Goudsche Courant, zondag 27 april 1873

J raliipb jOOTele nensehen zijn omgekomen door iCt tirtf lil vuada foor den tijd van tv eejaren on k jiw erkmard oifl zijne belreliliing uit te oefenen terivji de perst stiturmia leohta roor den tgd van drie inoaujeu u gcacliarst l ï J Bffi bij de ramp otngek JiBen en de do dernWH dn het oagtclak geb urde niet iii dienst Deze ottspniAk wordt ilojr lie dai bta Icii ten starliste n ekAird als te zaoht K gevea ie tioop Ie kennen dat het Britache depSttiiSineiit v iii koophandel eeu nieaw ónderzoek zal gela ten CJit het vonnis blglit dat hel öugetak lu de eers e plaats moet geweten worden aan eea fout itt de berekening van den kapitein die niet genoeg de kracht der strooming in aanmei iiiff heeft gniomen voorts wordt hera verweten dat hij dtjs n ichts wilde bitinenloopen in eetie aan hetn en de stunriieden onbekende haven en ten Inalste dut hij iij die omstandigheden het k verliet om zich ter ruste begeven Aan the Sihi e Star Ooinpnny n in welke het schip behoorde fordt t last gelegd d it de Atlantic niet van een genoeg ainen voorraad steenkolen was voorzien ook echijnt als zeker te wogen worden anugenomeii dat het schip met sterk genoeg wns gebouwd voor jjne lengte zoadat liet ware ilit niet hol geval geweest langer eci stand zou hebben geboden aan liet geWeid det golven nadat het op de klip was geraakt Als verzachleude omstandigheden zijn in aanmerking genomen de pogingen door den kapitein en de stuurlieden in het werk gesteld tot redding der passagiers DÜITSCHLAND Hoe ver zich de zorgen u tstrekken van den i inis ter van een kleinen staat blijkt mt eene ciroalnire Wn den Aiiholt Des ausohen minister von Larisch aan de Anholt Dessausche ambtenaren waarin aan de Trouwen dier ambtenaren de les wordt gelezen Ua aanwijzing van het verheven standpunt van den ombtentiar gaat de minister aldus voort Uit die hooge stelling vloeit voor den ambtenaarsstand in de tegenwoordige tgdsomstandigheden de verplichting voort om met onvoorwaardelijke persoonlijke toewijding en wel in de eerite plaats door eigen goed voorbeeld een dam op te werpen tegen de hand over band toenemende zedelijke verbastering van het Tolk Waar men het lage peil van den eerbied voor he gezag van de wet en bet staatsbestuur bet algemeen streven om spoedig en zonder inspanning Ifs ten koste van anderen njk te worden de ongebreidelde zucht naar genot vooral echter de pi onk ucht en uithuizigheid tier vrouwen met het volste recht als de voornaamste knaieu van onzen tgd kan Deschouwen rust op den ambtenaar de stellige plicht om ieder naar zijn vermogen zoowel in zijn ambtelijk als in zijn burgerlijk leven met volharding en iielfverlaochenlug d iartoe mede te werken tlat wet en staatsgezag in eeiie worden gehouden plichtgevoel spaarzaamheid en huiselijkheid betracht en het hooger 4oel Am levens in het oog gehouden De ambtenaar stelle zyne eer en zgne aanspraak op de algeffi ne fchtiag niet daarin d t bij en zijn gezin in levensif Wi wedgvert mët standen die rijker met tijdelyke IDJiddelea gezegeld zijn maar daarin dat hg steeds cgnt verhevene roeping iodrachtig is en zonder oplioi den aan alle klassen der bevolking het voorbeeld geeft Tan troaw bescheidenheid en zedelgkheid SPANJE be vorige week Donderdag is volgens den corresïiondent Tan de Iniépendance te Madrid een rergadering gehouden van de permanente commissie men verwachtte een belangrijke zitting maar die rernach g werd niet verwezenigkt Het Igdt geen twijfel sohrgft genoemde correspoa dent of de meerderheid der commissie is vijandig aan de regeering gezind van die gezindheid geeft bg de nietigste zaken h lijken een atraattwist iuBSchen beschonken lieden