Goudsche Courant, vrijdag 25 april 1873

rekenschap moest worden gevraagd en dat inmenging moest voorkomen warden Dientengevolge werd een RegeeringaCommissari naar Atcbin gezonden met hut om wanneer de Saltan weigerde volledige opheldering te geven of de noodige waarborgen voor eene goede verhouding en voor het wegnemen der oorzaken ran vroegere botsingen hem den oorlog te verklaren Tot bet laatste oogenblik zoo resumeert het rapport is naar een minnelijke schikking met Atchin gestreefd en het doel der expeditie is dan ook in de instructie voor den Opperbevelhebber aldns omschreven Om bg onverhoopte mislukking der pogingen van vredelieveiiden aard desnoo ls door kraoht van wapenen de bestuurders van het rgk van Aicbin te noodzaken om te voldoen aan de hun door den Gonver nementsComroissaris te stellen eiachen die blgkens hetgeen in t rapport vooraf at betrekking harlden tut naloing dei vi rplichtingen vdU vroegere es latere traktateu Aichin heeft echter geweigerd ophelderingen te geveu en daarop is den 26n Maart de oorlogsveiklarinK gevolgd Inmiddels is met de betrokkeu Mogemlheden in gedachteuwisseliug getreden en heeft de regeering bij deze dt meest gewenscbte welwillendheid en medewerking ondervonden Bg de tweede kamer der staten generaal is ingekomen een nets ontwerp tot heriieniiig van de belastbnre opbren st der gebouwde eigendommen Door belastbare opbrengst wordt verstaan dejaariijksche onzuivere huurwaarde die ook in het dagelijksoh leven als gemiddelde huurprijs bekend ia Door de herziening wordt lu hei tutial bedrag der belasting geene verandering gebracht Het voornaamste doel ia het bedrag der belasting meer gelykmatig en in e renredigheid van de werkeigke huurwaarde der gefa lowde eigendommen om te alaaa én nike over bet g beele rgk met terzijdestelling van het tot dusver g ivolgd stelsel der provinciale quota s Volgens het itwerp wordt voor het gehcele rgk en dus ook V lor iedere gemeente een tarief vaatgesteld aetge ideiy e opklimming De Staalt Ct van 23 dezer meUt i Uit een heden namiddag den 22e van deoGoo vprneurüeneraal van Nederlaiidsch Ind e ontvangen tblegram blijkt dat voor Atchin zijn gesneuveld 2 zeeofficieren waaronder de adelborst Zimmer 4 luitenants van de infanterie en 1 van de liarissan 36 minderen van de landmacht en 2 van de marine gewond 8 zee offioieren 23 officieren van de landmacht 363 minderen an de landmacht en 2 0 vaa de marine De exMieaa voor oandidaat notaria i KuMHol land zullen den 29n Mei een aanvang nemen De eindexamens voor de cadetten der infiinteri en cavalerie van het derde stndittjaar gedetaohrerd van de Kon Militaire Academie bij den hoofdcursua tan het 6de leg inf te s liertogenbosch zullen 8 Mei aansl beginnen Na afloop daarvan betrekken z het kamp bg Breda om daarna wanneer zq voldaan hebben tot 2de luiteoanta te warden aangesteld Het hooldcomité der NederI vereeniging tot bet verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgaliadea in tgd van oorlog beeft in eene circulaire aan de comite s in Nederland o a het volgende bekend gemaakt T deus de laatstelijk pl iat9 gehad hebbende expeditie van ons leger iu Oost Iudie naar Deli werd van wege het hoofd oomito een schrijven gericht aan het centraaMomitc onzer vereeniging ie Batavia waarin werd verzocht te mogen vernemen met welke hulpmiddelen het boofdcomité iu Nederland de afdeeling in Indié zou kunnen bijstaan tot halp aan zieke en