Goudsche Courant, zondag 20 april 1873

1873 C Zondag 20 April N 1350 A JLCK GOUDSCHE COURAITT ienw $ en Advertentieblad voor Gonda m Onistrekeii maand of weekhuren wordei aangegeven Andere aangiften warden aangemerkt als niet gedaan jVoor zoover de belaatingjiligtigc de aangegeven osaaudof weethureu met zelf tot jaarhuren heeft herleid wordt iXt eerste door vermenifivuldiging met tien en de laatste door verasenigruldiging met drie en dertig lot jaarhunr herleid en alzoo herleid als de aangegeven jaorUjksche onzttnere huurwaarde aan gemerkt l Op de verpligtmg om bg hunne bezwaarscbnf ten mgevoljre art 1 der wet van dm 4den April 1870 Staatsblad n 60 over te leggen een duplicaat van buu aanslagbiljet tegen betaling van 9 cents bg den Ontvanger der Directe Belasting vcrkrygbaar gesteld Gouda den 18 Apnl 1873 Burgemeester en Wethouders voomoemd De Secretaris De Burgemeester ÜITENLAJfPT Uuiteolandsch Overzicht De aanstaande verkiezing Ie Parg stelt alle andere in de schaduw Men hoort van de departementen bgoa met terwgl de Pransche bladen vol zgo van artikelen voor en tegen de Sémasat eu Barodet Deze la tsie heeft zijne candidatuur nog met ingetrokken Uit wordt hem en zgn voorstander waironder sooral k J gematigde repubUkeiiien zouden willen dat m Barodet U lÜ verkoos waar hg zeker te slagen eu igne candT d nur 1 proteat en da laatste nitzinderings r r J O Wordt Bwodel L J £ rkiezing t Ijjron op 11 Mei toch zeker deKcmusat wordl thans bepaaldelgk i v dige da l legenover de regeerihg 3en heer V ers Zoo althans wordt ze beschouwd door Littr den t nur V T K datdecand d de r hl t T K met72 P J i toch nigen die e hhï ustemmen en daaronder ik die een datum dan de heeren dietlians lie S pMmue Fran ÏXt r f Wik de heer Ba rc et te Pargs candidaal gesteld wordt tegen de vT r h l op de peering van den heer Thiers En zoolang met de vjf milliards zgn betaalden met de Duitsche ti epSn o gebi l ver aten hebben zal mets ter wereld mg bewe wT i te doen I JUl V Igsnee geacht als Littré zal te Pargs veel gewicht i d h II leggen Het I evenwel verklaarbaar d t de gea anceerden aan Thiers een waarschuwing willen gtven en hem nu niet te wille ujn De candidatuur van de Rtmasat door de Rcgee nng ondersteund is een onhandigheid in meer dan een opzicht vooretrst heeft zg alles van een officiêele candidatuur en bovenal had de licgciriag door haar houding in den laatsten tgd geen recht meer om op de ondersteuning van de radicalen te rekenen ha 18 geen tgd meer voorde verkie ii een Minister en toch ware het wellicht te winnen geneest wanneer Ie Regeering minder bad gedraald toen bet tijd vin spreken was Ie circulaire vnii de raus t en de verkiezingen op 11 Mei kwamen te laai I c halfollicioele Pioc CarreHp bevat iii haar jongsl verschenen nummer een artikel over de ontwiLkeling der Duitache eenheid Het bl d o gt laarbg de mede dee mg d t de berichten door sommee dagbladen medegedeeld ten amzicn van de oonltrentie il r Uuitsche ministers van justitie ler o j uat mo en worden genoemd liet blad gt l t al he jecn verspreid betrelfende di onniiigeimma slemmmg van enkele leilen der confireiitie len eenenmale ongearoiid IS en dat inlegendeel de t rnnd5l g reeds is gele A waarop lerderzal ordrn i oortgebound een en ander Int gevolg der nedeizgcisehe in chikkelgkheid l e 2de luitenant kivariiermeester J W Attinkiia van bet depot alhier üvei e l nt8t nair Leiden i j De beide kweekelingen der Hgka Noriwaalschool Ihier J V Disselkoen en T den Hertog hebben den 17 en 19 dezer met uitmuntend gevolg te s Hag examen afgelegd voor de acte van hnlponderwijzert Mejuffrouw Agatha