Goudsche Courant, zondag 6 april 1873

Lhèt TOtsontwerp ov de wijzigingen in ife Constitutie betredknd tl v oudin tuaseken Stail ea Kerk en wel toet SI tliiin 53 steiinMn In de zitting van den Byksdog lichtte de heef Lasker zijns interpellatie bMreffende de maatachappijeir opl aandeelen toe De keer Delbmck r de namens de Begcering dat hervorming der Wetlp dit pont noodzakelijk was Hij verklaarde namens de Begeering eeue zoodanige herrormingsiret te zdlenindie nen na de goedkeuring der abonderUjke Staten te hebben ingewonnen De Rijksdag is tok 11 April op reces gescleidtn ïn de Hing vfcBonderd i de behandeling Tod i keillf n8 van VtldWaad e voorzi Burgerlijke Stand GeBoBKIt 3 April Hendriks ouders H Neef en C C Appel PidIc Ueudricoa ouders A van Wijk en M M Straver JohsQDea oadera A de Groyl en J Schoonde oerd Saartje Johasna oodera D vsn des Berg en S Tom 1 Johanna Mana oadera G Schieveen en X tan VaSrSa I Arie Mélcbior Dielerik akdrr H tt D Tjie en D J de Urum 4 Kieoliu audafs t W Zswba gerB Sn J S de Jong OMkLEDEN 3 Apri van Gogh wed Tijboot 79 j T van der Stnm 6 r i Gsiniwin 4 ApnI F C vair Ze kn tn C W Seheek lit 1 II I 1 ADVERTENTIEN ♦ OatTonwd F C TAK ZBÜLKN i C W SCHENK Gouda 4 April 1873 f L T Die tevens htmnen Atmk betnigen ytxn d bijjken van belangstelling bg hun huweiyk ondeTTOoiTAi Voorspoedig beraUen T n een Dochter J W DOBlÊt SffluA Gouda 4 April 1873 f j Eenige kennisgeving Bevallen van een welgeschapen Zoon M T VEUVOORN geUefde Eéhtgenoot Tan P J MELKEBT Gouda 6 April 1873 Algemeene tennitgtmhg Voorspoedig bevalkn van een Dochter H G COSUN 01 WiLDB Goutla 5 April 1878 Voor de vele belangstelling gedurende de ziekte en bij het overljjden van mijne Vrouw ondervonden betuigt de ondêrgetoekende ook namens zgne Kinderen t n wetgeneenden dank P VAN GOGH Gouda 5 Aprü 1878 Aan hét Publiek wordt door deze ter kennis gebracht dat mjjne zaak van af MAANDAG 7 APRIL eerstkomende voor GOED GESLOTEN ta 1 zgn en ik aan allen mgnen hartelgken dank zeg die mg in een reeka van 41 jaron hebben begunstigd D WIEZER Gouwe wijk C N 248 IJSKASTEN De Ondergeteekendeu berigtan hiermede dat hen is opgedragen een Agentuur in DUITSCHE IJSKASTEN waarvan teekeniugen en modellen bij hen zijn te bezigtigen In den zomer zgn deze in hotels restaurétiën enz onmisbaar en in de huishouding zéér nuttig en aangenaam Kasten van bijzondere afmetingen moeten ora in den Zomer te kunnen worden geleverd reeds nu worden opgegeven Zg bevelen zich tevens aan voor de levering van IJS waarvan de prgs eer laag zal worden gesteld terwgl gelegenheid bestaat zich op billijke voorwaarden te abonneeren Voor onvcrmogeuJfii wordt tot geneeskundig gebruik gratis geleverd Gkb KAMPHÜÜEN tÜDs tz kad M 4cn heer Lampe op de markt d Jw 3s h elfnkomif tan kiezers plaats Deze bijeenkomst had ten doel de behandeling van een ontwerp reglemeiit eu de verkiezing van een definitief Hwtniir Vwrt leden waren opgekomen Nadat df VBrgsderiüg geopend Ws en de notulen der vorigfé firgiWcAi wtlren geleztB eu goedgekeurd werd het codKpt re teef in i JB gtheel voorgelezen en daa a j rtikeHf aa r k i ditfuuie gebracht Art 1 luidti De vereemjing die hoofilzakelijk ten doel heelt gemeeuteraadsverkieziitten stelt zich oor hare keuze te veilgen Óp rlijke onlwikkelde én tedalponafha elii eiiiohtn sèiitr te letten op r ng of stand of g oofsbehjdenis Algemeen werd erkend dat dit artikel eeue juiste omschrijving leeft van de bedoeling der vereeniging en IzoQ met ua inieme steivmen aangenomen Ook da volgende artiliele i die geheel van hujahoudelgken aard ujo i verdea alle qf een paar wijsigingen na onverjaderd aangenomen cu vervolgen het rcglewant en bluc goedgekeurd AlSJiu