Goudsche Courant, woensdag 2 april 1873

VrUdag 4 April 1873 N 1343 GOUDSCHE COURANT ilieuws en AdverleDtieWad voor Gouda cd Omstreken tegenstanders van het vaol tel te baat genomen om zioh tegen de vaststelling to tweede lezing op a s Woensdag te verzetten ProL Faweett heeft de formeele juistheid vsn het bezwaw zijner tegenstanders erkend eo daarop verlof gevraagd om zgn voorstel op iiieuw in te dienen de eerste lezing onraiddellgk te doen plaats vinden ea de tweeile lezing toch op aanat Woensdag te bepalen Dit verlof is door hrt huis verleend echter met dan na langdurige discussie wurbg ook de hrer Guulstone zich aan dezijle der tegenstanders schaarde Men leidt hieruit af dat bet vouratel van pruf Faweett zai vallen want louder de ondersteuning dsr regecring kan hrt niet op aaonemiiig rekenen Ue Tmes eoliter dort opmerken dnt een vasthouden der regeeriiig au haar eigen stelsei van hervorming van het lersciie hooger onderwijs wd eens het seia tot volkomen ontbinding der regeeriugspurtij kao wonlea het lura district vaa het Zwitsersohe kanton In Bern duurt de gespannen toestand voort de nltramontaansche geestetg ken hebben te Correndiin een vergadering gehouden waarop besloten is te volharden m den tegenstand tegea de regeering De gronte raad van het Icaoton beeft thans t esloten het bargerIgk huwelijk lu het district Jura in te voeren naderhand zid een wet in dezen zin voor het geheele kanton wunlun vaatgesteld Te Pruntrut eveneens in het district Jura hebben de liberale katholieken een vergadering gehouden waarin de homiiug van de geestelgkcn tegenover de regeering sterk werd afgekeurd en een adres vastgesteld aan den grooten raad wa irbg de houding der regeering werd goedgekeurd en aangedrongen verder de rechten van den staat tegen den ciericaleu ofermoed te handbaveu Te St Gallen ia met gréote meerderheid besloten dat bg hei school en godsdienstonderwy met bet onfeilbaurbeidsilugma of iets vau den syllabus mag wordeu geleerd 4 V T5Sy K BELGIË Volgens het Journal de Charleroi is moeilijkheid oiitstaiiii tui chen de Belgische regeeriiig en die vnn bet groothertogdom Luxemburg Linlstgenoemde heeft concessie verleend tot exploitatie van een groot gedeelte der mgnen op Luxemburg ush grondgebied gelegen onder beding dat da mineralen die gedolven worden op de p aatseo van productie worden verwerkt Deza bepaling werkt hoogit nadeelig voor de Belgische industrie uit dien hoofde heeft de Belgische regeering er tegen geprotesteerd en indien dit niet mocht baten zal tg ala aaatregel van repressaiile den uitvoer van kolen en cokes naar Lnxembui g verbieden tl Y 1 8 SIA ND iT ti f f j jk zeer goed ingelich blad deelt een en ander ede ng de de beraadslagiiigfn gevoerd in de commissie door het Pruui jhe huis der heeren bela t met het onderzoeken vau de kerkelgke staatknndige wcUom rpeu De oommiMie heeft op 27 Maart de algemeeue beraadslagingen over dtze ontwerpen ten einde gebracht en is daarop terstond overgegaan tot de artikelsgewg e behandelmg De heer Falk minister van eeieJ enst naa de voorafgegane zittingen allen regetóatig bijsrewoond en zeer dikwerf een levendig aandeel in le oeraadslagingen genomen hiertoe bestond des te ge reeder aadleiding omdat het aantal veriledigérs en aat aer bestrgders iu de commissie tegen elkinder opwogen De laatstgenoemden hebben het aan fieen tegenstand doen haperen De l ud i e ultra s u lleu üe ontwerpen met geheel en nl van de hand wij en dewgl het hun bekend is dat zij door de meerJormet gctennd zullen orden m ar dit verhindert nen vo strekt uiet om de ontweipen langs een an