Goudsche Courant, vrijdag 11 april 1873

kg DMr de b p ling van het testanent telkens moest tn l egfnt mo iikirari er funstie was van het be 9n nui gtldeodiei nalatenschap r e afgevaardigden der kautons van het bisdom Bizel zijn weder te Solotliurn vergaderd zij hebben de handetwgae van de Solutburuer regeering in de laak vn bet legaat vaa juffrouw Liudner goedgekeurd ij hebben echter tevens besloten ook het Domkapitteï in rcehten te betrekken loor die zaak g fTTTfe Men legt loo schrijft men aan een der Duitsche bladen uit Madrid dat de Carlisten na hun aftocht nit Berga de oMr feoaatti gefangeneu befcoorenit tot de vrijariiliger hetnjfoi uit Tarragona ten getale van 6U hebben doodgeschoten Het geval van Berga brengt intussehen alweder de gevolgen aan het licht ran het gebrek aan krygstucbt in het leger een ooggetuige deelt daarover het volgende icede Den nu Maart drongen de Carlisten onder aanvoering ran Vila del Prat Jen opvolger van den aan zijn ooileu ererlcdeii Galceran en van Miret Berga binnen Om 2 uren s morgens openden de Carlisten bet geaeeht oiet i kanonschoten en om 2 uur s middags nanu zij meester van de stad s onils 10 uur gaf de kaaecue zich over met 30i gewapende burgers een compagnie van liet regiment Sm Fernando een oorapaguis vaik het jn erbatuljon Tarifa en een compagnie van Ie vrijivi li ers van Tarragona Er waren manschappen genoeg om niet alleen 100 1 maar ook 5UU0 Carlisten weerstand te bieden maar de soldaten weigerden gehoorzaumheid en wilden niet lUiar de wallen om de vesting te verdedi ea vandaar dat er niets n iders overschoot dan zich over te geven Om uren s morgens van den i rukte uu ook Saballs net Voa Alfonso en 2000 man Ueiieveus U5 paarden Berga binnen 2 uren later gaven zich ook de 100 republikeinsche vrywilligers van Berga over die de eitadel bezet hadden Oa 10 uron marcheerden de Carlisten met bet geheele gevangengemaakte garnizoen de buitgemaakte irapenen en den voorraad mnnitie af s Middags arriveerde de kolonel Cabrinety met een afdeeling troepen te Berga en op den weg naar Manresa ontmoette ik den generaal Contreras met zijn strijdmacht hij naderde mijn rijtuigen vroeg y wat de oorzaak was dat men te Berga niet langer tegenstand had geboden Oebrek aan tucht wat myn antwoord Het verlies der troepen dat ik met eigen oogen eonslateeren kon bedroeg 6 doodcn en 20 gewonilcn 4st der Carlisteu 10 d en HOgew Ik zag onder de Carlisten vijf officieren die Spaansche uniform droegen Tb Lerida sohrijd de ooggetuige verder zag ik faae de republikeinen zich wreekten op de Carlisten ffj namen een paar Carlistische bladen en verbrand4len die in het openbaar Daarmee behaalden zij wel niet het succes van de Carlisten met hun petroleurabranAtfij maar mee iden toch heel wat te hebben uitgericht Te Barcelona as de worde tcgrn de Carlisten f epaard met de verdenking van verraad in de stad minder onschuldig dan te Lerida Zouilagmorgeu tanden voor de kerk San Jaime eenige groepen die over de gruwelen van de Carlisten praatten en van pogingen tot brandstichting in den atgeuoupen nacht De godsdienstoefening in de kerk ging iii nsschen Toort maar om 11 uren ontstond er een paniek onder het kerkpubliek en de geestelgkè zocht een goed heenkomen Zekere Lafont beklom een kansel om het binnengedrongen volk gerust te stellen hj verklaarde niet minder dan anderen