Goudsche Courant, woensdag 7 mei 1873

Woensdag 7 Mei MYERS GROOT AMERIK CIRCUS zal DIXSDAG Q MEI a s met het geheele Gezelschap bestaande uit 160 Personen met 120 Paarden 20 Ponies ögedrcss Olifanten 6 gcdress Leeuwen en 40 prachtige Rijtuigen hier ter slede aankomen en tenzelfden dag e een VOORSTELLING GEVEN de groote Optocht zal plaats hebben ten 4 ure nainiddagö aanvang der Voorstelling ten 7 ure Bureau geopend ten 6 ure 1 Raujj f 2 S0 2 Kanjf f I ÖO 3 Rang 7ö Ct Standplaats Groote Markt N 1357 1873 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverleutielilad voor Gouda en Omstreken J BOONDERS geliefde Echtgenoote van L E VAN DEN BERGH Tilhurg 3 Mei 1873 Tot onze diepe droefheid overleed heden plotseling onze waarde Moeder en Behuwdmoedcr Mej M van AMERSFOORT W J M Borst in deu ouderdom van 61 jaar C J VAN DER KLEUN J M VAN BEE KLEUN Gouda 26 April 1873 Borst Heden overleed na een langdurig lijden mijn geliefde Echtgenoot WILHELMINA NEELEMAN in den oiiderdom van 58 jaren Gouda H VAN WILLIGEN 2 Mei 1873 es Kinderen COMMISSARISSEN voor de bereiding en nitdeeling van SOEP te Gouda hebben do eer aan de Deelnemers kennis te geven dat de REKENING van OJSTVANGST en UITGAAF gedurende den winter 1872 73 14 dagen ter visie ligt ten huize van den Secretaris des miildiigs van 12 1 uur Zij waren deze winter iu de gelegenheid 31138 portiën Soep af te geven C J C Prince W J Fortuun Deoogleevbb Secretaris Voorzitter Gouda 3 Mei 1873 Hulpbank te Gouda De rekening en verantwoording over het beheer van bovengenoemde inrichting over 1872 goedgekeurd door het Departement t Gouda der Maatscliappij tot NUT van t ALGEMEEN ligt van af Maandag 5 Mei e k gedurende 14 dagen behalve des Zondags van des voormiddags nec en tot des namiddags vier ure ten kantore van den Commissaris Penningmeester ter inzage voor de aandeelhouders Wanneer overeenkomstig art 11 van het Re f lement geene bezwaren tegen die rekening weren ingebragt zal van af Zaturdag 24 Mei e k eiken Zaturd van Italf zeven tot half acht ure Toor de uitbetaling der rente ad 37j jof 0 87Yj tegen inwissehng van coupon n 2 worden gevaceerd in het lokaal der lïulpbank aan de Oosthaven Aan de aandeelhouders wordt tevens medegedeeld dat de Heeren Gbbr BIEZENAAR alhier zich goedgunstiglijk bereid verklaard hebben de coupons ook ten hunnen kantore te doen uitbetalen De Commissaris Penningmeester ROUAARDS Openbare Verkooping VAN h O TJ T W A K E niT Op MAANDAG den 12 MEI 1873 des morgens ten 9 ure zal aan den Nieuwen Toegangsweg naar het Stationsgebouw te Gouda ten overstaan van den deurwaarder B H van de WERVE te Gouda worden verkocht eene groote partij nieuwe en gebruikte HOUTWAREN KOZIJNEN RAMEN en BRANDHOUT enz Openbare Verkooping om Contant Geld vaneene zeer groote partij MANUFACTUREN HEEREN en DAMES ARTIKELEN als fijne Lakens en Stoffen Flanellen Tafelkleeden Omslagdoeken Damasten voor Gordijnen Linnen Tafelgoed Kleedjes Parapluies Regenjassen enz enz Alles ten overstaan van Notaris Mr KIST op MAANDAG 5 Mei 1873 des namiddags ten twee ure en volgende dagen in Tivoli te Gouda en tenzellden dage van 10 2 uur te zien en AFDEELING Damcs Zangverceniging op MAANDAG 5 MEI 1873 des Avond ten 7 8 ure precies in do Sociëteit ONS GENOEGEN MERBROUWERIJ DE mN h SLEUTELS te AMSTëBDAM De ondergeteekenden verzoeken hunne Begunstigers te Gouda en Omstreken de bestellingen van BIEREN voor hunne Brouwern voortaan te willen opdragen aan den Heer A NORTIEU te Gouda P S RENDORP Amsterdam 1 Mei 1873 Naar aanleiding van bovenstaande advertentie beveel ik mij beleefdelijk aan tot de levering der alom zoo zeer vermaarde van voornoemde Brouwerij welke zoo wel op fust als flesschen bij mij volgens prjjscourant te verkrijgen zjjn A NORTIER iJSEASTEN mmm