Goudsche Courant, zondag 6 april 1873

1 Zondag 6 April 1873 N 1344 GOÜDSCHE COURAUT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Uit Parijs ontvangen een nieuw soort Dit soort LIJM overtreft alle andere soorten wordt koud gebruikt en is geheel zonder reuk Men kan hiermede lymen glas porcelein marmer hout papier enz Prys der groote flacon 50 Ct dito halve 25 Ct By 12 flacons aanzienlijk rabat Verkrijgbaar bjj Hoogstraat A 123 Agent voor Gouda en Omstreken wordt het onderstaande pakket door het geheele Rijk verzonden als 100 vel goed POSTPAPIER 100 ENVELOPPEN 100 KWITANTIEN 100 NOTA S 36 beste STALEN PENNEN 2 sterke PENHOUDERS 2 fijne PüTLOODEN eu 1 kruikje GITZWARTE INKT Dus veel voor Keer wiinig geld en van goede kwaliteit bij beateüing vooral de naam duidelijk opgeven direct wordt het verzouden Bij den Boek en Papierhandelaar A F NIETVELT Korte Nieuwendyk L 45 te Amsterdam MagazIJu van SehrUfbelioeften KLKIWEO E 107 heeft ontvangen eene groote Partij BEST ZWAAR WIT ongevouwen MISDRUK van 15 20 25 en 30 ets het Boek per Riem veel lager Best Wit KASTPAPIERy Witte en Gekleurde KASTRANDEN Ook ign voorhanden de LOTEN voor de WOERDENSCHB LOTERIJ trekking 16 APRIL B j onderhandsche acte den 2 April 1873 te Gouda geteekend en den derden April 1873 aldaar geregistreerd is de vennootschap gevestigd te Gouda onder de firnia HËSS en COMPAGNIE betrekkelijk het drijven van nering en handol in Tabak en Snuif Kruidenierswaren en Olii alsmede de uitoefening van de Sigarenen Patentoliefabriek aangegaan tnsscheu den eerstondergeteekende en nu wylen den Heer GEUKIÏ de MOOIJ 24 October 1871 Goiicia overleden en sedert vervolgd door zjjne Weduwe de tweede oudergeteekende ONTJÖONDEM gerekend van af don 1 April 1873 en bepaald dat alleen de eerstondergeteekende zich met de verefieniug der nog loopende zaken van voorschreven gewezen vennootschap in naam van dezelfde firma zal belasten Geschiedende deze bekendmaking ter voldoening aan artikel 31 van het Wetboek van Koophandel J U V O HiCSS Wku G on MOOIJ aiMEXs De oudergeteekende berigt by deze dat ofschoon blijkens bovenstaande bekendmaking de Vennootschap bestaan hebbende onder de firma HESS C ontbonden is liy de zaken op denzelfden voet en onder dezflfde firma voor zyne rekening VOORTZET en beveelt zich daartoe by zijne geachte begunstigers niinsaamst Juin G da J L V O HESS Westhaven B 174 ONDEWIJS DELFT Tegen zeer billijke voorwaarden kunnen in den huisselyken kring van eene fatsoenlyke familie alwaar by eene liefderjjke verzorging een nauwkeurig toezicht en het voorgaan in beschaafde manieren op den voorgproud staan nog 2 3 JONGELUI worden opgenomen die het zoo gunstig bekend staande onderwijs aan de hoogere buigerschool of aan een der overige inrichtiogen aldaar wenschen te volgen mits men daartoe in tijds in onderhandehng treedt Men adressere zich met franco brieven letters V G aan het algemeen Advertentiebureau van NLJGH VAN DITMAR Wynstraat Rotterdam in alle COURANTEN worden dadelyk opgezonden door den Boekhandelaar A BRI KMA te Gouda Een afschrift is voldoende 4 HAATSGHAPFIJ 700R LAHD0NT6INNIN6 gevestigd te APELDOORX Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 10 I bruarJJ 1873 Mo 8 Commissarissen Jhr Mr J P H v d FELTZ lid van Gtdeput Statin mn Gelderland Officier der ordt van den Eihenhroon te ApsldOokm A J Bakon SCOIMMELPENNINCK v d OIJE tot HOEVELAKEN lid van Provinciale Staten President der Oelderseltt Maatschappij van t Landbouw