Goudsche Courant, zondag 4 mei 1873

pirty De Prfsat noemt den dag der verkiezing onder eenige overdrijving een tweede 18de Maart l 7i Uiterst hevig raast de Union Vermits het Ihans uitgemaakt is zegt zij dat er ISU OOO oBiciecle petroleiirs in l arijs zijn waarbij men uog een gelijk gelal voegen kan zoo moet men den strijd aanvaarden en de monarciiie bij de gratie jods herstellen De radicale couranten zijn natuurlyk in de wolken De Ik puhliqne fran aiae vooral drukt hare levendige tevredcniic d uit Zij gunt in haar geestdrift echter zouver dal zij uitroept Frankrijk staat sedert gisteren weder aan de spits der volkeren De radicalen toonen zich echter vrienschappelijk jegens Thiers en beloven hem hun hulp in de toekomst wanneer hij slechts doet wat wij zeggen of gebieden BELGIË Dinsdag is te Verviera het gemeente college en een daaraan grenzende kapel door een hevigen brand vernield De gebouwen behoorden vroeger toe aan een klooster en de kapel werd nu bodienil door jezuïeten Kwnrt er over eenen s namiddn vrrtnonHe zich de brand in een schoorsteen op een der bovenkamers van t colle c van w iilr h j zich snel aan het ilak jnededcelde Van alle ij lcn der stad werd oogcnbl kkelijk hulp gezondrn maar de weniige bekw ui nliei l der pompiers in ict uitoifcücn hunner be igheid af het vuur allen tijdom het gclieele dak en de zoldeis lan het Kcbouw aan te lasten toiwijl de vl imun n tevens lot de kapj tïversloegen Weldra stortte de lage toren der kapel in en voerde in zijn val ilie ine t een vreeseUjk gckiaak gepa u l ging bet or el mede limdi lijk ovt rvi uiinen de twaalf hrandpuiti ii de oe lende vUinini n joiar viiii het colle e bleef niets meer over d iu de onderste ver1 dmg de kapel was totaal weg Ongelukkig lieeft men versehciden andere rampente betreuren wjut vier der helpers zijn mm of meererg gekwetst of gebrand Ken pompier is onder dedrukking van het water in de spuit gevallen een ander werd door een vallenden balk getroll en en een leerlingletterzetter die aau de redding hielp werd onder invallende jSiu begraven en met erge brand wondeu daamnder uitgehaald tiet gerucht van een persoon die in de vlammen Rou omgekomen zijn is onwaar ook heeft lieen enkel der leerlingen utt de scliool eenig leisel bekomen Een groot deel der verzaiueliiigenvan het college de bi bliütheek en de meubelen vjiu den bestuurder ijn gered maar het water heeft vele dier voorwerpen beschadigd Verscheiden personen dic zich te I rankfort schuldig gemaakt hebben aan oieitre liiig der wet op 21 April zijn door de reelubnuk gcvonn sJ Zeventien iuinuer die slechts geniigt vi rgnjpen hebben gepleegd zijn veroordeeld tot eeii gevuiigcnl stiaf van 1 tot 4 eken welke laatstgemi lde s traf op ile nicciderheid is toegepast drie andere beschuldigden zijn vrijgesproken Onder hier bedoe den bevindt zich geen enkele L rankfor4 r Het aantal peis men die later voor den rechter zullen verschijnen klimt tot over de 200 Onder hen worden velen aangetroffen wier eenig doel is geweest te rooven en te plunderen en die toen zij door de militaire macht werden gearresteerd in het bezit bleken te zijn van ijzeren breekwerktuigen van verschillende soort Ook heeft men zich later meester gemnakt van eeo zeer gevaarlijk individu die tijdens de rustverstoring de menigte opruide en haar den raad gaf om de woningen van rijke Israëlieten te f plunderen hij zelf zoo voegde hij er bij zou den weg wijzen om de best gespekte beurzen te vinden Ten einde de veel omvattende instructie met den vereiachten spoed af te doen zijn