Goudsche Courant, vrijdag 18 april 1873

I VrUdag 18 April N 1349 1873 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDtieblad voor Gouda en Omstrelien De inzending van advertentiön kan geschieden tot één xmr des namiddags van den dag der uitgave Publieke Verkooping tea overstaan van don DenrwaardSr B H VAN BE WEEVE op VRIJDAG den 18 APRIL 1873 des morgens ten 10 ure aan den Nieuwen Toegangsweg uaar het Station te Gouda van de voor dat Werk benoodigd geweest zijnde MATERIALEN bestaande in Dennenplanken zwaar 5 bg 28 cM en kng 6 meters Kruideelen Palen Vlotdeelen Ribben enz Voorts eene groote partij NIEUW EIKENRIBPLAATHOUT enz Inktpraeparaten Al mijne tannin aliiarin analin salon zwarte gallusschrijf en andere inktsoorten en stempelinkten zijn volgens de nieuwste beginselen der wetenschap verbeterd en onderscheiden zich door hare levendige kleur groote vloeibaarheid en het snelle droegen van alle andere inktfabrikaten De copiëerinkten leveren nog na eenige lagen scherpe afdrukken beschimmelen niet en geven baJf met water vermengd goedkoope en goede sehrijfinkten Verkrijgbaar by ieder o lied boek en kantoorhandel Emmerik H VOD GIMBORN Apoth en Fabrik v hem teohn Pra3paraten Het meer en meer zich uitbreidend debiet van Pr J G PÜPP s Anathcrin Mfliidwatcr is wel het beste bewgs voor de voortreffelijkJieid daarvan en mag daarom ook met h t grootste vertrouwen aan ieder voor t onderhoud en de reiniging der tanden even als tot genezing van reeds aangevangen ziekten der tanden en van het tandvleesch worden aanbevolen Pr s per flesch 1 75 Dr J G POPP s Analhcrin Tandpasta is voor het onderhoud der tanden in tbjjzon ler voor reizende menschen aan te bevelen idaar bet noch door schudden noch door lageJJksch gebruik kan bederVen PrjJB per doos 1 50 Te fVrijgen te Gouda bg L Scbeuk winkelier op de Hoogstraat wgk A 123 te Rotterdam bij ¥ E van Santen Kolff apoth en A 8chipp r ijn O b naiiw porceleinwiukel te s H ige bij 1 L F C ènjbilié apoth te Ledden by E Noordijk j te Utrecht bg F Alteiia apoth te Amsterdam b F van Windbeim C verkoophuis l Ondewater bij T Tan Vteumingen j t Scbo boven bij A Wolff ATTENTIE D LENSVELT op de Vest bg de Franken trast te Rotterdam is dagelijks van Rotterdam kosteloos te ontbieden tot totale nitroefling van ALLE INSECTEN hoe diep ook in Huizen en Schepen verscholen onder iets los te maken of te beschadigen en spoedige bewerking Desverkiezende één jaar aa de zuivering betaling Verder voorname Getnigschriften ter inzage Tevens zjjn ie onfeilbare middel n verkrggbaar voor Wandgedierten voor Ratten en Kuisen voor Krekels en Bakkerstorren voor Mieren voor Vlooijen en voor Motten 6 Gulden per flesch met accurate gebrniksaanwijzingen Een flesch ie gcnoegwiam om een Locaal Kamer of Zolder geheel te zuiveren Geliiigfschrifl De ondergeteekenden J HOUTZAGER ZOON te Delft verklaren dat zij het middel tot uitroeijing van WANDGEDIERTEN van den Heer D LENSVELT Fabriekant te JïotUrdam in een der te Delft staande huizen hebben aangewend tot zuivering van Wandgedierten en welker aanweuditig die zeer doelmatig is tot volkomen zuivering geleid heeft Aan een ieder die met bedoelde plaag in Huizt n of Schepen behebt is wordt het fabrikaat en de methode van genoemden Hr LENSVELT in het bjjzonder aanbevolen i HOUTZAGER ZOON Delft Jong 1871 Mr Schilders HAATSCBAPPIJ VOOR lABDOllfTBIHNINB gevestigd te APELDOOM Goedgekeurd bij KoninkUjk Besluit van 10 Februarij 1873 No 8 Cominissarissen O oer der ord te APBUKIOEH Jhr Mr J F H v d PELTZ lid van Gedeput Staten van Gelderland van den Eikenkroon A J Baros SCHIMMBLPENNINCK v d OIjÉ tot hÓeVELAKBN W van Provinciale Steen President der Geldersche Maatschapfnj van Landbouw Burgemeester van Nijkerk Nijkïbk D VREEDE Grondeigenaar W Dr M SNELLEN Grondeigenaar Ut m Directeur u 3 B SNELLEN Secretaris j Ridd der orde van den Nederl Leeuw J GREGOOR 3 Geldleening groot f 1 250 000 veirdeeld in 5000 Obl ó f 250 aflosbaar binnen 40 jaren a Pari en met de navolgende PREMIEN in VASTGOED tergezamentlijke waarde van 150000 22000 4500 2500 lOOÖ 120000 