Burgemeester van Nijkerk Nl iwc D VREEDE Grondeigenaar WaoeNINGM Dr M SNELLEN Grondeigenaar Utbecht J S ELLEN Ridder der orde van den Nederl Leeme J GKEGOOR 37o Geldleening groot f 1 250 000 verdeeld in BOOO Obl ó f 250 aflosbaar binnen 40 jaren a Pari en met de navolgende FREMIEN in VASTGOED iet gezamentlijke waarde van 150000 ƒ 120000 De laudhoeve AKKEROORD onder Moordrecht met HEEBENHÜIS A BOERDERIJ GEBOUWEN enz groot ongeveer 50 bunder g § 22000 De boerderij VÜIjDHEEM onder i tyrfrec iÉ groot ongeveer 20 bunder iS 4500 De boerderij VEELÜST onder Mijdrecht groot ongsveer 4 bunder o 2500 De katerstede DONGHORN onder Arnhem groot ongeveer 5 bunder Ï3 1000 De woning KLEIN ZORÖ met TUIN onder IJaarlemmermeer groot I ongeveer 20 roeden la 150000 te zamm Premietrckkinff 2 April 1873 De Leening is gewaarborgd 1 Door het Kapitaal en de verdere bezittingen der Maatschappij 2 Door een speciaal daarvoor verhouden Waarborgkapitaal grOOt 600000 eHeCtief dea 29 Maart 1873 ingevolge acte van dien datum gedeponeerd bjj de NEOERLANPSCHK BANK afzonderlijk beheerd onder toezicht eener bijzondere Commissie bestaande uit de Heeren Westendorp Conip T r beiden te Anuterdanu Burlage Zoon cii Co iniaii itairc Vcunootscliap LË S BEIiGSMA te Arnliein De OBLIGATIEN worden uitgegeven a SO oi makende 200 pet stuk en zyn verkrijgbaar te Gouda bjj de Heeren Wed Ki OX DORTLAND en Gebr BIEZEXAAR Prof Fergrer d Alion Haar Extract Dit bovengenoemde Extract geheel geerond op de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding en het gebruik is een haarmiddel geheel eenig in zyne zamenstelling geheel a wykend van alle andere tot nog toe uitgevondene haarmiddelen Dit Extract vereenigt alle voortreffelijke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbaar zjjn het verfrischt en verheldert diartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekelijke haren weder gezond zet den wortel vast zoo zelfs dat de reeds verouderde en verflensde haren weder langzamerhand opklearen zonder I dat het Extract ecnige kleurstof bevat De niet 1 geringe eigenschap van dit Ha r Extract buiten I alle andere Haar Olie of Pomade welke altyd met vet of olie verbonden ziJn is dat hierin alle vetmeugselen zorgvuldig vermeden zjjn die I wel voor het oogenblik eenigen glans aanbren gen doch spoedig de haren weder dof doet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vuil en het dus dubbel waardij is daarvan een proef te nemen Het 13 met eene volledige gebruiksaanwijzingiv 40 ts per flacon verkrijgbaar bij Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH Gouda Druk n A Ijriiikmou I H KELLER Rottei dam V A BORONIB BUITENLAND Bultegjinilscli Overzlckl Door haar hsrtstocbtelijk gedrag heeft de rechtersijile der oationale vergadering den eeaigeii man vaa den presidentszetel verdreven die door tijn rechtBdupen en bü alle eerlijke lieden enuardeerd karakt ia tut HU de noodzakelijke orde te handhaven Oaen der rice preaidenten is daartoe ia slaat Zooals uit ooa huUtc aummer bleek waa de meerderheid waarmede Giérj herkozen werd niet groot genoeg om kea op zyn besluit te doen terugkomen Mea meent dan ook als stellig te kunnen aaaoemen dat dil niet het geval ui zyn Inderdaad latere berichten hebben den laalsten tw fel weiigeuouen Otéiy heeft ueh noch door den aaudning zyner vrienden aooh door dieu van Thiers lelf laten overredea om zijne betrekking te blijven waaruemen Men zegt dat zyn bMloit om af te ireden reeds c r eenigen tyd genomen