Goudsche Courant, vrijdag 2 mei 1873

MÏ E de aoiitrno dat eenige rrijwilligers een priester had8mi WiTTfcn sernngen nemen vermeldt het blad dat Wil m de straat de la Magdalena het hoogwaardige werd Toorbij edrageu de vrijwilligers met ontblooten hoofde het geweer presenteerden en den priester vergezelden De kolGehuizeh zijn open en Madrid zag er voor het overige uit als gewoonlgk Het gerecht liep dat bevelen tot inheditenisneming waren uitgevaardigd tegen eenige leden der permanente commissie en onderscheidene genennls De ImparcüU vau Vrijdag 25 April beweert dat de regeering op het punt stond eene schikking te treffen met de bank van Spanje o er het voorschot van 30 millioen reateb en dat de onderhandelingen betreffende een voors èt vV n 60 milfioen van andere firma s in beginsel tot eert goeden uitslag hebben geleid Uit de onlange gegeven staten blijkt dat de republikeinsche regeering het tekort van 438 millioen in de schatkist vond toen zij het bewind aanvaardde en dat faèt oiider haar bestnnr mH 16 millioen verminderde Verder dat de hoog te rente voor tijdelijke voorschotten onder hét rcpublikeinsch bewind is getveest 12 pCt i terwijl vroegere regeeringen ook de jongste Van 18 23 pCt nioesten betalen BINNENLAND Gouda t Mei Maandagavond had in dePaauw alhier de algemcene vergadering plaats vnn de ainbnchtïtnnd verecnigiii waarin duor den Penningmrester den hoer Pulet rekening over het afgeioopen dicnstjanr werd gegeven D Voorzitter de heer Borsteegli leverde een kort verslag van den st ind en de werkzaamheden der verecdigiug waarin onder anderen voorkwam Op 1 Maart 1873 waren + 87 lölen 1872 390 Bijgekomett 97 Onder deze leden waren 21 weduwen die genot van de inrichtingen hebben zander dat zij contributie behoeven te betalen De overige 466 leden hebben gesamenlijk 751 gecontribueerd In het afgeloopen dienstjaar ia verkocht Aan kruidenierswaren en spek voor ƒ 18753 39 brood 16908 76 vleesch 17 55 kolen 5340 Totaal 42757 14 i Het vorige jaar bedroeg dit 39015 32 Het debiet is dus vermeerderd 3741 82 De vereeniging had op het einde van het laatste dienstjaar wel geen geld in kas ttiaar is eigenares van een onbezwaard huis ter waarde van 2600 behalve hare roerende goederen Uit het bovenstaande medegedeelde volgt dat aangezien de vereeniging de verschillende goederen door elkander voor omtrent 12 o oinder levert dan ze Iders worden verkocht de gesamenlijke leden ƒ 5130 84 kebben bespaard Ieder lid heeft door elkander genomen 10 53 bezuinigd welk bedrag voor de wednweD die geen oontribntie betalen zuivere winst is Naar men verneemt heeft gisteren een onzer stad nooten de heer W Lampe de eer gehad met Trouw en kind ontvangen te worden door H M onze geëerbiedigde Koningin De aanleiding hiertoe was het volgende In het vorige jaar was de echtgenoote van genoemden heer bevallen van eene dochter op denzelfden dag dat H M verjaarde Na H D permissie daartoe ontvangen te hebben werd de jonggeborene naar H M genoemd Dezer dagen had H M den wensch te kennen gegeven de kleine eens te zien en gisteren werd daaraan gevolg gegeven Met de bekende minzaamheid en lieftalligheid van H Majesteit heeft zij de kleine op haar schoot genomen en de ouders toegesproken Nadat H M haren wensch te kennen had gegeven later nog eens te vernemen hoe het de kleine ging beeft h gelukkige ouderpaar het paleis verlaten Voor de wiskunde zijn gisteren te sHage geëxamineerd en toegelaten o a de bh W P Tempelaar uit SchoonhoTen en H H Zijlstra nit Stolwijk Te Moordrecht is eergisteren middag brand ontstaan bjj den bakker Jongebreur trrwgl de kinderen alleen te huis waren en de ouders zich in de middagkerk bevonden Door het