Goudsche Courant, vrijdag 11 april 1873

W Utjiiit mi t t s r t e m i VrOdag i Ipilï ir 1346 GOnDSCHE COURANT Nieuws É AdverteDtieiïtad ior Gouda en Onistfeiien De inzending van adrertentiön kan geschieden tot één nur des namiddags van den dag der uitgave lAATSeHAPPU VOOR LAND0NT6INNIN6 gevestigd te APELDOORN Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 10 Februarij 1873 Vo 8 Commissarissen Jhr Mr J F H v o FELTZ lid van Gedepuf Staten van Gelderland Officier der orde van den Etkenkroon te Apbidoobn A J Baros SCHIMMELPENNINCK v d OIJE tot flOE VELAKEN lid van Provinciale Staten President der GeUerscht Maatschappij van Landbomn Burgenteeeter van Nijkerh Niikere D VEEEDE Grondeigenaar Waoeninoe Dr M SNELLEN Grondeigenaar Utrecht Secretaris J GEEGOOR Directeur J B SNELLEN Ridder der orde van den Nederl Leeuio 3 Geldleening groot f 1 250 000 verdeeld in BOOO Obl k f 250 iflosbaar binnen 40 jaren a Pari en met de navolgende PREMIEN in VASTGOED ter £ ezamentl ke waarde van f 150000 ƒ 120000 De landhoeve AKKEROOBD onder Moordrecht met HEERENHUIS BOERDEEIJ GEBOUWEN enz groot ongeveer 50 bunder 22000 Ue boerderg VELDHEEM onder Mijdreclit groot ongeveer 26 bunder 4500 De boerderij VEELÜST onder MijdreeU groot ongeveer 4 bunder 2500 De katerstede DONGHORN onder lrn j m groot ongeveer 5 bunder 1000 De woning KLEIN ZORO met TUIN onder JJaurlemmermeer groot ongeveer 20 roeden 160000 te tomen Premietrekkinjy 2o April 1873 De Leening is gewaarborgd 1 Door bet Kapitaal en de verdere bezittingen der Maatschappij 20 Door een speciaal daarvoor verbonden Waarborgkapitaal groot 600000 effectief den 29 Maart 1873 ingevolge aete van dien datum gedeponeerd b deNEOERLANOSCHE BANK afzonderljjk beheerd ouder toezicht eener bQzo dereConmissie bestauide uit de Heereu i beiden te Amtftrdam Westendorp Comp Burlage Zoon eo Commanditaire Vennootscliap LENS BERGSMA te Arnliem De OBLIOATIEN worden uitgegeven k 80 makende 200 per atnk en zgn verkr gbaar te Gouda bg de Heeren Wed KMX PORTLAND en Gebr BIEZENAAH KtASllwiin aangenaam en gemakkelijk in te nemen jjzerpKeparaat door alle geneeg J heeren aanbevolen omdat hg ligt te verteren ia en volledig in de sappen des Ujaïhaams overgaat De Staalwijn wordt voornamelijk ea met d gunstigste uitwerking gebruikt by Meekzucht gebrek aan eetlust zenuwachtige hoofdpgn en vooral bij begifineudo lon tering De flesch a fl 1 Engrelsche Bruischpoeijers KSeltnirpSra tescr Anatherin Mondwater tTL r n ïyZ tanden en scorbnut Het is het eenvoudigste zuiveringsmiddel voor de tanden daar het de slijmen oplost dusjie vorming van wijnsteen voorkomt Het werkt verfrissehend in den mond zuivert den smaak en verdrgft den onaangenamen reuk Welke door JioUe tanden door overbiyiaelg van spyzen of tabakrooken ontstaat De flac van 100 Gr a 75 Cts I nfyplsr ll l nnHnnpilpr eenen ververschenden reuk hebbende en vrg van E II rt l CIl AdIIUpueUer zelfstancligheden in elegante doozen van 100 en 50 grammen a 45 en 25 Cts 7iiïvAi HVnlv V vtmnt montsb oop uit 70 pCt montsniker dextrine eiwit AUl ei ifldlA 1 X11 dCl v i yg J pUsphorzure zouten zamengesteld wordt door prof VON LIEBIG door Dr BOCK en alle geneeskundige autoriteiten als een Kcht te verteren en voedzaam middel zeer aanbevolen bij hoest schorheid borstkiiralen kinkhoest en voomamelnk bjj scrophulense kinderziekten in plaats yan den walgelijk emakenden levertraan De flescn van 3 hectogrammen 75 Cts ehKd e hl iir Romershausens Oogwater f W en rersterkingvan o het gejc nt aan een ieder wiens oogen Ao v inspannende bezigheden door aanhoudend lezen of do r ziekte verzwakt zgn ten zeerste Lca te bevelen Groote flacons a fl 1 en kleine j flac p 30 Cts Origineelflesschen van Apoth GEISS a fl 1 50 Origineelprijs Alles echt verkrijgbaar te Gouda bij L WELTÈE Gouwe L SCHENK Hoogstraat en C ZELDENRIJK Markt Bij elk artikel is eene gebruiksaanwijzing EMMERIK ü oisr c3 i M Boate tn araten Apoth en Fahrik van Chemisch tedtmscH nsclltffrfcr Bg brieven van Meerdeijarig verHaring