Goudsche Courant, woensdag 30 april 1873

Het vntal inwoners eer mengsel Tan rerschiUende rassen svorilt door de Itttere se irijrers op 2 000 000 gestetir De strandbewoneiszijn meestallen Moliame lnnuu Ite ui de biiiueuiatuteu wonen zijn beidenen Bittintis v i eii8 viui der Aa Uitler daarentegen nbemt hvii lliiii Mdiinmediineii die echter seer Tr jgerig om praijfcn met de voorschriften ran den Kor in Koowel op giilsdieiiati als niiatseliippelyk gebied Zij zijn root en welgebuuvvd bdi niet bevallig of innemend de sU clite eigenschappen vnn hun karakter komen te zeer nit in al hunne handelingen Ue rrouw is by de Alchineezen eene zaak ran koophandel Het meisje wordt door den trouwlustige van haar vader gekocht en wordt evenals hare kinderen het wettig eigendom van haar man lat hij kan verkoopen of verpanden naar goedvinden De koopprijs voor eeire vrouw bedraagt op sommige plaatsen 60 rgksdaalders op andere 150 en meer De veelwijvery is geoorloofd en in de meer gegoede klassen algemeen in gebruik üe vrouwen zorgen voor het huisliouden terwijl de mannen zich met landbouw handel üf industrie bezighouden Het dugeiijksch voedsel is rgst met groenten en visch terw L up feestdagen vleesch of gevogelte wordt gegeten De mannen dragen tol bovenkleed een langen linnen zijden of chitsen lap die met een dubbel gouden boordsel is voorzien en van den schouder afhangt een wijden broek en in plaats van de sarong een wit linnen of zijden kleed dat om de heupen met een band wordt vastgehouden Om het kaal geschoren hoofd slingeren zij eeii lange sliani in den vorm van een tulband De vrouwen gaan evenzoo gekleed doch bedeküen het hoofd alleen met een lianen doek wannetr zij zich in de open lucht he ïeren binnenshuis zyn zij bluotshouhls De mannen toopen altyd gewapend met krissen pieken of geweren dikwijls ook met sabels zonder schede Over het algemeen schijnt het land eer vruchtbaor te zijn en geschikt om verschillende producten te Terbouwen de grond is er minder moerassig en beschrgk dan in het overige gedeelte van Sumatra ed de vruchtbaarheid van het bcrgachiige land wordt zeker veel verhoogd door de rivieren die het doorsnijden waitrvan de voornaamste zijn de Sinkel d Tapoes de Alcliin de ïnroemen en de Aniinlid oe De hoo e bergpiek nabij de hoofdstad moge Ter in zee zichtbaar rijn nog verder kan men de Jambi Asper zien die meer biniienwaarts achter niamantspnnt ligt Meer zuidelijk zijn de voor na amste bergketeus dte van Daholie en Papa en het gebergte Dei ra De voornaamste plaatsen liggen langs de kosten het binneuliiod schijnt dan ook veel minder bevolkt te zijn dan de kustlauden en dit verschijnsel laat zich gemakkelijk verklaren door den peperhandel die de inwoneis zooveel mogelijk havenplaatsen doet opzoeken Als voorname handelplaatsen worden genoemd l edir Soeloe Sinkel Kwalla Batoe Taroemen maar vooral de hoofdstad Atchin die voor alle andere teden thans onze aandacht trekt De stad Atehin ligt op de uiterste pont van Sumatra ongeveer een kilomi ter van de zee op 5 26 noorderbreedte en lO 19 45 oosterlengte aan de rivier Atehin waarvan éen arm door de stad gaat en twee andere er omheen loopen Aan den mond van den middelstea ligt een kleine sterkte die vroeger zeer belangrijk moet zyn geweest maar thans weinig meer beteekent Ritter heeft in 1837 weinig van Atohin gezien maar wat hij zag gaf hem de overtaiging dat het met de vroegere sterkteen macht geheet gedaan was Ook hy stelt evenals vete andere schrij vers het aantal weerbare mannen dat te veld kan worden gebracht op 60 000 a 60 000 doch is van oordeel dat het moeilijk is om die op éen punt te vereenigen De kraton de verblgfplaats van den Tortt die eene aanzienlijke oppervlakte beslaat en door een mnnr en een gracht is omgeven was vroeger zeer sterk en werd door reel grschnt Terdedigd doch in den laalsten