bal er een klein debat plnnts over den nnam der vereeniging waarvdn het resultaat was een be lMit om hnar GuudBche Kiesvcreeiugiiig te noemen t i Eindehjk werd dpor eepige stemmingen en herstemmiugen het Bestuur aauge ezen en alstoeu niets meer aan de O de zynde bij momle van den President de Goudêche Kiesvereenigmg voor geconstitueerd vcfkUard en daarna de vergadering gesloten Donderdagavond trad het Kotterdarasohe tooneelgelelsohiip onder directie der hh Albrogt en vnn Oilelen in ie zaal tKuitüaia alhier op ï e goede verwachting die v in hel op te voeren tooneelspel tUitgaan genaamd gekoesterd werd is nift teleurgesteld maar zoo mogelijk overtroffen Even eenvoudig als de intngue is even boeiend is de inboud even nuttig als de strekking is eveu waar zyn de daarin geschetste karjikters Was hel stuk uitstekend te npemeu niet minder Tetdient het spel der verschillende led n vnn hel geielachap grooten lof M j Picéui de hepr Mour de heer en mevr Albregt en de heer van Zuyleu wedijverden als het ware in antuurlijk eenvuudig peL Onwillekeurig kreeg men deu indruk dat zijn beschaafde fatsoenlijke raeiischcn die daar spelen ielii wat bij ai dere geselschappen veelal alles behalve het geval is He t casfuljie ijgrj i afetspceld dpch was VQor De gewoonte van het Uotterdamsche gezelschap om de bedrijven vlag achtercou af te spelen eu dus de voorstelling niet tot na middernaclil te rekken steekt guiisti af o a hu die van het Amsterdamscbe gtzctscliap dal ons dezeu nitir by iedere V0Drstelli ig met zeer lange euire iictes zeer verveelde og dikwijls hüpeii wij bet geselscliap der hh Albregt en van Oilcfen lu oi s midden te zien Op het tweetal voor ihulponderwyzetea te ZaftUommel staat Mq A Sohouteu alhier Bij gelegenheid van de bloemen tentoonstelling gisteren te s Gravenhage gehouden is o a toegekeud aan de hh K en C Jonker alhier de Iste prijs voor de uitgebreidste verzameling bloempotten van aardewerk De Haagsche commissaris van policie Eeukman heeft zich eergisteren op verzoek van den burgemeester van Schoonhoven naar laatstgenoemde gemeente begeven en eene huiszoeking gedaan Hi de woning van sekere vrouw B die met haren man was aangehouden als verdacht van voorwerpen te hebben opgegraven die van de vermoorde mevr van der Kouwen afkomstig konden zijn De reden tot aanhouding dezer personen bestond daarin dat de vrouw die in bloedverwantschap met Behagcl staat op een weg nabij Schoonhoven door twee personen is gezien toen tjj bezig was met graven onder eene brug eu z j het b j het hooren van onraad onmiddellyk op een loopen zette De heer Beuk man is inden Haag teruggekeerd nadat hiJ de belde aangehoudenen bij wie meu geen voorwerpen heeft kunnen vinden in vrgheid heeft doen stellen Men meldt uit Bodegraven van 4 April Gisteren ochtend omstrecds 7 ure deed zich een treffend ongeval voor op den Zwninroerdamschen Tocht De ïljarige eenige zoon van den smidshaas Enkelman willende sohitten en wellicht den loop ▼ an t geweer te vol met schroot geladen hebbende trof door het springen van het wapen zichzelveu aan het koofd met onmiddellijk doodelijken afloop Donderdag avond werd in de laatste openbare bijeenkomst van de afdeeling Bodegraven der Maatschappij tot Nut van t Algemeen aan i Oudshoorn de zilveren medaille uitgereikt wegens öOjarige trouwe phchtsvfrvuUing in dienst van eene zelfde familie In eene voorn nde vergadering wer4 door den secretaris verslag e J n va den Mmid tUr daar gevestigde spaarbank waaruit bleek dat in het a eloopen jaar door 141 deelhebbers ƒ 7045 901 2 was iageVacht terwjyl het reservetouds de som bedroegvan 641 fBV Staten Generaal Twïhdii Kamb Zittiin gen va 3 en April gezet der wet houdeude