Goudsche Courant, vrijdag 9 mei 1873

g Bedragvan iegeldlee a a 3 Bcirag vaa Reate 1 niiig gedurende het Vijf jarig tijdperk met opga vu 1 3 elk schold op tea i van de aauleiding cu het doel der Lcening en met fj s 1 baowi 1873 honderd Terraelding der middeleu tot hare aflossing aange wezen Art 130 nl 2 80000 187 ƒ 50000 31 j 1750 De vijftig duizend gulden ziju m belceiiuig opgenomen bij lit Nedi rl bankopdekaiiitalendci Gemeente in eftchrcvcii op de grootboeken dor Nat Werkelijke Schuld 40000 1871 ƒ 10000 spct 3000 Deze leeni g ia gesloten bij de HaaiBchappij voor y rente BD afi io Gemeente credict 68 jareo Dezo beide leeniogen moeten strekken om daarmede de kosten t bestrijden van openbare werken in htt belang der scheepvaart SOOO 187i Ns 1 Jaiiulri 6 pet 3150 Deze lcening dient ter opgcDomeD v reiit en afl in bestrijding der kosteo van opeubarc werken 68 jnrea len behoeve vn de uitbreiding der atad Tan het zeshonderdjarig bestaan der Stad om de door haar voorgenomen tentoonstelling van oudheden in het gebouw Arti et Legi te houden en tijdelijke afstand aan haar van voorwerpen der Gemeente toebehoorende Ontvangst vóór het Raadhuis eener deputatie nit de burgerjj die den Gemeenteraad komt begroeten ter gelegenheid der viering van het bovengenoemde feest Besluit om aan de Heeren Gebr Kamphuizen grond in het plantsoen in gebruik te geven tot het maken van een ijskelder Besluit om de schietbaan te doen verbeteren Besluit om in overeenstemming met het advies van Bargemeestet en Wethouders op grond van den finantiëelea toestand der Gemeente geen gevolg te geven aan het voornemen ora de jaarwedden der leden van het dagelijksch bestuur te verhoogeu Voorstel der plaatselijke schoolcommissie tot oprichting eener openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs of tot het verleenen van subsidie aan eene bijzondere met welk voorstel de Raad zich niet vereenigde Gemeenschappelijke regehng met de Gemeente £ eeawyk van het beheer over de fondsen van het voormalig armbe stunr van Stcin Besluit iot het aankoopen van grond en water in de Boelekade en het verbeteren van deu weg aldaar Gunstige beschikking op een ver oek van den Heer C J C Prince tot verwijding van de brug aan den hoek van de Gouwe en de Nieuwe haven onder aanbod van een gedeelte in de kosten bij te dragen 5 ArehievQn Het gemeentearchief zal volgéSs besluit van den Raad op nieuw worden geregeld n beschreven Wij hopen dat daarmede in het jaar 1873 een aanvang zal kunnen gemaakt worden Naar de laatste door Gedeputeerde Staten afgesloten Rekening zijnde die over het dienstjaar 1871 bedragen De ontvangsten 300153 07i En de uitgave n 295690 47 Zoodat die rekening sluit met en saldo van ƒ 4450 60 Wordende hierbij wat het genoemde dienstjaar betreft verwezen naarde achter het verslag gevoegde Staten A en B die eene opgaaf bevatten van de ontvangsten en uitgaven over eenkorastig het daarvoor verstrekte model Volgens de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde Begrooting voor het dienstjaar 1872 IS het geraamd bedrag der ontvangsten 31377I 44 en der uitgaven 313771 16 Batig saldo 28 STAAT DKï GEMEENTESOHULDBN BUITENLAND l 1 iiei lijn worilt emrld dat m di n loop dezer week de derde lezing der mantwet ia den rijksdag zal plaats hebben Naar men vernesmt hebben alle wijzigingen e ke bg de ticeedfi le ing in het regeeringsontwe rp ziju gebraelit door den boiidaiaad goedgekeurd slechts weigeren de verschillende regeeriiigen de aanneuiiug van het 2 Maikstuk De Fruisisebe Inndd