verontwaardigd te zqn over de schanddaden van de voorrechters Tab het absolutisme en de inquisitie wanneer de manifestaties ran deie eeuwige ryanden dea rolks niet Ithielden kon het rolk in de rerzoeking komen om korte metten met hen te maken Na deze woorden reizoeht hy bet rolk de kerk te verlaten hetwelk beantwoord werd met de kreet Ijere de demoeratisohe foederatieve Repobliek Oa 1 HUr nam de bui em Bnxo in naam der stad de kerk in bezit die h j tot kazerne inrichtte Lafont deelde ilit besloit aan bet rolk aede dat zich daaropverwijderde Maandall bieren de aeesie kerken gesloten godsdieostoefeni ig werd in de Kathedraal en een paar kerkgebouwen gehouden Twee dagen later werden eenige personen in hechtenis genomen waaronder een dokter twee koomngers ran de Kathedraal en twee of drie geestelijken die onder rerdenking liggen ran met de Carlisten is betrekking te hebben gestaan £ en httisioeking werd gelast in het klooster edraibos aar leidde lot geen resultaat hetzelfde geschiedde by de nonnen van het h Sacrament er was bevel gegeren tot arrestatie ran de geestelijke aan het hoofd ran dit klooster maar hij was niet te vinden BINNENLA ND Gouda 10 Apbil X Gisteren arood Verd na afloop der gewone werk laaabedeo door de leden der Ffaatselyke School eoaaisaie ook namens den districts schooloplieuer die door ongesteldheid verhinderd we d tegenwoordig te zyn aan Haiet Vodniitier diep Jteer Barbiers bij monde van het oudste lid in jaren den heer Hooseboom als blijk ren hoogachting en helangatelKng een touvenir aangeboden ter gelegenheid van diens 25 jarig jubelé d lid dier Commissie bestaande in een geïllustreerd Eroahtwailc terwijl op dienzelfden avond zich ter reigaderinf aanmeli den de rier hoofdonderwijzem der dpenbiiv scholen die zoo roor ziob ali unmena de hoofilonderwijtères der jpnge juffrouaenschool de hoofdonderwijzers en hoofdonderwijzeressen der bestaande bijzondere scholen en het gaoscbe hulppersoneel bij monde ran deu heer Kluitman mede een aandenken kwamen aanbieden bestaande in eenen rotting met fraaie gouden knop Eindelyk werd de jubilaris later nog verrast door de toezending van een keurig souvenir begeleid van de naamkaartjes van de hoofdonderwyieres en het hulppcisoneel der openbare bewaarschool Mejuffrouw Agatha Schouten Hulponderwijzeres aan de Openbare Burgerschool voor Mejsjcs alhier is door den gemeenteraad van Zalt Bommel met algemeenc stemmen tot Hulponderwgzeresse aan de schDol roor uitgebreid lager onderwijs benoemd De arroodissements rechtbank Ie Rotterdam beeft een schipper veroordeeld tot eene cellulaire gevangenisstraf van vijftien dagen en eene geldboete van acht galden In een nacht van de vorige maniid h id deze beklaagde e VVaddinxveeu aan boord vuu zijn schip Zijne huisvrouw herig mishandeld bij de h iren gegrepen en tegen een spil gedrukt uit welke posiiie zij werd verlust door twee personen die op het geroep van ipoord 1 door de vrouw aan boord gingen haar outzettCQ en haar mau aan handen en voeten bonden Uit Bodegraven wordt gemeld Sedert eenige dageb circuleert roornamelijk in de kom dezer gemeente door de bemoeiingen van een daartoe gevormd dames comitd een lijst ter oprichting eciier algemecne bewüarschoól Zoo wij vernemen vindt de zaak een gewenschten bijval en bestaat er dus kans dat eerlang aan eene wezenlijke en lang gevoelde behoefte zal voldaan