Goudsche Courant, woensdag 23 april 1873

Vrpag 25 April t l4 N 1352 1873 GOUDSCHE COURANT Diieows en Advertentieblad voor Gouda en Omstrelien De insending van advertentién kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag 4er tdtgave JSTOOMBOOT MAATSCHAPPIJ VOLHARDING Dienst LEIDBN GOUDA v v Awivimgende Zondag den 27 April 1873 Vertrek van LEIDEN Zondag voonn 6 nur en nam 5 uor Overige dagen voonn 6 nur nam 1 en 5 unr Vertrek van GOUDA Zondag voorm 6 uur en nam 5 unr Maandag Dinsdag Woensdag en Donderdag voonn 6 uur 10 30 en nam 5 uur Vrfldag voorm 4 uur 10 30 en nam 5 nur Zaturdag voorm 5 30 10 30 en nam 5 nur DeDIRECTIB Heden verscliönt de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBEWARING SEN CienceskUDdig Volkshandboek OVER BE OfcSEZINO DEU ZENCWVEB8LAPPINO VAN HET LlGtHAiM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LAMERT N 37 Bedi ort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hü is dagelgks ten zijnen huize te consulteeren Wie niet bg hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel vanbrietwissehnginde Holandsdie of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wflze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zijn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorlien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem Terkrggbaar gesteld bij den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg 49 Amêterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave Toor 70 ets en Jranco per post 85 Ct de Fransche Uitoave voor 50 Ct en franco per post 60 Cis Door het toezenden van ƒ 1 postzegels kan meii de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schrgver ontvangen SiijBi eii Maagpillen Dfii PILLEN di eiiide rele jareu met het beste gerolg tegen de sUjUl en ala maagVOrSterkend ebruikt worden door bar werking spUsverteiing zeer bevorderen bgzonder goed tegen de gal en teer zacbt lazerend liJD zyo tegen SS j t dooajr met berigt van hst gebioik verkrijgbaar bjj de navolgende Ueeicn te Amiterdam liI Cléban Sc C Droog Heilige weg D S21 Boskoop J H Koabergen Delft E Wilaehut Delbhaven 1 Koeh Dordrecht H i GilU Uouda L Sehwik op de Hoogstnat tHage Viiser in de Spuiatraat Haattrecht K Ooalerling Ledden J T Terburgh Haarlammtntraat Lekkerkerk A den Oudsten Xin cbalen B Kruithof Moordrecht G H Post Bollerdam v Siuten KoIfT korte HooMsteeg Schiedam Wed A H Rombouts Sohoonhoren A Wolff Stolwijk A Zyderlaan Utrecht F Altena op den Steenweg over de Pon kerstrant n 372 Vlaardingen J M Lagerwerff Zevenhuiien A Prins De SLUM en MAAQPILLEN bereid volftent bet echte recept tyn door mg te Omda alleen en uMuitend erkrjjgbaar gesteld bü den Heer L SCHENK op de Hoogst raat Uff WEL Om elk doosje der ecUt en sints onkea lljke jaren gtbruikte Slljim en Haagpülen u een biljet voonieo met de handeeekeoiag van J J SGHBËUDËB apotheker welke handteekening zleh ook bevindt op het zegellak waaroM le het doosje verzegeld is Men geliere daar wel attent op te gn en zich te wachten voor het gebruik van een namaakwl dat m tracht ia omloop ta bteufsB HOLLANDSCBE SOCIËTEIT van LEVENSVERZEKERINGEN opgerigt in den jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN IDLLIOEN 6EDEN VoigeriHirDeeni Directeur P LANGEÏtHUIZEN Kantoor te Ameterdam Beguliersdwarsstraat bg het Koningsplein X 801 DOORLOOPENDE en TIJDBLLIKB Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN dadeiyk ingaande en uitgestelde LUFRBNTBN ÓVERLEVIN6S KASSEN en OPLOOPENDE LUFRENTEN Oeneraal Agent de Heer T ORALTER te Ooudft Correspondenten in de Provincie ZuidHolland Te Gouda de Heer W J Fortn n Droogleever Notaris Delft Mr C E Overgaanw Pennis Dordrecht H Vriesendorp GorincKem Hceren C DB Gflselaar ft C s Gravenhage Heer P J Landrg Leiden Oudeuiater Rotterdam Schiedam Vlaardingen Woerden Heeren Lezwijn Eigeman Heer R W Haentjes Dekker Burgemeester Heeren Jan van der Hoop Zoon lÈ P Loopuyt ft O Heer Paulns Kikkert G Groenereld f A 5 ac 5 V9 S 1 d 2 t J V VEKKBUOBAAB AAX KBI lloofd Dépót voor Nederland