dagelijks te bezichtigen Gebb KAMPHUIZEN Er bestaat gelegenheid tot KOST en INWONING voor een fatsoenlijk Jongmensch in een stil Huisgezin Adres met franco brieven onder letter B aan het Advertentie Bureau van A BRINKMAN te Gouda Mejufvrouw HARDEMAN op de Turfmarkt te Gouda vraagt tegen Augustus eene en eene Mevrouw FORTUUN DROOGLEIjVER Haven vraagt terstond EENE EEUKENHEID of NOODHULP Di DIRECTIE Mevrouw KIST te Oawhi verlangt om zonspoedig mogelijk of met Augustus in dienst tetreden eene fatsoenlijke j tweede Meid Loou naar bekwaamheid Annatto of Kaaslileurscl in kruikjes van 0 40 ƒ 0 80 en 1 50 in alle kleuren tot het verwen van zijden wollen en katoenen stoffen 10 cti per pakje Heeren Winkeliers genieten een ruim rabat Verder te bekomen GEMAAKTE VERWEN LAKKEN en VERNLSSEN DROOOERIJEN EAU DE COLOGNE SPONZEN enz in het groot en klein bij J C ZELDENRIJK Droogist Markt wijk A n 139 Gouda Depot van ÏIÏEË UIT HBT MaOAZI K VAN M Ravenswaay Zonen GOaiNCHBM Deze THEEËN worden 8 eleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Prjjs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEDAART LZ Botermarkt te Gouda De van ouds gerenommeerde THEEËN uit den Koninkljjken Nederlandschen Wurtombergschcn THÈEHANDEL van P W Trousselot Hofleverancier van de Hoven van Nederland en Wurtemlierg te Hotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bjj J J v o SANDEN Botermarkt Gouda Dr ik vau X ünokraaa AFKONDIGING De 6UBGEMEESTER en WETHOUDERS ran Goud doen te weten d t bij Koninklijk beiluit van den 21 April 1873 n 2 is goedgekeurd dat ten behoeve der gemeente Gouda worde geheren eene Plaatselijke Direole Belasting tot hel bedrag in het KaadslKsluit ran den 2l8ten Februarij Uden Maart 1873 oitgedrukt in te lorderen orerenkomslig de Verordening ran dezelfde dajteekening zijnde de inbond an beide stukken nis volgt Pe RAAD der Gemeeute Gouda Gezien Art 232 lier Wet ran den 29 ten Junij 1861 5toatsblad N 85 BüSLUIT Art 1 In 1873 en rerrolgens wordt jnirlijksin deze gemeente geheven eene Plaatselijke Directe Belasting op de Inkomsten tot een bedrag ran hoogstens ƒ 30000 Dit bedrag mag met 5 ten honderd orerscbreden worden door den aanslag ran hau die in den loop ran het diensijiar belastingschaldig geworden op inppletoire kohieren gebragt zijn Art 2 Het bedrag der belasting wordt percentsgewijze berekend ran het vermoedelijk znirer inkomen in evenredigheid tot de torn op de door Gedeputeerde Staten der Provincie Zaidholland goedgekeurde begrooting rnn inkomsten als opbrengst ran de e belasting uitgetrokken rerhoogd met hoogtten rijf ten honderd voor oninbare posten met inachtneming dnt dit gezamenlijk bedrag niet mag orerschrijiien het door den Koning toegestane maximun Art 3 Aan deze belasting zijn onderworpen de in deze gemeente hun hoof lverblijf houdemle of minstens drie maiinden ran het diens aar waarover de belasting gerorderd wordt rerblijrende personen wier zuiver jaarlijks inkomen ƒ 400 of meer bedraagt alles orereenkomstig art 245 der Wet ran 29 Junij 1851 Staatsblad u 85 zoo als dat gewyzigd is bij art 6 der Wet ren 7 Julij 1805 Staatsblad n 79 Art 4 Als grondilagen der heffing worden aangenomen de inkomsten welke door de bela tingschuldigen orer het jaar waarin de belasting ironlt geheren rermoedplijk zullen worden genoten waaronder worden rerstarfn alle rruchten rati goederen bezoldigingen winsten ran handel nijverheid beroep bedrijf arbeid en onderneming of auilere daarmede gelijkstaande roordcelen ran welken aard ze zijn zoo als a alle week dag en huurloonen hetzg in geld of op andere wyze genoten i de pensioenen wachtgelden lyf en andere renten ttitkeeriogen uit weduwen fondsen lerensrerzekeniigen UI dergelijke e de renten en uitdeeliiigen ran aandeelen in rennootschappen