Goudsche Courant, woensdag 9 april 1873

1874 VrUilag 24 Juli W 1546 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adwtentieblad voor Gouda en Omslreiien De inaending van advertentién kan geschieden tot ön uur des namiddags van den dag der uitgave lAATSÜHAPPIJ TOOK LANDONTGINNING gevestigd te APELDOORX Goedgekeurd bij Koninlüijk Besluit van 10 Febraarij 1873 Ko 8 Coininissarissen Jlur Mr J F H y d FBLTZ Ud van Oedeput Staten win Gelderland Officier der orde tan den Eikenkroon te ApbLdooen A J Babon SCeiMMELPENNINCK v d OIJE tot HOEVELAKEN lid wm Provinaalé Staten President der Geldera ht Maatechappij van Landbouw Burgemeester van Nijkerk Nwkbbk D VEEEDE Grondeigètwar Wageningbk Dr M SNELLEN Grondeigenaar Utrecht Secretaris J GREGOOR Directeur J B SNELLEN Ridder der orde van den Nederl Leeuw 3 Geldleening groot f 1 250 000 verdeeld in öOOO Obl ó f 250 floabaar binnen 40 jaren a Pari en met de navolgende PBKHIËN in VASTGOED ter gezamentiyke waarde van 150000 is ƒ 120000 De landhoeve AKKEROORD onder Moordrecht met HEERENHÜIS BOERDERIJ GEBOUWEN enz groot ongeveer 50 bunder 22000 De boerderg VELDHEEM onder Miidrecht groot ongeveer 26 bnncter 4500 De boerderg VEELÜST onder Mijdrecht groot ongeveer 4 bunder 3500 De katerstede DONGHORN onder rn m groot oogeveer 5 bunder 1000 De woning KLEIN ZORG met TUIN onder JUmrlemmermeer groot 1 ongeveer 20 roeden 150000 te tarnen Premietrekkin 26 April 1873 De Leeoing is gewaarborgd 1 Door het Kapitaal en de verdere bezittingen der Maatachapp b 2 Door een speciaal daarvoor verbonden Waarborgkapitaal Xot f 600000 efl eotief iden 29 Maart 1873 ingevolge acte van dien datum gedeponeerd bg de NEDERLANDSCHE BANK afzonderlyk beheerd onder toezicht eeuer bgzoudere Commissie bestaande ait de Heeren beiden te AmeUrdam Westendorp Comp Burlage fe Zioon en Commanditaire Vcnnootscltap LK S BEIIGSMA te Arnliem De OBiaOATIEN worden uitgegeven SOV makende 200 per stak en zfli erkrggbaar te Gouda bjj de Heeren Wed RiNOX DORTLAND en Gebr BIEZEIVAAR StatülWim angeniaam gemakkelijk inteaemenözerpr8eparaat doo r allegeneesJ heeren aanbevolen omdat hy ligt te verteren ia en volledig in de sappen des ligohaama overgaat De Staalwgn wordt voomameiyk en met de gunstigste nitweiiing gebruikt bg Heekzucht gebrek aan eetlust zenuwachtige hoofdpgn en vooral by beginnende longtering De flesch a fl 1 Ener lSChe ItruiSChpOeijerS Soda Llmonade Powders Inelegante dozen r J inhoudende 24 en 12 poegers a 60 en 35 Cts Anathcrin Alondwater f voortreffelijk preparaat tegen lle ziekten va den mond tegen licht bloedend tandvleesch losse tanden en scorbnut Het is het eenvoudigste yiiveringsmiddel voor de tanden daar net de slijmen oplost dos de vorming van wijnsteen voorkomt Het werkt verfrisschend in den mond zuivert den smaak en verdrijft den onaangenamen reuk welke door holle tanden door overblijfsels vau spgzen oï tabakrooken ontstaat De flac van 100 Gr a 75 Cts Ellfyclsch TandpOCder eenen ververschenden reuk hebbende en vrfl van O r bgtende zelfstandigheden m elegante doozen van 100 en 50 grammen a 45 en 25 Cts W nivf r lWaI I Tfrjtot moutstroop uit 70 6t montsuiker dextrine eiwlt ijjivei iWaiA 1 X11 dCl l pLsphorzure zouten zamengesteld woHt door prof VON LIEBIG door Dr BOCK en alle geneeskundige autoriteiten ala eenlicht te verteren en voedzaam middel zeer aanbevolen bg hoest schorheid borstkwalen kinkhoest en voornamelijk bg scrophlilense kinderziekten in plaats van den walgelijk smokenden levertraah De flesch van 3 hectograminen 75 Cts 01 Romcrshausens Oogrwater t gefe nTedir g dooï inspannende bezigheden door aanhoudend lezen of door ziekt verzwakt zyn ten pfx aan te bevelen Groote flacons a fl 1 en kleine Vs Aae 30 Cts A Origineelflessc Uen van Apoth GEISS a fl 1 50 Origineelprys W Alles echt verkijgbaar te Gouda bij L WELTER Gouwe L SCHENK Hoogstraat en J C ZELDENRIJK Markt Bij elk artikel is eene gebruiksaanwijzing