Goudsche Courant, zondag 20 april 1873

missiirTC ft e w bo f l V OTBpoedig beT lteii TM een Zoon via a twwd r eB l l w iA het frrei j PAVOORDT eene bouwen i b o p aan dea fcoek van ile boelekade ordt aangtwezen De inissire met plan en teckeoiugen vordt ter viBie gelegd eenige misaives vao cracbiltende cooiinfliiea imftenendéC hare veralageu over IS De voorzitter aielt voor dis gedurende ene maand ter viaie te U ggea He heer Lnytcn wenscht die voor eokele dagtn te doen rondgaan bij de leden Dit Uatste viodt ondersteuning bij de hb Kranenburg Kist b iii oin eo Pnncü De voori co de bptr Westcrbaaii verlUrea zich hior ti uB Ia itcnknmg gedacht wurdt het voorstel tau deu heer Luyteu aaugVBOVeu mti 8 tegen 6 stemin Eene misKivtj van rcgepttn van ntt Weea m lemoezenierfthaia en utiasives vao rerschiUeude luituUiugiiii van weldadigheid inzendeade de rektBing over 1872 n banden geiteld van de bh UeSy Hoogcnboom eo Straver Eene missive van dts coiouiisaie over 4 bi leenbonk Ipnnisgevende dat niet l Mei de beurt van ftftrt ding is aan deu beir G Prioca en gelijke miHsive vau ïtibryiDi eslera over eeoü vacature met 1 Mci De voorzitter deelt med dat ook in de eomoiissi voor de verordeuingeo eeue vacature is ontstaan door het overlijden tan deu be r Ui utingei De benoeming ü1 gcftcbiedcu in eene Aol tende vergadt ring Eene uissive yin deu heer D Dubbc dw door v rtrek tiaar elders I1JU ontslag uceoit uit verscbitU ude lommusuD Notif Eene missive vao den boofdoudcrHijr r der itBd armciiftchoal die een uchtste huti ouderM jzer vraagt it eu W stelten voor gevolg te geven aan dit verlan ci u en ordt de miiBive tur visie gelegd tot eene vol jeude ef heiit iDiesive van J D Kmcis en inhere bulpoiidcr ijkers er u kende vcrliuo ing tnu truet eut I c iQur itter stilt Our dit jfu uit te attUen lot eeue volj ciiJc vcrg id riug om te diLudi tegcu de volgende bcgrooling d t govdgekeurd nordt Kriue miisitc van A Horuca verzoekende ontslag als omroopir Ter visie Hierna komen ter tafel verzoeken van T A Stam en H Houwer om bij da tMnoeming van een omroeper ïu aaumer kiuft te komtu Kt ne iuissi e van het bestuur der ifdeeling vandcMaatscha ipij van Landbouw dank zeggende voor de verleende toelage doch vet xoelcende die gunstig te uillen verhoogen B eo W tellen oor op dit verzoek afw inid te beschikken ducb bet adres ter isie te leggen Op vo ifstel van den heer Kranenburg dadelijk in bebaa deltug gcuoiueu adviKert de heer Samaoui tot eene verhoogde bijdrage duch zijn de bh Luijlen en van Straiten daartegen H hetr Ktaneuburg itelt oor eene verbooging vao lftO Uit Hordt oudcrsteniid door de hh Samsom o Kist In summing tekrscht wordt het verzoek afgewesen om het tekert vait ƒ im te dokkra mei 13 tegen 1 stem en het voor I stel vao deu heer Krauenbarg met 8 tegen 6 ttemnen inigelijks afgeweten Eene missive tn lUen hnlirondcrw r dtn Hond te Zaandam die afziet vtn sijne ollicitnttc alhier Notif t e vooi litter deelt mede dat de afbraak aan deo boek der Uoelekiae heeft opgcbmeht ƒ 17 0 ta dnt de boeken en de kas van dea geiaeeate ontvuger x opge m sn en in orde bevuilden Atu de orde Eeu trzoek van den hulpouderm ier W Broowerom eervol ontalng nit die betrekking H l venock wordt toegestaan tegen 1 Mei liet voorstel om het iu orde brengen van het archief op te dragen Mu de hh Solwltfaaa en