Goudsche Courant, woensdag 9 april 1873

GtBOBEN 4 April Maria ouders b van den Broek en 3 van tVilligen Uertha ouders D Doblw en J W j chaap 5 Oerardos Jacobas ouders P J Melkert en I T Vervooro IJermiua lleleoa ouders H Coagn ea H G de Wilde 6 Maria Johanna ouders J van Bbu ckom en B F van Zadclboir Wilbelmina Pctronella ouders i tv M Kromme en A C van Leeuwen 7 Johannes ouders J de Werk en J Nobel Hendricus fhruiiaan t ilbchn ouders A J Kuisch eu E Gorter tmlta tool hij gedeelten ran het wand los en xvoin invt een lang toaw naar een rota Aan eenige der passagiers die op de boegspriet welke boven water was gebleven dicht op elkander gedrongen tonden gelukte het langs dit touw de rots te bereiken Udar de vloed oplette zouden al en echter verdronken zijn daar de rots bij vollen vloed ook onder water staal indien verschillende vissshers geen redding badden gebracht Te 12 uren des middags waren de 250 passagiers en manschappen waaronder de kapitein van het schip gered Op eene aauklacht der Nederlaudsohe regeering heeft de rdbktbtnk te Norwich dezer dagen een viascher juoqr B rret eiiaami tot vijftien maanden gevangeiilsstmf veroordeeld Ter terechtzitting bleek dit op 14 Juni 1871 twee Egmonler visscherspinken negen mijlen van Kamperduiu voor anker lagen eene boot van eene Ëngelschen kotier kliimple de eene pink aan en koeht aclit He sohen jenever Door het gebruik daarvan schijnen de Eiigelschen baldadi te ïijn geworden zij kAau en terug om meer jenevrr te liaii 1 ditmaal zonder te betalen Er outsiünd eeiie vechtpartij waarbij l nrret over bü rd viel doch dour een der Hotlandeis Uljk getinimd gered werd Ten slotte echter behielden de Ktigelsclien de overhand z j nain u anisette eau de Cülogne en ji never mede en loeren weg De rechter gaf in rijn vonnis zijne afkeuring te kennen over dergelijke daden welke de goede verstindHouding tn ïsehen Enfrelmd en andere bevriende uuiieu zouden kunnen versturen DUITSCHLAND Bg gelegenheid vau de groote parade door den keizer dezer dagen gehouden over de t oepcn in gnrlitzoen te PutsJam lieefl een der cuinpigiiieén geexerceerd met het nieuwe vuurwapen liet geneer naar het Mauser btelsel De resultaten wiutrtoe men ia gekomen hebben de verba ing van velen verwekt De kapitien dicr compagnie heeft de manscbapppu binnen een halve minuut tijds zeven salvo s doen geveo Men verzekert dat dit getal zoo uoodig kftn worden verdubbeld binnen datzelfde tijdsverloop De oorrespondent der Kiiln Zeituttff die van dit merkwaardig feit bericht gif voegde er bij diit de militaire attache van de Fraiische ambassade bij die parade tegenwoordig was Hij scheen de zaak zuuder groote belangstelling na te g iati wie echter n iuwkeurig acht sloeg op het gelaat van fl mi deskundige xcgt hy ontwaarde spoedig dat de oplossing van het vraagstuk bij d e gelegenheid gegeven hem in geenen deele onverschillig waa In den tijd weikeu wij tlians beleven is het bezit van een dergelijk wapen uiist slechts van groote beteekenis op militair maar insgtlijks op staatkundig gebied dergelijk denkbeeld zal dien deskundige insgelijks voor den geest cqn gekomen zegt de Bani und Hmd Zeituug ITALIË Sedert Rorae het middelpunt van Italië is geworden begint die stad als tot een nieuw leven e ontwaken De beraadslagingen in het parlement en de ontwikkeling der drukpers hebben haar uit haren doodalaap gewekt rn eiken dag uit de geest van onderlinge overeenstemming zich door de vorming eener