Goudsche Courant, vrijdag 25 april 1873

Zondag 27 April Burger I ljke Stand l GnoahK 21 Apnl CornelU mien 1 O Moerman en S J de Jonjr 22 EliMtwth JoUimna udcr W Q N de Keizrr en M J Rntgcra Toquib oaderi Q de Heer en llroog UvtaikuEN 22 April W van Dam 4 m B Barcuüic 10 w P van Hartuin huiair van J Nabtie 52 j 23 J C Moraal 7 m fi HirwD 28 April H J Waard en A M de Bruin S Vermrij on K ae Fraakrgker A Zegveld en J BraijnviB G da Jong en G Goor W Erberveld en M de Kinijf G van der Zwalm en C C Bliedrcolit ADVERTJatTIËN S A VANDETH 1873 N 13Ö3 Tan uwe initemBing nat de handelingen vaa het 1 hoofdcomité houden wij ons orertuigd evenzeer la WIJ ona vertekerd kouden dat ook deze onverwaokta gebeurtenis nwen ijier voor en uwe bel ingatelling in ome weldadige en achoone vereeniging tal aanwakkeren en vermeerderen opdat het hoofd oomité in itaat blijve aan de roepsteui om hulp vout onze brave strijders krachtdadig eu met spoed gehoor te geven Door de nfdeeling Kutterdum van de maatsohappj 2W N t rM den javaa rijo b acclamatie de vo gende stellingen anngeuomen I Groute belangen van den Javaan staan in reehtstreeks verband mt t de staatkunde gelijk zij in Nederland wordt toegepast Inmenging van de Jfoo achappy tot Nut vtm dtn Javaan m de koloniaal politieke aangelegenheden is derhalve onvermijdelijk en moet dienen tot bereiking van het doel der Maat sehappy o II Ware lietde voor den Javaan of voor de bevolking v n Nederlandsch Oost Indie dient by ons valk meer dan tut uu tue te worden opgewekt Afgescheiden van de taatkumle kan eel voor denJavaan gedaan worden Het wordt tijd dat wij voorJava meer handelend optrednn maar daartoe is noghoog noodig ernsng beraail Het gerechtelijk onderzoi k in zake den dubbelen nidord IS thans in zooverre vooruitgegaan dat naar men nit goede bron verneemt den gedetineerden de Jong en Behagel weldr i limine verwijzing naar den procureurgeneraal bij het provinciaal gerechtshof in Zmdholland te wachten staat GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentiebiad voor Gouda en Omstreken Boven Uet UZER MAGAZUN van den Heer C VAN BEBKEL De ondergeteekende beeft de eer te presenteeren de NIEÜWStE MODELLEN van Dames en Kinderhoeden VELDMANMurkt A 154 vam Leunen De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Opeubarc VrUwilligc Verkooping TB GOUDA op DONDEBDAQ den 8sten MEI 1873 des namiddags ten 1 ure in het Logement Het Schaakboud van den heer A W van WBftKHOOVBN op den Kleiweg aldaar van een perceel by oitstek goed De LadMk Oauraul verneemt van goederhand 1 dat weldra aggona van de Huil IJzeren spoorwegmaatschappij door middel van gas zullen worden erlieht De wijze waarop dat geschieden 7al is even I ecBvoiidig als doeltreffend Zooala men weet ourdt nu in den glazen bol in lederen waggon des avonds een petrolenmlamp aangebracbt thans zal in dien bol een toestel worden gezet die bestaat nit een gashouder waaraan een bu sje met brander is bevestigd Ve gashouder bevat juist zooveel gas als noodig ia voor een gaap t per dag eu dagelyksch zullen door een toestel aan het station te Amsterdam geplaatst dete versehilleode houders weer met gas worden gevuld toodat dit licht dun e en gemakkelyk in de behamleliag is alsof men daartoe p trolenm of een weere vloeistof bezigde gelegen in den Zuvlplmpolder binnen de gemeente WADDINXVEEN DADKLIJK NA DB TOEWIJZINO TB AANVAARDEN Betaling der Kooppenningen 10 Jnng 1873 Nadere informatien te bekomen ten Kantore van Notaria MOLENAAR te Waddinmten ZEGT HET VOORT Laatste Berichten Londen SS Aprll in t Lagerhuis heeft de I teer Kaatwick vao de regeering