Goudsche Courant, woensdag 16 april 1873

dd 18 Afril heeft de Gourernfur generaal bij een telegram ileii yileii dejer door den Goiiverneinents omiiiissiris van Alclmi rerzonden dus terinoedelijk den lldcii te Pciiang aangebracht om naiir Ja fa te Horden geseind de volgende berichten ontvangen gNa de loriuirsverklaring heeft Atchin getracht neder uitstel Ie verkrggen Nieuwe ouderbandelini eii ijii gf jpfnd inaiir weder afgebroken omdat Hc iin ge n bqnalde antwoorden wilde geVen linsiop i tl door oticp oorlogssfliepen die den Gou vernciiunitscoiniiiis ii s naar Aichui hadden vergezeljj i vij uiiltlij liedcn legen de versterkingen begonnen en luct kniclit voortgezet Den 5den dezer kwamen de troepen aan Door den commandant der expiilitie weid met vier compagnieii eene verkenning aan den nal gedaan die bevredigend afliep Op den Sstin debarqueerden de troepen met uitzondering van de kavallerie en een gedeelte van de artillerie die den 9den volgden Het gelieele debarqueinent is goed gestaagd Dadelijk werden de oneratten begonnen Men ondervond een hardne Ktg vfr t met groote doodsverachting Tot dusver zegeprn ilden onre wapenen Het geschut der schepen bewets uitmuntende dietistt ii Utj het Departement van Koloniën is dus niets gebleken van de a in raag om versterking in het door de dn bladen verspreide telegram van lieiiter bedoeld Zuoals hier boven is gezegd werd het bericht van den Gouvernements Commissflris van Volgens een Itegeerings telegram dd 13 April kwamen de nadere berichten uit Atchin hierop neder Bij den aanval op een versterking op S April bleven Tan den vijand BO dooden achter Van onze zijde werden gewond 5 offieiereo en 41 minderen terwijl 9 minderen sneuvelden Op den negenden werd eene versterking waarin door de Marnix bres geschoten was zander tegenstand genomen Bij offensieve verkenning werd tot dusverre van de kraton geen weer tand ondervontlen Den tienden zou dë hoofdmacht oprukken Men hail gunstige verwachtingen Zondag heelt ia de gemeente Katendrecht een ge4aehte brand gewoed Twee en twintig behoeftige gezinnen zijn geheel van bezitting en huisvesting beroofd aeht andere hebben gedeeltelijk het hunne verloren £ r bestaat dus ruimichoota behoefte aan de openbare liefdadigheid Mea schrijft nader nit Brielle dd 11 April omtrent het rastgermkte schip Gisterenmiddag vroeg Je kapitein ran een Noord che bark die 38 decimeter diepgang had of hij langs den Nieawen Waterweg met hoog water naar zee kon r n T e loods beantwoordde die toestemmend en kapitein ging toen met volle teilen en een sleepboot voor zijn schip naar buiten De loods verliet bet schip vóór het buiten was en gaf het over aan een slampamper om het verder in zee brengen In de geul van de bank van den Nieuwen Waterweg gekomen zijnde stootte bet schip en bleef zitten De kapitein van de sleepboot keerde daarop terug en wilde het schip achterwaarts terugbrengen doch door de sterke vaart was het zóó vastgeraakt dat het niet meer af te brengen was De equipage as wegens de hevige branding genoodzaakt het schip te verlaten uit den sloep werd z door de sleepboot opgenomen en naar wal gebracht Heden nacht is het schip eenigszins uit het midden der geul geschuurd Vermoedelgk zal bet totaal weg zgn In de zitting der Kamer van Koophandel te s Gravenhnge van Dinsdag is andermaal in behandeling eoomen het schrijven van de Kamer te Haarlem omtrent haar adres aan deu minister van justitie over de wederinvoering der rechtbanken van Koophandel Er werd besloten aan de Kamer te Haarlem te kennen te geven dat deze Kamer de zaak van boog gewicht aeht doch alvorens zich daaromtrent te verklaren den uitslag wenscht af te wachten der van elders aangewende pogingen tot bijeenroeping eeoer meeting op welke deze aangelegenheid zou warden behaodeld Dezer dagen is het programma der Slealgemeene tentoonatelliDg van vee voortbrengselen van en werktuigen voor