drie leden der rechtbank met het voorloopig onderzoek belast Men verzekert dat de stedelijke regeering zoo meldt een Frankforter correspondent zich in geenen deele gehouden acht de schade aan de burgerij bij die ongeregchlheden toegebracht te vergoeden Zij beweert dat de Staat verplicht is die te dragen J cii opzichte van de aanstaande eon eren ie der Praisisehe bisschoppen te Fulda meldt de genoemde correspondent het volgende Ilct protest door de Pruisische bisschoppen te Pulda uit te vaardigen tegen de kerkelijke wetten is reeds vó 5r gcruimen tijd aan de verschillende leden van het Pruisische episcopaat ter overweging toegezonden zoodat het enkele wijzingen van ondergeschikt belang daargelaten mag beschouwd worden als vastgesteld Wijders zal worden bernadalnagd over de meest geschikte middelen welke r hand behooren te worden genomen om den vófcrtgang van het oud Katholicisme te verhinderen Ter bedoelde conferentie zullen alloen Pruisische bisschoppen tegenwoordig zijn Dewijl hel hier slechts geldt het vaststellen van bepalingen welke reeds uit S PiAN JB Nog steeds is het rustig te Madrid schrijft do correspondent van de Temps nldaar alle partijen zijn hat dnarovf f eens dut de vrijwilligers der republiek gedurende de drie dagen AaX zij onder de wapenen zijn geweest zich onberispelgk hebbeu gedragen Zij zijn de htrndliavers geweest zoowel van de openbare orde als van de wet de huiszoekingen die door de Regecriüg werden gelast hebben met het meeste overleg plaata fiiad zonder ergens a inleiding te geven tot een botsing Ook bij den mHarschalk Serrano heeft een huiszoeking plaats gehad er werden eenige wapenen gevomien maar bij nader inzien van onverdacht gehalte zoodat zij dan ook spoedig zijn terugbeiorgd Wnrc de maarschalk thuis geweest dan ware hij zonder twijfel gearresteerd maar hij wus zoek sommigen meenen dat hij zich verborgeu houdt in het geDouw der Frausche amb issade anderen geluovea dat hij naar het buitenland gevlucht is Volgjeitt den correspondent van de Temps verdenkt men Siirr mo ten onrechte van in de laatste po itiekegebRnneui sen te zijn betrukken niet alleen dat hij ni de stiatsgreepsplannen van de radicalen niet tii nieeged ian hij heeft integendeel de radicalen afgeraden zich tegen de Kegeeriog te verz tlen Ue correspondent v ui de Tf nps bewijst eciitcr wcU clit te veel en l iardoor mets wanneer hij Serrano voorstelt aiin den eenen kant als onkundig aan tien andereu als raadgever van Ie radicalen t t welke partij hij ooals men wetil niet bubooit Ken der vu rnaamste leiders bij den radicalen staatsgreep uas Rneru de Uegeeriiig liet lt te Madrid overal naar hem laten zoeken mair hem niet kNiiiien vinden truinens nl de hoofden van de riiiliciKu Martos M iiniel jomez en zijn spoorloos i cidwenen de huiszoekingen hebben zich zelfs uitgestrekt tot buiten Madrid De erucliten over een ministerieele crisis houden aan de Minister van Oorlog Cordoba die reeds meermalen vjin kleur is veranderd en laatst radicaal is zou worlen vervam en door generaal Contr ras De tdegraaf sprak van den president minister Kigueraa als tijdelijk Mi ii ter van Oorlog Sommigen meenden tlat Clontieraa opnieuw xou worden bekleed met het opperbevel in Catalonie waar thans Veliirde is minder republikeinscli dan Ointreras maar meereen man voor ijii tfiak bcrokei d Cliao zou volgens geiiotmdeii coriespoiid 3nl worden beaceind tot Minsstrr van Staat terwijl de Muiister vim Buitcnlandsche Zaken Castelar te Parijs Oloza a zou H mn opvolgen die op zijn ontslag blijft aaiidringeii