nieuwe rechterlijke organisa tie Met 31 tegen 29 stemmeu is aangenomen een amendement van den he VVJntgen m de cu ppetcntie der taiitonreohters wat de geldsom betreft te laten op 200 Vervölgei heeft de kamer met 40 tegen 24 stemmen verworpen artikel 47 van het ontwerp waarbij aan de kantonrechter was opge drag en keaöisneniing dor zoogenaamde buren gesohUlen Nog is zonder verzet van den minister van jiBtitie aangenomen een ameadement va de contitiissia van rapporteurs dat de fcantonrtohter i t 50 in hoogste ressort vonnisse in zongmaimde kleine zaken De verdere behandeling der wet is gesohoret tut later In de zitting van gisteren is het wets ontwérp tot schorsing der aanmauting v m zilveren stai dpennidgen tot 1 November 1873 nangeiwraen mei B5 stemmen tegen I Dnarn bad de interpellatie plaats van de heer Nierstraat oVer Atchin De minister van koloniën bevestigde de oorlogaverklaring omdat Atchin zich bleef wapenen en weigerde de erlangde inlichtingen aan den regeerings coromisaaris te geven Op If vraag om nadere inlichtingen kon de lamifter met dadelijk antwoorden wegens gebrek aan schriftelijke en wegens gemis aan volledige telegrafische bescheiden Zoodra meer positieve feitelijke berichten bij de regeeriftj inkomen zou hij die door de SfaaitCtnirant ot in kamer onmiddellijk mededeelen De minister bad m tegenspraak met den heer Nierstrasz voldoende vertrouwen op onze militaire en maritieme kracliten terwijl ook tie vreemde mogendheden met het gebeurde bekend waren en deze voldoende verklaringen hebben afgelegd Va kamer is daarna op re es gescheiden Met ingang van 1 April jl Is door de directie van de Nederlandsdie Rhijnspoorweg maatschappij voor reizigers de gelegenheid opengesteld om zich ottder van de boot gebruik to maken naar Go MiddeHmrg en Vlissiiigeii te begeven eu wel via Utrecht eu Kuilenborg de heeren van den Berg van Veen en Deventer resppbtivelljk hooHonderwijzers te Rijswijk Delft en Uit Asaen wordt gemeld dat men wegens het giHistige weder reeds met het veenbranden een begin zal m en hetwelk zooverre men zich herinnert nimmer zoo vroeg heeft plaats gehad De tentoonstelling van Kunst toegepast op Nijverheid die binnen kort in de zalen der maatschappij Arti et Amicitiae te Amsterdam zal geopend worden belooft allerprachtigst te worden Niet alleen hebben de voornaamste verzamelaars op dit gebied aldaar hunne beste schatten afgestaan maar nog dagelijks wordt de commissie verrast door de medewerking van velen die ongevraagd deze meer gene minder kostbaar zilvei en ivoorwerk kanten porseleinen enz komen aanbrengen zoodat nu reeds voor eene waarde van meer dan zes tonnen gonds is moet verzekerd worden Op 23 Mei gedenkdag von de overwinning bij Heiligerlee in 1568 zal het gedcnkteeken gesticht uit de vrijwillige bijdragen die in alle oorden des Vaderlands werden vervjimeld op plechtige wijze worden onthuld in tegenwoordigheid des Koniiigs Het ia de wenech der Hoofdcommissie die met de uitvoering van den notionnlen wensch werd belast dat de plechtige onthulling van het monument plaats hebbe onder medewerking van verschillende Snbcommissien door wier zorg de bijdragen werden ingezameld en overgemaakt Zij heeft daarom tot die alle de aitnoodiging gericht om twee leden van iedere Subcommissie af te vaardigen Woensdag vertrok een deel der Nederlandsche Hoofdcommissie voor de internationale tentoonstelling te Weeneu om zich te belasten met de regeling van en het toezicht over de voorwerpen die uit Nederland daarheen worden gebonden De heeren Eigoman president der Vereeniging van en voor Nederlandsche industriëlen en H Witte hortnianus der Leidsche Académie zijn daarmede belast Te Weenen is