spolen van een kind met lucifers is de brand in de krullen ontstaan Door spoedig aangebrachte hnip is de brand beperkt tok een schuur Staten G enera l Tweede Kamer Zittingen van 29 eli 80 Airil In de zitting van Dinsdag had de voortzetting der discussie oVer Atohin plaats Dé minister vau koloniën heeft de volle verantwoordelgkheid voor de oorlogsverklaring op zich genomen onvoorwaardelijk Daarna beeft h j zeer breedvoerig de noodzokelpheid van dien maatregel verdedigd na al den hoon en vernedering van Alcliin ondervonden De rtgeering wilde nlèts liever dan eene vreedzante oplossing ikiwr na de verraderlijke handelwijze moesten wij opheldering en anders genoegdoening erhingen Ook de minister is met smart ven ld over het aanvankelijk t chec maar toch niet ontnniedigil eu herinnert aan Palembhng Bali Boni enz lie enpeditie was goed ingericht doch overMe uitvoering kan nu nog niet geoordeeld worden Hij ia het eens met den heer Ie Koo dat hot lot van het ministerie hier een ondi rg schikte zaak is eii wanneer spreker meent dat Ie rpgeoriiig Je kort gescholen is rfnt hij Inii een votura der kamer uitlokke Hij roept hem daartoe op III imnm van het land en van het kabinet De heer Nierstrasz z igt dat uit do rede van den minister de ware redenen voor de ooriogsvin klaring niet gebleken zijn Hij critiseert wijders deu oiivoldoeiiden toestand onzer land en eeuanht voor deze espeditie en da irom noemt hij de ootlDgsierklaring lichtvaardig en roekeloos De heer Heemskerk na mede gewezen te hebben op üiwe onvoldoende voorbereiding en op de niet guiiüpg nme rechtvaardiging der oorlogsverklaring vraagt of wij in staat zijn tienduizend man naar Indic te zenden benevens eene voldoende soheepsmocbt en het verder benoodigde Zoo niet dan moet het bewind de vaderlandsliefde hebben om af te treden De heer Stieltjes vraagt inlichting nopens den toestand van land en zeemacht geschut beaumoiitgeweren enz de ijxpeditie moet doorgezet worden maar allee hangt af van de beantwoording zijner vragen en daarvan zal ook afhangen of hg den Minister in het vervblg kan blijven steunen De heer van lirjnden repliceerende blijft van oordeel dat de oorlog niet gerechtvaardigd is De heer Hatfmaiis oordeelt dat de minister de aanleiding tot de oorlogsverklaring is door een van hem geitondeu telegram inhoudende dat langer dralen ongeoorloofd was Utfor den heer de Hoo wordt nader volgehouden dat diplomatieke en militaire voorbereiding bg de expeditie ontbroken heeft Hij vreest dat de gevolgen van dezen oorlog stagnatie zullen brengen in de ontwikkeling van ludiè De uitiioodiging van den Minister om een mo1ie van wantrouwen voor te stellen beantwoordt h j met het verzoek aan des Minister om door een zijner vrienden eene motie van vertrouwen voor te stellen De Minister van Buitenlandsehe Zaken antwoordt aan den heer De Roo dat diplomatieke voorbereiding en inmenging onstaatkundig zou geweest zgn daar waar ons standpnnk in den O l archipel steeds zelfstandig en vrg van inmenging waa In de zitting Tan gisteren is de discussie over de nota betreffende de Zaak van Atchin voortgezet De minister van buitenlandsehe zaken vroeg het woord ter beantwoording van den heer van Lynden die uit de instructie van den gouvemenr generaal had afgeleid dat wij agressief wilden te werk gaon Dit nu as in het geheel het geval niet Men kon zich niet langer laten beleedigen en honen maar toch was de bedoeling den vredelievenden weg in te sloan Maar toen bet Indisch bestnnr dat aanvankelijk geloof sloeg aan de verzekeringen van Atchin zag dot die openingen slechts dienden tot dekmantel van vijandelijkheden bleef er niets anders over dan deliand aan het zwaard te