ig heeft zijn iverkznaniheden hervat Na ecuige d seii sie is aangenomen een voorstel van den hier Klotz tot wijziging van het reglement van orde Unarbij ordt bepaald dat indien een duor liet Heoreiiliuis gewijzigd ontwerp uedtr b j den landdag in behandeling komt ééne leziug voldoende is Ue e bepaling is hoofdzakelijk bestemd üUi de ki rkelijk staatkunilige wetten spoedig gereed te krijgen Er was dau ook voorul van clerioale zijde oppo sitie tegen het voorstel üe Oosienrijksche delegatie heeft Zaterdag het budget voor buiteniandsche zaken aangenomen benevens eeuo resolutie waarin de buitenlandsohe politiek sedert deu oorlog van 1870 bijzonder geprezen wordt Opmerkelyk is do uctval die denzelfdeii dag in een telegram van hel olficieuse ComipQudtm itareta iegen het orgaan van het Pruisische miuiaterie gericht wordt De Prov Correap had in een artikel waarvan ook wy met een enkel woord melding maakten op het belang der vriendschappelijke verhouding tusschen de drie keizerrijken gewezen tegenover hetgeen in het Westen voorviel waar de ontwikkeling met beloofde op rustige wijze te zullen toenemen 1 onze otlicietle wereld wordt niet zonder scherpte in het telegram uit Weenen geiegd hecht men geen gewicht aan de toespelingen van de l roo Correap op eeno heilige alliaulie Ouze regeering wensolit zich zelve geluk met het bestaan der vriendschappelijke relauen met Duitschl md on wenseht eene toeuaücriug tut Unsiand maar aan zulk eene heilige alliantie die in strijd zou wezen met hare politiek en de wenschen der Oostenrgksclie volkeren denkt zij niet Maandag is ook het budget voor Marine aangenomen In eene oircul lire geplaatst in de ollicieele Gaieta tracht do Spaansuhe Regeering haren maatregel wat de ontbinding der permanente commissie betreft te rechtvaardigen üe wet tot bijeenroeping der kiezers op een bepaald tijdstip u door de Cortes aangeuumen en daarom moest de rigeoriiig met energie tegen hen handelen die de uitspraak der natie en de bgeenroeping der constitueerende kamer wilden verdagen Generaal Nouvillaa heeft de benoeming tot minister van oorlog aangenomen doch is na een onderhoud met zijne collega s naar Navarre teruggekeerd ten einde zijne belofte afgelegd bij zgne benoeming tot bevelhebber van het Noorderleger te vervullen dat hij het oorlogstooneel niet zou verlaten dan nadat Spanje van de plaag der Carlisten verlost zou zyn Pierard blijft met het interim belast De Gaceta bevat een dagorder van Nouvillas waarin gezegd wordi dat de Republiek nimmer bij verrassing over het lot fan het legrr zal beslissen maar dat de Minister de voorgenomen hervormingen aan de goedkeuring der Constituante zal onderwerpen De natie heeft de Republiek geproclameerd de Constituante zal haar organisceren JJe soldaten zijn gehouden om linnueD chefs onvoorwaardelijk te gehoorzamen den burgeroorlog welke reeds ten einde spoedt geheel te ondcrdrnkifen en de orde te verzekeren In de Maandag door de Itallaanschc kamer der afgevaardigden gehouden zitting heeft do heer Lanza medegedeeld dat aangezien de Koaiug weigert het ontslag van het Ministerie aan e uemcn de Ministers in functie blaren Over de beweegredenen der crisis sprekende zegt hij dat het kabinet het wetsontwerp betreffende het arsenaal van Tarente zal intrekken en een ander ontwerp zal indienen overeenkomende met de bestaande behoeften en de geldelijke hulpmiddelen des lands De ministers Lmza en Sella hebben in de kamer in antwoord op de aanmerkingen van eenige leden der linkerzijde de noodzakelijkheid