Goudsche Courant, woensdag 30 april 1873

Woensdag 30 April N 13Ö4 1873 GOUDSCHE COURANT I ienws en Adverlentieblad voor Gouda en Oinslreken De inaending van advertentien kan geschieden tot ééa nnr des namiddags van den dag der uitgave Stiialwiin ® aangenaam en gemakkelijk in te nemen ijzcrprajparaat door alle geneeg Jheeren aanbevolen omdat hij ligt te vertereu is en volledig in de sappen des hgchaams overgaat De Staalwjjn wordt voomamelgk en met de gunstigste uitwerking gebruikt by bleekzucht gebrek aan eetlust zenuwachtige hoofdpjjn en vooral bn beginnende longtering De flesch a fl 1 EnP elsChe BruischpOeiicrS Soda Limonade Powders In elegante dozen r J inhoudende 24 en 12 poeijers a 60 en 35 Cta AnStllGrin MondwiltGr voortreffelijk prasparaat tegen alle ziekten van den mond tegen licht bloedend tandvleesch losse tanden en scorbuut Het is het eenvoudigste zuiveringsmiddel voor de tanden daar het de slijmen oplost dus de vorming van wijnsteen voorkomt Het werkt verfrisschend in deo mond zuivert den smaak en verdrijft den onaangenamen reuk welke door holle tandefl door overblijfsels van spijzen of tabakrooken ontstaat De flac van 100 Gr ii 75 Cts Elipclsch tandpOCdcr ® ververschenden reuk hebbende en rry van A bijtende zelfstandigheden in elegante doozen van 100 en 50 grammen i 45 en 25 Cts Zuiver Malz ExtraCl oou oop O pCt moutsulker dextrine eiwit achtigo stoffen en phosphorzure outen zamengesteld wordt door prof VON LIEBI6 door Dr BOCK en alle geneeskundige autoriteiten als een licht te verteren en voedzaam middel zeer aanbevolen bü hoest schorheid borstkwalen kinkhoest en voornamelijk bij scrophuleuse kinderziekten in plaats van den walgelijk smokenden levertriian De flesch van 3 hectogrammen 75 Cts Dr Uomcrshauscns Ooo water J A u het gezicht aan een ieder wiens oogen door inspannende bezigheden door aanhoudend lezen of door ziekte verzwakt z n ten zeerste aan te bevelen Groote flacons a fl 1 en kleine j flac a 30 Cts Origineelflesschen van Apoth 6E18S a fl 1 50 Origineelprijs fInr Ko c£ v Eau de Cologne philocóme zuivert het hoofd van de schilfers belet dadelijk het uitvallen der hareu en brengt in een korten liJd een geheel nieuwen grofi te voorschijn Hü is zeer verfrisschend van het fijnste parfum en maakt het gebruik van haaroliën en pomaden geheel onnoodig Groote flacons a 90 en kleine a 45 Ctg Alles echt verkrijgbaar te Gouda bij L WELTER Gouwe L SCHENK Hoogstraat en J C ZELDENRIJK Markt Bij elk artikel is eene gebruiksaanwijzing Apoth en Fabrik van Chemisclt technische Preeparaten Goods Drqk vrd A Briukmaa beraadslaagd over den toestand des lands Het goaverneon nt aciitte de weder bijeeiirocping der cortes oniioodig en heeft Donderdag morgen een decreet uitgevaardigd wanrbij de commissie wordt ontbonden de verkiezingen tegen 10 Mei en de vergadering der nieuwe cortes tegen 1 Juni worden vastgesteld Madrid 25 April Ër is een aanslag gepleegd op het leven van generaal Contreraa die echter mislukte Kr werden vele personen gewond Ue republikeinsche vr willigers drongen het paleis der cortes binnen en dwongen de ledeu der permanente commissie zich te verbergen Serrano bevindt zich in veiligheid Gisteren was de stad wat rustiger Madrid 24 April Er worden toebereidselen gemankt voor eene maiiilestatie ter eere van de fe derate republiek Het regement cavalerie van Alc ila ia heden ochtend in opstand gekomen De dicipiuie is hersteld Er heer cht volmaakte rust Berlijn 25 April Het heerenhnis heeft het wetsDiitnerp betreffende de