Goudsche Courant, woensdag 2 april 1873

van het debft h d t do vfniater daarmede niet bedoelde dat tlïli Uitr hkibg zou geschieden aan al de geestelijken van elke gezindte maar ann en van ieder kerkgenootschap of gezindheid Hieruit hebbeu vele sprekers aanlcidiiig geput om bg den minister er f aan te dringen om met zoo beperkt te Handelen en de toelating ruimer open te stellen Op na interpellatie van den heer van Kerkwgk h =ft Ifi ipiuister Oeerlseina geauti roord dat tool g de definitieve overeenkomst tussohen Pruisen Hannover en Nederland omtrent de aansluiting bg Ibrhovat nog niet lot stand was gekomen hij nog geen subsidie kon voordragen Door de heereu van Houten Gratamn Bredius Idzerda Smidt Bergsina en de Ruiter Zglker is op art U3 der wet op de leuwe rechterlijke inrichtingen een amepdeineal vourgesteld stre kende om den dubbelen rechtabgstand af te tchaifeu De toestand der hooi en weilanden ia in du Krimprnerwaurd zeer gunstig Met poldcrwiiter staat ondtr zoioerpeil tertvgi bet als eene zeldziinmbeid mug beschouud worden dat de watermolens un reeds up bet kruis staan hetgeen iu geen vijftig jiiar bet geval nas Knkele oude paarden en eenigjong lee zgn reeds in de wei Je gedaan De veldarbeid is uiode lu vollen gai g Allerwcge is men brzig met liet omspitten vour de late en het poten der vroep e oaid i eleii terwgl het zaaien aii suikerbeetworiels en der wiite en geelo koeworteis ook op vele plaatsen druk aan den gang is Z K H prins Hendrik hoeft in navolging van Z K 11 prins Krederik het bedrag der bezoldigingen laii zgn personeel belangrgk verhoogd uitlioufde van de duurte der levensmiddelen in te gaan 1 Door de te Utrecht gevestigde inaaticbap g tut exploitatie van veestallen zullen met I April veestallen geopend worden te Leeuwarden Groningen en RoitiT lnm teveni beeft zy gezorgd dat in de nubgbeid van de stallen goede weilanden voor bet weiseizoen voorhanden tgn De luitenant N vag bel 8ste reg iuf Ie Utrecht in garnizoen beden ochtend bezig tgnde om zyue loanacbappea instructie te geven in het schieten en een huiiucr aanbevelende om het geweer beier aan te lefugeu bad het ongeluk om zelt duor het schut te wurdcu getrolfen Het toeval wilje dat een scherpe piitruuu die Zooals men verneemt bg de instructie niet lu ig gebezigd worden zich under de piitruneit liad bevonden Het soliot is tot diep in deu scliuuder doorgedrongen De gewonde is duor de officieren van zgu regiment op een draagbaar uaar bet grout rgka bospitiuil verroerd alwaar hem terstond dour de officieren van gezondheid de noodige hulp IS verleend Ueu beeft hoop dat de woud niet gevaarlgk zal zgu De s Gravenhaagsche Werkliodenvereeuiging hield Vrgdagavoiid in het lukaal Diligentia eene algemoene vergadering onder de leiding van den ondervoorzitter den hoer Vos Door den secretaris werd verslag ui ebraeht van den toestand der vereeniging met venneldiag van bare Uitgevallen sedert September jl £ r bleek ut dat het bestuur het hwzenbouwplan had opgegeven en daarvoor in de flaata gesteld het onder t bereik des werkmans brengen van goedkoope levcBsbehoelten Omtrent het brood was men m overleg getreden met den directeur der Brood a Meelfabnak daar ter stede met het doet het aan de leden der Vereeniging 1 cent minder dan den gewonen prgs te verschaffen waarvan tot nog tee door