De landhocve AKKEROORD onder Moordreeht met HEERENHÜI8 BOLHDLiüJ GEHOUWEN enz groot ongeveer 50 bunder De boerderi VBLDHJBEM onderjl m mA groot ongeveer 20 bunderDe boerderij VBELÜST onder Mijdrecht groot ongeveer 4 bunder De katerstede DONGHORN onder Arnhem groot ongeveer 5 bunder De woning KLBINZORO met TUIN onder HaarUmmerrneer groot iongeveer 20 roeden is 150000 te tarnen Prcmietrckliingf 2ö April 1073 De Leening is gewaarborgd l Door het Kapitaal en de verdere bezittingen der Maatschappg 2 Door een speciaal daarvoor verbonden Waarborgkapitaal groot 600000 effectief den 29 Maart 1873 ingevolge acte van dien datum gedeponeerd bjj d NED ANDSCHB BANK afzonderlek beheerd onder toezicht eener bjjzondew Commisiie bestaande uit de Heeren Westendorp Comp Burlage Zoon Amuerdam m Commanditaire Vennootschap LEMS EHIÜSMA te Arnhem De OBLIGATIEN worden uitgegeven a 80 nmkende 200 per stak en zgn verkrijgbaar te Gouda bjj de Heeren Wed RNOX DORTLAND en Gcbr BIEZEX AAR T Ramp en W Roeicvccn in Co bieden zich aan als tot het AANLEGGEN van PLANTSOEN m BROEÏERIJEN nz Adres Lange Tiendeweg D 61 Openbare Vrywillige Verkooping VAN DE STOOU OLIESLMSIJ te Bodegraven Waarschuwing Ter voorkoming van bedrog wordt een iedet attent gemaakt dat het eenig aUdén echte on vervaUcke UNIVERSEEL ZUIVERIN68ZOÜT proefondervindelijk als het beste middel tegen alle maagkwaten bekend in heele pal n a 60 ets in 83 ets en tot proe eming in V pakjes a 18 ets is verkrggbaar te öoa bjj L Welteb Gouwe L Schenk Hoogstraat J C ZEI DENMJK Markt en P J MblkEet Haven En ïn de andere plaatsen in de bekende depots Br ochu res over gebruiken Getuigschriften gratis 1W Bij aankoop van dit artikel wachto men zich voor schadelgke namaaksels en lette er naauwkeurig op dat elk pakje tot waarborg der echtheid de naamteekening draagt van H VON GMMBO E N Apoth en Fabrik van chem techn PrffiparateB Emmerik a d Rjjn met het daarbg behoorende hecht en sterk en zeer onlangs nieuw gebouwd HEIEUIENHÜIS met TÜIN en ERVE en GROND een en ander hg uitnemendheid gunstig en voor de Olie en Koekenslagerij allerdoelmatigst staande en gelegen aan den Rijn in het betón van het dorp en binnen Bodegraven De veiling op DINGSDAG den 29 APRIL en de toew zing op DINSDAG den 6 MEI 1873 beide des middags ten 12 uur in het Logement HUT Schaakboud bewoond door A W vam Werkhoovbn aan den Kleiweg te Gouda Nadere informatien zgu te bekomen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddin rveen of bij den Heer J MULDER Mr Timmerman aan de Karnemelksloot te Gouda Zie verder de Biljetten CuHda Dr ik viiu A Brinlcmna De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Iliilleolaiidscli Overzicbl VoIkciis tic in hoofdzaak overeraatemmende berichten vnn otidcrsoUeiHeii blulen der Fraoscbe boofdütad heeft de niimütcrraad jl Zaterdag gewichtige besluite genumeii Het Journal ojleiel had tot dns cr alechta van acht dep irteineiiten de kiezers opgeroepen terwyl eiietgk in elf departementen afgcvaardigdea moeten gekozen worden Voor bet departement der Rhone werd de grund der uitzondering gezocht in de omstandigiieid dat de regeering berreead woa voor onfert Keldheili ii te Lyon naar aanleiding van het opheffen drr centrale mairie aldaaf alaook voor het atellbü der cindidatuur ran Barodet als een protest tegen de Nationale Vergadering en hare begina ien Ilèide faaaet grsdeueu die rroogsr mogen gegoideu hebben bestonden later niet meer De tweede stad van Frankrijk bleet rustig ondanks alle sombere Toorspellingcn der iegitioiisten Aiin den anderen kant werd ile caiididatuur ran Uarudet te Parys roorgratrld zood it de p giiig om hem uit de Nationale Vcrgaderiii ie weren duor den kiezers in de plaats waar hij de meeste kansen had het zwygen op te legioen als mislukt te beschunwcn was Onder dc i umstaiidighedeii kon men niet bij het eerste besluit vulharduii te meer daar er voor de overige departpiiifuti u ppii enkele reden bestond Kwiehteiidc voor de prt ssie Helke van alle zijden op bem geu feiid wi rd heeft ilc miiiisterriiad Zaterdag eindelyk bislo en de