gewonde krggslieden Het antwoord daarop luidde dat de expeditionaire troepen ran alles mimsohoots waren vooreien dat evenwel eene toezending van tabak pijpen en lectuur zeer veel genoegen zou geven Het hoordcomilé besloot aan dezen bescheiden wensoh onmiddellijk te voldoen Ër verden tien kisten afgezonden inhoudende 1000 halve kilogr rooktabak 300 dito pruimtabak 4000 korte aarden pijpen 972 houten pgpeu cu eene veriiameling lectuur Nadat het tweede regeeringsteiegram uit Indie betreffende den porlog tegen Aicfain waa bekend geworden werd door den voorzitter van het hoold comité onmiddellijk eene buitengewone vergalering van de commissie ran dagel kscb bestuur bijeengeroepen In die vergadering werd uithoofde der poedvereischende omstandigheden besloten aan het ceiitrnalcomitc comitcte Batavia eene som van J 25000 uit de algemeene kas der vereeniging beschikbaar te stellen ten einde in de hulp nan onze dappere gewemde en zieke krggslieden in Atchin te genioet te komen Van dat besluit werd door wilwiltende tusschenkoanst van den heer minister van kolomen aan het centraaloomité te Batavia per telegrn if kennis gegeven WQ ng der Vtppen Mi tiet dierlijk organisme gFranz Bacpu van Verutant Inductie en deductie en de ffOntwikkeiiiig der denkbeelden in de natuurwetenschap In 1854 werd in geheel Europa bg inschrijving een som van 12000 gulden bijeengebracht omLtebig een bewijs van achting te geven Daarvanwerd hem de helft m geld geacbonken terwjjl voor de andere lielft ijf stellen tafelzilver voor elli zijner kindeieu werden gekocht j OOSTENRIJK De Ned Iniiuairutl bevat het volgende over de Weener tentopBstelliug Sedert eaaige dagen hebben er onderhandelitigeo plaats gehad tuaschen den K K Opperceremoiiiemeester het ministerie van biniienl zaken en de algemeene commissie der teiitooiistelhiig over hel programma der op 1 Mei bepaalde plechtige opening Wij vernemen dienaangaande het volgende De pleohligbeid der opening z il plaats hebben in de rotonde De werkzaamheden aan de rotonde zijn zooala men weet nog verre van afgfloopen en het zou in weerwil van onafgebroken d ig en nachtarbeid onmogelijk wezen met de geheelc itirichtiug gereed te komen zooals de algemeene cjinmissie Jie heeft vastgesteld Men is alzoo tut ht t beaiuit gedwongen het openingsfeest in de reusachtige ijzeren faal te houden Ue voorschriften daartoe zijii uitgevaardigd en de architecten en iiigeniturs lut t de uitvoering balaat aati het werk getogen Iii de rotonde worden groote tribunes aangericht iiaiueiyk Toor het keizerl ke bof en de vorstelijke gas en foor de Gommissien der verschillrnde landen vour de leden der keuer tjke T cjmmissie vuor de grjut waerdigfaeidsbekleeders van het rijk voor deputaties iet aan den bouw van het T p ileis deelgeiiuiuen hebbende werklieden en eindelijk voor bet publiek Het onderataai de programma is aangenomen a Het feest begint op het middaguui na aankomst Tan den keizer en zijne vortelijke gasten Z M de Keizer de Keizerin de kroonprins Rudolf en alle te Weenen tegenwoordige leden van het Keizerlijke Huis wonen het feest bij i De kardinaal prins aartsbisschop Rauscher houdt bijgestaan door het domkapittel eene korte godsdienstoefening Voordracht van een Psalm door de leden van de K K Hof muziekkapel en van het K K liuf operatheater Aanspraak van den generaal dirccior baron SobwarzSennborn aan den Keizer en de vorstelgke gasten Antwoord des Keizers en