slaan Met vreemde mogendheden hadden besprekingen plaats gehad en wel met goeden uitslag zoodat de minister niet gelukkig was geweest in zijne diplomatie Die welwillende onderstenning moest bestendig worden en daartoe zou gaarne ieder aan de regeering ondersteuning schenken lig geloofde daarom niet dat verdere discussie Over onze besprekingen met hel buitenland dienstig en oirbaar was Hij verzocht de kamer in het belang van het kabinet en ook in het nationaal belang met de gedane mededeelingen genoegen te nemen De minister van koloniën verklaarde nog op hetzelfde standpunt te staan van den Vorigdn dag en dat hij niets terugnam van zijne verontwoordel kheid hij moest evenwel zijne verwondering betuigen dat die van de zijde der kamer opgevat werd in een zin die uiet overeenstemt met het begrip der ministeriele verantwoordelijkheid Wat betreft de instructie van den commissaris deze bevatte wat hij had medegedeeld men wilde opheldering omtrent het verledene en waarborgen voor de toekomst Dat was de algemeene strekking het stuk zelf was nog niet in handen der regecring De thans uit Indiê ontvangen berichten hielden niets nienwa in en daiirmote de mails aankwamen zonden nadere inlichtingen kunnen gegeven worden Hij zou voortgaan met de mededeeling van feiten wanneer die door den telegra if werden aangebracht De minister trad verder in eeile beantwoording van verschillende sprekers en zeide daarbij o a dat hij aan den gouverneur generaal had gevraagd geef mij telegrapbiach op a e behoefte aan personeel en geschut Mz Sedert wtien drie telegrammen gekomen met opgaveu eu hg kon verklaren dat eeu groot deel van bet gevi ü de reeds op weg was naar ludië en dut alle éiMlMre eiaohen zooveel mogelgk zouden bespoedigd worden De regecring zal aan de kamer de noodige gelden aanvragen terwijl lle personeel en materieel zoo spoedig mogelijk zal worden uitgezondtn Onderscheidene leden et ook de boveugenoemde ministers hebben vervolgens nog het woord gevoerd Er zijn geene motien voorgesteld de zaak blyft evenwel aan de orde tot hiter De disoussien over de nota zgn gesloten Naar men uit zekere bronnen verneemt heeft de werving voor het leger in Oost Indie zulke gunstige rosultiten dat men vertrouwt een voldoende versterking van het O Ind leger hier te lande te kunhen vinden Als een bijzonderheid deelt mm ons Déde dat de vijf zonen van een predikant op Tïxel Ne allen in ons leger dienen twee als officier en drie als onderoBIcier zich hebben aangeboden om deel te nemen aan de expeditie tegen Atchin H e iV O Ot Bg kon besluit van 28 April jl ia deoommia taris drs kooinge in de provincie Zaidholland gem tigd de provinciale staten in dit gewest in buiteogeworil vergadering faqeen te roepen op Dinsdag den 6d a Mei e k des voormiddags ten elf ujre ten einde te besluiten a tot het nemen van voorzieningen ter buitengewone herstelling vad den Ondelnndsehen Zeedijk en i tot wgiigiiig der provinciale huishondelgke b rooting voor 1873 Te Amsterdam heeft de burgemeester ter keunil van de ingeaetenen gebracht dal Z M de koning hem opgedragen heeft a n de burgerij HD dank over te brengen voor de bewijzen van gehechtheid aan zijnen persoon gedurende het verblijf in de hoofdstad ondervonden Hg bcrioht veder dat hem namens Z M twee duizend gulden zgu ter hand gesteld ten behoeve der algemeene armen der stad De Deventer werklièdenvereeniging hee t lUlh i adres tot Z M den Koning gewend met het verzoek dat het der regcering moge behagen zoo spoedig mogelijk op het voetspoor der meeste andere natiën een wetsontwerp in te dienen ter regeling van den arbeid van kinderen Men meldt ons uit Amsterdam dat de nieuwe directeur van den