Goudsche Courant, vrijdag 18 april 1873

Een voorstel tot af en oversehfgving van posten op Ie begrooting van uitgaven dienst 1873 Te benoemen een hulponderwijzerea aan de jonge jufvrouivenscboul Voor de Beohtbank te Botterdam stoaden eergis teren twee personen teraoht wegens opliehterij Zij hadden zich te fionda vervoegd bij een agent van een rempla anteubureau waar een hunner zich als plaatsvervanger voor de nutionale militie besehikbaar stelde terwijl de ander als diens aanbrenger fungeerde Zij verklaarden daarbij dat er voor zijne indiensttreding geene verliindering bestond en in het bgzonder dat de adspirant ongehuwd was £ r w r l daarop een contract gesloten waarbij een der bekl zich als plantavervanger verbond tegen ƒ 4üü waarvan hij ƒ 20 en zijn makker f ontvingen Later bleek dut hij die zieh verbonden had gehuwd was De Rechtbank verklaarde heden den bekl schuldig aan bedriegclijke oplichterij oam hun arraoodigen toestand en de tirug ave van het wkregen geld nis verzachten ie omstindigheden aan en veroordeelde hen ied r tot cene cellulaire gevangenisstraf van twee maanden Maandag den 14 dezer werd er in het schdllokaal te Lekkerkerk eene openbare uitvoering gejreven i door het zanggezelsohap Lekkerkerki IWanueukoor ouder leiding van den hepr Bcrkoowcr Hulponilcrwijzer aldaar Het net versierde lok tal kon het aanzienlijk getal toehoorders opgekomen zoowel uit Lekkerkerk als omliggende gemeenten iiuuwelgks bevatten De nommers van het programma werden Hink uitgevoerd even als de vojrdraehtcn die iu de pauzen geleverd werden Verdienen dergelijke uitvoeringen lof en medewerking nog meer rgzen zij in de algemeene nelitiiig wanneer zij even als hier gegeven worden met het doel den armen tot oniterstund te zijn Eere daarom aau Lekkerkerks Mannenkoor eere aau den verdienstelgken Directeur en cere aan alten die het hunne bggedragen hebben om het s hooiie doel te bevorderen In een II Zaterdag in de residentie gehouden vergadering van het gewestelijke bestuur van Zuid Holland vnn het Nederl Oiiderw Uun is bepaild dat de gewone vergadcrinj dit j lar al gehouden worden te Leiden Het gewestelgk bestuur Uestnat voor de drie volgende jaren uit ile heeren l autier Denuld Hofman en Sehiniil v n den Hang als uitvoerende commissie eu de h erjin Goedhart van Dordrrclit van Dijk van Leiilim Labberton vnn Albtasserdain van Veen yaa Delft en Lilleinaii van Moordrecht Gisteren zijn in den Haag de provinciale ncteciameiis nuiigeniiigcn Vierhonderd nspiranten hebben zich dnarvuor sangcj eveu eu wel 54 hulpuuderw 90 hoofdond 43 ouilerwijzers voor Kransch 10 voor fcliigelsch 10 fruor Duttsch 30 voor wiskuii Ie 7 voor gymnastiek 6 voor teekeuen en twee vour landbouwkunde 23 hulponderwijzeressen 11 buo donderwijzeresseu 20 ondenvijzcrcsscn voor Frausuh 2 7 uur Engelsch 13 voor Duitsch 1 voor gymnastitk 1 voor leekenen 48 voor handwerken en 4 huisouderwijzeressen Nadat de gemeenteraad van s Gravenhage den grond voor t stichten van een prot kapel te Scheve niogen nabij t Badhais had afgestaan is t kapitaal voor den bouw reeds in zooverre gevonden dat de kapel nu welhaast zal verrijzen De tweede kamer der staten generaal is tot hervatting barer werkzaamheden bijeengeroepen tegen a mstanudeu Dinsdag den 22u dezer Het heerlijke Icntowedcr 4 itó rder nan den Pinkslerdau aan een PaaschmnandJj denken deed lokte Maandag een bmtengewoan groot aantal inwoners van de