TeUwakofl Na warme aaubevtliiig van deo heer Lnijtea wordt het voorstel eenparig goedel ketird liiBgel jk Mordt aangenomen een voorster tot af en overschrijving fa tea op 4a be tjqg tsq uitgaven dienst IbTï Wordt benoemd tot hnlpondennyièrea ajU L dic Jo jaf ruuweaaehool loej 8 M lioetBreld ran Ankeren metal gemeene stemmen Nn mnchtigiog ter uitvoering zonder rcsomtie eindigt de vergadering der verworren ympaüiin jiit te at had het Bestuur zich vtrtekMd f die naar de mate voeren Bij voorbaat had het Bestuur zich vtrtekav dat onze Oogheelkundige zou voortgaan geheel be langeloüs geneeskundig advies en behandeling te verstrikken en toen het At taak der uitvoering op zichnam met toezegging van ruim lOÜÜ aai jaarlijksche tydragen kouden de eerste twee ondenleelenvau artikel één onmiddelijk werden in verkigg gebracht Steeds heeft het Bestuur dan ook gemeend in denzelfden geest die bij hel ontwerpen der Statuten had voorgewten te moeten voortgaan en noott meer te moeten uitvoeren dan waartoe het b j voorbaat iu staat gesteld wat Aan sympathie der meergegoeden Voor de zaak heeft liet de mogelijkheid te danken gehad om aan onderdeel 3 en 4 van bedoeld Artikel eene gedeeltelijke uitvoering te geven Die uitvoering kan intusschen niets anders dan tier gebrekkig genoemd worden door ieder die de ruimte keht waar verpleegd wordt en het bovenhuisje waar het spreek uur gehouden wordt Wij zulten de schildering achterwege laten hoe de lyders iu kleine betistedeu ligging moeten vinden hoe de kamertjes geeu voldoende hoogte bejitlen om eenige aanspraak op frischheid te maken boe bij gebrek aqn ruimte vuortituremle verplaatsing dikwijls alle rust voor de lijilers onmi gelijk maakt te meer da ir de zindelijke eu liefderijke behandeling onzer verpleegster by zooveel gebrekkig in de inrichting tuch noch voor velen tot een heilzame uitkomst leidt Wy souden U kunnen schelsan hoe Ie lyiUrs iich tijdens het spreekuur in de wachtkamer op den gang lanus den trap soma tot op de straal verdringen en tcikssos een ander plaal a zoeken om wat frissche lucht meester te worden hoe de kleine kamer waar onze Geneesheer zondfnr eenige vergoeding een groot deel van zgu dagwerk verricht een ware uartelkamer is voor wie licht en lucht als een eerste levensbehoefte beschouwen W meeneu echter genoeg geugd t e hebbeo om U Ie overtuigen hoe gruolc behoelle a tu verbeieniig bastaat terwyl wij ous alleen da trovcr verheugen dat de diensten door oii7 en Geusesbecr den minvermageiiden aangeboden aan zoo velou de plaag der plaats doen vergeten Het bovengenoemde zal hopen wij genoeg zyn atn onze stadgenooten op te wekken bedoelde vereeuining te oudersteuueu Uit Nienw Appelschi wordt van 15 April gemeld Gisteren is ecu gedeelte der bosschcn in de nabyhcid van ons dorp bij de duiueii af e irand D iar er in de nabijheid geen water was te Iwkomeii hrcit het veel moeite grkost den brand te blusschen Vooral lil het dcjinenbosch was de braitd hevig Miu beweert dat de brand ontstaan is door onvourz chtigheid van kiiapm die icb sigaren rookrnile iu het boseh vermaakten De puiilie doel underzjek Eergisteren werd te Brussel met vele militaire eerltewijzingea r aarde besteld het lyk van den apU dezer m den ouderdom van 72 jaren overledenheer Valenlin Bender chef vau de muziek der uil iaeu iiispeotcur der militaire