de landbouw vanwege de Hollandsche Maataehappij van Landbouw van 26 30 Sept e k in het Paleis voor Volksvlgt en op de Veemarkt te Amsterdam te houden verzonden Gedurende die vijf dagen worden voortbrengselen en werktuigen in het Paleis tentoongesteld den 27sten sept paarden rundvee schapen en varkens op de veemarkt en den SOsten Sept pluimgedierte en honden in het Pains De opgave tot mededinging geschiedt vóór 1 Sept wat inzenders van Noord en Zuid Holland betreft aan den secretaris hunner afdeeling vooranderen ain den Secretaris der Maatschappij denheer P F L Waldeck te Loosduinen bij s llage De aangifte an iia ii en hooi werktuigen moet eeliter vóór 1 Mei geschieden de beproeving daarvan heeftin Juni of Juli pkats De nitgeloo le prijzen bedragcfi te zamen ƒ 7223 Opmerking verdiei en denos 130 132 appelen en peren waartoe alleen liefhebbers of hunne tuinbazen mogen mededingen terwijl voor de nos 133 135 idem alleen door haiideldrijvendc boomkweekers mag worden ingezonden Door de vereeniging tot ontwikkMing van denlaudbauw in Hollands Noorderkwartier zjn boveodien een göudeo medaille en 40U uitgeloqld voor het beste werktuig om meekrap te delven voor 8 p i rden en een gouden medaille voor ide beste f oA door 4 paarden gelrokken De beprq ving dl èr werljluigeu heeft te Winkel in Noord HoUnpd plaats ra September bij den wedstrijd val diezelfile Vél ePiiging moeten ook de graanmnaiwerlatuigeu in werliiiSg worden gesteld N 19B diaj op de tent onytellirfg mededingen fi Bij de afdee ing voor de Jgesohillen van tpstunr van den Rand van State verd d volgende zauk behandeld die wegm hare zeldzaamheid en haar belang wel de annilncht verdient Zij betrof het beroep van drie landbouwers iii Friesland tege eene uitspraak van Gedepuleeide Stalen dier jprovinïde van 21 Kebr jl waarbij ilj ycrniett d de loting voor de nationale militie in d gemeepte VVjjtabntseradeel voor de lichlfng dezes j r en waarvan reeds door sommige bladcii is meU ng guma ikt Uit het rapport in deze b eek o a dat bij de loting voor de iwtionale militie in opgemelde gemeente in het begin kr uiaind Februari gehouden zich h t geval voordeei dat een der lotelingen tegen de geldigheid dier jeloopen loling bij Gedep Stalen bezwaren inbracht wegens daarbij gebeurde onregelmati heden zoodut de commissaris des Konings naar a inleidiiig dier reclame berichten inwon van den militie commi saris en den burgemeester welker berichten boofdzakelyk hierop nederkwamen dat toen bij de oproeping eu lottng der ingeschrevenen naar alphabetische orde de beurt was gekomen aan den loteliug Peeustra een persoon is toegetreden genaamd Leenstra die zoo gelukkig was een hoog nummer uit de bus te trokken Spoedig werd de vergissing ontdekt en werd Fienstra nogm tals geroepen die een nummer trok doch de Dilitieoommissaris kwam toen op de gedarlite dat bet beter ware Feenstra Ie laten loten op de beurt waarop nu later Leenstra zon worden opgeroepen wierp het door Feenstra getrokken nummer ongeopend weder in de bus en ging met de letters F tol L verder door totdat licenstra aan de beurt kwam maar in diens plaats werd Feenstra tot de trekking toegelaten die een laag nummer trok dat bem dienstplichtig maakte en hij reclameerde derhal vetegen de loting als onregelmatig gehouden bij Gedep Staten die de loting veniftigitn o a op groud dat de beidegenoemde lotelingen geheel andere nummers hadden kumte trekken zoo ieder hunner op xijne beurt naar alphabettsobe orde bad getrokken eu er alzoo eene verplaatsing van nummers te weeg gebracht kan ziju geworden welke van bepaalden invloed beeft kunnen zijn op den uitslag der loting Maar nu ziju drie vaders wier zonen hooge dus tot den dienst niet verplichtende nummers hailden getrokken door deze vernietiging zeer teleurgesteld en komen daartegen op bij den Koning waarbij zich later nog veertien andere vaders of voogden van lotelingen