uitronderingen te luti n varen derhalve verkiezingen uit te schrijven in alic departementen wu ir verkiezingen moeten plaats vinden Het desbelrelfrn le deereet is reeds in het Journal qfficiet verscliem n Door ilen dood van de heeren Morel mi Saint Mare Girardin is thans bet getat vacante plaatsen gebracht op i Het komt ons voor dat de regcering te Parijs zich een gevoelig nederlaag bereidt schoon het niet te ontkennen ia dat de kansen van de Bémuaat jn de laatate dogen zeer verbeterd zijn De hoop op het terngtrekken van B iradet zal ijdel blijken te zijn daar hy even ola de miniater de llémuant een circulaire aan de kiezers gezonden heeft Die van den miuisteroandidaat vojgi onder onze rubriek Frankrijk Volgens telegram zegt Bnrodet in zijn manifest dat zijne candiilatuttr het symbool is van de solidariteit die er luasohen de steden van Frankryk bestaat tot verdediging barer gemeentelijke vrgheden Verder zegt de heer Uarodet dat hy door de democratie te Lyon gezonden is om aan te dringen op de onmiddellijke ontbinding der nationale vergadering op de ongeaohondeo handhaving van het algemeen stemrecht en op het bijeenroepen eener enkele kamer binnen leer korten tgd De half offioicelo Bien puHie egt dat Buffet en Thiers op de laatate soiree zich langen tijd recht hartelyk met elkander hebben enderhoudeii De Duitsohe Regeering heeft eenige dagen geleden weder 260 millioon ontvangen in afkorting van de oorlogskosten op het vierde milliard is daarmee afbetaald 760 milliorn De Avenir national zegt dat Thiers na de vacantie een boodschap zal richten tot do Nationale Vergadering waarin het getoolen der Regcering over de ooustitutioueclc wetten zal worden megedeeld eu worden verilaard dat de Begcering zich vereenigt met bel voorstel van Marcel liarthe bepalende de ontbinding van de Kamer tw e maanden na deODtraimiug Heel waarschijniyk ziot het bericht er niet uit De burgemeester v n StMitaburg Lauth is bij keizerlijk besluit afgezet omdat hij zich onderscheiden malen voor het hersUl ia Franachen in den Elzos verklaard had Een J5 tal leden ran deo Gemeenteraad hebben tegen de nf rtting van den Bargemeester Lauth geproteslcird caomede tegen het besluit wairbij aan deu directeur ran politie Bock als Regeeringa eomnisaaria tijdelijk de betrekking van Burgeaeester ia opgedragen een besluit dat genomen is op grond der wel van 34 Februari 1S72 In het protaat wordt gezegd dat de haar Lauth slechts in een printe bijeenkomst en als particulier heeft te k ennett gegeven dat hg alleen in de hoop op de terugkomst der FniDSchen in lland is geblertfk De wettigheid ran zijua attetliiig wordt alsm Mit ld Verdsr wonlt ge egil d it de heer Back niet de roor a rdeo in zich vereenigt om het voorzitterschap van den Gemeenteraad waar te nemen De Ucgeeriiig heeft tengevolge van hel protest op grond van ari I S der wet van I SAS den Gemeenterasd voor twee maanden geschorst en den directeor van policie Bark beitst met het waimemen der fuoctiën van den Gemeenteraad I e uitraiuontaiien beproeven tegenwoordig ook in Italië door allerlei kunstmiddelen het volk op huu hand te krijgen hun werkza imhcid neemt net drn dag loc en onlangs zijn zij up het deiikiieetd geko men om bedevaarten te organiseeren naar heiltge pinntsi n die in Italië in menigte bestaan t is in lavolging van Liurdcs Salette enz bestaat er in een of ander disirict dat iets belooft toevallig geen heilige pbuts dan zijn er pastoors genoeg die voor madonna willen spelen Thans heeft men het oog gevestigd op Assiai in Umbnc mnar de bedevaart zal of niet rustig afloopen üf ingetrokken moeten worden want de liberalen hebben besloten zich te verz tten tegen het kerkelijk misbtar dat z j beschouwen als een middel uitgevonden om een demonstratie te doen voor de wereldlijke beeraoliappq ran den Paus Volgena de Voce ilet a Vtrita wordt de Pnus weer beter en zijn de berichten over zijn ge ondheids oestand weer overdreven geweest Minder gunstig luiden de berichten van de Fen nlla de paus ron voijrens dit blad nog altijd veel pijn hebheii in de linkerzijde eu volstrekt