Goudsche Courant, woensdag 30 april 1873

Vrijdag 2 Mei rr MYERS GROOT AMERIK CIRCUS N 13ÖÖ 1873 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Oouda en Omstreken zal OmSDAG 6 MEI a 8 met het geheele Gezelschap bestaande oit 160 Personen met 120 Paarden 20 Ponies 5 gedress Olifanten ö gedress Leeuwen en 40 prachtige Rijtuigen hier ter stede aankomen en tenzelfden da e een VOORSTELLING GEVEN de groote Optocht zal plaats hebben ten 4 ure namiddags aanvang der Voorstelling ten 7 ure Bureau geopend ten 6 ure 1 Kangp 2 50 2 Ran f 1 50 3 Kan 7o Ct Standplaats Groote Markt Db DIREC riE De inzending van advertentlön kan geschieden tot één ttar des namiddags van den dag der uitgave Men m Idt uit Uaastrlotit dd 35 April i Heden morgen ten 8 ure werd door den macbiDut vu stoker vuereade deu j oederentreiu ran Aken naar Maastricht nabij het dorp Simpelveld een voorwerp up de rail ontdekt Daai ij het reeds op geruiiuen arstaud konden zien liet men den trein tijdig stil staau en het bleek het lijk van een man te zijn waarvan het aaDge2icbt door een aantal sneden onkenbnar as Het is wel niet niidi rs denkbaar dui dat id lijk op de rails ia gelegd om zoodoende eeue misdaad te bedekken Naar men met zekerheid verneemt heeft Z M de Koning HD snbsidie van 10000 voor een jaar an de vereenigde tooneelisteu onder directie van de hh Sinmptf en Veldman toegezegd en een dergelijke subsidie aan den heer Victor Uriessens ge igerd Laatste Berichten Weenen 28 April Daar de p aatselijke autoriteit Ueeft geweigerd het nieuw tarii f voor de fiiicres cresen droschken liensteu te wijzigen hebben de rytuigverlinurders deze diensten gestjnkt Parijs 28 April Er loopt een gerucht dat de heer de itémusat üou fircdrn Het is echter ongegrond Madrid 28 Het gerucht houdt aan dal eenige Ministers zullea aftreden Weenen 28 April Van wege het bestuur is ene verordening uitgevaardigd waarbij de liuurkoetaiers bedreigd worden met geldboete gevangenisstraf n intrekking tan hun octrooi indien zij volharden in de staking van den dienst Berlijn 28 Apnl Hei Heerenhuis heeft het lebat over het ontwerp op de opleidingen benoeming van geestelijken ten einde gebracht Het heeft twee amendementen laiiguiomen j het ceiie opart l i om te bepalen d it men legen een bezwaar van dtn l rovincialen Regtermj spresideut teu opzichte der benoeming van een geestelijke in beroep kan komen in het andere op art 2 1 worden bepalingen deyer wet ook tuepassiBg vetkla iid op hen die voor bare uitvaardiging waren benoemd Art 30 is vervallen Al de overige artikelen zijri aangenomen zooals zij in het Huis van Afgevaardigden waren vastgesteld Burgerlijke Stand GEfiOBfcM 24 ApriL JoUaima Cattiarma anders P J Verbree n C Maatje 2t Curuelis oiuleri C Scboouderwoerd hü J J an Gelderen Corntlia ond rs J U Boot eo D Donk 27 Johanna Agntba oudcrB F A Stam en D Berlyil 28 Johannee Gerardni ouders J J Staleoberg en J P Schoondeiwoerd Geertje Comelia oudera J G Frenger en J C Blak Otkbledis 24 April F M Parker Verboom 46 j 26 M van Amersfoort wed J M Borst 61 j 27 W Broere 12 n B Bergnao 62 j 28 A Sobenk 18 j ADVERTENTIEN Tot onze diepe droefheid overleed heden plotseling onze waarde Moeder en Behuwdmoeder Mej M van AMERSFOORT WK 3 M BoBST in den ouderdom van 61 jaar C J VAN MR KLEUN J M VAN DEK KLEUN Gouda 26 April 1873 Bokst Eeden overleed na smartel k Ijjden onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder M E BOBANÜS Wed van J Moerman Uit aller naam J G MOERMAN Gouda 29 April 1873 Boskoop 27 April 1873 Beden overleed zeer onverwacht tot droefbeid van zijn Kinderen en verdere Betrekkingen de Heer W BLOK in leven Papierfabrikant te Waddvu v e in den ouderdom van ruim 78 jaren A N MOLENAAR Executeur Teetamentair Eenifft algemeene ktnnügemng iisngstraat wijk G n 41 heeft de eer te berichten dat zij ontvangen heeft de nieuwste modellen van HOEDEN BLOEMEN en alles wat tot dit vak behoort De ondergeteekende beveelt zich aan tot het geven van in de HOLLANDSCHE FRANHCHE en ENGELSCHB ïalen Ook is hg voornemens bg