deren weg te bestrgdvn mit het doel om het plan der heeren Falk te doen mi lukkcn Z j hebben zich in den eiteriyken zm des woorjs f s o fd om ou mogelgk de oiitwer wi door midilel v ii amendementen derwijze te ernndemi dat zy upnieu nn r Het Huis vnn Afgo Hiiriigdc teruggezonden zullen moeten worden Mochi d e toelo gelukkeu dan zou er geen voldoende tyd vo r het Huis vnn Afgevanriligri n oveischieten om de ontwpi i n lu deze zitt nir Hkc iinnvang Me 1 gesloten y u u lAATSCHAPPIJ TOOK LANDONTGINNING s gevestigd te APELDOORN Ooeagekeurd bij Ko ninklijk Besluit van 10 Februarij 1873 Jio 8 i Commiesarissen Jl r lüt J y H V D FELTZ lid van Qedeput Staten van Gelderland Officier d r orde I li den Eiienkroon 11 te Afsldoobn A J 6a4os aaiIMMEÏ PJBNNmcè v d OUE tot HOEVELAKEN lid van Provthciale Staten President der Geldereehê Uaatachappi van Landbouw Burfftnweater vim Ifykerk ï Nhkkek D VREEDE Grondeigenaar Wabeninoïn Dr M SNELLEN Grondeigenaar Utbbcht Secretaris J GREGOOR j Directeur J B SNELLEN Ridder der orde van lien Nederl Leeuw 37o Geldleening groot f 1 250 000 verdeeld in BOÓO Obl h f 2öO flosbaar binnen 40 jaren a Pari en met de navolgende FREMIEN in VASTGOED ter gezamentlöke waarde van f 160000 120000 De landhoeve AKEEROOBD onder Moordrecht met HEERENHÜIS BOERDEElJ GEBOUWEN enz groot ongeve r 50 bnnder aaooo 4500 2500 1000 De boerderij VEIiDHEBM onder il ytirec i groot ongeveer 26 bunder De boerderij VEELÜST onder Mijdrecht groot ongeveer 4 bunder De katerstede DONGHORN onder niAêm groot ongeveer 5 bunder De woning KLËINZORQ met TUIN onder Haarlemmermeer groot ongeveer 20 reeden i o ƒ 160000 iometi Premiclrckkinjy 23 Afiril 1873 De Leening is gewaarborgd V 2 Door Vet Eapitaid en de verdere bezittingen dfer Maatscbappjj Door een speciaal daarvoor verbonden Waarborgkapitaal grOOt 600000 effectief den 29 Maart 1873 ingevolge acte van dien datum gedeponeerd bü de NBDERLANDSCHE BANK afzonderlijk beheerd onder toeacbt eener byzondere Commissie bestaande uit de Heeren Westendorp Sö Comp beiden te Amsterdam Öurlage Sö Zoon eo Cominanditaire Veunootschap LE S BEJIGSMA te Arohcm De OBIJGATIEN worden uitgegeven a SO makende 200 pet stuk en zgn verkrggbaar te Gouda bg de Heeren Wed R OX DORTLAND en Gcbr BIEZENAAR BOrStDS iilien salmiakzoat ment angs iwavel en nit extract van slaapbollen l w lamengesteld en goed van smaak zgnde worden door alle doctoren bevonden het beste middel tegen hoest schorheid keel en borsopyn te zgn In i Vi otea ik 50 en 80 en in proe aUes a 16 Cts Rabarber Slijm ea MaagpUlen pe doos met 50 pukn 20 et WOriDpatrOIien tot verdry ving der wonnen hg ïïnderen an volwassenen per stuk 6 Cts RotOrOOeder kamen van uren tot op minutw en maakt de JWllvl jrwcui i jjjjj g yagter b er van smaak en verhindert het spoedig steric worden In J loprirktm voldoende voor 1590 kan melk a 60 Cts veepoeder tegeii Zogkoorts ter bevordering der Melkaf cbeiding Xenige Aufjssn vódr het kalven wordt V t ü poeder met j kan laanw water ingegeven Na het kalven strooit men driemaal daags een eetlepel vol over het voer By verstopping Termagering gebrek aan eetlust alsook bg blaanwe en dunne melk wordt dit poeder met zeer gnnstig gevolg gebmikt Het vee krggt hierdoor een beter uitzien en de melk wordt rgker Mn boter In V kilopakken i 60 Ots ünlverseel Zulverlng Zoutj i 5 Mn duizeligheid hartkloppingen en en moest daar het ook bg het inmaken van zure vruchiwi het weekkoken van groenten vooral lynlvruchten als erwten boonen linzen enz zeergoede diensten bewijst in ieder huisgezin gfTonden worden li i pakken 60 in ja 33 4n in V4 