en het grondwettige der ministerieele crisis betoogd De zitting is vervolgens opgeheven Van verschillende zijden wordt gemeld dat de paus weder is ingestort Zondag was hij wegens hevige pijnen opnieuw ge Wordt v r rolpd j noodzaakt zijn bed Ie houden Maandag I echter was hij weder zoover hersteld dat hij 45 Fransche pelgrims ouder leiding van zekeren burggraaf de Da mas bij zich ontving en de toespraak van de en in Hui o il ii ls ii Ovcrziclil i ie OOSTENRIJK Nu Ie iriternAtionale tentoonstelling te Weenen capciid is en al laecr bijzonderheden van haat wor Ilu lucile cüceld neemt ook de belangatelling rnn bet publiek in alles wat die tentoonsteUing betreft zeer toe üeen wonder dan ook als men ferneemt wal reui chtige afmetingen zg heeft verkregen wat tal van voorwerpen nit alle landen Aa wereld daarheen werden gezonden Vnn het geheele terrein dat 2 600 000 vierkante metera oppervlakte heeft beslaat bet tentoonstellingspaleis ongeveer 70 000 vierk meters het heeft een lengte vmi 907 bg een breedte van 208 metera Aan het fuadraatiromii e middelgebouir van het paleis sluit zieh eeue langwerpige galerij aan die een breedte heeft van 26 meters en op regelmatige afstanden door dwarsgnlerijen wordt doorsneden iète dwarsgalerijen zgn 176 meten lang en 16 metas breed tusschen ieder paar gulergen lijjgen aan drie zijden besloten parken ran 35 meten breed en 74 aetere lang die meest allen overdekt zijn en voor landbouw bouwof hofbouw producten bestemd zijn Aanvankelgk zon het dak uit boot worden vervaardigd later heeft men tot gzer besloten zoodat het segmentvormige dak van de hoofd en dwarsgallerijen uit gzeren gebindten bestaat die op pilaren rusten en met blik is gedekt Het licht verkrijgt men oreral door hooge vensters in de zywauden Iq het midden van bet vierkante hoofdgebouw verheft zich e koepel die van onderen een middellijn an 107 33 meters heeft 81 1 meters hoog ia en een opperrlaktc ran 9130 vierk meters bedekt Het dak rust op 82 zuilen die ieder een grondvlakte hebben van 3 8 vierk meters bij een hoogte roa 24 38 meters en op een belon fondament staan op den eigenlijken koepel stnat de groote lantaarn die een middeilgn van 32 6 nieters heeft en vensters van 10 meters hoog de kleine lantanru dis loven dl groote rerrijst heefi slechts 8 meters middellijn tn het geheel is met een kroon gedekt In den koepel bevinden zich trappen dienaareene 1 42 meter breeds galerij voeren welke zich 23 meters boven den grond en aan den ondersten tand van het dak bevindt van hier voeren weder trappen naar een galery die aan den borensten rand van het dak is aangebracht en zoowel binnen als buiten om het dak loopt De luiinte in het lentoonstellingspaleis en in de groote werktuigenzaal is tusschen de rersdiillende nationaliteiten verdeeld alt volgt tcntooiist llin spaleis Oostenrijk 14 700 lierksnte meiers Hongarije 3000 Duitsehland 6700 Frankrijk en Kngelaiid ieder 6400 Rusland 3300 Italië en Turkije irder 3000 België 2050 de Vereenigde Stiten 1300 China Siam en Japan 1300 Zwitserland 1160 ZuidAa rika 1100 Egjpie en Centraal Atrika 1000 Neder land SIOU Griekenland 860 Zweden en Noorwegen 850 Rumenië 650 Spanje 600 Portugal SOO Perzié en Centraal Azie 350 Tunis 260 en Marokko 80 xiei meters Denemarken exposeert in een af zonderlfik gebouw dat een omvang van 1600 vierk meters eeft In het machinen gcbeuw is de vordeeling J dus Amerika Noord en Zuid iraerikn 1400 Engeland 5300 Frankrgk 3603 Zwitserland 3000 Italic 700 België 3000 Nederland 180 Zweden en