reederijen of andere maatschappijen i de renten ran inlandsche en rreemde fondsen en effecten en die ran uitgezette kapitalen e alle uitkeeringen hetzij ran ouders betzy van anderen lelb onder den naam ran gift genoten de huur en alle rerdere voordeeleu van verhuurde of rerpoohte goederen g de winsten baten en roordeelen van onroerende goederen anders dan tut uitoefening van een beroep bedrijf of nering in eigen gebruik k de huur welke ran in eigen gebruik zijnde woonhuizen tuinen buitenplaatsen en andere dergelijke raste goederen zonden kunnen worden genoten indien zy rerhnurd waren De bezoldigingen en roordeelen aan ambten bedieningen en oommissicn van welken aard ook verbonden de zuirere winsten roorlrloeijende uit beroepen bedrijren neringen of arbeid geene uitgezonderd Bij de rekening ran het inkomen naar de in dit artikel gestelde regelen worden de voordeeien die niet in geld worden genoten als vrije woning en dergelijke op de geldelijke naarde doervau begroot Art 5 Van de onder letter a tot en met i genoemde inkomsten worden afgetrokken d uitgaven welke tot rerkrijgiug dier inkomsten noodzakelijk zijn waartoe worden gerekend te behooren a de grond en polderlasteu der onroerende goederen benevens de op die goederen gevestigde renten en uitkeeringen h de kosten van onderhond ran de in gebruik zijnde woonhuizen tuinen buitenplaatsen alsmede die ran rerhuurde of rerpachte goederen roor zooverre die ten laste der rerhnorders zijn c de interessen ran opgenomen kapitalen alsmede de verpligte uitkeeringen aan personen die ran het gezin van den belastingschuldige geen deel uitmaken Kosten ran oproeding en onderwijs onder den hierbij bedoelden aftrek niet begrepen Art 6 De belastingschuldigea warden naar mate rail hun zuiver inkomen door Buigemeester en Wethouders aangeslagen VcO hen wier inkomen tusscbni de 4Ü0 èn 500 bedraagt wordt 2U0 afgetrokken Art 7 Zij die in den loop ran het dienstjaar hetwelk a iU Bngt den In Jauuu j en eindigt den 3 In December belastingschuldig orden of ophouden dit te zijn worden naar tydagMlg aangeslagen of untheren overeeukouistig art 24i der wet van 29 Junij 1851 Staatsblad D 85 zoodanig als dit is gewijzigd bij art 6 der wet ran 7 July I860 Staatsblad ttO 79 Die oiitlielflug wordt rerleeud op rerzoektcbrift daartoe door den belanghebbende in te dienen binnen eene maand na ingang ran bet tijdrak Wdaruvur de ontheffing wordt rerlangd Aft 8 Ingeral ran overlijden roii den bebisting schuldige is de belasting slechts rerscliuldigd tot en met de maand waarin het orerl jileu beeft plaats gehad en orer den t jd gedurende welke het huishouden na zijnen dood wordt aangehouden Onder aanhouden im het hulahoaden wordt rerstaau het rcrblijren ran zij ue betrekking of bedienden in het perceel waar hij he it Kewaoad Ucdee teu ran maanden worden roor geheele gchonden Art 9 De invordering geschiedt orereenkomstig de Vordering op de invordering vau heden Gedaan te Gouda ter Openbare Itaadsvergadering van den 21sten Kebruarij 14den Maart 1873 De Secretaris De Burgemeester DaOOGI EKVKBFollTDHN VAN BkRGK N IJzENDOORN VERORDENINa regelende de invordering der plaatseljjke directe belasting op het inkomen in de gemeente Gouda Art I Janrl k8 in do maand Jiinu irij worden de belastingschuldigen op een Kohier gebragt waarbij de aanslag naar het vermoedelijk inkomen berekend op de wijze bij Art 6 der Verordeqtag tot heffing a ingegeren wordt geregeld Op dezelfde wijze worden aangeslagen ran hen die in den loop van het dienstjaar belastingschuldig worden op snppletoire kohieren gebragt die in den loop ran de maanden Jung en October worden op gemaakt Met het Kohier wordt gehandeld zoo ais b j artt 264 265 en 286 der Wet ran 29 Junij l851 SlaoUblad u 85 is roorgescbreren