worden Uit Zevenhuizen schrijft men Door het droge weiler be uiisti i hebben de laiiitbouwurs in deze omstreken gelegenheid gehad den grond goed te kunnen bewerken eu met zo erkuriiu te bezaaien hetwelk dan ook byua afgclu peu ie eu waarop de regen thans zeer nuttig werkt met het poten der aardappelen is men uuk druk bezig De tarwe die in het najaar gezaaid is st ial zeer goed te veld ook in December en Februari jl is nog veel tirwe gezaaid die goed voor ilen dag komt i fgr eu wiiitergerst sta in ook zeer goed doch het koulziuid laat zich minder gunstig aanzien en jbelooA niet veel Door den regeu verkwiki hebben de weilanden een geheel nuder aanzien verkregen en geven het vooruilzicbt om bij een weinig warm weder al spoedig het vee er te kunnen inbrengen De veestapel verkeert in een gezonden staat De Kaad Jer gemeente Woerden heeftjbesloten om de daar nog beslaande poorten te doen aiuoveerciii Opdeeergisteren te Woerden gehouden tweede vrge paardenmarkt waren aangevoerd nagenoeg 30 stuks Tamelijk levendige handel De maatschappij tot Nut van den Javaah heeft zich bereid jerklaard giften te ontvangeli voor do nood lijdenden in die streken van Java waar volgens de jongste berichten de bevolking door overstrooming zooveel beeft geleden en door hongersnood wordt geteisterd Bij de tweede kamer is ingekomen de ontwerp bekrachtiging eener jvereeokomst net de Nederlandsche handelmaatschappij Met den laat ten December 1874 eindigt de bestaande overeenkomst tusschen de regecring en die maatschappij De re ecriug verbindt zich nu bij de nieuwe overeenkomst roórloopig voor r jf jiireu de maatschappij te bel 8ten met de overroeriiig en tegeldeinakiii ran de Indische gonrer nemeutsproducten die inWederland worden verkocht onder voorwaarde dat d handelmaatschappij aan al bare verplichtingen in de overeenkomst omschreven getrouw voldoe De regeering acht de verpliohtingp welke de staat op zich neemt iu geenen deele zwerend In de zitting van den gemeenteraad te s Gravenhage is aangenomen het voorstel van den burgemeester tot uitbreiding van hot policie persqneel waarvan de kosten ruim 30U0Ü zullen bedragen Ook is iuet 19 tegen 17 stemmen aangenomen het voorstel van het dagelyksch bestuur tot anstelling eener conimis sie van deskunkigen met dcii heer dr van Doesburgh van Botterdam aan het hoofd ter roorberciJmg van dé orerneming der gasfabriek De zaak ran den moorwegaanleg naar Schereuingen is aangehoi Cbkr f i De Alkmaarsohe commissie bericht dat er eeu feestlokaal rerryzcn zal dat elders reeds is gebruikt au minstens aea pav dsiwud neuschen kan l vatten Voor het eeuwfeest wordt een cantate gedichten op moziek gebracht E i geoostnmeenle o ooht zal den r itaohon strijd ia de berii oerioK temgroepen en zegenrijfce gevolgen ran de rerwerven t atkundige zelfstandigheid en rolksvrijheid zinnebeeldig voorstellen Den Ssten October zal de eerste steen gelegdwordqo op de plaats waar een beeld iil verrijzen door Neerlaudsch eersten beeldhouwer ontworpen e vervaardigd dat als kunitgewroobt ongetwijfeld oodec de beste ran ons land zal gerekend worden In eenaantal gemeenten rormen zich commissiën om roor de daartoe rereischte som van twaalfduizend gulden bijdragen te vragen Hel Fad meldt dat de veiraardiging der cantate aan mr J £ Banck i opgedragen en de bewerking ran het muzikale gedeelteaan den heer H A