mcdedeeluig gevraagd def gewisselde stukken betreHemle de espeditie niuir Khiwa Hg wees op t onrustbarende voorwaartsdringen van Busland eu achtte eeu nniiwe alliantie 1 et Perzie wenschelijk In antwoord verklaarde 4 heer Grant Dnif dat hy goede verwachtingen had van t betoek dat de Schach van Perzie eerlang aan Engeland brengen zal en waarby hem een warme ontvangst zal bereid zqn Hij loochende dat t voor waartadringen van Busland bezorgdheid behoeft te veroorzaken Lyon 33 April De republikeinen alhier hebben eene bijeenkomst gehouden waarin met eenparige stemmen besloten is een Far zenaar caadidaat te atelleB bg de aanstaande verkiezing te dezer stede Rozae 21 April Bombay 33 April Sir Bartle Frere heeft een tractaat met den Iman van Muskat gesloten tot volledige afsdiafling van den slavenhandel Heden verachynt de NIEUWE UITGAVE VAN DB zelfbewaringI E£N I Geneeskundig Volkshandboek OVBR DE GENEZING DER ZENUWVEBSLAPPINO VAN HET LI6CUAAM als een gevolg van geheime gewoonten of bniI tensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz H is i dagelijks ten zgnen huize te consulteeren Wie niet by hem kannen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransche taal behandeld en de Ge neesmiddelen worden in het geheim en op veilige wgze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LAPRÉSERVATION PERSONELLE onder zgn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrggbaar gesteld bg den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amtterdam doch alleen op franop aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en Jranco per post 85 Ct de Fransche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 ets Door het toewnden van 1 postzegels kan men de zelAbewaring direct door geheel Nederland van n Schrijver ontvangen MARKTBERICHTEM Gtouda 34 April Bg gewonen omzet bleven de praten nagenoeg onveranderd Tarwe puike Zeeuwsche f 1Ï 80 a ƒ 13 60 Mindere 12 a ƒ 12 40 Polder ƒ 10 a ƒ 12 25 Kogge puike ƒ 7 50 a ƒ 8 Mindere 6 75 a ƒ 7 2S Voer 6 a ƒ 6 60 Gerst puike ƒ 7 25 è 7 80 Mindere ƒ 8 10 è 7 Haver korte f 4 i B 40 Lange ƒ S 40 a 4 60 Hennepzaad ƒ 9 75 De veenutrkt Bet gewonen aanvoer Ofschoonde prgzen ho w waren waa echter de handel door het koude weder traag varkens eu biggen tot hooge prijzen verkocht Aangevoerd 17 partijen kaaa 30 a 34 Goeboter 1 35 a ƒ 1 46 weiboter ƒ 1 10 i l 0 60IDKO0PI inziil voor Piano Solo uitgave van F KOKSMA U Framekm Hofleverancier van H M de Koningin I LiEBicH Die Spieldose musical box B 0 40 ZanberglSckchen salonstnck B 0 40 Smitr Sidney Der Freischütz Grande fantaisie de concert B 0 75 Stbauss Morgenblatter Walzer C 0 50 Langee Grossmütterchen Landless C 0 20 Wagnbb Immer lastig Polka C 0 30 Sc FÉ Ouverture zu Dichter nnd Bauer C B 0 60 MendemsohN Hochzeitraanch C B 0 40 Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds toot handen bg den mekhandelaar A BRINKMAN te Gouda GEENRHDIATIEKIEER Zoo lang de wereld bestaat is nimmer eeu middel bekend geweest dat zoo proef hondend en krachtdadig tegen Rbumatiek werkt als de onfeilbare ABSHAUBBIN8 hare juiste lief l jke en onmiddelijke werking zoo algameen bekend en erkend heeft de aandacht van vela geneeskundigen zoodanig getrokken dat dezelve door HEd zeer worden aanbevolen Geheel door rhamatiek verst fde Igders zgn in minder dan twaalf uren tgds door hat gebruik dezer Watten finaal van hunne pgnen en stgfheid bevryd geworden Zg ontnemen den Igder alle scherpe en schadelgke vochten waar zg worden aangebragt zonder eenig nadeel op gezond vleesch uit te oefenen of aan andere middelen schadelgk te zgn Vroegtgdig