wordt door de comoiiBaie Deschouwd als een ernstig vergrgp tegen de publieke orde waarom zg de regeering met besobuidigingen overlaadt een dergelijk voorval dat Zondagavond in een der voorsteden van Madrid plaats gevonden had nam een groot gedeelte der vergadering in tiealag Solarerria bracht Terder een protest ter tafel van de directenren der Carlistische Uaden van Barceloua welke door den generaal Contreras als opperbevel bber in Catelocie getchorst wareu Romero Ortiz diende een protest in tegen een circalaire van den gCivielen gouverneur van Valentin waarin een soort van politietoezicht werd bevolen op de van Carlism vbrdacht gehouden ingezetenen Ce Miuisler van Biuaenlandjscbe zo en Pi y Margall verklaarde zeer duidelijk dat lij den door dan gouverneur genomen maatregel afkeurde en gaf ae verzekeriug dat de regeering waken lou voor de haudbaviug drr constitutie Op voorstel van Flgtierolo werd besloten dat op den eerstTolgenden Zondag op nieuw een vergadering der coinmlssia zg woKkti gehouden waarin alleministers zeudait verzoeht wOrdett tegenwoordig te zgn eu waartoe het voorstel door den minister van binnenlandsohe zaken met nadruk was bestreden geworden Teil gevolge van den dood van mevrouw Kgneras Werf dia vergadering li er bepaald op gisteren Woensdag i vergadering welke niet korter dan zes uren duurde was lerhalve van weinig belang Wellicht heeft die van gisteren meer befinigrijks opgeleverd S iinmige meeiien TIat zg belegd is om aan eetiige leden der commissie gelegenheid te garen om de onmiddellijke bijeenroeping der Cortes voor te itelleu hetgeen met een onbepaalde verdaging van de verkiezingen voor de coustitueerende vergadering gelijk zou staan Men weet dat de meerderheid van de permanente commissie bc taat uit radicalen en zoolang deze dus bestaat zal er botsing dreigen met de republikeinsche regeeriiig De radicalen hebben herhaalde malen voor de republikeinen moeten bukken en dit heeft hen wrevelig gemaakt waarscliijnlijk zullen zij het echter ook thans niet tot het uiterste laten komen maar de regeering alleen doen gevoelen d it zij er uog zijn bet gerucht van het aftreden van het hoofd der regeering Ftgueras staat waarschijnlijk met du houding van de radicalen in verband en het eind van de comedie zal zijn dat de eischea der radicalen en het ontslag van Ftgueras op hetzelfde oogenblik worden teruggetrokken t e correspondent van de htdépendance zegt dat een botsing tusschen de radicalen en republikeinen geweii clit wordt door de conservatieven te recht of ten onrechte houdt men z ch te Madrid overtuigd dat eeltige generaals met den maarschalk Serrano aan het hoofd zich van de medewerking van een gedeelte van bet leger Iracliten te verzekeren om een sta itsgreep te doen en eeu dictatuur in te stellen in afiviicliting van een restauratie der Bourbons iu den persoon van prins Alphonso Volgens genoemden correspon lent gaan de zaken van de Oarlisten niet vooruit Oorregaray bij Onnte verslagen zou door TèrschiUende kolonnes omringd zgn Velasco zou op weg zgn naar de l ransche grenzen met het doel om den strijd geheel op te geven in Cateloniö zou Saballs in het geheel fiOO gevangenen hebben verloren en verwachtte men een beslissend gevecht tusschen S in Llorens ilel Piteiis en IVigi ten noorden van Berga door de troepen vervolgd hebben de Carlisten de gevangenen van Berga in vrijheid gesteld en een hoeveelheid wapenen en munitie d tar buitgemiiakt moeten aohteriaten Don Alphonso broeder van don Carlos begon het gC Barlijke van deu stand der zaken iu te zien en wns naar de Fronsohe grenzen getrokken om zich spoedig te kunnen hergen hij werd vergezeld van eenige Fransohe ex Pauselijke zouaven