door den Hoogeu Raad verleend den 21 Maart 1873 goedgekeurd bjj Koninklijk beslnit van den 30 Maart 1873 N 29 geregistreerd te a Gravenlutge den 2 April 1873 zjn aan PIETBB KRAAN gedomicilieerd te Waddinxveen gegeven al de légten bg de wet aan Meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling van Art 478 van het Bjirgerlijk Wetboek JAN VAN DïB JAGT rocnreur bg den Hoogen Ra 60EDK00PE inZIEK TOor Piano Soi 0 Uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin LiEBicH Die Spieldose musical box B 0 40 Zauberglöckchen salonstuck B 0 40 Smith Sidney Der Freischütz Grande fantaisie de concert B 0 75 Strauss MorgenblSttcr Walzer C 0 50 Lanoer Urossmatterchcu Laudlen t 0 20 Wagnkr Immer lustig Polka C 0 30 SuppÉ Ouverture zu Dichter nnd Bauer C B 0 6 Mendblsj Ik Hochzeitmarsch C B 0 40 AUeyOt mers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BBINKMAK te Gotula Gouwe wak C N 75 Koopt in alle soorten van Oud Forceleln Kristal ea Venetiaanscbe Glaswerken Quipure eii Ka ntwerlien gesneden gebeitelde en gladde Ameublemeaten gedreven Goud Zilver en andere Metalen Spiegels Scbilderijen Behangsels en rer der al wat tot het vak van Oudheden behoort Weggevlogen een BLAAÜW DUIFJE met WITTE STEEPEN op de Vlerken die hetzelve terugbezorgd bü den Heer SCHONE VELD kan de voll waarde bekomen Tc koop gevraagd eene party GOUDSCHE BOVENSTEEN Schoorsteensteen Aanbiedingen met monster en prü sopgave franca in te lenden aan het Bureau van dit Blad onder letter K Mevrouw PE ROTTE vraagt ten spoedigste eene DIENSTBODE öen heer THEOPHILE met deze heb ik het genoegen en volgens belofte üfld mede te dee en dat na bet verbruik van twee flacons uwer bekende balsem het uitvallen van myn hoofdhaargeheel heeft opgehouden lEd kunt pabliciteit van mgne verklaring maken en ben bereid het mondelings te doen Amsterdam get F H DanaCHLB Feb 73 Mr Kleedermaker Kerkstraat b d Amstel 623 AMERICAN BALSEM om het uitvallen der Haren tegen te gaan de schilvers te verdryven pgn der sehedelhuid te stillen en aan de behaarde huid de levensvatbaarheid weder te geven De American Balsem behoort op ieder toilettafel Franoo aanvraag i ƒ 2 de flacon by Theoïhilb Kerkstraat b d Vyzelstraat 514 Amsterdam GEEN POSTZEGELS m Goudn nik van A Briokman j 1 1873 fgti f ini De uiigive dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uit ve in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEEPAG De prys per drie maanden is f 1 75 fmnoo per post 2 BUITENLAND Bultelilandscli Overzicht Het Frantchc goaveruemeat neemt ia tijn officicuae bladen weder eene meer verzoenende houding aan tCKeno erile pruidentsiceuze een nieuwe poging ran Tniers om t ii bslanceer politiek in stand te houdea Orerigeiii is bg de pers de afkeuring algemeen Behalve dete laaJc is de ontbinding der Nationale Vergadering reder aan de orde naar oauleiiliiig fan een antwMp door Maroel Barlhe ingedagnd wnarby de vergadering besluit uiteen te gaan bij de ontruiming van het grondgebied Gedurende het reeüi kunnen de leden ziqli op deze quaestie voorbereiden die stellig spoofig beslist zal moeten worden Hoe de nieuwe verkiezingen zullen uitvallen kan worden afgemeten naxr de gemeeoteraadsrerkiezingeni zoowel te P irije als te N Dtes en te Marseille is esschier zdnder nitiEondering alleen éprake van den graad van repnblikeiusebgezindheid van de verkozenen De Nationale Vergadering heeft met 347 tegen S4l stemmen verivurpeii een amendement op de voordracht betteffcnile het verlcclien van schadevergoeding strekkende oin aan de departementen eene som van SOO milliocn fr toe te kennen Na verwerping van verscheidene andere amendementen op de vprdceling der schadevergoedingen werd besloten am de stad Parijs een bedr ig van 140 en ann ile departementen van 120 millioen toe te kennen Dn l rniiii che SlaaU Ameiger bevat reeds de door dei Koning bekrachtigde wijzigingen der o institutie Thaus y n de kerkelijke wetten mogelg k en daarmede zal ook spoed gemaakt worden De conferentie van de