Goudsche Courant, zondag 13 april 1873

i i l i i VÜnc iit leden heatond in ket niet tefttmirlu Ur caaABteil In i plUtS Tin t positiere beginsel een negatief Er werd een Toorstel gedaan om t oude artikel te belumdeu Men betoogde dat onderwerping au de aeepderbeid het fiindameat eener rereeniging uitBialcte eo waar üea ia het gewichtigste deel van den arbeid rgheid had tot antkoudiiig mits men maar niet Uijj awerkte dat men daar da Tereeniging reeds terstSÈS lerensTalbaarhetd ontnam terwijl eindelijk het ToOrschrgreu ran onthouding by de stembus ongeoorlootd was De voorstanden van t aieawe artikel roerdea aaa dat het onzedelijk aa iemand Ie dwingen tegen xgn rertuiging te stemmen dit zon zgn een aan banden ieggea der indiridileele vrgheiU waartoe men met wilde medewerken in beide beginselen lag iets rerkeerds maar men moest ran twee kwade dingen bet beste kieien terwijl eindelijk de mogelijkheid ran aoo groote lerdcelilheid als zeer onwaarschgnlijk wrrd woorxrttelcl Met 27 tegen 6 steOwen werd ten lotte de nieuwe redactie van t art aangenomen vertegenwoordigd worden door de fiOiriek van den heer van Kempen te Voorschoten De versawding kolossale stukken waarrau verscheidene toebehoorea aan de konmklgke familie en particuliere personen moet volgens de Haagsehe bladen zonder voorbeeld zgiW en zal den reeih geveatigden roem diw fabriek m niet geringe mate in bet boitéoland doen toenemen 1 Gerucht loopt dat bü het booUcomit ran het Rooda Kruis het plan bes Mt oa bij da expeditie naar Atohin denrellden mensohlievendeu ijver aan den dag te Irggen voor onze militairen die zoo belangeloos ten voordeek van Frausohe en Duitsohe solda tea bewezen werf Met d stoomboot Oonrad der Maatschappij Ntietland zou nen weijsehen dat een na van het bestuur mar Indie vertrok om de komst ener aabalam voor te bereiden waarbij eenige jonge dokters eo dames zich dan ook zouden aansluitej Voort IS er sprake van het beschikbaar stellen van eeue son van 10 000 voor de verpleging van zieken en gewonden hij de expeditie naar Atehin is Men Tekekert ten stelligste dat Mevr Kleingeen toezegging aan den Heer Victor Driessema heeftgegeven on een engagement onder hem als pachtervan den stadsschouwburg aan te nemen locals hij den Amsterdammhea Raad had te kennen gegeven hetgeen intnsschen door voorlezing van baar briefje door desheer Van Nierop in de vergadering van eergisterenIS wederlegd lu dat briefje toch moet niet anderahebben gestaan dan dat zjj bereid was aan het verzoek van den heer Dricssens om een onderhoud tevoldoen Ook laoet het stellig zgn dat de overige leden van het tegenwoordige Amsterdamsohe tooneeU gezelsohap onder do benaming vAn de Vertemigde TooneelitUH tol exploitatie mm den StaJuchouKiurg althans in het eerste jaar geen engagement mtt den keer Driessens zullen sUiiteiieii zicli hebben verbonden oa gezamenlijk te bigven spelen De heer Driessens zou er in zijn gesLingd juffrouw BecrsqiBiis voor lun schouwburg t e enga geeren Op een aanklacht Ar Nederlaiidsche regrering heeft de rechtbank te Norwich dezer dagen een visscher George Barret genamad tot vgfiieu maanden gevangenisstraf veroordeeld Ter tereehtiitting leek dat op 14 Juni 1871 twee Egmonder vi scherspioken ogen mgleu van Kamperduin voor anker lagen een boot van een Engelscheo kotter klampte de eene pink aan en kocht acht Heascben jenever Door het gebruik daacvan schijnen de Eugcischen baldadig te zgn geworden zg kwamen terug amjenei er te halen Iitrna4l zonder to betalen Er ontstond een vechtpartij waarbij Barret over boord nel docli door een der HuUandets Blok gen lam I gered wtrd Ten slotte