aangebracht waarborgen z even zeker tegen zweren terwgl zg de scherpe deelen nit het bloed nemen waar de zweer zich zetten wil Tot bewgs der echtheid worden alle geleibilletteu geteekeud door den Bereider Hoofddep6thoader A BREETVELT Az te Delft die deze Watten voor den prjjs van 30 Cts het pakje verkrggbaar heeft gesteld bg T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen I G WILHELMUS Woerden I T W DEN UIL Schoonimen A KAULING Alphen I J GOUDKADE Boskoop 3 H KELLER Weste Wagenstraat RotUrdam A REIJNARDT Oostpoort ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KUENEN ZOON Chemisten 13 Waarschuwing Deze ÜRBANUS PILLEN zgn door ons in doosjes a 37 Cent en in dubbele doezen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrggbaar gesteld bg den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wg waarschawen oor het gebmik van nama aksels welke men tracht in omloop te brengen in aUe COURANTEN worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A RaiNKMAN te Gouda Een afschrift ia voldoende Gonda Dr lk au A Brinkman OTTO HOOGENDUK Capetle aid IJuel De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post f 2 BUITENLAND Bultenlaiidscli Overziclit Volgen Ie be eude nog van het keizerrijk afkom tij e wet iijii te Pariji de klezerarergiuleriu ea gesloten Men bestryilt elkander nug in de blaileu eu de muren zijn ovenlekt met veelkleurige unplakbiljetten De ke ite v b d Uémnsat wonlt hoe langer hoe wnarscliijnlyker Beproefde repablikeinen niet alleen van de nuance 1818 naar ook radicalen van de derde republiek steunen bem eu betreuren de vattbuudendheid aan Barodet als een politieke fout Oambetta blijR toch vulbouden met talent verdedigt zijn bLid Buroilet met eliprekende taal hnfi hy diena candidatuor in de laatste rergadaringen der radicalen vourgeauuu en toch la zg slecht met i at meerderheid ïeiiaiidlM i trd Eeüt aanzienlijke minder held wilde tut Réiuusat overloopen Morgen beeft de steinming plaats Op liet l iiitBte oogenblik zijn de vereenigde conBervntie eii leRilimnten en boiiapartiaten met een eandiiln t voor den dai gekomen Het u de bekende kolonel Slolfel ieii rapporten over Fruuen no ver ch in het geheugen liggen Met de hrropening der pirjeracnCen keert hel leren in de politieke uereld terug Maandag hervattende vertegenwoordigiiifien van Kngi land en UuitKhland hare zitiiiigeo Zooals gewoonlijk leverden die rerrte bijeenkomateii nog weinig bijzoiidrn op Het EiigelKhe lagerliuif was dan ook zooalt het zittingvrralag zegt zeer dun beret en in den Duitsehen rgkidag werd door den voorzitter Simson meilegedeeld dat de aleohta verbinding der gpoorwegtreineu verscheidene ZuidDnitKhe en Saksische afgevaardigden belet had om bijtijds in de hoofdstad aanwezig te zijn Niettemin waren die eerste zittingen niet geheel van belang ontbloot In het Engelsehe lagerhuis werd het voorstel van den heer Fawcett of liever een klein onderdeel daarvan tot de tweede lezing toegelaten In overeenstemming met de regerring had de voorsteller er namelijk in toegestemd dat iijn voorstel betrefiènde de hervorming der universiteit te Dublin beperkt zon worden tot de afschaffing der zoogenaamde tetttun het Trioily ooUtge welke deze instelling van hooger onderwijs voor de katholieke lersche burgers luiten Uoe liberaal en nood akelyk dit voorstel ook wezen moge niet ten onrechte maakte een lid van het parlement er opmerkzaam op dat de maatregel oubeteekenend was want niet de teilt alleen schrikten de katholieken af maar de geheele proteslantsche mrichting de proteslantsche atmospheer van ïrinityooUege Minder juist was echter