muziek bij het Belgiaehleger Eeu aantal arbeiders in de vceudcröea te fuiuje eu Xerwispel hebbeu het werk gestaaki eu iele anderen die wel zouden hebben willen voortwerken genoodzaakt om ook te boUejagen Pr Dr e Au Ct Men zegt dat aan heeren Regenten van het IJq S van Nioolaas van Béresteyn waar Irie familieslukken door Frans Hals bewaard worden ten behoeve van een kabinet in het buitenland eene aanzienlijke aaif bieding is gedaan voor het meest beroemde en bekende dier drie doeken dat ook uu reeds in he studie boek van l rof Unger is afgebeeld Meu verneemt eveuwel zeker tot groote vreugde van alle kunstmin iiBiws in Nederland dat Regenten het gedane aanbod hoe vorstelijk ook van de hand hebben gewezen ea niet gezind zijn van den kunstschat van M gpsticUt afstand te doen Dus is door het besluit van Regenten van het HoQo van Berestoyn het behoud vao een der beste doeken van ïriius Hals voor Nederland verzekerd eu daarmede een voorbeeld gegeven M 1 oi B I Woerden van 17 April jl cl et lfierscjit hier met de weekmarkt die tiet in b oei toeneemt Teel drukte Eeue menigte personen waren tevena opgekomen om bij de trekking der 2de u tm va da V£ri ttmg ter bevord eriug der paardenBMtrlwP Ihier t ennuonlig te ign ea dit een en mider gof oiit Idera oo al il VLuijt eeue ongewone l en li lieid UctMeiul er difii d i e lÖk deed ein4i en was het coHee t gege eo do oreBest véreenlgrag Ver Aspera ad AsLra van Gouda onder leiding Tau den heer Joh W Wensink Zelden hceflUnevi hi ïUlkeen geRotrgken muziekarend door flyae t t ie sUeao dat ket uaeoible nitmuntend TÖldeed maar ook de solopartijen Toor viool fluit klarinet trompet en piano werden onberia ielük uitgevoerd en boven alles was de muziek v o den heer Weusink uitsiekend Concert n 9 voor viool van Uode was prachtig en het accompagnement liet niets te weiisclien over Maar wij wisten niet wat het meest te bewunderen was het bedaarde en toch yoo bezielende dirigeeren v ttt het orchest of zijn uitmuntend t ilent op viool piano vau zang oP recitiitief Alles was eveff Hink uiver en Jiefelijk In meer bijzonderheden willen wij niet treden maar naar ons inzien waeht den lieer Wen iiik eeiie suhoone toekomst op muzieka il gebied en zeker was de heer de Vries Robbd de tolk der gevoelens van al de aanwezigen toen hij na fluop der uitvoering den directeur en al de leden van het orchest namens cenige heereu een woord van dank en hulde toebracht voor deze zoo zeer aangename soiree vooial toen hij den wensch te kennen gaf dat de orchest vereenij ing mocht kunnen beslu ten ohs in liet nignar nog met eene uitvoering te verplichten Tot aanvulling van htt bericht in een vorig N ver het treurig overlgden van deu korpor der Artillerie W F Jager wordt nog nader veriioinen dut hij de Melkekt Gimda 1 7 A pr il 1873 De ondergeteekenden betuigen huAneu hartel en dank voor de deelneming by het overiyden hunner Moeder ondervonden J UPELAAR JzN W J UPELAAll Vüire Gouda 19 April 1873 SEIUSTIAAN van HOOFF herdenkt heden den dag waarop hy voor 25 JARBN bij mij in dienst trad Voor onverflauwden ijveren trouw en strikate eerlijkheid diene deze hera tot openlyke hulde Gouda S S POLAK 20 April 1873 Borstelfabriekant l BMEBAART IK Confiseur van Z K H PRINS HENDRIK der NEDERLANDEN Botermarkt A 56 heeft de eer kennis te geven dat bfl hem ten allen tijde