was eo dat dus het jongste incident in de kamer aanleiding maar gau orziiak geweest is Grévj was ontstemd oier de weinig krachtige hoadiug der remtring hü wenicbte ruiterlylie ondersteuning der repabliek en tot ondermgniag daarvan wilde bij geeniziiia awdcwerkeo De Lyonaehe qoaestie is nog niet beslist Tegenover het ontirerp der rechterzijde staat er eea van de regeeriug dat minder ver gaat Het gonvememeot iaat eebter de verdediging lan haar voorstel aan ile linkereijile over Den 2 was in den Duiiaeben ryktdag aan de orde bet belteade vooretel vaa Lasker tot uitbreiding vaa de rijUbevoegtlheid tot het burge iyi reel nadat Lasker op nieuw zya voorstel haJ aanbevolen deelde de president der bondskanselsrij Delbruck de volgende belangrijke verklaring mede Het vooritel is meermalen door di u bondtruad in overweging genomen en trlkou stuitte meu op bezwaren die evenwel nu grooteiideels zyn overwonnen de hoop bcstaut ilat weldra de bij zulk eeu jewiobtige quaes tie weuKchtlijIte eenstfinmigbeid of de door de grondwet vtreischte meerderheid van stemmen wi verkregen warden om tot een uitbreiding der grondwet over te ganii de reiieeringeu willeu tevens na de veraudering der grondwet een oommissie instellen tot het ontwerpen van eeu algemeen burgerlijk etboek omdat zij aligaat van de meening dat de eenheid vaa het geheele burgerlijk recht het einddoel is van het tbans aanhangige voorstel Deze verklaring werd natuurlyk met daverende toejaiching ontvangen Onmiddellijk daarop legde Willmans namens de conservatieve partij de verklaring tl dat deze na de mededeeling der regeering haar vroegere oppositie liet varen Uaar stonden de Zwarten met zeer enkele particularitten als Ëwald b v alleen Hun ontsteltenis was merkbaar aan de rede van Windthorst die de overwinning van het voorstel van Lasker diep betreurde omdat hierdoor het kroonjuweel der Uuitscbe vorsten oaa de voeten van Lasker werd neergelegd en de zelfstandigheid van de afzonderlijke staten vernietigd hunne vorsten gemediatiseerd spr verklaarde tegen te zulieu stemmen al stemden ook allen voor Na ecnige discussie werd het voorstel van Lasker met algemeene siemmen op die van bet centrum na aangenomen De commissie voor het wetsontwerp op de drukpers beeft en vergadering gehouden vvnarop de vertegenwoordiger der regeering verklaarde dat deze de wet op de drukpers niet kon afscheiden van de indiening van de wet op de strafvordering De bisschop van Ermeland heeft zijn proces tegen de Pruisische schatkist in eerste instantie verloren De keizer van Oostenrijk heeft de leden der beide delegntiën ontvangen en in zjjn antwoord op de toespraken van de presidenten gezegd dat de betrekkingen met de bnitenisndsche mogendheden goed zijn ea de Puitscbe en de liussische keizer bij grlcgenheid van de tentoonstelling een bezoek aan VVeenen Hen brengen hetgeen zal bijdrogen om den vrede te waarborgen De telegraaf bericht ons reeds dat de wet op de directe verkieiiagea voor dea rijksraa4 door den keiier ia bekroehtigd De wreedheden die de Carlisten hier en daar in Spsmje op aanhitsing der prieaters gepleegd hebben en vooral de doden van den bemcbten pastoor vaa SautoCmi hebben zooveel ferbitlering tegeu de geestelijkheid veroorzaakt dat men voor plunderiog van kerken en kloosters begoo te vreezen Tot uu toe heeft de referring de orde weten te bewaren Te Ban elooa vooral waa de gisting algemeen eeoige kolmeereade woorden van des president Figneras hebben de uitbarsting