echter behielden de Engelsclien de O erhand zij namen auiaelte eau de cologne en jenever pede en voeren weg De rechter gaf in het vonnis zgn afkeuring te icuiieo over der elgke daden welke de goede verstniidhoudiug tusschen Engeland en andere bevriende natith zou kunnen verstoren Ouder de andere bepalingen die alle zonder hoof delyke steaiaing werden aangenomen is nog reraeldeuswaard het art dat ieder lid dat zander ehrifteJgke kennisgeving de vergaderingen vóór de periodieke aftreding ran leden van den genveenternad co de jaarlijksche vergadering in Januari niet bijwoont B t 50 ets beboet wurdt Op andere vergaderingen is ilezi boete niet van toepassing dus ook niet op die bij gelegeoboid van buitengewone verkiezingeo Vervolgens vraagt de voorzitter of allen die voor ioo iig waren toegrtreden thans dtSiiltief zich wilden aansluiten zij die zich later aanuieldden zouden zich aan ballotajje moeten onderwerpen Enkele personen verklaarden niet of nog met te willen toetreden en onthielden zich van de daarop nan de orde ayiide stemming voor vyf bestunrsledon Bij eenige atemming werden met groole meerderheid gekozen de heeren T Drayer Dr VV Julius F C van Zeijleii J M Noothoven van Goor eu G J Steens Zijnen iU zich allen bereid verklaarden de benoeming aan te nemen De handel in vnichtboomen canifcMn en endeie te Boskoop gekweekt wordende gewassen was dit Tooijaar zeer levendijf en dnurt wat couirereu en klaithoHdende planten in het algemeen betreft m steeds voort Vooral de daar gekweekt wordende eaniferea hulsters rhododendrums eu vinden steeds gereeden aftrek naar het buitenland Het is voyral Daitsehland dat ze in groots menfgle vraagt en wanrhtea ook de verzending per direeten waggon van G ada af zeer gemakkelijk is Hoewel de kweekeryen sioh nog steedi uitbreiden en voaral de genoemde gewassen ia de laatste jaren bij duizenden zgn aau gekweekt kaa men toeh nirt zeggen dat er te veel zijn eu is er meer prijsverhsogiiig dan vermindering zelfs 2 JB exemplaren van nog niet algemeen verspreide soorten of varieteten en vooral die welke tot het vormen van collecties voor tentooastellingeu gekocht a r d en hoog ia prijs De eomniissaris des konings in deze provincie heeft bepaald dat de visscher in Zuid Holland voor dit jaar gesloten blijft tot a laet den 1 0 Mei a s met uitnndering van de visscherg met fniken aalkorven aal diaren dobbers en penrea naar aal en paling en Tan de visscherij met de gebbe om kleine viticiijes ta seheppen tot aas van de dobbers Als uitvloeisel van deze bepaling zullen door den commissaris geen consenten meer worden verleend tot hel scheppen met de gebbe van kleine blei voren grandel of spiering in gesloten vischtijd om te dienen tot aaa voor de dobbers Het is aan Qedepnteerde Staten dezer provincie gebleken dat ia vele gemeenten de leden der plaatselijke Schoolcommissien die na afgetreden te zijn deze betrekking opnieuw aanvaardende den bij de schoolwet gevorderden eed of belofte bij hnnne herUmoemmg niet afletrj en en dat slzoo in onderscheidene plaatselijke Sohoolcoaimissien leden zitting hebbeo die niet behoorlijk z jn beëedigd waardoor mitsdien aan de eisohen der wet in dit opzicht niet wordtvoldaan Daar nn bovendien de ambtsrerrichtingen vma onbeCedigde leden van zoodanige oommissienonwettig tijo gelooTen Ged Staten dat het Tan hethoogste belang is dat de wettelijke voorschriften behoorlijk norden nagekomen en hebben dientengevolge op deze zaak de bijzondere aandacht van de gemeentebestoren gevestigd Op verzoek nemen wg het volgende nit De Nederlaaüehe Finmaer over Wij vestigen volgaarne de aandaoht van