BINNENLAND Gouda 26 ApRu Schaakwedstrijd KAMPEN GOUDA wit zwart 17 Zet H 2 H 4 17 Zet A 8 D 8 SConderdagavond ia er brand uitgebroken op de scheepstlmmerwerf vau Teekeas nabg het spoorwegstation alhier Spoedig u as een talrijke volksmenigte op de plaats des onbeils aanwezig terwgl de brandspuiten zich evenmin lang lieten wachten Het op de werf aanwezige hout voedde den brand zeer eu i as natuurlijkerwgs moeielijk te blusschcn doch het huis is gered terwijl een loods en twee arbeiderswoningen verbrand zijn Se Commissarissen des Konings in Zuid Holland eu Utrecht hebben ieder respectievelijk in hunne provincie benoemd tot lid der commissie voor de eindexamens der hoogere burgerscholen in genoemde provinciën o a den heer Mr J Fortuijn Droogleever leeraar a d Rijks H B school alhier De ofRcier van gezondheid Ie klasse G J Tan der Burcht van Lichteubcrgh is uit Brielle overgeplaatst bij het garnizoen alhier In hot verslag van de zitting Tan den Gemeenteraad Tan den I8n dezer staat vermeld Ëene missive van B en W houdende voorstel tot hel bouwen van eene tweede armenschool waartoe het terrein aan de Boelekade leordl aanjemenen Dit moet zgn Eene missive van B en W waarin de meerderheid van het dagelijks bestuur de stichting aanbeveelt van eene nieuwe school op hel terrein aan de Boelekade of zoo er een getchikter te vinden mocM iljn elder Als een bewijs van de schraalte van hulpönderwüzers diene dat de heeren J V Disselkoen en deu Hertog alhier die verleden week met goed gevolg het examen als hulponderwijzer hebben afgflegd Dinsdag jl reeds als zoodanig benoemd zgn t Zevenhnizea Het hoofd comiió van de Nederlnndscha Veraeniging tot het verleenen vim hulp uan zieke eu gewonde krijgslieden in tijd van oorlog beeft ingevolge art 3 der statuten o a tot eorre ipoiiflenten betioeiad de hl K U F VV Ham te Boskoop en F H Bulaius Brack te ReeuwgL Gistarsa werden door de Frov Commisaie te s Hage voor het lager onderwijs geëxamineerd en toegelaten 0 a de hb F Roozendaal te Reeuwijk en A J van Wijngaarden Ie Woerden Ëcn arbeider uit Reeuwijk C de G genaamd st iiid Donderdag voor het prov gerechtshof in ZuidlloUaiid terecht beschuldigd vnn vee uit de weide liet gestolen beest was eeu wit ooiscbnap dat met nog iin lere schapen liep te grazeu in eene weide onder Ueeuwijk en aan den bouwman Saldoar toebehoorde die het 25 waard schatte Besch die met het schaap naar Gouda trok bood het aldaar ten verkoop aan eerst voor 10 511 eu later voor 18 50 m iar van den verkoop kwam niets want de politie had den dief al spoedig achtervolgd en het gestolen beest m beslag genomen Besch b kende zjii schuld CU adv gen Mr van Maaiien requireerde eene veroordeeling vau 5 10 jitrcn tuchtbuisstraf De verdediger Mr baron vau Lgiiden geloofde niet dat de aan het feil gegeven qualiKcaiie kun bliJTeu bestiutn daar het gebleken i as dat door de weide waar het vee zich btrond een openbaar voetpad liep en dat dus de diefstal even goed op den openbaren treg kon gepleegd zijn Hg meeiiile dus dat het ten laste gelegde feit niet voldoende was bewezen dat en besch alleen wegens eemoudigen diefstal kon worden veroordeeld Z M heeft benoemd tot hoogheemraad van den Krimpenerwaard deu beer T Hutjzer Dinsdag 22 April werd te Berg Ambncht het volgende aanbesteed Het bestruten met keien vnn de dorpstraat reikende over 13UU vierk meters met levering van de daarbg behoortnile materialen Aannemer werd de heer P van der Ijeeden te BergAmbacht voor ds som van 7470 aO De heer A Osknm te Amraetstol is ilezer dagen door de teiitoonstellings eominis ie te Berlijn bekroond geworden met de zilveren medaille wegens het ingezonden touwwerk Te Streefkerk is 11 maandag etn dienstm