verklaring dat de T geopend is Redevoering van den Beschermheer der Ti aartshertog Karel Lodewijk g Aanspraak van den voorzitter der Keiz T commissie aartshertog Reinier i Feestoantate voorgedragen door le K K hofmuziekkapel en de leden van het K K hofoperatheater t Voorstelling der buitenlandscue T commissarissen door den generaal lirector baron Schwarz Sennborn il Omgang des Keiiers en der keizerl ke gaaten door het T gebouw Ee toegangsprijzen zgn onherroepelijk vastgesteld Een kaart voor den dag der opening koet 25 Weener galden Baron Schwarz Sennborn rekent op de welbekende nieuwsgierigheid der Weeners en de begeerte rm een soort van vermogende lieden die er by moeten zijn het koste wat het wil Men meent derhalve dat de kaarten voor dezen dag ruimen aftrek zullen Tinden De gewone entreeprijs ie voor de drie eerste maanden der T op één W galden per dag bepaald Zonen feestdagen uitgezonderd op welko slechts een halve gulden zal betaald worden ten einde ook aan de minder bemiddelde klassen gelegenheid tot het bezoeken te geven WaarecbijnHjk zullen deze prijzen in de volgende maanden lager worden gesteld BehalTe de kaarten voor den eersten dag en de oogenaamde dagkaarlen zullen er ook seizoenkaarien worden uitgegeven voor lOO Deze kaarten staan op naam en zijn voor den gantchen dnnr der T ook op den dag der opening geldig Rapporteurs van dagbladen en de tentoonstellers bekomen vrijkaarten die van maand tot mdbud moeten Terwisseld worden Deze kaarten staan ook op saam en geven den toegang door de daarbij aangewezen denren Den loden dezer ia er een aanvang gemaakt met het ophüachen der stukken van de vergulde keizerskroon die de lantaarn der rotonde veraieren moet De werkzaamheden aan de rotonde worden ü erig Toortgezet Een gedeelte van den vloer is reeds gelegd dat werk komt deze week ten einde Op de galerijen heeischt de meeste drokte Honderden arbeiders zijn daar bezig met het opzetten van kasten enz De Èiigelsche afdeeling is het verst gevorderd De Fransche is met de kisten die voor de T bestemde voorw rpep bcvatlen over d laden Üt H aarscbe atCMitg Tertooiit ook een buitengewone drukte doch geordend is er nog niets de met rood wit en groen geteekende colies zijn tot gniische hergen opgestapeld Ue Oostenrijksche aftireiMlg xiei er nog schraal nit Vele indnstrieelen kln eii over bevoorrechting van zek e bedryven Efiiige kasten o die der Weener jnweliers zijn necstaretukkenvaii sohrijnwerkerskunst en doen hopen dut Weemii m dit opzicht voor ket bwtanbuid niat z l moeten oiulerdoeii Ue Nederlandsche afdeeling schijnt op tijd gereed te ziiJleii kom n n in allen deele eni goode figuur te zullen maken Uier ia eene i tliallmg voltooid die nu reeds scharen tma nieuwsgierigen tot zich trekt het is eene anderhalfhuis hooge pyramide van likeurflesscheu Een voornaam Ainsterdamsoh huis dat wege zijn likeuren wereldberoemd u is da expiannt van 4it reusachtig oevaarte De lil sclieu zgn op zeer aardige W jze opgesteld Het üitstuk wordt gevormd door gruote met teenen otuvlochten ilesschen gevuld met ffBat tvia Utceur la nil volden kleinere rum arak en cognac bevattende fltssclieu De Bpits bestaai uit rose bUuw ïcegroen Pil grel iekleurde fijne dessertlikeuren B INNE N LAND GocDA 24 April De uitging van de verkiezingen voor de colirjjicn v tii iielioer over de goederen en fondsen der Ncd UiT ürniile ifiueente ii thans aldus lil de Commissie van oppertoe icht