die bij dezelfde gelegenheid hooge nummers trokken aansloten meenende dat hunne zonen benadeeld zullen kunnen worden wanneer er eene nieuwe loting moet pbiats vinden en voorts dut het besluit tot vernietiging moest drukken op dat gedeelte der loting hetwelk begint met Feenstra daar alle lotingen vóór l ecnsira geregeld hebben getrokken Gedep Staten evenwel handhaafden hun besluit vermits de wet geenc gedeeltelgke vernietiging der loting toeUat Thans zal de Koning na den Raad van State gehoord te hebben in deze een liealuit moeten netiien Door de arrondissementsrechtbank te Zwolle zijn Donderdag vijf leden der rederijkers kamer Tollens te Oldemarkt veroordeeld ieder tot I maand eenzame opsluiting eu 10 gulden boete wegens feitelijk en gewelddadig ver et tegen de politie die in het vertrek waar de voorstelling der rederijkers plaats bad wilde komen surveilleeren De turgemf ster vergezelde de politie om baar toegang te verschaffen De voorstelling geschiedde tegen betaling van entree en was dus publiek De quastie van den income tax op Engelsclie coupons is in een nieuwe boogstliistige phase gelieden door de interpretatie die de controleur te Loii len daaraan heeft gegeven Het Engelsche conjiilnal had beslist dat men de eigenaars der fondsen niet be ule voorge voorbehoud ngaande later ig ware te den heeft de alle coupons 1 aan inieder eigenaar ven en voor ir elke soort oor den condavit 1 20 Arn Ci hoefde te noemen en een bepaalde schreven waardoor men hoopte aan hi gemaakt door de Engelsche regeering te berekenen income t ix zoo dit ontgaan De gouvernements controleur te formule van den consul niet aangenoi teruggegeven en beslist dat 20 cenl comé tax moeten worden betaald i v in eiken conpon zijnen naam moet eiken na im een afzonderlijk affidavit van c lupons nfzonderlgk geteekeild el sul gelegaliseerd dus ook voor elk naii onkosten moet worden betaald Door jopkvroii e J C C W van van Jroy ovei eflen den 19 jl op I onder de gemeeptk Stiphout bg Helmi uiterste wilabescUÉking tot eenige el nalatenschap onder deu Ust van voli menkte lel aten benoemd de algei gemi ênte stijiliou onder verplichtii dbr Bruggheu kt lkaslee digqe bet kuteel in t ric nl o T wHb wen tn de Teven looiél red elijherJ ondenhoud en de j wen in diit huis I IjH gaan Op de eo s opgeitomen dl de mi ook in diëtist igewfe Stiphorst Aarle Ri j eel Orojr l zij4 bij hare amen haref ing van eene fmen dbf tjen sponl door haar lMw an ge eest benamnig vai Ciel f lloo pj voor pude aati e Ln vrou die dezc erfenis d l lUwerpeii iioodjg il te b u jde4 tot het hMfPs rilii de mfBben eh vrou laaifi l vii ul30 A t i bovcri i a iqv ij ein oetei iariij wordeifi lonm bj haar om wello wg e t ek vervkilgeiis inijezetqnen van ü kelto4 Ovkr de werkstkkt iig der médlbeIiïl keVl to Amsicrda D meldt de Werk nttriend het yolgende I bij den Maandag is het werk reeds gestaak pok heer Siem en den beer llofsteiigc en oansUaoden Maandag zou dit voorbeelJ op meer andere werkplaatsen evolgd worden Intusachen hebben de gezellen van den beer Kemman de volgende verklaring on uitnoodiging aan patroons en gezellen gericht Wij ondergeteekenden werklieden tan deu heer J H W Kemman verklaren dat wg ons niet kunnen vereenigeo met de werkstakingen die in ons vak plaats grijpen want zoo doende zouden wij tot onze gehecle ondermgning daarin medewerken eu blijven dus bij ons plan om in geen geval ons te laten noodzaken om tot werkstaking over te giuin en verzoeken dus aan uwe zijde luedcwerkiiig en daarom twee mannen van lederen winket om gezamenig k met de patroons die daartoe uitgenoodigd worden de zaak te besprekru Al de patroons altmede hunae gezellen hebben deze uitnoodiging aangenomen en de vergadering had Woensdagavond in het gebouw Néerlandi Werkman plaats Behalve de uitgenoodigde twee of drie der bek anmste wertklieilen van elke werkplaats had rich nog een aantal werklieden