Goudsche Courant, woensdag 23 april 1873

E i vtr til M 3e rermeerderiug ran het aantal iWn itaAt het è l eedert bet einde der rorige eeuw tusschen het gelioarlehuis van Thiers en den hoek der Hue des Petits Pères gebouwd zgn Het huis heeft drie verdiepingen Is drie veustrn breed en is de volmivaltte type der huiua te Moneille uit het einde der Tonge eeaw Het vaa het eigendoin ran de grootniApder ao m edernijde van Thiers Dp Nederinndera ij ds eeniga nietj w lk mae Igkhedcn in bun koloniën onder iiiden De Soir althans bericht dat Fr inkrijk wel eens oorlog zou kunnen krijgen met Auan en wel om de zelfde reden die ons genoopt heeft ie wapenen tegen Atchin op te vatten Ziehier wnt het blad mededeelt Men gelieve in bet oog te houden dat de Soir een officieus orgaan is Het oorlogscliip Ie Unioi heefi den 26ii Januari Siiygpen vcrl itso met o n g heirae ending van H i 5 De zending moet bestniKi in een ultiin itiiin van kei Kr Tofdioe Ily wordt beschuldigd vnu mi dciiliehVïlieiil an alle ie fen het fransche ge ig g nclite tjnn j lptteut alaoak d it hij rebellrii afi oiustig van h cV düor ons belette gebied ui Huó u igoiiomi ii heeft l c miic iteiaoslieid der Au tniieten uui liuii kusteu te zuivéreii van z croovers die over een groofe uitgf tr ktheid den hmdi l ucnnogriijk ui iken zou de Ff ihsctié re eeriii dwingen di ii keiier l üCloeü de volgende voorwaai deu op te leggen 1 Frankrijk gezag wordt omt yansch iitui uitgebreid 2 te Hue wordt een tfraascji gevulmautitigde aangesteld b gealMu duor een eonmissie voor krijg tznkeii liiiiidèl en nijverheid 3 ia Anams huof tstad en in Toeokin worden voldoende strijdkracliteii onderhouden om de Fransclie vlag en de Fraii ïehe belangen te schermen het onderhoud geschiedt tt i koste van de Anainieti che schatkist 4 lu SQheii Aiiani ea dvnkrijit wordt een voor beiden gunstig handelsverdrag gealoien 5 PritnlfrijJc geraakt lu het bezit van itgestrekts landerijen in ïqenkin opdat het in staat Eords getteld sijn protectoraat en zijn invloed te doen gelden j 6 Hue de hoofdstad van AiiaiB betJalt en schatting ten bedrage der kosten voor de expe 4itia en voor het te stichten protectoraal De Soir Toegt er bij dat het niet zeer waarschijnlijk is dat 4e keizer van Anain met deze vourwa irden genoegen aeilien zal Het bl id beweert dat de inlijving van at land bij Saigoen slechts een quRstie van tijd ia BINNENLAND Gouda 22 A pul Zondagarood bad iu de sociëteit Ons éenoegen Wt coneert der familie Völliiiür plaats Naar iléiding daarvan schrijft men onS Te bejammeren i het dat bij zooveel kunstgenot de opkomst der toehoorder nïM grooter geweest is Waar bleven nü rij die altijd d n mond vol hebben van hetgeen iij in andere steden bgwoonden en daarbij menigmaal de klacht doen hooren dat Gouda ïtjb weinig goeds kan leverenP Hier nu was voor leo waren kunstliefhebber een genolvolle avond te dachten ten minste de naam van Völlmar en het in tyds verspreidde programma gaven er alle reden toej ea toch was het de regen of de Zondag die ten uit de sociëteit 0n Genoegen terughield of M het onverschilligheid Wy gevoelen ons niet geroepen die vraag te beantwoorden maar wel moeten irg onrrn lezers dden opmerken dat het weinig aanliloedigend is voor kunstenaars ils die wij Zondag boorden wanneer zelfs het meer gegoede en ontwikkelde deel van Goada s burgerij bijna geheel afwezig btyft en zich zoo onverschillig voor