het Ministerie van Openbare Werken zou waarscbynlijk worlien toevertrouwd aan deii gouverneur van Madrid Kstebanez men sprak ook van de afzetting van het bestuur van Madrid geruchten die tot heden met bewaarheid zijn maar toch den bestaanden toestand kensctietaeii Ken aantal fiimilien ver aten Spanje en nemen de wijk naar Portugal repnblikeinsclie correspondenten zeggen dat dit door niets gerechtvaardigd ia maai is er geen reden om de Spaansche reprubiikeini correspondent te verlronwen BINNENLAND Gouda 3 Mei Schaakwedstrijd KAMPEN GOUDA wit zwart IS Zet C 3 E 2 18 Zet C 6 C B De kamer van koophandel en fabrieken alhier heeft naar aanleiding van een verzoek der kamer van Nijmegen en Arnhem om ondersteuning barer adressen betreffende den aanleg der spoorwegen Arnhem Nijmegen en Zwaluwe Zevenbergen voor rekening van den staat besloten aan dat verzoek gevolg te geven De dames C Kolff van Oosterwijk A de Meijier en J Grendel kweekelingen aan de Rijks Normaalschool alhier hebben den In en Sn Mei dizer met goed gevolg examen afgelegd voor de acte van Hulponderwijzeres en in de handwerken is geëxamineerd en toegelaten mej M Peeters Volgens een door den Gonvcrnenr Goneraal van Nederl Indie gisteren overgeseind telegram van den Tlegeeringscommissaris voor AtcMn gedagteekend 28 April was het embarkement waarbij de moeste voorspoed ondervonden was dien dag volbracht Men was door den vijand geen oogenblik verontrust geworden De landvoogd telegrafeerde ook dat naar Dell eenige troepen gezonden waren ter bewaking van het kolendeput aldaar ten dienste der flotiUe welke belast is met de blokkade Men deelt ons mede dat van een onzer regimenten infanterie onder oHicIeren zich hebben aongeli uien om naar Indie te worden gezonden doch dat Imnne verzoeken van de hand zijn gewezen op grond dat de werving voor het kader niet geopend fi Ttfjj vraagt waarom wel voor de grenadiere wi jtgtn Lniet voor de overige korpsen A S Ct Statea Oeneraal Twhbe lU a zittingen van 1 en 2 Mei In de zittiug van Donderdag waa d pinlster vao koloniën tegenwoordig Hij deed mgded ling van het volgaode telegram ren d geuvefnvtl geueraal behelzende een telegram van den regeeringtoommiasaris van 25 April Sedert de laatste gebeurtenisseii worden de troepen door den vgand ni verontnut tiet embari uemeat scheeo geen groote moeielükbedeu te zullea opleveren Voortt had de minister ontvangen de aanvrage om uitzending van troepen en zij het voor een korten tijd ook de nitzendiag van officieren en wel 50 aubalterne en 10 kapitein dec infanterie De kamer heeft daarop tónder of na betrekkelijk korte discussie aaugeuoqien de rolgcnde ontM peu 1 onteigening voor de afsluiting van het Reitdiep 2 wijziging der wet Tan 186i lot ophefflng der slavernij in Suriname art i 3 nader voorschot aan de Amsterdamsche Kanaal maatschappij onder der toezegging van den minieter eener spoedige definitieve regeling i tractaat met Helgië tot afkoop van onvervreemdbare rente afschaffing aurtaxe op Nfderlandsohe gedistilleerd en concessie onzerzijds voor den aanleg van den spoorweg Antwerpen Glad i bach Dit laattte met il tegen 4 stemmen De f discussie over den aankoop der spoorwegen Roosendaal Moerdijk en Roosendaal Breda zijn aangevangen lu de zitting van giafWen i het ontwerp lot aankoop der spoorwegen UoosendanI Moerdijk en Roosendaiil Ureda na velerlei discussie verworpen met 45 tegen 29 st mmen Uaarna is de amortisatiewet door de regeiring verhoogd met 7 millioen ea gebracht op 8 900 000 Dit ontwerp werd daarna aangenomen met 72 