alles voor bet doel uitnemend ingericht en een groot locaal gehuurd om de Hoofdcommissie tekunnen huisvesten die daarin een Nede li3 BehM chef de bureau en concierge vinden i X Men meldt uit Dordrecht dd 1 April aan de Roti Ct het volgende Een sleperswagen bracht heden wederom een tracht manden gevuld met kievieten én pltttrierea naar een Ider op de reeda liggende schepen om de Eogelsche Wanneer men in deze tijd van het jaar dergelyke feiten ziet behoeft men waarlijk niet meer te vragen hoe het komt dat het getal kievieten en tengevolgV van dien der kievietseieren van jaar tót jaar vxs SDel afneemt Wel kalt men in ar 21 der wet óp Ae jacht en visscherij lezen diet is verboden kievieten te schieten of te vange maar dit belet niet dat men bij de poq en filMer konderden kierietMi f6 kdSf AitstaJISB n dat thans in ié knte n de kie ielta reeds nesten hebben eu zij zich beijveren om de door de lungci fpis aatr ket Zuiden sdhrotMHjk gedunde geledpren weder aan te vullen zij nog bij honderden worden gedood en naar Engeland gezonden en wordt inderdaad op die w jze de kip gedood die de gouden eieren legt Wanneer het onvoldoende art 21 eenvoudig ward geredigeerd Het is verboden kievieten te sjAieten te vangen te verkoopcn te koop nitr te Stallen of te vervoeren zoude reeda veel gewonnen zijn om die nuttige vogels voor een totale ondergang te be hoeden eu ann dit vandalisme een elilde te maken Ook de jacht op watersnippen in de lente die alsdan gedurende eenige weken opend i brengt het zijne er toe bij oin die soorten van watervogeh op een barbaarsohe wijze dit Ie roeien daar die vogels juist in dien t jcl broeden en de jnger zieh veelal niet ontzien zoowel de een als de andere 1 dooden en allen onder den naam van waterSilippeB te doen dooriiaan Waaroin óok hieraan geen einde gemaakt Wanneer de vogels geetie gelegenheid gelaten wordt o te broeden ïolied zij onvermijdelijk wordlen uitgeroeid In de irergadermg der commissie voor bet nd beeld van Pieter Adriaaiisz van der Werf Woenldagavond op het Enailhuis te Leiden gehouden weKd vastgesteld dat er Dinsdag na Paschen een algcmeeliB vergadering zal wordtii gehouden waarLij dr Sekotel het wobrd zal voeren en dat spoedig daarna tUe heeren der gebuurten vergezeld door de leden der commissie zich met inltekeningslijsten aan de wó t rt Ballon v vroeg n ott gelden In te zamelen Woensdag had de algemeene jaarlijksohe ver gadering plaats van de leden der Vereeniging tot instandhouding en bevorder iig van den bloei der kweekschool voor zeevaart te Ijriden Dr Hutgers van der Loeft opende de vergadering liet blePk dat de ftirichting in bloeienden staat verkeert Zestig kweekelingcn is thuis de jeugdige bemanning der kanonneerboot sterk waarvan er aich 29 reeds hebben verbonden om in s Uijkszeedienrt te treden terwijl do ovetigeii SI kweekelingen de keuze om bij het Rijk in dienst te treden of t r koopvaardij te raren nóg vrij staat Verder bleelc dat op 1 Jannari 1373 928 jongens een opleiding aan de inrichting hijdden ontvangen die op enkel uitzondering na den grondslag had gelegd tot een gelukkigen en eervollen werkkring lA toekomst Het aantal leden dat 195 bedraagt wardit jaar wadfer met een oyfer van 22 vermeerderd Leid Ct De gemeenteraad van Wageningen hoeft besloten aan het middelbaar onderwijs van hare hoogere burgerschool met driejarigen cursus toe te voegen het onderwas in landbouwkunde Dat onderwijs zal omvatten zoowel die wetenschappen welke tot de beoefening der landbouwwetenschap voorbereiden als de landbouwwetenschap zelve welke de verkregen kennis op het landbouw bedrijf leert toepassen Met 1 Mei naiist wordt de landbouwschool voor geopend ver klaard ofschoon