schouwburg aldaar de heer Victor Driessens onderhandeling heelt aangeknoopt met hét Haagsche toonecigezelschap van den heer Valois tot het bespelen van den aebonwburg en dat aan den heer Vict r van Hamme zoon van den vroegeren balletmeester die thans te Florence geënghgeera il be regie van het ballet en de samenstelling van het daartoe benoodigde personeel zal worden opgedragen Naar wg vernemen zal Z M den 6den Mei 1 1 de residentie verlaten ten einde H D rei nUt d noordelijke provinciën te aanvaarden In het tijdschrift voor Indische taal land en rolkenkunde vindt men in dl V 18SB o a de beschrgving eener inhcemsehe munt van Atohin Het muntstuk dat aan de redactie van dat tgdschrifttoegezonden was bestond uit tin en had de groottevan een duit Aan de eene zijde was in Arabischeletters een inscriptie te lezen omgeven Tan een ringvan kleine ronden punten als moest het een parelsrand voorstellen Het opschrift luidde de haitdelsplaats Onder de in het politieblad gesignaliscerde personen komt voor O Janssen ood 22 jaren Hij is door de Arrond Rechtbank te s tBoaoh wegens diefstal in een iethetf iot gevangenisstraf vobtden tijd van drie jaren en door de Arrond rechtbank te Eindhoven Widens eenvoudigen diefstal tot gevangenisstra TM i jaren veroordeeld lu den naeht van 23 op 24 April jl is hij uit het huis van correctie te Hoorn ontvlucht t Is een gevaarlijk tKrsoon vroeger in Pmilen uit eeoe gevangenis outvluoht Naar men verneemt iedeTltwhttrfiDgteBuikïlootgévat eb Zondag morgen ie Hoorn teroggebracht Men meldt uit Eindhoven aan de N R Ci d3 29 April Gisteren avond Üadden hier ouder de arbeiders dw sigareafabiieken talrijke oploonen plaaU onder groot gesohreetW en getier tot zelfs laat in den arond Door het hoofd der plaatselijke politie werd de menigte in naam der wet gesommeerd om uit elkaar teeaa eti rustig te blijven doch daaraan werd geen évolg gegeven De brigade maréchausso e gedeeltelijk te piard en gedeeltelijk te voet heeft daarop demenigte uiteen gedreven waarbij enkele personen werden gewond en verscheiden werden gearresteerd Vferder in het des nachts rustig gebleven Naar men TCrneeOit is de oorza ik der outerredeuheid het besluit van verscheiden sigareufiibrikanten om geen sigaren niakers in dienst te nemen die lid zijn van bet Sigatïnmaketsbond Verder verneemt men dat een g tleelte dier bbrieken voor drie dagen zal worden gesloten Men meldt uit Rozendaal van 28 April In de vorige week heeft onder deze gemeente het volgende ergelijke vooral plaats gehad De kapelaan Lambregte bracht bij een zieken arbeider Bierstekers een bezoek De huisgenoolen hielden het er voor dat de zieke betoovenf was en verlangden met aandrang dat d geestelijke hem zoo onttooveren Daar deze daaraan geen gevolg wilde geven werden deuren eo Tenrters gesloten waarna de kapelaan bij de keel gegrepen met een mes bedreigd eu aan een zijner handen rerwoud werd Hierop wilde de geestelijke door een venster ontsnappen hetgeen men hem belette steads door de woedende buisgenooten achtervolgd en mishandeld vluchtte hij in de schuur en ontkwam eindelijk door eene deur deerlijk gehavend met gescheurde kleederen en met achterlating van hoofddeksel en gebedeboek Bij een der buren binnengegaan verkeerde de geestelijke in zulk een toestand dat hij zich terstond te bed moet begeven Later per rijtuig huiswaarts gebracht moest geneeskundige hnIp worden ingeroepen In berichten nit de Kaapstad wordt o a medegedeeld Kr is een plan gevormd om aan de Kaap eene hoogescheol te stichten Eene vergadering van bevoegde mannen is gehouden waarin eenparig besloten werd dat dis oprichting noodzakelijk is welk besltit aaa d regering is medegedeeld