tijd waren de gebouwen zeer in verval de muar is op onderscheidene plaatsen ingestort en op de wallen liggen ijzeren en metalen stukken geschut zonder affuiten half iji den grond gezonkeu Aan den ingang prijken t ee metalen stukken door koning Jacobus I van Engeland aan den toenmaligen sultan Tan Atehin gezonden Valentijn verhaalt dat het aantal Trouwen en bijwijTen en vaneen vrouweIpe lyfwacht 8000 a 4000 bedroeg van der Aa Terzekert dat de koninklyke lyfwacht slechts nit 100 sipayers bestaat terwijl daarentegen Ritter vertelt dat een Tan de laatste sultans onder wiens regeering de handel zeer bloeide een geregelde landmacht van 300 of 400 Mooren Arabieren en Bengaleezen onderhield onder bevel van een Engelsch renegaat In 1837 was bierTan echter niets meer over en was hel rijk weer tot willekeur en regeeringloosheid verTallen De regeeringsTorm is bepaald monarchaal en drspotiek en de kroon gaat erfelijk OTer Meermalen hebben koninginnen geregeerd waarvan eene de opTolg S Handleiding tot de urdrijkikoDdfl trd Nederl O I betittiagiD Vitgtgevea door de H tot N v tA ster van sultan Siri in 1660 met een Hollander wilde trouwen hatwelk echtei door dfi beituardert der OostIndische compagnie werd Terboden Atcliin moet een uitgestrekte stad wezen daar het aantal van hare huizen op 8000 en dat der inwoners op ongeveer 36 060 wordt geschat De huizen zyn meest allen ran hout of banaboes met atap gedekt en om da vele ovarstroomingeu die dikwijls de gelieele stad coder water zetten op palen gebouwd armosdig en vuil Ue rcede die een goede ankerplaats oplevert wordt bij noordenen noord westenwind voor niet leer veilig gebonden doch moet by noordoosten en oostenwind gedurende den goeden moesson Tolstrekt geen gevaar opleveren De grootheid en de luister waarvan vroegere schryvers gewagen is bigkbaar teniet gegaan en het volk dat de halve maan in zgn vlag voert n welks vorstenzich beroemen Tan Alexander den groote al te stammen zeer in verval Al kan men den koning vanAtehin zooals hy zelf vroeger placht te doen nietuoemeu r den koning van de gebeele wereld die vanGod gemaakt ia wiens licb iam schoon glin tert als dezon die zijn glans recht op den middag geeft eenkoning die God laat schijnen volmirakt te zijn gelijkde maan op zijn tijd vol is toch is die koning nogeen gevaarlijk vijand en blijkt het Atchineescbe rijkkrachten en middelen te bezitten dia men niet geringmag schatten Midddb Cl BINNENLAND rV Uuiii A 29 Apkil V Meldden wy vour eeuige weken dat onze gemeente een bezoek te waohten had vau het Amerika 4nsche circus van den heer Mijcrs thans blykt nit achterstaanfle advertentie dat zijue komst op de volgende week 13 bepaald Na verschillende dagbladen te oordrelen is eea bezoek aan bovengeaoeiiid circus zeer aan te bevelen De Arnhemsche Courant o a zegt er het volgende van nadat zy de iurichtinx er van als eer geinakkeIjk beschreven heeft VV it men er ziel verschilt in vele opzichten van hetgeen men vroeger zag In plaats van een enkel paard dat op de toonen van het orkest huppelt of hinkt wordt dit door 4 paarden tcgnlyk gedwtii ia plaats van een enkeleii mut fiérilUux ziet men ecu dubijelen in plaats van twee of drie clowns eeu lütal die wedijveren iu kracht en lenigheid van spieren in p aots Tan twee personen die elkander liy handen en vtM ten grijpen en het circus uitrolleu wordt die tner door drie personen verricht Ken der artisten loopt op stelten van ongeveer 8 meter waarop hij bewegingen maakt die met alie wetten der zwaartekracht in sirgd schijnen Men aanschouwt er oliefanlen geuresseerd als paarden en Uetiwen gehoorzaam als honden Ook de verrichtingen te paard getuigen van groote bedrevenheid in de rykunst en de paarden zyn byna zonder uitzondering schoone dieren Wy gelooven dus gerust onzen lezers te kunnen aanraden het circus met eeu bezoek te vereeren