Noorwegen 350 Denemarken 200 Duitsehland 10 000 Oostenrijk en Hongarije 11 000 Bus land 1400 vierkante meters Ue lengte van het machinegebouw bedraagt 820 bg 48 meters breedte zoodot het gebouw een oppervlakte van ongeveer 40 000 vierkante meters beeft Dut bg de groote omvang van het terrein der tentoonstelling hetwelk behalve het groote nijrer heldspaleis het knnstvak en het machitien gebovw nog 180 pavilloens en chaUta bevat de inriobting der politie zeer belangrijk en van het hooi ste gewicht is spreekt wel van zelve Er is een bg Under uitvoerend comité van politie samengesteld dat over een personeel van 700 man infanterie 80 man cavalerie en 100 man genie en opzichters beschikt Vooral de dienst om alles behoorlijk te bewaren en te regelen eischt de grootste imuwlettendlieid en inspanning te meer daar er zooveel inzenders en personen komen die geen Duitsch verstaan Zes bureaux vnn commissarisaen regelen deu dienst aan ieder van die bureaux bevindt zich ook een geneesheer Bg de tourniqueta zoowel als bij de verschillende portalen en deuren bevinden zich daarenboven opzichters van de generale directie De genie troepen zijn ook belast met de brandweer zg zgn hier en daar in posten opgesteld of maken patrouilles Niet minder verdienen de aandacht de eommnnicatiemiddelen die uitsluitend voor de tentoonstelling zijn ingericht Zuo bevinden lioh b v op het terrein 5Ü0 rolwagens ten dienste van het publiek ouder de leiding van bedienden in slerlgke livrei Het hof heeft bevel gegeven om een aantal van die wagens voor zijn privaat gebruik te laten maken Veel ia echter nog niet gereed alhoewel de tentoonstelling officieel is geopend zoo was b v het mechaniek voor de groote fontein in de rotonde van het tentoonstelliqgspaleis nog niet afgewerkt Voor de openingsfeesten heeft men er een bouten kast omheen getimmerd en die met bloemen en planten bezet Het kuustvak kan zelfs niet vódr den 8n of lOn door den keizer worden geopend ten gevolge van de groote opeenbooping van goederen op de spoorwegen in den iaatsteo d Alleen de 0 atetrijkscbe afdeelipg is bgns voH fid Wat welll4ht menig haastigen bezoeker ook zeer zal tegenvallen is dot van de koRiehnizen restaurants bierhuizen enz waar de bezoekers lafenis kunnen verkrygen nog jMbts vier aijn geopend terwijl de andere eerst in den lo p vwi deze eek tiullen worden opengesteld OODSA 6 Mu De Provinciale Commissie voor bet lager onderV s te s Hage beeft Dinsdag geëxamineerd en toe elaten voor de aote van hooldonderwijzerc o a de dames S C E van der Beek C U tiysberts en 8 Winkler alhier Voor de handwerken zijn o a met goed gevolg gecxamiueerd de dames A C Kok M K Kok en D Peek alhier Gedurende de maand April zijn in deze gemeente pvcrlrxlen 21 mannen en 21 vrouwi u t w in het Ie levensjaar 11 m en 10 vr totaal 21 van ïe e 0 2 7e I4e 1 O 1 f 15e 20e O O O 21e 30e O 1 1 j Sle 60e 1 1 f f 51e 66e 4 3 66e 80e 0 t oA n A n boven t 80e O O 21 f 21 i Hiervan zonder geneesk hulp 6 m en 4 vr in t Ie en 1 vr van t 6ee 80e levensjaar totaal 8 m en 5 vr 11 Daarenboven levenl aangegeven 4 m en 2 vr 6 VEIiGADERINO van den GEMEENTERAAD Vrijdag den 9 Mei 1873 des namiddags ten één ure waarin zal worden behandeld Keu verzeek van het polderbestnur van Stein tot wgtiging van bet tarief voor bet oretsettea met de pont over den IJssel Het verzoek van den hnlpondertr zer L Kmiswyk om ontslag nit die betrekking Het voorstel tot plaatsing vin een achteten hnlponderwyzer aan de Armenschool Het verzoek van den beer J D Emris en andere