Goudsche Courant, zondag 13 april 1873

@ 3 7 i Woensdag 16 April 1873 N 1348 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblad voor Gouda en Omstreken pïögföl let gevolg 87 62 25 08 40 00 96 V 1 D SCHÉWif lièBgt de ontvangït van eene elegante keuze in De T a oncb gereaommeeide THEEËN t f CCiSSCËCLuJLj r uit den sfainklijken Nederlandschen Wnrtembergsdien THEEHANDBL van P W Trousselot Hofleverancier van de Hoven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrygbaar te Gouda ba J J v d SANDEN Botermarkt é Verdere Nouveautés t M IJSKASTEN De Ondergeteekenden bengten hiermede dat hen IS opgedragen een Agentuur in DÜITSCHE LTSKASTEN waarvan teekemngen en modellen bi hen zgn te bezigtigen in den zomer zijn deze m hotels restauiatiën enz onmisbaar en lu de huishouding zeer nuttig en aangenaam Kasten van bijzondere afinetingen moeten om in den Zomer te kunnen worden geleverd reeds nn worden opgegeven Zg bevel n zich tevens aan voor de levering van IJS waarvan de prjjs zeer laag zal worden gesteld terwijl gelegenheid bestaat ach op bilIgke voorwaarden te abonneeren Voor opvermogenden wordt tot geneeskun lig gebruik gratis geleverd Geb KAMPHüIJZEN K 1 4 ondergeteekenden hebben de eer hunnen geachten Begnnstigerg de ontvaniwt teberichten van eene elegante sdrtefing = b o w uuvviuigBi s TAPIS TARTAi CUALONGS en DOEoï eene groote collectie Zwarte Zijden ROBES en STOFFEN welke van af heden in ons Bovenmagazijn ter bezichtiging gesteld worden miK Kii P J J U BRODERIEN GLACÉ en GAREN HANDSCHOENEN BÜKSKINGS LAKENS MEUBELNETELDOEKEN en verder alles tot het vak behoorende Aanbevelende hebbeu zg de eer te zyn UEd Dw Dienaren BAIILMA l Cie Gouda Apnl 1873 Baten BAliJfS VAN HET OUDEEIINS CREDIET SEVESTISD TE ROTTMM Lasten op 31 December 1872 Aandeelhouders voor onopgevraagd K itaal Meubilair Portefeuille Kapitaal Reserve Aandeelhouders Dividend Ou ifgehaald Dividend Deposito Interest Onkosten Dubieuse Debiteuren Verlies en winst 2 564 950 21 523 25 951 100 102 337 3 383 1 694 7 000 199 35 33 48 80V 2 278 600 563 398 667 4 156 45 152 Debiteuren 967 2 727 139 2 727 139 Vastgesteld door oui Commismrissen G H WOLVEKAMP F KETNEE L VAN KOETSVELD L J NOOIJEN J KNEGTMANS Directeuren J DE REGT L DBOOGLEBVER FOETÜTN Gevenfieerd en accoord bevonden door ona Commissie van VenJUatu P M BAZENDIJK H V D LINDEN DzN J M SCHEFFER Verlies STAAT van 1 V erU S8 fen Winst over 1872 1 WimL Disconto en deposito rente Onkosten en Salanssen 40 528 12 622 4 500 27 686 79 77 = 5 == Onverdeeld Saldo van A P Disconto 79 66 611 15 208 4 437 72 70 Butengewone reserve voor Dubieuse Debiteu Provisie ren ƒ 7000 Af m 1871 gereserveerd doch met ge brmkt 2500 Administratiekosten 94 f Netto winst waarvan 13 Dividend aan de Aandeelhouders 1148 87 120 0 Dividend aan de Leden 15264 ISO o aan t reservefonds 4153 02 57 aan den Baad van admissie 1384 34 207 aan de Direktie 5537 36 Saldo op nieuwe rekening 199 19 ƒ 27686 79 7 85 337 85 337 77 Vastgesteld door ons Directeuren J DE REGT L DBOOGLEEVER FOETÜYN Commiseantêtn G H WOLVEKAMP F KETNEE L VAN KOETSVELD L J NOOIJEN J KNEGTMANS Gevenfieerd en accoord bevonden door oxu Commissie van Verificatie P M BAZENDIJK H V D LINDEN DzN J M SCHEFFER Gsid Druk iin A Briokmn BUITENLAND Bullcnlanilscli Overzicht Een groot gedeelte van het I ngelsche pabliek is blijkbaar zeer verbolgen orer h t antwoord door Gladstone gpgereo aan den heer Stapleton in zake de mwhrijfiiin ten behoefe der tarlisten W t ons betreft zegt de Titne nitt ronder krfgel te vvor len ja uict zouder verontwaardiging