iagil die water wilde scheppen in de Lek gevallen en verdronken Te Amsterdam is Dinsdag avond de bijeenkomt gebonden van moderne predikanten en gemeenteleden die geleid werd dooi dr van Gorkum pred te Amsterdam In de eerste bgeenkomst alleen door predikanten bijgewoond werd besproken de vraag wat is er ten aanzien van onze verhoud iig tot het Cristendom te leereii uit het jongste werk van Strauss en naar aanleiding daarvan had eene geilachteuwisseling plaats over bet recht om zich den naao van Christenen toe te kennen Bij veel verschil van meening bleek het dat allen dot recht ten sterkste verdedigden Daarna werd nog de vraag besproken of hij die kunst eu wetenschap bezit ook godsdienst heeft Woensdag is de vergadering van moderne predikanten in vereeniging met gemeenteleden voortgezet Daarin werden o a besproken het vraagstukeencr constituante dat van den bgbel als leerstot bghet godsdienstonderwgs en dat van de Zondogariering Het Dagblad verneemt Tan goeder hand dat Z M de Koning de som van 500 beschikbaar heeft gesteld als bijdrage ter oprichting van eeu monument ter nagedachtenis von generaal mnjoor Kijhier en der andere dapperen die zoo roemrijk voor Atchiu zgn gevallen en dat HD er een groote eer in stelt de eerste inschrijver voor dit nationaal monument te zijn Reeds is het aantol onderofficieren korporaals en manschappen der infanterie van het garnizoen in dan Haag die zich aangegeven hebben om den toohtnaar Atsjin mede te maken tot een honderdtal g stegen Van de invaliden vnn het koloniaal militair inralidcnhuis Bronbeek hebben zich 50 onderoIBcieren en manschappen aangeboden om de expeditie tegjen Atchin mede te maken alsmede de olBoier van gezondheid A G Wildemann De Ncdcriandsche zouanf B J Lantenslager spoort bij ailvertciitic in het Dagblad zijne voormalige wa penbroalai M o ich aan ao te duiten en de wapenen op Ie DMnen voor Nederlapd tegen Atchin De arrond rechtbnnk te s GraTenhage heeft bij vonnis Tan Donderd ig den metselaar t E beklaagd ran laster door aan eene uitdraagster ten laste te leggen dat zij Toorwerpen afkomstig Ton de Termoorde Mevr T i K zou hebben opgekocht Teroordeeld tot een jaar oeilubiire gevangenisstraf en 100 boete In de afdeelingen van de tweede kamer zijn Donderdag andenooht de wetsontwerpen tot verbooging van het Vde hoofdstuk der staatsbrgrooliug voor 1873 met het bedrag eener nadere leening aan de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij en tot bekrachtiging van eene overeenkomst met de Nederl Handalnaatschappg voorts het voorstel van den heer fas HiOHten strekkende om overmaiigen arbeid en verwaartoozing van kinderen tegen te gaan het ontwerp van et tot vaststelling van ui faven wegens verstrekkingen door het departement van marine dienst 1878 en dat houdende machtiging tot het sluiten ener overeenkomst met de gemeente Stevensweert betrelTende den kosteloozcn afstand van poorten en wegen op de voormtdige veatjnggronden aldaar Men schrijft aan de L Cl Ondanks de verwachting van een voorbeeldclonxc lente die ontstaan was ten getolge slechts van een zacliten winter is zij gelijk te etullen met die van andere jaren en doet zij zich onder dezelfde omstandigheden kennen De strakke Bonuesehgn van voor eenige dngen koesterde en het bomgewas kwam in het gebladerte Het was warm n niettemin blies Ue wind uit het noordoosten geJgk hg tot beden steeds uit denzelfden hoek blgft waaien De thermotiieter wees toen eene temperataar aan van gemiddeld H6 thans teekent hg 400 als in Februari Over het algemeen vordert dan ook de groei zeer traag Het eohte malsohe weer uit bet zuiden met regen dat de eigenigke vruchtbaarheid aanbrengt ontbreekt Kr ia eene dorheid en