z jue gevolgtrekking dat men daarom de toi moest behouden Cl ulstone zeide dau ook zeer terecht dat alles wat Kngrland s chuld ten aanzien van Ierland kon verminderen behoorde te gewhieden Ëene motie tot verzending van het voorstel aan eene conmisaie werd ingetrokken en de tweede lezing door het huis goedgekeurd Over de eerste zitting van den Uuitschen rijksdag hebben wij reeds gesproken Later is de muiitwet aan de orde gesteld Dnnrover werd in dp op 23 dezer gehouden zitting tan den Rijksdag hét woord gevoerd door deu heer Bamberger hy verdedigde het voorstel om gouden munt ter waarde van i en 2 mark in omloop te brengen de bceren Nordeck en Sombart drongen aan op het doen vervaardigen van gouden en zilveren munt ter vaarde van 5 mark Deze voorstellen werden berireden door den heer Micbaelia banilscommiusaris die ten alotte de aanneming erlangde van bet regeeringsontwerp Hiermede temde in de heer Braun zoomede de hrer Delbruck die zeer nitroerig en met groole levendigheid pleitte ten gun te van een ongewijzigde goedkeuring der voordracht By hooftlelyke stemming verklaarde zich de meerderheid eeu geringe meerderheid van SS tegen H Memmen ter gon ie van het aanmnnten van 2mark tuitken en van paimunt van 50 en 20 pennin en In de zilting van den Rijksdag op 23 dezergeb iudeii werd in behandeling gebracht het vooratelVo k trekkende lot invoering van het burgerlgk huwelgk De heer Volk toonde aan dat het huwe lyk al de grondslag van eea goed geordenden staat Biet onder de macht eener buiten den staat geresti e uioriteit bebiMiëe te ordra t ptMtal De heer HinachiDs betprak de verschillende vormen van howelyken en deelde de redenen mede waarom dnngeod werd gevorderd dat voorlaan slechts iéa vorm OU worden vastgesteld De heer Raicliensperger voerde ddartegea de oedenkiujt a in dat bet recht daartoe niet behoorde tot de betoegdhcid der ryksregeefing en bistrèed de voordracht op grond dat zg de strekking hid om lie ma itschappy te verontchristelykeu dnnrenbovrn moest zy teide hij worden beschouwd al vyandig tegen d kerk gerieht I heer Herli verdcdijjde het voorstel ca verlangde dat het naar eene commissie ad Hoc zou worden verwezen De voorilracht werd betreden door den heer Ewald op grond dat het buwelyk is een sacrament en niet een buryerlyke orerienkomat en door den heer von KJeist lil naam di r conservatieve partij omdat de queslie betreffende de bevoegdheid niet was nilgemaakt N dal nog tot bestrijding van bat voorstel het woord was gevoerd door de heeren von Mallinckrodt Heildorf eu Windthorst en tot verdediging daarvan waren opgetreden de heeren Schmidt en Volk de indieners van het vooratel werd het naar een commissie van M leden verwezen Het later ingediende ontwerp tot invoering van de verplichte inenting werd naar den rgkskanselier verzonden In het heerenhuis werd de behandeling van de wet bttrclfeiide de Clattauteuer voortgezet en grooteudeels overeenkomstig de besluiten van den Landdag goed gekeurd het voorstel Kleist Retzoy tot afkeuring van de vaste bydrage uit de inkomstenbelasting werd met S7 tegen 40 stemmen verworpen De Krmiat deelt mede dat de Minister van Koop handel griiaf Itzenplitz reeds eeuigen tij l geleden zyn erzoak om ontslag beeft ingediend eu thans eeu langdung verlof verkrggt de zaken vnn het Departement worden verricht door den secretarie l Vankfort heeft versterking van garnizoen gekregen uit de nnaatbylig ende plaatsen en sedert hebbeu de ongeregeldheden 7ioh uiet htrhaald Hel betrckkolyk groot aantal duuden en gewonden otficitel bekend 14 en 41 verklaart zich dnainit dat de politie gebruik