omliggeude plaatsen naar de iioofdslnd Langs alle wandelüreven eu vooral lU het Haagschc lluseh de Scheveningsobe boschjes en lungs het kii niial wemelde het dan ook van Kutgnnger en igtuig ii De etnbliisemeiiten te Schcveiiiugeii voor zouver zij geo ieud zijn waren Toor hot saiioen vrg druk bezocht Aan de stations zoowel van het liijnspoor als van het Hollnndscbe spoor heersohte groote levendigheid Langs de lijn s llngo üonda van don ligi spoorweg werden gedurende het l aaschfci st iiiier dau 2500 personen vcrujcrd terwijl het aan het station van den lloUandselieii spoorweg gisteren en vooral des avonds zoo druk was dat meer dau 6ïi exiratrein noodig was om de bezoekers huiswaarts te vertoeren Het Verslag der Tweede Kamer over de wijziging der militiewet strekkende tot afseholliiig der iliint vervanging en nommerverwisseling behelst anti iir uitvoerige gednohlruwissijing ovit het voorstel M en over het verband net de ulgeineeue orgmiibaUe Fnakrylc ia thans kalm en rry aecr dsu ooit if bet jui aeeater ran zyn lot Op dit plechtig o bUk zal Parys au den afgeraardigde zyner keuze graote wrpliehtingen opleirgea want de edele veste zal fcare belangen aan hem loevertrouwemle van hem rerlaogtD dat bg optreedt alt afgeraardigde niet enkel vaa eeue atad kaar nu d gekeeU notie D ü i T S C H L A N D tn de Weinr ZeUtilig kovA voor een uittreksel dit en officieel verslag betrelTende de toestand van ËlausLotharingen waarvan de koofdinhoud is als rolgt Het aantql atiafreehtelyke vervolgingen gedurende tiet jaar 1372 klom nirt too hoog als in vroegere jnrea in bet algemeen keeft de k ilmc houding der iMvolkiug aan de rechtliaBkeu ea koven de gelegen4ieid gegeven m de wetten in milden zin toe te p J en De feden der verschillende jury s hebben zich ge toa v v u hunne mueilgke plichtea gekweten en bij de behandelii g vau liechtszaken is b t gebruik der UuitscUa taal ze r toegenomen Anntnerkelijk is hrt aantal advocaten notarissen en beambten b de rcelitbiiukcii en hoven dat in 1872 ontslag heeft a iiigevraa il lïij velen moet de oor i ik dtfrvau wurdea gezucht iu het feit dat zg zich indertijd ten gunste van Öe Frniiscbe nationaliteit hadden verklaard maiir ook andere retlencn hebbeu velen laartoe genoopt Daarenboven zijn ve e dergeiijle personen uit huuue belrekkingen ontzet Het heeft echter tao de regeering weinig bezwaar opleverd om ie titularissen in de opengevallen plaatsen te benoemen Voor eeu groot gedeelte zijn de nieuw benoemden Elzas Luthsringers j vooral is dit het geval jaet de Boitrisieu waarvan meer d in de helft tot At iubaorliiigeu behoort Wat de betrekkingen van limbteaaren en beambten bij de rechtbanken en koven betreft daarvoor boden zich slechts enkele inboorlingen aa4 4ecea zij derbalve bgua allen uit andere Daittcha staten herkomstig Hen verwacht dat de regeering bij de hervatting ifaxt xitting aan de Agktdag eon wetsontwerp zal aanbieden strekkende om Ëlzas Lothnringen met 1 Jaawri 1871 op te nemen in het Rijksverband en de Bijkseonstüutie ran dat aogenblik ran kracht te verklaren iu de nieuwe provincie BINNENLAND OooOA 17 Apbil Gisterenavond werd iu de zaal Kunstmin eene vergadering gehouden tot bet stellen van candid ten v or 4e vacaturen in de eall ien van Kerkvoogden Notabelen en de Commissie vno üppertoezieht bij de Hervormde Gemeeule ulliier De vergadering was bijeengeroepen door de hee en J W A Eogaards Ü Kuiter W vau KIdea i Stiaver