Goudsche Courant, vrijdag 4 april 1873

Koloniën OOST INDIË Aan het mail overzicht van het Sat Sand is het volgende ontleend i Het onderzoek door den heer Kollmanu in de afdeeling Demak gehouden heelt doen zien dal de I e Inenten der Internationale zijn zeer woelig te BaTciraiia t e Ksr gegoede familiëu Teriaten by Bondsrd te stad De pogingen der regefring om de discipline in Cataloniè te herstellen blijvjen geheel Truchteloos Te Malaga is nogmaals de republiek uitgeroepen de gf UTerneur de vertegen t oordiger I derhalve der regeering ging de opgewonden ineoigte voor met den nittaep Leve de democratische eu federale republiek Bedenkt men duarbq diat Spanje boven li n nbg eeit nitpiittenden oorlog te voeren heeft op Cuba dan is het waarlyk niet te verwonderen dal de BINNENLAND Gouda 3 April IJezer dagen i altiier op j ericlit eene Af e ling der Nederlandsche GnsLuf Adolf verceniuing die ongeverr 40 leden teil lu het bestuur zijn geko en lie hh J VV A Ituijiiarils Voorzitter llr C J du Pui l enningraee ter J II I Bloeineis Secret fis J F C Prince en J M Noothoven van Goor Het doel lier vcreciiigiiig is om te helpen voorTien in de geestilijke behoeften van zulke geloolsgenooten die wefrens gebrek aan voldoende hulpmiddelen voor hun ketkelijk leven in gevaar zijn voor liet Protestantisme verloren te gaan l e jaarlijksche contributie bedraagt miustens l Door directeuren der Burger bewii irflSliool alhier is aan mejufvronw Ehberson wegens vertrek ontslag rerleeud als hoofdoiiilerwijzeres en met eenparige temmen als zoodanig benoemd mej A Verlooij die deze betrekking heeft aangenomen en den 16 April e k zich aau het hoofd der inrichting plaatsen zal Naar wij vernemen is de nieuwbenoemde ook door hare bekendheid met de Fröbel inethode alleszins in ftaat de school naar de cischen vnn den tegenwoordigeu tijd te besturen Ann oudi rs die voor hunne jeugdige kinderen rciii dergelijke gelegenheid ivcuschen knn nl oo de Burger bewaarschool veilig wor deu aanbevolen e MinistiT van Oorlog heeft de corps commnii dniiten gemachtigd om n in de militairen die den Israclitischen godsdienst belijilen verlof te verleeneii van den 9ilen tot den 22sten dezer ten einde hm in de gelegenheid te stellen het Paa chfe st ten hunnent te Vieren Staten Qeneraal Tweede Kameh Zittin rgen van l en 2 April 11e zitting van Dinsdag wiis geheel gewijd aan de artikelen der wet houdende rene nieuwe rechterlijke organisatie die betrekking hebben op de uitbreiding van de rechtsmacht der kantonrechters waarop een amendement was voorgesteld door den heer van Houten om die competentie merkelijk in te krimpen tot de kennisneming van zekere categorien van kleine zaken zonder hoogcr beroep en ƒ 100 niet te boren gaande De discussie is niet a eloopcn maar werd den volgenden dag voortgezet Id die zitting is na voortgezette langdurige discussie zoowel het sub ameudemenl van den heer Bredius als bet amendement van den heer van Houten tot groote beperking dier rechtsmacht verworpen het eerste met 51 tegen 4 het tweede met 47 tegen 18 stemmen De behandeling van het amendement van den heer Wintgens om de competentie op 200 te laten in plaats van op 300 is nog niet afgeloopen Aan het einde der zitting heeft de heer Nierstfaaz verlof gevraagd en bekomen om aan de cegeering rragen te doen omtrent Atchin De interpellatie is bepaald op