zijn herkozen lie hli 11 iii Ziineu met 585 J J Ura giiiir met 334 W Pust Drost met 3 6 U J de Jong roet 313 en dr D Terpstra met 30 stemmen terwijl m de buitengewone vacaturen werden gekozen de hh dr M A i Vorstman met 341 en P Hoogland met Z87 stemmen Voorts verkregen de hh J M Kortland 2b3 C Koogman 271 A v d Sluis 269 1 Visser 2 7 W vnn t Riet 281 W van Elden 302 en A Schone fld van der Cloet 72 stemmen In het ül egie van Notabelen zijn herkozen de hh J F U Prince rail 697 i N de Vooijs met 547 W de Jor g met 349 H Overeijiider met 309 en C Kerkhof met 292 stemmen terwijl in de buitciigewuiie vacature gekozen werd de heer A VV van Kiu jve met 304 stemmen Voorts verkregen ile hh H W Oltj 285 C J C Priiioo 275 A Lifeber 241 j M Woerlee 234 O Stra er 100 JI Sprugt 9 en J J Hraggaar 9 stemmen Zooals in ona v rig Nr reeds werd medegedeeld wPidert in het Collegie van Krrkvoogdi n herkozen de hh O Hoogenboom en J A Remy en gekozen de heer W B vnn Straaten De heer Remy heeft echter de herbenoeming niet naiigenomen zoodal overeenkomstig het reglement degene die na de gekojenen de meeste stemmen verkreeg in zijne plaais treedt en dit is de heer C Knaap die aftrad doch met werd herkozen Door deze navolgenswaarilige haiidelswgze van dpn heer Kemy is een der meest verdienstelijke en meest onmisbare leden van het Collegie van Kerkvoogden want dat is de heer Knaap sedert veertig jaren geweest in t bijzonder als lid van de Commissie voor de gebouwen voor het kerkelijk beheer behouden want wij kunnen er bijvoegen dat de heer Knaap bereid is gevonden om andermaal en naar we hopen nog voor langen tijd zijne krachten aan de kerkvoogdij te wijden In de vergadering van t Depart Oonda der Maatschappij tot Nnt van t Algemeen van 11 Dinsdag werden de verslagen over t vorige jaar uitgebracht van de Spaar eu Hulpbanken waaraan w bet volgende ontleenen De SPAARBANK In de 52 zittingen werd ingebracht 36904 77 terugbetaald werd 36613 49 waaronder aan interest 145 18 Blgft 36468 31 Zoodat de aan de Bank toevertrouwde som vermeerderde met 1436 46 227 nieuwe inleggers hebben zichNIKingemeld waardoor het aantal boekjes klom tot 2218 waarvan er op uit December 992 liepen Ucdnreiide de 16 jaren van het beslaan der Bank bereikte de inleg nog nimmer zoo n hoog cijfer ala in het afgeloopene In het eerste vijftal jaren bedr de inlef em 8365 tweede ƒ 14369 derde ƒ 26446 1872 bedroeg de inleg ƒ 36904 77 Onder de uitgaven verdient vermelding eene som van ƒ 3611 95 Sedert 1859 nl werden de gelden behoorende aan de veroordeelde vrouwen door de administratie over de gevangenis te Woerden aan deze inrichting toevertrouwd doch wegens de verpla it8iug der gevangenis naar s Bosch weid het geld naar de spaarbank in Inatsigenoemde gemeente over gebracht waardoor boTengenoemde belangrijke uitgare werd veroorzaakt Er werd geplaatst Op prolongatie ƒ 15000 Op beleening 10100 Op hypothaek 15100 Op obligatie aan ifi Hulpbwik 95U ïm Ij u Öp alt December was het actief aldns samengesteld t Kas ƒ 1908 30 Bel nii 15550 Hypotheek ff 8400 Ploloagatje li t re 8000 Obligatie 800 Effecten 1048 50 Interest te goed 882 75 iii iè iif Aan rente werd verkregen ƒ 2287 85 Teü voordeele der inlegger verscheen 1279 41 ƒ 988 44 3 0 76 Blyft Salarissen en Onkoateo Wisst ƒ 647 68 Het kapitaal der Bank bedraagt thans ƒ 4028 24 En de Schold aan creditenten 51661 3t i 55589 65Vi Dk HL tPBANK Het kapitaal dezer inrichting