Goudsche Courant, zondag 13 april 1873

f if hfrnX 9fi iji lww fe iJt effwv jJ Li S Éi iM 1873 v ï tr zf i j Hfl $ ys m GOUDSCHE tlOUEAlTT ieilws én AdverteDlielilad voor Gouda en Omstrelieii ADVERTENTIËN VJABIGE ECnT teEENiGÏNG G C VIN DELDEN S J VAN DE HODT Gouda 11 April 1873 Tegen half Mei a s te huur 2 FRAAIE GEMEUBILEERDE KAMERS met alcoven kaaten en stookploatsen in het beste gedeelte der Stad Adres by den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier C BAKKER 2 Lniienant der Infanterie ÏN A M LAFBBEB G J B pEKER IN E M LAFEBEB Gouda 9 April 1873 Hartelijke dankbetuigiiig voor de vele blijken van belangstclhog dezer dagen oiulervondeu V Getrouwd J G A INGENLUIJFF OflBcier der Infanterie EN H J C KRAMER Gouda 9 April 1873 De Heer en Me ouw INGENLUIJFF betuigen bg deze hunnen dank voor de vele bewjjzen van belangstelling bfl hun huweljjk ondervonden ♦ Wy zeggen dank aan allen die bewjjzen van belangstelling betoond hebben bjj de geboorte van onzen Zoon P VAN ESSEN M A VAN ESSEN COLLEWHN Gouda 10 April 1873 Drw Chantomclanus Oogenwater Dit onfeilbaar Oogenwater heeft in den korten tgd dat het bekend geworden is een renommé verworven zoo als zelden een dergelijk artikel is te beurt gevallen en tot ondubbelzinnig bewjjs hiervan kan strekken dat er reeds duizenden b j tiendnizenden flacon van verkocht zijn en de aftrek van dit voortreffelijke en heilzame middel steeds toeneemt Alle lijders aan verschillende Oogkwalen wordt dit middel ten sterkste aanbevolen en zij zullen n een betrekkelyfc korten tjjd wanneer men het oplettend volgens voorschrift gebruikt de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Oogenwater ondervinden Z j die genoodzaakt z n de zoo lastige bril te gebruiken zullen die bjj een vooiWnrende aanwending van dit middel weder kunnen wegleggen Zwakke oogen die door ingespannen zien of lezen beginnen te steken of die waaruit bij harde of koude wind vocht ontloopt worden door dit middel spoedig geheel hersteld Iedereen die tot zjjn hoogste jaren zonder bril wil werken maken dus eer het te laat is gebmik van Dr Chantomelanus Oogenwater en na een korte proefneming zal men de nit mnntende werking kunnen waarnemen ƒ Het is ik 60 ets per fi verknjgbaar ge steld bn T A 8 VAN DETH Gouda 3 3 BEUZEMAKER Leiden 3 H KELLER West Wagenstr Rotterdam Mej L A ScHOUTENs ScHiüter Oostmolenstraat J J GROENHUIZBN C Utrecht En meer bekende Depots in ons rjjk Ggaili Druk A UriDkniiiii DB CHRISTELIJKE JOIVGELINGS VEREE IGIIVG alhier hoopt D V 14 April 2 Paaschdag haar NEGENDE JAARFEEST te vieren Tot bijwoning der OPENBARE VERGADERING aanvangende des namiddags ten 3 ure in het Lokaal Him des Volks Peperstraat worden alle belangstellenden en bijzonder ook alle jongelingen vriendelijk nitgenoodigd door HET BESTUUR Heden TOrschgnt de NIEUWE ÜITGAtS It VAN DE ZELFBEWARING Geneeskundig Volkshapdhoek OVIK DU OBKBZWO DBE ZBNüWTEBSlAPHBO VAN HBT UOCHAAM Stoomboot Volharding Wegens reparatie vertrek uit Gouda naar Leiden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag s morgens 4 uur namiddags 5 uur Zaterdag S j 5 Db DIRECTIE s morgens IQi j uur namiddags 5 als een gevolg van geheime gewoonten of bnitensporigheden door Dr LA MERT N 87 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hü is dagelgks ten zijnen huize te oonsulteeren Wie niet bü hem kunnen komen wdrden met goed gevolg door middel van briefwisseling