Goudsche Courant, zondag 20 april 1873

iM De ondeigeteekenden hebben de rigten dat zf MAANDAG den 21 AP r P senteeren de NIEUWSTE MODeSJJ Dames en Kinderhoeden taris VAN HOUTEN te i Woensilag 23 April W 13S1 1873 GOUDSCHE COURANT en Adverlendeblad voor Gouda en Omstreken PiiWIcke AAi BESTEDI G Van de Vernieuwingen en het Onderhoud der Kunst en Grindwerken van den Polder Keeuteiji voor één jaar op WOENSDAG dea 30 APRIL aanstaande des voormiddags ten lO ure ten gemeentehnize van Reeumljk De Bestekken liggen ter inzage ten gemeent huize van Reeuteijk van af den 21 April a 1 en zijn van af dien tijd tegen vijftig cents p r exemplaar verkr gbaar gesteld bg den Secretaril van genoemden Polder De aanwijzing in loco zal plaats hebben op ZATURDAG den 26 APRIL a s des voof middags ten O ure te beginnen aan ScheejigWbrug te Zwammerdam De gezegelde inschrijvingbiljétlen behoorlijk gesloten en door den inschrijver en zjjne boN I gen onderteekend moeten worden bezorgd in I een gesloten bus op de Gemeente Secretarie van Reeuwijk aanwezig uiterljjk den 29 April a s vóór des namiddags ten O ure Namens het Bestuur van den Polder Seeuwgk F H BUL US BRACE Vo oriilter TANDPIJN tzjj dit door RHEÜMATIEK ofdoorHOLLB TANDEN veroorzaakt is wordt gestild door Dr J 6 POPP S ANATHERIN MONDWATER B j aanhoudend gebruik hardt het de tanden tegen de verandering van bet klimaat en voorkomt op deze wjjze hetterngkeeren van de pgn t Is buitendien ook zeer geschikt tot het wegnemen van een slechten adem PriJs 1 75 Dr J O POPP S Dit TAND PLOMB bestaat uit poeder en eene vloeistof die gebezigd worden tot aanvulling van holle en aangestoken tanden ten einde ze den oorspronkelijken vorm terug te geven en daardoor paal en perk te stellen aan de verbreiding van het kwaad Door dit middel wordt verhinderd dat de overblgfselen van spijzen het speekspei of andere vochtdeelen zich in de holle tanden verzamelen en de verdere afbrokkeling der tanden waardoor tandpgn ontstaat voorkomen PriJs per Doos f2 60 Te verkrijgen te Gondii by L Schenk winkelier op Ie Hoogstrnnt wgk A 133 W Botlerdaai by F E Ï 1U Santen Kolff apoth en A Sohippereign 8t C bIsBuive porceleinwinkel te t Hsge b j 1 h F C Snnbilié apolb te Leyden by E Noordjjk te Utrecht hij F Aliens apoth te Amslerdam bg F vao Windheim C verkoophui Ie Oudewater bg T van Vrouroingen j te Schoonhoven bg A VVolff Gouda Drtk van A BriakmsD De inaending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der nltgave KERKELIJKE VERKIEZINGEN den 21 April e k VOOB H8T Collegie v Kerkvoogdeil J A EEMY O KNAAP C HOOGENBOOM VOOB HET Collegie v Notabelen G N DB VOOIJS H OVEREIJNDBB W DB JONG J P C PfiINCB 0 KERKHOF C J 0 PRINCE Nasr aanleiding vtia de stemming uitgebracht door eene den 16 April II gehouden vergadering van stembeToegde Leden der Hervormde Gemeente alhier heeft het Bestuur der Eesvereeniging de eer mede te deelen dat tot Candid a ten zijn gesteld voos oa Commissie v Oppertoeziolit J J BRAGGAAB H VAN ZANEN W POST DBOST 6 J DE JONG D D TERPSTRA D M A G VORSTMAN A 8CH0NEVELD van dbk I CLOET vellce Gaudidaten met den meesten aandrang bij alle Stembevoegden worden aanbevolen Een groot aantal Leden wordt ter stembus verwacht om bovenstaande Caudidaten te