Meijroos te Arnhem is toevertrouwd Het historisch gedeelte run den optocht inlden vrijheidsoorlog en de dappere verdediging derstad tegen de Spanjaarden in hei geheugen roepen 4oor 4 gecostumeerde groepen de voorloopert euhoofdmannen van deu opstand de Staatsche verdedi gers de burger rcrdeiligerr en de Begeeriiig van Alkmaar in 1573 In het allegorisch gedeelte zullende zegenrijke gevolgen van s land eu etadsbevry iiug voorgesteld worden door f zegewageus i het vrygevoohten vaderland Alcmaria Victrix h uiilel eu ii jvcrheid landbouw kunsten en weteu happeo B dl vrije drukpers 4 De longziekte i emt te Haarlemmermeer toe Op veisqheideii stallen zyn de koeien reeds afgemaakt thans is de ziekte weder op een stal van zestig stuks uitgebroken Overigens is de gezondheidstoestand vau paarden hoornen wolvee zeer voldoende eu de opbrengst van ree bij rerkoop ongekend hoog zoodat zij die in het najaar zich duor hooge inkoopprijzen niet hebben laten weerhouden om liuiine staileu rul te zetten thans goede rekening maken De reldvraohteii hebben minder aan de verwachting voldaan reien die vrij wat meenden te zullen dorBchen vonden zich bcJrogen de muizen deden daarby onarme schade Het wintergewas is uitmuntend door den winter gekomen en in dit zehizitum gunstig voorjaar hebben velen de gclegenlieid V argenomeu om ook zomergewossen t den grond te werken Op onderscheiden plunlseii is lijnzaad ge za iid hoeivel de vlasteelt niei schijnt te aniiueeren w int thans is nog puik land tegen 3 I0 p bunder op St Jansberaad te buren daarentegen neemt de cultuur vuu suikerbeetwurlel toe Bli Koninkl besluit van 15 Maart jl te vinden in de GemeetUeitem van eergisteren N 1133 is een belungrijlce beslissing genuiuen omtrent den samenbang van het liiger en middelbaar onderM j De gemeciiteniad v in Zalt Bnininet heeft nsinelijk in het vurioe jaar het oiidcnvijs it iii de scb xjl voor meerU tgt hreid onderwijs iiigrkruui eii tot de vakken a tot i en de beginselen van het Fransch Toen Ged Staten van Gelderland die regeling niei wilden bekrachtigen is de gem eenteraad iti beroep gekomen op grond dat aan uitbreiding van het lager onderwys geen beho éftc bestaat omdat in de gemeente een ryks hoogerebnrgerschuol is gevestigd waar de vreemdetalen en de wiskunde worden onderwezen 3 j kouiiikl beskit is echter het besluit van Gedep Staten gehandhaafd en beslist al wel aan de hoogere burgerschool met Sjarige cursus h t onderwys ook aanvangt met de beginselen der levende talenen der wiskunde maar dat de v jze waarop hctonwys daar wordt gegeven uit den aard der zaak geheel verschillend is van die welke op de lagere sohoTeo van toepassing is dat ook de uitgaven roor schoolgeld en boekenrekening aan de hoogere burgerschool veteischt veel meer bedragen dan aan eene lagere obool dat dus de H B school met 3jarigen oursns niet kan geachl worden de school roor m u 1 o te Tervangen dat onderscheidene ouders in de gemeente voor hunne kinderen m n 1 o verlangen dat men dus moet aentiemen dat de behoefte aan itMieiding ran het openü lager onderwijs bestaat en dat zelfi i ht beweerd is dat die uitbreiding onmogelijk zon zijn dat onder die omstandigheden gevolg moet worden gegeren naif het gebiedend voorschrift van art 16 2de al der wet van 1857 om de vokken k p van art J waaraanjKhoefte bestaat in het lager onderwys op te nemWI In den