opleiding en aaiislelliiig van geehtelijkeu zoonis het door de regeeriiig was ingediend aiiïgenomen Een ömtiidement op art l voorgtsteld door de ultra conservatieven werd met 80 tegen 70 stemmen verworpen Berlijn 25 April in den Rijksdag werd het debat over het ontwerp muutwet voortgezet Aangenomen weril het vooi Ptel om den termijn waarop alle bankbilletten in voormalige Rijksmunt moeien zijn ingetrokken uiterlijk op 1 Januari 1876 te stellen J e Rijkskanselier zal met goedkeuring der Bondaregeeringen dat tijdstip nader bepalen Voorts is bepaald dat de nieuwe bankbilletten mitistens van Dondord mark moeten zijn Berlijn 25 April Men verneemt dat thans formeel bevel is gegeven tot een disciplinair onderzoek tegen Wagener Het Openbaar Ministerie is door den Ministervan Justitie belast met de uitwerking van de aanklacht Berlijn 25 April Keizer Wilhelm is gisteren ten j ure te Koningsbergen aangekomen Hij werd allerfeestelijkst ontvangen Z M zal een dag in die stad vertoeven Brussel 25 April t Gerucht als zou de Commune te Madrid geprocla i eerd zijn wordt tegengesproken Een telegram van heden avond C j uur meldt dat overal ruiit heerschl dat nergens wanordelijkheden zijn gepleegd en dat men goed vertrouwen koesterd Burgerlij k e Stand GEBOBtN 23 ApTÜ Maria Elisabeth oudiTS J de Mol en M M eiï iniy Maria Conn lia IK lfoa ouilfvB C T efll ung en C M Kcrper Eliaaljcth Sophia ouders J Wilson en A E Wofmiiighous 24 Fitter Johannes ouders C P Strenwinkel en J C van der bhiljs OvbRLKDKN 23 April J M HounsberjEcn 68 j Ondertrouwd J A THöENES van Rotterdam en G DE KNIJP Gouda 23 April 1873 ADVERTENTIEN De Heer en Mevrouw COSIJN de Wilde bedanken voor de vele bewijzen van belang ïtelUng bg de geboorte hunner Dochter ontvangt a Gouda 26 April 1873 j Allen die ons blijken gaven van hunne belangstelling bjj de geboorte van onze Dochter betuigen wij hartelyken dank W WERNINK Gouda A M C WERNINK 26 April 1872 Ravestewn Voor de vele bewijzen van innige en vertroostende deelneming ons betoond bg het trenrig verlies van onzen goeden WILLEM betoigen wy onzen hartelijken dank Namens allen H JAGER I De ondergeteekende brengt bj iet verlaten dezer Stad zijne AFSCHEIDS GROETEN toe aan alle Vrienden en Bekenden A N VORSTMAN OfScier v Gezondh 1 klasse Gouda 26 April 1873 LÏËDEmFEL AFOLLO en AFDEELING Damcs Zangvercenlglng op MAANDAG 5 MEI 1873 des Avonds ten 7 ure precies in de Sociëteit ONS GENOEGEN Ten Kantore van Notaris Mr KISTteGoui a zijn met Mei aanstaande diverse beschikbaar tegen HYPOTHEEK óp Landerijen en Huiten De ASriURANTIE MAATSCHAPPIJ tegen BRANDSCHADE gevestigd teZutphen gewaarborgd door een ürondkapitaal van ƒ 1 000 000 en door een Reservefonds verzekert tegen Brandschade tot vaste premiè n Gebouwen Inboadels Koopraansgoederen Fabrieken Gereedschappen Vee en Oogst Schepen enz De Statuten en Voorwaarden en alle verdere noodige Inlichtingen zijn te verkrjjgen by den ondergeteekende Gouda den 20 April 1873 De Agent B H VAN DE WERVE Smidsknccht en ccn Jongen gevraagd vast werk bij G LANGERAAR te EMMERIK Gouda ONTVANGEN de nieulÉBp Iodellen van DAMES en KINDERHOEÜEN alsook eene ruime sorteerine BLOEMEN LINTEN STRO OIIOEDEN enz Mij tevens minzaam tot het maken van COSTUMES MANTELS JAPONNEN enz aanbevelende blijf ik met achting UEd Dw Dienaresse J M A DEN RIET Turfmarkt N 111 Sobtïb WERK eo BKRGPLAATSE TE HUUR Adres met franco brieven lett Q Q aan het Burean dezer Courant OPKMURE VEHkOOPI G te GOUDA op MAANDAG 12 MEI 1873 des voormiddags ten 11 ure in het