J IJssclstjii W Krooliout en J M Noothoven vau Goor de erstgeuoemde fundeerde als voorzitter Nadat een canJidoteulijst was opgemaakt werd door 56 swmbevocgde leden aan de verkiezing deelgenomea die tot resultaat bad dat gekozen werden de eandidaten voor het Oollegie van Kerkvoogden de aftredende leden J A Semy met 49 C Knaap met 43enC Hoogenboom aet ii ateBmen roor het CoUegie van Notabelen de aftredende leden H Overeguder met 49 J F C Prinee met 49 W de Jong met 46 O N de Vooijs met 38 en C Kerkhof met 36 stemmen en voor de buiteu won vacature de heer C J C Prinee met 34 tediBen voor de Commissie w n Oppert oeziebt de aftredende leden 1 i Braggaar met 49 W Post Drost met 48 G de Jong met 48 Dr D Terpstra roet 48 en H van Zaneo met 46 stemmen en roor de buitengewone vacaturen de beeren Dr M A G Vorstman met 49 en A Sehoneveld van der Cloet BMt 30 stemmen Z II heeft herbenoemd al burgem der gem ekendorp I n eniigevetde en Papekop den heer O A Maller seeretaris van eeritgcmelcle gemeente Z M heeft benoemd hg het 4de regiment infan4etie tot kolonel en commandant van het corps den lait kèlonel C L Loder van het 8de regiment en 4at Isten luit den 2den Init C Bakker van ba VERGADERINQ vak bin GEMEENTERAAD Vrijdag den 18 April 1873 des namiddags ten téa ore waarin zal worden behandeld Een verzoek van den hilpondenrgzer ¥ BronwW a eervol onielag nit die betrekking v Het voorrtel om het in orde brengen van het arA ehirf op te dragen aan de heeren Scheltema en Teb des legers en der levende strijdkrachten De commissie van rapporteurs is het eens met de hoefdbedenking iu de afdeelingen geopperd dat het wensehelijk en noodzikelijk is dat een zoo gewichtig vraagstuk niet tot oplossiug worde gebracht dau wanneer de kamer tevens in de gi legenbeid zij gesteld over eene algemeene herziening van de wetten op de militie eu chutterij te oordeeicn Door het ontwerp zooals t daar ligt zal het doel niet worden bereikt Naar wij vernemen is er sprake van om delnvalideiihui eii te Bronbeek en te Leiden op te heffen eu iu plaats van opneming in die gestichten den gepensioneerden door hooger pensioen of gagement in staal te stellen zelren in liuu onderhoud te voorzien en meer vrijheid te genieten De hoofd en andere oflicieren bij die instellingen zonden dan voorverre zij daartoe geschiktheid bezitteu weder in activiteit bij het leger hier te lande of in Indie kunnen gesield worden Bronbeek zou aJsduo voor een geneeskundig of ander museum worden iiigericlit Men leest in de Staait eouraitl Naar aanleiding vnn het i de dagbladen van den 13ileu dezer opgenomen Heuter lelegram uil l enang waarin werd gezegd drit versterking van de naar Atcbiii gezonden iroepeiim ieht as aangevraagd zijn van de liiditche regeeriii inlichlingeu verzjcht Deze ziJHg even bij een Dinsdag morgen ontvangen teiegnai nuaruit blgkt dat geene versterking was ge rraagd maar alleen aanvulling van ammunitie voor de marine en toezending vnn de achtergebleven ar tilleriepaarden Ken en ander was sedert verzonden Dinsdag heeft het Hoofd comil van het Koode Kruis ta a Gravenhage eene torn van ƒ 25 000 ter beschikking gesteld van bet Centraal Cuniitc van het Hoode Kruis tellala in ten einde daarvoor aan te koopen zoodiiuige hulpmiddelen tot verpleging en hulp aan zieke en gewande krijgslieden die het bestuur aldaar noodig en weuschelijk mocht achten tgdens den oorlog met Atcliin Met de den 20 ten dezer