nieuwe rereeniging Zoo is op den 1 sten dezer maand de progressist isehe club ingenijd onder voortitting van den heer Ratazzi er waren ongeveer 200 personen tegenwoordig waaronder een honderdtal leden van het huis der afgevaardigden de parlementkire oppositie was er door verscheidene invloedrijlce mannen vertegenwoordigd en deze vereeniging kan niet missen de goede rerstandhonding tossoheu de leden dezer part t onderbonden en te verbeteren Is in dit opzicht Toomitgang op te merken minder is dit het geval met de manifestatiën in sommige kerken en vooral in de kerk del Gesa Wel hebben er ge ne verdere ongeregeldheden plaats gebad maar de partyen honden elkander im het oog en schijnen slechts op eene gelegenheid te wachten om weder handgemeen té worden Het Journal de Bomt vraagt te recht of dergelijke staat van zaken mag voortduren en of het zoo moeilijk is aan den eenen kant om den geestelijken te laten preeken wat ban goed dunkt en aan den anderen om de staatkonde niet in den eeredienst te mengen Oók buiten Home is er veel wnt dringende verbetering eischt Zoo schijnen de hetfren movers nog altijd hun handwerk met bijzonder succes te draven AU bewijs daarvan kan het volgende dienen Dezer dagen is eene reeds bejaarde dame van het gevolg der keiicrio van Rusland welke laatste zich tot herstel harer gezondheid in Italië bevindt spoorloos verdwenen op eene wandeling welke zij slechts door een enke en bediende vergezeld in den omtrek van Sorrento bij Napels deed Deze streek om hare indrukwekkende sciioonheid beroemd biedt echter tevens doof bare bergpissen ruimschoots gelegenheid aan de roovers om zich daar schuil te hemden Niettegenstaande den ijver der politie welke reeds geruimen tijd vuur de aankomat der keizerin uitgebreide voorzorgsmaatregelen had genomen schijnt zij toch buiten machte te zijn geweest om de ruavers alllaar geheel uit te roeien Men onderstelt dus daar alle nasporiugeu vruohtcloos zijn gebleven dat de dame met baren bediende iu handen der roovers is gevallen De keizerin van Rusland heelt een aanzienlijken losprijs uitgeloofd Men vertvacht dat de regeering eene sterke troepcninacht zal zenden om de e streken voor goed van roovers te zuiveren De K eizerin witö naar men verhaalt zoo ontsteld over deze gebeurtenis dut zij Italië onmiddellijlc wilde verlaten ea slechts met mueite do ir den grojtvorst Uladimir van haar voornemen werd afgebfaeht B INNE NLAND GouD i 8 April jedureudi de luaantl Vlaart ziju in deze gemeente overleden 39 mannen en 29 vrouwen t w in het Ie levensjaar 15 m en lO vr tutaal 25 vim I 2e ie 8 3 11 uu 7e l tCff I ff O I II 1 I I lBe 2Ue 1 O I II le ol c II l II I 2 II II o II II ale 50e 3 1 4 61e 66e n i n 9 I Olie 80e 4 6 10 buveu t sUe 1 3 4 39 II II 29 II It 68 Hiervan zonder geneeskniidige hulp 7 in en 4 vr in t ie i vr van t Jtje büe en I m en 1 vr boven tSle levensj tutaal S m en 6 vr 14 Daarenbuvcn levenloos aangegeven 4 ra en 2 vr G De lieer J G Vorstman officier van gezondheid lite klasse alhier wordt met Mi i a st overgeplaatst naar den Helder Als hoofdingelanil van den Krimpencrwaard werd Vrijilag hcrko en tie beer E Uoere te Hiiaslreoht als pi iiitsvervaiiger de heer l Hoes te Berg Ainbaclit Voorts IS gekozen in plaats vmi tvijlen den heerA ilevkoop als haofdingeland de heer A Nobel te Vlist Elk der gekozenen veteenigdc al de 1S7 uitgebrachte geldige stemmen op zich Te Berg Ambacht waren Vrijdag eenige kinderen bezig niet het