Logement dk Paaüw aan de Markt van Een goed onderhouden HEERENHUIS en ERl staande en liggende aan de Oosthaven te Gouda Wjjk B N 108 zijnde in het Huis zes behangen Kamers eene goede Keuken Kelder ruime Zolder en hetgeen meer tot een gemakkelijk ingerigt Woouhais behoort Terstond te aanvaarden Een OOFTTUIN met TUINHUIS in de Korte Akkeren te Gouda terstond te aanvaarden En drie in 1869 nieuw gebouwde HUIZEN met TUINEN in de Kluizenaarskade aan de Karnemelksloot te Gouda Wijk R N 188 188a en 1886 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOIITÜIJN DROOGLEEVER te Gouda HAAR en BAARD VERWEN in Blond Bruin Zwart zonder huid te vlekken als men de flacon half verbruikt heeft en t bevalt niet alsdan geef ik met alle genoegen de betnaldo 2 terug THEOPIIILE Kerkstant b d Vijzelstraat 514 Ameterdüm GEEN POSTZEGELS De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 BUITENLAND Buit nliiiidscli Ovcrzlchl De verkiezingsstrijd te fargi i ten niideele der rejeerinu uitgevallen Ue heer Barodet a erkozeu met 103 146 stemmen tegen 135 407 die op de RiSinusat waren nitgebrsclit Stoffel bekwaa 27 0S8 stemmen In de overige departementen wa ir verkiezingen pUuts hebbeu gehad was do uitslag in het voordeel der republiek uitgezonderd in Morbihan wur een clerikasl verkozen is Hel éekee van den beer de Bémusat is eene gevoelige nederlaag voor Thiers Het is voor hem eene watrscliuwing dut Parijs lyne zwevende staatkunde moede il dat de hoofdstad geen henlen met de rechteriijde wd en dat Uambetta die weer beslist republikein is tirrein wint en eer het vertruuweu bezit der I aryzemuin De Uuitsche Gelijk men weet bevat de wet waarbg de orde der Jezuïeten in Duitschland is verboden dezelfde bepalingen ten aanzien van de geestelgke getioutscbappen aan de genoemde orde verwant Sedert geruimen tijd is op last der regeering een onderzot k dienaang iaiide ingesteld en het resultaat daarvan is in den vorm van een wetsvoorstel dezer dagen aan den Bundsraad to ezuiidru het bedoelde voorstel is in handen gesteld eener commissie Naar nen van goed onderrichte personeu verneemt zegt de Bankund Hand Zeit worden de volgeode genootschappen geacht verwant te zgn aan de bedoelde orde de Redemptoristen de Lazaristen of Vincentiners de paten van den heiligen geest en de maters van bet heilige hart van Jeius Ëen dezer genootschappen heeft niet minder dan 16 huizen of congregratien in bet land Het geldt hier slechts het tenu tvoerleggen eener bepaling der zoogenaamde Jezuietenwet en de beslissing te dien opzichte hangt derhalve uitsluitend of van den Bondsraad die naar gelang deze beslisting nitvalt tevens de tenuitvoerlegging gebiedt In bet Pruisische Heerenhuis is Vrgdag de wet betreffende de opleiding en aanstelling der geestelijken de belangryksle van de kerkelijke wetten onveranderd aangenomen een door de hoog conservatievcn voorgesteld amendement op art 1 werd met 80 tegen 70 stemmen verworpen De aanneming van de verschillende artikelen geschiedde met een meerderheid van 20 stemmen Aan de aanneming van de andere wetsontwerpen is thans geen twyfel meer de fiegeering heeft dus gezegevierd de wensch van alle partijen behalve van de ultra conservatieven is vervuld in de ultramontaansohe kringen moet natuurlijk deze afloop een gevoel van teleurstelling verwekken want tot het laatste oogenblik had men zich gevleid dat xioh eenige hinderpaal tegen de kerkelijke wetten zou pdoen Het geloof heeft zich dus vergist en de tijd zal nu leeren wat de gevolgen van de Pruisische