velen wordt gebruik geiMmkt Verder vermeldde het verslag bet door den president en algemeene secretaris der vereeniging de heeren Knihoven en Mr A t de Bas genomen ontslag de eerste wegens zijne drukke bezigheden en de laatste om verschillende redenen Ook de tweede penningmeester had zijn ontslag ingediend Het is reeds bekend dat de bankiers V Tielens A fielens en 0 Bruis handelende onder de firma M Tielens te Maastricht in staat van faillissement zijn verklaard en dat de Rechtbank bevel tot hunne aanhouding bad gegeven Daarna beeft dezelfde recht bank vermeend op requisitoir van O M tegen dezelfde drie heeren ook rechtsingang met bevel van gevangenneming te moeten verleenen wegens feite die reeds nu gronden tot eene crimineels vervolging konden geven bet pastier bedraagt ongeveer 2 000 000 fr terwgl de drie vennooten te zamen slechts een kapitaal van 6U 0I U fr inbrachten De heer Brnls is nog lid van den gemeenteraad Het is opmerkelijk dat ook lid viin deu gemeenteraad was de heer M F Crahare insgelgks bankier alhier die wegens enkele en bedriegelgke bankbreuk valscbbedeu in gesolirifte van koophandel enz wordt vervolgd en in het politieblad is gesignaleerd Zaterdag had te Amstenlam in het lokaal Odi on plaats de jaarlijksche algemeene Vergadering van nnu Ciaosr v 29 Maart Maria ouders A Hluk es J Joniiltovn Ni rlljr otidcre l C lKiut en N Mra Jofcaaoes M riuus ouilirs A U Sparnaag Sa C C tSrocaeodaal 30 llarmauna ouders H A Toet en F Tirpeo Klastna oodfiB J fan llam en M Varbvef HiiB b ika Johaoaa oudrra J jkanfa n E de Uol Johaaas tbria èjrrs J i fnn VuJun ID i bakker 81 Jaantje Johanna ouders K l ak u I vau ilvr Weeoael OvuuDu 17 Maart J L THateraun 10 a 28 G A licnichop I w 29 U G van Dgk 2 m Sn T dau Owltd 10 ai W Haaeo kuiatr vaii P v Gogb 6 j P C Cleaieus 7 ok J A Kastar fO i M IJpclair 3 m N J Mliawvcld 14 n 81 O C BrsM buiBvr vaa t Spaaa tl i Triat 1 j i m £ van dir Palm wed A Viogerliag 77 j ADVERTCNtlËN Ajtt teil tiéraid vooral ook omdat hij geen iinarCAa had dan weer in zee te gaan of aanden wal honger te lyden Om in de behoefte aan bemanning Ie Toorzieu werden jongens aangenomea waarran ds oudste zevMitien jaren teUei en oo uitgerntt en bepinod zeilde het raartuigfiit ola nooit terug te kaeren het schip verging eii geen dp ofTareuden liraoht er ho leven af Nog van jonger dagtelleiuiig is een aist miudcr gcuweltjl inoord Keu sekip dat op het punt stond uit te zeilen was Koo overbevracht dal de oCatroien weigi rderi de reis aiede te atken 7 werd n tol e weleen ge aagenisstiaf ren at eeld ea ene neuwe bemaanluf werd aaugInMtaeii jnaar oak dete rerimt ia dezelfde reden het schip toen bet nog maar kortentgd in tee te Falmouth voor anker kwam Voor de derde maal werd het vaartuig bemand en ook detireede bemanning to ge ngeiiisst raf vej oordeeld fpg is dé straftgd van f Ka der delinquenten uil inaar de laatste benaiiuing rust reeds op den boBern der ze e BmNENLA ND y Gouda I Apiul By arrf st fati bei IVuviuciual erechishuf in ZuidHotlniid Iturg Kamer v ui gt tcreu is bevestigd een touius van de arrüiulissruiciits rechtbank te Uutterdam gewc en in de zaak tan den heer Jaiiseii Stoffels tegen de miaiülooze teniiootscbap de Stearine kaarsenfabriek abler ZuoaU leeils vruij i r ncrigp fneld betrell het hier eeiie lading van 107 mniMi n l