Goudsche Courant, vrijdag 2 mei 1873

Zondag 4 Mei N 13Ö6 1873 eOUDSCHE COURANT Nieuws eo Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentién kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave an de ondemnding by de vroegere expeditie naar Dell opgedaan De expeditiouaire maoht zal zieh op de reede ran Bataria rereenigen Het Roode Kruis heelt zioh weder zeer verdientelgk gemaakt door voor eene waarde van ƒ 4000 4an tabak ftjpen versterkende wynen zeep gezel schapsspelen en Europeesche en Inlandsche lectuur ten geschenke te geveu aan de vertrekkende marine rineen landtroepen ten gebruike van zieken en gewonden De spoed waarmede de expeditie is georganiseerd en tot vertrekken gereed is mag met recht worden geroemd Alles toont de vaardigheid en geschiktheid waarmede het Militair Departement zaken weet te behandelen niet enkel in de theorie maar in depractyk En wat zou het niet zijn indien het minder onophondeiijk op alieriei wijze door de Regeenng in Nederland werd gedwarsboomd De leger commandant heeft nu ook weder getoond fliiikhe d doui tasteudheid en wilskracht en door hen da btni ui de uitvoering moeUn bijstaan is hg krachtig ondersteund Hoe de expeditie mogthjk zon zijn geweest zonder de krachtige mtdiwukiig van de Nedirlandsch liidi sche StoombootMaatschappij in ons een raadsel De firrai j Kolff h i hier heeft volf ens annonce een kanrl van Atciiu uit ej even Zooals in ous nuiointr viii den loden ree Is au ckondigd zul en wy dererdngen aan onze aboniics een present exunplnar van Ontelbare uitbesttdingen voor de uitvoering van werken voor dtu lande zijn in den laitsttn tijd weder mislukt Laatste Berichten Parijs 30 Apnl De heer Barodtt heeft een open brief geschreven aan de Pargsche ifiezers naarin hg aandringt op gematigdheid en discipline onder de republpkeinsche partg die naar hg egt al sterker en sterker wordt Mgne candidntuur zegt hgveiJer was geene candidahire de combat Pargg heeft door mg te verkit zen het gouvernement willen irhcHen 13g e ke gel geiihi id zal ik trachten te bewg pn dat de geest van eendracht in mg een vertegenwoordiger te meer viidt WeenSQ so Aprd De Banube gewezen Frem4enUat bevat een telegram nit Pargs van heden inhoudende dat het Gonvernement waarschgnlgk Zaterdag aan de permanente Commissie zal mededeelen dat Verdun van den 5 Juli door de Doiticfae troepen wordt ontruimd Madrid 30 Apnl Geen enkel in opstand geIcomen carlist vertoont zich in de centrale provinciën des lauds De carlistische benden verminderen rodrts overal Tal van carlisten hebben hunne onderwerping aangeboden De huiszoekingen die alhier in de laatste dagen plaats hadden hebbeu opgehouden Berlijn so Apnl De Prommtal Carrespondenz ziet In het bezoek van keizer Wilhelm aan den Czaar een bewijs van de bevestiging der vredespolitiek waaromtrent de drie keizers reeds in hunne bgeenkomst van September 1872 overeengekomen waren Do bevestiging van die staatkunde is van te meer beteekenis daar de uitzichten in de Keizer Wilhelm zal Hen 10 Mei te Berlgn terngkeeren en den 29sten Mei naar Weenen vertrekken Het Heerenhuis heeft het wetsontwerp betreOènde het gebruik van de kerkelgke macht als middelt van disoipliiie onveranderd aangenomen MABETBERICHTEN Oouda 1 Mei Bg gewonen omzet was de stemming ruim prgshondeud Tarwe puike Zeeunache 12 76 a ƒ 13 BO Mindere ƒ 12 a 12 60 Polder 10 25 a 12 25 Bogge puike 7 75 a 8 15 Mindere 7 a ƒ 7 60 