morgen na afloop van andere onderwerpen Door gebrek aan locdliteit kunnen de miliciens die in den loop van dit jaar bij het 2de en 3de bataljon van het 4de regiment infanterie zullen worden ingedeeld te Leiden niet gekazerneerd worden Os hierin te voorzien heeft de Minister van Oorlog bepaald dat alle miliciens die bij het 3de bataljon zullen worden iugelgfd te Gouda en van het 2de Mtaljon 42 te Delft en 32 te Haarlem gekazerneerd en in den wapenhandel zullen worden geoefend tot het tgditip dat de lichting van het rorige jaar met onbepaald rerlof huiswaarts keert waarop de hier en daar rerapreide miliciens ran 1873 naar het garnizoen te Leiden zullen terugkeeten Bij kon besluit is benoemd tot lid van het Hoog Militair Gerechtshof de kolonel W von Wrangel nf Linden oerg Commandant van het 4de reg int Bij gelegenheid van ie tentooBstelling ran vee eu pluimgedusrte gisteren te Schiedam gehouden is o a bekroond een toom kuifkippen en een toom zilverpellen met den Isten prijs die ingezonden waren door J de Bruijn te Gouderuk Bij de herstemming voor een lid ran lia Tweede Kamer der Staten Generaal voor het lioofdkirtdiitjict Leiden zqn ingeleverd 1703 stembriefjes woarru ongeldig zijn verklaard 21 Gekozen is de heer Jhr Mr I L Cremer van den Berch vau Heemstede met 977 stemmen De heer Mr H A Neeb bekwiim 709 stemmen s Gisteren is het volgende telegram in den Haag ontvangen Peiuing 1 April Het Nederlandsche gouvernement heeft den 28n Maart furiueel den oorlog verklaard aau den Sultan van Aicliin op Sumatra Naar wg vernemen heeft de tentoonstelling ran runderen Isell ipen varkens en pluimgeilierte die den 2den dez r van wige deafdeeliiig Itotterdniu Schiedam en omstreken der Holl iiidschc M mtscliappij van Liindbouw te Scliiciliim gehouden is zeer veel belangrijks opgeleverd Wegens de vele degelijke inzendingen op bijna al de oummcis van het programma miinr vooral op die voor het vee en pluimgedierte toebehoorende niiu de voornaamste liefhebbert op dat gebied in Noord en ZuidhoUaiid nas zij een bezoek overwaardi Uit Dordrecht schrijft men Als naar gcivuoiUe werd het kohier van den hoofdelykeu omsiag vuor 1873 hier weer 8 ilngeiiop de secretarie ter inzage gelegd Een der boekhandelaars te dezer stede maakte van deze gelegenheid gebrnik om het kohier te Inteo overschrijven endaarna voor 30 cents uit te geven De belastingschuldigen zijn in zestien klassen verdeeld De somwaarvoor wordt aangeslagen bedraagt voor hen diebehooren tot deleklassc 400 tot 530inkomen Saansl 2e 560 770 7 Se g 770 1100 13 4e IIUO 1600 20 5e 1600 2300 29 6e 2300 3200 41 7e 3200 4600 58 Se 4600 6600 84 9c 6600 500 120 10e 9500 I35Ü0 172 lie 13500 19000 243 12e 19000 27000 345 13e 27000 89000 495 14e 39000 56000 712 lóe 56000 80000 1020 l ie 80000 en daarboren 1200 t Is niet onaardig dit boekje zoo eens doorte bladeren men bemerkt er bgr nit dat onder de8e klasse warden gerangschikt 58 inwoners9e 47 10e 27 11e 4 12e 14 I3e S 14e 2 Se l 16e ff ir 8 tis alsof men onder het lehrijveD ran 80 000 jaarlijksch inkomen terngbeefde ran die monsterachtige cijfers en als in wanhoop eindigde met dat reelbeteekenende en daarboren Slechts zeer weinigen en daaronder alleen zij die onder mindere klassen gerangschikt werden hebben gereclameerd het kohier is rastgesteld en men kan dus veilig aannemen dat de anderen terreden zijn