Goudsche Courant, woensdag 7 mei 1873

ïr kebben 6 twe ng geboorten plaata gehad Van de 50 levenloos aangegeveu kinderen was 1 onecht De sterfte in de Gemeente zonder levenloos aangegevenen was Man Vr Beide gesl 298 287 585 In t vü rigajaar badroegzij 407 384 791 Van de oVerledenenWafeaer 392 ongehuwd 124 gehuwd 30 weduwnaars en 39 weduwen Van deze stierven Man 1 4 27 19 3 1 O O 5 37 18 22 26 10 97 40 9 8 1 O 3 6 41 20 17 28 17 221 67 28 11 2 O 9 11 78 38 39 54 27 vrouw Vr Beide gesl benedw het jaar van 1 tot Ö jaren 2 3 3 4 4 5 5 6 6 12 12 20 20 5 50 60 60 70 70 80 boven de 80 De oudste der overledenen was van 92 jaren Er werden 164 huweljjken voltrokken een gelijk getal ala in het vorige ja ar Tot voltrekking van 62 huwelijken werden bewijzen van onvermogen afgegeven Bij onderscheidene huwelijken werden 6 kinderen gewettigd Er werden geene echtscheidingen ingeschreven De volgende staat geeft een overwicht van den maandelijkschen loop der geboorten huwelijken en sterfgevallen Manaen Geboorten Huwelijken SterfgevalleD Januari 59 12 77 Februari 58 15 57 Maart 70 6 56 April 69 7 44 Mei 58 29 53 Juni 42 6 36 Juli 53 25 43 Augustus 51 13 43 September 63 13 40 October 52 13 39 November 59 15 36 December 84 10 61 Er zyn zes mannen en vijf vrouwen naar Overzeesche gewesten vertrokken De registers van den burg9rli k m stand en der bevolking worden behoorlijk bijgehouden Er waren vijf ambtenaren van den burgerlijhen stand namelijk de drie leden van het collegie van dagelijksch bestuur en de raadsleden de heeren Mr J H van Gennep en W Post Drost Na het overlijden van den heer van Gennep werd de heer G Prince als zoodanig benoemd De kiezerslijsten wijzen de navolgende getallen van kiezers aan Voor de leden van de Tweede Kamer derStatenGeneraal 431 Voor leden van de Provinciale Staten 426 den Gemeenteraad 766 Voor een lid van den Gemeenteraad ter voorziening in de vacature door het overlijden van den heer mr J H van Gennep is gekozen de heer C Hoogenboom bij herstemming met 303 stommen Voor twee Leden van den Gemeenteraad ter voldoening aan de bepaling van art 4 in verband met het laatste lid van art 3 der gemeentewet zijn gekozen de heeren G Straver en D C Samsom bij herstemming met 310 en 251 stemmen Het personeel van den Raad bestond op den 31 December 1872 uit de volgende leden De Heeren Jaar van aftr T P Viruly 1873 G Prince Dr G P Büchner Dr A Luijten W Post Drost G Straver Mr A A van Bergen Uzendoom 1875 D W Westerbaan Mr P P P Kist J A Uenij rl875 C Hoogenboom ji 1877 X D C SamsomW J Fortuijn DroogleeverMr H J Kranenburg W B van Straaten f wj 0 Messemaker i Terwijl de plaats door het overlijden van den heer J Reuttiuger opengevallen nog onvervuld bleef De Uaad verloor in den loop van het jaar twee geachte leden de heeren Mr J H van Gennep en J lieuttinger Beiden werden nog in de kracht huns levens aan eenen nuttigen werkkring ontrukt Het collegie vau dagelijksch bestuur onderging geone verandering De heer J A Ilemy die volgens den rooster als Wethouder moest aftreden werd als zoodanig herkozen zoodat het foUcgie op den 31 December bestond uit de heeren Mr A A van Bergen Uzendoom Burgemeester J A U omy r M 1 T P Virulij 1 Wethouders De vaste Comraissiën naar aanleiding van art 5t en lOÖderwetvan 29 Junij 1851 Staatsblad 11 85 benoemd zijn in de raadsvergadering van 24 September 1872 vernieuwd en samon esteld als volgt Commissie belast met hot ontwerpen van en het herzien der plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd Voorzitter de Burgemeester Leden de Heeren W J Fortuijn Droogleever J lieuttinger Mr P P P Kist Mr II J Kranenburg Commissie om Burgemeester en Wethouders bij te staan in het toezien op het beheer en onderhoud van en de zorg voor alle werken en eigendommen der Gemeente De Heeren G Prince en D W Westerbaan De Gemeente Secretaris de heer J Droogleever Fortuijn mocht den 2 April den dag herdenkeu waarop hij vóór 25 jaren