Voer 6 a b7ö Gerst puike 7 25 a ƒ 8 00 Mindere ƒ 6 10 a ƒ 7 Haver korte ƒ 4 ü ƒ 4 50 Lange 360 ƒ 450 Henneplaad ƒ 976 De veemarkt met gewonen aanvoer Door betkoude en gore weder waren de prgzen iels gedrukt magere varkens en biggen veel aangevoerd tot hoogepryzen verkocht Aangevoerd kaas ƒ 31 a ƒ 34 Goeboter ƒ 1 38 a ƒ 1 48 weiboler ƒ 1 08 ƒ 1 18 BnrgerlUke Stand GEEosaN 28 Apnl Marmns onders M de Jong ea W Wikker 30 Headrik oadeis H vaa Walter en 3 Vis ser 1 Mei Sanrtje ouders P de Hertog en P vap Waas OVEELFDIN 28 April W viin der Bijl CO j M vaa der Velden 11 w J II Iloollingh 4 m 2Ö M £ KabsDDS ned J Moerman 72 j U vnn der Klegu 76 j 30 J Vergeer 11 m Gi ntwo 30 April F Ooniens en J C Ie JéQne G Hooters en G A loostcr l D Botterop en A Dal Ier C van Wijnf aarden en G K Mengerlok J A isMr en E O van Oije ADVERTE NTIEN t Bevallen van eene Dochter L P TAN DILLEN VAN Dam Gottda 29 April 1873 Heden overleed in den ouderdom van 40 jaren mijn geliefden Echtgenoot FRANCISCUS MELCHIOll PARKER VERBOOM in leven Kapt Luit ter zee E L A HELMOND Wed F M Parkeb Vfhboom Oouda 24 April 1873 Tot onze diepe droefheid overleed heden plotseling onze waarde Moeder en Behuwdmoeder Mej M van AMERSFOORT W J M BoitsT in den ouderdom van Gl jaar C i VAN DBB KLEUN J M VAN DEB KLEUN Gouda 20 April 1873 Boust Ba Brieven van MEERDEEJABIG VER KLARING door den Hoogen Raad verleend den lO Apnl 1873 goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van den 21 Apnl 1873 n 21 geregistreerd te s Graumhage den 25 Apnl 1873 zijn aan PIETER HERFST gedomicflieerd te addinxvetn gegeven al de Begten by de Wet aan Meerdergarigeu toegekend behoudens de bepaling van art 478 van het Burgerlek Wetboek JAN TAN Dj tt JAGT Procureur bg den Hoogen Raad Openbare Verkooping om Contant Geld van eene zeer groote party MANUFACTUREN HEEREN en DAMES AETIKELEN alshjne Lakens en Stoffen Flanellen Tafelkleeden Omslagdoeken Damasten voor Gordjjnen Linnen Tafelgoed Kleedjes Parapluies Regenjassen enz enz Alles ten overstaan van Notans Mr KIST op MAANDAG 5 MEI 1873 des namiddags ten twee ure en volgende dagen in Tivoli te Gouda en tenzelfdeu dage van 10 2 uur te zien TE KOOP TE GOUDA 10 NIEUW GEBOUWDE HUIZEN allen verhuurd tegen ƒ 1 25 k ƒ 1 35 per week Te bevragen met fraiwo bneven onder het motto Huis aan het Bureau dezer Courant STOQU OLIEMESIJ De STOOM OLIESLAGBRIJ met HEERENHUIS te Bodegraven is m bod gebracht op f 7800 De nadere opveiling en afelagbli ft bepaald op DINSDAG 6 MEI 1873 des middags ten 12 ure in het Schaakboed op den Kleiweg te Gouda Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van Notans A N MOLENAAR to Waddm i veen Mejufvrouw HARDEMAN op d Turfmarkt te Gouda vraagt tegen Augustus eene en eene ilulen verschflnt de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBEWARING EEN Geneeskundig Volkshandboek OVBE DB GENEZING DEE ZENinVVEBSLAPPDfO VAN HET I IGCBAAM als een gevolg van geheime gewoonten of bnitenspongheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hg is dagelijks ten ijuen huire te consulteeren W e niet bg hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van bnefwisseling in de Hollandsche of Fransche taal behandeld en deGieneesmiddelen worden in het gehemi en op Teilige wgze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELPBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zgn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en