Goudsche Courant, vrijdag 9 mei 1873

Vrijdag 9 Mei N 1368 1873 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDÜehlad vö p Gouda en Omstreken iig fkt Staslfcooimlasie benoemd by Kon besluit T n 4 Mei 1870 om het plan der hecren Bos c s over de indijking van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee te onderzoeken luidt naar bet UmdeltHad lernfemt als vojgt De meerderheid is van gevoelen I Dat db indjjking droogmakiag en het in cultuur brengen van het zuidelijk gedeelte der ZuiUer ee op de in het verslap in algemeene trekken amiKegeveu wijze uit een technisch oogpunt mogelyk is en dut daaruit zoowel voor het algemeen belang als voor het bijionder belang der waterschappen niet alleen gern nadeelen zulleu voortvloeien maar dat daarentegen d e belaugen daardoor blyveu zullen warden bevoordeeld 2 Dat de verschillende overwogen bezwaren van algemeenen aard ofschoon zij niet uit het oog mogen worden verloren toch niet genoegzaam overwegend zijn om de onderneming op grond daarvan Ie ontraden 3 Dat bet onginnen en in cultuur brengen der droog te maken gronden een zeer moeleiijk rn kostbaar werk ral zijn waarbij zich tal lenze groote bezwaren en moeielijkheden zullen voordneii doch dat wetenschap en ondervinding ook dan evennlazg reeds too dikwijls elilrrs hebben gedaan de middelen zulleu au de hand geveu om die bezwaren te overwinnen eu do oiideiueiuing te miikeu tot erii vcUlaaJ vour het vaderland i D it dn ondfru ininij op zich zelve geen winslgeveuile i zijn en dit nlleiii kan worden door kr ichtige hulp en ondersteuning van Rijk ïwege doch dal er mei hel oog op het aljemeene belang alle termen bestaan om die hnip en mcdeiverking te vrrleenen Pat mits van Kijkswege krachtige hulp en medewerkinp wordt verleend er in he t al temern geen aanleiding ia gerondcn om het uitgeven der onderneraing in concessie aan een maatscliappij in beginsel te ontraden 6 Dat de kosten vnn de gevorderde wijziging der laudsveriledigiiig iu verband met de droogm iking in geen geval bchooren te worden gebracht len laste dor onderneming De minderheid ofachoon aannemende dut de onderneming uit een zuiver lechiiisch oogpunt mogelijk ïij vermeent de uitvoering daarvan te moeten oni raden Zij meent dat de kwade kansen te zeer de voorgleden OTcrireffen om de zaak bij concessie aan te raden Moche de onderneming door bet algemeen belang geeischt worden don acht zij alleen den staal bevoegd die uit te voeren Echter zijn er naar haar oordeel betere wegen in te slaan die tot het doel vermeerdering va j ronti kunnen leiden Zij meent dat de zaak zooals zij thans wordt voorgesield van te grooten omvang is en te zeer ingrijpend in gewichtige algemeene belangen om met eenige mogelijkheid de voorwaarden to kunnen oiiTzien die tot waarborgen voor de belangen gevorderd worden Enkele leden meenden zelfs met nadruk de aandacht dei Kegcriog te moeten vestigen op de vraag of het wel wenscbclijk ja zelfs te verantwoorden zou lijn om deze droogmaking in handen van particulieren te geven daargelaten uog de zeer groote bezwaren verbonden aan de uilvoering by wijze van eoncesaie van een werk dat lóó diep ingrijpt in de belangeo van een zóó groot deel van het Vaderland Laatste Berichten Hadrid S Mei Het oHicieele blad bevat ee dagorder van Nouvilla waarin gezegd wordt dat d Sepabliek nooit bij verrassen over het lot des leger zal beslissen De Minister aal aan de Constitueereude Cortes de hervormingen voorstellen De Natie heeft de Kepnbliek geproclameerd de Constitueeieod Cortes zal haar organisceren de soldaten moeten gehoorzamen Er zal met spoed een einde worden gemaakt aan den burger oorlog R0II16 S Mei De Miuister Laza heefi in de Kamer medegedeeld dat de Koning geneigerd heeft bet ontslag van het Kabinet aan Ie nemen Van de crisis sprekende verklaarde de Minister dat het Kabinet het ontwerp tot aanleg van