hulponderwijzers oin verhooging van troctement Het voorstel tot bet bonwen van eene tweede Armenschool ïc benoemerfi Een lid der commissie van administratie over de Bank van I eeiiing Een librijmecster Een lid drr commissie belast met hel ontwerpen enz van verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd Een bulponderwgzer aan de Openbare Armenschool Nadat de aandacht der ingezetenen onzer gemeente reeds lang te voren door bontkleurige billetten en groote odvertentién gevestigd wa op de komst van bet Amerikaansobe Circus van den beer Mijers was men eergisterenmorgen in de gelegenheid den spoed en de handigheid te zien waarmede dat Circus werd opgezet Vele taeschonwer waren dan ook den gebeelen dsg door op de markt op te merken die het Circus en de daarby behoorende wagens kwamen opnemen Om 4 uur was de markt zelfs stampvol daarop dal uur de optooht van het gezelschap geannonceerd was Dezs voldeed zeer en de schoone paarden sierlijke costumes en nette wagens gaven een gunstig idee van de voorstelling zelve die des avonds plaats Zou hebben Deze werd dan ook door een groote menigte bijgewoond en voldeed over t algemeen niet minder dan de optocht Het paordrgden had jammer genoeg het minst te beteekenen en was in de verte niet te vergalykcn bij dat hetwelk wg gewoon zijn in het circus van den heer Carré te bewonderen De gymnasti ohe toeren echter waren uitstekend De beeren Le Barr en Silvardo wedijverden in vlugh id en spierkmoht en in het springen was de een al vlugger dan de ander Ook de downs verdienen een woord vnn lof De manoeuvre raet de hoeden was een model an handigheid en de steltenlooper verdiende volkomen de toejuiching die hem werd toegebracht Behalve bet bovengenoemde raren er n g S olffiinten die kunstig gedresseerd waren en 5 leenwen die de bevelen van bun onverschrokken temmer die zich in hun hok begaf gehoorzaam opvolgden Zander twijfel is het cirque een bezoek overwaard Morgen zal de Commissaris des Kouings in deze provincie de gemeenten Hekendorp Laageruigeweide Papekop en Oadewater bezoeken Tot magazyomeester bg s rijks magazyn van kam pementseRecten te Woerden is benoemd de heer VV H Mnnuikhuysen thans odsittent magazynmeester by t ryks magazijn voor klevdiug ecjuipeinentselfecten enz te Delft Volgens een van den goaverneur generaal ontvangen telegrafisch bericht van Dinsdag zon de transportrloot den volgenden dag Singapore verUten De gezondheid der troepen was zeer voldoende Ten gevolge van s Kooiugs besluit van 4 dezer waarbij bepaald wordt dat het maximum van het baadgeld dat aoo ieder recraut die zich voor de ilitüre dienst in Indië verbindt zoowel als de gratificatie welke kan worden toegekend aan ieder onderolticier korporaal of verder militair van bet leger hier te lande die vrijwUlig naar het Indische leger overgaat voortaan zal bedragen 200 en het etigHgemeut voor miustens 1 jaren moet aangegaan worden beeft de minister van oorlog aan de militaire autoriteiten hier te lande te kennen gegeven dat alle zich oaiibiedeuds personen wier leeftyd gedrag en geschiktheid aan de voorschriften voldoen tot zulk een engagement van twee jaren kannen worden toegelaten UI zooverre nameiyk als daardoor niet wordt gehandeld in stryd met art 9 der militiewet Zij die tieb reeds voor de Indische militaire dienst hebben verbonden kunnen in vervanging van dat engagement desverkiezeude eene andere terbintenis op deu voet van het hierboven vermelde aangaan Statea GeneraaL Tvikdi K Ai a Zittingen van 6 en 7 Mei In de zitting