heeft moeten maken vnn vuurwapenen omdat de patrouilles werden aangeval en met stokken eu ij zerea stauiien op sommige p toen laten de kogel tot u de derde verdieping eeu aantal bierhuizen zgn guheel verwoest rn i oarby aumnige ivii kelsgeplunderd In het geheel zgn er ongeveer 2U0 persjueii ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTIe LETTERS worden berekend naar p fitsruimte Afeonderlgke Nommers VUF CENTEN in hechtenis genomen meest daglooners nit nabijgelegen plaatsen Uit Spanje komen ernstige berichten De regeering beeft op eigen gezag de permanente commissie uit de Cortea ontbonden ENGELAND De Tme van 22 derer bevat een hoofdartikel over den oorlog der Nederlandera op Sumatra Het blad geefl in de eerste plaats zijne verwondering te kennen dal de Nederlanders niet beter met de strgdkrachten der Atchinee ei bekend zgn geweest eu zich zoo in het oog vallend misrekend hebben over den tegenstand dien zy zonden ontmoeten Wat het einde van deze worsteling zÜjn zal isnietmoeieIjjk te gisten aldus gaat de Timet voort De Atobinee en mogen rich tot het najaar over hunne zegepraal verhengen hoewel de bISkkade bunnen handel zal vernietigen en lij wsllieht lollan trachten zich daarvoor op de Nederlandsche bexittingen in het binnenland te wreken doch zoodra de mousson vóorbg ia en het n aar komt zal de Nederlandsche regeering zeker eens voldoende aumht hebben bijeengebracht om eiken tegenstand te overwinnen Men kan niet zonder weemoed die laatste worstelingen van inlandsehe rassen tegen de immer voorwaarts dringende Europranen gadeslaan Het i altgd dezelfde loop van zaken of men met half beschaafde Maleiers of met wilde Modoc Indianen te doen hebbe tVan tijd tot tyd oefenen zg wraak doch ten laatste Boeten z onvenngdelijk het ondera t delven Wij veten nog niet juist wal tot den twirttssaobea da Nederlanders en de Atchiueezen aanleiding heeft gegeven x a t het laat zich lichtelyk begrijpen dat laatstgenoemden de staatkunde van Nederland met wantrouwen gadeslaan en dat aanleidingen tot bot ing maar al te zeer voor de hand lagen Zeker ia het ook dat de Nederlanders lu deu regel hunne koloniën niet beheerd hebben op een wgze die dat wantrouwen zou kunnen in slaap sussen De Nederlandsche koloniën zijn in zekeren zin nimmer koloniën geweest Zy zgn gevesligil en onderhouden geworden bgna enkel ter wille van het voordeel dat het moederland uit haar kon trekken Zeer weinig natiën misschien geen enkele behalve de Engelsehe hebben eene kolonie beschouwd als een lichaam met eigen leven en eigen belangen De Portngeezen de Spanjaarden de Kranschen hebben al hnnne koloniën bejegend als louter schatplichtige provinciën en hebben ze derhalve beheerd met het oo j op weinig anders dan eigen gewin Aldus besUiiinle kolomen kunnen nimmer tevreden zijn en integrei rendö deelen uitraakpii van ren groot rijk In hoever nu de tegenspoed der Nederiaiidtrs te i i ten 13 ami verkecrdheden als de bedoelde staat te benen Maar in elk geval zal het hun twalijk schikken op een voet van vyandsohap te blijven verkeeren met een bevolking die in staat is om hun Z09 gevoelige nederlagen toe te brengen Het zal dua voor hen niet onnnt ziJB eens te overwegen of hun gewone staatkunde niet eenige wgzigingen behoeft Koloniën hoewel dikwqls tot handelsdoeleinden geati t kunnen nimmer veilig volgen uiveie hiadAbeguiselen geregeerd worden Intuawhen welke hunne dwaling o k s de Nederlanders rullen haar wel inzien en verstaod genoag xgn om haar bijtyds te herstellen Gelyk reed per telegram is medegedeeld is de geiagvoerder van het stoomschip Allaniie bg welks