bij M i C HAM te Utrecht Goud bij Mej de TVed BOSMAN Alphen L VAROSSIEAÜ ft Zn Bodegraven If VERSLOOT Doako J GOUDKADE Harmeien W G KüRVERS Hazerêaoude lej J GAARKEUKEN MontfooH 3 A JACOBI OudevaUr J va LIEFLAND Schoonltoven Wed WOLFF en ZOON Waarder Wed BOUTHOORN Woerden Gebr PFENNING En verder bekende Depots aanvraag om Dépöt by M J C HAM te Ulretkl VISDEB VKKKEUGBAAE TB Borst DaStlilCn mout angs zwavel en uit extract van slaapbollenr zamengesteld en goed van smaak zijnde worden door alle doctoren be vonden het beste middel tegen hoest schorheid keel en borstpyn te zgn In i et i lozen ik 50 es 30 en iq proefzakjes 15 Cts Rabarber Slijni en IHaagplllen per doos met 50 puien 25 ct VVOrmpatrOnen tot rerdrgving der wormen bg kinderen en volwassenen per stuk 6 Ct van het kamen van uren tot op minuten en maakt de rhin 00 ets Boterpoeder Vi kilopakken voldoende voor 1500 kan melk Veepoeder tegen Zogkoorts ter bevordering der Melkaf cheiding Benige dagen v6ór het kalven wordt van dit poeder met i n laanw water ingegeven Na het kalven strooit men driemaal daags een eetlepel vol over het voer By verstopping vermagering gebrek aan wtlust alsook bg blaauwe en dunne melk wordt dit poeder met zeer gunstig gevolg gebruikt Het vee krygt hierdoor een beter uitzien en de melk wordt rjjker aan boter In V kilopakken 60 CU ünlvcrseel Zulverlngs Zouti X mp e pyn duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook by het inmaken van zure vruchten het weekkoken van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen ene zeer goede diensten bewgst in ieder huisgezin gevonden worden In pakken i 60 in 38 en in pakjes a 18 Cts Idiütnn ItpnnnAlc zonder schadelijke bestanddeelen bevrgïen oogenblikkelük van de helUldlUII UrOpptl iggte KIESPIJN Het fleschje 45 CU Zeker Middel ter verdrijving van ratten en mnlzen zonder vergif Een bus vau 80 CU is voldoende om het grootste huis of schip een geheel jaar van alle ratten muizen kakkerlakken schwaben enz vrg te honden Proef busjes kosUn 50 Cts Alles echt verkrygbaar te Goada bfl L WELTER Gouwe L SCHENK Hoogstraat J C ZELDENRUK Markt Bg elk artikel is eene gebruiksaanwyzing m EMMERIK H VOIST OrJJ nBCyBjliT b Apolh en Fabrik van Chemitch techniseht PrrtpwnlteH jt Oosds Dr k va f Ihukaasi fi aitgkre deserCotirant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Btwi geschiedt de uitgave in den arend ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ia f 1 75 fi neo per post f 2 BUITENLAND 1 Bulteiilandscli OverzIcM Zooala uit de laatste berichten vaa on vorig aam er bleek beeft de heer Jule Grévy de oad voor itter der natiouale rergaderinii tieh voor den he de Réaaut verklaard Waarlgk een niet te verxrer pw Me want sedwt Qtii door de maoarchalen zoo smadrlyk behsnHeld is heelt bg veel lavloed oodrr alle iiuanern der repsblikeinsohe pvtg De radicilen blyven bij Barwlet Men ton eene batate pniti en on dien oad malre van Lyon over te halen voor Parijs te bedanken en zich terr den te stellen Éaet hrt manda it zijner ei en gemeen tenareu maar men had weinig hoop op goeden uitslag Gambrtta Ixiuis aac Tolain en ongeveer 30 an dere af tn aardinden der uiterste linker igde hebben in j een nunifc hun ca ididaat aangepreira als f ertegea ourd geilde hunne taalkundige deukbeclden neilei komende 0 i i uiitbinding der Nationale Vergadering auineotie ophiiRug tan deu staat van beleg vestiging der llepalili k lie Lc gitiiuisten en Bunipartisten hebben eene ge eoiubiiieerde rufgailrnng gehouden waar niet alleen besloten is dxt men noch de Réiuuiat noch Barode lou stemmin innar ook eene comnissie is brnoemd om te trachten een ei en caiidiilaat up te spjreu Twee der leden hebben reeds rour die wanhopige taak bedankt e Duitaclie Itijksdag heeft op Maandag jl igne werkzaarahedi ii hervat en schier tonder eenig deba in üerde lering üijii goedkeuring geschonken aan d voordracht tot wgiiging der poslwet Op voorste van een der leden den heer Babi werden de be nadslag ngen over de verder aan de orde gestekte