plagen van een zwaan Ten laatste komt Je zwaan uit de sloot en loopt de kinilereu ncliter na IJe kleinste werd spoedig ingehaald en kreeg annhoigdeiid zulke gevoelige slagen d it men voor liet leven van het kind vreesde Door eenige arbeiders werd de zwisn gelukkig verjaagd De Slaats Ct meldt het volgende l Blijkens de per mail van de Indische Regeering ontvangen berichten zou de naar Atchin te zenden militaire macht bestaan uit vier bataljons infanterie waarvan è6n waarschijnlijk uit barisans van Madura bestaande de overige zijn niet genoemd een halve batterij ijetrokken vierponders en een halve batterij berghouwitsers met acht mortieren een compagnie sappeurs en misschien een detachement cavalerie Voorts zoude een duizendtal dwangarbeidcfs of vrije koelies medegaan De generaal majoor J H R Kohier zou de cxpe ditia de kapiteiu ter zee J F Koopman de zeemnclit commandeeren Andere officieren zijn niet genoemd fVijf groote particuliere stoomschepen de Macklnnon Gouverneur Generaal Mijer WUlem 111 Sophia en Baron Sloet van BeeUi en verschillende bekwame koopvaardijschepen waren beschikbaar voor het vervoer der troepen Uit een bericht van de Indische Regeering is nader gebleken dat eene verstoring der telegrnafgemeeit schap tusschen Batavia en Singnpore gedurende vier dagen oorzaok is geweest van de vertro ngde ontvangst der ofhcieele tyding omtrent de oorlogsverklaring aan Atchin Men schrijft nit Batavia aan de A Holt Cl Eene belangrijke expeditie wordt noar Atchin gedirigeerd Zij zal bestaan uit p m 4000 man infati terie artillerie en cavalerie waaronder p m 250 officieren en 1000 barisans Het commando is opgedragen aan den pas benoemden generaal Kohier Ohef van den staf de commandant Her genie Egter van Wissenkerke De Vice president van den Baad van Ned Indie Je heer Nieuwenhnyten gaat ede als Gou vernentenscommissaris De expeilitie al tegen 20 Maart vertrekken Ik schrijt u dit omdilt de uitgevers onzer couranten zijn nitgenoodigd over de zttak het stilzwijgen te bewaren Men verneemt omtrent de aanleiding nieta naders dan dat hét Gouveraoment van Ned Indie naar den Sultan van Atohin eene Commissie heeft willen zenden naar aanleiding van zgne houding tijdens den jongsten Delischen opstand en dat de Saltau ongeveer geantwoord heeft dat hij zeer veel respect had voor het Nederlandsche Gouvernement doch dat hij gaarne tag dat het zich niet met zijne zaken bemoeide Gij begrijpt dat deze expeditie die voor de laatste naar Huiii niet onderdoet veel sensatie verwekt De Sultan itelf moet een jong mensch ujn doch geheel door zijn eersten minister worden geïnspireerd dis een duorslepen man schijnt te wezen Bij gebrek aan een voldoend aantal op het oogenblik beschikbare oorlogsbodems zijn behalve Verscheidene koopvaardijschepen Kotmopoliel 3 Suianna Johanna Maarten van Moslem Johanna Elisabelh Joiephine vijf stoomschepen van de N I Stoomvaart Maatsohappij gehuurd Hoe deze Maatschappij het in dit seiroen zouder dié schepen stellen zal in velen een ra tdsel Uit sGravenhage so irijft men ann de Arnh Cl Het voornemen bestaat nu om den 22n April deTweede Kamer weder bijeen te roepen maar of mendan dadelijk de orgar isatietank op nieuw bij de handzal nemen is zeer twijfelachtig daar voor verschillende andere onrlerwerpeii du voorkeur zal verl mgd worden Het is dus met unwaarschijnlijk dat eeanieuwe rechterlijke inrichting zoo ze tot stanil komt te midden van het kerm isgewoel in de residentie