In de zitting der Arr Eechtb te Rotterdam van Zaterdag stond terecht B S oud S3 jaar sjouwer alhier besch van beleedigingen toegaToegd te hebben aan een bedienend beamMe in iunotie Eisob 100 boete of gevangenisstraf Toor 14 dagen Over 8 dagen uitspraak Naar wij rememen is de 1 premie de bouwhoeve Akkeroord ad 120 000 der op Vrijdag jl gehouden verloting der Maatsohappy van Landontginning gevallen op N 2094 welke obligatie door den heer Feith kassier te Groningen is geplaatst De naam van den gelukkigen winner is nog niet bekend Men schrijft ons uit Hekeadorp dd 27 April Gisteren vierden de ingezetenen feest Sedert weken was de dag waarop burgemeester G A Muller zon herbenoemd worden reikhalzend te gemoet gezien De vrees van bij een andere gemeente ingelijfd te worden en dan ook den waardigon man te moeten verliezen die aller genegenheid Terdieiide was geweken Ér was een feestcommissie benoemd die zich uitmuntend van hare taak kweet Eerewachten te voet en te paard begeleid door mnzikanteu haalden den burgemeester en diens familie yan zyn woning en leidden hem onder het gejuich der menigte de gemeente in De raadskamer en de openbare school waren smaakvol versierd Vooral trok het nortrel des burgemeesters aller aandacht waaronder de rolgeude gedrukte bede te lezen was Hoor uit ons juichend feestgedmisoh De bede o God I tot U gezonden De harten spreken nit de monden Bewaar ons Hoofd bewaar zijn huis I Uw oog zie neer met welgevallen Uw hand gelei hem vroeg en laat Vermeer hem t goede weer het kwaad Dat is de bede van ons tlleu I De drieklear wapperde nit alle voningtn en kier en daar waren versteringen aangebracht Op dig Ottda Kaak waarboven het beeld der garechiigbaid la men het volgende Het beeld der gerechtigheid spreekt Sinds eeuwen sta ik Of n yi jpoit 1 Ed handhaaf d gemchtigheiat Nog niemand heeft mij afgelost Op Hekendorpa heerlijklüid Dus hoor wat ik leggen aaet t Waakt TOor uw erf uw naam w goed I Luit nimmer ongestraft begaan Het schrappen ran aw oudaa naaM In de ecrepoort laa num Sta stil sts stil of ga er door I Ja beste Triend sta stil en hoor I Dees poort is zestig jaren oud En is gemaakt van greeneo hout Ginds ligt de schans waar Willem III Dan krijgsheld loeriep Kom en Zie Den Fransohman keere in zijn vaart t 1 onlangs weer op nieuw rerjaard Toen woei hier ongestoord de vlag En ginds boog men voor Franach gezag Wie buigen wil wy bukken niet Steeds vry en blij zij ieders lied Maar die oiiz vrijheid rooven gaat Die is voorwaar geen beste maat De burgeineesttr getrolfeu over de talrijke blyken van gehechtheid sprak de meuigte ajo In naam der gemeente beantwoordde de hoofdondcrwyzer den burgemeester en hierop zongen allen begeleid dour muziek i Wy komen met eén beé o Hecr Wy allen n van zin Zie op den Burgemeester neer Ook op zyn huisgezin Hoor naar ons welgemeend gezang Laut hem van rampspoed vrij Eu dat zyn lieele leven lang Door V gezegend zy Na dit oogenblik van ernst jubelde het rolk n trok de feeststoet venter de gemeente door terwul de kinderen in de school onthaald werden By iIb terugkomst dea Burgemeesters werd deze harteiyk door den onderwyzer aangesproken welke toeipraak beantwoord werd Teg lijk ontving de ondcrwyter van de gemeente eeu pr4chtige m irmeren pendule ala een bewijs van erkeutelijkhcid De stemming van het volk was zeer zeker een bewijs van de hooge achting waarin de burgenaeester declen mocht en de wrrordeu door dea burgemeenter den predikant van Eldeii en den onderwijzer aan den fcesldisoh door den Burgemeester aangericht gesproken droegen daarenboven de duidelijkste keuteekeneu van onderlinge vriendschap en wnardeeriug en van den Hinken gerst der ingezetenen In de raadkamer las men nog Aan den Gemeenteraad Ons dorp is klein do zee is groot Ons dorp staat stil de golven woelen Maar tot hoe hoog en ver zy spoelen