laatsten tyd is in Denemarken de aandacht gevallen op de mogelijkheid van vergrooting ran grondj ebied door droogmaking van lanilen en aan een maatschappij Ie Kopenhagen is concessie verleend vpoi if ifdjiWpS TM o gereer BOCIp hectaren land sn de noordzijde raq het eiland Sèeland Door den Nederlandsehea gezant te Londen graaf m tiginndt werd de aandacht ran den ooocessioaafis raaf Ablereld te Kopenhagen gerestigd op de Nederlandsche industrie en do Nederlniidsohe inganieurs ten gevotge waanan weUigt evenals reeds it HoBgs4 I gesehieJ tie hulp van béiden zal worden ingeroepen root de ijroogmakeiijen in Denemarken De heer Bernbnrg nit Kopnhagen lid ran het beiblUr berea4 oulangs ia Nederland en bezocht et den beer enket hoogleeraar aaa de polyteohnisehe school o a de nieuwe pompraderen in Gouda de roogmalting der plassen in Schielaud en de nieuwe pompen te Zwiirtewaal in het land van Voorne die vooral door hun gering koleuverbruik merkwaardig zyn l t plannen tot indijïing zijn om advies in handen gesteld ran den heer Heuket Binnen kort wordt de Deensche Ingenieur Brümmer hier te lande verwacht waarna in de Faasch vacantle de heer Henket met hem naar Denemarken zal veritekken om het terrein b oogeiischouw te nemen Te Staphorst en Bouveén een gemeente die een lengte bealaat van p m 11 000 meter heeft men slechts écu rijks en twee gemeeute veldwHcbters Het schijnt wel noodig dat het personeel aldaar vermeer dertl worde want in den afgetoopen winter hadden sr vele vechtpartijen en baldadüf heden plaats In de vorige week raakten een paar gehuwde mannen slaags eo trokken de messen kort na elkander gaven zij de za vk op het politie buieau aan Ook twee gehuwde en liemiddeide vrouwen deden hetzelfde met klompen Van beide gevalieu zyn prpcetseo verbaal Opgeliiaakt Zaterdag had ia Diligeiitia in den Haag de aangekondigde algemeeue vergadering plaats der Algemene kiesveraeaiging in Nederlaod die door een aantal leden nit verschillende plaatsen des rijks werd bijgewoqnd Zy werd geopend met een rede dbi voorzitters waarin hij o a betoogde dat de Ucginseleu door de rereenigiog rooriiestaan inderdaad waren de eenig liberale in tegentteliing r in het zoogenaamde liberalisme waarvau en zekere partijschap zich hier te lande had meester gemaakt en waardoor deze zich verbeeldde de eenige drager ren liberale beginselen te zyn Het betreurende dat de beginselen der algemecne kiesvereeniging uiet meer en beter door het volk werden gekend en begrepen wekte hg alle leden op dat ieder in zijn kring tot eene ruimere openbaarmaking en rerapreidiug daarvan zou medewerken waarvan naar spreker vertrouwde hel geweiuchte gevolg zou zijn dat meerdere kiezers tot de vereeniging toetreden dan roorals nog het geval is Hierna had o a een uitvoerige gedachtenwisaeling plaats over de wijze waarop door de vereeniging relf ofüciel t t de pntitiekmaking van haar programma kon wor en mi degewerkt a aarbij niet onduidelijk uitkwam de afkeer dien het meerendecl had van de overdreven partijdige polemiek van 8 iniui e con ser nlieve bladen vooral van het llaaynche Dtufbtad dat zieS wellicht rnorntelde door p irtijdigheid en verderfelijke geloo s inmenging der party te dienen doch waartan zij volstrekt niet gediend wilde zijn Men vroeg daarentegen steun roor de Noordttar die met meer bezadigdheid geschreven werd docb e weinig debiet