een arsenaal te Tarente intrekkende en een ander voorstel aanbieden zal dat met den toestand der Gnantie overeenkomst I e Pan heeft 45 Frnnsche bedevaartgangers ten gehoore ontvangen Do burggraaf Darras die aan t hoofd van hen was heeft een adres voorgelezen en de Paus heeft daarop uitvoerig in de Fransche taal geantwoord De bedevaartgangers hebben vervolgens ceo bezoek afgelegd bij Kardinaal Antonelli Woeoen 5 Mei De Ooslenrijksshe delegatie heeft het gewone budget van Marine gelijk hare Comaiasie het had TOBrgesteld asogenomen zoomede het buitengewone budget nadat de delegntie een voorstel der Commissie had verworpen strekkende om ƒ 58 4 000 op de begrooting te brengen voor het bouwen van een schip met bomvrije verblijfplaatsen Heden ochtend heeft de graaf van Vlaanderen de tentoonstelling bezoeht Burgerlijke Stand GtuoKhN 2 Mei Araoldus ouders R vau Uul oij eu H J iin Xiinttn Magdttlona Freiierikn ouders J J A Visser en K G van Oije Picter Mariniifl osdcrs A H L kdiDgB eu 8 II W Ilolstijii 5 Jansje ouders G £ chie duu eu J M Liilji e V ilt e iainu Johuiiua ouders A Jaukue t en E J Jinapis OvKM kü 2 Mei W Necleman huisvr van H van Willipen 58 j 1 M G Scliieveen 1 m G Vergeer 8 S C Zicleman 8 m J B van Vliet 1 j 5 in H A d Gruil huisvr van W Lankborst Mj 11 m 4 C M Edau huisvr van W 1 Smite 51 j ABVERTENTIEN Heden overleed onze waarde Vader en Uehiiwdvnfler de Heer JAN IJPELAAR Jk iu den ouderdom van ruim tachtig jaar P IJPELAAR GMida C E IJPELAAIl 0 Mei 1ST3 M s si r V De Heer G A MULLER Burgpraeester der geme Uten Ilckendor i Lanfferui ewfif e en Papekop betuigt bij deze aan alle Ingezetenen dier genicenteu en aan vele Vrienden en Bekenden hartelijlen dank voor de raeuigvujdige blijken va n toegeuegenheid eu belangstelling bij zjjne herbenoeming ondervonden Ilooghteinraadscliap Rijnland Kennisgeving omtrent het Gaarderboek DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND lettende op het bepaalde in art 155 laatste alinea van het Keglement voor dit Hoogheemraadschap brougen ter kennisae van belanghebbenden dat het Guardorbook voor het loopcnde jaar van den 7 tot den 21 Mei aan staande dagelijks de Zondagen uitgesloten van 10 tot 1 ure ter Secretarie van Rijnland te Leiden ter inzage zal liggen benevens uittreksels daarvan op de Gemecute Secretariëu van de hoofdplaatsen der distrieten en voor zooveel den Hmrlemmermeerpolder aangaat in de gebouwen van de stoomgemaal werktuigen de Cruquius de Lijnden en de Leeyhwater en zulks ten einde de ingelanden in de gelegenheid te stellen hunne bedenkingen daartegen in te brengen wordende zij daarbjj tevens uitgenoodigd die bedenkingen binnen acht di en na de ter visie hgging en dus vóór den 28 Mei schriftelijk en met de noodige bewijsstukken gestaafd aan de Vereenigde Vergadering in te zenden Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rgnland DE CLBRCQ Dijigraaf W G DB BRUIJN KOPS Leiden 3 Mei 1873 Secretaris Openbare Verkooping op DINGSDAG 13 MEI 1873 s morgens 9 ure te Gouda aan het lokaal in de Nieuwsteeg E 17 ten overstaan van de Notarissen MOI ÏIJN en KIST aldaar van staande en draagbare MEUBELEN KOPER TIN BLIK PORCELEIN GLAS AARDEWERK MANS en VROUWENKLEEDEREN voorts cene BASCÜLK en eene aanzienljjke partij IJZERWAREN bestaand in IJzerdraad Koperdraad Künknagels Schaafbijtels Timraermansgereedschappen Kagchelpotïen Ornament enz Daags te voren te zien OPEiXBARE VERROOPI G op MAANDAG 19 Mei 1873 voormiddags elf uur in Haumomiü te Gouda van l Een roijaal WINKEL en WOONHUIS zeer gunstig gelegen aan de Hoogstraat w k A n 118 te Gouda waarin sedert onheugelijke jaren de SLIJTERIJ en TABAKS AFFAIRE met het beste gevolg is gedreven Dadelijk te aanvaarden 2 Een groot WINKEL en WOONHUIS zijnde BENEDENen BOVENHUIS aan de Gouwe wijk C n 67 eu 67a te Gouda Bovenhuis tot uit January 1875 tegen ƒ 150 benedenhnis tot 15 April 