verkr gbaar ia tevens beveelt hg üich aan tot de levering van vera chiUende so orten G EPREP AREERD IJ Potage a la Tortue Patés de foies gras Faisant perdresnx Toage Gelatine de veau et volaille Zalm Kreeften Sardines a l huile Jap Soija Eng Zuren Uitjes Frambozen Abrieozen Audbegen Reine Clande Keraeneb Bessengeki in poUen van 1 Eng S delieiease malsohe Gember geurig Theeën Limonade eni eni PRESCB PEACHES PLUMPUDDING mbt SAUCE a L AN GLAISE JPate de N fé de Langrenier Echte Bevalent Arabic in blikken TM f O BVj ƒ 2 4 ƒ 3 50 e sthaven F J ME L KERT B IERE N ONTVANGEN direct uit ENOEa AJID LIVERPOOL MILD ALE LIVERPOOL B ITTER ALE LONDON STOUT EXTRA a ƒ 0 20 per halve flesch Ook Verkrijgbaar WIENERBIER a 0 12 per halve flesch BLANK NIEU WLICUT Tafelb ƒ 0 12 p flesch Keurig s BOSCH WINTEBBIER0 12 AM8TELBIER 0 20 GERSTEBIER 0 10 kruik De ondergeteekende bericht zgne geëerd Begunstigers dat alle bestellingen ten spcSdigste worden uitgevoferd P P KWANT Lange Tiendeweg U 2 wijzen die binnen kort ook in alle gemeenten vau Zuid Holland verspreid zal worden Terwgl wij de beste wenschen voor het welslagen der inzameling van giften uitspreken hopen wij in ons volgend verslag Ü daarvan den uitslag mede te deelen Het is waar wij hebben eene belangrijke som noodig maar waar zooveel krachten belangeloos werkzaam zijn twijfelen wij er niet aan of onze verwachtingen zullen bekroond worden Dat uitbreiding noodig is dat de behoefte aan hulp steeds toeneemt daarvan getuige het cgfer der in 1872 behandelde patiënten 2571 lijders kwamen in 1872 tegenover 2373 in 1871 eene vermeerdering dus van 198 personen Hadden wij derhalve niet hel recht van duizenden beweldadigden te spreken als wij U doen 0 jmerkcn dat gedurende het zevenjarig bestaan der yereenigiag 13267 patiënten 81968 adviezen ontvingen dat er in dat tijdvak 2662 brillen cu 3i i kunstoogen verstrekt en 305 grootere o ieraticn verricht werden i En aan bovengenoemde omschrijving ontleenen wij III Seplember 18G6 werd door eene commissievan geneeskundigen een begin vau uitvoering gegeven aan een plan tot vestiging van een Oogziekenhais in on e Gemeente en daartoe de hulp der algemcene liefdadigheid ingeroepen Ontwerpen naar aanleiding der zeer gebrekkige omstandigheden waardoor onze Genees ieer ooghrelkuiidige in verreweg de meeste gevallen zyne bijzondere diensten ook aan minvermogenden ten goede deed komen moest dit plan in dier voege worden iugerioht dat het de meeste kansen van shigcn aanbood Mol bescheidenheid trad hel definitiel Besliiur der Vereeniging tot het vcrieenen van hulp aan minvermogende ooglijders op toen het in artikel cüi zijner Statuten het doel der Vereeniging in vijf ouderdeelen bleef splitsen eu zich daarbij voorsti ldc ï O L I TIE 13 lakken rogge en eenige ilukkuii ijzer van een mochiiie liggen ter beschikking van de eigenaars aan hel bureau ran politie te Gouda rr TT ar i 11 111 1 313 I HirTTTTrü i i l i l jrrirt z Burgerlijke St nd Gmiokk 1 15 April illv oudtrk v i ii Uautiif cd J M Uranders 16 Carcl Carolus oiiilirs J dt lïooij ci C C Ttoli Di 17 Johiiun ChnUiM uudcn JE MusLimp eu N van noteoo Si ahaoUJ Jl ndriijwa Wilhelaiua ouders J van de Pavoordt en A J Mclktrt 0VUII U1SN 17 April C VV aa IIqAhciihv U a S 11 1 aii WtCüel 80 j GiiamD 1 A il A C A BcofciHa V Eminictionn eu O U Spreijt ADVERT