bcatond git UK aandeelen a ƒ 25 ƒ 8576 en eigen kapitaal 80 35 3656 35 Daarenboven heeft de Bank by de ajbier gevestigde Spaarbank een doorloopend eredivt van ƒ 1000 waarvan in Mei en Juni ƒ 960 werd gebruikt die in September wederom werden afgelost Er werden 51 aanvragen goedgekeurd 6 meer daq het vorige jaar 20 persouan meldden zich voor het eerst aan Er werden geslotee 1 2 leeningeo van ƒ 40 ƒ 80 5 n 60 250 1 It 60 0 5 If 70 850 1 n 76 76 1 K 80 80 6 0 100 600 6 H 150 aoo 16 200 300 1 260 250 7 H 300 2100 2 ff 400 800 51 ƒ 8445 In 1871 werd ƒ 6050 ter leen verstrekt Tweemalen moest boete worden opgelegd wrgent tekortkoming in het betalen van den wekelgksciien termijn ook moesten tweemalen de borgen worden aangesproken eens wegens foverlijden van den hoofdschuldenaar De interesten ten behoeve der Bank bedroegen 35 5Vi Die ten baren laste aan de Spaarbank 16 Blijft 343 65 Na aftrek der salarïssen en onkosten 209 40 V Saldo ƒ 134 25Daarvan uit te keeren aau 143 aandeelhouders 3 ƒ l25 12V Saldo ƒ 9 12 In de plaals van wijlen Dr N H do Kanter H tot commiss iris der spaarbank gekozen de heer J M Noothoven van Goor en der hulpbank de heet Ö C H Prince Over het concert door do familie Völlmar alhier II Zondag gegeven lezen we nog in iel Dagblad nadat de geringe opkomst is toegeschreven aan het gure en regenachtige weder Andere redenen kunnen we ons ten minete niet voorstellen daar het programma veel schoons beloofde en de goede naam van Völlmar zoon van den verdienstelijken onder kapelmeester van Ie muziek van het regement grenadiers en jagers genoegzamen waarborg gaf voor een goede uitvoering Die uitvoering heeft nogtans onze verwachting overtroffen Was de heer Völlmar Jr ons reëels door buiten en binnenlandsche bladen als een veelbelovend jong nrlist bekend gemaakt zoo konden wij ons nn daarran oTertnigen en beweee hij door de flinke uitvoering ijner agio s op piano ed Tiöèt hoe l Qogfeeo 20 jaar beide inetraaenten ester te zijn Bgzcinder schoon en met gevoel speelde hij de Bherie TBn Vieuxtemps voor viool In Bjn ISjarige zuster n j Anna Vóllmar leerden ij een degelijke pianiste kennen die de piano partij ik et quartet van Beethoven en de ngarische fi1 van Érahma zeer muiiekaal en technisch afgerodd voordroeg eO de beide vioot solo a haars bloeder benevens de Prflatde van Bach op allerlielite 4ihti abcompagneerde De heer 8 van Leeawen lieeldeïsn romance vanGoltermann deoello partijen ifi bét énarteti ett trio vao Beethovea en de Prélode V a Baèh op de meest lofeljjkB wijze Het deed ona veel geooegeA zijn soboone loordraobt te hooren It iAeii daar wij een vrorgeren stadgenoot in beoa barkenden die voor het eerat at wrfi t ia zo gelwortep t optrad Nog iets over het voortreffelijk spel van den heer Völlmar Sr te zeggen i wol overbed ig Hij bevestigde lijn bekenden goeden naam als degelijk clanneltist m t a gewone eenvoudige doch beuonUereuswaardige rfijl In bet qnarUt en Premie vervulde hy ook tUnitTel de ali fart Het publiek was hoogst voldaan en gal zijn tevredenheid en opgetogenheid in luide toejuichingen en enigr epiHgen aan de vier artiateu te kaoiRa Den I6e had te Waddinxveen aan de Brug de eerste steenlegging plants van een der taee nieuwe acbolen welke binnen ortea tijd iu die gemeente zullen err jzeu De burgemeesier VV i C van Dort Kroon aan wien dit werk namens den gemeenteraad raa opgedragen hield bij die gelegenheid eene gepaste toespraak