Toornen van vele nieuwe afbeeldingen is door heitt verkrggbaar gesteld bg den Boekhandelaar H A MEUER N Z Voorburgwal over de Molfteeg te Amtterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en franco per post 85 Ct ds Fransche Uitgave voor 50 Ct en ftanco per post 60 Cta Door het toezenden van ƒ 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schrgver ontvangen Prof Pergfrer d Alion Ilaar Ëxlruct Sedert den korten tgd dat het bovengenoemde Extract bekend geworden is zgn er reeds duizenden flacons van verkocht en is het debiet steeds toenemende 1 En geen wonder Wie heeft ooit een middel gekend dat beter is om een fraai hoofd met haar te krggen te voeden en te onderhouden dan dit Haar Extract Het is geheel eenig en wgkt m 7gne zamenstellmg geheel af van alle tot nu toe bekende Haarmiddelen daar die altgd uit vet of olie bestaan welke toch zeker met aan het doel kunnen beantwoorden omdat èn vet ên olie het hoofd zacht en het haar krachteloos maken waardoor natuurlgk de groei ophoudt en langsamerhand het uitvallen der haren volgt Door het gebruik van Prof Pergrer d Alion s HaarExtract zetten de uitvallende haren zich weder vast blgft het hoofd rem en krggt men weer allengs een fraai hoofd met hau Iqder die dus daarmede prgken wil make gebruik van Prof Pergrer d AUon s HaarExtract dat i 40 ets per flacon verkrggbaar gesteld 19 bg Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH LH KELLER en Zoon iJo tórda i I F A BORONIE Gouda Dr ik ran A Urrnkman HS fM i 1 I Pe uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geachiedt de uitgave in den avond van INSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per dne maanden is 1 75 franco per post f 2 BUITENLAND Buitcnlfindsch Overzicht Pe hoadinfr der ra iicalen na den strtjd nuijlctdat de totstaiiJ IJl FranltnjL duor de verkiezing van Ba rodtt eer rerboterd dan rerergcrd ia Barodet zelf heeft een circulaire aan de Iticyrrs gc uileii waarin hg te ktnnen geell dat zgiie vcrktezmg moet worden opgevat niet ais een bewys van rerret tegen de regeeruig ouar aia een roarsclmwiu oiu ctiit gutde Stoa kunde te rolgcn hg laat zich zeer rei jLneul uit üodut de tücnaderiiig tusscben de ver cbilttudc fractiuUj die elkander bij deze gelegenheid bestreden hebben mogelijk u gemaakt en dan ook goede vorderingen mttakt Xndit n Ihiera uu leert uit deza verkiezing dat het land tegen de recliter ijde gestemd is en een brsliste politiek t n voordteie der republiek wil dan 1 dit een uruutc inst zijn lutusscben Thiers positie is mopuijk Hij haeft te doen met eene onhandelbare hart tuchlLiijke meerderheid wier mandataris hij is en die niet been gnat vuor zij het zeive verkiest Het FruisiBrhe heirenhuis het ft reeds alle ki rkclijke ont verppii nniigenomen enkele mei yecr ueiuig in grijpende Ainendeinriiten De po in eii we ke werd ii atitgeweid oai ntlt nnieudemeiiten te i ilen aftitemiuen bij de hiUHte dtünilievc stemming die Uondeidag beeft plaats gehad ziju mislukt Donderdag is met veel plechtigheid de tentoonstel ling of lievir het half voltooide expositifg buuw geopend Het publiek kan nog niet worden toegelaten Keizer Wilhelm wordt lU dezer te Bertijn terug Terwwjht den 9n zal bij naar Weenen vertrekken Dinsdag werd m het Kngtlsche lagerhuis door lord G Hamilton voorgesteld al de lersche spoorwegen va i staatswege over te nemen Alle partgen in Ierland rerUngen dat want zooals de zaak nu