Schouten alhier heeft voor de betrekking van hnlponderwyzeres te Ziüt Bommel bedankt Mquffroaw J Koorevaar thans hulponderwgzeresse te Ooaterbeek verkteeg te Arfibein eeiie acta voor het p nselseh en Mejuiriouw P W van uiiro n hslpondeiwyrcresse te Ede eene acte voor het Iranloh Sociëteit ONS GEIVOEGEN Zaal KUNSTMIN C JNCERT ONDAGm APRIL 1873 d s avonds öp ZONDAGj 7 n H F Pianist en i te geven door de i Heer VöLLMJip Jr li t uit s Hoge me medewerking van Melifvr ANIfA VoLLM LR Piano 4e Heer S v n LKEÜWEN ViotóncelK éli 4e Heer J VSLL ktt Sen èlannetto r HH l persoon BOOU f 0 J9 iZE N dU plaatsen 1 ppr pert DEN bunue Dames cu Kinderei O 60 NIET LËDEN J jVVocr lcnschp Vcriotllig Bö de trekking der i8 Sene op WOENs DA6 16 APRIli Jl 18 de eerste prijs gevallenj op N 18622 zflnde 3 AARDEN lOKOEIJ N en 16 SCHAPEN i p de N 24442 25577 14380 22413 18047 2p5 2287J en 19851 elk EEN PAARD op de N 20488 21156 18831 en 13380 elk EENB KOE op de N 22435 19814 21728 20657 23811 en 13632 elk EEN SCHAAP Namens het Comité J Dl VRIES ROBBÉ Ster BIEREN ONTTANOEN direct uit ENGELAND LIVERPOOL MILD ALE LIVERPOOL BITTER ALE LONDON STOUT EXTRA k ƒ 0 20 per halve flesch Ook Verkrijgbaar WIENERBIER ïi 0 12 per halve fleschBLANK NIEUWLICHT Tafelb ƒ0 12 p fleschKeung 8BOSCHWINTBRBIER012 AMSTHLBIER 020 GER§TEBIER O 10 kruik De ondergeteekende bencbt zyne geëerde Begunstigers dat alle bestelbngen ten spoedigste worden uitgevoerd P P KWANT Lange Tiendeweg D 22 Een Kleérmakersknecht en EEN LEERLING kunnen terstond werk bekomen bg A VAN OS aan de Kleiweg Inr DE HAND TE KOOP EEN IJZEREN DRAAIENDE goed geconserveerd Adres D 8CHELTEMA Gouwe e 103 te Gcmda BAABD BALSEM ter ontwikkeling m 8 10 of 12 weken franco te bekomen bg den uitvinder THBOPHILE k ƒ 2 de flacon of 42 postzegels Kerkstraat 514 Amtterttam Gsad Otik u A BnBkai KERKELIJKE VERKIEZINGEN den 21 April e k Naar aanleiding van de stemming uitgebracht door eene den 16 Apnl 11 gehoude Vergadering van stembevoegde Leden dér Hervormde Gemeente alhier heeft het Bestuur di Kieavereeniging de eer mede te deelen dat tot Candidate n zgn gesteld CoUegie V Notabelen G N DB VOOUS H OVEREIJNDER W DE JONG J P C PRINCE C KERKHOF C J C PiSINCE VOOa HET CoUegie V Kerkvoogden J A REMY C KNAAP C HOOGENBOOM VOCE bi I Commissie 7 OppertoesioM J J BRAGGAAR H VAN ZANEN yV POST DROST G J DE JONG D D TERPSTRA D M k G VORSTMAN A SCHONEVELD van d b dCLOET wel e i ndidatei i Een grool te e en U jGo rf l met den mecsten aandrang by alle Stembevoegden aanbevelen ntal Leden wordt ter stembus verwacht om bovenstaande Candidaton 1 i voomoamd U R0IJAARD3 Voorzitter ÏEÖ Seireta m MflOlfT Piimivgmeeiter ELDEN G STRAVER J IJSSfeLSTijN J M NOOTHOVEN va GOOR HAATSCHAPPIJ VOOR LAND0NTOINNIN6 gevestigd teVMPELDOORJ Goedgekeurd bij Koninklijk jafosluit Van 10 Februarij 1873 No 8 Oommissarissen Jhr Mr J F H v d FELT Ud van Oedeput Staten van Gelderland OJieler der orde van den Eikenkroon te APKLDuOim A J Baeon SCHIMMELPENNINCK v d OLIE tot HOEVELAKEN ltd van Provinciale Staten President dei Geldeische Maatstluippij van Landbouw Burgemeester van Nijkeik NukkbK D VREBDE Grondeigenaar Waoeningbh Dr M SNELLEN Giondeigeimai UiuKtiir Secretaris J GREGOOR Direeteur J B SNELLEN Ridder der orde van den Nederl Leeuw 37o Geldleening groot f 1 250 000 verdeeld in 5000 Obl k f 260 aflosbaar binnen 40 jaren h Pan en met de navolgende PRKMIEN in VASTGOED ter feezamentlake waarde van f 150000 120000 De landhoeve AKEEROORD onder Moordrecht met HEBRBNHÜIS BOERDERIJ GEBOUWEN enz groot ongeveer 50 bunder 22000 4600 2500 1000 De boerderfl VËLDHEEU onder Mndretht groot