waaronder de aanvoerders der werkstaking eu pessoiien die aki bij de In Aerjt zaak belrokken patroons werkzaam woaren naar bet lokaal begeven De menbelmnkerspatrnoiis Stroobants U Broekx C Giethoorn Zoon J H W Kemman J B lUecsing Victor Ie Brun C II Sitm A Hellwig J F van Rblemcn en L llofstenge in deze vergadering gekomen hielden zich overtuigd dat eene samciikomat alt deze wel vele discussion maar grene resultaten tot onderling overleg ten gevolge hebben en besloten nadat de nitnoodigert nog eene vrucbtelooze poging hadden aangewend om de niel uitgenoodigden te bewegen zich te verwijderen het lokaal te verlaten Naar wij vernemen zullsn in geval de werkstaking blijft voortduren de werkplaatsen der genoemde patroons op Woensdag 10 April a s worden geslO ten totdat de werk7 aamliedeu weder overal geregeld zullen kunnen worden voortgezet Een vnn de matrozen gered bij bet ongeval van de Nortbfleet John Start werd dezer dagen veroordeeld tot vgfiien maanden tuchthuisstraf Zgn misdaad diefstal met inbraak werd reeds bedreven in Juli 1870 Destijds was het der politie niet gelukt den gevangene dien zij verdachten te vatten Het verzoek om ondersland voor de geredden van de Nothfleet onder wier namen ook die van John Start voorkwam was aanleiding dat de politie haar maatregelen kon nemen en den dief arresteeren Zoo ziet men alweder Onkruid vergaat niet De politie te Brussel heeft een aantal booswichten gearresteerd behoorcnde tot eene bende die hare vertakking heeft in Nederland Engeland en Duitschland In den laatsten tijd werden verschillende diefstallen in België gepleegd en wel door leden dezer bende Het gestelene werd opgezonden naar verschillende heelers in genoemdelanden Het hoofd der bende is een Hollander die zich in Duitschland bevond toen de Brnsselsclie politie de arrestatien deed Men heeft zich echter van zijn persoon ver I Jagii Dez4 bende werkte op groote achaal too a itond een der leden aan bet boofd eener snejerij waar ei n tiental arbeiders werkten om valiche iltutels te maken er werden reizigers en gepatenl rde kooplieden op nagehouden om bet gestelene t t verkoopen Ia eene eergiJterenavond te Amsterdam gehouden vergadering van de EfTectensocieteit is o a besloten bij het op 1 Juni e k in werking treden der nieuwe verordening op de Groote Koopinansbeurs met denjiatbij vastgesteldeii vervroegden beurstijd den aanvia der olBrtieele beurtnoteering te bepalen des namiddag ten l s ure en de sluiting des namiddagsten 2 ure Uit Weenen wordt geroeid dat op keiierlijk bevel ter hescheroling van de bezoekers der Wereldtentoon stelling tegen de onbehoorlijke eiscben vtn den kant der betrokken personen aan al de logementhoudert en herbergiers is gelast om behoorlijk oi schreven tarieven van hunr licht bediening enz aatt de steddültl autoriteiten te onderwerpen ten eltide het n goellkeuring op le b inKeu in e gezfIsohapszalen en in de andere local iteiieu I De herbergiers hotellioiidert enz Vlijvai aan pra kel voor hu Ueilienden terwijl zif bij avertretliugvaiilde itgovaardigde verordeniufen zullej worden gestWt nictlleue geldboete tdt 400 zelf met gevauyi zettlllg ijttliWBren tpgen onbehoorlijke of onre htmatijce eiHleii kunnen dagelgnich worden iilgeleterd van jl diifjiiitirgeiië 9 tot des liauiiddags 4 uur in de ptty biSk Raiii i i fien brreaiu der pl iattelijke overheid Eiudelg l mrdt nog Jikiericht dit de prijreii der l levftnsheho ea zóó zijn gesteld dat ze zelfs bg een eveiilniiele verlioogihg die welke in Nederland worden besteed niet zullen overtreffen Laatste Berichten New York U April De Modocs hebben verraderhjk tje Gouverne uriits Commiisari rn vermoord die gekomen waren om met h n te onderhandelen Vervolgens hebben zij een aanval gedaan op t kamp van kolonel Mason Er worden krachtige offensieve maatregelen tegen hen genomen De opstand op Hayti is onderdmkt Een dertigtal persunen