wetten zgn sommigen meencn dat het volk even kalm opder deze wetten zal blijven als bg de Jezuïetenwet en de kanselwet die vergelijking gaat echter niet op de kerkelijke wetten zijn ingrijpender gevea meer aanleiding tot conflicten en waarsehijnlijk op vele plaatsen trgelyk Welke houding zullen de Fruisitohe bisschoppen thans aannemen Zull B lij zich alleen bepalen tot een protest Wat zal de Curie te Rome doen die nit zelfbehoud verplicht is zich te weren tegen de Proisiache wetten L e interpellatie an den heer Stapleton in het Engelsche Ugerhnis over de Carlislisehe leening welke te Londen i opengesteld heeft weinig belangrijks opgeleverd Wei heeft Gladstone in zeer krosse beWoordingui de afkeuring der regeering te kennen gegeven over het gedrag van die Engelaehen die door dergelgke handelingen ban vaderland eompromitteeren en het oordeel van Knropa over Ëngeland i meeningen op een dwaalspoor leiden De regeering was echter tot dusverre onmachtig om die handelingen tegen te gaan of te straffen en eene wijziging der bestiande wettelijke bepalingen achtte lij voor hel oogenblik niet raadzaam na de ondervinding die men bij den afloop der Ataboma qusstie ten aanzien van de Foreign Enlistment Act had opgedaan In dezelfde zitting nam bet lageihiis de voorstellen van den mmiiter van InanciëB den he r Lowe aan betreffende de vermindering der htkomstenbelasting de verlaging der inkomende rechten op de thee en de uitgifte van schaikistbiljetlen Omtrent de vermindering der rechten op de suiker beeft M lagerhuis besloten dat die op de ruwe suiker met den 8 en die op de geraffineerde suiker met den 28 Mei in toepissicig gebrocM zal worden Ue zfliding van Sir Bartle Krère naar Zanzibar om uil naam van het Kngelsehe gouvernement aan te ilriiiguii op beteugeling van den slavenhandel is geheel mislukt Op andere plaatsen is hij gelukkiger geweejt althans volgeus een uit Bombay ontvangen bericht van 23 April De sultan van Maskate heeft een tractoat met hem gesloten waarbij hij zich verbindt in zijne staten den invoer van slaven op zijn gebied te verbieden eo verklaart dat alle slaven vrij zullen zgn zoodra zij op het gebied van Oman aanlanden Hij belooft ook een eitid te zullen maken aan alle slavenmaitten en elkea invoerder van slaven te zullen straffen Dergelijke overeenkomst is ook gesloten met de cheiks van Makulla op de kast van Hadramaut Een Eiigelsoh zaakgelastigde zal zorgen dat de handel op de Arabische kast der Pereische golf onmogelijk gemaakt worde Uen hoopt Zanzibar op die wijze eenige zijner voornaamste déboucke t te ontnemen De berichten nit Spanje Iniden weinig geruststellend te Madrid worden toebereidselen gemaakt voor een manifestatie ter eere vsn de federale republiek aan welke het nu gelukt is zich de alleenheerschappij te verzekeren door alles wst niet federaal is te verwijderen tot zelfs de volksvertegenwoordiging Op zichzelf boezemt de federale republiek niet meer gevaar in voor de openbare mst dan de centrale maar men vindt onder de federalisten bet grootste deel van het Bohuim der republikeinen commnnisten roode inter nationalisten zijn federalisten vandaar dat het gerucht reeds was verspreid dnt te Madrid de commune geproclameerd was een gerucht dat wel wordt tegengesproken maar toch vrij wel den indrok weergeeft van de vrees die men met recht voor den verderen loop van de gebeurtenissen heeft A T C H I N Het hoe grooter geest boe grooter beest schijnt wel van toepassing te zijn op de inwoners van het in vele opzichten meikwaanliKi