1874 Terhuord tegen 180 per jaar 3 Eene TAPPERIJ en UITSPANNING met ERF en groot stuk GROND aan den Bleekerasingel wijk R n 154 te Gouda Dadelijk te aanvaarden 4 Een WINKELHUIS en ERF aan den langen Groenendaal wjjk I n 97 te Gouda verhuurd biJ de week voor 2 0 5 Een DITO DITO gelegen als voren wijk I n 98 te Gouda verhuurd bü do week voor 2 25 Breeder Inj biljetten en inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST ie Gouda Openbare Vcrkooping VAN S O XJ T VST 12 E 3iT Op MAANDAG d 12 MKI 1873 dea morgens ti U ure zul aan den N inuwcn Toegangsweg naar het Stationsgebouw te trourfa ten overstaiin van den deurwaarder B H van uk WERVK te Gouda worden verkocht eene groote partij nieuwe en gebruikte HOUTWAREN KOZIJNEN RAMEN en BRANDHOUT enï TIlBMËRlIEDENr TWEE bekwame KNECHTS kunneti dadelijk Ta st werk bekomen tegen goed loon b H FA AU i immerman te Gouda Mejufvrouw HARDEMAN op do Turfmarkt te Gouda vraagt tegen Augnstiis eene en eene Mevrouw W E R N I N K op de Westhaven verlang terstond EEN BINNENIIEE GKZONüE TANDKN Tot reiniging en gezondheid der Tanden en van bet Tandvleesch en tot verdrgving van slechten adem is geen middel zoo goed als het door den Heer dr J G POPP K K HofTandarts in Weenen gefabriceerde ANATHERIN MONDWATER daar het geene voor de gezondheid nadeelige stoffen bevat het ziekworden der Tanden en de wijnsteenformering aan dezelve verhindert voor ïandp n en Bcorbut vrijwaart en deze kwalen zoo dezelve reeds aanwezig zjjn in den kortst mogeljjken tüd lenigt en verdryft Dr J G POPP S Plantaardig Tandpooder reinigt de Tanden zoodanig dat door het dagelijkscne gebruik hiervan de zoo lastige Tandsteea niet alleen verdreven wordt maar ook het glazuur der Tanden in witheid en glans steeds vermeerdert Prijs per doos 88 cents Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Uotlerdam hg F E van Santen Kolff apoth en A Sohippereijn ü blaauwe porceleinwinkel te s Hnge bij J h F C Sniibilió apoth te Leyden bü E Noordyk j te Utrecht hij F Alicna apoth te Amsterdam bjj F van Windbeim C verkoophuis Ie Oudewater by T J van Vreumingen te Schoonhoven bij A Wolff Gouda Drnk van A Urinkman Bek endma king BURGEMEESTER en WBTHOÜDEKS van eoada doen te weten dat het primitief Kohier voor de phwtselijke directe belasting dezer gemeente voor het dienstjaar 1873 door hen voorloopig vastgesteld gedurende veertien dagen van dearoormiddags ten tien tot des namiddag ten een en van drie tot vijf ure ter Secretarie der gemeente voor een ieder Ier lezing i nedcrgelegd binnen welken tij l elk aangeslagene tegen rijnen aanalag hij den Baad lieiwaren kan inbrengen by verzoekachrilt op 0iige7 egeld pepier geschreven Gouda den 5 Mei 1873 Burgemeester en Wethouders Töomoemd De Secretaris De Burgemeester DsoosLEETJsa Fqmdijh tan Bekgen JJzKSnOOBS SCH UTTE RIJ B E E E N o M A K I K a BUEGEMEE8TEII en WETHOUDEKS nia Gouda gezien de wet op de SCHUITËUUEN van den ll April 1827 Staaltblad n 17 alsmede de Btglaiuntaire bepnlingea voorkoaeode in bel StaaUblad van dni 2 laten iinut ISi a 6 In aanmerking nemende Jat k t ttjdilip genaderd ie waarop lnhourt te worden overgegaan ti liet I MSOlIIiUVEN voorde SüHUTTERUJKB DIENST Hebben gaedgcvaaden aan de lugezctenen kennis Ie ireren M en ieder in de ter der wet vallende terpligt is zich voor de DIENSTDOENDE SCHÜTÏEIIIJ te doen inschrijven Dat tot lie intekrijmnf zitting zal worden gebonden in het KAAUHUIS dezer Gemeente op Maandag deu 19n Mei anuitasnile van des voormiddags Üen tot des nnniiddaga fe n ure Dat de bovengemelde Wet ten aanzieii der voorBobrevene erpligting de navolgende bcpnlingen en voorschriften behelst Art I Ieder ingezetenen van het BIjk die op den Isten Jnnuarij van elk jaar zijn 25ste jaar zal zijn iiigetreileii en zijn 34 te niet voleindigd zal hebben znl iiiprvolge de bepalingen dezer Wet daartoe geroepen zijnde verpligt