goede muziek toont als Zondag avond en verleden jaar toen het muziekkorps van de Botterdamsche schutterij zich bier deed hooren Laai ons hopen dat de Völlmar s en Hutschenruijter s zich niet door een eersten voor hun ondankbaren rond zullen laten afschrikken maar ons op een tweeden genotvoUen avond zullen vergasten Wg twijfelen niet oi reien zullen zich dan haasten daarvan te genieten In het verslag van hel verhandelile inden gemeenteraad van Vrijdag 18 dezer wordt het inkomen vermeld van eeoe missive van B en W houilende voorstel tot het bouwen van een tweede armenschool waartoe bet terrein aan den hoek vau de Boelekade oidt ungeweieo In die missive werd meedegedeeld dat de meeritrieid ran bet dagelgkseh bestuur gezegd voorstel iked terwgl de minderheid zich daarmede uiet had Ttreenigd maar de voorkenr gaf aan den aanbouw op bel oude terrein volgens mede oreigele plan teekeuiag Naar wg vemeiKn is door het Bestnar van de Maatschappij van Landbouw afd Gouda en Omstreken met de Commissie benoemd tot het inzamelen der gelden besloten niett enstaande de geraamde om oog iet t n volle dl9j 0 ibe l is d j entoonstelling te üjet dfiorgju ea de t ett d gelden ten spoedigste te doen inoasseeren Bij de gisteren plaats gehad hebbende verkiezingen ïóbr e ojllegiëii yan bieer over de goederen en fondftn der Ked Hervoruide Qemeeute alhier zijn uitgi racht uim jtDO stammen OSÜer tafilrukten vernamen wij flat lot KerjftoogiNn gekozen zijn de hh HoofMbbo attr 4iÜ met S4S van Straatea met 316 en Uemy uftr lid met 31U stemmen Voorts verkregen de hh Knaap nfir lid 304 Brake 2 J4 en Langefaar 3l stemman Do andere ste muiiBi en waren no g niet afgeloopen Blijkens hft beredeneerd verslag van din toestand der gemeente Boskoop over 187 zijn gedurende dat jaar door de brug over de jouwe nlduar gepasseeril niet minder dm 35t 55 schepen waarvan de inhoud op 12UUU00 louneu wt rdt jjeschot Door den Gemeenteraad van Oudshoorn i besloten de kinderen welke Zich duor gnust geii aanleg en vlijt onderscheiden gratis in de k asie van meer nitgebreid liger onderwijs toetelateii wanneer hunne ouders onverinugende iiiwo icrs vnn diegcineeiite zijn De buoordeelitg eu tuelatiug is aan il en VI orerge De Staata Ct im 20 fl A n ll bevat bet volgeiirle omtrent de expeditie iiiiiir IJlitei en avond den 18c WefJ bij het dejmrteroedt vnn k doni ii het vulgeiide tcli ram van den goufcr neurgeiieraal van Ned lndiü ontvangen Volgens telegram T iu kolonel Vau Daalen van 14 April Moskee nabij Kratoii met veel verlies genomen Het weder laatste diigeu ongunstig Hij vraagt koelie doch gueiie troepen tot versterking Niettemin ganii 2 bataljons en artillerie en behalve stoomschip Tumr ook nog sioomschip Bmka Tot toelichting vat dit bericht dieiie het volgende De kolonel Vnn Daalan de oudste kolonel van hrt Indische leger is blijkens de gisteren ontvangen Indische dagbladen van ecu verlof naar Europa in de helft van Vlaart per mail te Batavia teruggekomen Het schijnt dat hg daarop terstond aan de expeditie naar Atohin is toegevoegd Misschien was de kolonel Kgter van Wissekerke ziek geworden en trad dn kuloiiiel Van i leu in zijne plaats als chef van don staf op Dit is echter eeiin loutere gissing Hg schijnt den generaol majoor K hjer tgdelgk als opperbevelhebber der expeditie te hebben opgevolgd en als zoodanig bet bavcustnaiide telegram aan den comaaiidant van het leve te