Duitsche ministers van justitie t Berlijn over de rechterlijke organisatie heeft weder tot geen resultaat geleid wnt betreft de oprichting van een hooggerechtshof voor het geheels Bijk de vertegenwoordigers van Wurtembcrg en Saksen verklaarden zioh voor de instelling van een RijksrechtUink met beperking van de bevoegdheid tot het rgksrecht onder behoud van de landsliooggereolrtshoven Met de wet op het onderwijs in het Pruivsohe ministerie in vootbereidlag is men thans zoover gevorderd dat het advies van eenige zaakkundigen is gevraagd door den Minister De Oostennjksche kamer van afgevaardigden heeft met 97 tegen 16 stemmen een wetsontwerp aangenomen dat voor de geschiedenis der rechtspleging zeker merkwaardig mag heeten nl tot tydehjke opheffing van de werkzaamheid der jury De misbruiken die door de jury by de rechtapfeging in den laatstea tijd hebbeo plaats gehad en waarvay het gewicht ook dopr de tegrnstanders van het wetsontwerp werd erkend hadden de regeeriiig aanleiding gegeven om voorloopig de opheffing der jury voor te stellen De oppositie tegen dien maatregel die soo diep ingrypt in de geheeie organisatie van de rechtspleging as vooral krachtig van de zijile ler pers en dnt het wetsontwerp met zoo grooie meerderheid van stemmen werd nongenomen schrijft Je Neue freie Pretse iroori amelijk toe aan de znclit der afgevaardigden om na het tot stand komen van de lang gewenschte kieswet de regeering voor em nederlaag te bewaren r Jit Spanje steeds berichten von niiflw igeveohten Wij zullen onze k en niet vermoeipn met lirt Op noemen van een reeks onbekende namen De algemeene toestand verandert niet en blijft bedenkelijk De bezwaren waarmede bet Spaausche voorloopig bewind hoofdukelijk te worstelen heeft zijn de volgende de houding van het buitenland i misbrnik van macht door sommige gewestel ke en gemeentelijke besturen socialistische woelingen verslapping der I tucht bij bet leger de Carlistiiohc opstand in het noorden vooral met geldgebrek PBANKBUK Zaterdag jl heeft de heer Buffet het voorzitterschap der natiouale vergadering aanvaard met eene rede waarin hij betuigde zeer getroffen te zijn over het bewijs van vertrouwen dat hg bad mogeo ontvangen Hij gevoelde echter hoe moeilijk de taak was welke hem daarmede werd opgelegd Om die taak wèl te vervullen zou bij lyn voordeel doen met de lessen vaa den voortreffelytEM collega dien bg nog zoo gaarne den voorrittenstoel zag bekleeden Hij bracht hulde aan de leiding van den heer Qrévy die zich mocht verheugen in de sympathie en medewerking van alle fraetién der Kamer Voor hem die de function van voorzitter uitoefent zeide hg vervolgens vallen alle partijen weg De eerste plicht van een president isstreng onpartijdig te wezen deed hij in het belang der werkzaamheden ein beroep op het vertrouwen van alle leden Al wat zou kunnen strekken het gezjg der Kamer te verzwakken zon een onheil wezen voor het parlementair régime Wij hebben dus vervolj e de heer Buffet het eerste gedeelte vnn onze taak mft medewerking van den hot geroemden President vervuld het tweede is niet minder belangrgk niet minder gewicht g Wg moeten nog ann ons land door zntke zware beproevingen getroffen werd alle mogelgke waarborgen geven van veiligheid voor de toekomst De heer Buffet eindigde met te zeggen dat al mocht hg niet volkomen berekend zgn voor de taak die hij nimmer had nagejaagd hg het in hem gestelde vertrouwen zou beantwoorden door eerbiediging der rechten van de Vergadering Daarna werden een lal van wetsontwerpen behandeld die weinig of geen stof tot discussie gaven In de avondzittiog werd echter het ontwerp van wet aan de orde gesteld om aan de stad Pargs 240 millioen toe te staan als terugbetaling van een deel der oorlogsschatting welke door de hoofdstad werd gestort en als schadeloosstelling voor het nadeel dat de stad leed onder de commune Zwaar moest de hoofdstad met hare privilegiën het ontgelden bg de verschillende sprekers die het i ontwerp in scherpe redevoeringen