inde Holandscbe of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wflze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLB onder zyn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrggbaar gesteld bü den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amtterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en franco per post 85 Ct de Fransche Uitgave voor 50 Ct en franco p post 60 ets Door het toezenden van 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door gèbeel Nederland van den Schrgver ontvangen MAATSCHAPPIJ VOOR LANOONTGINNIHe gevestigd te APËLDOÖRX Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 10 Februarij 1873 No 8 Commissarissen Jbr Mr J F H v o FELTZ lid van Gedeput Staten van Gelderland Ojfhier der ordevan den ISienkroon te Afeldoobn NlJTKEBK Waoeninobn Utrecht A J Bauok SOHIMMELPENNIKCK v d OLIE tot HOEVELAKEN lidvan Provinciale Stalen Prê dent der Geldenclie MaaUchappij vanLandbouw Burgemeester van Nijkerk D VEEEDE Grondeigenaar Dr M SNELLEN Grondeigenaar Secretaris J GREGOOR J B SNELLEN Ridder der orde van den Nederl Leeuw Directeur 3 Geldleening groot f 1 250 000 verdeeld in ÖOOO Obl è f 250 aflosbaar binnen 40 jaren a Pari en met de navolgende FR£1MIKM in VASTGOED ter gezamentlijke waarde van 150000 22000 4500 2500 1000 120000 De landhoeve AKKEBOORD onder Moordrecht met HEERENHUIS BOERDERIJ GEBOUWEN enz groot ongeveer 50 bunder De boerderij VELDHEEM onder Mijdrecht groot ongeveer 26 3 bonder De boerderti VEELÜST ouder Mijdrecht groot ongeveer 4 bunder De katerstede DONGHORN t nder rn i m groot ongeveer 5 bunder De woning KLEINZOBG met TUIN onder Haarlemmermeer groot ongeveer 20 roeden 1 150000 U zamen Premietre kkin g 2d April 1873 1 2 De Leening is gewaarborgd Door het Kapitaal en de verdere bezittingen der Maatschappij Door een spéciaal daarvoor verbonden Waarborgkapitaal grOOt 600000 effectief den 29 Maart 1873 ingevolge acte van dien datum gedeponeerd tij de NEDERLANDSCHE BANK afzonderlijk beheerd onder toezipht eener b zondere Commissie bestaande uit de Heeren beiden te Amtterdam Westendorp Comp Buriage Zoon en Commanditaire Vennootschap LEXS BERGSMA te Arnhem De OBLIGATIEN worden uitgegeven a 80 makende 200 per stuk en zjjn ver kr gbaar te Gouda bif de Heeren Wed KNOX DORTLAXD en Gebr BlEZEXAAÏl BUITENLAND Bultcnlandsch OverzleM De OTerwininng die de Frausflhe regeering in de Kraer behaalde b eleg nheid dat er de petitie vau prini Napoleon behandeld werd ia d taatate gewoeit tot op het recea Na deze zegepraal zgu er iiechts nederlagea geweest Niet de miuat gevoelige waa die elke de heer Thieri leed op het ontwerp betreBoode de Lyonneeaohe gemeentevertegenwoordiging Of woa het geen nederlaag dat de regeenng haar eigen Toordracht moeat laien varen dewijl zij geen kans had te worden gordgekeurd om zich vaat te klampen aan den lekit der cooiuusie i De oppositie trok zich het verlaten ontwerp saa en verdedigde het tegen de regeering welke het rerstooten had I Een tweede nederlaag waa de keus van BafTet lu de de plaats van Orëvy De Soir wel is waar verhaalde dat de president der Bepabliek deze zaak niet voor ernstig hiekl Hg loa gezegd hebben dat hg op Buffet rekende vermits deze dikwerf bij hem gedfSeent hetft en nooit iels vqandigs deed bigken Ernst of korstwgl zou men hier kunnen vragen la ik geval i koesterde de hr Thiers eenige illusie dan moet die lang