Bij najaarsbui en watersnood De stortvloed drijft weer van den wal Ons dorp staat onbewogen pal Dat dierbaar erf is ü vertrouwd Als DU ook rampen mochten woeden Detyden brachten bolle vloeden Wy hebben steeds op u gebouwd I In twindgeloei en golfgeklots Zy onze Raad ook onze Tots Tereel om alles te noemen De heer Dyxhoom boekhandelaar Tan Gouda zy dank gebracht Topr de belanglooze hulp en nette uitvoering terwijl defecatcommisaie ten rolle den lof verdiende door den Horgemeester haar toegebracht Dit feest zal voor da gemeente onvergetelyk blyven en God gere dat df Bui gemeester nog jaren lang Toor haar en lyn fcmilie gespaard blijve De prachtige vaandels werden als een blyrend aandenken den Burgemeester rereerd die last gegeven had om de behoeltigen op z jn ka te onthalen Het ProT Oirechtshof te s Hage heeft Zaterdag den arbeider C d G beschnldigd Tan diefstal ran vee uit de weide onder Reeuwyk gepleegd met aanneming van verzachtende omstandigheden ééa ja r gewone gevangenisstraf opgelegd Naar men verneemt heeft de heer Dankier kapileiadirecteur Tan de staf muziek Tan ket reg grenadien en jagers zyn pensioen aangevraagd De heer W H G Koeken geaohorst pred te Hoerdyk is door het pror kerkbestuur van N Brsbant schuldig verklaard aan het verbreken der plechtig door hem afgelegde beloften aan ongehoorzaamheid en aan verzet tegen de kerkelgke verordeningen aan het verwekken van onrust in de gemeente en aan het verhinderen van de wettige uitoefening van den opea berat gpd iMet t i Moardyk mitsdico aan reritoring Tai ofdb en iaat eo vergryp in de aitoefeoing zyner kerkelyke betrekkingMi en heeft hem op grond diaarTan afttuk va nyo ambt als herder en leeraar en Tan cyn lidmaatichap der Ned Henr kerk Staten GtonersaL Twiw Kmm Zittiag Tan 28 April In deie sitting is de discussie ver da nota betrefiJBode Atebia angeTangtn zij neemt zeer breada prijftrtiea aaoi De heer Tan Lynden was de eerst spreker Het resumé zijner rede ia dat de Tcrantwooidelykheid der oorlagsverklariog en van den toe tand waarin wy Tcrkeeren ten laste komt van het omerbeatuar dat ia de regeering hier te lande dat behoudens nadere inlichtingen de oorlog niet is gerechtvaardigd dat Toorotsuag ook niet bewezen is de ooodtakelykheid der expeditie en dat hy wyders Tcdangt te welen wal nu verder gedaan zal worden De heer HafTmans meent dat de uoodige inlichtingen ontrent de aanleiding tot den oorlog en de innohting lier expeditie zoomede de gevoerde correspondentiën ontbreken De nota van den minister geeft veel wat niet noodig is maar het noodige wordt gemist Hy dringt aan op de overlegging vau nadere stukkeu De heer de Roo van Alderwerelt waarachuwt tegen partijdige oordeelvelling Hy meent dat onze politiek medebracht Atehin te annexeeren aar oordeelt dat de zaak nog diplomatiek nook militair brhoorlyk was vooriicreKl bij zulk een gewichtig vraagstuk vervallen Ue parlementaire consederatiéii en is het lot van bet kabinet voor hem Tan ondergesahikt belauf Hy hoopt op voldoende inlichting De heer van Rees betoogt breedvoerig dat de oorlog ontwyfelboar is gerechtvaardigd Uet eoheo ontBoedigt hem niet Nederland is krachtig genoeg om de geleden nederlaag te herstellen Over de uitToeriug Tan den oorlog behoudt hy zich tyn oorileel Toor daaromtrent ontbreekt hem nog de noorlige kennia De heer Tan Zujrien is CTen als de heer v Lijnden van oordeel dat de regeering moet oantooneu dat de oorlog was gerechtvaardigd en dat zy et beleid heeft gekandeld Hij omkeiit eea en ander Dto keer Oratama beoogt Ie dat de nota ket onwederlegbaar bewijs levert van de grootste lankmoedigkeid en bedachtzaamheid der Nederlandscb Indische regeerio ie dat ket zoo ver gekomen is door de beleedigingen Tan Atcbin dat ket NedrrlandschIndiaek gouTemement niet anders kon dan deu oorlog te Terklareii wilde het oua gezag en