de benoeming van enkele leeraren dun nog niet is geschied deze zal allengs volgen en de volledige inrichting der school zal met Ie September aanst gereed zijn De leerlingen zullen zijn tweederlei a zij die het middelbaar onderwijs volgen en zóó tot het landbouwonderwijs komen b zij die alleen de meest noodrakelijke hulpwetenschappen beoefenen en zoo komen tot bet landbouwonderwijs In de jaarlijksohe vergadering der Sneeker Vereeniging tot bestrijding vnn t schoolverzuim Zaterdag 11 gehouden werd verslag uitgebracht van de verrichtiu gen des Bestuurs en der Commissien die behulpzaam waren geweest in bet bestrijden van het verzuimt Daaruit bleek dat het getal leden thans 113 bedraagt waaronder 32 nieuwe leden dat de onderwijzers der Tussehen en Armenschool geregeld opgaven van verzuim hadden ingezonden dat met bet uitreiken van getuigschriften was voortgegaan dat ook voor de ip duatneschool de Vereeniging zeer gunstig had gtf werkt zuim ri een cgfer jaar en zeer gunstig kan genoemd worden enz enz Het verslag wekte allen op krachtig voort te werken om den kanker van alle onderwijs stced meer db meer te bestrijden Als eeriie punt van bespreking werd aan de orde gesteld Welke maatregelen tou de Vereeniging kunnen nemen om het schoolgaan van schipperskindereir Se lBvot eren OudersolHidege leden voer iéi dèartHltr ftrt woord AU n kwamen hierin overeen dat er meer en beter zorg moest gedragen worden voor dat in vele opzichten zoo verwaarloosde volkje Ten slotte werd besloten 1 zich tot het Gemeente bestuur te frevdea mtt het verzoek dat liet schoolgeld voor I Aliideren isobdanig gewijzigd werd dat zg alleen zouden betalen voor den t jd dat z j de sclsftl beüoohten en dos niet v opr het kwaitaa of de madiAl warón z § aanwezig ifaren V zieti iB contact te stellen léet de Afdeeling Sneek van de Schippcrsvereeniguig Schuttever ten einde ran haar de noodige medewerking te erlangen 3 aan het Bestunr op t dragen de noodige maatregelen te nemen om dé schippers in kennis te stellen met de gelegenbeden die in deze gemeente voor hunne kinderen beittat om onderwijs te genieten Als tweede vtaagpant kwam aan de orde Is ket wehtohelijk aan de nitmnntendste teerlingen der soholen waar jaarlijksohe kinderfeesten worden gehoaden belooningén uit te reiken Dat punt vooral vond warme bestrijders vooral in die ter vergadering aanwezige onderwijzers die op welbekende piedagogische gronden het gevaarlijke van zulk een maatregel aantoonden De vergadering antwoordde dan ook bijna unaniem in ontkennenden zin Voorts werd nog medegedeeld dal door de zorg vM het Bestuur eene l jst van kinderen was opgemaakt van tf 12 jaren Dat getal bedroeg 1420 Zijzaj aan I de ooderwgzers der versehilleode scholen wordep V gawnden ten eiude daardoor V t het volstrekte schoolverzuim te kunnen besluiten ei eRk dat kwaad te kunnen bestrijden i Koloniën W E8T III ÖIÊ B j gelegenheid van s Kenipgs jongsten veijaardag h eft de Gourernear dezer kolonie op het door hem gegeven feest een dronk ingesteld op het Welzijn van M er bijvoegende dat het de zesde iliaai was dat lirj als Uouverueur van Suriname de eer genoot iljoe gListen hierin voor te gaan en het mar alle waarschijnlijkheid de laatste maal zoo zgn Meu heclt hier ber eht ontvangen dat de Lalla Bookh met 40U immigranten van Ciilcutia herwaarts zou af eilen en het eerstvolgende transport met eene stoombvut geschieden zou voorts dat ket opperbestuur vsariicmKiV is met de Britsche Kegeering eodrrhaodclingen aan te kooopen tot het bekomen ran toestemming om gedurende enkele maanden na het eindigen van het verschepingsseizoen 15 Haart emigranten per stoomschip naar Suriname te verzenden De passage per Loila