die betrekking aanvaardde De llnad blijk willende geven van waardering zijner ijverige en hoogst verdienstelijke ambtsvervulling bood hem in eene openbare vergadering namens de Gemeente een geschenk aan en zeide hom bij monde van den Voorzitter dank voor de uitstekende diensten aan Gouda bewezen waardoor hij zich op de algemeene achting en op de erkentelijkheid zijner stadgenooten de regtmatigste aanspraak had verworven Moge de waardige man nog lang voor onze Gemeente en voor zijne betrekkingen blyven In het personeel der gemeente ambtenaren en bedienden hadden eenige veranderingen plaats De heer P J la Lau werd tot adjunct commies ter Secretarie benoemd Op hun verzoek werd eervol ontslag verleend aan J J Zuidveld als torenwachter die vervangen werd door P M Happel aan P van Schalk als brugwachter in wiens plaats werd benoemd S Lindhorst en aan A J Meursals concierge van het Raadhuis tot wiens opvolger werd benoemd de bode H C Bdauw Tot commissaris van het stoombootenveer werd benoemd N C Wiezer ter vervanging van J M van Aalst overleden In plaats van den heer J Reuttinger die kwam te overlijden werden benoemd tot stads vroedmeester de heer dr F H G van Iterson en tot heelmeester der beide gasthuizen de heer M Spruijt In plaats van G Jue en P de Bruin werden tot lijkendragers benoemd J C van der Bruggen en B Lens en tot noodhulp A P van der Want Wordt YcrvolgA BUITENLAND UnltcnlaDilscli Ovcrzlcbt De heeren der rechterzijde van de nationale vergadering doen hun best om den president der Fransehe republiek te overtuigen van de noodzakelijkheid om na de verkiezing van Barodet steun te zoeken bij hunne partij liun dagbladen gaan voort den toestand als onrustbarend af te schilderen en het gelukt hun zoo goed dat een daling der prijzen op de beurs er het gevolg van geweest is Zij bestormen Thiers met hun raadgevingen doch deze laat zich weinig uit over zijn toekomstige houding en is blijkbaar voornemens de bijeejikomst der kamer af t wjehtsn De algemeene opinie blijft er bij dat eea meer republSeinsclie staatkunde het logisch en wensehelijk gevolg der hiatstc verkiezingen moest zijn Allerlei gwugl cn zijn in omloqp vooral over wijziging van het mit naterie en mutatie onder de prefecten Vooralsnog hebben die geenerici grond Zelfs Ie permanente commissie zwygt in afwachting van de groote aanval op de regeering zoodra de kamer compleet is ISij den Dui 8chcn llijksdag is ingediend de memorie beirelfcmie de uitbreiding der aeemacht en de dmiruit voortvloeiende finnncicelo aanvragen j daaruit blijkt d t het nieune plan voor de vloot wordt geraamd op 72 818 600 thir welke tom zal worden verdeeld over 73 tot 82 drie gezichtspunten worden op den voorgrond gesteld de bescherming en vertegenwoordiging van den groothandel in alle zeeën verdediging van de vaderlandsche koat en ontwikkeling van het oflensief vermoigen Vrijdag is in den Byksdag de behandeling van het wetsontwerp betrefi ende liet invalidenfonds voortgezet Zaterdag is hut met eenige wijzigingen in tweede lezing aangenomen Oe hervorming vaii het Pruisische Hecrenhuis zal nog in deze zitting van dit hais ter sprake worden gebracht door graaf Munster die zal voorstellen de regeering uit te noodigen in de eerstvolgende zitting een wetsontwerp betreffende die hervorming in te dienen De heer Munster il een groot deel van het Heerenhuis verkrijgen uit de provinciale afgevairdlgden zijn plan kan dus eerst verwczenlykt worden wanneer het provinciaal bestuur hervormd is op dezelfde wij e als de districtsbesturcn Vrijdagavond is de conferentie der Pruisische bisschoppen te l ulda gesloten De geestelijke heeren zijn onmiddellijk vertrokken Men verwacht een her derlijk schrijven en een memorie over de laatste kerkelijke wetten De minister crisis te lïome schijnt de politieke wereld aldaar verrast te hebben Daar de stemming der kamer geen politiek beginsel betreft maar uitsluitend eene quxstie van