haar beslag zal moeten krijgen i Laatstleden Dondcr lag is op de rivieren De tfoord en de Merwede in de nabijheid van Dordrecht een proefvaart gedaan met een kabelsleepstuoinboot Met eenige geladen sohepen achter zich werkte zich deze stoomboot iniigs eene daartoe beruren in de vunrtgcut der rivier gelegde kobel van ongeveer een i ur gaana lengte regelmatig stroomopwaarts vooruit Deze nieuwe wij e van sleepen schijnt eene groote bezuiniging te zullen brengen in de kosten van den sleepdienst stroomopwaarts In de Haagsche Nieitiosbode leest men Met grootff infhiomenheld deelen wij mede dat aan Nederland in den vreerade een buitengewone onderscheiding is te beurt gevallen tiFaarop Vorst en Volk met fierheid mogen roemen Tusschen twee machtige stalen van Europa Frankrijk en Engeland is bij de nadere re clinK der handelsbetrekkingen tusschen die Hijkoii een verschil van interprci itie ontstaan dal de Ministers van buitenlandsche Zaken noch de diplomatie tut een oplossing konden brengen Tlians hebben de beiile regeerinjteii in gemeen overleg en met toestemming van Z M den Koning der Nederlanden de hoogst vereereiide taak van arbiter in dit geschil op cdr igen aan onzen oud Miiiister van Finanticn en Koloiiicii tien heer mr V V Van Bosse die deze onderscheiding met welgevallen heeft aangenomen Voorwaar een bewijs dat Neêrlands liberale staatslieden en Nederland in t algemeen in den vreemde nog hoog slaan aangeschreven 1 De Ned herv predikaiiten vereeniging zal Woensdag den 30steii April 1873 des voormiddags ten 9 uur iti het gebouw voor kunsten en wetenschappen te Utrecht haar jaarlijksche vergadering houden Men meldt van MoerdijV aan de N Roil Cl dd 6 April Toen heden namiddag de predikant ilcr gemeente Drimmelen die als r prcdikant hier de godsdienstoefening zoude leiden het kerkgebouw wilde biunentreden vroeg hij aan een der d iar geposteerde maréchaussi3es hem naar binnen te begeleiden Deze weigerde zulks niet alleen maar trachtte teren genoemden predikant en die ingezetenen der gemeente welke hem volgden het binnentreden te beletten zeggende r geen rust verstoren De predikant wendde zich daarop tot een hndcren marechaussee die zijn plicht anders sclieen te begrijpen en met hem dan ook het kerkgebouw binneiitrnil Nadat bedoelde predikant zich overtuigd had dat de kansel evenaia de vorige week bezet was door den gescliorsten preddcaut Koeken keerde hg terug en gat ann den brigadifer der mar hausscc die inmiddels bij het kerkgebouw gekomen was zijn naamkaartje over met last dit onverwijld deu officier van justitie te Breda te doen toekomen De Burgemeester van Klundert waaronder dit gedeelte van Moerdijk ressorteert was inmiddels in do gemeente gekomen en beeft naar mtj ons mededeelt van het gebeurde proces verbnal opgemaakt De Tijd deelt mede dat de bedevaart naar Lourdes zal doorgaan eb wel van 28 April tot 10 Mei De reis en verblijfkoslen zullen ongeveer ƒ SOO bedragen doch de aanmelding om aan de tocht deel te nemen moet zeer spoedig geschieden daar de Fran jhe spoorwegdirectiën als voorwaarde bij het verleenen van lagere prijzen gesteld hebben dat er minstens 6Q billetten vóór 16 April te Parijs moeten Terzekerd zijn De aanmelding kan aan het bureau van de Tiji onder de letters J C geschieden waar ook verdere inlichtingen te verkrijgen zijn Naar wü vernemen zijn de geneeskundige ambtenaren met het bespreken van de uitvoering der epidemie Zaterdag gereed gekomen en