Van de diamantstreken heeft men bericht omtrent verscheidene belangrijke sleeuen die laatstelgk gevonden zijn o a een lichtgele van 63 karaten en een van 105 licht gekleurd Er hebben voortdurend nog al diefstallen op de diamahtvelden plaa s In den OranjeVrijstaat is men zeer Terblijd over het aanhouden Tan de beterschap van president Brand Te Blaea fontein is uit Nederland aangekomen en plechtig ontrangen dr Brill de nieuwberoemde reetor vsn het Oreyoollege Te Arnhem worden pogingen aangewend om eene naaalooze vennootschap Hotel Beekhuizen op te richten welke zich ten doel stelt recht tegenover het kasteel Bieljoen aan den straatweg van Arnhem naar Zutphen te Velp een groot hotel te boawen en te lixploiteeren Het voor deze onderneming vereisohte kapitaal bedraagt 500 0D0 waarvan door de opriohters voor een bwlrag van 66000 is deelgenomen Het plan van het gebouw hetwelk ongeveer 260 l geerkamers en zalen zal bevatten en waar ichijldijk den Isten Mei van het volgende jaar voor bet pibliek geopend zal kunnen worden is ontworpen doqt don heer C Outshoorn te Amsterdam Te Utrecht had Zondag II in de kerk van de H Maria de priester wgding plaats van de hh Stronsbarg en Gatzenmeijer bij de oud roomsche gemeenten in Duitsohland Deze plechtigheid werd door den aartsbisschop by de ond bisschoppelijke clerezy den heer H Loos geadsisteerd door den geestelijkheid Yenrinhi De kerk was letterlijk te klein om alle toehoorders te kunnen bevatten Beide gecételgken znllen spoedig naar Dnitschland vertrekken Z M heeft aan 12 gevangenen in het tuchthuis te Leeuwarden kwgtsehelding verleend van hun verderen straftijd en voorts den straftijd verminderd van 14 met 6 72 met 8 en 1 met 2 maanden Ook te Hoorn hebben 8 gevangenen onder welke eenige der uit Leiden overgeplaatste gedetineerde soldaten vermindering van straftijd bekomen en vier ijn geheel van hun verderen straftijd ontslagen Kcdoniën OOST INOIË In Ueï algemeen Orwaoht Tan den Indi komt bet volgende roor Wij betreuren dat de noodiakelgkheid bestaat Atchin den oorlog aan te doen Engeland dringt er echter op aan dat wü den zeeroof in die streken onderdrukken De Sultan is eenerzijds sedert lang overmoedig anderszijds te zwak om te vasallen van zijn eertijds geducht Uijk tot het nakomen van zijne bevelen te dwingen Indien wy dus den oorlog voeren en zooals de Minister van Koloniën in de Kamer verklaard heeft de int riteit des lands eerbiedigen zal men weinig of uieis uitrichten Wg zijn tegen uitbreiding van onze bezittingen in dezen archipel gestemd maar is eenmaal de twrling geworpen dan brengt liet factum dat op elke koloniale Mogendheid rust mede verder te gaan dan men soms wil Deze expeditie eenmaal noodig geoordeeld is het voorspel van hetgeen een jaar later miischien met mrer kasten en moeite zal moeten plaats vinden indien bloote erkenning van onze souvereiniteit en handhaving der tractalen ons ultimatum uitmaakt De telegraaf berichtte eergisteren dat de Tweede Kamer de besluiten tot uitvoering der suikerwet bedt a ckeurd Wij vereenigen ons ten volle met dat besluit want vooral bel belang vau de bevolking hadden wij meer op den voorgrond willen zien staan Practisch effrct zal du besluit slechts in zeer geringe mate kunnen hebbeo want de nieuwe contracten met alle fabrieken z n gesloteh op twee uitzondeniigen ua Keiie belangrijke ordonnantie van 14 dezer regelt de tusschetikom t van de particuliere industrie bij de Oouveroemetikoffiecultuar wat bereiding en levering betreft Wy zien in dien maatregel weinig heil voor den planter Zonder verhooging van den koffieprijs zal men de cultuur niet zien uitbreiden of verbeteren Een van twee is toch waar de