had om als boofdorgasn ie dienen Op voorstel des voorzitters werd rerrolgens besloten het programma der kiesvereeniging oedergelegd in hare statuten te doen opnemen zoowel in de hoofdorganen van verschillende richting als voor zoover hare middelen mochten reiken ook in de roornaamste provinciale bladen Candidaten bespreking roor de aanstaande periodieke aftreding der leden ran de Stn teii Genefaal had in die rergadering niet plaats de roorzitter achtte dit minder gewenscbt en in vele gevallen ook onproctisch Het bestuur oordeelde het beter door locale kiesvereenigingen candidaten te laten stellen en dan waar men kans van slagen zag die candidaluten op zeer krachtige wijze te steunen Daartoe werden ten slotte geldelijke bijdragen ingezameld Leidich Dagblad Iu de volgende vrij kraste bewoordingen schelst het If eeBlad V h Rtcht wat men van de nieuwe llechterlijke org inisatie indien zy ooit in werking mocht komen te verwachten heeft Dinsdag in Feekiil rfi 3567 spraken w j met een enkel woord over het amendement van Houten c Ileeds bij de beraadslaging over nrt 14 leverden de onvcrzoeolijken een voorposteh gevecht dat niet malsch was tegen het procurnnt Het is een zeer aangenaam en voordcelig maar volstrekt onnoodig monopolie een ellendig instituut wa irnan een poot deel vaq den omslag en de kosten onzer proeedurej te wglen is De procureurs riep en onder Ue oiigevejr twee en dertig juiea tot die onge lukkige personen behoort moeten dood eenvoudig ten algemeen nutte worden a emaakt Br is missehien één troost roor de procureurs gewoonlijk bestrijd men een zaak niet met zulke phrases als men urerrloed heeft run goede argumenten Hoe dat zij de groote slag zal nu b j art 113 worden geleverd ten minste aangeboden Eu hef eiude zal zijn dat die ongelukkige personen zulten ivorden a emaakt ten algemeenen nutte net als zieke koeien Iq 1833 kwam meA er rond voor uit dat men een wet maakte om jonge advocaten aan biuntjes te hel pen Eeu wet van 1873 zal dienen om de jonge advocaten aan praktijk te helpen Eeu geheel gelijksoortig lofiélgk doel dus Maar het verschil is dit de wet van 1838 hield woord en gaf wat zij be oufd had maar die van 1673 spiegelt aan de spcs patriae een weldaad voor die zy niet bij machte is haar te schenken en zy zal haar doel dit en ieder ander duel dat zij zich voorstelt missen Koloniën OOST INDIÉ Men leest in de Slraiti Timet van 15 Februari met deze mail aangebracht l e am Bodt van den 4n Januari deelle mede dat het bezoek van Rajah Brooke te Batavia ten doel bad om bet vorstendom Seraw ik aan het Nedertiiidsch juuvernement Ie verkoü cn ouder vuürwiar le dai de tegenwoordige vuriu van bestuur zon b b U leu blij ven maar dat de Nederbindsch Indische Kegeeriiig bet voorstel verwierp omdat de Kolonie op een te kostbaren voet was ingericht Dit bericht werd door ons overuoinen en heeft aanleiding gegeven tot zeer onaangename bt sprekingeu in de dagbladen elders Kajah Brooke heeft aan dit blad een brief geschreven wa trin bij verklaart nooit een oogeiiblik aan zulk ren plan te hebbcu gedacht De eca liode was naar wq rermeencn M eenige Jarasche dagblad waarin deze bewering roorkomt Uit het den 2n Febr te Sorabaija rerspreide Uak UandelriUd blykt dat niettegenstaande den Westmoesson eerstd iags zat worden geageerd te en den Koenen Kraeng Bonto Bonio die waarscbynlyk de hem