vernemen ivij weder deze o ide loopers dat ffvOnlJer ek ib gedaan naar de wetgeving op dit stak dat f Aiidries is geir iagd van de riclilsgeleerden der Kroon dat de re geering van II M met bij machte is dit of dat M doen wanneer gewicltiifc beUngea D r bimcade Bogend lieid op hel ipfl t M l e Tiuiei denkt dan ifgt te aan vroegere ver ckenngen lo ju st dezelMe bewoorduigea ha ook de B tie zal er aan denken daar ze eenige gevoelige lesaen tellig nog niet vergeten beeft rlerivijl de Alabama DOg in aller gedachten is zien we den heer Gladstone met een paar woorden zich afmaken van eene illergewiehtigste zaak aliof men nooit eenige aarsohawiiig had gekregen aangaande hetgeen staatkundig en plichtmatig is Is er mets aan te doen meent verder de Tates dan moet men Baar maken dat er iets aan te doen IS Htcit is bet met en dan moest bet ook geen kH zyn Sedert de Tmet dit schreef is een en ander in heriiiuering gebracht waaruit blijkt dat bet nog MPr de vraig is of Oladstone zoo bout spreken kon en vermoedelyk za l men op deze zaak nog eens terugkomen Hel laatste verdrag tusschen Frankryk en Duitsch land tot gehrrle afbeliding van de oorlogskosten en d ontruiming rnii Fraukryk nog m de u zomer heeft zooals men iich herinnert in Italië een soort van paiii k icioorzaakt de wapeningsoiotie van Nicotera na hivige discussie verworpen om bet bnaiicicet argument w is er het gevolg van ook na nog wordt de zaak druk besproken door de Italiaansche bladen Er is voor de vrees van de Italianen vel renige grond rooreersl is de President van dt FranBche H piibli k een innn die in ijii hart en dikwijls ovk III njn woord nog altgd de eenheid van Italië beKcurt ijjn oude politiek ii een groot ea maohtig Franknjk niet zoozeer door mnendige kiacht door gezonde ontwikkeling als wel omdat hi t omgeven is door zwakke naburen een verdeeld versnipperd Italië een door inoendige nay ver machteloos Duitschland ziedaar het geheim verlangen van Thiers dat Frankryk ooit van die staatkunde is afgeweken kan hy Napoleon III met vergeven In de tweede plaats doet de tegenwoordige Franlehe Regeenng allee om met de clericale party op en goeden voet te olyven hoefeer deze party haar ook dwarsboomt en in haar bladen uitscheldt een zachter woord zou minder Juist zyn de regeering blyft schier de onderdanige dienares van de oler calen Voegt men dnnrby bet geheim verlangen van de Fran cben om door een Èoropeesch feit bun verloren prestige te herstellen dan is het zoo onmogelyk met dat Frankryk ich onder een of ander Paus voorwendsel te leel met de Italiaansche zaken ging bemoeien Heeft met de Fransrhe Bepubliek indertyd den Paus naar xyn Staten teruggevoerd Htt is even ondenkbaar dat Frankryk de door den drang des tyds tot stand gekomen ecuheid van Italië zal kunnen vernietigen als dat hel ooii het oude verdeelde Umtschland zal kunnen terugroepen maar dit neemt met weg dat Frankryk een poging daartoe zou kunnen wagen waar de eer en de grootheid van Irankryk in htt spil konen zyn de Fianschen doorgaans zeer subjectief in hun opvatting Maar boe dit ook zy de vrees bestaat nu eenmaal In Italië en het onaangenaamste is nog dat men die vrees niet wil toonen wy hiboeu eingenlyk vrees oor de Franschen maar durven hoor met toonen prak een Italiaansche staatsman iii de laatste dagi n OD de algemcene stemming weer te geren Men bc elionwt in Jtolii lictzy dan terecht of ten onrechte een oorlog mei Frankryk als een qu stie vnn tyd Do nadruk wnarmcp de llegeering nptrad vooi de i Niootera i wapeningsroorstel was met van finaocieele overwegin en