zijn ter dood gebracht Buchareat I3 April In plaats vanden heer y purrani is de hoer Teil Minister van Eerediensl tot Minister van Jiistite benoemd Perpignan I4 April Lmdens berichten uit Barceloita van eergisteren heeft Sabalis aan al de dagblailen van Uipoll verboden te verschijlien met oplegging eener boete van 500 realen bg eene eerste en vau de doodstraf bg eene tweede overtreding In de dorpen nabij narce ona werd den I Iden ern valscb alarm gemankt gemaakt als waren de Carlistcn in aanlorht Al de vrgwilligers snelden te wapen doch er kwam geen vijand opdagen London I4 April In de Kaapsehe bladen wordt geconstateerd dat de Ashantijnen de Fantijnen hebben rsUgaQ in bg de afzending van bet bericht slechts 14 aren van Cape Coaat Caslle verwgderd waren Aan do Kaapkust lagen vier Engelsche kraisers voor anker PartJS 14 April De beer de Rémasat heeft aan de kiezers eene circulaire uitgevaardigd waarin hg o a zegti Ten alle tijde onder alle Regeeringen ben ik een voorstander van vrgheid gegrond op regeering niet op voortdurende revolutie Ik heb altoos alecbta een gematigd gauvernement hetwelk zijn kracht ontleent aan het vertrouwen des lands houdbaar geacht Hg wgit op zijne vriendschap met Thiers en verklaart zich te zullen houden aan de politiek die Ama in zijne redevoeringen en boodschappen beeft bloot gelegd dat wil leggen de politiek waardoor de vrede aet het buitenland en de orde in hot binnenland is hersteld de Bnanciën in een beleren toestand zgn gebraoht on het repnblikeinach Oouvernement duurzaam is gemaakt Belgrado 14 April Tot leden van het Ministerie zgn benoemd Ristics Minister President en Buitenlaiidsche Zaken Panto Jovanovic Financien Auzakovic Biiinenlandsche Zaken Bescbjanin Oorlog Alitnipioe Openbare Werken Nobakovic Eeredionst en Man o Lnzarevic Justitie allen behoorende tot de gematigd politieke partg Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van den 2 April 1 873 P 8 veroordeeld tot eene geldboete van 1 of subs gevangenisstraf van een dag wegens het te Gouda met een kruiwagen niet beladen met glas of aardewerk buiten noodzaak borgden van ccn met klinker bestraat voetpad D B veroordeeld tot eene geldboete van f 3 of subs gevaiigeniistraf vau een dag wegens het te Quuda laten stilstaan van een met een pnnrd bespnn nen voertuig zander dat hij ala eigenaar of een ander gesohikt persooo de tengels hield of onmiddelijk bg of voor de bespanning was geplaatst L H V L veroordeeld tot eene geldboete van 6 50 of subs gevangenisstraf van twee dagen wegens het maken van nachtelijk burengerucht tot verstoring van de rast der inwoaeis J H veroordeeld lot eene geldboete van 10 of subs gevangenisstraf van twee dagen met verbeurd verklaring van de in beslag genomen ildttrik en bevel tot derzelver vernietiging wegens het zich bevioden in bet veld buiten openbare wegen en voetpaden met een wildstrik A V d P veroordeeld tot twee geldboeten van ƒ 10 of subs gevangenisstraf van twee dagen voor elke boete met verbeurd verklaring der vijf in beslng genomen Beuren wegens het visscben in een anders vischwaters zijnde geen rivier stroom mi er of plas en niet uitgezonderd bg art 13 b der wet op de jagt en vis iherij terwijll het water met ijs bedekt at Zonder voorzien te zijn l op behoerlgke visehaktc 2 van een schriltelijk bewijl van vergunning vau den eigenaar of rechthebbende op dit vischwater tn 3 van eene toettemming vau den comBitaaris des konings in de Provincie Zuid Hoilanil K J veroordeeld tot twee geldboelen elk voii lO ofssba gavangenisatraf van Uee dageu voor elke bur te uiit verlwurd verklaring van het gebezigde viachtui de aa schaai en beveel tot derzelver uitle vering ol betaling der geschatte waarde a l 50 cent en met bepaling imlieii hij in gebreken bigft om binnen twee maanden na aanmaning hieraan te volüueu zuik zal worden verv mgeii geraiigenissrtaf van eeu dag vtror gelgke