tegen 2 stemmen Heden il het ontwerp betreffende het dok te Viiisingeu aan de orde Uit s Hnge schrijft men ons Van wel onderrichte zijde verneemt men dat bi den geneeskundigen dienst der landmacht zulke groote veranderingen op handen zijn dat ze met een geheel nieuwe reorganisatie zouden gelijkstaan Onder ande ren zullen de off v gezondh der 2 k die langer lan vier jaren in dien rang gediend hebben uoceesievelijk te Utrecht worden gedetacheerd om examen voor den rang van olf v gez der 1ste klasse afte leggen De duur van het examen eo de lot nu toe gevolgde wijze van examineeren zullen gewijzigd moeten worden daar er stellig een dertigtal in dietermen vollen en er zeker een jaar zou noodig zijn als men de oude wijze van examineeren zou illen blijven volgen 1 De Utrcchtschezendingsvereeniging hield Maandag 11 te Utrecht hare 1 tde jaarvergadering Blijkens de gedane medodeelingcn was het aantal bnlpveiecnigingen in 1872 noch toe noch afgenomen 809 gemeenten schonken geldelijke gaven De gezamenlyke legaten bedroegen 29B6 20 Ultimo Deo wa het nadeelig saldo tot ƒ 19673 92 geklommen De kweekeling C de Graal ging als zendeling naar Indiè de zendeling werkman van Dykea op Üalmaheira werd als zendeling geordend De zendeling Rinnooy op N Guinea zette het boek Geneai in de Papoeache taal over de zendeling van Eek op Bali is bijna gereed met eene spraakkunst in de Bolinesche taal De Algemeene Vredebond hield Dinsdag avond een vergadering waarin de heer G van der Hans procureur te Amsterdam een droom vertelde waarin hijop min of meer ironische wijze de partijen Atchin en Nederland de revue liet pasaeeren de handelingen van die landen of liever van de Regeeringen dier landen aan critiek onderwierp en ten slotte aanmaande tot eendracht en vrede onder de menschen en voorloopig tot barmhartigheid en giften aan het Boode Kruis De redevoering viel in den smaak van het publiek naar het scheen De maataclinppij voor landontginning to Apeldoorn hield Woensdag hare eerste Igomeene vergadering Do directeur de heer J 13 Snellen bracht verslag uit over het tot dusverre verrichte Hij deelde den uitslag mede van de op 26 dezer te Arasterdam gehouden verloting woamit bleek dat de eerste prijs in de provincie Groningen was gevallen In de vergadering van commissarissen eergisteren te Arnhem gehouden waren nog tot commissarissen benoemd de heeren J B Hugenholtz grondeigenaar te Apeldoorn en A N Molenaar notaris te VVaddingsveen Er ia besloten tot het drukken en verspreiden van het verslag o a door het te plaotsen in een of meer dagbladen en het toe te zenden aan eenige autoriteiten in de provincie Gelderland en aan de Geldersche maataohnppij van landbouw il isln iéiirèid kan woidan medegedeeld dat bij de werriag r4or de expeditie naar Atchinde toevoer van trijirilligers zóó groot is geweest dat klein Bronbeek te Uarderwi k en Fatten ontbloot zijn van gegogeerde Oost en WeatIudischemilitairen die daar steeds in menigte rertoefden JfHi Cl Bat ontwarp tariei door B n W te Rotierdamaan den Rand in te dienen roor het verechoSen van water uit de drinkwaterleiding behelst o a hel volgende i Voor water tot gewoon b isselijk ebraik wordt Iwrek ftid naar de groodvlakte van de versolullende verdiepingen der gebouwen met inbegrip van de open plaatsen binnen de gebouwen gelegw per r m 10 ct Wanneer op of in die open plaatsen tuinen en grasvelden een waterhuis loopt en kranen aapgebraeht zijn waarmede het water door middel van slangen omgaande buizen en dergelijke direct uit de leiding wordt genomen