tan Dinsdag is de discnuie over de rechterlijke organisatie hervat Artikel 56 bepalende dat ingeval van stremming der dienst door de benoeming van een lid of van een ambtenaar der rechtbuk tot lid der tvcede kamer het personeel tydelijk kan worden vermeerderd is verworpen met 62 tegen lU stenmeu ook ia verworpen met 4S tegen 14 stemmen het ameudement van den been Leuting om hel kamerlid gedurende de tijdely ke vervanging twee derden der bezoldiging toe te kennen Daarna is de fusstie van het appèl iu strafiaken dezer geigke wyze van berechting aangevangen In de zitting van gisteren is de behandeling voortgezet der nieuwe rechterlgke organisatie De discütsie over bet appèl in alle strabaken it nog niet afgeloopeii Aan het sl ot der zitting is ingekoaen eene credietwet voor de uitgaven ter take van Atchin groot 5 s millioeo Door de provinciale staten van Zuidholland werd Dinsdag eene tasiitengewone vergadering gehouden Op voorstel van den rooizitter werd besloten de twee onderwerpen waartoe deze vergadering was byeeugeroepen dadelgk in behandeling te nemen ais 1 Tot h t nemen van voorzieningen ter buitengewone heratelliag van den Oudeloudtekea Zeedgk Het voorstel strekt om de begrooting van 1873 tot dat einde in ontvangst en uitgave met 80000 te verhoogen Na eeuige discussie tusschen de hb Uoekoop eu van den Bercb van Heemstede over de wenschelykbcid van bet hostal van deu iulaagdijk stelde de heer van Weel als amendement voor bg het te nemen besluit ged staten uit te noodigen deu toestand van d n inlaagdijk en achterlandsdijk te ondcr oeken daarover in de aanstaande zomer vergadering rapport uit te brengen en zoo uoodig voorstellen tot herstel aan te bieden Het voorstel van den heer van Weel en dat van ged staten werden zonder hoofdelgke stemmen aangenomen 2 tot wijziging der provini lale huishoudelijke begroeting voor 1873 l it voorstel strekt om den post tegemoetkoming aan gemeenten in de kosten tot behoorlijke inrichting voor het lager oiiderwys beuoodigd met 43600 te verhoogen Uat voorstel werd zonder beraadslaging eu zander hoofdelgke stemming goedgekeurd Hierop vraagt de heer van der Berch vau Heemstede het woord en zegt d at hij benoemd tot lid van de tweede komer der stoten generaal zich verplicht ziet hoe smartelgk het hem ook volle de betrekking van lid van geJep sluteii neder te leggen Gaarne tnicht hg in elke betrekking te doen nat hij slechts knn maar de oiulirvinding hwl l hem be e i M dat bet onmogrlgk is de betrekkingen naar eisoh tu verullen Tevens is hg tot bet besluit gekomen na afloop Van deze vergadering zijn onttlag te neikièn als lid der prov staten aardoor de kiezers in het hoofdkiesdistnet Zoetermeer in de gelegenheid worden gestehl voor de aaost zomervergadering een ander in zijne plaats te benoemen Hij dankt de vergadering en zijne medeleden voor de blijken van vertrouwen die hij gedurende 24 jaren van hen ontvangen mocht De voorzitter betuigt als tolk der vergadering haar leedwezen overhel besluit waartoe de heer v d Berch v Heemstede gekomen is Zijne groote werkzaamheid zyne gehechtheid aan de bevordering van de belangen en van de welvaart der provincie zullen bij allen voortdurend in aangename herinnering blyven Deze toespraak van den voorzitter wordt door de vergadering met toejuichingen begroet en daarna deze buitengewone vergadering in naam des koningt gesloten Bij gelegenheid dat Zondag avond de olypfianten van den beer Meijers hunne gewone wandeling op t Vreeburg te Utrecht maakten werden zij door de