staat wordt t publiek al eer weinig door de spoorwegen gebaat De tarieven toch zyn eer hoog de snelheid bcned n het middtlmatigc de correspondentie tusschen de ver schillende lijnen allerslechtst Uit alles is t gevolg van de vele coiicnrreerende mantschappjen tus chen wie de spoorwegen zijn erdeeM Uoür vertenig ng van al die hjnen in bnnden van den staat zou die ongunstige toestand worden opgeheven de beroemdste dcskundij cn en financiers rndeu zulk een hindeln ze aau t Geheele henoodigde kapitaal is 27000000 pond sterling waaraan t groolste gedeelte door Ier land zelf zou worden verschaft Mr Gladstone bestreed i ï voorstel l c staat meende hij mott nis bestuurder niet als koopmon optrnicn Alleen in de hoogste noodzukehjkheid is handeldrgvcn van staats we ie gewettigd hur b staat die drang met Samen smelting van de verobillende kleine spoorwegmant Bcbappgen in Ierland m cn groote achtte bij het beste middel tot verbetering van den toestand ganrne zou hg daartoe medewerken zoo de betrokken mait Bchoppgen den eersten stap deden tot heden toonden zg daartoe echter g en geneigdheid Over en weder werden deze redenen door veisehilUnJo eprtkeis iio nader tougelieht De tegeuatandcrs vuriuden echter verreweg de meerderheid en bg Bteinming werdt t vooietel Hamilton met 197 togui tM suinncn r worpen De l ngelsche re eiimg wilde bg hnur bud it eukeje belastingen veriuuidereii De eou mutieve partg ziet dit met leede oogen daar zg elve van de e populairt miatregelen een verkiezimjawerktuig uilde smcdtn en daardoor stemmen wiuitcn want aigeufen wflehtBini de en zomer eene ontbinding in bet parlement l e lories zo hten de zaak op de 1 tnge baan te schuiven doch de e toeleg is mis Inkt In de Donderdag do ir htt legerbuis gehouden zittii 18 de disiussie ten einde gebracht over het vo md van den bi tr Smith strekkende om by de re i eriiig aui ie dringen op df regeling van de alge me lie en pi latselg e directe belasting n aUort us t t eene verininderiug der indirecte belastingen o er t giian Nadat de heeren Dtsraeli en Gladstone het n rd hadden gevoerd is het voorstel zonder hoofde hjke stemming verworpen Dere u tslag werd van miiiisterieele gde met bgval ontvangen Te Rume is eeue mtnisterieele crisis ontslaan De rege riog besteed een voorstel fan eene commissie uit de Kamr r om te T reute een arsenad te vestigen waarvan de koeten 23 millioea francs zou betlragen De kamer nam evenwel het voorsiel aan waarop het min sterie uitstel verzocht en later zijU ontslag nam er cheiden personen 7gn door den koning over den toe 1 i d geraadpleegd Volgens de Opinwne hebben de ministers dgn koning aangtiilen om den heer Fisannelli m t de vorm ng van een nieuw kabinei te belibttii liet blad vofgt er bg dat risinnelh en an Ier op het paleia zgn ontboden iij erkeud u de mieujkheid van den toestand om at bel btsluit der K ini r httwe k tot de aftreding van het kabiiict aiii leiding heeft gegeven van zuiver admmistrat even aard ia en bet wetsontwerp op de geestehjke corporaticn aan den orde van den dag is gesteld FRANKKUK Pe president der Ucpubliek heeft tal vin br oe ken ontvangen allen betrekking heobi nde op e keus van Barodet Den iïiten ten II uren savonds kwamen nog bij hem Catmon prefect van bet öemedeparte ment Langlois Carnot Ë Arogo Leon Ren tuit pre fect van politie De heer ihiers verheelde t hun niet dat de uitslag der verkiezing een onaaiigeiiainen indruk