sohnlie koude in de natuur die zich vooral op de pas gepoote en gepUnte gewassen op het ontbken groen doet gelden Viin de steenvruchten hebben perziken pruimen en abrikozen die goed gebloeid hebbeu vrucht gezet Nu zijn de perenboomen in bloei en wclha i8t Toigen de appelbooraen Doch zoo nachtvorsten als die van den af eloopen nacht nek herhalen dan zal de oogst der thans belovende vrcchtboomen schraal zgn Ër zijn tocli verscheiiUue aardappelen algevro ren en de luchtgeslcldlicid teekent nog gematigd weer Het rundvee was voor Paschen in de weiden die groen waren en gras badden thans zgn zg groen ntasr iiet gra is op Door den minister van oorlog is de wet tot voor7 ienii g tegen besinttlelijke ziekten zooniede het kon besluti ter invoering an het tweede lid van art 17 dier wet ter kennisso vsn het leger gebracht net uitnoodiging aan de onderscheidene militaire en adaiuistratieve aotoriieiten om voor tooTer Eulke Tan hen kan afhangen te zorgen dat de daarin Terratte bepalingen nauwkeurig worden nageleefd en dut Tan die bepalingen oan hunne onderhcbbenden oodanige laededeeliiig gedaan worde als hun ook met het oog op de daarbij betrokken private belangen van den militair noodig en weosobelgk zal Toorkomen Na langdurige overlegging werd besloten in den polder Zuilickea in plaats Tan bet bestaande stoomtnig een direct werkende oontrifugaal pompmaofaine uit de fabriek ran de firma Gw one k C te Lenden te plaateen De direct werkende machine zou zgn Tan 20 paardeukrooht voorzien van eoudensatie en xpansietoestellen en de pomp met hevelsysteem dienötde voor meerder waterverzet 4 g liwer oproer Nadat de jwlder oirca 500 hektaren groot en bverTloedig met water bezet in 26 etmalen was droog gepompt werd op U dezer de buitensluis gesloten ten einde bij proefmaling het waterverzet bg vescbillende hoogten van opvoer te oonstateeren De uitslag dezer proefmaling was boven verwaohtio gunstig immers bleek uit de opnemingen dat r een pvoer van 1 60 1 66 1 76 on 2 meter telkens belaiig gk grootere hoeTeeiheid water werden Terplaatit dan waartoe de leveranoier do heer Corna Bok te Deifshavep agent der heeren Gwynne G te ïiOndeu siob bij ooutract verboiiden had De proefmaling kon niet verder Toortgczol worden ndat de bo zemkadon niet hooger keeren doch het Tograwnn bfistast om de kade met 1 meter te rerhoogeii ten einde ook bg betrekkelgk hoogen rivierzand te kunnen opvoeren De eenvoudige zamenstelling der pompmachiiie voldoet zeer zoowel als de nette en deugdelijke afwerking De Frietehe Cmrant deelt mede dat postoor de Haan van Winschoten een jong mensch van een allergunatigst voorkomen en aangenaam losse manieren geacht bg zijne geloofegcnooten en andersdeukcn den op last der geestelijke autoriteiten uit Winschoteu ia Terwgderd terwijl zijns bazittiagen zgn verkocht Algemeen wordt vermoed dat de Haan verdacht werd van liberale gevoelens te deeUn Van verscheidene zijden werd beweerd dat de tentoonstelling tt Weenen den Isten Mei niet zou voltooid wezen Wij hebben naar Weenen geschreven en ontvingen het volgende antwoord De tentoonstelling zal niet gereed wezen dan tegen 1 Juuij De oBioieele opening heeft den Uten Mei plaats doch alleen is dan het hoofdgebouw geheel voltooid Het geheel zal eerst iu orde zijn tegen het laatst van die maand De groote warmte begint hier eerst met Juli Wg meenen onzen lezers eene dienst te doen met deze uit goede bron ontvangen aededeeling Amk Ct In de gemeente Charlois bestaat sinds verscheidene jaren een sociëteit gevormd door eenige notabele ingezetenen dier gemeente onder de naam van De Kendracht welke twee aTonden in de week des Dinsdags en des Vrijdags bgeenkomt vroeger tn een lokaal van den