en zich niet als te hoog aangeslagen beschouwen hetgeen bewijst dat d geijkte rolksuitdrukking in Dordt zit toch heel wat rgkdom 1 nog niet reroaderd is Men schrijft uit Katwük aan het Leid VagUad Ten gevolge van de vele regens in het laatst vun het rorige en in het begin van dit jaar gevallen staan er in deze gemeente tiisscben de duinen nog vele laag gelegen gronden eeuige voeten onder water Kon men roor eenigc weken het rreemde tchouwspal waarnemen dat er op dat tot ga geworden water schaatsen gereden werd gisteren kon men er de voorzeker niet minder rreemde vertooning zien dat daarin eenigc jongens aan het zwemmen waren De Wexr Zeiting geeft een orerz oht ran de risscherij tentoonstelling thans te Berlijn gebonden Het blad roemt de tentoonstelling zeer zoowel wat betreft de rangschikking der roorwerpen en het lokaal daartoe gebezigd als om de keur van belangrijke in zendingen Wat bij het groote publiek zeker meer dan het orerige de aandacht trekt is de flinke eenvoudige roorkomeude Scheveningsche riischer w zijn eigenaardige kleerendracht die het toezicht beeft op een gedeelte der roorwerpen nit Nederland ter tentoonstelling ingezonden Hg is de eenige in zgn soort want men treft wel zeer nette bustei ran Sleeawijker vissohers ter tentoonstelling aan miar gaen ware visscher ooals de Scheveninger De keizer wijdde een geruimen tijd nn d bezichtiging van het Nederlandsche gedeelte De Scheveninger moest hem worden voorgesteld hetgeen door den beer Pollen deu Nederlandschen oommissaria geschiedde Onder de menigte inzendingen worden rele uit Nederland rermeld vissohen roer den handel en op spiritus uit de Noordzee en Madagascar ingezonden door den heer Pollen uit Soheveningen broeitoettalIcn voor zalmeiereii ingezondeu door het Genootiohap Natura ArtU Mufitlra harpowea eo andere verktugen bij de w lviseh angst gebruikelijk uit Lelden en Eotterdam Aan de iii Cl wordt medegedeeld dat de laatst overgeblevene vkn de bemanning der kanonneerboot van den beroemden van Speyk de bekende Wieier wien onlangs mede in de nieuwe woningen der Hervormde diaconie te Amsterdam verbluf werd verleend deu 29n Maart is overleden Naar dkh uit Gent meldt overtreft de thans aU daar geopende plaiiteutrntuuiisiciling allef verwachting Kr zgn 779 inzendin eu geduiii Het geheel levert een verrukkelijk gezicht op De koning en de koningin hebben de tentouiistelling bezocht eu zich met onderscheidene iiizenilers ouderhondeu Uit Nederland zgn Bg een zoogenaamd examen aan een der scholen roor lager ouderwgs te Delft in de rorige week gehouden rroeg de godsdienstonderwijzer ever het Paasohfeest sprekende aan eeu tieiijarlijen knaap waaraan de ItraelieltH op dit feest deuken waarop hg ten antwoord ontviug aan den uiitucht uit Egypte Hierop zich tot eeu anderen knaap van gelijken leeftgd wendende rroeg hg waaraan denken icij op het Paasohfeest f Aan dtpaatcieiere mga heer 1 was hel naïeve antwoord Histor soh Dezer dagen hebben de pensiounires die roor rekeuing ran Z M den koning hunne oplriding genieten de eer gehad op het paleis het Loo in tegenwoordigheid van Z M proeven af te leggen van de vorderingen door hen onder de leiding raii uitmuntende meesters gemaakt Die proeven hebbeu uitsiekend roldnap Z M gaf herhaaldelijk zijne terredeuheid te kennen Aan mej Ohastel ran Uotterdam werd door den koning een aandenken