genoegzame deelneming eene CURSUS in de ENGELSCHE Taal te openen Belanghebbenden worden verzocht zich vóór den 8sten Mei a s aan te meldei bg den ondergeteekende adres Tarftnarkt H 232 D KOLLING Tot het geven van inlichtingen verklaren zich bereid de HH BROEDELET Schoolopziener en HÜBER Hoofdonderwüzer alhier Maatschappij v Landontglnniug 3pCt Premleleenlng Ten overstaan van Notaris VAN HOUTEN zgn op heden te Armterdam uitgeloot de Obligatie N 2094 met de 1 Premie 4974 2 653 3 4118 4 881 5 Db DIRECTEUR Apeldoorn 25 Apnl 1873 60EDK00PEIDZIEK voor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin LiBBicH Die Spieldose musical box B 0 40 Zauberglöckchen salonstuck B 0 40 Smith Sidney Der Freischütz Grande fantaisie de concert B 0 75 Steauss Morgenblatter Walzer C 0 50 Langer GrossmQtterchen Landless C 0 20 Wagner Immer lustig Polka C 0 30 SuppÉ Ouverture za Dichter und Bauer C B O CO Mendelssohn Hochzeitmarsch C B 0 40 Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda 4DVEKTE1 T1E voor dit Blad worden voor Rotterdam aangenbmen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VAN MJGU en VAN DITMAR BOTTERDAM Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echta Recept waarop men in Uet bijzouder attent maakt Zijii neer nultig in ongcsleidWden drr MA VG eii werlien heikonin op de SPIJSVERÏKKING Zn zyu nilinuiit nd tegpii de JAL SCHKUPTE in het BLOEU en UITSLAG iler HUID iij liia ZACHT LUEUEiNl ei SLIJWAFÜttUVEND Verzegelde dooien ran 87 Gent en dubbel doozen zijn rerkrijgüsnr bij de bh AlltUuurilau C vaii der Zanden Avuterdam M Olóban C iifoog heilige weg D 321 JiieuKijk 8 r d Kru ila Bodegrupea IJ Versloot Bmkoof J H Kosbtrgen mijt H W de Kruylf Detenter Gebroed Timau Oouda L Schenk op de Hoogstraat Haaiireeht K Oosterling Lekkerkerk A den Oudsten Leyden J T Terburgh Haarlem hoek Bakkersleeg Moordrecht G H Post Oudewater Pr Vree Rotterdam t d Toorn il Beker weste wagei traal Scioonhove A Wolff Utrecht F Altena op het Steenw ovar de DoDr kerstr n 372 Woerden W F Sweerman Zevetthuiieu A Prins Het depot dezer echte Urbauin Pillen tiod zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Oouda alleen eu uitsluitend geplaatst by den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWINO Men wordt instanteijjk verzoekt vel attent t willen zgn dat door ons bg niemand ander d UrbauusPillen bereid volgeus het oude en echte Becept ia Depot ign verkrijgbaar gesteld i de hiarboten opi eijewn Steden en plaalien da bij de kiprbovengenoemde JMpótkouder In elk doosje is eeo biljet voorzien met de eigen umdife Baamteekening van de vervaardigers Wed Kuenkn Zoon Apothekers welke Ilandteekening zioh ook bevindt op het Zegelluk waarmede de Doosjes verzegeld zgn Wij verzoeken de gebruikers imtoHtelf k daar wel op te letten en raden hun aan wel toe te jSlen bg wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een oiïjet met onze Ilandteekening iB zich aan te schaffen en zich te wachten voor bet gebruik van de vele namaakseli Gouda Dr ik taa A BrÏDkmaD De uitgave dezer Courant gegchiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avoud van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prg per drie maanden is 1 76 iiranoo per post f 2 Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS der f emeente Goad gezien artikel 182 der wet vanden 29sten Jung 1851 Staatsblad n 85 brengen ter 4nnmi ran de Ingeietenen dat het UITVOERIG en BKREDENËE D VERSLAG van den toesUnd dar Gemeente in 1872 ter Plaatselijke Secretarie io dmk verkrijgbiar is tegen betaling vao dertig Centen Oouda dett 29 April 1873 Porgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Bargemeester Drooolkkvbb Fortüijs VAy Bïbgex Uzuxdoohn Bnitenlandsch Overzicht De geheele Parijsche pers houdt zich bezig met de afgeloopen verkiezingen De republikeinen zgn verheugd over de verkiezing van ciudidaten van hunne LIeur in alle departementen op éia na in Morbihan waar altijd de clericolen de overhand hebben Met recht trekken zij daaruit het besluit d it de republiek