evenwel voorkomen Teq aanzien van de ziuingca tan het £ ugelsche lagerhuis wordt iiii ts oaders gemeld dan dat lord Euleld verklaard heeft dat geea enkel Ëngelsch officier de Bussisohe expeditie aar Kbiva vergezellen zal De Italiaaasche Ofvuume neUt dot de voorloopige onderhandelingen tot bet sluiten van een nieuw handelstraciaat tosscheu Froukryk en itolié afgeloopen syii eu dat de beer Ozenue Rome verUten hecfi urn aan de beraa lslagingen in de parlementaire commissie over de Fransch ËngeUcbe ea FranschBel gische tructaten ileel te oeiaen Hidaljo i benoerad tot kapitein generaal der Canarische eilanden waar geea artillerie is De regeering wenscbl de zaak met de ontslagen artillerieoSoiereo op iat wijie t ichikkea De officieren schijoea te veriangea dat alles weder gebraohi worde in dea staat waarin het korps verkeerde voordat de maatregel van generaal Cordoba werd geoomeo Mea gelooft dat dit wel zal warden geroudea ea dos dit bezwaar zal zijo uit den weg geruimd a U Hoeveel periodieke geschritleo zoodt gij wel denkeu dat alleen in 1S72 te Parijs zyn verschenen Op deze vra4g aotwoord de Parysche Ckroniqueur van Ie Ttmp dat de liefhebbers vau statistiek er niet minder dan 785 hebben geteld Hieronder zijn begrepen zoowel de bladen die reeds laag hebbeu beslaan nis die welke eer t kort geleden zijn verftobcueu bladen vau allerlei raug eu zeer verscLilIciid gehalte vau de BevM dea Uegx Moodes tot aan den Monitesr de la Cordoanerie In de oaam lyst vindt men de meest zonderlioge titels b v TAdaiiaoaia gewijd aan de botanie Ie Libanoa een Hebreeuwsch blad Ie Puljrbiblion la Couronne de Mar e l Istbme de Pananu en dergelijke meer Not e dame de Lourdes heeft ook een bl d dat aan hare belangen is gewijd en dat aan de geloovigeu den korst mogelijken weg naar deu hemel wijst Ook het vagevuur beefi zijn orgaan Lach niet voor mij ligt l Ëcho du purgatoire een blad dat maandelyks verschijnt en dat bestemd is om de daden en gevoelens te doen kennen die geschikt zijn de vroomheid op te bouwen van de getrouwen welke de zielen van hen genegen zijn die voorloopig in de plaats der pijniging worden gevangen gebonden Zou l Echo ook erkende correspondenten hebben Zou hy zich tot draaiende tafels wemlen om bovennatuurlijke berichten te verkrijgen Hoe bet zij het prospectus van dit blad is alles behalve diiidelyk Voorts heeft men het Journal da Uariaget dat de trouwlustigen van beide geslachten steod een levendige belangsteiliug inboexemt Ie Cuitfeur Europeen een blad dat men als den muiiiteur van de volsehe huren kun beschouwen Ie Velocipede illustré rAmeublement l Amateur irautogrnphes wier namen voldoende aanduiden welke b langen zü voorstaan Er is geen zoo onbednidend eu veracht bedrijf dat niet ren aan zijne belangen gewijd orgaan heeft de voddenrapers zyn niet minder goed bedeeld dan de ververs de brouwers de wijug nrdeuicr8 en de wol koarders Last ons van het vermakelijke overgaan tot het meer ernstige Hoeveel remte deiiki gy ilat in de hoofdstad van Fraokryk veischijuen In het geheel 76 biervan genieien slechts lu of 16 een gaeile reputatie en hebben een tliiik debiet de overigen hebben veel minder le LTS doch litt uaiital beeft evenwel mijne verwachtingen ovcrtrolfen De godsdienst is vooral schitterend vertegenwoordiRcI ik heb 68 katliuhtke bladen geteld aarondcr l AiigedcIn f imille les Anoales de l Archi confrèrie du coeur de Marie de reeds genoemde Echo du purgatoire en les Ana lecta juris pontiücii De