hebben gezonden kritchteus art luider instructie voor den opperbevelhebber luidende Na aankomst van de eipeditioiiaire macht ter reede en voorts na elke beldngrijke gebeurtenis szcndt de opperbevelhebber lelegraphiaehe berichten bestemd voor den commandant fuu bet leger en chef van het departement van oorlog in Nederlaudsch ludie per stoomschip naar bet naastbij gelegene telegraafstation in den regel en bg voorkeur Pe nang vanwaar ze worden overgeseind Wat de aanvraag om koelies betreft kan worden medegedeeld dat dadelijk na bet vertrek der expeditie reeds 500 bannelingen met de nooilige mandoors te Batavia zijn verzameld en gereed gehouden om als reserve voor de expeditie te dienon Dit blijkt uit een besluit Tan den Gour Gen van 14 Maart gisteren per mail ontvangen Eergisteren 17 dezer is te Batavia aangekomen het stoomschip Priiu vaa Oranje dat eene mitrailleuse met de noodige ammunitie 200 000 patronen voor achterlaadgeweren en een detachement suppletietroepen uit Nederland aanbrengt Het telegram uit Indifi ran 13 dezer waarvan mededeeling werd gedaan in het 2c buitengcwouc bijvoegsel tot de Slaah Couranl van 13 14 April bevatte het bericht dat de adelborst Zimmer wa gesneuveld Dii bericht is van regeeringswege niet vroeger publiek gemaakt omdat eerst do familie betrekkiagen van den gesneuvelden officier daarmede in kennis moesten worden gesteld Op dezelfde wijze zal voortaan gehandeld worden In de gisteren den 18e per mail uit Indic ontvangen berichten wordt bevestigd wat omtrent de samenstelling der expeditie naar Atchin is medegedeeld in de Slaati Omrant vnn 16 dezer Voorts blijkt daaruit dat l adaiig is aangewezen als militair station tijdens de krijgsvcrrichtingen in Atchin Twee stoomachepen onderhouden eene geregelde gemeenschap tusschen Atchin en l adang Daarmede worden ook de zieken en gewonden geëvacueerd die te l adang en in de Padangsclie bovenlander zullen warden verpleegd en de benoodigdc manschappen aangevoerd om de expeditioiiaire troepen voltallig te houden Brieven en pakketten tot een gewicht van 10 kilogrammen voor de ambtenaren officieren en rainiliTcn bij de expeditie worden van Java Madura en uRiatra r n gouvernementswege vruchtvrij vervoerd Vnn Reuter a Office is ontvangen het volgend Ifllegfam uit Feuang onder dagteekening van deh 20 itike Al de Nederlandsche troepen zijn tot aan het stralid achter de palissaden teruggetrokken waar hunne positie vermoedelijk oohondbaar is D Atchiuee en liebben groote strijdlraoSlen H t Wgenwjzoen is begonnen Het aaatal doode en gekwetsSfci bij de Nederlaoders wordt op 800 eschlt Vai die der Atchideenn kan gei cfjfer Vordao lna d maar bij hed zijn de verliezen aanzÜBtffgk Bik hel departement van Koloniën il den 20e het aroBtviid telagram van den eomreraeur Generaal van Ned Iodtc oittran en Bericht van déu CommisaoMI ran 17 April De troepen leden den vorigen dag een gevoelig echec bij den Kraton Dientengevolge rijn zij naar bet etrandbivonac teruggekeerd De toestand iszoodtnfijt dat in verband iet de meoMoii staking der expe litie in overweging zou wordep geuoiaen Een gisteren middag verschenen buitengewoon iiummer van de SlaaUcourant bevat het volgend horichts Blijkens oen heden morgen bij het Departement van Koloniën ontvangeu telegram van den Goover ueurGenera tan Nederlandscb Indië is de krijgsraad voor tch n gepresideerd door den üouveriiements CoiiimissarM