kaste ein van Dijk en sinds liet laatste jaar in een lok al van den k stelein Van der Hilt Deze heeft een zaal gebouwd uie au ineiiheli biljart en bulfet voordien en voor het pu b lek opchgesicld In die zaal houdt genoemde socio teil twee avonden in de week haar bijeenkomst en betaalt voor het gebruik van die zaal met toebe1 lioureu aan deu kastelein die loor vnur licht eu bediening zorg draagt ineens al een som van lUO sjaari weike som geluurueerd wordt door de conIributicn der leden Die contributie is geen vaste maar wordt grooter of kleiner al paar gelang het aantal leden kleiner of grooter is Zoolang die sociëteit bij Vao Dgk bgeeokwam werd het patent als sociëteitlioiider genomen door van Dijk eu hoewel de controleurs der directe belastingen te Cbarlois achtereenvolgens werkzaam van die socieleii ledcu ivaren werd alttjd Von Dgk als societeitbouder beschouwd en hem als zoodanig het patent verstrekt Met het oog hierop begaf zich de kastelein Van der lult in het egin van November 1872 naar den heer controleur te Charlois om over hel nemen van paleiil als st ieteitbouder te spreken doch vernam van dien ainbienaar dat niet hij Van dér llilt paleiitplichlig was maar dat de directeuren van de sociëteit De EeudracUt zich van patent moesten voorzien Van der Hilt deelde deze zienswyze mede am heeren directenren die een rechtsgeleerd advies inwonnen Steunende op dat advies en op de simis jaren vanwege de administratie zelve volgehouden wetsinterpretatie bestolen zg geen aanvraag om patent te doen Daarop volgde den 23 November 1372 een bekeuring door de administratie en werden de heeren J T B A T d F en W N Uzu directeuren der sociëteit De Eeiidrachl te Charlois gedagvaard om te versoliijnen ter terechtzitting der arrondisseinf nisrechtbank te Dordrecht rechtdoende m correctioneeie zaken T n 19 Maart 1873 ter zake dat zijlieden in den loop ran het dieos aar Toor het patentrecht 1872 73 eM wel bepaald op 28 Noreraber 1872 bestuurders Tan een veneaigiug Taa onderscheidene leden die onder den naam ran De Eeodraobt te Charlois te zamen vormen een sociëteit tot uilspanning ep gezellig verkeer ran w lke sociëteit de kosten zoo aan zaalhuiir als anderzins worden gedragen door de leden der leieeniging die fUarloe aan het bestuur zgnde als ge d de edaajplefl pp desielfe quitantien hun contributicn fourneeren ter zake daarvan niet waren voorzien van patent noch hadden gedaan aan gifte voor bet recht Tan patent over het dienstjaar 1872 73 Toor tia 80 iatQt al fraarin een sociëteit wordt gehouden gevormd door een vereeniging van onderscheidene leden die de kosten onilerling dragen Bg de bahandqfipg iv aak op geaegdeo dag veraoheen de eersle gedaagde in persoon en werden de overigen vertegenwootdigd door mr J Knottenbelt advocaat te Rotterdam die zioh toveua met de verdediging der gedaagden belastte Uit het geboudep gctaigenverhoor bleken de feiten zooals xe hierboTen zijn medegedeeld alsmede dat Van der Hilt op 30 Norembcr 187S opdeseoretaric te Cliarlois ngifte had gedaan voor het patent als societeltshonder dat hij de personcele belasting betaalde en dat op 6 Norember 1872 de controleur te Charlois fid sinds 81 December 1869 TOor zijn lidmaatschap van de sociëteit De Eendracht bedankt had De rgkiadvooaat mr H C Verniers van der LoelT waa van oordeel dat het feit aan de gedaagden telastgelegd wettig en overtuigend wis bewezen daar het daarstelde de overtreding van het niet doen Tan aangifte voor het recht van patent voor een societeitszaal waarin een sooictvit wordt gehouden gevormd door een vereeniging vau onderscheidene leden en requireerde dat de rechtbank op dut feit van toepassing zou verklaring art 87 der wet van 