onderwerpen rerdaagil uithoolde een too gering getal ieden ter vergadering was epgekoiMo E n der eerste onderwerpen ran beraadslaging zal d eawe muntwat tyn jllangs hadden te Mannheim ongeregeldheden plaats naar aanleiding van de boiuere prgzen van het bier die narolging schijnen te Aden Althans te Prenkforl hebben Maandag derge ke oninsteu plaats gehad I e rustierstoringen hebbeA tot middernacht geduurd Toen da mihtaire maohViich ontwikkelde werd g met iteenen begroet 16 brouwerijen zijn door de mstverstoorders vernield Men heeft IS dooden en 87 gekwetsten in de verschillende hospitalen opgenomen 12U personen zgn in verzekerde bewaring genomen Zondag heeft te Ariraheim in Zwitserland de vergadering plaats geliad van aud Katho ieken Onder de ergodefden hadden zich eenige ultrsmontanen verborgen die door fluiten lachen en levenmaken den voortgang van de vergadering trachten te verstoren de regearings presidenl Adame verzocht stilte en dreigde met grwapenue macht wanneer de onruststokers voort Een i ieM bedreiging moest weldra ten nitvoer geworden want de Zwarten konden niet laten den ndeu pastoor Jecker van Biel in de rede te vallen j nodot de belhamels door do politie in verzekerde bewaring wiiren genomen werden de werkeaamheden voortgezet de béslaiten die door de vergadering werden genomen strekten de Bonderergaderin te verzoeken de noodige wetten vast te stellen ten einde de rechten der burgers te handhaven tegen de geestelijko macht Over het ofheei luiden de tenexten omtrent oen i gBwndheidsilntind vau den paus iets gunstiger Niet tonin mag niet verzwegen warden dat deze tgdingeo allen uit dezellde bron vloeien usmelgk de telegraaf moatachappgen vau Havd en BMter Ue pane verlaat reeds eenige uren het bed oatrsngt meer personen en lal waorschgulgk spoedig zgne gewone reeeptièn weder kannen aanvangen mo deelen deze berichten mede In atrijd hiemada verzekert echter de Mmitear Vnmrtel dat de toMtaod van den paus ernaUge bezorgdheid wekt en verschillende vreemde gexauten te Pargs Zaterdag zeer onrastbarende tijdiagen dienaangaande vaa kunne ooUega s te Bome ontvangen hebben Ofsohoon ie da laatate dagen gMa beUngriJke gevecliteu ge averd ziju schijnt men toch uit de verschillende berichten te mogen opnukeu dat de Car listen M het noorden vau Spanje terrein verhezen en tegen jie Fransche grenzen gedrQa Hi worden Berga n Bipoll ét IWM wnige p laa l saa aarvasi tij zich meesier maakten sijn weder onifuimd Paycerda heeft toevoar van wapenen en levensmiddelen onivangei oas aan wn eventaeelen bernieuwden atnval ta kunnen weerstaan Irun het Sputusche grensttadje waar de Ciirlisten uit Bayunue steeds nieuwen toevoer out vingen is door generaal Morale bezet die tevens in Ust heefi langs de grenzen te trfikken om de opstan delingen den weg naar Fraukryl af te sugden zouda men veilig kan zeggen dat de kansen voor don Car lo met den dag vermiudereu Betreurenswaardig is het dat te Barcelona en andere pUatwn vao Cataloniè de federale republikeinen tnhon haat tegen het Carlisme tich tot de rrgerlgktle baldadigheden en onwettigheden laUn verleiden Ue gewapende vrijwilligers kezeiteu kerken en portwuliere geboaweu verjagen priesters en onschuldige beao ers alles ouder I het voorweiidiel d t zg tot de C rlistan in betrekking I staan en de autoriteiten gn niet bg maohte deze sakaudalea ta verhiDdet a e r f Of n ENGELAND Er hebben zich in den loatsten tgd verscheulene keuteekenen opgedaan waaruit men eene spoedige I ontbinding van het tegenwoordige Lagerhuis zou mogen opmaken thans voegt zich daarbg de beweging der beide grootc paftgen in de rersohillcnde deelen des I lands De conservatieven treden net groot zelfvertrouwen op en iMmen het voorkomen aan alsol zg reeds zeker waren van de overwinning over hunne tegenstanders Bijzonder duidelgk bleek iete steni I ming onlangs te Leeds waar de centrale vereen ging van de conservatieve genoctsohappen des lands ver gaderd was Ook de ministeneelen ilie echter iii rnsleloozrn ijver en vaarbeeldelou a