weder naar l unne respectieve staudplaatten teraggekeerd Door Jacobns Krijger tuinier en hovenier te Naaldwijk zijn Zaterdag nieuwe aardappelen vau den kou den grond aan Z K H Prins Frederik aangeboden In de Slandaard leest men t volgende bericht In de verg idering bijeengeroepen tot het bespreken van hetgeen er gedaan moet worden nu door de invoering iicT wet op de besmettelijke ziekten vele ouders zich gedrongen zullen gevoelen hun kindereu van onderwijs verstoken te laten werd na een levendige en uttvuerige discussie besloten De ouders in Nederland die in dit geval verkeeren uit te noodigen opgavete do ii van de namen voort amen en den leeftijddier kinderen aan een daarvoor gevormd Comité renter dat door dit Comité afschrift daarvan zalwarden overgelegd aan do Uegeering en gevraagd op welke wijze de Regeering meent dat iu deze verkeerde orde van zaken zal worden voorzien En eindelijk om hel Comitii op te dragen ingeval deRegeering meent zich biermede niet te moeten inlaten alsd in een beroep te doen op de Christelijkeliefdadigheid Als overgaogsmaatregel werd bepaald d tt indien in den tussehentyd sommige ouders in verlegenheid mochten komen men zou tr ichten hun voorloopig eenigen steun te verleencn De benoemingvan het hier bedoelde Comité werd opgedragen aande hh die deze r rgadering hebben bijeengeroepen Ten slotte sprak de vergadering haar wenscb uit datook onderwijzers die ten gcvol e der wet in ongelegenheid mochten komen zooveel mogelijk wordenondersteund In de vergadering van aandeelhouders in de Kleine Courant is Woen dag besloten niet in hooger beroep te komen van het onlangs tegen de ereen glng uitgesproken vonnis Het dividend is op 5 p t vastgesteld Ue abonnementen warca sedert het vurige jaar met 10 pCi en de opbrengst der advertentien was met 30 pCt toegenomen Op een dorp bij Dundee heeft de predikant aaiigekoiidigd dat hij niet meer kou sturleeren en deswege vooriaan oude preèkeii ion houden Immers de duurte der steenkolen liet hem niet tuc op zijn studeerkamer te stokeu Daar de som toegestaan bij art il van het Ve hoofdstuk der staatsbegrooting voor het loopend jaar tot afwering van hel gevaar waarmede besmettelijke vee iekten den reestapel bedreigen grootendeels is uitgeput ten gevolge van onvoorziene belangrijke uitgaven in den laatsten tijd heeft de minister van binnenl zaken i icli genoodzaakt gezien de afmaking van wegens longziekte verdacht vee te staken totdat verhooging van dat artikel bij de wet zal zgii vast gesteld Dientengevolge heeft de commissaria des konings in de provincie Zuidholland aan de gemeentebesturen medegedeeld dat de burgemeesters zioh dus te rekenen van den 8sten April e k hebben te bepalen lot de onteigening van de door longziekte aangetaste ruutlcren Met de verdachte runderen zal evenals vóór de ministerieele beschikking van 9 Nov jl moeten worden gelmndeld volgens de voorschriften der et van 20 Juli 1870 en het kon bealuit van 30 Oct 1872 Voor volstrekte afzondering zal zoowel in den stal als op de weide moeten worden gezorgd met inachtneming der bepalingen voorschreven bij aiiunisters brief van 27 Maart jl Er bestaat gevaar dat de kleine Savoyards met hun Iraditioneelc marmotjes zullen uitsterven Vroeger brachten de wervers er jaarlijks gemiddeld 300 a 350 naar andere landen over dit jaar zijn er slecliis ei h vijftigtal De beweegreden waarom de kleinen bij moeder blijven is eenvoudig Sinds 3 jaren zijd er namelijk in