lol de lalryk aanwezigen waarin hg door den president der pi schoolcommissie ds Luttenberg en den hoofilonderWgzer der gemeente J W Kegt geTolgd werd Jaren biug was het onderwijs gegeven ia een locaal dat zoowel uit een hygiënisch als paedagogisch oog Hint beaehobwd in een uer onhoudbaren toestand Terkeerde loo zelfs dat de choolopzieiiit een op bet punt heeft geslaan haar te sluiten De opr chling Tan een bijlocaal hield de zaak sleepend Wel hielil het gememtebeatuar zich Toartdarend ijverig bezig net plaunen Ier verbetering maar men kon niet tot het einddoel geraken De geschiedenis dezer schoolzaak is eene geschiedenis van opeenvolgende telenrtteliingen hetgeen mogelijk waa omdat de school het eigendom der drie ver chillende geroeemen N vV addinzveen Z Warldinxvren en Broek nitmakende tot eene twistappel verstrekte hoe zij ait de vennootschap loyemaakt eu op eene betere standplaats lou o ergi braclit worden Eerat met de combinatie dezer leuirenten kwamen aan de geschillen een einde Eendracht mankt macht en overeengekomen om twee scholen voor de aanzienlijke gemeente van 3800 zielen te bouwen werden weldra bestek en teeken mg daarvan geinnikt de e door de daarliij Ihitrokkene autoriteiten goedgekeurd eu de gemeente door toezegging eener ruime provinciale en rijkssubsidie t6t volvoering harer voornemens in stiat gestild Met het oog op al die oinstandigbeden wai deze eerste steenlegjjing dan ook in waarheid eene feestelijke gebeurtenis die door uitstekend lentewrder begunstigd in de beste orde afliep Gaarne vereenigen wij 011S met de gedane wenschen dat het gebouw onder de gunstigste roorteekens begonnen weldra moge oprijzen tot eere van den bouwheer tot sieraad det gemeente eu tot heil van het opkomend geslaok afloopderpMtigbeid v eenigdea ilok de ledéi fan den gemeentenlad de pi schoolcommissie de Toorzitter van het ichoülrerbond de hoofdonderwijzer alsmede de hh architect en aannemers van het werk in het logement van J Slootjes waar bij een gul onthaal door den gemeenteraad aapgeboden en onder het slaan van menigen hartelijken heildronk de avond p eene recht genoegeiyke wig doorgebracht Ds J Schotel predikant bij de Chr Oeref geneente te Berg Ambacht heeft voor het beroep naar Helleroetsluis bedankt Bg de heratemningen voor het Groot Waierachnp Tan Woerden zijn verkozen in het 3e district tot hoofdingéinndplaatsvervauger de heer J Verbree en in het 4e district tot hoofdingeland plaatsrerraoger de heer C Verkaik De tierbenoeming van den heer Q A Muller tot Burgemeester van Papekop verwekte in die kleine gemeente zoo groote blg dschap dat ieder zich bey verde door bijdragen eenige gelden bijeen te krijgen ten einde bein een blijvend aandenken te tereeren LI Vrijdag begaven zich de Wethouders leden van Baad leden van het Polderbestuur en de onderwijzer naar tijne woning en overhandigden hem uit naam der gemeentenaren een prachtig cadeno bestaande in een püce de mitieu Bq de vele wenschen had deze Tooral de hoofdtoon dat de heer G A Muller nog Tele Jaren tot Woei deter gemeente als bBrgerrader zal werkzaam mogen zijn Van Beater s Office is Dinsdagarond laat het toIgend telegram ontvangen onder dagteekening van Dinsdag De troepen der Kederlandsche expeditie zijn naar Padang opontboden Men vreest TOor opstand in andere havens van Sumatra Naar aanleiding van du bericht leest men in de SUuUtCourani van heden Niettegenstaande de Begeeriog bij