voor een grootte van 200 vlerk metera en daarboven wordt per 100 vierk meters berekend ƒ 6 Bovendien wordt gevorderd voor een paard S v or een tweewiels rijtuig 2 voor een vierwiels rijtiiig 4 voor een gewonen emmer water aan de openbare waterkranen gehaald wordende j eent Omtrent het water voor industrieel gebruik is het volgende bepaald Eigenaars van industricele inrichtingen en verbruikers die groote hoeveelheden water behoeven kunnen hel door meting mrt een walermeling verkrijgen Mngevid zij zich verbinden tot het beinlen van den Wij van ren dagelijksch verbruik van minstens i kub meters Zij betalen alsdan voor een dagelijksch waterverbruik van 30 tot 800 knb metera per kub meter 10 cents en door etn dogelijkscb waterverbruik ran minder dan 30 kub meter per kub meter 12 cents Voor een dagelijksch waterverbruik grooter dan 300 kub meter kan een bijzondere overeenkomst gesloten worden Voor industrieel gebruik wordt alleen water geleTerd aan ben die het tot gewoon buisselijk gebruik bezigen Het water tot uiloefening van bedrijven neiingenenz benoodigd wordt geleverd tegen een door dedirectie onder goedkeuring van B en ÏV Ie bepalen prijs boveu het verschuldigde voor gewoon buissclijk gebruik De minister ran financiën heeft ter kennis von bclaiigbebbenden gebracht dat tot het verkrijgen der betrekking van telegraflst bij den rijkstelegraaf voorshands twee wegen open staan namelijk indiensttreding als adtistent en toelating als leerlingtelegra fiat op overlegging van het getuigschrift van goed afgelegd eind examen voor de hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursua Aanatelling ala adsistent geschied bg behoefte en vergelijkend onderzoek Na twee jaren als zoodanig te zijn werkzaam geweest kunnen zij bij behoefte aan rijkstelegroafklerken eeue vaste a uistellingals klerk verkrijgen Adsistenten en klerken kunnen deelnemen aan het examen voor telegrafist dat jaarlijks in de maand September wordt gehouden Toelating alt leerling telegrafist van personen die het bovenvermeld getuigschrift van het eind examen voor de hoogere burgerscholen met Tijfjarigen cursus hebben verkregen geschiedt jaarlijks in de maand September Het aantal toetelaten leerlingen wordt telkens naar de behoefte bepaald De candidaten aoeten zioh i66t of op den 15u Augustus van ieder jaar aanmelden en in het jaar dier aanmelding den leeftijd van 18 jaar bereiken Even als in de laatste jaren t geval was cjjn aak thans weder de vnichtboomen deerlijk door de zware nachtvorsten gehavend niet alleen hier te lande maarook in Duitschland Frankrijk en Engeland zoodat appelen en peren weder schaarsch zullen zijn In geen jaren hadden de boomen zoo voortreffelijk gebloeid Ook de kersenboomgaarden leden veel In t noorden van ons land ligt de sneeuw hier en daar eenhalve voet hoog maar t is toch niet zoo erg als in t buitenland De sneltrein van Keulen naar Berlijn werd Vrijdag tusschen Hanover en Maagdenburg opgehouden door de massa sneeuw t zelfde komt voorin Engeland terwijl m sommige deelen van Vrankrijk het verkeer tengevolge van de sneeuw zoodanigis gestremd dat de boeren de marktplaatsen nietkttuncn bezoeken De wijnoogst zoowel aan den Eijn all in Frankrijk is groolendeels verloren Vele wijnbouwers vervallen daardoor tot armoede Aan t einde van April zijn wij nog midden in den winter JV V d £ Ann een brief van den hoogleeraar J W Gunning ontleent het Ilandeltlilad omtrent het apuitwater het volgende Hel spuitwater wordt niet door bewaring in ayphona met metalen stoppen lood tin of kopcrliondend