kiezen Gouda 17 April 1873 Namens het Bestnnr voornoemd J W A ROUAABDS Voorzitter D RUUÏER Secretarie NB In plaats van den Candidaat A SCHONEVELD van der CLOET die verhinderd is de betrekking in de Commissie van Oppertoezicht te aanvaarden wordt voorgesteld W van ELDEN Een JONGMENSCH van goeden huize bekend met BOEKHOUDEN Dubb Meth ADMINISTRATIE en de FRAN8CHE DUITSCHB en BNGELSCHE TALEN wenscht des avonds eenige uren op of voor een Kantoor werkzaam te zgn of wel zich te belasten met BIJHOUDEN VAN BOEKEN Brieven franco Lett Z aan den Uitgever decer Courant Publieke Verkoopingop 3 Maanden Crediet van eene groote partjj VOORJAABS MANUFACTUREN op MAANDAG 21 APRIL 1873 des middags ten 2 ure en volgende dagen des voormiddags ten 10 ure ten overstaan van den Notaris MOLENAAR in het Logement Tivoli aan het Spoor te Gouda aan de meestbiedenden verkoopen EENE AANZIENLIJKE PARTIJ Men vraagt te HÜÜB met primo Augustus op een der Singels als zwarte en gekleurde Lakens Engelscheen Fransche Buckskin Satin de Laine Fantasie stoflén voor geheele Costumes Engelsch leer voor ambachtslieden Dubeé Japoostoffen en verdere Manufacturen Te zien Maandag 21 April voor de Vericooping van 10 tot 2 uur Wvattende 3 ik 5 Kanw ra lieftt et een Tuintje Bneven franco onder letter T hg de Boekhandelaars J jtaw BENTüM ZOON WAGENIAKERIJ Aanbesteding Op MAANDAG den 28 APRIL 1873 des voormiddags ten elf ure zal onder nadere goedkeuring door de Commissie belast met het beheer van den Weg van de Hoflaan nabjj Rotterdam naar Gouda op het Raadhuis der Gemeente Moordrecht bjj enkele inschrijving worden AANBESTEED Het onderhouden van de met klinkertsteen bestrate en begrinde gedeelten benevens debegbeplantiogen scheringen ens van den WEO van BOTTERDASrnaar GOUDA tusscben de Hoflaan bij Rotterdam en de Mallegatsluls bij Gouda ingaande den 1 Mei 1873 en eindigende den 30 i April 1876 1 De biljetten van intchrgving moeten worden ingeleverd op het Raadhuis der Gemeente Moordrecht Het bestek ligt ter lezing ten Raadhuize van de Gemeenten Moordrecht JNieuwerkerk op d Vseel CapelU op ü Yneleo Kralingen en voorts te Rotterdam in het Nederlandsehe Wapen eade Groote Romein en te Gouda in de Zalm en Tivoli Inlichtingen zijn te bekomen ter Secretarie der Gemeente Moordrecht en bij den Opzigter J OUDUK te Nieuwerkerk op d Vseel De Commissie voornoemd J OÜDORP KORTEBRANT Voorzitter 3 3 SNEL Secretaris De Notaris C A van BLABICÜM te Oudewater zal in het openbaar verkoopen op MAANDAG den 28 APRIL 1873 des avonds ten 6 ure in bet Koffijbnis de Boos ie Oudewater Een WOONHUIS met annexe mime WERKPLAATS waarin sedert onhengelgke jaren met het beste gevolg de WAGENMAKBBU is uitgeoefend mitsgaders ERF en TUIN te zauengroot 4 Aren zeer gunstig staande en gelegen in de Gemeente Hoenkoop aan den grooten weg even bniten de IJsselpoort en alzoo in de onmiddellijke nabijheid der Stad Oudewater en op VRUDAG den 2 MEI 1873 en zoo noodig den volgenden dag des morgens ten 9 ure te Oudeaater buiten de IJsselpoort en langs den Ussel om Contant Geld I EENE AANZIENLIJKE PARTIJ gezaagd en ongegaagd EIKEN IEPEN ESSCHEN en WILGENHOÜT waaronder ruim 50 stuks droeve en een groot aantal verscb gezaagde lepenplateB van verschillendA dikte geschikt