21 Mei 1819 WW n 34 iu verband met art 1 dier wol en met n 41 van tabel XIV dierzelfde wet en de gedaagden te dier zake zou veroordeelen ieder in een boete van 25 tot ƒ 400 alsmede in de kosten op de bekeuring en de vervolging gevallen boete eu kosten verhaalbaar bij lijfsdwaiig alles met aansprakelijkverklaring der gedaagden ieder in persoon en voor het geheel voor de boeten en de kosten De Ue vraag w aiian in casu alles af hing was dua deze wie dioagt die kosten is het de persoon van Vau der Hi t of is het de Tereeniging Ue Eendracht En ilau wns het volgens pleiters oordeel buiten euiige twijfel dat die kosten werden gedragen door Vsn der Hilt Deze toch verstrekte en onderhield de zaal leierde en onderhield het meubilair bij was dus de societeilhouder De Eendracht was dus een sociteit gehoudeu voor rekening Tan een bijzonder persoon en nel alzoo in de eerste categorie van n 41 Tan tabel XIV Ging het systeem Tan den eischer op dan kon in de praktijk de eerste categorie gerust gesupprimeerd worden want dan zou men te Tergeefs hier te lande zulk een sociëteit zoeken Pleiter concludeerde tot ontzegging Tan den cisch Na re en dupliek werden de stnkken in handen van bet O M gesteld teneinde daarop te concludeeren Op 26 Maart jl cunclndeeide het O M dat aangezien de feiten den gedaagden bij dagvaarding telastgelegd niet wettig en overtuigend waren bewezen de rechtbank den eischer zijn eisch zon ontzeggen en de gedaagden zou vrgsprekeo van het fe hun bij dagvaarding telsstgelegd met Teroordeeling ran den eischers in de kosten Tan het reohtagediog Bg Tonnis Tan 31 Maart werden gedaagden schuldig verklaard aan de overtreding van het niet doen van aangifte voor het recht van patent voor een aocieteitezaal waarin een sociëteit wordt gehondeo gevormd door een vereeniging van onderscheidene leden en ieder banner veroordeeld tot eene geldboete van 25 alsmede in de kosten op de bekeuringen vervolging gevallen boete en kosten solidair desnoods op hen te verhalen hg Igfsdwang Pdeit v Jmtitie Ook te Renkum heeft eene werkstaking plaats gehad en wel op de ateeoCsbriek van éeu heer Mijnlief Voor een paar weken hebbeu de werklieden aldaar een verfaooging van daggeld gevraagd welke Traag door den heer M met eene billijke verfaooging ia beantwoord waardoor algemeene tevredenheid ontstond Aangezet door aan paar gasten eener andere bbriek die door Duitsche agenten waren omgekocht of overgehaald weigerden zij evenwel dezer dagen den arbeid zoo zij uiet dadelijk nog meer loon kregen Doch de fabriekfut in gemoeds overtaigd dat zg nu beourlijke verdiensten badden weigerde uiet alleen hun eisch maar gaf bun in massa dadelgk gedaan waarop de ontslagen werklieden juichende eu zingende naar huis gingen Uit Over Betawe schrijft men Onze landstreek is weer in een lustoor4 herschapen In plaats van dorre twijgen en naakte weilanden lachen ons nu Tan olie kanten sneeuwwitte bloesems en jeugdig groen tegen t Is of er epn wit lakan ligt uitgespreid oTer de boomgaarden in geen jaren hebben de vruohtboomen zooveel beloofd in weerwil van den onverkwikkelgken regen en den kouden wind die sedert weken schier xinverpoosd uit het noorden waait Buiten onvoorzienen tegenspoed zal de oogst van kersen pruimen en peren dezeu zomer overvloedig zijn terwijl tui de appelen vooralsnog weinig met zekerheid k n gèzegfl worden Het gras staat nog dun op de weiden oodat de veehouders de meeste stallen nog bezet houden iEen malsche regen uit het zuiden kan ook hierin spoedig een gunstige verandering brengen Laatst e Serichteii Londen 25 April Per telegraaf wordt uit Madrid gemeld dat aldaar veel agitatie heerscht Laatstleden Woensdag heeft de Fermanente commissie