ENTiËN Getrouwd A C A liEMLAERTS va EMMLICHOVEN 1 yaa Alphen ajd Hhijn Gonda 1 April 1873 De Heer en Mevrottw DBELABRTS tan EMMlOHOyENSPBUIJï betuigen ook namens wederzii sijlic betrekkingen hunnen opiegteu dunk vooï de velü bewuxeu vuu beliuigstolliiig bjj de voltrekking van bun huwelijk üudervüiuleii MACK Co 1 1 Zijden Linten Bloemen Veeren Slroohoeden darmen enz enz Hoot iraaim Roil irdam 1Ï Hnet voor h t vieutne ji lad dcnr htm opgericht Algemeen D ujU i vtn Neiktianitok hdie fsa specialen correspondent heeft geëngageerd om aan het blad nauwkeurige en uitvoerige berichten uit Atchin te levMsn pie corre ondent ia met de exped tjejrerji trokken Men mag dus in het Algemeen Daghlad van Neitrlanitdhlniie de mededeeling vau belangrijke bijzonderheden fcrwüfchten n met dubbel verlangen zullen g abönns rden in Neierlani nu het blad 1 ran den beer Bumn Iluet te gemoet zien Amst Cf Naar de Proa Ov en Zic Ct verneemt is Glanor de schrijver van h t gunstig bekende tooneeltpel Uitgaan thïQS aan een tweede tooneel prodnct werkzaam Aan het Zevende Verslag Van het bestuur der vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende ooglijders voor Zuid Holland gevestigd te Uotterdara ontleenen wij het volgende Indien de geschiedeni eener inrichting van liefdadigheid even als het menschelijk leven iu tijdperken verdeeld kan wordt n dan mogen wij er ons in verheugen dat de geschiedenis onzer VereV iiiging ecu nieuw tijdperk van ontwikkeling is itigefreden Na een zevenjarig bestnun zal zij tot vollen wasdom gekomen op eigen grond een eigen gebouw trachten te stichten Op waardiger wijze dan tot he leii geschieden kon zal zij de raak trachten uit te voeren d e ZIJ zich opgelegd heeft de kostelooze behandeling en doelmatige verpleging van miiivermoge ije ooglijders in de gemeente Rotterdam eu de provincie Zuid Holland derde wai bij bet examen tot toelating op den voor Mreidenden cursus te Utrecht Van ievteri Office is het volgend telegram nit Singapore van 17 dtser ontvangen Bij den aanval tegen de Atchincezen gelukte het aan de Neileriandsche troepen om twee forten te nemen doch zij leden eene nederlaag bij de poging om aet boofdfort te veroveren Het gevecht was moorddadig de opperbevelhebber generaal Kohier is bij den aaqval op het furt geaneuvehl De Nederlandsehe troepen hebben meer dan honderd man verloren i l Bq de regeering ia een Uli rnm ontvangen in hoofduak overeenkomenik et dat van Keutet eo berestigeude het aeHvelea vau den generaal majoor Köbter oammandaot der ex ditie naar Aiciün en 130 Bian terwijl versterking te Batavia is aangevraagd Het oSeieel berieht van Atehio van U Apnl meldt lu enkele woorden aan ons vorige Verslag aansluitend wenschen wij U mede te deelen wat in het afgelüopeo ja ir tol bereiking van dat doel geschied I Wij hadden ons ruim een jaar geleden tot den üemcenteraad gewend met het verzoek om een terrein aan de straat C af te staan tot stichtiug van een eigen gebouw Na eciiige besprekingen met hot Oemeeutebcstuur wijzigden Wij ons verzoek ten opzichte der ligging van het terrein waarvan wij de Vereeniging eigenares wenschten te zieu Zoo gewijzigd werd ons verzoek door den Gemeenteraad toegestaan tengevolge waarvan een terrein ter grootte van circa 120U centiaren nabij de Kruiska lo tiisschen de Crispijn en Nadorstl ineu gelegen ons