jrnze kapi talistrn en welgestelde landbouwers op het prospectus der Maatwhnppij voor Landontginning op te richten te Apeldoorn waarin de inschrijving wordt aangekondigd op eene i pCt geldleen mg groot nominaal De Gsit PËETEB8 hebben de eer de Dames te bariahten dat eene gehsel nieuwe kevae van STALEN ontvangen hebben coowel in MANTEL als JAPONSTOFFEN en dat zg tevens COSTUMES eu CONFECTIES opzicht leveren Tevens bevelen zg zich minzaam aan tot het vervaardigen van alle Dames KLEEDINGSTUKKEN waarbg zg vooral op de elegante en soliede vervaardiging zullen letten GazusTKaa PEETËRS Laatste Berichte Boarg Madamo 11 April De verdedigers van Puyoerda hebben het leger Tan Saballs terugIgeslagen Vele Carlisten zgn gewond én hebben hier en schuilplaats gezocht Rome 10 April De paos die ongesteld was heeft heden het bed rerlnten Ook heeft hij de mis bijgewoond en verschillende perRnen ontvangen iDe Heilige Vader heeft zioh verder weder met geestelijke aangelegenheden bezig gehouden Perpignan ll April det middagt DcCarirstcn hebben zioh van voor Puyoerda teruggetrokken met aohterlating van 300 dooden en gekwetsten De bezetting telt 8 dooden en talrijke gekwetsten Vgf buizen zjjn afgebrand Er zjjn voorzorgen genomen tegen een hernieuwden aanval Marseille 11 April Uit Rome is hier bericht ontvangen dat de toestand Tan den Paus aanmerkelijk verbeterd is Naar men verzekert zouden politieke oogmerken niet vreemd ijn aan de reis van den keizer van Eusl ind naar Italic Parijs 11 April De he8r Si Mare de Girardin vice presuleut der kamer is oterledcn ten gevolge van een beroerte De kandidatuur des heeren dt Bémusat als afgevaardigde voor Parijs zal bepaald gehandhaafd worden Perpignan 11 April Kolonel Cabrinely den 2den uit Oerooa vertrokken is te Puyoerda aangekomen met eene sterke colonne eo kanonnen BuTKerlijke Stand bfSOEEN l r April Ansa Cor eli ouders C Mnldurs en OviBLEDENi 9 April A E Tijtsen hnisvr ynn B van der Kliju 75 10 F Mullaart 3 ia B Blokland 63 j 1 50 000 VMidee inïlO ii ei t it t geven tot den prijs van MinOt o j 200 Het gevoelen over deze leening die de Maatschappij tot bereiking van haar nuttig doel wensoht te sluiten kan slechts gunstig ziju omdat zij op hoogst soliede grendsligeit ru tetvijl zg daarenbovea eens vaale goode rente eo de kans op bgsoqdere winsten aanbiedt Zij verdient daarom in hpogc mate de aandaoht van hem die voer éilet zijn Êanitaal ttker wenachtte beleggen ten eindt voor elk arogemk verllse of elk vermindering daanan gevrijwaard te zijii a goedkoop sene deugd die velen dikwijls lot kun gfpot nadeel bovenal verlangen zoo is goei te teoht het eerste vareischte vaa eerstgenoemde Hel leroB wjj daarom de waarborgen en voonleelen eener geldbelrggiog in deze Leening op De wnarborgeit zijn 1 Het Maatschappelijk kapitaal root ƒ gSO OOO 2 Ken specinal bereids op de ï Maart voor de lerning verbonden en by de Nederlandscha Bank gedeponeerd wnar borgkapitaal 600 900 8 Opbrengst der leening a 80 pCt ƒ 1 000 008 Hiervan afgetrokken Toor het waarborgfonds 660 000resl 400 000 1 260 000 Immers de ƒ 400 090 zullen eveneens aangewend worden tot bet doel der Maatschappij zijnde aankoofr van land tot ontginning en waarop de oblig itiehoudera de bevoorrechte pand of hypotheekhoaders zijn zoodat het bedrag der leeniiig groot 1 000 000 door een kapitaal van 1 360 000 gedekt is V De personen die aan het hoofd der onderneming staan en diè door hnnne reputatie stand en zaakkennis alleen reeds het grootste vertrouwen inde za ik inboezemi n te weten d CammissMisaeii Dirertwir en S eratari die zoovel de plaats wa ir de M lalschajipij