voor Wagenmaken Eiken Speekblokken en gezaagde Speeken Esschenplaten Iepen Schalen rond WagesBakerafaottt voorts 1 Tilbury 1 ware Mallejaa en eindeljjk al de tot eene Wageumakerji beboorende losse Ge edsGhappen Breeder bg billetten en nadere inlichtingen Kantore van voornoemden Notaris Oa uitgave 4 McCeiirant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEUDAG In de Stad geachiedt de niigate in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prga per drie maanden ia 1 75 franco per post f 2 Afkondiging BÜROEMEBSTER en WETHOUDERS van Goud Geilen bet bestuit ran deu Heer Cumiaitsaris de Koninga in de pro incie Zuid Holland ran deu 8n Maart 187S A n 398 3e afd Prov blad n 17 lietreffrnde de bescbrgring vour het Pttentregt over 1873 dat ia mn drn U Mei 1S73 tot dea 80a April 1374 breni en ter algemeene keonia l Dat op dan In Mei aanstaande een aaovaug al warden genaakt met de beaehriJTiag der patentpllgtigen Tabel 14 no 37 tot 40 tgnde dealijtars tappers kuflijhuia kroeghouders ena eo met b t rondbreni en aan de huiaen ran de deelaratoiren dia iia rerlwp ras drie da n tau vege den Ontvanger der Directe Bel dtiiiKeu weder tullen worden afgehaald waarbg gemelde patentpligtigen worden heriahud aan de bepalingen van Art i der Wet van deo a AprU l t3 MmtMmI n Ui dat Imui beroep nü t mogen uitoelénen dan nadat kü de helft van hunnen aanslag over het dienstjaar 1873 hebben voldaan en nadai lirt ferschuldigde over het voorgaande dieniljaar tin vuile ui iijo aangezuiverd waarvan cal Inorlru blgkeii alvorens de patent aden aau hen zullin worilao afgegeven IXit coo poedig mogelgk huuiic aansIngbiljVtteu sullen worden bezuigd de patentacten iu gereedheid gebragt en het tgditip bekend gemaakt waarop die aulleu worden uiigereikt Dal met de be chryving van de gewone patenlpligtigeii over den jare 1873 begouueu r al worden den lin Mei aanitaande en dat de veiklaringrn aan de huilen der Ingezettrnen cullea rondgebragt worden terwyl de weder inuimeliiig dier verklaringen op den ehtiirn dag nailat tg tgii uitgegeten behoort plaats ta hebben op welke verklaring die kooplieden of winkeliers welke buskruid willen verkoopen of vuurwerken maken lulks inlten moeten vermelden ten inde dit op hun patent uitgedrukt worde beo bierbg herinnerende aan art ft der Wet vanden t6n Januari 1816 Slaaltilad a 7 luidende i Kooplieden of W inketiers in steden plaatsen of ten platten lande welke buskruid willen verkoopen of vuurwerken maken ratten deu nering niet vermogen te doen noch dit beroep uitoefenen tonder dal rulki op bnn patent worde ui edrukt op boete van ƒ 500 enr Ook culten diegenen welke hunne goederen of waren tevena op de wgie der kramen verkoopen gehouden lijn op hunne verklaringen daarvan melding te maken en lich deawege aan te geven onreraohitlig of dit alteen in de gemeente hunner woning dan eldera plaata heeft 8 Dat de regitters der patentpligtigen tutten worden geatolen den 31n Mei aanstaande wordende wgdert de belanghebbenden verwezen naar da Bepalingen vau artt 18 en 37 der Wet van dan 2 In Mei 1819 ataattHad a 84 handelende coo van de varpligting van hen welke bg de algemeene besohrgving tjjn ovcrgealagen ala van de boeten tegen hel verzuim van en gebreken io de aangifte