laakten dat evenwel met veel tact en talent door den heer Denormandie werd verdedigd Er zijn een aantal amendementen op dit ontwerp ingediend die heden in discussie zullen worden gebracht Het Gouvernement heeft bg de Kamer ingediend een ontwerp van wet besLiande uit het volgende eenige artikel De leden n de Keizerlijk familie zooala zij door de wet var het Keizerrijk is omschreven mogen het Pransche grondgebied ndch dat van Algiers betreden noch ef verblyf houden zonder machtiging van het Oourernement In de memorie van toelichting wordt gezegd dat t hier geen mafitregel vnn verbanning maar voorzichtigheid geldt Het Gonvernemünt verlaiigt slecht3 dnt godtirende vijf jnren j een lul iler Kci erlgke fa milie in Frankrijk vcrsohgiie zonder d iartoe gemach Ir ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Ceftten 6 E 00 TE LETTEE8 I worden berekend naar plaatanunriej i luu Afeonderlflke Nommers VLJP CENTEN tigd te zijn Wenscht het Gouvernement hen niet voor altijd uit Frankrijk te bannen noch minder wenscht het tot verbeurdverklaring der goederen of tot chending der reebten van eigendom over ts g n V EN GEL A nId Wat een Engelschman al doet oln Vn bill te doen aaonemeu kan Ugken uit de haadelingenVan den heer Plimsoll die in het parlement een wel htefl voor steld tot toezicht op de zeewaardigheid en de lading van schepen Hg heeft over het onderwerpeen boek ge schreven eo voor groote verspreiding daarvan gezorgd zoodat er reeds een dcfde druk van is verscheneo Voorts heeft hij aan Ousiaaf Doré opgedragen een hartroerende teekening te maken van schipbreuken inde Noordzee vervolgens heeft hij een beknopte uitgave van zijn boek bezorgd daarvan een millioea exemplaren doen drukken 700 000 ouder de Undliedea doen verdeelea ea de overige exemplaren t fcn geringen prys verkocht Aan eeue insckrijviniE die gelijke strekking heeft als de Uil heeft de beer Plioasoil voor 1000 pond sterUng zijne vrouw voor 600 pond dat is 1800 te zomen deelgenomen Een tcisma van zijn iUl is in alle couranten gedrukt overal worden vuetingt gehouden eo uit iedere stad twee afgevaardigden met petitien naar Gladstone gezouden JSSJ ZWITSERLAND Sedert eenige dagen heeft men van verschillende zijden berieliteii verspreid aangaande den toestand Maarinde bekende tininteiiscliap vii mejuffrouw Lin der dour den heer Uicii it cx bisschop van Bazel is gebracht Zij droegen eclitcr al te zeer het kenmerk van partgdiglieiil dan dat men zich daarop zon hebben mogen verlaten zegt een Frankforter correspon dent Thans echter treft men mededeelingcn aan in den Solotkurner Landbote het orgaan der regeering van Solothurn zij zgn in hoofdiiak van den volgenden inhoud In de eerste plaats is het gebleken dat de verklaring door het domknpittel dezer dagen ann de rechtbank toegezonden verre vnn jnist mag genoemd war ten De nalatf iischop grüüt 285 714 franken IS met slechts niet gedekt maar het tekort is zeer aanzienlijk ten nndere zijn zeer vele stukken gesteld ten name van den heer Lachat zoodat bg als de werkelijke crediieur daarin optreedt hetgeen geheel in strijd is met de bepalingen voorkomende in het testament der erflaatster Bg overlijden zonden der halve die vorderingen weilerreohtelijk overmn op ds erfgenamen des heeren Lachat Maar er Imiben nog grooter onregelmatigheden plaats gehad er zgn zelfs stukken waarop de heer Dnret de kanselier van den bisschop die volstrekt niets met de nalatenschap uit staandcvhad als crediieur voorkomt Wijders heeft men gelden uitgezet die van den aanvang als ver loren moesten worden beschouwd en men heeft aonmerkelgke sommen renteloos voorgesphoten of later de vastgestelde rente schgnbaar zoifdef oorzaak veel verlaagd Men berekent dat minstens 60 000 franken verloren zijn gegaan Naar hbt schijnt heeft de heer Lachat zioh in g en enkel opzicht ora de bepalingen door de erflaat ter gesteld bekreund Hen veiin dat zijn onveranluüuidelijke ici pilUngen eu kpjiis dienaars hmten weten vim lut domkapittil i geschied hetweik