op bem teweeggebracht had Den voljrenden dag maakten de heeren Carnot 1 irard Langlois 11 Mnrlin en L Arago andermaal bun opwachting in het Ëlyiiee De heer Thiers gaf toea berhaa dehjk rgn vasten wil te kLjiuen om het gemeenebest te lichten ei htt algemeen stemrecht ongeschonden te landhaven De btzuekirs deden uitkomen dit de kcus an Bi rodet niet zoo eer ttgen het hoofd van den btiit ils utl tegui e atioiale er a ie in gencbt is waaiop de hei r Ihiera als ul t antvvoordde Dit 13 zeer goed mOptilgk cu ik geloof het ook in ncrkelijkheid luaar die Nationa e Ik weit Hel dat vnid 1 s OOI teminpn uit2 e bi ht o i I II h 1 lï ludtL u p i joiilgkltul ni j met lip ui3lii Ui ü jti b liuorLii Ie tol dl ra li aleii die inijn rt rui stils l n itu teü in k u Mnu de 0 1 001 nudiien ui het voordeel van den ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaiitsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN b er J ro let om verschiUmde red ei en worden lo dne categoneen verdeeld ffl n zeker aantal heeft willem protesteeren tegen de wet welke de centrale maine van Lyon opheft vertnita het daarin een aanranding der gemeentelijke vrg heden ziet 20 30 ffLindehjk zgn er nog die van meening zgnde dat de Nat onale Vergadering er op uit is het algemeen stemrecht te beperken baar bebben willen toonen dat zg met bun zucht naar mkriosping geen genoegen nemen en dat zij zich desnoods kunnen verstaan met hen die dat recht ongeschonden MiUeo handhaven De heerén Carnot Linglois Henri Martin Emanuel Arago ea lirard deelden dei heer Ihiers mede d it vele personen den uitslag der stemming opvatten als hg Zg herhaalden hem dat hg ol hun vertrouwen hid Op htt oogenblik dat zg zich gereed ma ikten been te gam kwam de hier Ch de Remusat de geslagen candi lant Deze gaf in ondubbelzinnige woorden te keuuen dit hg hoegenaamd geen plan had om af te treden Ik ben zeide hg vast voornemens ten einde toe moedig te strgden en den voorzitter der Repu bliek mgu steun te geven zoolang de Kamer door een votum van wantrouwen mj met tot onlslagncmmg zal hebben genoopt De Minister gaf voorts zgn leedwezen te kennen dat de meerderhe d der Pirgs he kiezers geen vertrouwen getoond had in de vrgraoedigbeid en oprechtheid zgner verklinngen Ik diaag voegde hg er bg geen wrok m het harte Ik al oiul inks het gebeurde met vastberadenheid en moed tot de bevestiging der Republiek medewerken Meer dan ooit is die bevestiging noodig Nadat de repnbltkeinsche afj evanrdigden vertrokken waren hebben zich de hoeren Thiers en de Remusat naar den ministerraad begeven welke tot hilf twee duurde Alle bladen met uitzondering alleen der radicilen kunnen bun verb izing over den uitslag der verkiezing te Parjs met verhtlen Demon rehalen geven de schild mn de staatkun Ie des hf eien ihiers welke in stede vin te steuntn op de behou lei de partg zich bg de hnkerzgde heeft naiifreoloien De republikemsche organen der gemitij de riehting beneren dat de fouten der Natioi 1 e ergaderin deze overwinning der radicalen tengevolge hebben gehad De Bittt pnbltc beschouwt de verkie ili van Barodtt als een en stige j ebeurtuus maar schrgft haar oiet geheel toe aiin een toenemend ndicilismt Diit er 90 000 radicalen meer zouden ij i dan weleer kan niet wel worden ajnsjcnomen me it bit blad lei der moet hici 1111 ln i nderf oiuatnudigheden worden gedacht 1 ranrats bewteit dit Buolets icrkirzing een ver chiikkilgk 01 t