vertrekkende mailboot worden voorts verzonden i 1000 halve kilo s rooktabak 300 halve kilo s pruimtabak lOUO houten pgpjes 4000 korte aarden pijpjes en eene verzameling lectuur Gisteren werd per telegram aan het Neutraal Comité te Batavia kennis gegeven van het uit de Algemeene Kus der Vereeniging geopende erediet De noodzakelijke of gea eiischté verplej ini S imddelen zijn op eeu niet groeten afstand te verkrHgen en ilzou kan het leger in Aleliin binnen acht ducii reeds in het genot zijn der bulpiniddelcn dour hel NeJcrloLdsolie Koo le Kruis verleend Aan persoonlijke hulp u t Nederland i geen behoefte het allerminst aan die van vruuwolgk peiauneel Van gocdrrlinud uordt aan het Ulr Vayhlad medegedeeld dat eeu gruut onweder boven de hoofden van de directeuren der postk mt ren hangemle is en denkelijk biuneii weinige d i rii losbaiblen zul Het betreft niet meer of minder dau de opheffing van het stelsel wuarbij aan de directeuren eene vaste jaarlijksche uitkeering van knnluorkosten wordt verleend om te worden verraugen door het stelsel van dcclaraticn waarbij onder overlegging van bescheiden quitantiiin van de gemaakte onkosten temggegaven worden Nu de voorwerpen voor de Weener tentoonstelling uit Nederland mecreudecis naar Weenen zijn verzouden kan medegedeeld worden dat het aantal Nederlandsche inzenders voor industrie en landbouw bedraagt 382 verdeeld als volgt groep II land en tuinbouw 64 lil chemische industrie 33 lV y diugsmiddelen 80 V spinnerij weverij bekifeding 62 VI lixler coontcliouc 9 VII metsalngveiheid 21 VIII bontnyverheid 10 j IX steen aardewerken glasngverhoid 12 X kleine winkelworcn 8 XI papieruijverbeid 7 XII graphisclie kunsten en industrieel teekeuwerk 27 XIU mochineriën en vervoermiddelen 9 XIV wetenschappelijke inelramcuten 14 XV muziekinstrumenten 1 XVI krijgswezeii 8 XVII marine 7 XVIII bouwkunde burgnriyko genie 12 XIX het particuliere woonhai en inrichting 6 XXI de nationale huishoudelijke nijverheid 1 XXIII kerkelijke kunst 1 XXVI opvoeding onderwijs II liij de tentoonstelling in Arli et Aiuioitim is reeds gebleken dat wat do kunst aangaat Nederland waardiglijk te Wceneu zal vertegenwoordigd zijn Ingevolge het besluit van de algemeene vergadering van het N O G 11 Juli te Dordrecht gehouden IS door het hoofilbestuur der Geoootschnps een adres gericht aan den Minister van Binnenlandsche Zeken waarbij do llegeering wordt verzocht de noodige miiatiegeleu te nemen die binnen een niet te ver verwijderd tijdstip ten gevolge kunnen hebben de wet i telijke vastfteiling van den leerplicht voor de kinderen f van een bij de wet te bepalen leeftgd In 0 onJerKijt komen eenige bgzonderheden voor omtrent de tentoonstelling van hel onderwijs in verschillende landen p de Vfeener expositie De Vereenigde Staten van Noord Amerika nllen een volledig schoolgeboniv tentoonstellen waarvan de kosten op 50000 doll geraamd warden daarbg is An lijst van de gemiddelde tractementen van het I nderwijrend personeel in 17 Staten Het gemiddeld tractement s uaands i in Nevada ongeveer ƒ 255 enin Kansas ongeveer ƒ 80 Ook Oostenrijk zal e n schooIgeboaw Bet gymnaitiekifiriehting en schooltuin tentoonstellen Het Ministerie van Onderwgs in Frnisen zal al de daar gebruikelijke schoolboeken naar Weenen zenden Zwitserland zal zijn schoolwezen in alle graden voor zoover het door leermiddelen kan geschieden tentoonstellen De sleoht bezoldigde onderwijzers