maar slechts in de apparaten die ter veivaardigiiig dienen Deze bestaan nit condensatie reservoirs in welke het water met koolzuur onder hooge drukking wordt verzadigd eo nit buizen die het naar de flessoheo leiden in welke het afgetapt wordt De reservoirs zijn van koper van binnen vertind de buizen van tin Is echter dit tin loodhoudend zooals soms het geval ia of komt het water met soldeeriel comiwsiiie van tin en lood in aanraking dan kan hel loodhoudend worden Ligt de koper oppervlakte bloot of is zü te dun bedekt dan lost zmh koper op Wordt er gegalvaniseerd ijzer in den toestel aangetroffen dan wordl er zink in opgenomen Tegen deze zeer schadelijke verontretoigingen kan de fabnekaut met gemak waken maar aan meer bexwareu is het onderhevig het spuitwater steeds tinvrij te houden De aard van bet water dirt men vervaardigt dè grootte derdmkking waaronder bet koolzuur staat en vooral de tijd gedurende welken het water in het apparaat verblijft oefenen daarop invloed uit Vandaat dat bij denzelfden fabriekant vooral wanneer hij meer dan één toeetel gebruikt en zelfs uit een toestel en van dezelfde vulling metaalhoudend en metaalvrij water voorhanden zgn kan Dil ter verklaring van de tegenstrijdige uitkomsten die het scheikundig onderzoek soms seheen op te leveren fjMoet men het water ook tinvry houdeu Ik meen van ja Wel is waar geldt het metaal voor onsehaliik maar dit is slechts zoo omdat bij bet gewoue gebruik dat van tinnen toealdk u in de keuken enz wordt gemaakt geen oplosbare tinverbindingen ge vormd kunnen worden Het spuitwater kan echter het tin slechts in den vorm eener oplosbare verbinding bevatten en bet dagelijks tot Kich nemen daarvan al is het ook in eeue geringe bueveelheid moet als iels abnormaals beschouwd eo zooveel mogelijk vermeden worden Naar dien eiach behooren de Cabrikanten zich dunkt mij te schikken Ondervinden zij met hunne tegenwoordige toestellen en ijze van werken bezwaren om dit doel altijd te bereiken dan moeten zij trachten die op te heffen Maar deze eisch kan slechts door een ieder individueel gesteld worden noch gezondheidscommissie noch eenig andere autoriteit kau dien opleggen Sedert 18B7 is alle preventief toezicht op de geaardheid der voedingsmiddelen het vleesch uitgezonderd opgeheven Men Bchite liet publiek wel in slaat om iu deze materie iijne eigen belangen te kennen en te behartigen Zoo erj ens dan is dit met betrekking tot het artikel spuitwater waar Zij die dagelijks gebruik van dit artikel kunnen maken behoeven zich niet te ontzien hun medicus te raadplegen den tererancier eischen te stellen en van hou pharmaceut de controle daarop te vragen Bovendien staan de daartoe aangestelde stedelijke beambten te Amsterdam iedereen tot het verrichtten van een scheikundig onderzoek ten dienste Under het tegenwoordige r ime is dit de eenige weg aan de spuitwa sr agitatie een einde te maken Woensdag namiddag is gelijk reeds kortelijk is gemeld uit de trekvaart bij de Geesthrug bij Voorburg liet lijk opgehaald van eene Isjarige jongedochter S genaamd die te s Uoge woonachtig was en aldaar sedert een 12tal digen werd verm st Het vermoeden bestaat dat hier aan een misdaad en niet aan een ongeluk valt te denken Eene zware houwwood aan het hoofd schijnbaar door een scherp werktuig toegebracht en de uit het lid verwrongen arm by de lijkschouwing geconstateerd geven voor dit vermoeden grond Het lijk der ongelukkige is heden in de gemeente Voorburg onder wier territoir het gevonden werd ter aarde besteld De officier van justitie