luitlalk bestemd voor genoemde fabrirk doch die p bare ren uaar Gouda onibrandde en toen door den schipper J S werd overgenomen L iter diende by eene nota van Vraolitkosten in welke men echter Weigerde te voldoen De vordering tut betaling van j d gebeebi vracht werd evenwel afgewezen waarmede iet Hof zicb thans heelt vereenigd De 9aad der gemeente Schoonhoven heeft detractementen der bnipondprwijzers aan de school voor gewoon lager ouderwys aldaar met 30 sjaars verkoofd en alioo gebracht op i3li te rekenen sedert 1 Januari 1878 met bijbepaling dat de jaarwedden 4ar knisonderwljiers die taQ er dan een jaar aan im aonool werkiaam blyven en zieh getrouw van Kun fiioht kwytea over bet 2de jnar 450 tullen bedragen De jaarwedde der hnlpoiiderwgzeres aan die school is gebracht op 425 eveneens te rekenen sedert 1 Januari jl Vrijdagavond vierde de Hollandschi Mantscbappij van Landbouw te Leiden haar 25jarig bestaan en werd het ï jarig jubeM van Prof van der Boon Meascb ala vooriitler dier Maatscliappij recht feestelijk herdacht Diwr den minister van binnenlanilsche zaken is opder dsgteekening van 21 Maart jl ile volgende circulaire gerioht aan de gedeputeirde stalen der onderscheidene provinciën i Art 9 der wet au 4 Dec 1872 schrgft voor dat vervoer van lijdera aan eene besmettelgke ziekte naar een eiekenhuis of naar hunne woning geoorloofd is volgens ile daarvoor by piaatselgke verordening te stellen voorschriften Paar zieli reeds op 1 Mei gevallen kunnen voordoen WMrhq die voonchrifteu gevolgd moeten worden ioliqnt het weoacbergk dat vóór ditn dag in alle y e cn ton waar dit nog niet geschiedt mocht zgn de bedoelde verordening wonle vastgesteld Ik verzoek uw college de gemeentebesturen in uwe provincie daaraan te herinneren Staten Generaal Tweeoii Kamer zittin1 gen van 29 en 31 Maart Id de fitting van Zaterdag is bij art 37 der wet houdende ene aieiiwe rechterlgke organisatie na langdurige discussie met 52 tegen 10 stemmen verworpen het amendement van den heer van Houten om in stmizaken veor schuldigverklaring eenstemmigheid te vorderen in plaats van volstrekte meerderheid Op art 40 is met 46 tegen 18 stentmeo verworpen het amendement van den heer vaa Honten om de bezoldiging en de standplaatsen der kantongerechten voorloopig te honden zooals die nu zf D opdat de minister genoopt worde spoedig eene veranderd indesliog voor te dragen In de itting van gisteren had de interpellatie plaats van den heer van Zuylen over het bezoek van geestelijken ir de hospitalen Zij gaf tot laag tarige discussien aanleiding De minister van oorlog weoschte niet op het gebeurde terug te komen maar geloofde dat bg welwillende en billijke toepassing der bestaande verordeningen het doel goed kon hereikt worden Bij nadere overweging heelt bij ziot ereenigd met het denkbeeld van den minister Blanken om doorloopcnde permissie billetten op vaste dagen en aren uit te reiken ann bepaalde leeraari vas de verschillende godsdienstige gezindheden om de ziekenzalen te bezoeken Uit den verderen loop deelhouders in de Hollandsche IJzeren Spo W40 iMat schappij f Oi Tegenwoordig waren 41 deelhebbers Met algemeene stemmen word goedgekenrd de balans over 1872 en de verdeeliiig van winst enalzoo besloten tot een dividend over 187 S van 6 i percent dat is van 66 per aandeel zoodat behalve