Goudsche Courant, zondag 6 april 1873

f Woensdag 9 April SPECIALITÉ DE NOUVEAUTÉ D SAMSOM Gouda ONTVANOEN eene RUIME en ET EOANTE keuze in 1873 N 1346 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDliebl d voor Gouda en Omstreken MINZAAM AANBEVELEND 3D sjL M so iyi De inzending van advertentiën kan geschieden tot één unr des namiddags van den dag der uitgave 4 i V t S KAULING BENTLAGE berichten bij dese de ontvangst van nienwe MAXTELSTOFFEN RIPS CACHEMIRKS KLEEDJESSTOFFEN zwarte ZIJDE eene ruime keuze in j j Lakens en Bukskings en verder alle AKTIKELEN tot het vak beliooreude Gouvfe C 242 öoiiVë C 242 lAATSGHAPPIJ VOOR LMDONTfilNNING gevestigd te APELDOORIM i 0clgekeurd bij Koninklijk Besluit van 10 Pebrüarij 1873 No 8 Comniissa2 issen Jhr Ilr J P lï V D FELTZ lid vm Ge le jut Statin tati Gelderland Officier der brde van den EHenkroon jj AmlDoob A J Bauon SCMIMMELPENNINCK v d OIJE tot HOEVELAKEN lid van Prijmiiciale StateUf Pretident der Gelderscliê Maatsduxpfnj van Landbpuw Burgemeeeter van N kfrlf Nukeek D VBEEDE Grondeigenaar Wageninqen Dr M SNELLEN Grondeigenaar Uïbecht Secretaris J GEEGOOB Directeur J B SNELLEN Ridder der orde van den Nederl Leeuw 3 Geldleening groot f 1 Ï50 000 verdeeld in 5000 Obl h f SöO Aflosbaar binnen 40 jaren a ¥ ta en met de navolgende FRSMIEN in VASTGOED ter geiamentlflke waarde van f 150000 120000 De landhoeve AEEEROORD onder MoordrecU met HEERENHUIS A BOERDERIJ GEBOUWEN enz groot ongevelir 50 bunder g i 22000 De boerderij VELDHEKM onder jJ t recAt groot ongeveer 267j bunder 4500 De boerderij VEBLÜ8T onder Mijdrecht groot ongeveer 4 bunder 2500 De katerstede DONOHORN onder Arnhem groot ongeveer 5 bunder a 1000 De woning KLEINZORG met TUIN onder Haarlemmermeer groot § ongeveer 20 roeden 150000 U zainén PremieIrVkkinff 25 April lö73 De Leening is gewaarborgd 1 Door het Kapitaal en de verdere bezittingen der Maatschappj 2 Door een speciaal daarvoor verbonden Waarborgkapitaal groot 600000 effectief den 29 Maart 1873 ingevolge acte van dien datum gedeponeerd ba deNEa EIU ANDSCH £ BANK afzonderlijk beheerd onder toezicht eener byzondereCommissie bestaande uit de Heeren beiden te Amsterdam W estendorp Comp Burlage 2kx n CD Commafldltaire Vcnuootschap LENS RERGSMA te Arnhem De OBUOATIEN worden pitgegeven SO makende 200 per stuk en zyn verIcrggbaar te Gouda bg de Heeren Wed RMOX DORTLAND en Gebr RIEZEXAAR Openbare Verkoopin VAK EBH Woonhuis Moestuin en perceel Bouwland te HAASTRECH De Notaris J 6 BROUWER NUHOPÏ te Haastrecht zal op Bevel van de Arrondissements Begtbank te TJo terrfam op WOENSDAG 9 APRIL 1873 des morgens elf uur in het Huis DEN Hoek te Haaetrecht in het openbaar VERKOOPEN De ONROERENDE GOEDEREN behooreifde tot den Boedel en de Nalatenschappeit van wijlen de Echtelieden Hk van WIJN GAARDEN en D van BAREN als NM Het WOONHUIS B N 48 met ERE en SCHUUR aan de Hoogstraat hoek Voersteeg te i oosfe tp ii Sectie B N i 09 en 70 groot 3 Aren 40 Centiaren Uitmuntend geschikt voor allerlei bedreven ook door de gunstige ligging naast de reeds djruk gebruikte Veerpont over den UneL N 2 De MOESTUIN met uitmuntende VRUCHTBOOMEN beplant aan het Marktveld te HaaHreek Sectie B N 1749 giSoot 6 Aren 90 Centiaren N 3 Het perceel BOUW of RIETLAND in BenedenHaastrecht Sectie A N 1269 en 871 groot 49 Aren 30 Centiaren Alles breeder bg biljetten omschreven en nu dadelijk te aanvaarden Depot van THEE ÜIT HET MaGAZI K VAN 1 Ilavcnswaay Zonen OORINCHEU Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van