ei iistemining van gevoelen geweest dal de positie oiiho idbaar was wegens de geleden verliezen en vuor ij wegens de hevige moussuu Daarop heeft de Juuverni ur GeiienMl in een duor beni gepr Sideenle vorgaiteriiigviiB den Hnad van IntIK welke werd bijjjenoun door de kumwatdanten der zeeen laiidiUneht en door deivg oeraal ilajoor Versprijck bestolen tut staking der expeditie om haar in het najaar te hervatten Dit besluit is genomen vooral met bet oog op de mousson waardoor de gemeenschap tucsohen de schepen en den wal weken l iug kan verbroken zgu en dus de gelegenheid ontbreken kan om de tr K p n naar behooreii vau voedsel eu drinkwater te voorzieu De kust blijft geblokkeerd Het telegram uit Singapore aan de Daily Telegraph gericht betreffende den oorlog met Atchlu wasrva wij in ons vorig Nr den boufdmbond aleded lden luidt als rolgt De Hollanders zijn bij bunnen aanval op de Alchioeezeu er bij eene tweoile besto rm ng in geslaagd twee forten te nemen maar zij werden terugg alagï U toen zij poogdcir bet voornaamste tóH in bflif tA nemen Het was een wanhopig gei echt en ongeluk j voor de Hollanders Herd hun hevelhebber generai4 Kohier gedood Op dit oogenblik zijn de Nederlaiidsebe troepen bc ig het pileis vnn den SuIUn te helegrrrii Bij het bestormen der forten beUcpeu ife verliüie der Hollanders 200 man De Atchineezen die ze t armoedig gewapend waren leden zware verlitz zen Ik verneem dat er veel ziekte heersebt ouder 4 $ Hollandscbe troepen en dat er bevelen lot rersterj king zijn gegeven De lazaret h schepen zijn vol eir hebben bevel gekiegeti om naar Padnng te vertrekken De peperhavens zyu geblokkeerd eu de jian4Mstaat stil De gesneuvelde generaal miy oor Kóhief iet tf Groningen woar zijn hoogbejaarde vader nog woouliwas geruimen tijd commandant ter Westkust van iüt motra en is daarom zeker wet de leiding der expeditie belast geworden Zgu opvolger degen migoor G M Verspgck is commandanf der 2de militatr f afdeeling op Java en heeft atch verdienstelijk gemaal door bet eindigen van den Banjerm iisinschen oerlegop Borneo Hij wordt nis een der beste aauvoerder van hot Indische leger beschouwd terwgl ook d chef van lien generalen stuf de kolonel A W Kgter van Wiasekerke zeer gunstig staal aangaiehr ven eveuals de chef der artillerie de luit kol H O Boumeestet BM De generaal majoor I H R Kohier wient dood in den strijd voor het vaderland werd laeagedeeld was geboren den 3den Juli 1818 en bad dus den ouderdom van bgna 56 jaren bereikt Op 14 jarigen leeftgd reeds trad hg in dienit bg d Ude afdeeling infanterie in twee jaren werd hg bevorderd tot korporaal in October 1889 werd hiJ als onderolBeier overgeplaatst bg het Oost IndiaoS leger waar hg reeds na een verblijf van drie maanden WQd bevorderd tot 2deii luitenant in 52 werd bg beiioeud tol kapiteiU en na betrekkelijk kleine tusschenpoozen klom hij op tot den rang van generaal mnjoor waartoe hij werd benoemd den 17den Januari 11 Kohier droog het onderscheid ingsteeken voor lang durigen dienst en word in 67 wegens zijn gedraf hij de Lampongsche expeditie vereerd met de Mili Willemsorde 4de klasse De benoeming van Kbhlcr tot opperbevelhebber r a de expeditie naar Atcliln werd door allen die hem kiDdim ftï ii feg B rfirtméii Vefi tin aij het l et Brt hdd te tèrtronwen stllfle in zgh kunde tijn beleid door allen bemind stierf hg den hel deudood Kohier was ran militaire