en belangrijke koninkrijk Atchin ook ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaateruimte Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN middellijk aan onze bezittingen op dat eüand grenst Alle schrijvers zoowel van vroeger als later tijd zijn het volkomen eens dat de Atchineezen zich door allerlei slechte eigenschappen onderscheiden maar men moet ook erkennen dal zij in outuikkeling de meeste andere Indische volken reeds langen lijd veel vooruit waren Valentijn noemt hen Schelmen en de heer Uitter zegt in zijne korte oanteekeningen over het rijk van Atchin dat zij dit in groote mate zijn Hij noemt hen verraderlijk wellastig trotsch achterdochtig tronwioos wispelturig en moordzuchtig terwijl zg groote liefhebbers zgn van betel kauwen amfioeaschuiven en hanengevechten Valentijn beschuldigt dit beminnelijke volk ook nog van groote diefachtighetd niettegenstaande de strenge straffen op het stelen bedreigd volgens welke iemand d e voor de waarde van 1 rijksdaalder stal de hand werd afgekapt en die voor de waarde van 2 s rgludsalder ontvreemdde werd gespiest Oeen wonder dat by dergelijke slechte hoedanigheden de Atehineez n die daarenboven meestal onderling verdeeld zijn tengevolge van het aantal kleine staatjes hetwelk zich in hnn gebiedt bevindt steeda lastige naburen waren De Fortugeezen en later de Nederlanders hebhen gepoogd zich aldaar te vestigen maar de omwentelingen bij dat oorlogzuchtige volk zoo gemeenzaam hebben ben temggedrongen verbaalt generaal van den Bosch en dr J Pijoappel Gzn noemt hen in zijne geographie van NederUndschludii lastige naburen der Fortugeezen maar ook stoute zeevaarders terwijl zij veel werk maken van den landbouw Reeds vroegtijdig moeten zij zijde en katoenhbrieken en geschutgieterijen hebben bezeten en vooral hebben uitgemant in het vervaardigen en bewerken van goud eo zilverdraad zij maken ook hun eigen buskruit Al moge de pracht en rijkdom niet meer bestaan waarvan b v Valehtijn spreekt als hg vertelt van de met massief zilveren platen beslagen deuren der gehoorzaal van het koainklijke paleis van de gooden schotels die steeds op de koninklijke tafel verschenen en van een koning die in 1613 leefde en bevel had gegeven dat 25 baren goud met hem moesten worden begraven schgnt het Atchin toch niet aan rijke bronnen van inkomsten te ontbreken Behalve de aanzienlijke winsten van den peperhAndel uit zoogenaamde peperhavens Teloek Glompong nalabac Kwalobntce Soesoe Laboesn hadji Moekei Asahan en Teroesnoeo op de Westkust van het Atchineesche rijk levert de handel in zijde betel diptam benzoin kamfer melissa lotoria zwafel vogelnestjes enz veel op maar vooral belangrijk is de opbrengst der goudmijnen en van edelgesteenten Van der Aa stelt den jaaflg kschen uitvoer aan goud op meer dan 10 000 onsen terwijl ook de kopcrmijnen zeer productief zijn Daar echter de handel bijna uitsluitend voor rekening van den koning en niet zonder zijne toestemming mag worden gedreven komen de voordeden daarvan ook groolcndeels ten zijnen b ite Er worden veel landbouwen tuinvrucliten geteeld en de rijst cultunr woidl op groote sch al gedreven maar vroegernlthans was de productie op verre na niet voldoende voor de bohoefle V n den B jsch verhaalt dat men rijst nit Pedir en üeli kreeg en Valentijn zegt En daarom moeten zij veel rgst van Choromandel Siam Bengalen enz krijgen dour hetwelk hen af te snijden Atsjeh zeer licht zou uit te hongeren rijn 1 Van den busch De Ncderlandsche betittiDgea is Afie Amerikn eu Afrlku