gevestigd i als het gewest vertegenwoordigen en wijders de flrmn s die de pecinie commissie van beheer vormen terwijl eiudelyk het patronaat der Nederlaiidache Bank ren bew fs te meer voor de deugdelgkheid der onderneming ja De voordeden zijn i 1 iie rente van 4 pCt van het kapitaal verzekerd bg allussing ü p iri nimely k j Rente 4 Obli aliënn Ï50 r I00ü nom koslen 800 30Bg aflossing eene w sl op het kapitaal van 85 pCt gereduceerd in jaanljltscba rente p m 6 738 terwgl lOOOHoU 2 pCt a56 po 3 67 70 4 j SS 885 zonder ecnige kans ran aaosiiug minder dan l jpCt afwerpen 2 de kans met verschillende ptcmiën en vaste goaileien te worden afgelost tot eciie gezamenlijke waarde van 15 1 000 over een kapitaal van l 00ü 000 dus de kans op 16 pCt dadelgke winst Daar wg van ons financieel standpunt alleen bij de reclftstreeksche voordeelen die aan de Obligatien verzekerd zgn stilifaan brengen wij niet in rekening de indirecte groote voordeelen verbonden aan cetie geldbelegging in de onderwerpelijke landontginniiig door krachtige bevordering van de algemeene welvaart Wg aarzelen niet om de aangevoerde redenen deze OUigatiëa als een bgzondrr olied fonds aan te bevelen en vertrouwen dat zij zich in eene volkomcne waardering znllan mogen verheugen De rereeniging vaa onderwijzers in de gymnastiek in Nederland zal Dinsdag en Woensdag 16 en 16 April 1878 iii het gymnastiek lpcaal der rijJe hoogere burgerschool te Utreobt des morgens half 12 precies eene vergadering houden De heer J ö S Disse zal daar een lezin houden door den heer A Fugt wordt eene openbare les gegeven Ter bebaudeliiig zijn opgegeven de volgende punten Hoe moet de gymnastiek op de lagere school zijn ingeticht Zou het mogelijk zgn door het gyninastiekondern ijs op de lagere school de weorbiiarheid der jongelingen te vergrooten P Wat kan de vereeniginK doen ora de gvronaatiek mier onder het volk te brengen Gymnastiek bij het leger Wat moet de grondslag zijn voor de indeeling der gymnastiekklassen leeftijd of kracht Is het waarschijnlijk dat bij het gyranastiek onderwijs aan de jongens der lagere oholen gevoegd worde het onderwijs in de behandeling der wapenen Overgenomen van denjj hrifvingsbrief voor de a algeiKene vergadering van iet N O G Wat kan de vereeniging doen i oor weduwen en weezen van gestorven ledeff De beer H Vossenaar zal Woensdagavond in Tivoli een groot gjimnastiek feest geven Onze goud en zilver industrie zal op de Weenertentoonstelliug o a op een hoo stwaai digc gzo ADVEKTSNTlfiNf GBRARDÜS B0DTBR8 SN BERTHA AGNH f9QST ÖWfa 11 April 1873 Algeineene kennitgeving i Oflsn B eepti t De ctp4B 8i t c 4sii betn D Imnlwtelgken daak toot de rele bewgzen Y tu bel og telling bij gelegenheid hnnner VIJPTIGJA mO£ Ei m ¥£REENlGINO onderro deo 5 D VAN DEE NOOT A TAi j JOOa VAi i eou fa 11 April 1873 V Ben ardus Boer herdenkt heden dea dag waarop hg nn VIJFIN TWINTIG JAliËN geledea 1 mg in be trekkijig kwam Voor onkrenkbare trouw en onrerflaawden gver gedurende een kwart eeuw betoond zg hev bier openigk bnlde gebracht Gouda Jao ROS I3 April 187 Hui en liijtuigtchilder Te koop gevraagd eena partij QOUDSCHE BOVENSTEEN Sckoorsteensteen Aanbiedingep ipet mqnster en prgsopgave franco in te zenden aan het Bnrea van dit Blad onder letter E VOORLOOPIG BERIfiT AMSTERDAHSCHE WINKEL MARKT A 148 Bg deze heeft de ondergeteekende de eer de respectalfcle ingezetenen van £ iou ia te berigteu dat hg voornemens is met primo Mei a s eene afTuiro te openen tot den verkoop van ZALM HARING ANSJOVISCH MINERALE WATEREN SPAANSCHE FRqiTEN LIMOEN en CITROENSAP benevens allerlei INGELEGDE GOEDELEN enz z Tevens