aan geboden bestaande in een lauwerkrans op een rood satijnen kussen De Arni Cl ontring onderstaanden brief een merkwaardig roorbeeld hoe onze taal kan geschreven worden Aau De Heer Abonnement te Arnhem Krantuilgerer Bareiiu Weezeusiraat 29 maard 73 De Heer Abonnement te Arhem heden moet ik beriten dat uw de Anhemtcke KouraiU in moed halden wegens rer trek van te op bet ver schuldige Geld kund uw krisspediren In hel Schoolblad lezen wg het volgende stukje van de hand van den heer A J Wiggerman aYMNASXISE Het is geen lichsam dat mca ontwikkelt ook geen geest maar een mcnseb PLaTO Niet minder dan in Plato s tgd rerdienen deze even arè afa schoone woorden ook nu nog behartiging Worden alléén de lichaamskrachten geoefend dan vormt men slechts domme ruwe athleten ter wgl aanhoudende gcestesinspanning zonder doeltreffende lichaamsbeweging bet aantal ziekelgke zich zelf en anderen tot last zijnde geleerden doet toenemen Ik meen mij overtuigd te mogen houden dat het aan niemand wenscbelijk zal voorkomen om zgne kinderen of pupillen tot één van beide soorten ran menechen op te voeden en toch laten zeer reien geleidelijk toe dat de aan hunne zorg toevertrouwde panden éénzijdig ontwikkeld worden Hoe komt dit Van onwil kan hier geen sprake zgn Onkinde kan m i het geval ook niet zgn Maar hoe t ook zg eiMie veranderiug in die scheere oproedingswgze il zeer te wenschen liiiBfaBinBiM KOBst BMBten doli B d kwiuen OBt wikkelen Het hoofdvereischte der oproeding is dat zy praktisch zg Het mag niet langer gezegd kunnen warden dat het grootste gedeelte van het tegenwoordig opkomend geslacht uit den zoogenaamdbn fatsoenlijken stand wat geestesontwikkeling betreft den adelaren en in licbaamsontwikkeling daarentegen deu kruipenden dieren gelijkt Evenmin mogen zoovele k nile rea v q mingegoeden rolalageu vreeadelingen blijven op t gebied des geestes De mensch moet geheel worden ontwikkeld en dit is tot stand te brengen 1 door verplicht lager ouderwgs en 2 door iuroering der gymnastiek op alle scholen Het ligt niet in mgne bedoeling om het wensckeIgke van eerstgenoemd punt nader te ontvouwen dit hebben mannen veel beter dan ik daartoe beroegd reeds uieeimaleu gedaan Wat echter het laatste punt betreft de reden waarom ik het noodig acht dat dit leervak op alle scholen verplichtend wordt gesteld deze wil ik zoo duidelijk als t mg mogelgk is meedeelen Nock de ouders of voogden der kinderen noch de kinderen zelf eten welke betrekking ze eerlang in de maat chappg zullen rerrullen ma ir van welken aard dio ook zijn zal eeu ruime borstkas benevens sterke zenuwen en spieren komen nooit te onpas steeds zullen ze deu weldadigen invloed daarvan ondervinden bij alles wut ze te verrichten hebben Dikuerf hangt het welslagen in de eeu of andere ondenicming f van de gesteldheid van een enkel lichaamsdeel de advocaat zoowel als de onderwgzer lieift even als de opera zanger behoefte aan een mime borstkas en sterke gezonde longen Sterke ritgspiereu en eene normale wervelkolom welk ouder zou ze zijnen kinderen niet gaarne willen rerziikeren Uugspieren en werrelkolom zgn ran te reel belniig voor het doel dat ik beoog om er dadelijk over heen te stappen en ik verzoek den rriendelgken lezer derhalve om mij een oogenblik te willen rolgen in de een of andere school die we ons voor den geest zullen plaaisen Ziet ge dat