overtreding en alle in de kosten des uuuda luvurduibaar bg Igltdwang Burgerlijke Stand Gaaoarai U April Adolphiaa Coraclu Cbsrlottfl ll lifliaioi oudert W Weroluk en A M C van HAveftteijn U Aron ooderi B M Catt en H Wittteiju Ovkunum 11 April C vin gtnadm Wed J Spragt 71 J 12 K van der Driaij lU w ADVERTENTIËN Voorspoedig van eene Docbier beralleii A M C WEBNINK TAM RaTKSTKUH De ondergeteekende beMngt zgnen hartel ken dank ook namens zgne Echtgenoot voor de vele bewgzeu van achting eu vriendschap ondervonden by bet HËRDKNKEN vau zijn VIJF ts TVVINTIÜ JARIG in DIENST ZUN by den Heer Jxa BOST Huis en Bytuigscbilder alhier aan wien by benevens aan zyn Echtgenoot oprechten dank toebrengt daar by niet alleen op gulle wyze werd onthaald maar hem nog bovendien een prachtig CADEAU ter hand gesteld werd terwgl hy tevens dank betaigt aan zyne metgezellen dieniets onbeproefd hebben gelaten om zoowel winkel als feestzaal Inisterryk te versiereu G Mda 14 April 1873 B BOER Dé ondergeteekenden in dienst van den heer Jac rost Huis en Rytuigschilder alhier brengen door dezen aan hunnen geachten patroon HULDE en DANK voor de vele bewgzen vau sympathie door hem aan haunen medegezel BEBNARDÜS BOER by gelegenheid van diens Jnbelfeest betoond P J REVET G GRüENENDAAL P J BERTELS A BABOUW F VAN WAAS Gotida 15 A pril 1873 BOÜWVEREENIGING SPAREN DOET GAREN VEliGADERING op Vigdag 18 April s avonds 7 j nre op de büveuziuil van het koffiehuis iHAttMoNiE op do Markt ter vaststelling der Statuten Tot deze vergadering worden dringend uitgenoodigd allen die op de circuluires hebbeu ingeschreven of zulks bi loofd hebben to doon DE VOORLOÜPIGE DIRECTIE Kerkelijke Verkiezingen Met het oog op de Stemmjug van 21 April a 8 nemen ondergeteekenden de vrijheid de Stembevoegde Leden der Hervormde Gemeente op te roepen toteene VERGADERING te houden in de zaal Kunstmin aan de Boelekade alhier op WOENSDAG 16 APRIL e k s avonds ten half acht ure ten einde Gandidaten te stellen voor de vacatoren in de collegiën van Kerkvoogden Notabelen en de Commissie van Oppertoezicht J W A ROUAARDS D ROUTER W VAN ELDEN G STRAVER J IJSSELSTIJN W KROMHOUT J M NOOTHOVEN van GOOB Gouda 14 April 1873 vaoRLoopie rerigt AMSTERDAMSCHJB WINKEL MARKT A 148 Bij deze heeft de ondergeteekende de eer Gouda a geachte Ingezetenen te berigten dat hy voornemens is met primo Mei a s eene affaire te openen tot verkoop van ZALM HARING ANSJOVISCH MINERALE WATEBEN SPAANSCHE FRUITEN LIMOEN en CITROENSAP benevens allerlei INGELEGDE GOEDEREN enz enz Tevens zal ik eene NETTE SALON inrigten tothetgebrtiik van verschillende Ververschingen Voorts belast ik mg voorloopig met bestellingen aan te nemen tot de leverantie van alle soorten van VERSCHE ZEEVISCH welke het seisoen oplevert Met achting Gottda ÜEd Dw Diehaar April 1873 E OUTMANS Ja Aanbesteding x Op MAANDAG den 28 APRIL 1873 des voormiddags ten elf ure zal onder nadere goedkeuring door de Commissie belast met het beheer vnn den Weg van de Hoflaan naby Rotterdam naar Gouda op het Raadhuis der Gemeente Moordrecht bij enkele inschrijving worden AANBESTEED Het onderbouden van de met JUinkertsteen bestrate en begrintle gedeelten benevens de hegbeplantingen scheringen enz van den WEG van ROTTERDAM naar GOUDA tusschen de Hoflaan bij ROTTERDAM en de Mallegatsluis bij Gouda ingaande den 1 Mei 1873 en eindigende den 30 April 1876 De biljetten van inschrijving moeten worden ingeleverd op het Raadhuis der Gemeente Moordrecht Het bestek ligt ter lezing ten Raadhuize van de Gemeenten Moordrecht Nieuwerkerk op d Yssel Capelle op d Yssel en Kralinpen en vooits te llottenlam in het Nederlandse te Wapen en de Groote Romein en te Gouda in de Zaln en Tivoli Inlichtingen zijn te bekomen ter Seoretnrie der Gemeente Moordrecht en bij den Opzigter J OUDIJK te Nieuwerkerk op d Yfêel De Commissie voornoemd J OUDORP KORTEBRANT Voorzitter 3 J SNEL Secretaris