pij twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Prüs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde oideo aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda Dr J G POPP s Plantaardig TANDPOEDER Het reinigt de tanden derqiate dat door zün dagelgksch gebruik niet alleen de gewoonlgk zoo lastige tandsteen verwijderd wordt maar ook het glazuur der tanden in witheid en fijnheid toeneemt Dr J G POPP s Anathciin MOXDWATER het zekerste middel om de tanden en hettandvleesch gezond te houden alsook tot genezing van monden ndziekten wordt ten zeerste aanbevolen Te verkrijgen te Goiida bij L Schenk winkelier op de Hoogstrnal wijk A 123 te Rotterdam b j P E m Santen Kolff apolh en A Schippereijn C blnnuwe porceleinwinkel te i Hnge bij J L F C Simbilié apoth te Leyden b j E Noordijk te Utrecht bij F Alleiin npolh te Arasterdnm bij F vnn Windhtira C verkoophiii te Oudewater bü T J vnn Vrenmingen te Schoonhoven bg A Wolff De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Uultcnlandsch Overzicht De heer Buffet heeft niet de7 lfde betwaren sli de heer Gréry wat betreft de meerderheid waarmede de voorzitter raa een groole vergadering zooala de Nationale te Versailles moet gekozen zijn om het noodige gezag uit te oefenen Met 301 stemmen van de 750 stelde hg zich tevreden en dadelgt heeft hg den roorzitterezetel aanvaard Oe uiterste linkerzijde heeft lich bjj d sl aimiog onthouden de ministers stemden voor dea heer Martel De aftreding van Grévy heeft overal in de provinciën een onaangeuamen indruk gemaakt en de ontevredenheid over de rechterzijde doen toenemen De keuze van Buffet die tweemaal onder Napoleon IJl ninisier waa heeft dien alachtea indruk juist niet uitKewisoht het is een persoonlijk tegauslander van ThifT De wet op de gemeente inrichting van Lyon is aangenomen met 401 tegen 178 nadat de regeering haar rigen ontwerp laten varen en dal der Cominisaie overgenomen had De laatste zittingen vóór het reces warden besteed om de wet op de schadevergoeding aan Parijs voor ourlogsk oslen te beliaudelen lumiddels zijn weder aanvuUingsverkieiingen voor den Ï7 dezer maand door de regeering uitgeschreven Deze zullen in 8 departementen plaats hebben hoewel door hel ontslag van den heer de Laprade en deu dood van den heer de Chasseloup Laubot 10 vacatures In de kamer zijn Het Journal OJiciel herinnert naar aanleiding van deze verkiezingen aan de bepalingen der oulnngs aangenomen wet van den heer de Savary volgens welke om gekozen te wezen niet slechts de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen maar oyk een vierde tan iet aantal ingeschreven kiezers vereischt wordt In den Duitschen Rijksdag heeft Lasker Vrijdag zijn interpellatie toegelicht over de actie maatschappijen de president der Bondskanselarg erkende dat een herziening van de bestaande wet dringend noodzakelijk was de regeering zon een nicttw ontwerp indienen toodra de afzonderlijk stalen het eens geworden waren op 4 t punt Daarop ia de vergadering tot 21 dezer uiteengegaan In het Pruisische Ueerenhuis kwnm voor de tweede maal het wetsontwerp in stemming tot wijziging van artt 16 en 18 van de grondwet het werd opnieuw goedgekeurd eh wel met 81 tegen 53 stemmen Met groote voldoening wordt door de Engelsche liberale dagbladen er op gewezen hoe althans enkele van de anomalieën in het lersehe stelsel van hooger onderwgsvóór het einde van deze zitting zullen verdwgnen Dejegeering heeft namelijk