wezen de Schutterlijko dienat uit te o fenen Art i Als ingezetenen worden met betrekking tot de toepassing dezer Wet besohouiidi a Alle Nederlanders binnen het Bijk hun gewoon vrrb ijf houdende i Alle vreemdelingen binnen het Rijk woonachtig welke hun voornemen om zich daar te vestigen zullen hebben aan den dag gelegd het ij door eene nitdrukkelyke verklaring hetzij door het werkelijk overbrengen van den tel van hun vermogen en de hoofdmiddeten van hun bestaan De tijdelijke uitoefening van een bedrijf of handwerk iu eenige ondergeschikte betrekking gelijk die van leerling knecht enz kan op zichzelve niet beschouwd worden als een bewijs van het voornemen om zich in dit Kijk te vestigen Art 6 Elk jaar voor den eersten Junij zullen de Ingezetenen welke op den eersten Januarij van het jnnr hun 26ste jaar van ouderdom zullen zijn ingetreden zonder onderscheid of zy vermeenen raogten al of niet tot de vrijgestelden of uitgestotenen te behoorcn verpligt zijn zich bjj het bestuur der gemeente in welke zy wonen voor de Sohuttery te doen inschrijven Art 7 Zij die in meer dan eene gemeente hun gevoon verblijf honden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd zullen tot de Insclirijving verpligt yyn binnen die gemeente alwaar eeiie dienstdoende Schutterij aanwezig is Bijaldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterijen bpst tan zullen zij zich doen inschrijven in de lïcniceiite alwaar zij voor de personele belnstiiig zijn nan eslagen en de nmhtenaicn in die geinrenlc nl aar rij ambtshalvQ verpligt zijn hun verblijf to houden Art 8 Die van hunnen ouderdom geen voldoend bewijs geven lollen door bet plaatselijk bestuur worden ingeschreven naar deszelfs oordeel onverminderd de bevoegdheid van den ingesohrevene om van zijnen juisteo onderdom nader te doen blijken Dientengevolge worden alle Ingezetenen welke in de termen mn gemelde artikelea vallen dat zijn zij die in het vorige jaar den 24j rigen leeftijd hebbeu bereikt en mitsdien geboren ign in den jare 1848 mitsgaders de loodanigen tnochen de 24 en 35 jaren oud welke sedert de laatst gedane oproeping in dato 7 Mei 1872 lich alhier net der woon hebben gevestigd opgeroepen om zich op deu hier bovengemelden dag op de uren en op de pla its ter inschrijving bepaald aan te meides zullende zij welke hieromtrent onverhoopt Bogteo nalatig zijn niet te min van wege het geraeente beetuur ambtshalve worden ingeschreven en bovendien door den SeknttereBaad worden verwezen tot eene geUlboete ter wijl dezulken ZONDER LOTl Vö bij deStiHUTrEBU znlien worden ingelijfd indien het lal blijken dat er tijdens de vertuimde iitKifÜMif geene redenen tot niMuiliiuf of vrijêteUing ten bonnen aanzien bestonden Wordende emdehjkdegenen welke aan de intckrijvin $ moeten voldoen verwittigd dat zij bij gemelde inichrijcing moeten overleggen hun bèieiji va Geitoorte zoUeude tij voor soo verre zij alhier geboren zyn zich ter bekom ing daarvan moeten vervoegen op de SECRETARIE dez T gemeente Van des voorniddag M tot des namiddags één ure En Mlleu zij tevens verpligt tijn bij de tjuckrym f op te geven hun mum en hun voornaam de itraat de mji en het iwaiiMr van het Anit hun beroep benevens dat hunner omleri alsmede sedert wanneer zij ingezetene dezer gemeente geweest zga Gouda den 5 Mei 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaOOOI BEVBE FOETOUN YAN BuGEN IJzESDOOBS UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1872 r olg Gedurende het jaar 1872 werden de volgende verordeningen door den gemeenteraad vastgesteld 1 Strafverordeningen Geene 2 Belastingverordeningen Verordening regelende h t bedrag en de grondslagen eener laat3elgke directe beUsting van den 30sten anaari Verordening op de invordering van die belastiiig van den SOsten Januari Verordening tot helBng van opcenten op de hoofdsom der personele belasting van den SCistcn