EMMERIK H VOüT O IiyCBOK IT Ai oth en Fabi ik mn Cltemisclt techmsclie Pr cparaten Bg brieven van Meerderjarig verklating door den Hoogen Raad verleend den 21tMaart 1873 goedgekeurd bg Koninklgk besluit van dea 30 Maart 1873 N 29 geiegistreerd te aGravenhage den 2 April 1873 zjn aan PIETEB ERAAN gedomicilieerd te Waddinmeen gegeveli al de regten bg de wet an Meerderjar n toegekend behoudens de bepaling van Art 478 van het Burgerlijk Wetboek JAN VAH DïB JAGT Procureur bg den Hoogen Eaad GOEDKOOPS HOZIEK voor PHnO Solo Uitgave van F JtOKSMA te Frdneker Hofleverancier van H M de Koningin LuBicH Die Spieldose mnsical box B 0 40 Zauberglöckohen salonstuck B 0 40 Smith Sidnhv Der Freischfltz Grande fantaisie de concert B 0 75 Strauss Morgenblatter Walzer C 0 50 Langeb Grossmütterchen Landless C 0 20 Waonbe Immer lustig Polka C 0 30 Sbppé Ouverture zn Dichter nnd Bauer C B 0 B0 Mejjdelssohn Hochzeitmarsch C B 0 40 Alle nlpmmer dezer Uitgave zija steeds voorhanden bg deq Boekhandelaar A BMINKMAN te Gouda Gouwe wgk C N 7S Koopt in alle soorten van Oud PorCeleili Kristal én Venetiaanscbe Glaswerken Qnipure eu Kantwerken gesneden gebeitelde en gladde Ameublementen gedreven Ooud Zilver en andere i etalen Spiegels Scbilderijen Bebangsels en verder al wat tot het vak van Oudheden behoort Weggevlogen eéu BLAAÜW DUIFJE met WITTE STREPEN op de Vlerlfen diq hetzelve terugbezorgd bij den Ueér SCHONE VELD kan de volle waarde bekomen Te koop gevraagd eene partg GOUDSCHE BOVBNSTEEl f Schoorsteensteen Aanbiedingen met monster en prijsopgave franeo in te zenden aan bet Bureau van dit Blad onder letter K Mevrouw db ROTTE vraagt ten spoedigste eene DIENSTBODE Deo lieer TMOPHILE met deze heb ik het genoegen en volgens belofte ÜEd mede te deelen dat na het verbruik van twee flacons uwer bekende balsem het uitvallen van mgn hoofdhaar geheel heeft opgehouden UEd kunt pndiciteit van mgne verklaring maken en ben bereid het mondelings te doen Amsterdam get F H DuusoHtBH Feb 73 Mr Kleedermaker Kerkstraat b d Amstel 623 AMERICAN BALSEM om het uitvallen der Haren tegen te gaan de hilvers te verdrgven pgn oer schedelnmd te stillen en aan de behaarde juid de levensvatbaarheid weder te geven De Amerioan Balsem behoort op ieder toilettafel Franco aanvraag a ƒ 2 de flacon bij TiiEOPHttB Kerkstraat b d Vnzelstraat 514 Amsterdam GEEN POSTZEGELS ê Gouda Druk in A Briuluniu Oe uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prp per drie maanden ia 1 75 franco per post 2 BTHTENLAND Buitenlandscli Overzicht MauiiiiK jl zonden U le Nationale Vergadering dl beraadBlagingen worden geopend oter t ontwerpPéiier en liet daarover uitgebracht rapport I e wgtixinx VBD bet kabinet reeds in ons vorig ur aedeg i eld deed chter uitstel der discussie vtrzotk B tot heden l e Kamer sioml dit rerzoek oe nadat d luwr Périer verzacht had dat Donderdag feeu nieuw uitstel zou gevraagd worden Het GuuverfleiMut zal zich echier tegen het genoemde vooieiel verklareB Mocht dit soms verwor en worden dw zul de behandeling der O erige eonstitutiouerle oaderwerpeo tot NovemSier worden mm H m f 4 lm iW MdgaaOo w dt zoiL d VergMUriug dan uiteeiigann Het plan van de Prniaitehe Regeering om de Katholieke bladrn en vereenigiiigen nog strenger te vervolgen dan vrocKer oadat Kullmanu een moorilaausUg beeft gedaan op den Bgkakauselier wordt te Beriiju net geivuue nnuwgrietheid uitgtvoerd Aldaar zgu ongeveer alle Katholieke vereenigingen eeritistereu voorioopig door de politie gesloten wegens miibruik van het recht v u vereeuiging Het gevolg van dergelgke muatregeleu is dat de ttgrnparty nog meer in het donker uU gaao knoeien Er heeft ook een buisroekiiig plaats gehad hg den voormaligen veldproost bisschop Naaeiuuiowaki Bismarck krijgt nog steeds vele fielicilaties echter ool el verzekeringen van tpijt dat de kogel niet beter aan igue bestemming heeft voldaan Uie laatste brieveq rgn echter niet