vasten wortel schiet in Fraokrgk en dat het beleid waarmede tot nu toe door het bestaande gouvernement de zaken zijn behandeld het volk gerust maakt voor de toekomst De radicalen zijn iia hun zegepraal te Tarys kalm en waardig Hun bUdcn houden vol dat de verkiezing van Barodet minder een les is aan het adres vao Thiers en zijn regeerlug dan wel aan de liationale vergadering wier reactionnaire beatanddeelen steeds een dubbelzinnige en der republiek vgaudige politiek volgen De monarchale pers de woedende rechterzgde die elechts het Intlel aantal van 27U00 stemmen kon bijeenbreogen maakt de Parijzenaars uit voor petroleurs en voorspelt de aanstaande oierwinning der comnnne Onrust zaaien de gemoederen verontrusten t verbitteren hen te drijven tot de meest revolutionaire handelingen schgnC na het wachtwoord dier party te zgn Ëeoe belangrijke qusntie is het zeker welken indruk de verkiezing te Parg s op Thiers gemaakt heeft De mogelijkheid bestond dat hg zioh nn uit vrees voor de radicalen geheel in de armen der reactionairen werpen zoude Doch niets bigkt daarvan Hg moet verklaard hebben dat hg geen vrees gevoelde en zou blijven steunen op de linkerzgde die in den electoxalen veldtocht alle bewgzen gegeven had vau een degelijke regeeringspartg te zijn In den raad van ministers zou Thiers gelegd hebben dat men de uitingen der openbare mceuing moest op olgen en dus de indiening der ooosiitutioneele ontwerpen moest verhaasten waarmede de regeering met het oog op de aanstaande ontbinding der nat verg belast is Reeds op 20 Mei lou hij die voorstellen willen indienen Vooreerst zon er van geen wgz g ngen in bet ministerie sprake zyn De reis van den Duitschen Keizer naar Petersburg geeft weder aanleiding tot allerlei ontboezemingen over de verzekerdheid van den algcineenen vrede vooral van gewicht met het oog op het steeds gistend Oosten Met de bewijzen neemt meu het zoo nauw niet i dat die algemeene vrede weinig baat wanneer de rensiuhtige staande legen behouden blijven en de kanonen ie geweer mania voortduurt wordt over t hoofd gezien Zondag zijn da Czaar en de Ontsche Keizer op bet balcun van bet winterpaleis bor het volk aet geestdnft begroet De Duitsohe Keizer heeft vervolgens een rijtoer gedaan en deelgenoaen aan hetiamiliediner ten hove Prine Biuiank heeft dien dag bij prins GortschakoS een beipek a elegd Gisteren faeeit keizer Wilbelm de Panlccitldel bewcht en er de grafplaatsen bezicbtigd Dnrna waa er bmüiedinW bij den Grootvoret troonopvolgBr Prins Gortschakoff heeft een tegenbeioek bg prins Bismarck a legd Deze en giuf Moltke dineerden hj den Dwtseben gezant De piins van Wales en prins Arthur zgn Maandagavond te Weenen aangekomeo na de opening der tentoonstelling bij te wonen Zii werden aan het spnorwegsfauioa antvanjgeu doer Au Keixsr da aftshertogen den kroonprins van Denemarken den Engeiscben gezant den generaal Bellegarde den stadbonder e den directeur van politie te Weenen Ër was een eerewscht geTormd die de prinsen naar hnn hotel geleidde Zij werd voorafgegaan door een mnziekkoips dat bet Ëngeiache volkslied speelde Groot was de menigte die op de been was gekomen Met hetzelfJe doel kwamen daar ook de Kroonprins Tan Pruisen met gemalin en toon den volgenden dag aan Zij werden door den Keizer de aartshertogen den prins van Wales en prins In de delegatie van den Oostenrijkschen Rijksraad heelt de commissie tot onderzoek van het budget beraadslaagd over de begrootmg van buitenlandsche zaken De rapporteur stelde eene resolutie voor houdende eene betniging van tevredenheid over de door het ministerie gevolgde buitenlandsche politiek Graai Andrass dankte voor dit bewgs van vertrouwen en zeide tot opheldering van het feit dat het jongste Roode Boek zoo weinig omrangrgk is dat in wezenlijk constitntioneele staten de minister van buitenlandsche zaken de kroon slechts kon aanraden eene politiek te volgen die door de wrzculyk constitutioueele factoren onderstcnnd wordt Op de vraag vao den heer Becbbauer waarom Oostenrgk de Spaansche republiek nog