Ucht niet legen hunne tegenstanders rgn opgewassen zitten mei stil Zoo werd verleden Donderdag door de liberale vereen iging Van Ipswich eene vergadering gehouden wtanu Lord Kimberlej de minister van kolomen eene gematigde rede hield ter verdediging van de politiek des heeren Gladstone Hg wees op de maatregelen van rechtvaardigheid vupr Ierland op de onderwijswet voor Engeland op de afsohafSng van het koopen van oflioiersrangen bg het lexer en zeide ten opzichte van de lersche omlerwgswet dat het kabinet mii st genomen aajisprsak morht maki n op de verdienste hot heil des lanrls beoogd te hebben Hij verdedigde de vredelievende politiek der regeering tegenover het buitcnlnud de vaak geopperde bewe ADVEETBNTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar pUutUruimte Afeonderiyke Nommers VUF CENTEN ring dat Engeland veel aan macht en invloed bad verloren stelde hg op rekening van de ontevredenheid van enkele staten omilat Engeland bij de eene of andere gelegenheid met in hnn belang naar de wapenen kad gegrepen In hoever het met de jnntheid dezer bewering geateld was trachtte Lord Kimberlejr met de volgende anecdote aan te toonen Toen ik nog leer jong waa zeide hg en met eene zending naar BusUnJ werd belast ha 1 ik een onderhoud met lord Paimerston die tich toen op de volgende wijze uitliet t Wanneer gij in bet buitenland komt zult gij zeker ook hooren dat Engeland aan het dalen ia dat tgue macht gebroken en zijn invloed onder de volkeren vervlogen ia Yegun mg a daaromtrent een wenk te geven Ik beu thans een oud man en gij zijt nog jong Zoolang ik heunenis heb heeft meu steeds gezegd Engeland gaat in macht hk de overige natiën achteruit Ik geloof er echter IcU vau Ik heb voerde lord Kimberle er kj onder het gelach en den bijval zgncr hoaf4m Ü de kater harte gruomen en geloof er evenzeer niets vio CSL JL DUITSCHLAND Justus Liebig deu 8n dezer te Müiichen overleden werp den lia Mei 1803 te Darmstadt geboren Aan t gymnasium aldaar ontving hg het eerste onderwija doch ign voorliefile vOor physische wetenschappen noopte zijn vader hem als leerling in een apotheek te Heppeubeim te pldSlsen Ken ondersteuning van den Groothertog stelde hem in staat eerst te Bonn later te Erlangen te studeeren en den graad van doctor m de medicijnen te behalen In 31 ging bg naar Pargs en zette daar met Oay Lusaac Dumas en Pelouze zgn onderzoekingen voort In 24 werd hg op aanbeveling van Alexander voa I Humboldt professor ia de chemie te Gieaaen waar hg het eerste Duitsche laboratorium stichtte een inrichting die onder zgn leiding het middelpont der chemisch studiën in Uuitschland en de bakermat van vele beroemde mannen werd Hofmann VVUI Freseuiua Lyon Playlair Gregory Johnston en zoovele andere bekwume ohemisten waren daar roet of onder hem werkzaam De Groothert jf van Hessen schonk hem den erfelgken titel tan irgbecr Meermalen werd I hem een leeratoel te Weencn en Heidelberg sangebi den doch hg weigerde In 62 nam hg echter h t beroep naar Munchen hem door Koning Mazimiliaan viin Beieren gezonden aao w lar hij seilert onafgebroken werkzaam was en na het aftreden van Thiersch in 69 ook president der Academie van Wetenschappen werd Liebigs dood is een groot verlies t Bekend vleesch cztrart alleen heeft zijn naam al meen bekend doen worden over de gelioele wereld ele beliURryke weiken van zgn liand za fn het licbt Hoogst verdinnstelgk maakte lig zich duor dr toepassing van organische chemie op phyaiologie geneeakuüde bereiding van voediugsmiddil en taiidbonw l Meest populair zi n zyu r Chemische brieven die onder hel publiek veel licht over de chemie en veel nut hebben verspreid Vele onderschi idingen vielen Liebig peduiende zgn leven ten deel en do meeste geleerde genootschappen zoo biniiiu sis builen Duitioblaiid boden hem het hdniaatach Hp ann Ouder zijn voonmamste werkm behooren Oe organische ctiemie in liiiie toe Ki iiig op don land bouw ffde or lanl Gbe oheniie ui luiie toepissiiijf up physioiogie en pathologie df ooi7jiken vau de be