pakjes a 18 Cts i Iflintnn llpnnnnic zonder schadelgke èestanddeelen bevrijden oogenblikkeiyk van de helUldlOII ülOpptlfil KIESPLJN Bet fleschje 45 Cts Alles echt verkrijg aar te Gouda bg L WELTER Gouwe L SCHENK Hoogstraat en 3 C ZELDENRITK Markt Bg elk artikel is eene gebruiksaanwijzing EMMERIK lï VOlsT Ca IIMIBOR lSr Apoth en Fahrik van Chemisch technitche Prwparaten Een Bovenhmis te HÜÜR met vrge TÜINWANDELINQ ie Gouda Franco brieven onder letter B bgden Boekhandelaar A BRINKMAN aldaar ATTENTIE D LENSVELT op de Vest bg de Piankénatraat te Rotterdam is dagelgks van Rotterdam kosteloos te ontbieden tot totale nitroeging van ALLE INSECTEN hoe diep ook in Huizen en Schepen verscholen zonder iets los te maken of te beschadigen en spoedige bewerking Desverkiezende één jaar B de zuivering betaling Verder voorname Getuigschriften ter inzage Tevens zgn de onfeilbare middelen verkrygbiur voor Wandgediertea voor Ratten en Muizen voor Ereicels en Balckerstorren voor Mieren voor Vlooijen en voor Motten a 5 Oaldeu per flesch met Bcaorate gebruiksnanwijzingeii Eeu nesch is genoegwum om een Locaal Kamer of Zolder geheel te sulveren Getuig schrift De ondergeteekendién J HOUTZAGER ZOON te Delft verklaren dat zij het middel tot uitroeging van WANDGEDIERTEN van den Heer D LENSVELT Fabriekant te Rotterdam in een der te Delft staande halzen heb ben aangewend tot znivering van Wandgedierten en welker aanwending die zeer doelmatig is tot volkomen znivering geleid heeft Aan een ieder die met bedoelde plaag in Huizen of Schepen behebt is wordt het borikaat en de methode van genoemden Hr LENS VELT in het bgzonder aanbevolen J HOUTZAGER 4 ZOON Del t Jung 1871 Mr Schilders Urbanus Pillen bereid volgen het aloude en echte Recept waarop men in het bijsonder attent mstakt Zyn 7eer nuttig in ongeiteldhed n der MAAG eu werlini heilzaam op di SVIJSVERTERINÜ Zq Z n uitmuntend tegen ds GAL SCHEBPTE in het BLOKD en UITSLAG der HUID ig liin ZACHT LAXEREND m SLUMAFDEUVENU Verjtgelde loo n van 37 i Cent en dubbele doozen zi n verkrygbanr bij de hh Jlblauerdan C van der Zandéo Amiteriam M CIiSbanfcCO droog heilige w gD32I BleitKijk 8 r d KraaH Boiegraten B Veraloot Boskoop H Roaborgen Del t H W de Kruyff Dnenter Gebroed Timan Gouda L Schenk op de Hoogilraat Httoêtreeht K Oosterling Lekkerkerk A den Oudsten Lefden i T Terburgh Haarlem koek BtkiMnteeg Idoordreekt Q H Port Oudmater Pr Vree Rotterdam v d Toorn Ie Beker imt j eB mat Sckoottioue A Wolff Vlreckl P Altena op het Steenw over d Don kerstr n 87Ï JFoerden W F Sweerman Zetenkuisea A Prins Het depot dezer echtO Urbanus Pillen sinds oovele jateii met roem bekend en in algemeen zebruik IS door ons te Gouda aUCOn en uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instantelijk verzocht el attent t willen zijn dat door ons by niemand anders de UrbanusPillen bereid volgens het oude en echte Recept in Dépót zijn verkrijgbaar gesteld iu de kierboten opgegeten Steden e plaatsen dan bij de kierbovengeiioemde J ép6tkouders In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamleekening van de vervnardigers Wed Kiemen ZooM Apothekers welke Handteekeoing zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld ijjn Wjj verzoeken de gebruikers instatttchjk daar wel op te letten en raden hun aan WOl toe tO ZiOU bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handteekening is icli anu te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele naraaaksels Goads Drnk sii A BrinkmSD i Kennisgeving De VOOllZITTEa van dea GEMEENTERAAD te Gouda geeft Laar aanleiding der Wet van den 4den Julg lüöU