afkoatt zgu rader vaa irki lMii MidjIiuii ïunilSiVIScler onr werd later MgeteïiKt roor défi ifieifst eit na door een ziekteijjn gehoor rvloroi t hebben ypfeooa in h doofitonmenilmitiist 1te Groningen zijn geboorteplaats Wit bji kort geUdeo iiga 91stea geboortedag vierde Fad la de teltframmfn uit Atchin ordt melding geidali tkti eeA Vraildd dti r veiiterkt en krachtig verdedigd werd Voor ome lezerO die ikI deb zonderheden ij O é oofaekefid zgi uf het niet onbelangrijk zijn Ie vernemen wat têa kraton is Daaronder wordt hel versterkt verblijf van een inland chen vorst rentinn Iu deu regel bestaat het uit een zeer uitgestrekt meest vierkant terrein omgeven door een waren muur waarop wachttorens zijn geplaatst Binnen dezen ringmuur bevinden zich onderscheiden pleinen en gebou eu evefieens door murenrn poorten vau elkaar gescheiden In het niddenligt de eigene woning van deu Vorst UU Het te Kutterdam gevestigde ComiuS vau l Bmdt Krui heeft 6p voorstel ran den Eere Voorzitter denheer Joost van Vollenhoven eenparig beeloten tienduizend gulden beschikbaar te siellen voor de gekwetsten in den oorlog met Atchin Het comitéheeft dit besluit kenbaar gemaakt aan den voorzitter ran het hoofdooiniié te sHage den generaal DeStuera Ile e hne t onmiddellijk bet besluit goedgekeurd en voor de welwillmilheid zgn dank betuigd Het I otterdamr h comité heeft hierop iloor tusschenkuinit van de Botterdamsche bank aan t comité teBatavia geseind om lU UOO voor gemeld doel aante wenden of bcachikkaar te stetleu Bij de Tweede Kamer der Stiteii Oeneraal zyn ingediend twee wetsontwi rpcil tot verhooging van het Ve hoofdstuk Departement ran Biuueatand che Zaken der Sta itsbegrootiug voor het loopeude dunsiJBor Bjj bet eerste ontwerp wordt voorgesteld dejwst ii nkéidKn m sAadcla s iellfcig lot t tmt van het ge nar wa irmede besmettelijke ziekten den veestapel bedreigen te verhoogen met 300 O00 en daardoor Ie brcugeii Op 66U 000 De e vérineerd rdc uitgaaf is voornamelijk bestemd tot bevrijding der luiigtjvkte De groote offers daardoor van de achotkisl gevorderd zijn zoo Drent de Regaerii4 in hire hij het ontwerp gevoegde Memorie iM loelichting niet zoo groot als men bg den eeralen oogopslag zitt denken daar och de opbrengst van den verkoop van het vleesch en de huiden van onteigend vee ongeveer 3 5 der dilgegereu gelden wed r in de sohatki t doet vloeien lig het andere ontwerp worilt tcne verhooging TIP verschillende posten gezamelgk ten bedrage van S6 799 30 voorgedragen t Volgens het ontwerp tot regeling en voltooiing van het islingntclsel deler dagen bij de 2a Kamer ingekoineii zal het vcstiiigstelsel in ons tand in de eerste ilaata omiattcn a de Nieuwe IIolla dsche Walrrinie van de Zuiderzee langs Utrecht tol de Lek y n de Lek tot de Merwede en van de Merwede door het hwd von AlteM lot de Nieuwa Merwede i de Zuider Wnterlinie van de Maas boven St Andries tot den A er beneden ieertruidrnberg e ie üiiikiS an het HotUndaeh Diep en let Valkerak 4 i stelling van de mondea der Maas eu rau het Haringrliet de stelling ran den Kelder en de stelling van Amsterdam Eu iu de tweede plasti f de stelling van de Geldersche Vallei met die in de Neiler Betuwé werken ter opneming van troepen aan den Boven IJsel j t ntrrwerken aan BoveU Woal ét IJSel ea il sperwerken aan de Weater Schelde De versterkingen der linie Gronii n Drlftigl de restuigwerken ran Deventer Zntfcn