ongeveer 26Vj bunder De boerderij VBELÜ8T onder Mijdierht groot ongeveer 4 bunder De katerstede DONGHORN onder Arnhem groot ongeveer 5 bunder De woning KLEÊINZORO met TUIN onder Haarlemmermeer groot ongeveer 20 roeden 150000 te zamen Premietrekktngf 2ö April 1 3 1 2 De Leening is gewaarborgd M Door het Kapitaal en de verdere bezittingen der Maatscbappg Door een speciaal daarvoor verbonden Waarborgkapitaal gK ot 600000 efiectiet den 20 Maart 187 ingevolge acte van dien datum gedeponeerd bg de NEDKRLANDSCH £ bank afzonderlgk beheerd onder toezicht eener bgzondere Commissie bestaande mt de Meeren Westendorp fe Comp i beiden te Amtterdam Burlage Zkx n en Commanditaire Vennootschap LE S BERGSMA te Arnhem De OBLIOATIEN worden uitgegeven a 807o makende 200 per stuk en zyn verkrijgbaar te Gouda bg de Heeren VVwI KNOX iSi UORTLVM cii Gclir BIEZENAAR Afkondiging BUBOEMEESI EBeB WETHOUDERS an Gouda tiezien het besluit Aa den Heer CumiDiasans des Konings in de Prarincie Zaïd Hotland irsn dni 8n Murt 1873 A NO 398 1 3e fd Pro Bl d N ii belrelfeiide de bescbrgring voor de personele Be lasting dienstjaar 1873 71 doen te ireten I 1 üat de Ontvanger der Directe Belnslingen I laan de Woningen der ingezetenen op den bn Mei I aSiiSLiande en volgende dagen Ier intolling zal doen f bezorgen een Beiolirgiringsbiljit inhoudende eene korte schets ran de grondel igcn der voornaeiade belaituig hetirellc acht dagen ua de uitreilcmg door of véo wege dien Ontvanger ui worden afgehaald terwijl zg welke bij de bniohrijving geen biljet tollen hebben ontvangen gehouden zgn oni de erI eisehte behoorlgk ingevulde verklaringen oór of oiterlgk op den 31 Mei dezes joart lo te dieoen ttfl kantore des Ontvangers alwaar de biljetten ter invalling steeds verkrijgbaar tullen zgn t üat tot tegeoschaUers zgn aangesteld de Heeien W v N BKMMKL A VA GtNT P M ROOSEMDAAL en O A OUDIJK Wordende de belanghebbenden voorts in bet bgzon der aandachtiv genaakt 1 op lie wgrigiiigen welke bg de wet van B Aprd 1868 Stoaisblad n 59 in da wet van 2 Maart 1833 Staatsblad n 4 tgn gebracht als ê aan art 17 der wet van 1833 u toegevoegd d volnende ixpaling Wegens Vrouwelijke dienstboden die op den In Mei des ja ra wairorer de belasting loopt ouder dan 18 en jun er dan 21 jaren zgn bedraagt de belasting 5 00 ronder toepassing van het opklimmend tarief i ar t IS lett en k dier wet aangevuld bg art 10 der wet van 1843 wordt gelezen als voijt Diensten werkbodca in gebouwen instellingen ge stichten of iiirigtingen vernield onder lett e m d van art 5 2 Oor zooveel zg geene belastbare diensten verrigten regtstreeks teu behoeve van hen die aldaar in eeoige betrekking of als leden werk isam zgn l e eenige vronwelgke bediende overigens naar da eerste derde of viride klasse belastbaar in dienst van den belnstitifrpligtige welke geene andere be dien leo hondt en vier of meer eigen of aangehuwde kinderen kindskinderen of pupillw bg zich heeft inwonen die op den In Mei dis jaars waaroterde belasting loopt jonger dan 21 jaren zgn e De twee eerste poragraphen van art 27 der vat van 1833 zgn gewgrigd als volgt i f 1 Die na den I5n Mei een perceel in gebruik iwsmt IS voor dit perceel de belasting naar de vier terste grondslag voor den tgd des dienstjaors die dan nog over ie verschuldigd 2 Aan den belastiogpligtige die in den loop des diens aars een perceel verlaat zonder daarin WDige roerende goederen of iemand in zqne dienst achter te lafen wordt ontheffing verleend u zyn aanslag naar de vier eerste grondslagen voorden Igd das ditnitjaars die dan nog over is indien daarvan door hem biuuen den tgd van eene maand