Bookh is tegen IE pd sterl 10 sh per hoofd Uit de jongste belans der Surinaamsohe Bank Uljkt dat z den 22st D Febr jl bij een specievoorraad van 356 293 voor een som van 364 010 minder aan bankbiljetten in omloop had dan waartoez j gerechtigd is terw jl de epecievosrraad op zynebeurt 145 04 meer bedraagt dan tot dekkingder oq raagbare verbintenissen door de wet gevorderd ti ordt Curai o 1 Msart Den 14den Februari is de heer J G L I Van Bomondt benoemd gezaghebber van het eiland Bonaire aldaar aangekomen en zou den SOsten het besluur aanvasrdsn De CmrujooKhe Courant betreurt het zeer te moe ten vermelden dat de oogst van de maïs en andere veldgewassen op het eiland geheel mislukt is tengevolge van gebrek aan regen zoodat op vele plantages geen genocgzjiam mai sstroo tot veevoeder zal ingezameld worden Laatste Berichten Parijs 4 April Bij de verkiezing van ecu president der KamW zijn uitgebracht op den heer Buffet 804 en op den heer Martel 285 stemmen De Igst der leden uitmakende de permanente Commissie is zoo als zij door de dagbladen is medegedeeld gotdjjekeurd De Kamer heeft met 401 tegen 178 stemmen aangenomen het ontwerp der commissie tot hervorming rsn het gemeentebestuur van Lyon Er is besloten morgen twee zittingen te houden Berlijn 4 Apill in de zitting van het Heeren Mis Berd bij tweede lezing onveranderd aangenomen TE HUUB effli welingarigt BOVKNHUIS op een deï beste standen der stad bevattende 4 Kamers Keuken Pï6vi ieKamer en ruimen Zolder te bevragen bg den Uitgever dezer Courant onder N Wordt geiotht te Goud Ke t in de nabghaid van het Station eene nette mmm met TUr c den huurprijs van ƒ 200 niet te boven gaande Franco brieven onder N 297 bij de Boekhandelaars A VAM HOOGSTRATEN ZOON te i Gravenhage IEMAK1 nog eenige oren ter zijner beschikking hebbende wenachte die gaarne te benutt ea met het doen van ADMLNIrfïKATIVE WERKZAAMHEDEN Adres met franco brievien onder letter li P bij den Boekfauidéliur P a MAAS Ju te Gouda Va a E3sr r Vo W Gouda an CRnstrden wordt getraagdeen solied Jongmensch voor den verkoop vanKRUIDENIERS WAREN tegen provisie hieropreflecteerenden brieven franco letters M L bgdeu Boekhandelaar KOUWENAA $ Mra straat Amsterdam P J W VAN LEUNEN m SaU npM Tiendeweg vraagt ten spoedigste een bekwame BANKWERKER KINDERMEISJE GEVRAAGD Adres LIPELAAR Westhaven ECHTE EAU DES FEES 1 50 bif Ch VAN VIVE Jr Turfmarkt Gouda HAAR en BAARD VERtV BN In Blond Bruin Zwart zonder huid ol linnen te vlekken als men de flacon half verbruikt heeft en t bevalt niet alsdan geef ik me £ alle genoegen de betaalde ƒ 1 50 terug Ü ENBARE VERfikOOFlVGp te GOUDA Op DISGSDAG 8 ABRIL 1878 des voor middags ten 9 uur ten huize van den Heer KRANENBURG aan de Gouwe wgkCN 6C van eenefl j bestaande in Antieke en andere MEUBEEjEN een BRANDKAST fruiii PORSELEIN BEDDEN en BEDDENGOED en aan de Vest bg de Gvsfabriek eeue Ijzcreir IraatjcHftfe Tuintent Op DINGSDAG 15 APRIL 1873 das Vobi middas ten 9 uur ten huize yan den Bouwman NANNEN va1 lUK infd Ikoekweg van 15 MELKKOEIJEN die gekalfd hebben of op kalYra staan 2 PINKEN 1 tweejarige i SÏIEB eenige KALVEREN 1 ZOG ipet WOGEN 2 Breede en 2 Smalle SCHOUWEN BOUW en MELKGEREEDSCHAPPENeiiz En op WOENSDAG 16 APRIL 1873 des voormidaaga ten 11 uni in het Koffijhuis de Haemonie aan de Markt van Een HUIS en een in 1872 nieuw gebouwdSCHOOLLOKAAL met een een vrijen opganghebbend BOVENHUIS eu een fraaijen TUINdaarachter staande en liggende aan den Fluweelen Singel te Gouda gk B N 329 330 en 330a Kadaster Sectie A N 1477 enl47é groot 5 aren 23 centiaren Te aanvaarden 1 MEI 1873 Nadere lulichtingeJmsijn te bekomen tenkantore van den NotiSs W J FÖRTÜIJNDROOGLEKVEU te GomIo M 3 tif t