herhaling de Tenekeriog bttft gegeven dat zg de berichten uit Indio omtrent al hetgeen de expeditie tegen Atchin betreft ten spoedigste openbaar lal maken schynt door minder juist begrepen particuliere tijdingen hier en daar oogeroetheid oo e4aan te zgn waarvoor geen redfi aanwezig il Wil men zich niet noodéloos ongerust maken dan zal men weldoen op de mededeeiingeu vaa Begeeringswege te vertronwen en dsaraau de p iculiere lijiliiigen te toetsen Het Renter telegram nit Penang waarvan heden morgen vertalingen verspreid zg luidde a s volgt hxpcditiou bollandaise rappelée a Padang on craiut nouveuuz soalèvafnenta dans autres ports Sumatra De Regeering heeft io de Slaatscmrant medegedeeld d t i aJang het militair statuiu vour de expeditie 15 Reeds d iarom zou bet dus zeer iiatuungk zgn dat de traep u zioh van Athiu naar Padang be gaven Eene andere reden om ze naar Padang te dirlgceren kan hierin bestaan dat h t eene Kegeeriogsplicht is oa de fioodige waakaaaaheid in acht tt nemen in de nabij Meent men te PeU Iigdat zoodanige vrees bestaat dan zal het waarschgulgk zgu omdat men te Penang de redenen voor het terugtrekken der van Java gekomen troepen osn l admg niet kent en zich in onjuisle g ssiMeo verd ept HH MM dl van een wlr jkl Koning en de Kooingin Tergezeld yrevnlg hebben zich den 22e ten 1 u 25 m met Uu Kuoinklgkcn extra trein van den Hullandabhen Spoorweg mt de residentie na ir Amaterdam Jiegeven ten einde aldaar UD jaarlyksch becoek t treogea Dinsdag heeft de tweede kamer der statengene raal hare werkzaaasheden hervat De heer van den Berch van Heemstede Kee na beeetligil te zijn zitting genomen Tieu wets out erpen meerendeels bekend zijn ingekomen De minister van koloniiin heeft medegedeelddatsedtrt den vorigeu dag waa o itvaugen een telegram oaaruit blijkt Int v erloren zijn bullen den reeds vermelden adelborst l zee oIBcier 4 Imtenants der Europesche iotinlerie rn 1 der lulandaelie Gewond ziju 23 OlfiQiarea der landmacht en 2 offioiereo der marine Voorts zijn aan minderen bg de landmacht gesneuveld 36 en gewond 3o3 man eu bij de marine gesneiureia 2 en gewond 20 aum Overigeua heeft bg eene nota laten vervaardigen voor de kamers belrekkclgk de aanleiding tot de gebeurtenisaen met Atchin zoowel vroeger als later De kamer heeft besloten dit stok te doen drukken en ronddecleo en op voorstel van den heer van Lynden zal daarover later eene discussie plaats heb hebben Zaterdag lulleo eenige kleine wetieu behandeld worden en daarna zal de wet betreffende de rechtelyke organisatie op nieuw aan de orde komen De nota van den minisier van koloniën over onze betrekkingen tot bet rgk van Atchin sinds 1824 is reeds in de kamer rondgedeeld Zg behelst eene historische niteenzeiting tot op de laatste verwikkelingen toen hei Indische beatuar inzag dat de Sultan en zgue afgezauteu ons misleidden en verradcrigk ti werk gingen en zich zells tot buitenlandsche gezanten hoiuien gewend oa ondersteuning tegen ons iii te roepen terwijl zg met ons in onderhandeling waren tot regeling van gerezen geschillen en onze hulp inroepen tegen hunne inwendige partijschappen Terwijl de Atohinersohe gezanten nog te Hiouw waren vernam de Indische regeering dat in bét begin van Januari een afgevaardigde vun den Sultan van Atcbin naar het Fransche gouvernement was gezonden om hulp eu bescherming tegen ons te vragen terwgl ook vroeger de hulp van Italië was ingeroepen en dat wijders de