ktt reeds uitbetaalde voorloopig divident van 20 alsnog per aandeel is it te dee en 45 De aftredende commissaris de heer i Boraki werd hei koten en aanvaardde die keuze Door een der aandeelhouders dr L Van Doesburg werd de aandacht van de vergadering gevestigd 4p de wenschejijkbi id voor du Maatschappij om eene spoorverbinding aan te leggen van Amersfoort naar Ngmegen ter verkrijging van de kortst mogelijke richting ovor Oustcrspjurwi g en Rheinische Kisenbahn van Amsterstam iia ir den Byn evenals door deu Ooaterspoorweg over Zulten de kortst mogdij ke riofating naar hel noorden van Duitsebland is verzekerd Erkentelijk voor den wenk antwoordde de Voorzitter dat bet aangegeven denkbeeld b j het bestuur in gverweging zal worden genuinrii In zekere gemeente van Friesland was bg den lia id ingekomen een verzoek van de plaatselijke ichoulcommissie dat de Raad mocht teruglfomen van het genomen bislait waarbij geldelijke ondersteuning IS geweigerd voor den door leii schoolopziener genpenden cursus tol verdere bekwnnnng van hulponderwijzers De schoolcommissie ste t our aan dete inrichting jaarlgks uit te keeren 60 niet alleaa om het belang der zaak maar ouk omdat ai de andere gemeenten in het district hetzelfde dotn De Voorzitter adviseerde op dat verzoek als volgt Ik ben ontzettend tegen geld verapilleu on 50 uit te keeren zonder eenig nut er vaa te hebben dit acht ik verkeerd En dit niet alleen maar wg zullen medewerken om van hulponderwgzrrs pru fessors te maken hoe knapper ze worden hoe apoe diger wij ze uit de gemeente zullen zien vertrek ken Wg zouden dus door deze zaak te steunen in ons eigen nadeel werken Bg het algemeen keersoheud gebrek aan hnlnonderwgzers bevelen wg de methode van dezen uw gemeeeler bqzonder aan Zg is eenvoudig genoeg JV Bo U Ct Bij den gemeenteraad te s Hage is ingekomen ern voorstel van den burgemeester tot nitbreidiiig van het personeel der gemeente policir waartoe de vele klachten in den laatsten tijd over de policie aangeheven hem hebben bewogen De tegenH or rdig inrichting der policie nl splitsing in drie afdeelingen wordt bij eene vermeerdering van het getaj policieagenten voldoende geacht maar anilers is het I gesteld met de nuchlpolicie welke i i minJer I voldoende is daar de wijken te groot zijn om doortwee personen te worden bewaakt Wil men nueene goede nachtpolieip dan weiisrht de burgeme ter hl t aantal wgken thans 18 bedragemle la verdubbelen hetgeen veel tot de verzekering van deveiligheid der ingezetenen tal bijdragen Voorts i hij van meening dat het slaan met de khip behoortte worden afgeschaft vermits men daardoor hen die kwade bedoelingen in den zin hebben maar alte zeer bij het hooren der klap in de gelegenheid stelt tieh uit de voeten te maken ofschoon denachtpolicie van een klap dient voortien te zfo ten einde die in buitengewone omstandigheden b r brand te kunnen gebruiken Ook acht de bnrge meester het wenschelyk de nsohtilienst te Sckevrningen te verdubbelen H is tot de slotsom gekomendat de policie behoort te worden versterkt en heeft op grond van bovenstaande en andere redenen dengemeenteraad voorgesteld te bepalen dat het getal hoofdagenten met 3 het getal agenten vim de leen2e kl respectivelijk met 5 en der derde klasse met 16 agenten zal worden vermeerderd alsmede tot eene verdubbeling von het