legen de heift der getaxeerde waarde werd afgestaan Zoodrd het bedoel Ie besluit van den jemeenleraad ons bekend was iiaiüen wij maatregelen tot het bekomeuvan het noodige kapitaal Ëeneoin chiijving onzer voorloopige plannen met teekening van het ontworpen gebouw werd in een groot aanial exemplaren gedrukt en binnen de gemeente verspreid door eene Commissie die bereidwillig de taak op zich nam om bezoeken bij onze stadgenooten af te leggen ten einde giften en inschrijvingen te verzamelen Nog steeds is deze Commissie werkzaam en het is ons een aangename taak harerieden de verzekering Ie gevent dat hunne pogingen door ons op hoogen prijs worden gesteld De iMBM aai Biiqoor Kohier ia geeneaveld De za Wat onze voorloopige plannen betreft wij meenen ken gaan niet gunstig Er wordt een verwoede U U naar de bovengenoemde omschryviug te kunnen ver geneiand geboden de ktatoo die van zwaar geschut 1 Toarzien ea zeer talrijk bezet is wordt verdedigd tot het uiterste Onze troepen worden van alle kanten gedarig door talrijke benden buiten den kratou aangevallen De oomHiHaria acht vermaerdering van militaire en ma tiaenaoht noodzakelijk Ik eend versterking Een tweede telegram Tan den gouvernear generaal bericht Da geneiaal majoor Versp ck i tot opperbevelhdtber der expeditie benoemd en overmorgen zal het stoomschip Tinmr benevens twee bataljons artillerie per stoooiacbip naar Atchin gaan Door de regeering hier t lande worden maatregelen genomen voor de onverwiilde versterking der strijdkrachten in In ië Hetfregat Zeeland ia gisteren reeds van Texel vertrokken Na gehouden examen van sollicitanten voor de betrekking van organist te CJapelle a d iJsel is aldaar een drietal gevormd waaruit de keuze geschieden zal Pit drieUl bestaat uit de heeren E Gerritsen en C Oraaflaod van Rottrrdam en H J van der Kraan van IJaelmonde De Cofflmissaria des Koninga in deze provincie heelt gisteren zque inspectiereis door bet Westland aangevangen en 4 ea dag dea voormiddags ten tie k vn de gemeente Loosdainen bezocht Gisteren heeft voor den rechter van instmctie in het huis van burgerlqke eu militaire verzekering te Gravenhage een getaigenverhoor plaats gehad in take den dubbelen moord en wel van de personen woonachtig te Schoonhoven waar men denkt dat roorwerpeo van de verslagene afkomstig geborgen zijn Hen drelt oaa made dat de heer CJ Botkea dat door vele tozittert T n kumstwerfcen tnag or den ter harte genomen ü Ö Uit Parijs kdnt de tvtuirsehuwing tot ous om vooral bij de tegenwoordige duurtf der kolfie tegen bedrog te waken Aldaar werd in de vorige week een fabriek ata kojjkboonen ontdekt waaruit dit artikel bij kolossale hoeveelheden a 80 cents per kilo aan de winkeliers in de wijken Oros üaillou Vaugiard Montronge en andere vDornamelijk daor ile volksklasse bewoonde wijken werd afgeleverd die ze voor een vierde ouder d door hen gekucht wordende koffie vermengden en tegen ongeveer 2 50 per kilo verkochten Daar de gefabriceerde koffleboouen slechts uil broodkruim eo klei beatwiden zoo maakten beiden labrikaot en winkelier een aardig winstje belaas ten koste van den verbruiker en welligt nog schade lijk voor ïifn gezondheid bovendien De vereeniging ter beoefening van de krijgswcteiischap zal a s Vrijdag 26 April des avonds ten half acht ure in het locaal der vrijmetselaarsloge