prestige bewaren en handhaven 3e zelfs zy die met den spreker tegen de uitbreiding Tan ous gezag zijn Bloeteo na bet gebeurde de regeering in hare Koeielijke taak steunen omdat het geldt onderdrukking van mensohenroo strandroof ea slaverny waarbij de gansche mensekheid belang keeft Hij vermaant tot eeudrackt Da keer Cremen wederlegt de oppositie tegen de regeeiing terwijl aen erkent nog met genoeg op de koogte te zijn Hy had gekoopt dat men zich o de regeeiing kad gesckaard Zyne rede bepaalt zich boofd akelyk tot de oorlogsrerklaring daar nopens de expeditie zelve nz de berichten ontbraken Hede Toortzelting der diseiiasie Blykens een particulier telegra nit SataTia waren de Toor de expedttie naar Atekin opgenomen sokepen weder op kunne terugreis Tan daar naar Java De expeditie ion in September op nieuw op touw woideu geut Dardr Ct B j het onderzoek iu de afdeelingen der Kamer Tan ket voorstel Tan wet i igediend door den kerr J L Nierstrasz strekkende tot hernening der bepalingen omtrent de rerbooging der militaire penalbenen by de zeeaacht werd blykens het aideelingsverslag Try algemeen kulde gebracht aan de poging fan den roorstelier om in rechtmatige belangen en wenaoken Tan ket personeel der zeemackt te Toonien Itatusaohen rees de Traag of de regeling der militaire peaaioenen wel geschikt is oa een onderwerp ran kêt lecht Tan initiatief uit te maken De meerderbeid beantwoordde die vraag ontkennend en had lieTer gezien dat eene herziening als hier wordt beoogd ware oarjalatsn aan de regeering N liededeeling der algeaeene beHboowin en waartoe de overweging Tan dit voorstel ran wet in de afdeelingen aanleiding ga meende de oomauuie raa rappottears op twee punten een eigen oordeel te naelen uitspreken 1 De eommissie betreurt dat een Toorstel tot Tetbeteriog rau de pensioenen der olBoiereu van de lacauoht niet is uitgegaan van de regeering Gesteld de tegenwoordige wets voordracht wordt niet tot wet verheven dan vertrouwt de commissie dat de Minister van Harina in ernstige overweging moge nemen van xija kant een Tooretel tot Terhoogiug dier pensioenen ia te dienen 2 Daargelaten den maatstaf Tolgena welken iMdanige Terbetering geschieden moet verklaart ly zich met het denkbeeld zelf ingenomen mits de verbooging vooral ten bate der lagere rangen kome Naar laeii verneemt beeft de booUconunisaie voor de opriekting ran ket ataadbeehl te Bridle Dinsdag 11 eene vergadering gekouden waarin roorloopig besloten is de ontbulling tbu de Niiaf io de eerste dkgen der aanit Septet te doen plaats kebben De keer M C dé Vries ir te Amaterdaa dezelfde die ket borstbeeld Tan Napoleon in diamant sneed beeft tkans een aebeid ondernoaen en byna roltooid die al z oe vorige weiken overtreft namelijk een stalen stempel van Benabrandfs Nachtwacht op 103 streep middellijn teruggebracht Al de oorspronkel k meer dau levensgroote beeUen zijn met treffende gelijkenis nagebootst sommige zoo Sjo dat men met gewapend oog de aitdrukking van het gelaat en het borduursel der kleeding eerst recht leert waardeeren Zelfs de diepte der beroemde sckildery bet wijken der tairyke groep keeft de kunstenaar ia bet weerspannig metaal weten weer te g ven Aan ile keerlyde zal ket boratbeeld van Eembiandt preken Naar van goederhand wordt vernomen wordt met het oog op de aangelegeuheid met Atehin al het mogelyke gedaan tot versterking zoowel van het personeel als bel materieel by het leger en da marine in Indie Uet handgeld zal verboogil worden tot 200 en Toor minderen diensttyd dao zee jaren op 120 en 100 gebracht Het Tertrek ran 300 mariniers naar Indië is bepaahi Meerdere maatregelen worden geaoaHn Tiea rtooafaarkassen zijn iu aaubouw eu gaan spoedig naar ludië evenzeer als Tier sluofflsehepen 4de klasae Toldoende uitgerust allerlei krygslwhoeften en militaire benoodigdbeden worden in ruime mate