verdwenen zgn sinds Butfel zijn redevoering hield Hij zkI nu inzien welk kolossAal verschil vnu meening bestiat tusschen hem en zgn diachgenoot De samenstelling der permanente oommissie ia ook niet geschikt den heer Thiers op te bearen Met zeer weinige MÜzondcringen immers zetelen daarin l uteiSM Éggigi Pe wffKfl i ttM geeft den president der Bepubluk kn wetgaaieeadea raad eens vooral de herhiMlde litilagiiig der rechterzyde aan te nemen baar niet langer naar de oogen te zien en gesteund door het land een cuiver repiblikeinsehe staatkunde in te wgdcn De Soir bi treurt het dat Thiers niet aanstonds na den 13den November een nieuw ministerie benoemd en door een krachtdodig optreden tegenover de rechterzyde hare knoeierijcu oiiscbadcigk gemaakt heeft Het b nd ziu weiischen dal de president der fiepubliek ook nu nog den strgd aanvaardde wanrtoe de rechterzijde hem ta t en na de verkiezingen op 27 dezer eeif minister ifit mannen der bnkerzgdc benoemde Alle m Ulsters blg vaii te Pargs gedurende de vacantia Alleen de heer Dufauce dic Igdend is vertrekt naar La Roebelle De Duilsche Keizer zal volgens de half oSicicele JPfoe Correip den 25a dezer op reis gaan naar Petersbirg en door een schitterend gevolg vergezeld zgn o a ook door Von Bismarck en Von Moltke De Duilsche Kroonprins en Kroonpr nses gaan den 26n dezer naar Wecnen om de opening van de ten toonstelling bg te wouen De Prov Carrey bespreekt de kerkelijke wetten in verband roet de Evangelische kerk en verzekert dat deze van die wetten geen nadeel zal ondervinden boven alles zegt het blad het geldt hier het belang van Pruisen en van Duitaohland en legelgk dat von de geheele Evangelische Kerk zoodat alle oodrrgeschikie bedenkingen moeten pgken voor den plicht om de üpgeering des Koniugs op haar qoei jken weg te ondersleunen t Belaiigrgkste dat nü het Paaschreces in het Engelsche Parlement aan de orde zal komen is de wijïiging der onderwijswet van 69 de quaeslie van de whaarschte der eteenkolen de bill van mr Plimaoll in t belang der koopvaardg matrozen en de reorganisatie der rechierlgke macht De e zaken zullen waarschgalgk wel in alle kalmte worden ofgchandeid en de lange zomerzittingen voor grootste gedeelte vullen t Laatstgenoemd ontwerp thnns in handen eener bgzondere commissie zal welftcht daaruit nooit meer te voorschgn komen en eerst in een volgend jnar opiiieuw te berdet worden gebracht De Belgisoh r Kamer i op pnascbreoès tot 22 dezer ttiteeiigegnnn a de begrooting van openbare werken met bijna algeÉjeene stemmen te hebben nonsenomen Ook bij de oiidcrdeelen van het budget hielden de klachlen over het spoorivegverkeer en het spoorwegvervoer odh Dudelyk ii4 bet einde iler incantie komt de begrooting van oorlog aan de orde Waarachijnlgk zal generaal Thiebanld dan aan een herig vuur van op en aanm kingen zgn blootgesteld en aan een belegering van informatieu veerstand hebben te bieden De geruchten omtrent een transact van den minister van oorlog met bet kabinet waarbij het butste aan den eerste concessién zou hebben gedaan worden door welingeliclite personen tegengesproken zoodat het met te verwonderen zaa zijn indien de nieuwe minister bg de bestaande zucht naar reorganisatie van het leger èn bij de liberale ïa bg vele Katholieke afgevaardigden genoodzaakt zal worden zeer spoedig te capituleeren om zouder militaire honneurs ds vetting te verlaten Aif dan wel niet eer