administratie schijnen de leiders der politieke partijen bezviaar te maken om de erfenis van het ministerie te aaiirnnrden vooral met het oog op de qmtstic der kloosters te Rome welke na lang en moeilijk overleg eindelijk voor do behandeling in de kamer rijp is en in den aanvang dezer maand aan de orde zou komen Aan een mi nisterieKntazzi schijnt niet onmiddellijk gedacht te zgn althans op aanraden der ministers heeft volgens de olScieuse Opinione de koning den heer Pisanelli bij zich ontboden De vorming van een nieuw Ministerie stuit op zooveel mocielijkhcdcn dat men algemeen verzekert dat het Ministerie Lanza Sell weder zal aanblijven en hit wetsontwerp betreffende het arsenaal te Taranto zal worden ingetrokken Volgens de Opinione zou d t plan reeds zoover gevorderd zijn dat de Minislcrs in overleg zijn getreden met de meerderheid der kamer over de klooslerwct ten einde straks geen nieuwe crisis te krijgen De Regcertng heeft nu in haar voordeel dat haar onmisbaarheid gebleken ia de ge chiedciiia crisis is een nieuw bewijs hoe meinig leveiisknicht in Italiii op politiek gebied bestaat In het Spannsche ministerie beeft een kleine wijziging plaats gehad Bij decreet wordt de heer Acosta als minister van oorlog door generaal Non iilas den opperbevelhebber van het Noonlerleger vervangen Het interim wordt door den heer Pierar d waargenomen Voor het overige valt weinig nieuws uil Spanje mede te deelen De calecilla Sotivo heeft tusschen Malgr t en Tordera Donderdag weder den posttrein aangehouden en geplunderd het verbod nerhaald om dagbladen te vervoeren en gedreigd de eigendommen der maatschappij in brand te steken wanneer z j hare treinen verder don tot Arenys de Mar laat loopen Uit Bayonne wordt zonder eenige nadere bijzonderheden gemeld dat men van een ernstig gevecht tusschen de troepen van Velasco en de bende van Lisarraga spreekt Ziehier wat de beide correspondent van de Tempt meedeelt De onrust schrijft hij die door de gebeurtenissen van 23 April de staatsgreepgesohiedenis is veroorzaokt is niet alleen bhjvend maor neemt zélfs toe eiken dag hoort men van een aantal families die hetzij naar Frankrijk hetzij naar Portugal de wijk nemen omdat zij zich in haar vaderland niet veilig meer achten Byna al de Staatsmannen die een meer of minder beteekenende rol hebben gespeeld in de monarchale partijen hebben als maatregel van onvoorzichtigheid hun woning moeten verlaten en een schuilplaats zoeken tegen uadetends stormen In de Deensche Kamer is Vrijdag 11 een parlementaire strijd gevoerd die niet minder dan elf uren heeft geduurd de linkerzijde wilde als laatste midde om het Ministerie te verwijderen de begrooting doen afstemmen de Regccring befoogde daarentegen de noodzakelijkheid von een sterk zelfstandig bestuur snacbts om 2 uur einiigde de discussie met de aanueoiing der hegrooting met Cl tegen 39 temmen een gedeelte der linkerzijde ia dus in t eind voor bet uiterste middel teruggedeinsd BDTNËNLAND Gouda 6 Mei De Commissaris des Konings in de Provincie Zeeland beeft o a tot lid van de Commissie in de eindexamens der h Burgerscholeu in die provincie benoemd den heer K Mars alhier Op den IBden dezer wordt de heer N van Rijnberk offleier van gezondheid 3 kl van het Depot alhier overgeplaatst naar het 3e balaillon 7e Reg Inf te Amsterdam en in diens plaats alhier overgeplaatst de oflipier v geiondh Heringa Zaterdog is o a te s Hoge met goed gevolg geëxamineerd ter verkrijging eener octe voor Hoogduitsch mcj F A Peeters alhier In de 11 V ijdog gehouden vergadering van de Vpreeniging tot verspreiding vui kennis aangaande s landsverdediging zijii tut besluursluden herkozen de hh D N de Fremerij president I Luliiis van ioor viceprrs i 1 H Zimmmnaiin secretaris ter ijl in de pl ials van Mr J Fuituijii Droogleever die voor de benoemuig bedankt heeft iierd gekozen de heer G C Forluyn Droogleever Het programma van Apollo s concert gisterenavond ten gehoore