Savoye 5 groote fabrieken von gekleurd papier en van lakens opgericht waai m meer dan 200 kinderen werk vinden De betaling goed het werk minder hard en men verlaat zijn Vaderland niet waarom zou do kleine Savoyard dau oDs nog langer bezoeken Men schrijft uit Zeeland H gerucht bevestigt zich dat aan de nieuwgehouwde sluis te Veere een onrustbarend ongemak is ontslaan waardoor de opening van het kanaal waarschijnlijk voor langen tijd zal verschoven worden Indien het toch noodig is dat de sluizen moeten afgedamd worden en leeg gemalen dan zullen er heel wnt maanden moeten verloopen alvorens het lang gewenschte oogenblik zal aangebroken zijn Of het gebrek nog niet recht bekend is dan wel of men dal meb opzet niet bekend maakt mag ik niet beslissen maar naar men verzekert schnilt de verzakking in het steunpunt van het middelpunt der sluis Het water loopt reeds van de eene schutkolk in de andere en de vree schijnt niet ongegrond dat eene geheele verzakking het gevolg zal zgn Daar een en ander nog op geeneilei wgze officieel bekend gemaakt werd moeten wg het onder de noodige reserves aannemen maar mogen ook de b jzonderheden anders wezen de treurige hoofdzaak is ontwgfelbair t Is of er geen einde komt oan de bezwaren die den Zeeuwseben spoorweg van den aanvang af hebben vergezeld De dagbladen in New York hebben in de laatste dagen veel geschreven over het aanstaand vertrek naar Nederland van den kuiistschililer Kruseinan van Elten Men betreurt het aigeueen dat de beste artisten Amerika verlaten zoodra liitnne reputatie gevestii d en ze een cirkel van iiewonderaars en vrien den veuvorvcn hebben Ze schrgven met grooten lof over de vele werken door dien kunstenaar in de laatste jaren vervaardigd en tentoongesteld en wenschen dat hij spoedig naar zijn aangenomen vaderland moge terugkeeren Wij vernemen dal zijn verblijf in ons l nd slechtsvoor een jaar zal zijn hetwelk hij zich ten nutte denkt te maken met Hollandscbe landschappen te gaan schilderen lil zijn geboorteland W Laatste Berichten Parijs 7 April Bg de gemeentehjke verkiezingen aihier zijn benoemd in bet qu irticr Champs Elysces de heer Patier conservatief met 552 van de 862 stemmen in het quarticr du Terue de heer Ileredia radicaal met 103 1 eu iu het quartier du Temple de heer Cleraj radicaal met 1868 stemmen Te Marseille en Nautes zgn de republikeinsche candidaten gekozen Madrid 7 April Tengevolge der pogingen van bet gouvernement en eenige invtoedr jke republikeinen heeft de aangekundigde inanifestttie Icgnu de njuntamiento niet plaats gehad Londen 7 April Her parlement wordt bedeu tot 21 dezer verdaagd In het graafschap Monmouth heeft in eene mgn eene oiiiplothng plaats gehad waarbij 7es personen omgekomen en velen z aar gekwetst zijn Rome 7 April De geueesheeren an den Paus hebben hem louter flis een maatregel van voorzorg voor t oogenblik aangeraden zijne vertrekken met te verlaten De Russische Grootvorst VVladiwir is gisteren bij den paui m diens slaapvertrek toegelaten en beeft een onderhond met hem gehad hetwelk een halfuur duurde en waarin de Grootvuist hem de verzekering heeft gegeven van de bijzonder welwillende gezindheid van den Cznar De iroutvorst ou heden naar Florence vertrekken maar wordt door ougesteldheid opgehouden Berlijn 7 April De wet van wijziging der grondwetsartikelen 16 en 18 aangaande de betrekkingen tusschen Staat en Kerk is heden door den Koning bekrachtigd en in den Staatt Ameiger geplaatst