gestelde roorwaarden aau de door hem aangeboden onderwerping rerbonden niet heeft willen aannemen Moge dit maal op glansrijke wijze hetlaatst geleden échec weder worden uitgewischtl Aan genoemd blad dd 14 dsier is het navolgende ontleend Twee compagnien van het 6e bat ouder bevel van den majoor KAuü makcu zich gereed om naar de noord te vertrekeii en de operaticn tegen BontoBonto weder zoowal te hi rvatlen opdat de goc le gemeente niet zou gaan denken dat men op dat punt ten ecnemale w is ingedomuieltl Volj rns de Soer Cl van 18 Febr zou de expe ditic om de noord eerst in de daaraanvolgende week van Swribaija vertrekken en dan vermeerderd worden met dr onipngnie onder bevel van den kapitieii Bowler die voor I i b nkken bestemd is ztudat er drie com iagnien te lelile uitdrukken l ad ing 5 Febr Men sohrijft ons van AiiahLiboe ilat men daar ter plaatse ran den Sultan van Alchiii de medrdeelin hicft ontvangen ilat hij iu antwoord op deu bekenden brief van h t Ncdurl liidisch Gourernement aan de Gomerneur enerual zou hebben te kennen gegeven dat hij Sultan vau Atchin enz in rrtde wenscht te leven met het Gourernement doch niet kan en ook niet wil toestaan dat men zich met de aangelegenheden rau zyn Bijk bemoeit overigens verzocht Z M dringend van bet aangekondigd bezoek eener Nederlandsche commissie verschoond te mogen blyven Het vertrek ran het stoomschip Djambi met 9e heeren Kraayenhoff n Kockeritz iianr de hoofdplaatsvan Atcbiii zon dds met dit outvaugcn nntwoord in verband koiineij staan Sam Ct Padang 1 Febr Men schrijft ons van dezepiaats bet volgende Iu den nacht van Woensdag 29 en Donderdag 30 Januari is In de II C kelkvan Padang eed stoule diefstal gepleegd Donderdag s morgens na 5 ure werden de ramen der sacristie en de deur der tweede sacristieopen bevonden terwijl een kist geopend en de daarin vervatte voorwerpenmet een candclabre enz aehter de kerk waren verspreid Het schijnt dat de daders hier en daar een onderzoek hebbeu ingesteld immers twee kasten waren tegen d jgewoonle in half geopend Eenzware Ijzeren kast waarin zich juist de voorwerpen van waarde bevinden ia onaangeroerd gtbieven zoodat de daders ir et de lüc ilitcit beter dan met de plaatsing der voorwerpen van wnndre schijnen bekend te zijn 5 Hebr B j vonnis van deu liand vnii Justitie alhier dd gister is de Tocankoe Larjis van Oeliikkau Badingo Saloh gelar Toeaukoe niin Gar ug veroordeeld tot tieu jaren verbanning builen Sumatra Padang 5 Febr Het vor snreide gerucht als zou Sinkfll door eene zeebeving verwoesl zijn scliijnt een canard te zlijii men bericht ons tohter dat de wegspoeling ran den grond mmrop een passer stond steeds bl jft aanhouden en zeer dringende voorzorgsmaatregelen vereischt zal de verdere voortgang gestuit worden 8 Febr De diefstallen nemen op Padang toe terwijl de waehihuisjes belangrijk zijn vermeerderd Wy vestigen de aandacht der politie op deze twee heterogene feiten die wellicht roet elkaêr in verband staan Iu ieder geval hopen wij dat meu pogingen in het werk zal stellen om spoedig een einde te maken aan den stand van zaken Men wil dat reeds een drietal dieven in handen der politie zijn 12 Febr Ër circuleert hier ter plaatse vrij algemeen een gerucht als zou bet ongelukkige Oelakkan dat reeds zooveel van wanbestuur te Igden had thaus liet terrein geworden zijn waar een ke oe partij