zal ik wne NETTE SALON inrigtea tot het gebruik van verschillende Ververschingen Voorts belast ik tag vooftoopig met bestellingen aan te nemen tot de leverantie van alle soorten van VERSCHE ZÈEVtóCH welke het seisoen oplevert Met achti g Gouda UEd the Dienaar April 1873 E OUTMANS Ju Mevrouw VAN HOU WÊNINGE West Haven vraagt met 1 Mei EEN FATSOENLIJK Burgermeisje ah KINDERJÜFVROÜW üït Parijs ontvangen een nlenw soort W ITTE LltJiyn Dit soort LIJM overtreft alle andere soorten wordt kond gebruikt en is geheel zonder reuk Men kan hiermede Igmen glas porcelein marmer hout papier enz Prgs der groote fccon 80 Cl dito halve 25 Ct Bg 1 flJEous aanzienlijk rabat Verkrggbaar bg L soia BisrK Hoogstraat A 123 Ag ent voor Gouda en Omstreken Lokaal TivoIl Spooratraat ts OoutUk k Sociëteit Am GEM EGEN Zaal EUNSTMn MUHD G 14 APPIL 1873 ftlatlnée en Soiree Muslcale Tan Duitsche Franscbe en HoUandsche Artist Bn onder directie van den Heer M D ANCONA met medewerking van den bekenden Komiek JACQUES en den gunstig bekenden Pianist de Heer CONRADIÊ Aanvang des Middags ten 12 ure £ atrée Cents en des avonds ten 7 ure Entree CONCERT op ZONDAG 20 APRIL 1873 des avonds ten 7 ore te geven door den Heer H F FêLLMAR Jr Pianist en Violist nit e Sage met medewerking van MejufVr ANNA V3LLMAR Pianq de Heer 8 van LEEUWEN Violoneello en de Heer J H VöLLMAU Sen Claiinetto I 25 Cents PRtJZBN DïB PLAATSEN Beide in vertering Wed van SOLINGE Ss C voor HH LEDEN hunne Dames en Kinderen per persoon 0 60 NIET LEDEN per persoon f 0 99 Publieke Verkooping ten overstaan van den Denrwaar erB H VAN na WEBVE Op VRUDAG den 18 APBHi 1878 de morgens ten 10 ure aan dei Nieuwen Toegangsweg naar het Station te Gouda vin de voorst Werk benoodigd geweestzgndeMATERIALEN bestaande in Dennen Planken zwa r 5 bg 28 cM en lattg 6 meters Kriudee p Palen VlOtdeelen Ribben enz lAATSMÏBAFPU TOOR lANDONTGINKtfiS gevestigd te APELBOORJS Goedgekeurd bij Koninklijk Beslojlt van 10 Febrpaili 1873 No g Coniini sariss eii Jhr Mr J F H Y d FELTZ lid van Gedeput Staten van Gelderland Officier der orde van den Eitentroon te AFm DOOSN A J Bamn SCHIMMELPENOTNCK v d OIJE tot OEVELAKEN W van Provinciale Staten Preeident der Geldtreehe Maatechappy van Landbouw Burgemeeeter van Nijkerk Nukksk D VREBDB Grondeigenaar ♦ Wageningbn Dr M snellen Grondeigenaar Utbecht Secretaris J GR GOOR Directeur 4 B snellen Ridder der orde van den Nederl Leeuw 3 Qeldleening groot f a$0 000 verdeeld in 5000 Obl è f 2oO aflosbaar binnen 40 jaren h Pari en met de navolgende FREMIEN in VASTGOED ter gezamentlgke waarde van 150000 120000 De landhoeve ASKEBOORD onder Uoordredit met HEERENHUIS BOERDBRU GEBOUWEN enz groot ongeveer 50 linnder 22000 De boerderg VELOHEEM onder Mijdrecht groot ongeveer 26 bunder O 11 4500 De boerderg VEELÜST onder Mijdrecht groot ongeveer 4 bunder 250O De katerstede DONÖHORN onder Arnhem groot ongeveer 5 bunder 1000 De woning KL NZO Q met TUIN onder Haarlemmermeer groot ongevieer 20 roeden 150000 te zamen Premietnckkin 2 April 1873 De Leening is gev aa rborgd 1 Door het Kapitaal en de verdere bezittingen der Maatschappg 2 Door een speciaal daarvoor verbonden WaaPbprgkapitaal grOOt ƒ 6000QP effectief den 29 Maart 1873 ingevolge acte van dien datum gedeponeerd bg de NEDERLANDSCHE bank afzonderlijk behe d onder toezicht eener bijzondere Commissie bestaande uit de Heeren beiden te Amsterdam AVestendopp Sö Qomp Buflage Ss kx n en Comniandltaire Vennootschap LEMS BPRGSMA te Anihem De OBLIGATIEN worden uitgegeven a 80 niakende 200 per stuk en zgn yerkr gbaar be Gouda bg de Heeren Wed K OX DORTLAND en Gcbf BJEZEN AAR