niet had erkend verklaarde Andrasay dat men met eene formeclc erkenning moest wachten totdat de aonstitueerendc Cortes bgeengekomen zonden zgn en omtrent den regeeringsrorm den wil der natie kenbaar zonden hebben gemaakt Op erschillende vragen als bgv aangaande Oostenrijks gedragslijn bg evrnturele verkiezing van een Paus en de zienswijze der regeering omtrent het recht van veto bij die verkie mg gaf graaf Aiidraesy ten antwoord dat hij het uiitg Jig achtte over dat onderwerp te discussieeren aangezien de zieltetoestand van den Pniia met v m zorgwrkkeiideii o ird is Ten slotte werd de voorgi steldc icsoltitie aangenomen n het budget voor buiteiilniidsche zaken met eene geringe verlapfini van bet tiitaaloijfer vastgiïstcid Te Madrid blijft hel rustijt Zuiidag heeft de vergnderiiij van de fodcraleu pinats gehad waar de ge ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlflke Nommera VUP CENTEN moederen kalm waren in het bewustzijn van de behaalde overwinning De gerncbteu over de wijziging van het Ministerie honden aan de benoeming ran eenige frderalen in t Kabinet zal waarschijnlijk eersidiags de kroon lettea op den staatsgreep De raditMien en conservatieven zullen zich thans onthouden bij de verkiezingen op lü Mei Serrano dien Havas ten onrechte een rri e naar Frankrijk heelt laten maken is druk in de weer De geheele geschiedenis der laatste dagen laat zioh in koite woorden dus samenvatien de radicalen g slennd door de conservatieven hebben een staatsgreep willen beproeven ten einde de Regeering uit de handen der federale republikeinen in de hnone te brengen de Regeering is hun voor geweest en heeft door een staats reep de federale republiek die t voorloopig zonder volksvertegenwoordiging doet ingesteld Omtrent de Carlisten loopen de berichten zeer uiteen SPANJE Naar het schijnt is generluil Serrano inderdaad betrskken bjj de jongste poging tot omverwerping van het bewind Zijn hnis ligt op ongeveer 100 el afstands van de ptaza de Toros waar de oude ba taljons sterk ongeveer 5000 man door den alcalde waren bgeengeroepen en reeds den avond te voren waren in de e woning de generaals vereenigd die bekend sUinn als vijandig aan de tegenwoordige orde van zaken Sommigen hunner met name Letona namen het commando op zich der vrgwilligers in den circus Serr ino eide men heeft slechts gewacht op het besluit der permanente commissie die hem tot oppeibevc hebber zou benoenen Andere generaals zouden dan naar de kazernen 7ijn gedaan en hel bevel over de troepen hebben aanvaard De regeering schijnt dit te hebbeu voorzien althans de troepen waren nirt in de kazernen geconsigneerd maar wandelden ongewapend door de stad Voor het overige vertrouwde men op de vrijwilligers der republieken op de artillerie Öe gouverneur van Madrid liet alle belangrijke punten bezetten eii de kanonnen richten op den circus Als strategisch punt was deze al zeer zonderliug gek ozeu Toen alle uitgangen waren bezet zegt een correspondent moesten de monarchale vrgwilligers wee aan twee door eene kleine deur het lokaal verlaten bg welke men hen ontwapende Serrano w ichtte te vergeefs op zijne benoeming Daartoe kan hebben bijgedragen dat de president der permanente oommissie Salmcron de broeder is van den munster van justitie De kleine beweging te Aloala wordt toegeschreven aan generaal Caballcro de llodas dezelfde bij wiens vertrouwden vriend te Barcelona Puig y Llagostera een groot aantal wapenen in beslag genomen is Te Alarlii ligt het regiment cavalerie van Calütrava op bet gerucht dat Serrano aan het hoofd der troepen te Madrid ich tegen de rtptibl ek had verzet ontstond daar eenige beMeglnir die echter spoedig werd gedempt 1 0 oppositiebladen te Madrid slaan een geheel anderen toon aan dan eenige dagen pjeleden De meesten nemen eene afwachtende houiiini aan Alleen de JHpoca maakt eenigermate eene iiitzondeiiniif De Imparaal pnjst zeer do houding van de vrijwilligers der republiek die bciia ird liuii plicht doen zonder iemand overlast te geven Tegenover een veihaal vyii