verscheept zoomede eene aanzienlijke party proriand voor de marine in een woord er wordt allei gedaan wat noodig is De vergaderiug op Vrgdag avond van de vereeniging ter beoefeuing der krügawalenschap de laatste Toorjaars Tcrgadering geopend zgnde hield de Toorzitter de generaal Knoop eene toespraak tot de aanwezigen ongereer van dcxea inhoud Mi e Htertnl Deie vereeniging ia geene staatkundige vergadering waar de vragen van den dag worden behandeld en onderzocht In den regel gaan wy die vragen stilzwygeod voorby maar het iij my vergand by wyze van uitzondering een enkel woord te zeggen over de gebeurtenis die niet da Hollander koel en onbewogen keeft gelaten Ik beh oef nauwelijks te zeggen dat de jongste krygsvarrkbting op Saasatra door mij bedoeld wordt Wf hebbeo daar een nederhug geleden dat ia niet te ontkennen maar eene nederlaag die te herstellen is ea hersteld moet worden Eu dat dit gebeuren zal daarvoor rekenen wy op het beleid der regeering op de dapperheid van vloot en leger en op den krachtigeo stann van geheel het Nederlandsche volk Het is vooral by tegenspoed dat eene natie bare wairde kan doen blijken Maar daii in tegenspoed ook geen verwyten geen klacht geene ontmoediging alleen verstandig eu vastberaden kandelen Die nederlaag keeft ons dure offert gekast en meoig kuiagetin werd in rouw gedompeld Maar een ieder heeft de overtuiging dat by die nederlaag de militaire eer ongedeerd ia gebleven Het legerhoofd generaal Kohier ia te midden van den stryd gevalloi GloiieroUe dood wavdige bekroning van een leren aan plicht en eer gewijd I Vele dapperen zgn aet hem gesneuveld Ook kaa naam en nagedachtenis moet eervol hy ons blaren bestaan Myne heeren laat ons hier een woord van kulde uitspreken een warm woord van koogaohting en rrieudsahap tan aanzien raa onze wapenbroeders ran leger en rloot die iiix in ket verre Oosten hebben gestreden Toor het welzyn en de grootheid van het liere Vaderland Uetgelak heeft kunne pogingen niet bekroond maar de roem lal ken twuw zyn gebloTan Deze rede werd met warme toejuichingen begroet Verrolgens rerleende de vooreiiter bet woord aan den heer J 6 C Den Beer Poortugael tof het behandelen van het volgende onderwerp De verovering van het eiland Als in den Duitsen Deenschen oorlog van 1861 hoofdiakelyk als studie roor dan overtocht van breeds rivieren of armen Nadat men over deze rede van gedachten had gcwisaeld sloot de roonittsr de byeenkomst Iu denloop ran den winter keiiunerde by waren ervele belangryke letingen gehouden Hy hoopte datio een volgend jaar de belangstelling zou toenemen wat natuurlyk den yver voor de vereeniging zou aanwakkenin De vereeniging telt thans byna 1000 ledeu die niet tot de miust ontwikkelden onzer natie behooren Als de rereeniging hare taak begrypt zal zyeen blyreud nat stichten en zal ook l aar bestaanrerzekerd zyn De Tyd deelt mede dat de pastoor De Haan uit Winschoteu san wieus plotseling rerdwyaeu wy op gezag der Frietcke Ct melding maakten krankzinnig was geworden eu fa het krank inuigen gesticht te s Bosch is opgeuomen Uit Gorinchem meldt men dat ter plaatse waar onlangs in de groote baren aldaar by het uitgraren roor de fondamenten der te bouwen keersluis werd gevonden een z aard of rapier volgens de inscriptie blijkbaar uit den tyd van gravin Jacobe van Beieren dagelijks eene meoigte doodsbeenderen worden gevonden heldeen doet vermoeden dat indertijd niet alleen op de rivier de Merwede maar ook binnen Gorinchem hevig moet zijn gestreden De begraürnis van den heer Bender te Bmasel heeft aanleiding gegeven tot een vertoon van onrerdraagzaambeid dat een hoogst pijnlijken indruk heeft gemaakt De heer Bender was pioteatant Zijn lyk zoo in een grafkelder op het kerkhof te Laeken worden bijgezel De kelder was echter nog niet gereed en de eohtgenoote van den overledeue verzocht nu de kist