Art 2 Na goedkeuring ran het Kohier door Gedeputeerde Staten wordt het door Burgemeester en Wethouders ter invordering aan den öomcenteOntvanger rerzonden Hiervan geschiedt openbore kennisgeving Art 3 De Gemeente Ontvanger zendt zoo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen eene maand imdat het Kobier bij hem ontvangen is aan lederen bel is tingschuldige een laiislngbiljet in den rorm als dit door Burgemeester en Wethouders wordt vastgesteld Art 4 De aanslagen op het Voljiuiis Kohier zgn invorderbaar in negen gelijke termijnen die verrallcii op den eersten werkdag Ier maanden April Mei Juuij Jul j Augustus Srptembor October November en December Indien de aanslag op een nnnvulüiigskohier voorkomi worden de lermijiien van bet iling gesteld even nis die van het vulj iursUliier met d cu veistande dut op den eeistin vcrv lila j nn de uitreiking van het niialaglnljet de reeds veisclieneu termgnen in eens zullen moeten unii iznnei d ivoulm De belusteiiingscbuldige kan zgn B iialng iu eens of in minder dan iiegeu ternigiieu bg vooruitbetaling voldoen De betaling geschiedt ten kantore ran den GemeenteOntvanger rt 5 De belasting is dadelijk en in eens inrorderbaar a Wanneer de belastingschuldige de gemeente met der woon wil rerlateo met wegvoering zijner gieabelen II Zoo hij in staat ran ailUssement of ran ken nelgk onrermogen is rerklaard gelijk mede iu geral ran inbeslagneming ran roerende of onroerende goederen ran wege de gemeente of ran rerkoop derzelre tengevolge ran eene inbestagiiemiiig namens derden Art i De vcrpligliug tot betaling wordt niet gpsdiorst door de indiening van bezwaarschriften tegen den aansLig noch door verkrijging ran surséance ran b taling Art 7 Geen restitutie of afschrijring van belasting heeft plaats zoo de aanvrage daartoe niet bij Burgemeester en Wethouders is ingediend binnen de termijnen rermeldt bij arit 8 en 9 der Verordening regelende het bedrag dezer belasting Art 8 Do bepalingen der artikelen 258 lot en met 262 der Wet van 29 Jnnij 1851 Staatsblad 11 85 en van art 11 der Wet van 7 Julij 1805 Staatsblad u 79 zgn op de invordering dezer belasting toepasselijk OVEUGANGSBEPALING Bij de invoering dezer beiastinij zal de opmaking van het primitief kohier graclueden in de maand rolgeiidc op die ran het Kuninklgk besluit waarbij de heiEng dczjir belasting ib goedgekeurd en de betalingstermijnen geregeld worden op de wijze bij liet 2e Uil van art 4 bepaald Gedaan te Gouda ter Openbare Eaads ergadering Tan den Zlsten Februarij 14den Maart 1373 De Secretaris De Burgemeester Dboogleeveu Fortdijn vanBkbgbn IJzindoorn En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 5 Mei 1873 De Secretaris De Burgemeester Drooolkkver Fortüijn van Bergen IJzendoorn UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOODA 1872 De bevolking bedroeg op 31 December 1872 7860 mannen 8729 vrouwen 16589 van beide geslachten Hieronder zijn begrepen 137 mannen behoorende tot de landmacht De indeeling der bevolking naar de onderscheidene godsdienstige gezindheden is als volgt Mau Vr TotaalNederdnitsch Hervormden 4738 5125 9863 Fransch of Waalsch Herv 13 15 28 Evangeüsch Lutherschen 192 217 409 Hersteld Ev Lutherschen 21 3 Doopsgez of Mennonieten 12 7 19 Remonstranten 174 211 385 Christelijk Gereformeerden 161 101 322 Roomsch Katholieken 2323 2725 5Ü4S Oud Roomschen of van de Bisschoppelijke Klerezy 44 06 110 Nederdnitsch Israëlieten 189 191 380 Tot geen der genoemde gezindheden behooren 12 10 22 Totaal 77860 8729 165 89 Het getal geborenen bedroeg Man Vr Beide gesl Levend 364 354 718 Levenloos aangegeven 26 24 50 Te amen 390 378 768 9 minder dan iu het vorige jaar 1 jongen en 8 meisjes Onder de geborenen waren 31 onechte kindereu IG jongens en 15 meisjes