geen eetlust Volgens tie 7 Vjer fl wil de Paus eenige kardinalen benoemen o n de heeren UermUlod Lachat Ledochowski Manning Ketteler in een woord de hoofdeu van den strijd tegen den Slant FHANKRUE Hauat weerspreekt de tydin dat de heerGootantBiron zijn ontslag denkt te nemen ah Fransch gezant te Berlyn onmi ldellijk na de ontruiming van het grondgebied De heer Thiers heeft dezer dagen den heer Gontant Biron bij zich op audiëntie ontvangen en deze moet toen hoogst bevreili ende verklar ngeu hebben afgelegd tinng iaiide de er ietiende staaikuiide der Duitsctie regeermg te eiio er Fiankiijk Vuór zijn gesprek mi t den heer Tliicfj had de gezant een conferentie gi h i met den minister v ui builunlandschc z ikoii llij begeeft zich thans naar ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaateruimte Afzonderlijke Nommers VUP CENTEN de baden in de Pyreneen nuiar zal niet lang kannen blijven vermits bet aanstaande huwelijk ran prins Albrecbt zijn tegenwoordigheid teBerlija vereischt De heer Dorian oad miniater van openbora werken geduremle het beleg van Parys ia overleden In de ïempeletraat Ie Parija ia Woenadag jl een bijeenkomst gehouden der afgevaardigden ran veertig arbe M reenigingen met het oog op het zenden ran werklieden naar de Weener tentoonatelling De koateo zullen door vrijwillige bijdragen worden botfcden welke bijdragen in ecu gemeenschappelijke kaa rloeies De inschrijvingen voor hetzelfde doel in de bnreaax van deo Cortaire gestort bedragen 21 381 fr De beer Victor Hugo die eenige malen millionair ia gaf 100 b Dit il wezenlyk niet veel an hem die beweert de groote voorvechter der democratie der arbeidende klasse t weten Het leilaehip Loirt vertrekt tegen den 16de luuu icairKaledouie In het geheel zal deie bodem 1400 personen aan boord hebben de equipage debannelingen benevens hunne vrouwen en kinderen en de nilitaireo De circulaire ran den heer de Bémnsot minister ran baitenlaodsebe taken aan de kiezers in het departement der Seine waarvan in ona orerzicht melding ia gemaakt luidt sla volgt Het departement der Seine zal binnen kort een vertegenwoordiger kiezen Sommige geachte iiige eteneu hebben de welwillendheid gehati mijn naam te noemen en dien in verband te brengen met de gewichtige hall leliog waardoor de bevrijding van ona grondgebied is verzekerd Ik kon voor zu k eene eer niet ongevoelig zijn en reeds uit d inkbaarheid alleen kon ik die aannemen Verkozen ts worden in Frankrijks hoofdatal op nelke de aand icht der geheele wereld gevestigd i daarin zon ik mijne hoogste eer stellen het zou voor mij de schoonste beloo ning zijn f Na bijna mijn gebeele leven in die st id mijne geboorteplaats te hebben doorgebracht meen ik my ontslagen Ie kunnen achten van eene opsomming der beginaeleu die ik op mijn loopbaan ateeda heb gevolgd te allen tijde onder alle regeeringsstelsels heb ik steedf de rrijheid gezocht bemind en gewild die gegrond is op de heorsohappij der wet en niet op roortdurende revolutien Ik heb nooit iets anders houdtKiar geacht don een gematigd goavemcmeut hetwelk zijne kracht ontleend aan het vertrouwen des lands Door eene vijftigjarige vriendschap met den president der republiek verbonden heb ik uit volle overtuiging de politiek aangenomen en trouw ondersteund die hij reeds zoo herhaaldelijk in zijne redevoeringen en boodschappen heeft uiteengezet dat wil zeggen de politiek waardoor de vrede naar buiten bevestigd de kracht vaa den staat door herstelling van financiën eu leger versterkt het republikeiasch bestuur tot een duurzaam en geruststellend gouvernement gemaakt en vóór alles de bevrijding van ons grondgebied mogelijk geworden en bespoedigd is Die politiek moet thans nader warden bevestigd door reeds lang aangekondigde en onlangs in de nationale vergadering goedgekeurde wetten Mijns inziens kunnen die niet anders ten d l hebbeu dan bet bestuur der republiek te organiacaren en het tevens te bevestigen door rej eliuatige instellingen in overeeiistemniing met de erv iriiig van alle tijden en gegrond op hit bchuiut van liet algemeen stemrecht