eenige dagen in den grafkelder van hare familie die katholiek it bij te zetten De geestelykheid weigerde echter bet lijk van een ketter ook maar tydelijk in gewijde aarde te pbulsen Gelijk van algemeene bekendheid ia werd onlangs een hoofdonderwijzer eener openbare sctiool door de arrondissements rechtb ink te Amsterdam veroordeeld ter zake van mishandeling van een zijner leerlingen Op Dinsdag 22 dezer stond daarentegen voor ilezellda recatbiuk een vrouw terecht die als moeder van een der leerlingen van een openbare armenschool op Wittcnbiirg zich op 13 December 1872 had veroorloofd die school binnen te dringen en dea aldaar aanwe i en hulponderwijzer Johannes ïzeriokhuizen moedwillig met de hand een stoot tegen de borst toe te brengen Als aanleiding tot bet gebeurde gaf bekhugde op dat de hulponderwyzer baar kind schoolhield omdat het een grifije had opgeraapt Zy kwam het balen omdat zy een maal eten kad voor het arme schaap dat zooals zij zeide in ruim 24 nren bijna niets in het lijf had gekregen Zij toch had soms geen eten voor baar kind als zy geen werk had kunnen krijgen Nu kad zq werk gehad en ket kind thuis willen laten eten Toen zij echter na sdiooltyd iu school kwam had genoemde hulponderwyzer haar gezegd dat zij moest vertrekken zonder het kind dat school moest blijven Io woede hierover bad zij hem een duw gegeven De hulponderwijzer was sedert aan eea ongesteldheid welke echter geenszins aan dien daw was toe te scUrijven overleden Het teit zelf werd intnsschen door twee getuigen onder eede gestaafd De voorztiter hield beklaagde haar hoogst onbetamelyk gedrag voor oogen Zy beweenfe dat het een onbetamelyke schooi was De voorzitter bestreed dit en zeide dat haar zoik een bewereu niet paste De subatituut oOcier van justitie reqnireerde haar veroordeeling tot een cellulaire gevangenisttraf van drie dagen De rechthank verklaarde haar schuldig aan het moedwillig toebrengen ran een stoot en reroordeelde haar deswege tot de gereqnireerde strat Paieit va Jtutitie Uil Leeuwarden schryft men dd 25 April Heeft men reeds langen tijd met verlangen naar een regende uitgezien wegens de behoefte daaraan voor het jeogdige gewas en niet minder voor driukwater heden wrad daaraan tegemoet gekoaien maar hoe I By het ontwaken heden morgen leverde het een vreead sdiottwspel op de gsusche natuur met een sneeuwkleed overdekt te zien ook later nog vielen er hevige sneeuwbnijen zoo dat than nog op vela plaatsen sneeuw wordt aangetroffen Door de kracht der zon is de sneeuw nu echter voor t meerendeel verteerd en beeft eeu weinig drinkwater achtergeiatea Wegens d steeds aanhoudende noordelqke winden is eo blgft bet koud de laatste nachten heeft het zelfs belangrijk gevroren Eeu gevolg hiervan natuurlyk ia dat veld en boomgewas er niet voordeelig uitüea t is olies zoo schraal Delandergen ataan niet welig gras ea bloemen houden zich nog verscholen De boomen die wat de vroegere soorten aangaat reeds ontspruiten leverden heden morgen boreaal een vreemdsoortig aanzien de jeugdige groene blaadjes en knoopen toch waren met aneeuw overtogen Met de vmchtboomen staat het ook niet t gunstig over t geheel beloven ze weinig en di weinige dreigt nog door de koude nachtvorsten verloren te gaan Van de jonge groenten die evenzeer van de koude hebben te lijden wordt belrekkelyk nog zeer weinig ter markt gebraokt De tegeperatiiar is thans zeer onaangenaam in dit waterland en belorgt slechts een tal ven verkoudheden die aan de orde van den dag zyn De Meinaaud wordt door velen met verlaqgei verbeid nu het blijkt dat April volgens het odde spreekwoord doet wat hi j wil Naar wy vernemen heeft het hooMcomité van het Boode Kruu besloten binoen kort eene oproeping aan de Nederlandsche comités te doen Eeuige aanwyzingen omtrent de te verleenen hulp zullen daarbjj Toorzekei niet gemist worden