plaats vindt Men wil dat reed tweeen drie personen tie slaclitoll ers von die lot beden gelukkig aan Sumatra vreemde verlooning ziju geworden Ofschoon niet dan ondi r groute reserve dit gerucht door ons wordt mede iedeeld achten wij met het oog op de nog hangende criinineele z aak door het O M Ca den geschorsten Toeankoe van Oelakkan aanhangig gemaakt d t bericht niet van gewicht ontbloot Pad Handelbl iiaatsts Berichten LiSsabOU i April Nadat de zitting der Cortes gebloiei w is heeft de President van den Ministerraad de meerderheid bedankt voor de medewerking die hij bij liaar gevonden heeft Hij verzocht de afgevaardigden verder in hunne kiesdisiricten de zaak der oriie en der vrijheid te bepleiten da e orde en de vrijheid onontbeerlgk zijn voor de naüBiale welvaart Verscheidene personen en autoriieiten hebben eene circulaire ontvangen van een uit Spanjaarden en Portugeezeii samengesteld Co oité met uitnoodiging om werkzaam te zyn voor het tot sland komen der Iberische Hepubliek De dagbladen behelzen betuigingen van gehechtheid aan d e bestaaude instellingen en aan de volledige ouafhankclykheid des lands Londen 9 Apnl De Echo deelt een telegram mede uit New ïork onder dagtcikemng van heden inhoudende Brigham Youg is als hoofd der mormonen afgetreden Hij heeft het voornemen te kennen gegeven om zijne uitgestrekte bezittingen onder zijnq 16 vrouwen en 60 kinderen te verdeelen en naar Arizona te vertrekken waarheen een aantal mormonen hem verraoedelijls zuilen volgen Men beschouwt de niorfflonen qusestie te Utah als opgelost SbaugbS 9 April De grootvorst Alexis ia heden van hier naar Japan vertrokken De Japausche ambassade zal zich heden naar Peking begeven Perpignan 2 April Volgens bericliten uit een der daatsen aan de Spaansche grenzen lu de Carlistische generaal Saballs op zes kilomeier afstands van PiijCLTida genaderd Men zegt dat hij twee stukken gebcbuE en eenige vaten peir ileum met zich voert Kr hcii sc ile m den omtrek eene i roote agitatie DevrjBivdi tjiichieii en de mauiicn inakeii toe jcreidselen om zich te vudedigeii j II i I I Aan het Bureau van Politie is in bewaring ren in dcie gemeente gevonden bos SLEUTELTJES MARKTBERICHTEN OOIlda 10 April Bij weiuig haiidH bleven de prijzen nagenoeg onveranderd Tarwe puike ZeeuwSobe 12 75 a 13 20 Mindere ƒ 12 il 12 60 Polder 9 75 a 12 Ku ge puike 6 90 f 7 60 Mindere 6 25 i 6 76 Voer 5 5il ii J 6 Gerst puike 7 2S a 7 90 Mindere 6 25 i 7 Haver korte 3 90 a 5 60 Lan c 3 4Ü a 4 70 Henuep zaad ƒ 9 75 De veemarkt met gewonen aanvoer ofschoonde prijzen hoog waren was de handel echter traag vette varkens van 28 ii 32 cent per v jf ons m igere varkens en biggen met goeden aanvoer tol hoogaprijzen vlug verkocht schapen mede tot hooge pryze n verkocht Aangevoerd 10 partyen kaas 81 a 34 Boter 1 30 il ƒ 1 40 Burgerlijke Stand G aou N 8 April Murinus JoUaiioM ouiJu W Slajt icitiltl ea V de Hoop Willem Hubtrtus ouders t Uapp l cii M U vau Dillcu Aiida ouder i vau Stavcl cu J den Os JohauaiB ouders A J Ueek ea 2 van Oclicubuifï liertus ouders G vau Vlingerdea ea C M £ j aUü 9 Joh aiiiiis oudurs H Fiuk ca H Zuitwijk 10 Johamus oudcis V Zegveld en J Koopman 0 lalM t 9 April H vaa dea Berg liuisvr van V Steeds 39 j GhUUlwi O April J G A Ii giiaiiijlTcu II J C hiaincl C UiKktr ca A M Lafibor G J It Hikueu E iM Ijilcbir 1 J lau budigroïcn ca N C btullc