ïeta meer de helderheid waarmede hij ze uiteenzet i als een baken in zee Met den vinger wijst hij aan waat roekeloos is gehandeld en waar de tekortkominf on waren maar hy toornt niet orer de menschen daartoe heeft hy te Teel erraring Hij geraakt niet lu drift orer de gebeurtenissen want hy weet dat dit hem niets baat Men wordt getroffen door de rustige welwillendheid ran den getuige die zelf aaa den atrijil heeft deelgenomen en die niet verschoond IS gebleven van het harde oordeel zijner medeuiensclien Ue haitstocht heeft hein ook met gespaard Het belang en de eigenliefde drongen te zeer om hem tegen te spreken Maar geen der door hem openbaar gemaakte feilen heeft men liiniien wegredenecren üe moeite welke men d lartoe liceft ged ian was vergeefs en zij die zich hieraan gewa igil hebben zooals de hertog de Gramont hadden beter gedaan te zwygen want de gematigdheid van den getuige wordt tegenover het handtostelijke van hunite schuld er nog te meer door in t licht gesteld De beide verklaringen in bedoeld werkje ampngerat zijn eenig in baar soort ze zijn eene Blad ijde uit de historie merkwa ird ger dau wy ran Titus Lirius uilstekender dan wij ran Herodotus bezitten ze zijn een tragische en ware roman niet minder ran belang niet minder aangrypend dan onze ongelukken Maar wij hebben bet rerhanl niet enkel herlezen omdat het zoo aaudoeulyk en omdat het onrerbiddelyk waar ia liet is ook leerzaam en uit dien hoofde rerdient het in aller handen te zyn Onre oobezonnenheid onze hoogmoed onjx waan onze blinde driften onze bantiuclit en onze party hoofdlghaid komen er met hunne rampzalige gevolgen aan t licht en ontvangen lu de naar waarheid geschetste gebeur enis en een rerschrikkelyke een bloedige les T xsia r ENGELAND Onlangs werd te Leeds eene i iffi gehouden tea gunste van het verkrygen van wettclyke bepalingen tegen orerberrachtiiig ran zeeschepen en bat lo de Taart blijven ran onzeewaardige schepen Het parle ment lid Plimsoll verhaalde de geechieüenis ran eai schip zoo oud dat meraaiid loh herinnerde wanneer het gehunwd was en dat zeker lu de laatste twintig jaren met meer waurd was dan brandhout In weerwil daarrnn was het nog niet lang geleden uit een der noordelijke havens ran öohotl in l mtgezeild De reeders konden geen matrozen meer krijgen voor bet raartiiig dat bij ieiler man van t vak als veroordeeld bekend stond De kapitein alleen die het schip bevaren had zoolang hy zeeman was verklaarde zum