Staatsblad u 37 kennis dat da Lysten de personen aanwijzende die tot hei kiezen van Leden der TWEEDE KAllE van deST tTEN GENERAAL lan de PROVINCIALE ST VrEN en vnn den GEMEENTERAAD bevoegd zgn dcdnitief gcaioteu en op de Pluatsclijke Secretarie zgo nedetx legd alwaar daarvan lozaitc kan wenleii genomen op de werkdagen ran des morgens 9 tot des namiddags ct n ure terwgl bovendien eerstge noemde Lijst is aangeplakt aan den ingang vaA de 8t Anthoniistraat bg den Kleitveg de tweede aan den ingang van de groote Kerkstraat bg de Markt en de laatat 4 noeimle aan den ingang v a de Pater teeg aan het Gebouw bet Weeshuis Gouda den 29 Maart 1873 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN LJZENDOORN BUITENLAND Buitenlandsch Overzicht De Fransohe bladen zijn vol beschouwingen over de zitting vau Zsteid ig waarin prius Napolron s uitzetting goedg keiiid is en doet opmerken dat de stemlyst veel overeenkomt net die vsn 29 Nov jl Alleen waren meer leden afwezig of onthielden zich v in stemming De republikeinen doen vooral uitkomen dat de oiithouding der uiterste linkerzgds de rrgeeriug en het land gered heeft voor een ge weldige crisis De oaiididi tnur van den minister de B uiat is nog niet besl st in strijd met de berichten van MiUnlag wordt thans gemeld dnt de Rcmnsat rich nog met heeft verklaard De mrual des Miats de Temps en de 0 ii M i a ii na e verdedigen die candiilatuur met nl de officieuse bliden trrnijl de Re fubti Ne Tratt aise voorgaat haar te besirgden volgt de Siiele den middelwrg door onder uitbuudigeo lof te veizekeren dat de pluais van deren minister niet in deze maar in de volgende nationale is Een hevig tooneel had weder in de nationale vergadering plaats bij gelegenbeid der behandeling van het voorstel der rechterzijde om de stad Lyoii even als Parijs buiten de gemeentewet te stellen Men vreest den republikeinschen gemeenteraad De wan orde liep zoo hoog dat de president Grévy zgn ontslag wil nemen Binnen eenige dagen tal een tweede conferentie door de Daitsche ministers van jdstitie te Berlijn worilen gehouden In die bijeenkomst zullen de grondslagen der aanstaande rechterlijke organisatie worden vastgesteld Als leiddraad zal bij die be raadsliigingen worden gebezigd een ontwerp op dit punt in het Pruisische ministerie van justitie bear oeid aan welk ontwerp reeds de laatste hand is Men beweert dnt Beieren deze gewichtige aangelegenheid met groote lauwheid behnnde t bij de overige leden der con erentie bestaat niet minder dan vroeger de levendige wensoh om deze belangrijke taak met kracht door te zetten Naar men van goederhnnd verzekert heeft de commissie door den bondsraad belast met het onder oek van het ontwerp belreffemle de uitbreiding der Dnittche vloot baar taak ten einde gebracht Haar rapport luidt zeer gnnstig zg beveelt de onvoorwaardelijke goedkeuring daarvan aan De quaestie waarover het Engelsche ministeriegestrmkeld is zal weder door toedoen van een drr leiache leden aan de orde komen Hi t wetsvoorstel vau prof Faweett betrelt etide de hoogeschool van Dubiiu was voordet het gedrukt en aan de leden aii het lagerhuis rondgedeeld werd door den voorsteller in eenige op ichteu gewijzigd Deze omstandiglieul 18 lu do iUiiig mn 29 M u irt door enkele in behandeling te nemen Dit zou derhalve voorloopig gelijk staan met een verwerping der voordrachten Maar die bestrijding der feudale partij heeft tot heden in de corami sie niets uitgewerkt eu dit zal later in hrt Huis evenmin het geval zija de meerderheid der leden zal zich stellig verklaren ter gunste van de ontwerpen zooals zij uit