KIden en Grave 4l8 v ln Ngsirgen uitgezonderd de Arm forten aan De Waal die der stelling van s llertogenbosch bezuiden Crtvecocur en die bij Breskcns zollen als verdedigingswerken opgeheven en onsohiulclük gemaakt worden Jaarljgka wt bjj de vaststelling van de ataatabe r ing worden bepaald welke som in het betrokdi nstjaar van de grheele uitgaaf op circa 31 millioen gehumd voor d roltooiiilg ras het vestings lsel zal wordeu besteed Nu de roorwerpen roor de Werner tentoonstelling uit Nederland meerendeels naar Weenen zgn verzouden kan medegedeeld wordeir dat het aantal Nederlandijüie intendsrs roor industrie en landbouw bedrongt 333 verdeeld als volgt land en tuinbouw 64 chemische industrie 33 voedingsmiddelen 09 spinjieTij wefSfüi jff f fSi J Jet en caouteiouo 9 metaalnijverheid 21 houtnijverheid 10 stêétS aft e fc r gUn terlitid 12 VlKnewinkelwaren 3 pdpiernijverheid 7 graphische kunsten f industrieel teefeeniferk 27 maehinerién en vervoermiddeleu 9 wetenschappelijke instrumenten 14 muziekiDStrnmenten 1 krjjgsvezen 8 marine 7 boHwknmle burgerlijke g Die 1 J j het particuliere woonhuis en inrichting S de nationale hniselgke nijverheid 1 kerke jke kunst 1 ooroeding onderwijs 11 Bij de tentoonstelling in Arii et Amicitiae is reeds Uekeo dat ook wat de kunst aangwt Nederland waardiglijk te Weenen zal vertegenwoordigd zgn Il Laatste Berichten Weenen 21 AprU Daar de Gallicische leden van het Huis van A evoardigden niet hebben voldaan aan den etsch van den voorzitter om hunne iifwezigheid uit de Vergaderiig te rechtvaardigen zyn zij heden vervallen verklaard van hun mandaat bg bet Huis en ran hun hdmaaischap bij ile Dehgntie Rome 21 April De Paus on f ing gisteren Prins Alfred van Engeland en de Kardinaals bij zich die hem geluk weuschten met zijn herstel Verscheidene dagbladen beschouwen de reis van den Koning naar Weenen bij gelegenheid der tentoonalilliug ab zeker Bonn 20 April In d alhier gehouden bijeenkomit lan gedelegeerden der Oud Katholieken isbeslottrn den 4den Juni te Keulen de verkiezing van een nieuwen bisschop te doen plaats hebben Parijs 21 April De heer Grévj lid der kamer heeft zich heden naar het comité Carnot begeven Hij heeft daar verklaard dat bat een fout was om den beer Bamdet caniKdaat te stellen Het gouvernement wordt door de houd lag vaa de partgen in de kamer in een raoeilijkea toestand gebracht het heelt behoefte aan versterking om te strgden tegen de yijai en de Republiek Bltjft men hierin in gebreke dan haadelt men zeer ontataatkundig vooral in een t d dat het land ziob groove opofferingen heeft getroost en eindelijk een regeeringsvorm verkrijgt die Bet zijn lAaatschappelijken toestand overeenkomt en een einde maakt aan het tijdperk vau revolutien wi rkl r hpt weder kan iMmen tot orde rredt vrijheid en roorspoed De heer Grévy eindigde met allen aan Ie raden hunne stem uit te brengen op den heer de Bémusat die zich door zgn houding eii zgiie verklaringen opeulgk bij de Uepubliek heeft aangesloten rrT T T I I sai sB g g Kantongercclit k tiouda Terechtzitting van den 9 April 1873 W 1 veroordeeld tot 2 geldbooteo elk van 10 of suba gevangenisstraf van twee dagen voor elke boete wegens het als schipper iii de rivier de Gouwe terwgl de spoorwegbrug over dieririerin dc gemeente Gouda vroeger Broek c a gesloten as 1 die brug digter dan op een afstand van 40 meters uit het midden der brug geaalett te