Protestantaeke godsdienst heeft ïï en de l8r elitische 4 bladen Parijs telt Diet minder dan 84 aan den godsdienst gewijde bladen Politieke dagbladen besta n er 64 voorts 9Ï wetenschappelijke van verschillenden aard 121 uitslaiteftd voor recbtsgeleerilbeid opeubaar onderwijs administratie of staatlin 8houdkunde h t aantal zuiver letterkundige bladen is minder groot dan men zoa vermoeden ik heb er slechts 82 ontdekt Het spiiitisrae is zeer slecht vertegenwoordigd slechts door 3 kleine rtmei dat is inderdaad dnn I Waar zijn de dagen van de draaiende tafels en kloppende geesten gebleven De getrouwen zijn wel verstrooid maar het geloof is daarom oog niet verdwenen Onbings ontmoette ik een vsn de laatste aanhangers van dit zeer in verval zijnde geloof en ik gaf hem op de meest eenvoudige wijze van de wereld mijn spijt te kennen dat het my nog nooit gelukt was om d meest oobednidende toer met een lichten hoed te verrichten Wel mijnheer antwoordde hij ik kan door een enkele maguetische aanraking een tafel den vloer wel doen verlaten in in de lucht doen zweven onverschillig hoe zwaar zij is en hoeveel pooten tij heeft Gij gelooft er dns aan vroeg ik in alfa oprechtheid Ik geloof wat ik zie aotwoordde hij Kn de wetten van de zwaartekracht dan Zy wijken voor den drang lier omsiandighedea Nog denzelfden avond woonde ik eene tiance bij het aantai aanwezigou was vrij talrijk allen ware tij geloovigsn en overtuigden mijne ongeloovigheid veroorzaakte stoornis Uit de blikken waarmede ik indringer werd beschouwd die niet waardig wu dit heiiigdoo binnen te treden Ik trok mij daarom zedig in een hoek terug Een fliuke sterke tafel van eikenhout werd aan de wonderlyke aanraking onderworpen doch er gebeurde niets volstrekt niets bedreigingen of smeekingeo waren niet in staat de t ifel ook maar een oogenblik haar ioice Jar Kinit te doen opgeven Hrt was duidelijk dat de aanwezigen nooit zoo iets hadden gezien Eea stem gaf van de golery de verze ering dot mijn vloeistof den invloed van den magiietischen stroom neutraliseerde eu vol spijt dat ik zulk een Laghartige rol speelde vroeg ik om verontschuldiging ea vertrok Den volgenden morgen ontmoette ik mijn kennis weder Waarom zeide hij zijt ge toch heengegaan voordat de proef volkomen gelukte De tafel heeft zich dus ofgebcen Neen dat niet zij had baar dog niet maar zij heeft gedraaid als eea priktol en wij hadden alle moeite om haar weder tot stilstand te brengen Alle mirakels vinden bijval en het geloof houdt hen in wezen I Maar ik keer tot de dtt i bladen terug In de door mü geraadpleegde opgave heb ik ook een lijst gevonden van de bladen die tijdens de commune van 19 Maart tot 27 Mei 1871 zijn uitgekomen Zij zijn veel minder belangrijk dun de bladen die in 1848 werden uitgegeven Tijdens de drie maanden van den opstand waren er slecSt 89 dagelijks verschijnende bladen en de meesten wisselden daarenboven herhaaldelijk van naam om aan de censuur die op het stadhuis werd uitgeoefend te ontsnappen zoodot hel cijfer niet geheel juist is De meest karakteristieke namen zijn Ie Bonnet Ie Drnpeau ronge Cain et Abel Ie Cormagnole Ie Père Fouettard Ie Fédéró des Batigiiolles Is Mère Duehène maröhaiidc de berlingots la Mère Duohène marehande de poissous Voor de ver amelaars is het een heerlijke tijd geweest want tegenwoordig kaïi men byna geen enkel eiMnplaar vou die bladen meer vindeu üouoA ö April Schaakwedstrijd K VMPliN JOUDA witj zwart 14 Zet F I I I U i Zet D 8 BINNENLAND E7