maar meer nog gegrond op de overweging laat ons geen vrees toonen door ons voorbarig mt te rusten anders hebben g den oorlog nog vroeger als y denken lu elk ge al vroeger dan onze toerustingen voltooid zyn het leger georganiseerd de testiiigen afgebouu d De partytwislen welke zich m dtn laitsten tyd weder levendiger te Rome Jiebbeii geopenbaard houden de gciuuedrren der bevolking in Irastevereeu Borgu by roort luring gespannen Zoo wdren op 4 dezer veracheideue pirsoneu uit de volksklasse in de kerk del jesu opgekomen zy waren blykba ir met slechte bedoelingen be ield en schenen slechts op eene gelegenheid te waolitea oa loop der au act de verige kerkbezoeken k i u i H wii n k oidcB Ooeh de politie liet door k irt agenten en eene afdecling militairen het plein oiitruimeo rx üdat ryandige demoustratie n jegens het auditoriuiq der Jezuiten kerk voorkomen werden Men geeft elkander mets toe en zou blyfi de onverdraagzaamheid bestaan welke door alle weldenkeuden wordt afgekeurd De tul der clericale bladen u ook met getchiki om de Onontwikkelde menigte tot zacbtzinnigheid te stemmen Zoo bevat de Cimltö Caiholica van S de er een boofdarlikel fat loornamelyk aan de tegenwoordige gebeurlenisseo op kerkelyk gebied m Duitscblaud is gewyd Het blad bespreekt het me morandum der Fuldaucr biiachoppeo en laat natuur lyk niet na om te gewagen vho de ketenen waarin de Duitsche bisschoppen geklonken worden Tegenover dit memorandum wordt gesteld f jongste r devoenng van pnos van Bismarck i AA beerenbnis en het bl il neemt daaruit ualmimJl om een alarmkreet aan ie heffen tegen de rotifers der kerk welke het met smaadredenen ovdlaadt zonder te bedenken dat bet door zulk eene taal zyn eigene taak het meest benadeelt De Paus is weder beter eu die clericale bladenverzekeren zelfs dat zyne gezondheid niets te wensclien urerlaat SPANJE De dagbladen vin Barcelona deelen de volgende maatregelen nedi welke door dm opperbevelkeWier in Cauduuie den geaeml Coatiens ten uiuen der Carlisteu zyn verordend 1 Van heden 30 Maart af worden alle Carlisti che dagbladen in de provincie Catalome opgeheven 20 De alcadcs der verschillende gemeenten zyn verplicht binnen zes dagen na de afkondiging van dit beslnit air de civile en militaire gouverneurs hunner provincie eene lyst te doen toekomen waarop alle personen welke hnnne woning hebben verlaten voorkomen De belrekkingen der afwezigen zyn aan sprakelyk voor de jnistbeid dezer lysten welke door de militaire ploatselgke autoriteit worden geviseerd 3 Alle Carlistische junta s nelke op de plaats harei veMiging den opstand onderhouden en door hare gehlime bande ingen op eene laaghartige wyzc meer nadeel aan het nadeel toebrengen dan zy door een gewapend verzet zouden kunnen doen worden ontbonden 4 De alcades zyn onder hunne vcrantwoordelyk heid lerplicht zoowel aan de aanvoerders van expeditiekorpsen die zich op het grondgebied hunner gemeente bevinden als aan my uededeeling te doen van de door den vyand in hunne gemeente gedane marschen iiS Binnen 24 uren na hunne inhechtenisneming zal er en rappurt worden opgemaakt betreifeude alle aangehoiHli uen wegens loj dverraad of heulen met den vyand alle egen misdryven gevangen genomen personen zullen anmtddcllyk iinar de hoofd tad der provincie opge onjen en van d lar naar Barcelona vervoerd worden vnn waar zy zullen overgebrnclit worden iinsr de door de regeering a n te wy en plaitsiu jC Viin d betickk I gen der deelnemers aan den opstnud zal eene ooilo s i luittiiig gelic en worden ten inde ie vooi ien iii Int omierliond vnn de