zal men echter tehuishoudrn maar daarvoor een scboolstatistiek gegeven waarop ook de bezoldigingen der onderwijzers zn len voorkomen Ken voorsiel is gedaan om de brzuldigiiigen plastisch voor te stellen door met guud of zilver p ipier beplakte rollen s imen verbonden als een orgelfront waarvan de boofdpijpen gevormd wurdrn door de rollen die de tractementen van profcisareu en leeraren bij het miildrlbaar onderwgs voorstellen eu de kleinere pijpen in steeds afnemende uruotle de verhouding van de tractementen der lagere onderwijzers aanwgzen Het Nederlandsche onderwgs zal niet vertegenvoordlgd zijn Talrijk waren in den laatsten tgd de kennisgevingen eu wa rschuwingen tegen het in omloop brengeu van valseh geld hier te lande voerende dezen of geuen beeldenaar uf dat of eenig ander jaartal Verzoek tot opsporing werd gedaan maar tot dasverre vrnchteloos nieitègeustaande de pogiugeu van justitie en politie Thaus is te sGravenhage ontdekt een persoon dia deze industrie scheen uit te oefenen Deze ontdekking ging gepaard onder de volgende omst indiglieden Een handelaar in borstels kwam Zaterdag avond in eene tapperg op bet Spui aldaar en stelde den l trlein vior hetgeen deze aan hem in ruiling had gegeven eeu gulde i ter baud die den kastelein wer verdacht en valseh voorkwam zoodat hij meende da rv ui iuiuiddals aan de politie l moeten keunia gevrn die zich nirt liet wachten en den borstelhandelaar naar het ouinmissariaat medenam Duar gekomen werd de aangehoudene gevisiteerd rn bevond men dat in zijn mand een zakje verborden was waarin zich eveneens een vahohe gulden bevond Vervolgens begaven de oommissuris van politie Beukinnn en de inspecteur Strang zich naarde woning vnn den aangehoudene gelegen iu een hofje aan den Noorwsl alwa ir men in eene soort van poppenkast heeft ontdekt twee roodkoprren vormen in een waarvan het borstbeeld van koning Willem III en iu den anderen het rgkswapen gegoten was benevens een valecbe gulden terwgl bovendieu op n schoorsleen een klomp letterspecie lag alle welke voorwerpen door de politie weiden in beslag genomen Bovendien was er een flescbjc aanwezig bevattende een ohemisch praeparaat de commissaris nam daarmede een proef met dat gevolg dat een daarin geworpen oeut oogenblikkelgk verzilverd werd De aangehoudene zekere G S oud 49 jsren is eergisteren naar het huis van arrest overgebracht en ontkeat alle sohnid Het moet de eerste aaal in een lgdvak van 66 jaren zijn dat zulk een ontdekking te s Graveuhalge geschied is Koloniën o OST INDIÊ Aan het Algemeen Overzicht Van de aifièt is het volgende ontleend i In het algemeen J enmerken zich de laatste tjjden door vrij karakteristieke Begeeringsdudon iu Indie ten aanz en van het ontslag van sommige ambtenaren nit hunne betrekking Zoo zijn de residenten van Samarang en Djocjocarta ontslagen eervol met pensioen dus zou men meenen zoo de bewezen voor het tegenstand niet toor de hand lagen noch nit ongeschiktheid nooh eganl sqbttldig handelingou duob ook niet op hniï verzoek of wegens ouderdom Naast zulke zonderlinge besluiten tot ontslag geheel in den 1 van den vorigen landvoogd plaatsen zich niet minder bevreemdende tot benoeming van ambtenaren Zoo heeft het besluit betreffende de benoeming van den heer Levyssohn Norman laatst direotear vau Binneulandsch Bestuur tot opvolger van den heer Van Harencarspel als Algemeen Secretaris geen geringe verwondering gebaard en blgft