ceUe la verbeuren 4 Dat de eigenaars vaate huurders of andere vaste gebruikera van binnen vaartuigeu zioh ter bekoning van Patbnt zullen moeten aangeven op het Baadhais dezer geiaeente ten bureele van H H Zetters medebrengende hunnen meetbrief en hun patent van bet fonge jaar en zulks van den In lot den 16n Mei 1878 Pe Zun en Feestdagen uitgezonderd 5 Dat de kramers alhier niet gedonioilieerde ondernemera van vermakrlgkhaden en debitanten van totergbrielje die beroepen ai l mogen uitoefenen alvorens bet verschuldigde patentregt te hebben vohcj daani zg tulten zich tot hel doen hunner aangift alamute ten bureele vaa H H Zsttan moeten verrotgen wordende de kenaia n laarktbccaekende patentpligtigen heriniiard dat da Harktaeester hen aiet vermag toe te Uten hetcj laet of tonder loodaen teotoa kramen of atalica wanaaer ig met raa palentaeten voorzien cün 8 Dal bg hel indioMU van bezwaaraohriften ioaarotge art 1 der Wet van den 4n April 1 70 StaaisUad ofi AO moet worden overgelegd een duplicaat van hit aanslagbiljet tefen betaling ran 5 Cents b j den outvaager der J irecte Bclaatiag verkrggbaar gealeld Gouda den 18 4f 1873 Bargemeestei a i l etikonders voornoemd De SecMtaris lDe Bi wgwiii e ea tof DBOooueevKR Foarmm vanBixgkn IJzixdookn BUITEN LAND iiulteiitHndscli Overzicht Volgens Ie Indépendonce nemen de kansen ran den heer de S uusat bg de rerkie ing te Pargl toe Zg durft evenwel geen voorspelling wagen omtrent den afloop doch meent dat indien de verkiezing op dit oogeublik plaats had stellig nog Barodet verkozen zou worden doch de radicalen verlieren dagrtgka tt irein en waarselignlg k woril daaruu Uémusats benocming Gambetta bigft alteen staan en betreurt zegt men nu cgn politieke fout Intusuchen hoort men nog niet van het intrekken der cand idatuur dat zeker de beate oplossing der qucstie zijn zou en waartoe alle gematigde algevaardigden der liukerzgde dan ook hun krachten inspannen Om tot zulk eene oplossing vnn deu gevaartijken verkipziiigsstrgd te Parijs te grralen de eenige ongetwgfeld waardoor de dreigende onlieiirn voorkomen kunnen worden hrcA de bekende l argsche afgevnardijide de republikein Lallglol et u hoogst gewicbti gen stnp gedaan In een brief a in de redaciie der Hépublique franpalse wijst hg op de ongerijmdheid dat under de tegenwoordige omsbiniligheden de republikeinsche partg bare krachten verdeelt en daardoor de reartie in do hand werkt Neemt de na tionale vergadering en Thiers zooals 7 j werkelgk zyn niet soonl gij za wenscht aldus ongeveer sohrgft hg Stelt u daarbg Thiers voor de integriteit an het algemeen stemrecht tegen de rechterzijde verde digende maar wetende dat hij niets knn zonder hulp van de centra stelt u hem loo voor eerst steunende op de verkiezing van de Kémusat d iarna op die van Barodet ie Parijs In welk geval ik vraag het u zat Thiers de meeste krnclit hebben om te strgden te overwinnen en de besluiteloozen der centra mede te sleepenP Het antwuord kan n Ptlwijfelnehtig wezen Ik bid n vervul niet opnieuw in de fout van nwe voorgangers de leden tm de kies coiuliés vnn April 1850 De scherpzteiiden en under ben mgn vriend Proudhon waarschuwden hen inniir naar Uü scherpzienden vnn IS50 werd nut gcluiitcrd Leest de bladen