planter gevoelt zich gedrukt door de bereiding of niet In het laatste geval zgn de voorsehriften doelloos Maar in het eersie wijzen wij op gebrek aan goede communicatiewegen en op gemis aan concurrentie waarvan het gevolg zil zijn dat de planter zich van de zorgen der bereiding tegen eiken prgs ontslaat Alleen voor W I bereiding wordt booger prgs betaaU Mochten enkele industrieelen door een en ander winnen dat denkbeeld van mr P Hger blijvea wg verwerpelijk achten Bg Kon besluit van 10 Januari jl zijn de voorwaarden van benoembaarheid tot aobteu bij de Bijkstelegraphie gesteld Jaren geleden was dit besluit met de daarbij bchooreiide programma s van examens in de pen en men kondigt het af uu de dienst georganiseerd en het personeel uitgebreid is I Bü de rerolutie van den O O it ten overvloede verklaard dat de inhndsche scholen te Padang Painao en Troesoii GoBv s instelling Z jii de oprichting eeiier tweede school te Padang is gelaat 10 inlaad sche scholen in de residentie Xapanoeli worden als Gouvemementsinstellingen bevestigd en 7 ncgorijsoholeo ter Westkust door de flegeering overgenomen Uit den vulkaan Kaba in l alembaog die sedert 1833 niet meer gewerkt he ft slggen sedert eenigen tijd rookwolken op terwgl aardbevipgen zich in dat gewest deden gevoelen Omtrent de inscheping der troepen zegt het Sat IlajideUblad van 20 Maart Hoewel de lucht den gebeelen dag een dreigend aanz en had gehad werd de revue over de eipeditionalie troepen gisteren namiddag door Zijne Excellentie den gonverneur geBeraal gehouden door goed weder begunstigd Te half vijf ure werden de troepen op den weg aan de noordzijde van het Koningsplein opgesteld van den Citadelweg tot aao den ingang van het paleis Precies te vijf ure arriveerde de gouverneur generaal vergezeld van den l ger commandant den op perbevelhebber der expeditie en andere militaire autoriteiten bij het hoofd der troepen waarop de stafmnziek zich deed booren en de troepen geïnspecteerd werden Aan don ingang van het paleis verzamelden zich bij en gouverneur geneiaai torens de overige officieren van Ten staf den geiiteskundigcn dienst de militaire administratie enz en defileerden de expcditionaire troepen voor Zijns Excellentie Na dit was geschied wendde Z E zich tot den generaal Kohier en zeide ongeveer het volgende Generaal I ik behoef u niet te zeggen welke wenschen ik voor de expeditie koester Niet alleen hare krg gsverrichtingen maar ook het wedervaren van allen die daaraan deelnemen zeilen door mij steeds a nndnchtig en met innige belangstelling worden gadegeslagen Ontvang dezen handdruk tot een hartelijk afscheid voor u en voor allen die met u vertrekken Lange redevocjingcn zijn anti railitair Vergun mij dat ik vrij vertaald tot u richt de weini je maai kernachtige woorden waarmede ee n der grootste hel dÉH Van zijn tijd een der scliilterendste överivinniiige n inleidde I Koning en Vaderland vertrouwen dat ieder man zijn plicht zal doen De krachtige toesprrak maakte blijkbaar op allen een diepen indruk Generaal KShler antwoordde Kxoellentie 1 Wij zulten onzen plicht doen dat beloof ik Eu waarlijk wie in de gelegenheid was de ferme houding dei troepen te bewonderen al ware het roemrijk verleden van ons Indisch leger niet daar al Icwamen ook bij het gezicht van die mannen die daar zoo rustig en krachtvol blijkbaar roet den besten moed bezield hadden gedefileerd de namen Bali Baiidje rmasin Boni en zooveel anderen ons uet voor den geest wie zal er aan twijfelen of ook zij zullen onder de geliefde Nederlandsche driekleur daarginds den roem van het Nederlandsch Indisch leger ten volle handhaven Voor zoo verre wij er over konden oordeelen en ook volgeus