zoo spoedig tm een anderen coaMUudaat zal worden toevertrouwd De r eerin Ifgt kt er op toe iedere hervorming en verandering leder iugrgpeiiden maat regel op militair gebied Us veftehuiven tot na de verkiezingen van het volgende jaar Het staat te bezien of men zoolang geduld u oefeneu binnenlStoT GoBDA t Araa J Sohaakwedatryd tmvw tiOUDA Wtj hwort 164 Zet B fe C 8 16 a H T H 6 Door de heeren H Boenders T Draper W van Elden Ur W Joliiu i U Noothoren ranGow F C van Zegleo en G J StsMiZguen werd Donderdagavond eene bgeenkomst elokt tot het oprishten eeuer vereen igiitg di viafcKi doel zou alelbn 1 De keuze te bevordareo nA kundige eerlijke en ooafhankeJgke ouwaen voor het lidmaatschap van den gemeenteraad 2 Het bespreken der gemeentebelangen 3 Zpo mogelgk hei bevorderen van een volledig verslag der handelingen van den gemeenteraad De heer Julius leidde de Vergadering Hij verheugde zich in de talrijke opkomst die getuigde van loatemining met do meening vad t comité dat er aan een vereeuiging sooals het beoogde behoefte bestond 11 1 hoopte dat na flinke gedachtenwisseling die vereeniging zou tot stand komen De Voorzitter stelde daarop aan da orde de vraag of de vergadering eene vereeniging wenschte Een der aanwezigen vroeg of de liberale kisivereeniging waarvan hg Jid Was niet meer bestond oen der voormalige bestuursleden dier vereeniging deelde daarop mede dnt ree ls in t vorige jaar op eene algameene vergadering besloten was met ultimo December jl die vereeniging te ontbinden Een ander persoon betwgfelde of een kiesvereeniging met veel vergaderingen gewenscht zou zgn bij zou meer voorkeur geven aan een comité dat tegen den tgd der verkieziiigeu de kiezers opriep Andere bestreden dit Om invloed uit te oefenen moet men zich als een onafscheidbaar lid eener vereeniging beschouwen men moet zich aan de besluiten der meerderheid onderwerpen en de candidaten der vereeniging steiamén Hierbij kwnm nog het geringe succes dat onlangs een comité had gehad terwgi het aiital vergaderingen door t reglement tot een gering getal kon worden gebracht vooral ook omdat de vereeniging zich alleen met verkiezingtn voor den Gemeenteraad wdde bezig honden Daarop werd tol oprichting der vereeniging besloten Na voorlezing van het geheele onctipt regleraent kwam art 1 belielzeude de bovengenoemde 3 punten in behandeling Er werd een voorstel gedaan om het 2e punt weg te liiten Het bespreken der gemeentebelangen is iets waartoe velen ongaarne overg ian omdat zg vreezen zich d aardoor aan bemoluurbt schuldig te maken Hier werd tegenover gesteld dat reeds by de verkiezing van candidate de gemeentebelangen zuilen ter sprake koniïnl maar dal de bedoeling van t concept iets ruimB IS donr ouk bg belangrgke ondel werpen affonderlgke vergadiriii eu voor dit doel te houdend Dat roorstbl werd verworpen eu puut 2 izoo behouden Ook over punt 3 ontstond eenige discussie waaruit bleek dat dit punt moeilgk in meer gebiedenden vorm kon worden voorgeschreven daar veel van da financieele krachten der vereeniging zon afhangen en welUcht op mmi kostbare n faitt doel langs au deren weg koa worden b reikt i Nadat een der aanwezigen nog er sf wezfn had hoe een vollatlig raadsverslag bij verkiezingen etinif baar w is werd tgeheele art zonder hoofdelijfce stemming aangenomen Hierop deed de voorzitter een Ijjst rondgaan waarop zg die toarloopig tot de vereeniging wensoli ten