ouderteekend Maandag werd un het Ëngelsohe Hooger en Lagerkai de wwiaeh der Koningin kenbaar nemaakt om de noodige voorzieningen te tretfen opdat aan haar vierden zoou Z K H Prius Leopold George Duncan Albeit by r ijn aanslaande aeerdtrjaiigheid eea passend jaarlgkscb inkomen worde verzekerd De Uinister Disraeli zoa heden in het Lagerhuis het kierto strekkend wetsvoorstel toelichten Spanje is werkelgk in staat van beleg verklaard Het offieieele orgaan deelt het daartoe strekkende besluit mede waaruit bigkt dat de geheele aoatregel uiislaitend te en het Carliame is gerich De ontvangers worden gemachtigd om de goedeieb van personen die tot CarliBtiscbe benden behooren in beslag te nemen dit de opbrengst van deze goederen moet een lebadeloosstelling van honderd duizend pesetas worden uiigekeerd aan de builie vao ieder gefusillecrden hoofdolGcier vau het republikeinscbe leger en 60 U0U aan de familien vau een soldaat of vtg williger ledere overdracht van eigendommen door Carlisten voor de uitvaardiging van htt beslait gedaan wordt nietig vcrktaaid Bg venohillende andere besluiten wiirden alle niet op wettige wgze goedgekeurde vereenigingen ontbonden wordt verboden om andere berichten om trent den Cartistischen opstand mede Ie deelen dan ie ill de olBeieele Oaceta worden vermeld en wordt volen om 86 buitengewone reserve bata ana te ormen bestaande nit 125 000 man van i tot 35 Jiren ongehawden of weduwnaren sender kinderen De inigving lal van SS tot 80 A g plaata Iwboeu un kan tich voor 1250 pesetas vrgkoopen üe gaoring aobgot wel roornemeos deu Carlistisohen oosUnd met kncbt te bestrgden als zij nu maar blijkt in staat te tijn de tti evoordigde bepalingen te doen naleven Het nieuwe Deensche MipUterie bIgkt grootendeels oad te cgn Op wee leden na Tobiezen BiunenIsndaehe Zaken en der jofgate leden van de Kamer bekend al een goed admiaiotrateur en Worsaage Ëeredicast igatlde vrorgere Ministera gebleven de beide nieuwe Ministers hebbea voor dat zg zich nooit met de pyrt politiek hebben ingelaten maar dit is dan ook de eeuigste coucessici die aan de oppositie is gcdoeo iadieu bet al die naam mag dragen gSX t r FB AN Ki UE Fiankrgk heeft een blijk Van daukboatheid gegeven aau een zgner verdiensl kste zonen waardoor het wel in siact ia autore aaticn te be ch ait Ditmoai goM bot o mm 4ie xüa leveo aau de weteusckap gewgd en zich w nót zgn voderUnd verdieostelgk beeft gemaakt Pastetir ia een hooglieroar in de ehemie en natuurkunde aau het College de France te Parijs Hij is lid van het Instituut van de Académie dea Sciences lid van baiteulandsche gcnootschappeia olicier van het Legioen van £ er enz enz De on derzoekingen door Pasteur in het werk gesteld bodden de uitnsmeude verdienste dat zg dadsigk nut afwierpen Men heeft bet o a aan hem te danker dat aieo twee voor Fraukrgk verschrikkelijke pisgeu de ziekte van den wguatok eu die der zgdewormen met hoop op goed gevolg kan bestrgden Die kiekten hebben baren oorsprong ia microscopisch kleine parasiteu wier aard en voortplaotiag Pasteur zorgvuldig heeft uagrgaau en beschreven terwgl bg tevens de middelen tot vernietiging daarvan aangaf Alleen met de sterkst vergrootende werktuigen kuuoeu dergelijke onderzoekingen plaats hebbeu Ëu ten gevolge daarvan beeft Pasteur die even 50 ja r oud is het gezicht verloren Hg is niet meer lu staat zgne openbare lessen te geveu en hg kan zgu inkomen als profcaaor niet missen hg beeft dit uoodig om te leven De aun heeft de kunst niet willen verstaan om geld te slaan uit de belangrgkc ontdek kingen welke hij deed Hg maakte ze terstond pabliek cigeudoaf Vrankrgk s induetrieeleu hebbeu hem lioeoeir te daukeu en hg zelf bezit niets geen brtma 4let bet oog hierop heeft de Nationale Vergadering let uoodig geoordeeld om een nationale bclooning aan dezen verdienstelgken geleerde te geven wiens u am door geheel Europa is verbreid Er werd een voorstel ingediend om