alwgkende van haar vroeger gekozen standpunt haren bijval geschonken san de bill van den heer Fawcett strekkende tot het afschaffen van de tests aan het Trinity College en de universiteit van Dublin De berichten uit Spanje getuigen nog voortdurend van algemeene verwarring en onderlinge verbittering der partijen Barcelona verkeert in aanhoudende agitatie Het fusilleeren van 60 gevangen vrijwilligers van Catnionié door de Curlisten beeft de sluimerende hartstochten wakker geschud Geen geestelijke is meer veilig in de stad en de bevolking cischt wapenen om hare woede op de Carlisten te koelen Een derde bataljon vrijwilligers werd Woensdag gewapend en naar Berga gezonden om zich met de kolonne van Contreras te vereenigen In Valencia hebben de Carlisten een behingrgke nederlaag geleden waarbij helaas door de vrgwilligers niet minder wreedheden gepleegd zijn aU waaraan de Carlisten zich schuldig maakten Doe toenemende verbittering der partgen doet voorzien welke ellende deze burgeroorlog nog over Spanje kan brengen wanneer de regeering er niet in slaagt om spoedig een einde daaraan te maken 0 f F B A N K B U K Eene oplichkrg op groote schaal van denzelfden aard als waarvan de Engeliche bank de dupe geweest is heeft den len dezer te Pargs plaats gehad Eeu zeer elegant en naar het wtarigk beschaafd jongman die zioh Guatav ven Rkaden Bocmde verscheen bij den bankier Keiler met en wissel groot t0 000 francs gelrokken door het baitkiershuis Üppenheiei te C te Keulen De heer Keiler die deu vorigen avond den advieabrief ontvangen had wilde hem bet montaut in verschillende geldswaarden nitbelalen toen genoemde persoon hem verzacht slechts 20 000 francs in bankpapier te geven welke som hg op het oogenblik noodig had terwgt hg den volgenden dag het restant zon iocasseereo l e heer Keiler had hiertegen geen bezwaar en betaalde tegen re u d verlangde som uit a let vertrek van den jongman laa de bankier den adviesbrief nog eens na en bespeurde hg dat in strgd net de gewoonte van het Keulsche bankiershilit h$t nammer daarop ontbrak Dit wehte achterdoèht Hij teicgraphperde naar Keulen en krrieg ten antwoord de wisjtd is vaUch Deuzelfden dag verscheen deze persoon a m het Comptoir d escompte met een wissel vau 1011 000 francs BIgkbaar met het doel om alle verdenking te vermijden vroeg hij ookhier slechts een gedeelte 75 000 francs welke som hg zeide noodig te hebben De rest zou hg den volgenden dag komen incasseeren Aan zijn verlangen werd voldaan Van daar begaf hg zich ntar Eolhschild met een wissel groot 50 000 francs dien hg geheel incasseerde Natuurlgk waren het Comptoir d escompte en de bankier Kuthschild omtrent de aanbieding van den wissel geadviseerd Een andere wissel van 100 000 francs werd bg deu heer Fould gepresenteerd Vóór de uilbetaling las men den adviesbrief nog eens na die als alle anderen den datum 30 Maart droeg Men maakte den houder van den wissel er opmerkzaam op dat de 30e Maart een Zondag was Dit il zeker eene vergissing zeide von Rhaden Heb de goedheid u hieromtrent te vergewissen dan kom ik morgen het bedrag van den wissel incasseeren Nntuurlgk werd de wissel den volgenden d ig niet weder gepresenteerd Voor zoover fiekend is bedraagt het totaal waarvoor de versehillendu bankiers bedrogen zijn 145 000 francs j lo Dfoii vreest echter dat nog andere huizen bet slachtoffer van dezen gauwdief geworden zijn De rechtbank te Die in Frankrijk heelt de vorige week uitspraak gedaan in de aak van 12 