toe te tredm werden verzocht te teekenen Hier aan werd door allen of bijna allen voldaan Alenu werd prer de andere artikelen van t concept reglement de discussie geopend Art 2 bepa ilde dat ieder kiezer of niet mits geen lid eener andere vereeniging zijnde zich bij hel bestuur kon aanmelden dat hem op de eerst volgende leden vergadering zou voorstellen en zoo hg geen kicier was aan ballotage onderwerpen Een der aanwezigen stelt voor de ballotage voor nietkiezers te doen vervallen j een ander om ook de kiezers aan ballotage te onderwerpen Namens t comité werd het art verdedigd de ballotage voor niet kiejers as alleen opgenomen omdat de vereeniging daardoor eeuigszius in de hand zotf hebben jeugdige leden jejieren terwijl t geenszina de bedoeling zou zgn ml bejaarden die geen kiezer waren ut te sluiten De voorstanders van algemeens ballotage wezen erop dat tereeht geen leidend beginsel in het Rpgl ent was opgenomen maar dat dan ook dat beginsafgelegen moet zgn in de collectieve kracht der leden daarvoor ia ballotage noodig De tegenstanders voerden aan dat waar geen beginsd erkend wordt ook geen uitsluiting te pas komt Andere waren nog van oordeel dat in t voorgestelde art t denkbeeld lag dat ook over de toelating van kiezers discussie kon plaats hebben en vereen igden daarmede het denkbeeld eener facultatieve ballotage wanneer dit over een bepaald persoon dooc eeuige leden mocht worden verlangd Ten slotte werd met 20 tegen 15 stemmen het beginsel der algeaeene ballotage aangenomen Thnns werden eenige artikelen zonder hoofdelijk stemming of discussie aaugenomen waarin o a voor komt dut de cmtributie joiriijks wordt vastgesteld eu hoogstens 2 50 bedraagt dat men op voorstel van t Bestuur als lid kan worden geschrapt bg wanbetaling en als men lid wordt eener andere Kiesvereemgiug dat alleen kiezers in t bestuur kunnen zitten en Leden van den Uaad daartoe niet kunnen behouren Art 8 sohieef voor dat zj die geen kiezer zij n i over cuulutaten voor den ïland met mogen stemmen Hiertegen werd voorgesteld ook aan niet kiezers het stemrecht te verlecnen Iii de ballotnife l ig volgens toor liel der voorstanders het niuldelom oiigp eiischten invloed tegen te gaan Andere voerden nan dat het proolaraeercn van candidaten ook door uiet ki zers itekozen ongunstig werken zou docb aarop meenden de voorstandi rs dat niet gelet beoefde te worden handhaving van een zuiver beginsel moest tli iiis gaan voor zucht naar populariteit Het beginsel dat de leden die geen kiezer zgo ovtr de caiididnteii zullen mogen medestemmen werd daarop aangenomen met 27 tegen 10 slemmm Bg het art dat de wgievau Verkiezing voorschrgfl stelt iemand voor een uien e benjirng op te nemen met het doel om uitdrukkelgk t iVerklaren dat deVoorzitter het recht heeft sprrkers die op anmei iame yze rsonen bestrgden het woord te ontnemen i it voorstri vindt iieinig ondersteuniHg de een vreest dut de discU9 io er door zal gebonden worden een nndcr loert ann dat h t een nntuurlyk recht aaiederen Voor itter is Het voorstel werd verworpenmet 26 tegen 12 stemmen Art 13 gaf andermaal stof voor ïnng lurige d scnssie Aaiivankelgk luid lc het Sik hit der vereenigmg verbindt zich om den aldus gekSene door alle tgeitige middelen te iteunen en krachtig tot zijne verkieitng mede te uerken Door het comité werd evenwel een andere redactie voorgesteld waaruit voortvloeide dat de eenige ver