zij het onderwerp van zeer verschillende beschouwingen Bg de vervulling eener zoo hooge en gewichtige betrekking als die van Algemeen Secretaris ware het zeker ongergmd meerder bekwaamheid voor meerder ancienneteit ter zijde te tellen naar de algemeen erkende knnde van een ander ambtenaar bij de Secretarie deed verwachten dat de keuze van Zijne Eicellentie zich op dezen zon gevestigd hebben Niet zander grond vraagt men welk groot Staatsbelang den Gon verneurOeneraal noopte den wensch van den afgetreden directeur van Binneulandsch Bestuur in te willigen om een departement te verlaten waar hij toofa reeds eeu ruim veld vond om van zijne macht en heerschzncht iu nitgebreiden kring gebruik te maken terwijl de weg naar een zetel ia den Kaad van Indie toch niet nitsluitcnd de ondervinding bewijst het door het Kabinet van n AlgeB eenen SecreUris behoeft te loopen De heer A Fitz Verploegh laatst resident van Bagelen volgt den beer Levjrstuhn als hoofd van het Departement van B B op Algemeen is men mit die keuze ingenomen omdat men in dezen persoon een ohef begroet die bekend is met de huishouding en den toestand van land eo volk omdat men in zijne rei htschapenbeid vertrovweo stellende in htm hoopt te vinden een kamptechter eu bewaker der rechten en aanspraken ao de ambtenaren bij het bet binneulandsch bestuur Tut resident van Batavia is benoemd de hoofdambtenaar op wachtgeld laatst resident van Tagal de heer W A Jellinghans Velen verwachten nietten onrechte van dezen nienwen titularis een doortastend birsluur waardoor zeer zeker vooral ten opzichte der Bataviasche politie in eene dringende behoefte van het oogeublik zon warden voorzien Wanneer bet waar ia hetgfi eenvondige liadeu gelooven dat om tot hooU vm gewestelijk bestuur gekozen te orden behalve de gewone vereischten vooral ook ervaring in den OBvang met den inlander bekendheid door eigen aanschouwing met de inlaodsche huishoudelijke instellingen zeden en gewoonten begrip van de behoeften en kenuis van de taal der bevolking onontbeerlijk zijn dan kan tot de benoeming van den hoofdambtenaar op non activiteit den heef Wattendorff als resident vau Djocjoc ra geene andere aanbeveling gestrekt hebben dan dat hü een oodwachtgelder was van koogen laog met wien de Begceriug geen itweg wist en die eindelijk toch eens geborgen morst worden De betrekking van resident bij het hof van Djoqja boe onaedsii4 Bd somtijds ook voorgesteld zou met het oog op mogelgke gebeurtenissen in eene niet al te verre toekomst ei eens kunnen blijken van het uiterste gewicht te zijn Zeer zeker zal de heer Wattendorff zgne beste krachten tot waarneming zijner fnnctien inspannen maar uit den aard zijner vroegere positie de geschetste en onmisbare kunde en ervaring ontberende zijne met geene goedt nitkoai3 i n kunnen bekroond zien gcigk meer dan een voorbeeld met vorige landsdienaren reeds heeft aangewezen IJverig ambtenaar volbloed bnreau man hadden wij dien wachtgelder liever niet tot deze betrekking geroepen ge icn maar hem eeu werkkring gegund meer overeenkomstig tijn roemrijk verleden ludien de Bcgeering haar beginsel om openvallende betrekkingeu iu de eerste plaats aan wachtgelders toe te wgzen strikt conseqoent had gehandhaafd dan zou de benoeming van den heer SwaVing ad sistentresident voor de politie Ie Batavia tot resident van Tagal zooals nu geschied is eene oantfigelijkheid geweest zijn Ambtenaren toch die reeds