Uit eene geloofwaardige bron wordt gemeld dat bet Duitsch eskader in den UoslA üatische xateren met eene groote kannonecrboot zal verstrekt worden en dat het eskader lu de Wcst Indische naterenzal bestaan uit twee korvetten en eene kononeerhoot Prins Bismarck is naar Lauenburg en komt Donderdag terug waarna hij zich vermoedelijk naar Varzitr zal begeven Versailles 7 April l e Nationale Vergadering heeft een amendement om aan de departementen eene schadeloosstelling van 20Ü niiliioeu te verieeiieii niet 347 tegen 241 stemmen venvuipen N verwerping van verseheulei e andere i meiidctaÜnte n op de vcrdeeling der setiailevcr oeiliiigcn jrd bcsljtcii aan ile tad Par jS een bed rug viin 140 eiJ aan de ilep iiti inriilen v im 120 miilioen toe te kennen Ten 8 ure nvoiidziltiii Kantongcrcclit c diouda Tereehtzittiiig an ileii 2li Maart 1873 M V D ver iordield teteinegelilbuele vnn 1 of subs gevaiigeni s stiaf van éui dig wegens Int te Gouda rijden met een aangespannen boodr Diei voorzien was van een muilkorf 1 L V D 2 J d H 30 J M ï W veroordeeld ieder tot eene geldboete van ƒ 1 of subs gevangenisstraf van é Sn dag voor iieder wegeiia het spelen met geld op de straat te Gouda in gemeenschap C H veroordeeld tot eene geldboete van 3 of subs gevangenisstraf van één dag wegens het binnen de gemeente Gouda laten atilstaan van een met een paard bespannen voertuig zonder dat hij ala eigenaar of een ander geschikt persoon de tengels hield of onmiddellijk bij of vóór de beapanning geplaatst was C V H veroordeeld tot eene geldboete van 3 of subs gevangenisstraf van één dag bovendien tot een dag gevangenisstraf wegens het binnen de gemeente Gouda laten stilstaan van een met een paard bespannen voertuig zonder dat hij als geleider of een ander geschikt persoon de teugels hield of onmiddellijk bij of vóór de bespanning was geplaatst en zulks bij herhaling i O K veroordeeld tot enne geldboete van ƒ 7 of subs gevangenisstraf vau t ce dagen wegens het maken van beleedi end burengerucht tot verstoring van de rust der inwoners J V 8 veroordeeld tut eene gevangenisstraf van vijf dagen wegens het maken van nachtelijke bureugeruelit tot verstoring van de rust der inwoners En allen in de kosten des noods invorderbaar bij lijfsdwang Burgerlijke Stand OVElLEOUi 4 April A bleeds 3 d 5 W T Erkeleni 10 w J J Spoor 11 m A van der Post 5 ID 7 M ëen Edel 3 m ADVERTENTIEN 50 JARIGE ECHTYEHESNIGÏNG TAN D VAN DEE NOOT KN A VAN EIJK Hunne dankbare Kinderen en Kleinkinderen Gouda 9 April 1873 Iloogliecmraadscliap Rijnland DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bij deze Ier kennis van belanghebbenden 1 dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienBtjaar 1872 op de Secretarie van het Hoogheemraadschap ter inzage van het algemeen zal worden nedergelegd van 7 tot 21 April a s van des morgens 10 tot dea namiddags 2 ure en aldaar tegen 15 ets voor elk exemplaar verkrijgbaar zal zjjn 2 dat de ingelanden volgens art 105 vanhet reglement van O Julij 1857 StaatMad n 90 hunne beiwaren tegen deze rekening binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegenen dus vóór 28 April aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden 3 dat de Vereenigde Vergadering óp Dinsdag 29 April iu het openbaar zal overgaan töt de behandeling van bovenbedoelde rekening Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland PE CLERCQ Dijkgraaf y O i f 15RUIJN Kül ft Secretins Leid ir 5 April 1873 I