kleine meisje daar op den hoek van de derde bank zitten schrgven ja nu dat lieve krullekopje is bezig zich een scoliosis rugi egraatsrerkromming te bezorgen Merkt ge wel op dat de rechterarm tamelij ver Tan de romp is gevoerd eu de linker bovenarm daarentegen itgf tegen de hol gebogen linkerzijde der borstkai is aangedrukt De rechterschouder staat reel hooger dan de linker en het rechter schouderblad steekt zooals ge dnidelgk kunt zien naor achteren uit Door deze houding n moet op den duir eene stoornis onistaap ran het ereuwicht in de energie der ruggegrantspieren en daar de mogelijkheid eeuer afwijking van de wervelkolom alleen dim uitgesloten is wanneer de bedoelde spieren in een ongestoord physiologisch antagonismus bigven ralt het niet moeilijk om in te zien dat zooveel mogelgk gewaakt moet worden tegen boven beschreven hooding en tevens dat liet om bedoeld evenwicht te bewaren en ziekelijke eitrekking vau de bg bet scheef zetten aan de bolle zijde gelegen ruggegrantsspieren te voorkomen noodig IS inzonderheid die spiergroef te versterken door gymnastisehe oefeningen Misschien wilt ge zeggen dat dit kind nog te jong is tot het rarriohlen van gjmnastische ooiisniugen Maar veroorloof mg n te doen opmerken dat de gymoaatiek niemand uitsluit tot welken leeftijd of kunne ook behoorende en 2 dat het roor dit kind op 6jarigen leeftgd nn den jnisten lijd is om er mee l beginnen Reeds uit het bovenstaande is het duidelijk op te maken koe noodvakelgk het is dat de gymnastiek op alle schalen wordt ingevoerd Het is het écnige middel waardoor ruggegraatsrergroeiingen kunnen worden voorkomen en zoo die bestaan en nog niet te groot vorderingen hebben gemaakt ook kunnen wolden verwgderd Onbegrgpelgk is het dat er niet meer moeite wordt gedaan om dezen rgand van schoouheid gezondheid en kracht te weren Eenmaal door onze eigene nalatigheid in de gelegenheid gesteld om roet aan wal te kunnen zetten faalt hg hoe langzaam en bijna onzichtbaar zijne rorderingen ook zgn nimmer in t bereiken ran zgn doel en dit doel is algcheele slooping ran gezondheid kracht en lerenslcst Ik ben begonnen met één ran de rele punten zg het dan ook gebrekkig uiteentezetten die de iuroering der gymnastiek op alle scholen wenschelgk maken en behoud mg roor om andere achtereenvolgens te behandelen renilnit rut Saniarang óek op igniaolitatgencaen aan grore nalatigheid heeft schuldig gemaakt De rapporten ran den heer Kallmann zgn onmiddellijk door da Eegeering medegedeeld en hoewel de rapporteur blijkbaar al het mogelgke gedaan heeft on zijn ambtgenoot te sparen waren de feiten te sprekend om ze te kunnen rerblocmen Zoo deelt hij o a mede dat op de markt te Dempet aardrruchleu zooals kassare en ketella in orerrloed aanwezig wa ren waarren roor 60 centen tot 1 twee manden rol gelijk aan r jf dagen roeding roor een man rerkrijghaar waren Oppervlakkig beschouwd klinkt dit rrij bevredigend Maar ran naderbij bezien is bet duidelijk dat de bevolking armoede en gebrek leed want een man kan daar in vrijen arbeid asn da dijken 25 cents per dag verdienen en den middenprijs der genoemde aardrruchten op 80 cents in de rgf dagen gerekend zoo hield hg per dag negen centen orer om daarvan vrouw en kinderen te voc len en in zijne overige behoeften te voorrien Het is derhalve duidelyk dat de dagloonen veel te biag waren gesteld Nog