sGraveiiliage eeue vergadering houden waarin als spreker zal optreden de heer J C C den Beer Poortiigael die het onderwerp zal behandelen iJe verovering an het eil ind Alseo in deo Uuitsch Deenschen oarlog vuil 1 SCI hoofdzakelijk als studie voor dea overtochi van lireede rivieren of zeearmen lil du la itste dagan werden er in den omtrek van Deventer zoovele Vievilseieren gevonden dat zij legen 6 n 7 o per slok verkocht werden Uil Buren schrijft men aan de A C De algemeciifl armen te Kerk Aveza ith ontvingen dezer da en een legaal van 600U van wijlen den heer Kamplioff to Itotterd im Genoemde heer te Kerk ezaath geboren vertfok laier naar Butlerdaai waar last beinvry voorspoedig moet zijn gegaan Kiikele malen is hij nog Hl tgne lbortepUats gekomen ij wrike geleginhedni bij deu burgemeester eeue som gelds ter hand stelde voor zijne ongelukkige van God verlaten bloedverwanten Thans echter moet hij zijne gehcelc nalatenschap in Icgaleu aan verschillende inrichtingen enz vermaakt hebben en aan zijne bloedverwanten niets Laatste Berichten Perpignan 18 April Volgens berichten uil Vu uerda vau ctsicren hebben er de geestelijkheid de leden de poilwlieintige broederschappen n veel coiiservalietün de wijk genomen naar Frankrijk Ken k lonne van 250U man regeeringstroepen en lÓO ciiVnlctistcu ondir a invoering van Cabrinety zijn ter virvolüing der Carlisten op weg g aaii Kolonel Sdo komende van Lerida is te l uyoerda go rriveerd Madrid is April De Oatette bevestigt tbericlil omtrent de nederlaag van Dorregarry De bende van iiico heeft en trein naar Barcelona doen dérailleeren en SDOO pesetas uit de kas van de civiele garile vermeesterd Voorta heeft zij Any telegraafdraail veriarU n drrigt de beanbtan te liUlen doodBchietrn zoo deie de circulatie niet doen ophouden Berlijn is April Volgens de KreuzzeitHug wordt Ineer en uieer waarschijnlijk dat graaf Mnntcuffel de hWer Arnta als Duitsch gezant te Parijs zal vervaug u terwijl graaf Arnim naar Londen zou wordenovergeplaatst Weenen is April De llongaanohe detectie h ft de begrootiog van gewone uitgaven ten behoeve djr Oostenry ksch Hongnarsdhe armee aangenomen op een bedrag van 89 98 680 zijnde 1 830 180 gulden mmdiir dui door de Degeering was voorgesteld Madrid is April in de vergadering van de permanente commissie gisteren gehouden heeft de heer Finy Unrgall beloofd dat de verkiezingen op wettige wiJ7 zullen plaats hebben Tevens verklaarden hij dat er geen sprake van is om de Cortes bjcen te roepen Vergadering van den Gemeenteraad Yr dag IB April Tcgcnwöovdig do ib vbq Uergcn IJzeuduorn voorzitter Virulyï Itviiiy Ki i Luyteu rnuue Kiaueuburg WeUerbliao van De fioulou doi vorige vergadering worden golcMia en g earrefltcerd Ingekomen eene miasive vata hh Gedepnt Staten boodende gocdkcurhig van een raadabealuit ter w zining vau de hegruoting dtT dd a huttcrg over 1872 en 73 i Notific eene tniisivc v n @ on W in Qv rlcg ract den districtaGChoulopEieQcr inzendende ceno voordracht ter benoeming luu een hulponderwijzer aan de Armenschool wanrop geplaatst zijn de bh J Knupkor te Zaandam L Tii o t te Munster en L BoQ iuiaal ta Zaandam Ter viste en bcnoeioiug in ecno volgende vergadering eene missive vau U en V aanbicdeuJo bot bcrLdenecid versUg over den toistaiid der gemcchto dat gedrukt 7 nl wolden en rondgedeeld oflu do leden