vnn dien tijd en herinnert ii ile e drie datd ADVBETENTlfiN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsraimte A onderlSke Nommere VLIF CENTKN Zondag 23 April 1850 Verkiezing van Eagéie Sue onder de luidruchtige kwiuicbingen der deaocralen Woensdag 1 Mei Benoeming der commissie van 17 om hel algemeen atemreoht te besnoeien Vrgdag 31 Mei Ainaeaing der noodlottige wet et hare gevolgen de canf d état van 3 Deeemher achttien jaren keizerrijk Sedan verlies v Kina aa Lotharingen eu reroteenlering der opeabare aohaU met IS milliarden En toch wilde hel kiescoaiité oua zeker niet naar het keiierrijk roeren I Een andere zaak ia dr poliUak ran bet gevoel ala de politiek drr rede Voor d r r te zal ik mg wachten en w t ueef ik geloof dat mgne rrieaden zich op een gevaarlijken weg berinden dan zal ik nooit aarzelen mg roor hen ie werpen al moest ik ook in deu kraehtigen atroom te gronde gaan Voor bet overig sgn beden wet tdfgtafiaaie beriehteu uit alle oorden vau Europa maar gasa eokal bebdsl a w iwlsrtgaliwg v pai i k belaag aanhta veidient het besluit der uatiouale liberale partg ia DuitachUnd veraKiding om aan den rgksdag voor te stellen dat de controle en het technische toeudil over alle spoorwegadministtatun aan het rgk en dea bondsraad worde opkregen Dit voorstel zal ongeIwgfeld de goedkeuring van den rgkidag verkrggen eu wanneer de regeering aan dezen wenach der vertegenwoordiging gehoor geeft dan zal deze verbetering in de eerste plaata te danken zgn aan den beer Laskar die daardoor eene groote voldoening hebben zal roor zijn ouvermoeiden atrijd tegen de zwendelarg ia deiea tak van industrie De paus schijnt beter Ie worden Van verschillende zijden komen betere tijdingea omtrent de krggsiucht in hel Spaanscfae leger Vooral de nieuwbenoemde kapitein generaal van Catalonië Velarde schijnt in dit opzicht tgne pogingen met gunstigen uitslag bekroond te zien Het tïestc t ewga voor de juistheid dezer berichten ts voorzeker dat de Carlisten m de laatste dagen op verschillende plaatsen geslagen werden en hier en daar moedeloosheid zich V 1U de opsiaudelinzcn meester maakt omdat zg zien dat de greren cortlon wel iangroam maar steeds imuiver om hen word toegehaald Ook uit Madrid luideu de berichten vrg gunstig In eene bgeenkomsl der permanente commissie heeft de minister van binnenlaiidsche zaken Pi y Margal gerualstellende mededeelmgen vun het oorluj stooneel gedaan het gerucht eeuer buitengewone bgeenroeping der Cones teg ngesproken en opnieuw plechtig l eloofd dat de nigeinerne verkie iiiKPa op volmaakt ettige wgte en touder eenige ofticieele pressie zouden plaats hebben F R A N K R IJ K Voor een paar dagen is de president der Fransolie republiek zgn 77e jaar ingetreden Het extract van cgn geboorte act draagt den datam 2f Germinal an V 15 April nu De voornomen van Thiers ega Marie Joaepli Louis Adolphe Hij werd geboren te Maiseilte m de Bue des Petits Pères die heden nog denzelfden naam draagt Zij ligt in de nabgheid van de schoone wandeling bekend onder den naam van Atlóe de Meilhan in een qnnrlier dat tijdens de geboorte van Thiers eenigs ius nfgeleger en stil vm maar dat heden zeer bevolkt en bijiiii een cejitinni geworden is Het huis waarin Thiers geboren is