omstanders op verschillende wijzen geplaagd en gesard De geleider dier dieren deed alsof hij het niet merkte en bracht zouder iets te zeggen de beesten naar hun stal waarna bij zieh weder vertoonde ea de ergste plegers die bg goed ontbonden had op en geduchte wijze aanpakte Hoewel bij zich daardoor alleen tcgrnoTer 8 man zag geplaatst wist bij door zijn buitengewone kracht en vingheid hen allen zoo toe te takelen dat zy zich Maandag morgen allen met de bewyzen hunner nederhiag voor den hoofdinspecteur van politie vertoonden om aanklacht tegen hun aanvaller in te dienen Deze heeft hun echter na ook dien man in t verhoor te hebben genomen verklaard dat er aan de zaak geen verder gevolg kon worden gegeven daar bet nog aan den geleider der beesten zelve moest toegeschreven worden dat er geen verdere ongelukken hadden plaats gehad Men vond bit evenwel bij de voorstelling van Maandagavond noodig de tent door een wacht van mineurs te doen afzetten daar er bedreigingen van de zgde van t publiek waren vernomen Het hoofdbestuur der vereeniging tot bevordering van t volksonderwyt in Nederland beeft in plaats vsu wijlen den beer D Bouma Nienwenbuis tot secretaris benoemd den beer F Posttsa boofdooderw ier te Leeuwarden De vereeniging telt tkans 20 afdecling es 65 correspoudentschappen De commissie benoemd bg besluit der algemeens vergadering der Vereeniging dd 8 Juni 1872 omtrent de vraag Hoe moet het onderzoek waarvan in art 1 litt d der statuten sprake is plaatshebben zal dit tot het geweoschte doel leiden heeft haar rapport voor de algemeens vergadering van 1873 uitgebracht Dat onderzoek betreft de betwaren tegen den wettelijken leerplicht De commissie besluit hare overweglngeu met te zeggen dat zij meent te hebben aangetoond boe de invoering van den wettelyken leerplicht evenmin eene hersenschim is als de verplichting van eiken vader om zijn kinderen te ouderboudeo of van eiken burger om belasting te betalen Zij wenseht echter nog niet voortestellen van op grond van hare redeneeringen eenig besluit le nemen of hare uiteeuzetting te beschouwen als een bron voor eene juiste kennis van die bezwaren maar bepaalt zich roortestellen De vraag omtrent den wettelijken leerplicht voor te leggen aan heeren inspecteurs van het lager onderwijs heeren schoolopzieners en hoofdonderwijzers in Nederland hen te verioeken hun advies der vereeniging medetedeelen en dan eerst nadat de vereeniging hen gehoord beeft te bepalen wat zij in deze zoo gewichtige zaak zal doen De commissie bestaat nit de heeren A M Van Voortbujzen B Ter Haar Bz en B H Pekelharing Maandag namen aan de hoogere burgerschool te Wageningea de lessen in landbouwkundeeen ai ovang an twee jongelieden die beiden het onderwijs vanden driejarigen cursus met vrucht hadden genoten 13 vergund nu reeds aan het landbouwonderwijs deel te nemen Daar tij in de hulpwetenschappen voor de landbouw kimde voldoende onderwijs genoten hebben kan men met eenigen grond verwachten datzg 1 Septemter de 4 of hoogste kksse zullen uitmaken Eenige andere leerlingen die zich hebben aangemeld om landbouwouderwgs te genieten zijn tot hunne nadere voorbereiding in lagere klassen geplaatst Het koloniaal museum der Ned maatechappg ter bevordering i an nijverheid op het Pavilloen te Haarlem is dezer dagen verrijkt raet eene prachtige verzameling vruchten van Neil Indic in was geboetseerd door mevr va i Hoek gib ilson op J iva thans tijdelijk te s Unvenh igc Deze verzameling door de directie van den planten en dierentuin te IJntnvm