geruimen lijd wachtgeld genieten wier kunde ijver en geSC k heid voor Brgeering geen gehei m kunnen rgn dié dairenboven re ds lang een betrekking met hoogere bezold ging dan de heer Swaving bekleedden werden eenvoudig ter zijde gesteld eu op hunne aan praken niet gilet Zekere stelselmatigheid bij de benoeming Van ambtenaren kenmerkt steeds eeo goed en eerlgk bestuur cojjjsequenlie op dat gebied zal door niemand afgekeurd worden dan alleen doof hen die niet op eigen beenen kunnen voortkomeu en eeu kruiwagen verlangen Laatste B erUchten IiOadeD 16 Weenen 16 April Het vernee t dat de Oustenrgksche regeeriug toestemming heeft verleend om de 5 pCts Italinuusehe rente op de VVeeuer Beurs te doen noteeien NeW York 15 April Te Graut in Louisiana heeft eeu botsing tusscheu liegers en blaiilien plaats gehad Naar men verzekert tijn lëD negers en een blanke gedood Te Knightstown in Indiana hadden de mijnwerkers den arbeid gestaakt Omdat nn in hnnne plaats negers waren aangeworven hebben zij oproer gemaakt Er zijn troepen ontboden De president van Mexico heeft in zjine boodschap sympathie jegens Spanje aan den dag gelegd Hij hoopt een handelsverdrag met Italië Ie sloiten en zal verschillende wijzigingen in het tarief der invoerrechten voorstellen Madrid 16 April De transactie in de fuutie over de artillerie is mislokt Het Carlistisch opperhoofd bizogara ii door Morales gesUgen en daardoor verhinderd zich bij Dorragaraj aan te sluiten Bome 16 April De Paus neemt allengs in beterschap toe Gisteren heeft hij eenige uren het j bed verlaten en had hij goeden eetlust De genees heeren hebben hem echter verboden zich buiten de kamer te begeven MARKTBERICHTEN I Oouda 17 April Bij weinig handel was de stemming fiaauw i Tarwe puike Zccn sche 12 60 a ƒ 13 20 Min dcre ƒ 12 12 50 Polder ƒ 9 75 a ƒ 12 25 I llogsre pnike ƒ 7 25 a ƒ 7 80 Mindere ƒ 6 40 a ƒ 7 20 Voer ƒ 5 20 a ƒ 6 Gerst puike ƒ 7 25 n ƒ 7 60 Mindere ƒ 6 10 a ƒ 7 Haverkorte ƒ 4 20 ü ƒ 6 40 Lange ƒ 3 50 a ƒ 4 60 Hennepzomi ƒ 9 75 De veemarkt met gewonen aanvoer de handel ving ïaarkoeien tot enorm hooge prijzen magerevarkens en biggen tol hooge prijzen verkocht Aangevoerd 18 partijen koos 30 a ƒ 34 Boter ƒ 1 30 i ƒ 1 40 Burgerlijke Stand 4 Gbbok m 14 April Ueadrik oaders W Lsorier en C vaa Ei Arie ouden A StreeflaDd ea M Koot HsrU Johaani Willldiiias onderi J H Vetter en D V vaa Uerwiardea 15 Johinnct ouders W de Ruüter en W M Headrik Johlniiei ouden J u der Vegt es M C Verblinw Nikoliu ouden i Otn n k de Voe OviaLiDeii 13 April J vu Buitealrarg wtd J IJpelur O j U A I A Weimar 17 m 16 A M v n Wijogaardeo 11 m ADVERTENTIËN Ondertrouwd J J A VISSER EN E G VAN OIJE Gouda 16 April 1873 Eenige hnnUgeving Door bjjzondere omstandigheden geene Receptie Getrouwd A C A BEELAERTS van EMMICHOVEN a d Rhijn C B SPRUIJT van Alph Gouda 17 April 1873 De Heer en Mevipaw BEELAEBTS tan EMMICHOVEN SPBüUT betuigen ook namens wederaijdsche betrekkingen bannen opregien dank voor de vele bewgzen van belangstelling by de voltrekking van hun hnweiyk ondervondeh Voor se dig Bevallen van eeoe Dochter Lt 4 i 1 g M DANTZia Gouda 16 April 1873 Brandïs Bevallei van eeö Zomi N VüORMANN Langbïaa BreclerfeU 15 April 1873 KOETSIEB IEMAND van een onbesproken gedrag zag zich gaarne geplaatst als KOETSIER STALKNECHT PAKHÜISKNECHT of iets dergelijks Adres met franco brieven onder letter P Q aan het Advertentie Bureau van A BRINKMAN te Gouda 9