het oordeel van ond officieren daarbij tegenwoordig liit de uitrusting niets te wenscben over en verzekerde men ons nog zelden eene expeditie te hebben zien vertrekken waarvan de toerusting zoo uitstekend goed was als van de troepen die wg zagen defilecren Aan het Mail overzicht van de Jmabode ontleeneu w ij het vulgende Nadat de mail den I6en dezer was vertrokken en wij in ons laatste mail overzicht oos ontboudeu hadden eenige melding te maken van de tuebcreidselen voor een oorlog tegen Atchin werd op denzelMen dag duur de redactie van een schrijven ontvangen waarbij namens Z £ den G G dank werd gezegd voor het in s lands belang in acht genomen stilzwijzen en da mededeeling werd gevoegd dat de omstandigheden een verder zwijgen overbodig maakten Hierop treedt bet blad in eene meer of min juiste omschrijving van de feiten die de oorlogsverklaring vooraf zijn gegaan doch die onzen lezers nit de officierie Nota dei Regeering bekend zijn Vervolgens zegt de Jam Bode if t Is ons niet mogelijk met dezen oorlog ingenomen te zijn wij kunnen die met beschouwen als te zijn gerechtvaardigd jJava verkeert in vele opzichten nog in zulk een erbarmclijken en onvoldoeiideu toestand de meeste onzer buitenbezittingen worden zoo slecht verzorgd en toveren zoo weinig op zoodat zij dan ook lastposten zqu het personeel van vele takken van bestunr Is nog zoo ontoereikend voor de groote uiigeslrektheden welke moeten worden beheerd dat wij niet kunnen inzien het nut om nu weder naar ous toe te trekken het toezicht van een oot land als Atchin Welk nut zullen wg er vooreerst stichten Millioenen zullen worden uitgegeven die zeker door den Sultan indien hij overwonnen wordt niet zullen worden terug betaald al verbindt hij zich tot de betaling van eenige oorlogskosten En voor al die millioenen voor al de menschenlevens welke weder zullen worden opgeofferd zal niets verkregen worden dan een tractaat want de regeering schijnt niet verder te zullen gaan Annexatie wil meu niet en al wilde men zoo zouden de middelen ous ontbreken om het geannexeerde land te besturen Een toestand zal misschien in het leven worden geroepen sooals die welke bestaat op de oostkust Pslembang niet medegerekend een toestand van verwarring onmacht viwrtdnreod schipperen zich laten welgevallen eu ter ezpediiie trekken een toestand die niet wijst op de wilskracht van een doortastende en flinke Kegeering Maar al zijn wij tegen den oorlog zoo zien wij toob met deelneming vertrekken onze dappere troepen geleid door degelijke en bekwame officieren De kolonel £ C van Doelen eerst met de laatste Fransche mail uit Europa van verlof teruggekeerd zal over de gezamenlijke infanterie lroepen het bevel voeren Eigenlijk is zijn betrekking geeh andere dan diejvan een vermomd onderbevelhcbber der expeditie Eerst gisteren middag di 8 op het laatste oogenbhk als t ware heeft de Kegeering naar wij meenea op voordracht van Z E den legercommau lant do aanstelling gcteckend Zij is bepaaldelijk goed te keuren Immers zon bij mogelijke ontstentenis van den generaal Kohier de kolonel Koopmana commandant vau het stoomschip Djambi het opperbevel moeten aanvaarden Een sterke opneroingbrigade is aan de expeditie toegevoegd onder bevel van den kapitein Baltnsseck Haar taak is hoogst belangrgk en de goede uitvoering er van zal veel kannen bijdragen niet alleen tot verzekering van een goedeu uitslag der expeditie maar ook lot het verkrijgen vaa de zoo noodige kennis der gesteldheid van het land waarvan lot nog toe ten minste voor zoover het binnenland betreft slechts weinig bekend is Uit alles blijkt dat de tegenwoordige leger commandant uitstekend partij heeft neten te trekke i