gebracht beloofde een gcnotvolle avond voor de muziekliefhebbers en heeft ook in vele opzichten an die verwachting beantwoord De beide riool solo s van den heer Wensink toonden op nieuw tot welk een hoogte hij bet op dit instrument gebracht heeft terwijl zijn onverwacht optreden als solist in Vrede ook het bewijs leverde dat wü hem als een uitstekend zanger mogen begroeten Het aria uit de Irssonda van Spohr voor solotenor werd op zulk eene wyze gezongen dat het de algemeene toejuiching mocht verwerven Van de beide nummers van Richard Hol beviel ons het best de cantate Vrede In dit stuk vonden wij meer dan in het andere de echt nationalen geest die deren vertegenwoordiger der Nedcrtandscbe kunst ten toon kan spreiden Ten slotte moeten wij een woord van lof wijdon aan het eerste nummer op het programma voorkomende Wij hopen dat de componist 7al voortgaan op den ingeslagen weg en ons menigmaal nog in it gelegenheid zal stellen met door hem gewrochte compositie s kennis te maken Men schrijft ons uit Langeruigeweide Woensdag werd de dezer dagen herbenoemde burgemeester de heer ü A Muller feestelijk ingehaald Op de grenzen der gemeente hadden eenige aldaar wonende iiigc ctcnen iTne eerepoort opgericht alwaar ZE A door do versierde schooljeugd een ivelkomstgruet werd toegezongen waarna zij in de versierde school teruggekeerd gul werd onthoahl In de roadkamer die insgelijks versierd was werden ZK A twee prachtige cadeaux aangeboden aangekocht door bijdragen van bijna al de ingezetenen Van bijno al de huizen wapperde dp Vaderlandsche driekleur en aan den feestdisch werden de leden van het gemeente polder en armbestuur benevens eenige andere genoodigden deor den Burgemeester gul onthaald terwijl ook de mingegoeden der gemeente door Z Ë A niet vergeten werden Met een getroffen gemoed verbond de Burgemeester zioh op nieuw aan de gemeente en menig hartelijke weneoh werd wederkeerig voor hem en zijne gade ontboezemd Door den gemeenteraad van Berg Ambacht is inzijne laatst gehouden vergadering besloten een subsidie van 5000 te verleenen aan den ontworpenspoorweg Rotterdam Arnhem Munster onder voorwaarden dat er binnen de gemeente n station zalgebouwd worden op een afstand van 700 800 meters gerekend von den toren en dat genoemde somzal uitbetaald worden zoodra de eerste trein zalpasseeren j l Bij den landbouwer J Kastclcijn te Berg Ambacht zijn twee koeien afgemaakt die de longziekte hoddeu Andere gevallen van deze piekte hebben zich tot nu toe in genoemde gemeente niet voorgedaan Staten Oeneraal Twüede Kameu Zittingen van 3 en 6 Mei In de zitting van Zaterdag is het wets ontwcrp betreffende den aanleg van het drooge dok te Vlissingcn aangcnomenmet 37 tegen 31 stemmen Daarna was aan de orde het ontwerp tot aanleg van spoorwegen voor rekening van den staat eu wel In de zitting von gisteren bij de discussie over den aanleg van den spoorweg Arnhem Nijmegen voor staatsrekening heeft de minister verkl iard dat ook omtrent andere lijnen welke bij geen mogelijkheid door de particuliere industrie kunnen aangelegd worden de regeering voor slaots aanleg geneigd zou zijn De minister had het oog op eenige speciaal besproken lijnen zooals de Noordhollaudsche de zuidwestelijke in Friesland Almelo Zn olie en de verbinding van Gorinchem met den etaata spoorweg Het wetsontwerp wa irtoe ook de lijn Zevenbergen Zwolnwe behoort is aangenomen met 66 tegen 3 stemmen Heden hervatting der beraadslagingen over het ontwerp rechterlijke organisatie De eerste kamer der staten generaal is bijeenf eroepen tot hervatting van hare werkzaamheden tegt n Dinsdag 13 M 1 des avonds ten 8 ure iisterenmorgen werd te Leiden op plechtige wij e door den kolonel von Wrongel auf Lindei berg benei lud tot lid van bei hoog militair gorechtshuf liet bevel over het 4de regiiotiit iiifüiitcrie overgcdrai eii aan den kolonel LiMler N aar men verzekert is de instructie in zake de Jong c s bgiia afgeloopen