duidelijker wordt dit in het rapport te keniieu gegeven waar de heer Kollmano als reden waarom velen niet rerkozen aan de dijken te arbeideu opgeeft de gelegenheid om roor anderen sawa s te bewerken elke arbeid beloond werd met toeemaal daaga roeding benevens siri en eeu daggeld vuii 25 cents daarboven l e arme Javaan derhalve die bij zijn meer gegoeden iandmiin ging werken bekwam voeding en versnapering boven het armzalige dagloon waiitmede de resident als vertegenwoordiger van het Nederlaiidsch Bestuur zijn arbeid genoe za im beladd rekende In een volgend rapport vaa den heer Kollmann wordt dan ook gezegd dat het dagloon verhoogd zou worden en komt men er voor uii dat in verschillende dessa s volksverloop had plaats gehad Het laatste gedeelte van dit rapport luidt De algemeene toestand dezer afdeeling is niet gunstig De bevolking dient ter voorkoming van verdere rampen tot het invallen van den oogst op de wijze als thans geschiedt te worden bijgesiaan Onmiddelijkeoorzaken van dien toestand zijn het mislukken van de padi en een gedeelte van het polow idjo gewaa in 1872 en het verbod om padizaden tweede aanplant aan te planten dat ondanks de dnngende vertoogen ran regent en districtshoofden door het plaatselijk bestuur onbedachtzaam streng werd gehandhaafd Indiep de uitdrukking Plaatselijk Bestuur geen misstelling is roor Gewestelijk Bestuur begrijpen wg niet hoe de adststent resident vau Demak nog één dag langer in functi kan worden gelaten Deze toch bl kt in dat geval ia het g eel niet geschikt te zgn roor den toevertrouwden post Als bijdrage tot de wijze waarop vai Regeeringswege Ofn de bevolking van Deu k hulp werd verstrekt deelt de Locomoti mede dat bij het uitgeven rau zaaipndi aan de bevolking van elk die zich daarom aanmeldt werd geéischt bet stellen van twee solide borg ju voor richtige teruggave eener gelijke hoeveelheid padi als nu werd ontvangen HetnutuurIgk gevolg hiervan was dat juist zij die het meest behoefte hadden aan hulp daarvan verstoken bleven terwgl anderen die zich zelf nog zeer goed hadden kunnen redden dubbel kregen De onderrindii door onzen Landroogd in zake DeiBifk aangaande de waarheidsliefde en het pliektbeaef ran sommige hoofden ran gewestelgk bestuur opgedaan heeft Z E er toe genoopt ouder dagteekening ran 16 dezer de hoofden ran gewestelijk bestuur op Java eu Madura onder roorhonding van de ter zake op hen rustende graote verantwoordeIgkkeid op nieuw en met den meeaten indruk uit te noodigen zich volkomen bekend te stelten met den toestand ten aanzien van den voorraad van voedingsmiddelen in de onder hun beheer staande gewesten en om ia den vervolge nopens dien toestand telken vgf dagen langs telegraphischrn weg aan de Regeering verslag uit te brengen en wgders om onbeschroomd gebruik te maken vau hunne bevoegdheid om in onvoorziene gevallen over de noodige gelden te beschikken Bedriegen wg ons n1et dan zgn de sedert van verschillende zijden ingekomen berichten minder gunstig dan de vroegere Particuliere berichten uit Bodjonegero hebben gemeld dat de toestand daar ook veel te weaschen over liet De resident van dat gevtcst telegrapheerde den ISden dezer aan de regeering dat volgens verklaring ran het hoofd van Plaatselijk bestuur aldaar die berichten ten stelligste worden weersproken zelfs zou roor scbnarschtc geen vrees bestaan Wg hopen dat