zijn genaderd en 2 ujn voortuig niet aaa de doortse bestenAe palen te hebbeu ras elegd P J reroordeeld tot eene geldboel f iMi M of subs gerangenisstraf van i én d i wegens hel te Iteeuwgk als gsleular v b een met houdea bespannenrn over den weg rgdend vocrtiig niet gaan voorolnaast tgne faondeu G K veroordeeld tot eene geldboete van 3 of ssbB gevangenisstraf van f ên mtgeat hél ie Gouda als geleider van een met twee honden bespaiiuen en over den openbaren weg rijdend voertuig niet gaan naaat de honden B B veroordeeld tot eene geldboete van nf suba gevangenisstraf ran i n dag wegens het te Gouda spelen met geld op den openbaren weg Rn alle in de kosten des noods invorderbaar b j Igfsdwaug BurgerlUke Stand G uouiN10 Ajiril Eliaabt th awóin W van d r Zrtuwea A van Kijswijk Ixetiit Tl ouders A Uwehtrijii enC de Joni ÏU Joluniiei Bern iJu us irs J It fg geinnu ii A M tan Doltl Asal oaihrs P llopiKl u A C an Asten 22 Dirk ouders J du Vrits tu SI Hoogeadoora Ovi im y II8 priI A Ovirman é m J rf Blo 1 w K 2 ilgk M j A C lU Bgi t SI M baggert i p J vu Vtilllyeii acd J Mugter 68 j nrir li til l u i l I I I iiir r paHiar3mimiri j ADVERTE IfTIËKr Voorspoedig bevalleu vna ean Dochter M J EUTGERS geliefde Eclitgenoote van W G N Dü KEIZER Gomhi 22 April 1873 TJB HUURMAN Wednwe van den Heer JACOBUS VA DE GEVEL in den ouderdom van ruim 65 jaren P HUURMAN Ouderkerk dfdIJMel G VONK Jz 18 April 1S73 Èxecuteura teêtamentair Algemeene en bijzonden kennitgering De ondergeteekende betuigt ïgn hartelgken dank aan zgn Geachten Patroon den Heor S S POLAK voor de veelvuldige blgken van bolangitelling aan hem betoond S van HOOFF Gouda 22 April 1873 3pCt rrcmiclecning Maatschappij v Landontginnlng De TREKKING dïe PEEMIÊN zal in het publiek geschieden ten overstaan van den Notaris VAN HOUTEN te Anuterdam in het locaal Odeon VHÜDAG 25 APRIL voormiddaga 10 uur Dï DIRECTIE TubIÏ ïe ANBESTEDI G van de VERNIEUWINGEN en het ONDERHOUD der KUNST en GRINTWERKEN van den Polder Reeuwijk voor één jaar op WOENSDAG den 30 APRIL aanstaande des voonqidda ten 10 ure ten Gemeenbebaize van Beeuwijk De Bestekken liggen ter insage tem gemeente huize van lieeuwijk van af den 21 April a s en zyn van af dien tjjd tegen vjjfiig tentê fef exemplaar verkrijgbaar gesteld by den Secretiis van genoemden PoWer De aanwyziug in loco zal plaats bebbeo op ZATURDAU den 26 APRIL a des vooiL middags ten 9 are te beginnen aan Scheqijes brag te Zviammerdam De gezegelde inschrgvingbiljetlen behoorlgk gesloten en door den inschr ver en zgne borgen onderteekend moeten worden b orgd ia een gesloten bos op de Gemeente Secretarie van Reeuwijk aanwezig niterlijk den 29 April a K vóór des namiddags ten 6 ure Namens het Bestnnr van den Polder Reeuayl F H BULiEÜS BRACK Voonüter Men vraagt te HUUR met primo Angustnsop een der Singels bevattende 3 a 5 Kamera liefst met een Tnin e Brieven franco onder letter T b de Boekbandelaars J VAN BENTUM KOON Te HUUR gevraagd voor een Stil Huisgezin een BUBtGERWOONHUISJE den huurprös Tan lOO i niet te bovengaande Adres aan t bureau dezer Courant Een Jongmensch van de P G zoekt tegen 1 Mei KOST en INWONING bij fatsoenlijko lieden Brieven fraiuo onder letter Z bjj den Uitgever van dit Blad Men vi aagt om 4 adelyk ii di t te treden EEN BEKWAME Adïès aan het Bureau dezer Courant li ir Mevrouw db JONG SMITS Westhaven verlangt primo Mïlt een Tweede Meltl of Noodhulp