getal nachtwachten zal wor jen overgegaaih Van Ameland meldt men het volgenile Met genoegen werd bier vernomen dat het werk der aaiilieckling van dit eiland aan den vasten wal zal n orden voortgezet en de aandeelhouders de tweed helft van het kapitaal daaraan tullen wagen Men verwacht nu dat bol werk heubter dan het vorig jaar gemaakt tal worden en zoo ver vorderen zal dat men volgens de concessie aanspraak verkrijgt op de Rgksen provinciale subsidlen ob alsdan het volgende jaar den dam voor goed te kunuea voltooien Te Veendam zal van 23 Jnli tot 2 Angustaa a 8 een tentoonstelling van landbouw en nyve heid gehouden worden die zeer belangrijk belooft te zgn Op die expositie wordt toegelaten alles wat In betrekking staat tot land en tuinbouw bloemisterij veeteelt ziuvelbcreiking en allci overige takken van ngitrhcul MeanAMlt verzoekt iadien men voorwerpeh fenscht in te zfli den daarran kïnttiB te geven vóér f Juli aan de iaotiiUa van bet beetunr dia ihter 6 Nanto te Veendam met nauwkeitrige ermelding van den aard en de aooft der voorwerpen enz Ze moeten kosteloos betorgd Worden van 21 tot 26 Jnli Vele prijzen alsmede een ruime collectie van zilveren en bronzen medailles zgn volgens het programma uitgeloofd 1 I 1 m 1 £ en boer uit den achterhoek tiêgt de Tieltele Ci had igoe vro iv ten grave gebracut De man wo bitter bedroefd ook zoo de trouwe dienstmeid diede overledene in de ziekte had opgepast Van betkerkhof tera omende zride de bcwr tot haar i zegia Janoaol mien vrouw is noe dood wd ie mien na hebben f Als toe blief Martinusl was het antwoord eu binneu weinige wekeu vierden ly de bnüloft Uil Londen schrijft men aan de Jmtl Cl Een pandjeshoisbouiler te Oldham ontving ongeveer een weck geleden een briefje met een slenteltje en rgdag 11 vond hij een pakje aan den klopper vau de deur gebonden vermoedende dat de eerste zending in verband stund met de tweede beproefde hg de dooe met het slenteltje te openen hetgeen gelukte doch de deksel eigerde Daarom nam John Butler zooals de eigenaar vaa het pandjeshuis beet de doos mrt bet achterste gedeelte naar zich toe eu br k ze open toen onmiddellijk een pistool in de dooe afging en de kogel door bet venster vloog Ue pistool was zoodanig in de doos geplaatst met den haan gespannen dat wanneer bet deksel i n werd gedaan de haan door middel van een gzerdraad dat over een klein rolschijQft liep overgehaald werd Op het oogenblik dst hst schot viel bad de beer Ëuiler twee zgner brueders bg zich Men meldt uit Breokden aan de A R Of Tot verbetering van bel bericht omtrent het derailleeren van een trein nabij bet station alhier diene het volgende Het ongeval i niet gebeard iBct den trein van Il a M m nit Arnhem maar met dien van 11 50 m uit Utreeht een zoogenaamde Llummeizug £ r is ook niet één wagen t q locomotief of w ig gon met knieht in t zand gcloopen De locomotief stond op de rails alsmede de eaiste wagen eeo goederenwaggoa terwijl de drie volgende personenwaggons ontspoord waren De passagiers hoorden eerst een sterk schurend geluid waarna de waggon begun over te bellen toen tweo betrekkelgk teer ligte sHiokken waarna de trein onmiddellgk stilstond en er gelegenheid was om zonder gevaar nil te slafipen en naar t station te loopen daar er onmirlilellgk roowel nnnr Jlarmelen Ulrecht als naar Anisicrdam