volgende op die waarin hg het perceel verliet tegen bewgs sokriftelgke aangifte is gedaan ten kantore des Ontrangsri op een aldaar kosteloos rcrkiggbaaj biljit De onthelhng wordt ook verleend over het drienuandelgksche tgdvak waarin het perceel werd verlaten nullen de belastingpligtige daarna doch in den loop van datzelfde tgdvak een ander perceel waarvoor ï belasiingpliohtig in gebruik neemt Bg overigden van den beiastmgpligtige treden mae ttlftattmm in dezelfde regten en verpligtingen De aangiften volgens het eerste en derde lid tediend warden als gewone bezwaarschriften aange wit en behandeld Aan I van nri 28 der bovergenoemde wet 833 zgn de navolgende bepalingen toegevoegd Ten aanzieit van den eersten grondslag kunnen dr de jaarlyksche onzunere huurwnnrde ook In een ander gedeelte van bedoeld artikel wordt de quBstie der Evangelische Kerk besproken Het blad deelt te dezen opzichte mede dat het ontwerp hetwelk tot bdsis voor de verdere beraadsUigingen over de ontwikkeling der Kerk zal strekken door den opperkerkeraad bgna is voltooid Ten gevolge daarvan zal de minister van eeredienst nog in dit jaar de verschillende provinciale synoden en in het aanstaande jaar de landssynode byeenroepeil De regeering stemt geheel en al in met het gevoelen van den minister van eeredienst en beschouwt het met hem als een eerste plicht dat slechts maatregelen getuigende van wezenhjke nelmllendheid geheel overeenkomstig met de oveVtevenngen der Hobenzoliernscbe monarchie behooreu te wprden gebezigd om aan de Evangelische Kerk nieuwe waarborgen te schenken voor de handhaving harer hoogste belangen en de tegenrgke vcrvulliag barer taak gegrond op de verheven waarbeden door haar verkondigd Spaanscbe telegrammen maken gewag van schermutselingen tussehen de troepen en de Cariisten waann de eerste steeds de overwinning behalen van eenige beteekems sohgnen die gevechtjes echter niet te zgn Zooveel is zeker dat de Cariisten met vooruitgaan na den mislukten aanval op Puycerda bhjven zy weder in de bergen zg geven thans voor de geloovigen zgn vmdingrgk dat de aanval op Pn cerfia slechts een manoeuvre is geweest waardoor een ander gewichug operatieplan moes worden bedekt rerdrr hebben zg hun eigen lezing van de sahermutselmgen juist het tegenovergestelde van hetgeen uit Madrid wordt bericht Te Barcelona zgn eenige Carhstische hoofden gevangen genomen twee hunner waren gekomen van Madrid een derde van Saragassa het schyut dat ze te Barcelona dus iets in t ziu hadden O O S T E N S UK De plechtige opening der tentoonstelling te Weenen zal in de rotonde plaats hebben waar reeds de zitplaatsen worden ingericht Evenals in 1867 te Parijs sol men beginnen met eene godsd enstaefening welke naar men hoopt althans geleid zal worden door kardinaal Bauscher Daarna üd baron SchwarzSenhom een rede houden welke beantwoord zal worden door den keizer die dan de teatoonstelbng geopend verklaart Waarsobijnhjk znllen de aartahertogen Karel Lodewgk en Reinier eveneens elk eene loespraak houden eerstgenoemde in hoedanigheid van beschermer der tentoonstelling de laatste als president van de keizerhjke commissie De zangers van de fnroete opera rullen daarop een te Denm zingen Vervolgens worden de buitenlandEChe commissarissen aan den keizer voorgesteld en maken ajlen in optocht een wandeling door het gebouw De toegaogsp ijs op den dag der opening is bepaald op 25 gulden De inzenders heblirn recht op kosteloozr plaatsen welke hun tot bgwoning van de plechtigheden der opening zgn gereserveerd BINNENLAND Gouda 19 Apïil SchaakHeilstrgd KAMPEN GOUDA fuit zwart Ifi Zet A I A 3 18 t G y i ni