het Hals van Algevaardigden zgn te voorschijn gekomen SPAN J E Ds proclamatie der repnblikeinsche regeering aan de Spaniische nalip waarbij aller medewerking tot bestrijding van den Carlistischen ops aod gevraagd wordt IS op een toon gesteld dia hier in het noorden den indruk mn ikt alsof de Spaansche regeering in de uitersten nood verkeerde en de atr ders van den legitiemen koning weldra geheel Spaige aan zich onderworpen zouden hebben De toestand moge verre van roosklenrig wezea wanhopend is zg echter nog niet eo de indruk dien de proclamatie van de Spsansche regecring op ons maakt mag grootendeels op rekening gesteld worden van de gewone gezwollen achryfwgze der Spanjaarden Dis regeenog zegt in dit door nl hare leden onderteekentü stok o a het volgende De royalisten weunde dat de hedeudaagsche en toekomstige generatien grootgebraclit in de daokbeelden der eeuw nooit huu het gez ig meer zullen toevertrouwen meenen zich nu daarvan machtig te moeten maken door geweld staal en vuur Daarom is het dat zij de communicatie wegen verbreken oorlogsschattingen opleggen aan de plattelandsbewoners de archieven verbranden als bandieten vau professie plunderen ongewapende en weerlooze personen fnsilleeren de heldeu gruaelgk vermoorden nadat zg door de handen hunner huurliugeu schadeloos gemaakt zgn en ouder den gloed en rook van hunne vemieleude braudfakkels de stichting eeuer republiek van verzoenjBg en vrede beantwoorden met de bedreiging eener restauratie die haar steunpilaren viudt in wraik misdaad en strijd Vervolgens verklaart de regeering in het document dat het uur gekomen is om door krachtige miiatregelen verbetering in den toestand te brengen verder noemt zg de middelen op welke te baat genomen kunnen worden tot bestrijding vgn den opstand en besUit eindeujk mei een gloeiende aaubeveliiig aan alle goedgezinde burgers om de handen ineen te slaan Dat de militie zich mobiliseere dat da franc tireurs zich wapenen dat de burgers de openbare orde eu vrede handhaven dat zg hunne haardsteden en den eigendom zelf verdedigen ten einde den dienst der soldaten te verlichten en hen zoo te veroorlooveu om met ai hunne krachten en nl hunnen lioed de benden der oproerstokers te bestrijden Op deze wij e zulle wg toonen dat inj de vrijheid verdienen die voor ieder volk is negRelegd dat zioh dooi eigen krachten wil eu ook weet te bevrgdeu en te redden Al bewgstdeze proclamatie geenszins dat de republikeinsche legeering eenige vrees koestert en dat da Carlisten met hun koning aan bet hoofd weldra iegevierend de hoofdstad zullen binnentrekken zooala het Carlistisohe comité te Ixinden den schgn aanneemt te verwachten ten einde geld voor de hopelooze zaak san don Cnrios bijeen te krijgen wordt de noodzakelgkheid niettemin zeer dringend dat aan dien opstand ten einde korae Want met alleen de Carlisten 71JD het die deii openbaren vrede in Spanje verstoren ook andere elpmenteii en oorzaken mnken der regeering hare taak zeer zwaar Uit tal van berichten behoeft men slechts de volgende allen van 28 en 29 Maart te kieren om hiervan overtuigd te worden Te Barcelona b v heofl het gepeupel eenige dieven die door do vrijmlligers der vrgheid naar de gevangenis geleid werden aan hunne bewakers ontrukt en op vrecsi lgke wijze mishandeld en vermoord Pe gendarmerie en de vrgwilliuer laiigdeii er niet lU dit te beletten met steenworpen mes en en revolvers werden z j dour het volk ontinngen zelfa werden twee hunnei gedood lien bataljon jagers te Bejar is nnn lut mnilen geslnf n eii lieefi gehoorzaamheid aun dtu uiLiia benoemden kolonel geweigerd