geseind werd dat de weg onveilig was Spoedig bracht dan onk een trein van Utrecht werkvolk en waren de ontspuorde rgtuigen dank de vlugheid en orde waarrapile alles werd geregeld zeer spoedig weer in orde zoodat de treinen na half 3 ure weer geregeld zonder oponthoad konden pas eeren Met de meerdere wissels en daardoor veroorzaakte grootere drukt zgn er hier behalve do gewone wisaelwachter twee waarundrr een nieuwe aangesteld De oudste bedieade den wissel waarbg de treia na ootspoord ia dooh bad dien dag zgn litgaansdag waarom tgn werk door n 2 vervuld werd Van een verzoek om loonsverhooging was hoegenaamd geen sprake Omtrent de juiste oorzaak van het ongeval kan alleen worden medegedeeld dat bet onderzoek tot beden geen verzuim van wachters of machinisten doen vinden Hel BmdfliMad deelt het volgende mede De beer M 6 Pierson directeur der Nederl Bank schreef een paar jaar geleden in het bgblad van den Ectmonitl een zeer grondige studie o er de Italiaansche economisten Dit werk wekte niet alleen de bewondering op van vele vadcrlandsche geleerden maar trok ook de belanghebbende aandacht vnn een Duittcheu boogieeraar Schwarzkopf te Straatsburg Hg gaf onlangs van die belangstelling een treffend bengs Ook hji schreef over hetzelfde onderwerp een werk dot kg roet de onderdanigale gevueleus van hsogachting ea eerbied opdroeg aan den liertog van SakbcnrMei ningen Allervleicndet wns gii handelugze voor do eigenliefde van denveer Pieison Woordelgk van den eersten tot den Qktsteu regel vertaalde bg dieru studie nit den oi itt Zelfs de voorrede nam professor als bewgs van hoogachting over Eenige verbeteringen bracht lig er echter aan toe Waar de heer Pierson dank betuigt aan den bibliotbecans der Leidache hoogesobool voor eenige geleende boeken verklaart prof Schwarzkopf van Straatsburg met groote oorspronkelgkheid dat hg deze boeken van een vriend te Milaan ontvangen had Nog een regel voegt hg aan deze voorrede toe Hij hoeft niet alleen van die boeken gebruik gemankt i iar ook van een auo iKém iiSS den XcoKomüt Ifet itnk irte wéfM berichten van eene groote collectie MTatitfél edirtMxkéi en Zwarte ZIJDE Oouda BaWt MANN C Finale Uitverkoop GOUD en ZILVER tejfen LAGE prijzen TOT DEN LAATSTEN APRIL bU P de RELJZER op de Gouwe te O O ü D A anoniem geSdtfreven doch dit is een eren oorspronkelgke a s guitige dicbterlgke vrjiheid Wij brengenprof Schwarzkopf van StrOitsbnrg een woori vanbuide toe Zelden vindt men een Duitaeh geleerde die bet Nederlandsch zoo volkomen machtig is alabg Pierson s stuk is v oitrelfel k vertaald Da onze taal te kennen is waarlijk oorspronkelij k Niet minder oorsbroakelijic zgn ile jz ingen ia d voorrede Terecht dro de Duitscbe geleefde met nederige gevoelens van innige hoogaehting sljn oorspronkelgk werk dus op aan den hertog van Sak senMeiningen TE HX7UR een welingerigt BOVENHUIS op een der beste tanden der stad bevattende 4 Kamers Eenken ProvisieKamer en mimen Zolder i bovragen bj den Uitgever dezer Courant onder N Ue Bedactie der SukA Ct is i n de gelegenbeid geweest bij een der ingezotenen Van Enschedé een gewijzigd telegraaftoestel te zien werken waarmede een telegrafisch bericht door dien het aantal bewegingen noudig voor de teékets tot rui m de helftis gebracht in de helft van des thans benoodigdentgd kan overgesemd warden