nagelaten betiekkingcii dir door de arimten gifusilleerde vrij willi eis Vt seliuUiiig bedraagt 3 harde piasters per maand voor de betrekkingen der in de Carlistische bende strydende opstandelingen en een ons 17 piasters voor de betrekkingen van cabecillns welke bezittingen hebben De slcades zorgen op hnnne verantwoordelykheid voor de inning der oorlogsschatting te rekenen van 1 April en keeren de opbrengst uit aan de commandanten der in hunne gemeenten ageerende kolonncs Voor de grondeigenaars welke hunne woonplaats verlaten hebbende door invloed en voorbeeld in het bel mg van den opstand werktaaa zyn bedraagt de schatting het dubbele van het door de bitrekkingen der cabecillas verschuldigde 7 n de mgplaten betrekkingen der gefusilleerde rywilliurrs wordt by voortduring eene owlentMniiif to legd van t rcilêa per da 8 Ik ui voor ket Tervolg büm kiiililngli inrichten naar die van den vijand Zoo heb ik var outwaardigd over de gruwelyke misdrijven welke gepleegd zyn hoezeer my znlks ook grieft besloten maatregelen van represailles toe te passen voor welker uitvoering ik op alle autoriteiten een beroep doe BINN E NLAND Gouda 15 Ap n Vrydag is te Utrecht plotseling overleden de korporaal V P Jager van het 2e reg vesting artdiern Na in 1871 op de hoogere burgerschool alhier d nk zy zyn gelukkigen aanleg en groeten yver met eere verlaten te hebben werd hy by de artUlene instrnotiecompagnie te Schoonhoven gep aatst en WH hy thans juist te Utrecht om aldaar examen te doea ten ciude op de corsus te komen toen het roodvonk hem aantastte en binnen weinige uren van Kgne betrekkingen en vrienden ontrukte Men bericht dat de vier kleinere schepen wiervertrek naar O Indie eerst in t najaar bepaald was ter zake der Atchin aangelegenheden en op aandrang van den Minister van Kolomen spoedigernaar Indie zullen stevenen 27 Z Naar men verneemt zou by eenige officieren vaa bet leger hier te lande ket voomeaea bertaao oa zich tot de Hegeering te wenden met verzoek afn de expeditie tegen Atcbio deel te mogen nemen P J5 Donderdag had een groote instructie in zake den dubbelen moord plaats Naar wy vernemen beeft De Joni zich by die gelegenheid als een bezetene aangesteld en door zgn rozen en tieren t hooren der getuigen ja t schrgven van den griffier zeer bemoeielykt In de volgende week zal andermaal een groot getuigenverhoor gehouden worden Wy vrstigcn de aindacht op bet belangryk bericht dnt de directie der Stoomvaartmaatschappij A edW aiM heefl bfslolen haar inailbooten dienstdoende tnsschen Nieuwcdiep en Ncd Indie in het vervolg te Southampton te doen aanleggen te beginnen met de Prins Hendrik die Southampton 12 Mei zal verlaten met bestemming naar Bdlavia door het SuezKanaal met aanlegging te Point de Galle Met veel genoegen vernemen wy dat de opriehting der Nederl Indisehe Droogdokmantschnppy verzekerd 18 Wel 15 de mschryving vanwege de meeste belanghebbenden reeders en asiuradeur zeer onbevredigend geweest en heeft het voorbeeld door de Ned Handelmaatscliappy en door Z K H prins Hendrik gegeven hen met tot navolging opgewekt maar de leden vau het comité gesteund door eenige belangstellenden hebben gemeend dat deze geinohtige inrichting niet mocht mislukken en hebben daarom ouderling de plaatsing der overblyvende aandeden gewaorborgd Die heeren verd euen hulde voor hunne toewyding aan deze nationale raken Een buitengewoon Byvoegsel tot e Nederlanilacht Siaatscoui ant gisteren verschenen Iievnt het volgende Volgcni een heden by het departement van Kolomen ingekomen Kegeerinj stelegram van Baitenzorg