ditmaal de ulficieele waarheid de waarheid is De Soer C maakt gewag van het voornemen van BontoBonto op Celebes om zluli te onderwerpen Laatste Berechten New York l pnl De stoomliuot Jtlauhc is vergaan Zij hnd mut de bemnniiiiig 1000 per soneo aan boord waarrap naar rerzekerd wordt 700 zijn rerdroaken waaronder vele vrouwen en kinderen De Jtlanlie trachtte te Halifax binnen te komen om kolen in te nemen De gonvernementabooten van Canada waren uitgezonden om hulp te verleenen Halifax 2 April Bij de schipbreuk ittjAU lantic zijn 260 personen gered en 760 omgekomen Geen enkele vrouw eu geen enkel kind is gered Schip en lading zijn totaal verloren De kapitein de scheepsducter alsook de derde en vierde stuurman zijn gered Barlijn 2 April De eiseh van den bisschop van Ërineland ingediend tegen de regeering wegens de schorsing van de uitbetaling zijner temperalia is door de rechtbank afgewezen Waarschijnlyk zal da bisschop van dit vonnis appelleeren De wrrkstaking der boekdrukkersgezellen is geëindigd Heden werd de arbeid aan alle boekdrukkerijen hervat Versailles 2 April De zitting der nationale vergadering werd beden door den keer Grévy niet bijgewoond De heer Vitet die in zijn pUats presi leerde las een biief van Grevy voor waarin deze zijn ontslag neemt De heer Baragnon stelde roor Vrijdag een roorzitter te kiezen de heer Viellain wilde dat dit heden gebeurde De heer Germain bracht hulde aauGréry toejuichingen der linkerzijde en beweerde dat de Vergadering uog heden een opvolger moest benoemen Na ti ee stemmingen met zitten en opstaan die twijfeliclitig hieven werd beslist dat de verkiezing heden zou pUats hebiien De zitting werd geschorst de stemming had plaats Op den heer Grcvy werden uitgebracht 349 op den heer Buffet 231 stemman 693 leden namen aan de stemming deel en er waren 9 blanco biljetten Volgens de verklaringen door Gréry aan verscifeiden afgevaardigden gedaan is het waarschijnlijk dat hij het Voorzitterschap niet weder zal aanvaanlenb MARKTBERICHTEN Gouda 3 April Bij weinig omzet was de stemming flauw Tarwe puike Zeeuwsche ƒ 12 60 a 13 S2 Mindere 12 a 12 60 Polder J 75 a 12 Rogge puike 6 30 a 7 40 Mindere 6 40 ii 6 70 Voer 5 50 i 6 25 Gerst puike 6 85 a 7 80 Mindere 6 ü 6 75 Haver korte 4 a 5 40 Lange 3 40 a ƒ 4 25 Hennepzaad 9 75 De veemarkt met gewonen aanvoer hoewet de handel traag was ging alles tot enorm hooge prij uvan de hand vette varkens van 28 a S2 cent pervgf ons varkens en biggen veel aangevoerd vlugge handel Kaas weinig aangevoerd de handel vlug prijzen van 30 il 34 üüter 1 25 a 1 35 Burgerlijke Stand GFBOBhNi 31 Maart Petrus Gerardus ouders P vaa Heusbergea en W Kond 1 April Audrics ouders W Steeds ea 11 vau deu Berg Cornells Jacobus ouderv W ao Eijk en II vau OviBL DSN 1 April O Wsssing 76 j 11 m Gliiuwu 2 Apiil J van Dourae eu J W Jaaknegt B de Jong eu C de Jong ADVERTENTIEN Bevallen van eene Dochter C BELONJE Bbghik Gouda 2 April 1873 Lange Tiendeweg Voorspoedig bevallen van een Zoon J ANDEEOLI VAN dks Bbeoh den Haag 1 April 1873 Eenige Ketinisgeving Een Bovenhuis te HUUR met vrije TUINWANDEUNQ te Gouda Franco brieven onder letter B bgden Boekhandelaar A BRINKMAN aldaar TE HUUR een welingerigt BOVENHUIS op een der beste standen der stad bevattende 4 Kamers Keuken ProvisieKamer en ruimen Zolder te bevragen by den Uitgever dezer Courant onder N t