Januari Verordening op de invordering van die belasting van den 30sten Januari 3 Verordeningen van verschillenden aard Besluiten tot wijziging der Reglementen voor ieder der openbare scholen van den Sisten Maart Bdsluit tot w zigiug der Verordening houdende regeling van den te veriéenen bijstand aan de hoofdonderwijzers en hoofdonderwgzeressen der openbare lagere scholen van den 8sten Juli Verordening tot va ststelling van den rooster van aftreding der leden van deu Raad van den 24 September noodig geworden door de vermeerdering van het getal RaaiUledun Besluit tot wijziging dor Verordening op het bestuur der beide gasthuizen van den 29sten October 4 Instructiën Besluit tot wijziging derJn stniotie voor den Stadsmuziekmeester van den223ten October Besluit tot wijziging dfer Instrnctie voorden Heelmeester der beide gasthuizen van den29ateu October Besluit tot wijzigini der Instructie voor den Stadsvroedmeester van den 29sten October Besluit tot w ziging van de Instructie voor den GemeenteOntvanger van den 203ten December Met de hierboven vermelde verordeningen de voorloopige vaststelling jder Gemeenterekening en de verschillende biJ de vaststelling der begrooting besproken zaken mogen de volgende punten als de voornaamste beschouwd worden die in den Gemeenteraad behandeld werden Besluit om aan de Heeren A de Jong en Zonen te Gouda een stuk rietland aan den Croejanverwelschen djjk te verkoopen Besluit om ƒ 300 bewshikbaar te stellen ter verlichting van de groote moziektent op de markt bjj de Nationale feestviering op den 1 sten April Besluit om ƒ 300 beschikbaar te stellen ten einde de leerlingen der armen en der tosschenschool by die gelegenheid te onthalen Besloit om van den Heer F Lievegoed alhier een stak grond in het Paradijs om niet over te nemen onder voorwaarde van het te bestraten Besluit om het door wglen den Heer A K Kemper aan de Gemeente besproken legaat bestaande in eene verzameling van boeken en andere voorwerpen op de Gemeente Gouda betrekking hebbende eene som van honderd gulden en eenige graven te aanvaarden Magtiging van Regenten van het vereenigd Wees en Aelmoeseniershuis tot het verkoopen van een huis Besluit om een stuk land aan den Eattensingel groot G7 aren 4 centiaren toebehoorende aaih den Heer A J de Ruiter en een ander toebehoofende aan de Nedeilaudsche Rhijnspoorwegmajitschappij gelegen tusschen de Jan VerzwoUeuwetering en het Stationsplein groot 1 hectare 12 aren en 30 centiaren aan te koopen daardoor een straat te doen leggen loopende van den Kattensingel naar het Station met bruggen over de twee weteringen en den grond aan beide zijden van die straat in bebouwbaren toestand te brengen Besluit om bjj de Maatschappij voor Gemeentecrediet eene geldleeuing groot 63000 aan te gaan Intrekking van het besluit om in het plantsoen tegenover den Kattensingel grond af te staan tot het bouwen van woonhuizen Verkoop van grond aan de Heeren G J Steens Zijnen c s tegen 2 0 de Q meter tot het bouwen van tieu woonhuizen vijf aan iedere zyde iu de bovengenoemde nieuwe straat Besluit tot oprichting van eene voorbereidende klasse aan de burgeravondschool Besluit om den Gemeente Secretaris een geschenk aan te bieden ter gelegonhoid van zijne vyfeutwintigjarige ambt sbodieiiing Vergunning aan het polderbe stuurvan Stoin om ten belioeve vau een aan te leggen pouteveer over den Ijssel gebruik te mogen maken van de aan de gemeente Gouda toebehoorende Veersteeg te Haastrecht met de veerstoepen en de scho ijiugen Besluit om den Heer Commissaris des Konings by zijn aan de Gemeente te brengen bezoek door eene Commissie uit den Raad te doen complimenteren Afwijzende boscliikking op het verzoel vnneenige ingezetenen tot het legiren vau eene beweegbare brug over de Gouwe voor de Peperstraat iu de plaats vau de afgebroken tiappenbrug Vergunning nau de Commissie voar de viormg