beschidiligden van het oprichten vnn of deolgenoutschap aan geheime genootsciwppeu Ijet doel dat die vereeuigingen zich voorstellei is KelilekBU uil tcii bij de beschuldigden in beslag genomen programma ecner ADVERTENTIËN worden geplaatst ven 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimto Afeonderlflke Nommers VUF CENTEN revolutionaire Commune waarin o a voorkomt Geen armen of onderdanen meer Geen prefecturen noch departementen de voor allen gelijke Commune Geen vertegenwoordiging nog delegatie geen leger geen geeslelijkheid bet volk moet liju eigen priester zijn geen magistratuur het volk moet t jn eigen rechter wezen Solidaire teruggave der jegens het volk gepleegde beroovingen eik diefstallen Afachafflng der ertenia Uit de bekentenissen van sommige beschuldigden en de verklaringen van getuigen kan worden afgeleid dat de nouvelle ckmrhgiinerit in het zuiden van Frankrijk ongeveer 30 000 leden telt en vooriil in de departementen Drème en Ardcche tairgka aanhangerp beeft Zg ia reeds in de laatste jaren van het tweede Keizerrijk begonnen te herleven maar is na den val daarvan op i September 1870 en vooral na den val der Commune van Marseille aanmerkelijk toegenomen De rechtbank te Die heeft de beschntdigden Curet en Robert oprichters van een der Genootschappen tot vgf jaren gerangenimtraf en de overigeg op een na tot lichtere gevangeniaetraffen veroordeeld ENGELAND Het vertrouwen dat passagiers in de schepen tellen die hen vervoeren wordt dit jaar zeer geschokt De Nortkfleet zonk onlangs naar den grond aan de Stigelsche kust met 300 passagiers en na is een der schepen van de gunstig bekende VVhite Starline tufscben Liverpool en New York met 750 personen vergaan De Atlantic had elf dagen geleden Liverpool verlaten en was ten gevolga vau ruw weder nog op eenigeo afstand van haar bestemming toen de voorraad steenkool bijna uitgeput bleek Koers werd gezet naar het noorden om in NovaScotia steenkool te iaden Bij bet rondvaren naar de rotsachtige landtong welke de haven vau Halifax beschermt stootte lift schip op de rot ien De slunr man zag bel Sambrjiicht tuor hot Devii slicht aan De Atlantic liep met voliti vnart op een rif stoottevijf of zés maal helde over een diep water en zonkna enkele minuten De kapitein eu stuurlieden poogden de booten te klaren doch een werd slechts afgelaten en zonk in de draaikolk welke het ronddrijvende schip maakte Er waren 934 personenaan boord waarvan de meesten in hunne huttenverdronken zijn De Atlantic was eeu fraai schip van 3G07 ton en 600 paardenkrachten dat met de tegenwoordige gzcrprgzen 150 000 p sterl aan aanbouw zou kosten De lading was op 50 000 p sterl geschat Meagher s Rock waarop het sohip tè barsten stoott is een derde mijl van de kust bij KaapProspect verwijderd dat is ongeveer 8 minutenroeiens eu is 16 mglen ten westen van de haveuvan Halifax De heer Brady derde stunrmon op het schip deelt mede dat hij te twee uur des nachts gewekt werd door het stouien van het schip Hij vond een groote menigte passagiers op het dek en zag dat de kapitein en manschappen be ig waren met de booten lös te maken Hij wist een der reddingbootrn in zee ta krijgen plaatste er twee vrouwen in en sprung er zelf in toen bet schip zonk de boot medesleurende in de diepte l e heer Bnuly i boveb water gekomen slaagde er eitidelgk in na vijf Tergeer8 he pogingen om in den tup van ef4i der mnstcu te klimmen dia boven wntcr uitstaken Met bcliulp van twee boots Gouda Druk van A Briukmali