te s Hage jhr mr De Brauw de reobtercommissaris jhr mr De la Basseconr Gaan en diens griffier hebben zioh naar de gemeente Voorburg begeven om een onderzoek in Ie te stollen waarvan de uitkomst nog niet bekend is Gepaaseerden Zaterdag werd de stad Delft in rep en roer gebracht doordat een 70 tal studenten een sencrade met ketelmuziek brachten aan den commissaris van politie Üe minder aangename verhouding die er sedert de komst van den commissaris tusschen politie en studenten bestaat en die voor een groot deel moet geweten worden aan de wijze waarop kleine baldadighedca vergroot worden voorgesteld en aan deu overdreven ijver welken het hoofd van politie toonde bij het geringste geschil eijn oorzaak geweest van dil zonderlinge bewijs van sympathie I N O E Z oITd e N Onder de aanhangige vraagstukken behoort ook dat omtrent de plaats waar de Hooge Rand zal worden gevestigd waarby van Utrecht en van Amsterdam In de onderstelling dat een daarvan als zoodanig zal worden aangewezen doet ich de vraag voor welke der beide plaatsen daarvoor het meest geschikt wezen daarop het groeier reolii hebben zou Voor Utrecht pleit of word aangewezen de ligging in hel midden des Bijka en daardoor gereeder communicatie Wij beachouwen dit evenwel als meer behoorende tot de traditie en meer schijn dan wezen hebbende weleer mocht afstand en daardoor veroorzaakte vermeerdering van reiskoiten verzuim van tijd en ongerief dit tot eene geldige reden hebben gemaakt bij de versnelde en goedkooper middelen van communicatie kan men dien grond wel als genoegzaam vervallen Oeschouwen en vooral bij zaken ais die voor den Hoogen Baad dienen lutte beteekenend Voor Amsterdam pleiten naar onze bescheiden meening meerdere en zwaarwicbtiger gronden Het is eenmaal de hoofdstad en draagt als groote stad onderscheidene verhoogde rykslasten terwijl licht en lucht daar zeker niet meer waarde hebben dan elders Daarentegen zijn er weinige rijisinatellingen gevestigd waarvan Amsterdam voordeeien trekt De riikawet het grootboek mogen hier in aanmerking koimn doch niemand zal de stad in dit opzicht bevoorrecht achten Dat zij de zetel werd van de opleiding der Militaire Geneeskundigen is in verhouding tot de daarvoor te brengen offers misschien meer als onereus dan a s laoreus te beschouwen Daarentegen beeft Utrecht de Academie het Hoog Militair Gerechtshof de Munt het Provinciaal Gouvernement s Uijks Hospitaal een betrekkelijk talrijk garnizoen en welligl meer wat ons op t oogenblik niet voor den geest komt Ziet men op het tal van zaken die voor den Hoogen R iad in behandeling komen dan zou allicht blijken dat Amsterdam in dezen meer gegronde aanspraken heeft Of er schikkingen te treffen vergunningen toe te staan waren woarby op het zelden gebruikte Koninklijk Paleis lokalen waren in te ruimen laten wij over aan de beslissing van anderen Men beschouwe dit slechts als een wenk om iets mogelijks aan te duiden Partijdigheid bestuurde onze pen niet Hoogachtend ben ik Een inwonee vas Uibecut Burgerlijke Stand GEB0BEJ4 29 April Aatoaetta Agatlia Maria ooders A H vtc Dillea en L P vsn Dtm l Mei Nicolaas oodcn i ie Hoop en M Koemau OvuLiDEN 30 Apnl 1 UDterborst 1 j 10 m 2 Mei Q Woerlee 38 j 30 JAHIGE ECHTTEREEHiGING VAN CEISTIAAN LOUIS ROND EN GRIETJE DOESBURG Oouda 3 Mei 1873 Namens hunne Kinderen en Behuwdklnderen ADVERTENTIËN 25 JARIGE ECHTYEHEENIGINC i VAN K VAN VLIET EN LUGTHART 1873 ankbare Zoon I aWs VilL u i aS JARIGE ECHTVEREEHIGING VAN J RIETVELD EN C VAN DER PIJL Gouda 3 Mei 1873 Hunne dankbare Kinderen