Genoemde Redactie verklaart zich onbevoegd om de uitvinding in h ar werkelijke waarde te beoordeeles nuur acht bet toestel toch om zgn eenvoadige zamenstelliug en do lmatige werking wel aanbevelenswaard Laatste Berichten Madrid 30 Maan De Gaeeta bevat de wet tot bgeeu roeping des cuiistitueereade cortes De cariisteu hebben te Berga 600 gevangenen gemaakt Te deier stede wordt gevraagd een Ambitieus ilon Q iensch eene goede hand schrgvende en accnraat kunnende rekenen leeftgd 20 jaar ongeveer P G Beflecteereuden vervoegen zich met fruTico brieven onder het motto BETBEKKINO vn fcet Advertentie Bnrean van G B vak GOOR ZONEN alhier Ken begin van opstand onder de militairen te Zawarrsgn is dadelgk onderdrukt Madrid 3I M rt Volgens gemebt tal catalouw wegens den carlistiaeheii opstand in staat van beleg orden verkhard T Barcelona heerscht veel verbittering tegen de carlisten en er zgn maatregelen genomen om bet aanranden van priesters en verbranden van kerken te belellen Berlijn 31 Maan De Rijksdag beeft heden bg de eerste lezing aan enomeii hel wetsontwerp over de diensten door gemecuteo en particulieren voor oorlogsdoeleinden te verfeencn Wordt verlangd in eene Winkclzaak BEN JONGMENSCH van de P 6 leeftijd 18 a 20 jnar goed schrgven en vlug rekenen ign Tereisohten even als takt met een gemengd pabliek om te gaan gewenscht wordi Inelinee renden vervoegen rich met franco brieven onder letter Q aan bet Adrertentie Bnreau van G B VAN GOOR ZONEN Kleiweg alhier De HeKluamnger meldt dat de heer v Sjrdow beiiuemd is tot Secretaris geneiaal bg het departement van Ecredienat Weldra zullen de gezanten te Bio Janeiro Rome en vermoedelijk ook Ie Brussel worden benoemd Kome 31 Maart Uistermagn eenige jongelieden bg het verUteu der kerk ras de Jezuïeten dooreen hoop personen die ben buiten opwachtten met stokslagen ontvangen waardoor zij liehl gekwest werden De genapeiide macht la lusschei belde gekomen en beeft Ie orde hersteld Burgerlijke Stand Er wordt ten spoedigste een bekwame VERWERSKITECHT gevraagd vóór vast werk bij P ROÏESTRATEN St Anthoniestaat te Gouda cjlcrtandscïic SonwvcrcCTffi gevestigd te ÖOOlkA t T Van af 4 April e k zqllen de vprschenea COUPONS met 12 50 bj de Heeren Wed ENOX PORTLAND alhier i im kantooraren worden oitb Md j i Dn DlbÉCTÖl 1H00FD De JOH ANN HOKF sohb MALZ l POMMADE is geen geheim middel hare kraeiitige werking i de hoofilhuid te verfrissol en het uitvallen der hareh direct te beletten do groei 1 kracht der haren te bevorderen res te hernieuwen is scheikundig beweien en tal van gebruikers reeds danken a ai deze Pommade een vol en gezond haartooisel herkregen te hebben Per flacon a 79 céut en ƒ 1 VerJsrdgbaar te GoKda bij J C vak VREUMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN te WoenUn bij IIenm J BERG op DONDERDAG 3 APRIL 1873 in de Zaal van den H er L tAS ZESSEN te SchoonhoMn onder directie van deü Heer H F GORISSEN Balletmeester van Gouda Entree voor een Heer 99 Cents Dames vrg Aanvang 8 Ure De ondergeteekeude bcrigt hiermede aan hare Begunstigers zoo binnen ala buiten deze Gemeente dat de HANDEL in SCilÖfcXKN LAAÏlZEX onz op denzelfden voet als tydens het iu leven zijn van haren Echtgenoot zal worden voortgezet Uw WelEd Dw Dienaresse A SONÖJJEEK Wed Looijaaud Woonplaats Lange üroeuemlaiil achtei de Luthersche Kerk