Men wil weten dat de verdachten alle S9huld Ban den dubbelen moord blijven ontkennen niettegenstaande de mce t stellige verklaringen van getuigen die hen op den noodlot tigen avond in of uit de bekends woning hebben zien gaan of hen lo den omtrek hebben ontmoet Die untkentenis van alie omstandigheden gaat zelfs zoover dot de pertinente verklaring v in een der getuigen dat de Jong een dolkmes bij zich droeg en daarmede bij getuige een touw heeft dourgisneden door de J almede geheel verdicht wordt verkloard Voorwerpen die zioh in het huis der vermoorden zouden hebben bevonden moetkn niet ontdekt zijn behalve de vroeger reeds vermelde teekening De Mgemeene Vergadering van het Nederlondsch Schoolvcrboiid zal ditmaal gehouden warden te Arnhem op Donderdag 5 Juni e k des voorraiddags te 11 uur in de zaal tot Nut van t Algernon en eene avondzitting aanvangende te 7 uur zal bestemd zijn zoowel tot voortzetting der werkzaatnhe len als tot het doen vnn mededeelingen en tot eene vrije bespreking der middelen waardoor de bedoeling von het Verbond kunnen worden bevorderd Onder de punten van behandeling behooren Voorstel tot wijziging von eenige bepalingen van bet Algemeen Keglcmeut ingediend door de ten vorigen jarc benocinde Commissie van Wetsherzieniiig De afd üoudo op grond van hare vruchtelooze bemueungen tegen het schoolverzuim is van oordcel Jat alleen eene uet waarbij de leerplichtigheid wordt voorbeschreven en eliooNer iuira wordt straf binr gesteld doeltreffend kan zijn dit beginsel stelt zij aan het Ned Schoolvcrbond voor met de bepaling oin bij de Hoogere Regccring ter verkrijging van zoodanige wet alle mogelijke pogingen in het werk te stellen De afd Zutfen stelt voor dat het Ncd Schoolvcrbond het weiischelijke van algemeene leerplichtiglieid Bitspreke en als zoodanig opneme in het nieuwe Algemeen Reglement Van den heer Jhr Mr Alberda van Ekcnslein is door tusschenkomst der ofdeeliug Groningen bij de Hoofdcommissie ontvangen een uitgewerkt betoog van de enschelijkheid dat het onderwijs der jeugd in plaats van zoonis vee tijds geschiedt met li Et 12de jaar of daaromtrent een einde te nemen tot een loteren zoo mogelijk ea met inachtneming der eischen van maatschappij en huisgezin tot ISjarigen leeftijd worde voortgezet en dat ook het Schoulverbond trachte in dien geest werkzaam te zijn De Hoofdcommissie heeft geiufciid dat w mneer de tijd toe laat dit onderwerp als ren geschikt en ei r gewichtii pujit van discussie aan de Vergadering k ui wonlcn aanbevolen Het hoofd coraité der Nederlaiidsche verceuiging het Roode Kruis heeft dezer dagen aan de besturen der comités do volgende circulaire doen toekomen Wg hebben de eer u mede te dcflon dat van het centraoloomitc onzer vcreeiiigiiig te Batovia een schrijven wordt ingewacht waarin wij ons vleien met eventueele behoeften lot hulp aan de gewonde eu zieke krijgslieden in liidie bekend te worden Intussclicn bevelen wij u gnariio non te trachten het aantal leden eu de geldmiddelen van uw comité te vermeerderen vermits groote behoefte aan bijstand wordt te gemoet gezien Wij aciitcii bet niet ondienstig u opmerkzaam te maken dat dit eentroal comité dezelfde plaats bekleedt in Inditi als liet hoofd coraité in t iederland dat het centraal comité met de bevoegde autoriteiten en de bevelhebbers van leger en vloot iii overleg moet treden omtrent de hulp door het Roode Kruis te verleenen dat het hoofd comité derhalve niet rechtstreeks in Indie kon optreden maar voor zijne hulp de tusschenkomst van het centraal comité vereisoht wordt Zoodra het hoofd comité eenig nader bericht zal hebben ontvangen zullen wij ons beijveren u daarvan mét den mecsten spoed kennis te geven De Nederl predikantcn vereeniging hield in deze week hare j iarvergadering te Utrecht 132 leden waren tegenwoordig Deepening met gebed had plaats door ds J C Verhoeffeo daarna werd een inleidend woord gesproken door prof van Oosterzee naar