aan deu heer Pasteur onder den titel van uationide bclooning uit srgks schatkist een joarlgksche Igirente van 12 000 fr toe te keiiuen waarvan na zgn dood de helft aan zgne weduwe zid worden uitgekeerd Enkel uit luiuigheid verhief zieh ééne stem daar tegen Maar aagsuoeg eenparig nam de Vergadering dit voorstel aan eu zg bespaarde dflbdoor beschaaide lieden het droevig scboawspel eener notie die oon hare verdienstelgke kinderen onthoudt wat bun zoo niet naar de wet don rechtens toekomt Tot Frankrgk s eer f erdieut dit opgeteekend M orden t jes tTVTia d DU ITS CS LA ND Den 1 s namiddags werd te Eisenach bet stoffelijk overschot van Frits Better teroardebesteld ADVERTENTIËN worden geplaatet van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend naar plantemimte Aftonderlijke Nommer VLJF CENTEN Nodot de generaal superiutendent dr Petersen uu Gotho een vriend van den overledene oon het steifhuio eenige troostende woorden bod gericht tot vrienden eu verwanten zette zich de stoet in beweging Terwijl de gymnasiasten het bekende lied Es ist be stiamt iu Guttes Bath aanhieven droegen verscheiden Duitaohe schrijvers als Friedrioh Friedricha August Becker Oelscblager en onderen de Igkboor uit ila vdla door deu tuin naar den op den straatweg wachtenden Igkwagen Daaraan sloten zich d ait Jens overgekomen vertegenwoordigers von het stndeutenkorps aan waarop de vrienden des overledenen volgdeu benevens eenige scfatgvers en de ailgever vaa Beuters werken de boekhandelaar Hinstorffait Wismar eindelgk de leerlingen von het gjimnooina en eeu tol von inwoners der stad De groothertog voa SakseuWejmar had ter vereering von de nogedoebtenio dea overledenen lauwerkransen en polmen gezonden B atef geboortestad Stovenhagea von dea bekenden Betiier eik oUoar mede een fristchen krans en het Holateinwhe Gliicketadt eea zinnebeeldig veniersel voa bloemen Aan de groeve werd weder bet woord gevoerd door dr Petersen die aan het slot zgoer boeiende rede zeide dat hij voor den zegen dien Beuters werken reeds hadden verspreid en nog verspreiden loudrn deu dank van het Dultsche volk op zgn graf nederlegde Onder de tonen von een koraalzang werd da lykkist iu de groeve nedergelaten De ait Jeno gezouden lauwerkrans en de kroon van eikeloof uit Staveuhogen prgken op den giofhenvel I V rSZ3 ir I ZWIT8EBLAND Gedurende de moond Juni is bat werk oon dea tunnel door den St Gottbard 134 meter vooruilgebracht Aau de zgde von Göschenen dot js oiiu den noordelgken kout is men 71 nieter Verder gekomen en meii beeft 63 meter oon de zgde van Airolo voorlgewerkt De lengte von deu tunnel aan de noordzgde IS daardoor gebracht tot 1331 6 oon de zuidzijde tot 925 meter uitmakende een totaal van 2257 4 meier Op 5 Juli was men genaderd tot lt82 meier eu niet loug doaraa had men ruim 2 kilometer afgei erkt In de jongst verloopen acht dagen ia heiwerk zeer voorspoedig gegaan woat oon de zijde von Göschenen heeft men 21 oon den kont voa Airolo 15 meter tunnel afgewerkt Gedurende de drie eerste trimesters van het tweede joor dat aan deu tunnel wordt gearbeid dot ia von 1 October 1873 tot 1 JuU von dit joor keelt men den tunnel met 1166 meter verlengd en wel met 6S6 meter oon dea kont von Göschenen ea SK lketer oon de zgde von Airolo De vooruitgang oaii den zuidelgken kont werd voornamelijk belemmerd door den buitengewollen toedrong ton doorzügend water minder door de hardheid voa het ie doorboren gesteente Onder de nieuwe plannen betreffende deniosntrg von tunnels en bergspóorwegen is er thans een out worpen door een Elzasaer Ernst Stola genaamd dat inderdaad kolossool mag genoemd worden De qntwerfer wil het Arvedel met dot der Dora verbiodea en tot dat einde wenicbt hg èeu tiinnel te boren door deu Mont Blonc Te Chomouni zuilen volgens het plan drie spoorwegen elkander angden van welke dt eeue zal loepen naar Mortigny en St Morilc detwtiede noor Geueve eu de derde naor Aosta ca