aanleiding von Jer VI 4 Aan de orde was de behandeling der vroog Behooren de woorden de handhaving barer leer in art XI van het algemeen reglement der Ned berv kerk tot het voor veMudering vatbare bedoeld in de slotbepaling van die grondrcgeling van haar besta in Algemeen sprak men de overtuiging uit lat de sjruode tot de voorgestelde verandering van genoemd artikel onbevoegd s In de avoudzittiiig werd een verslag uitgebracht omtrent den kerkelijkeii toestand der provincie Zeel ind door ds J ü Verlijefl van V issekerke De vergadering werd met dankgebed gesloten De criraineele kamer van het provinciaal gerechtshof in Noord Holland behi ndelde den 25 April en besliste den 29 April jL een zuok waarin behalve vier jongens respectievelijk oud 11 13 12 en 14 jaar een vrouw betrokken was aan wie volgens de verklaringen dier jongens die door hen bedreven diefstallen grootendeels te wijten waren Twee politieagenten die op 2C November lb72 in het Theater van den heer Grader de surveillance hadden troffen de bedoelde jongens aan Ikt irok toen hun aandacht dut zij ofschoon haveloos gekleed daar taartjes zaten te etcjï Zij vroegen hun lioe zij aan het geld kwamen om die t iartjes te koopen Na lang dralen bekenden de jongens dat zij dien ai oud te 7 uur twee koperen ketels en twee paar pantoffels ontvreemd en ze verkocht hadden aan zekere Maria Petronella Baarts weduwe van Johannes de Jong sigarenm iakster en winkeliersler in tabak woueiide in de Lange Leidscbedwarsstraat alhier voor de pantoffels had zij bun 60 cents en voor de ketels 1 50 betaald Volgens verklaring der winkeliers aan wie die goederen ontstolen waren bedroeg de waarde der pantoffels 2 40 die der ketels ongeveer 2 40 De agenten kwamen te weten dat meerdere aan die vrouw door de jongens verkochte voonverpen door haar waren overgedaan aan zekeren sigarenmaker Swolef Zij vonden de ketels te zijnen de pantoffels te baren huize £ en de jongens verklaarde dat die vrouw tot hem gezegd had Ik zal alles vanjelni koopen wat je me brengt tot op 1000 toe Zij ZüU soms hebben opfjegevcn wat zij noodig had bijv purapluies regenmantels enz Daardoor werden de jeugdige dieven in hun misdadige ontwerpen niet weinig gesterkt en tot verdere misdrijven aangelokt Ofschoon de vrouw oiilkende iets von de misdadige herkomst der gekochte voorwerpen te weten werd zij evenwel door bet hof schuldig verklaard aan medeplichtigheid aan de gepleegde diefstallen waarvan een werd geqnaliGceerd als diefstal by nacht door meer dan een persoon op een plaats die niet als bewoond hiiis wordt aangemerkt of daarmede gelijkgesteld Het hof leidde haar bewustzijn dat de goederen gestolen waren voornamelijk af uit den geringen prijs waarvoor zij ze had gekocht in verband 1 met de verklaring der politieagenten tegenover welke zij eerst ontkende iets te weten van pantoffels of keteltjcs om daarna na lang aanhouden tot de bekentenis te komen dat zij die gekocht had en 2 uit haar houding tegenover den cummissaris van politie wien zij herhaaldelijk om den bals is gevallen smei kende dat zij haar mei ongelukkig zou maken en beloofde dat zij liet nooit weder zon doen De advocaat generaal mr f Spoor had hn ir veroordeeling tot een cellulaire gevaiip rnissiraf van twee jaren gei ischt Het hof veroordeelde haar lot een cellulaire gevangenisstraf van één jaar op grond van de geringe waarde van hel gestolenc De door de jongens verder opgegeven diefstallen had men niet ki nnen bewijzen Zij werden overeenkomstig den eisch van den advocaat generaal veroordeeld tot een cellulaire gevangenisstraf van zes weken Ten aanzien van een dier jongens nam het hof aan dat hij nog geen 16 jaar oud was op grond van zijn bekentenis in verband met s hols bevinding door aanschouwing van zijn persoon Natuurlijk werd ten aanzien van allen uitgemaakt dot zij met oordeel des onderscheids hadden gehandeld l aleis v Jitsi De slotsom van het dezer dagen uitgebracht ver