Goudsche Courant, vrijdag 9 mei 1873

Zondag 11 Nei 1873 N 13Ö9 GOUDSCHE COÜRAlfT Nieuws en Adverleniieblad voor Gouda en Omstreken iMt hare emte medaille bekroond bezit zoowel uit tiet oogpout VBu kanst als wegens de treffende gelijleuia der vruchten eene hooge waarde gelijk door alle defkuiidjgeo ie bekend die baar onlangs hebben be iehtigd in den ba ar an den heer Boerte sGraTenluigt waar 7 eentgen tijd is tentoongesteld geweest Laatste Berichten IjOnden 7 Mei in de zitting vau liet Lagerhuis lietft sir C VV Ddke eene motie voorgesteld om non te dringen op eene nieuwe erdeeling ran het stemrecht in Engeland hotland en Ierland De motie werd met 2tiS te en 77 stemmen verworpen St Petersburg 7 Mei Lmdens berichten van Eugelsctien oorsprong ïou de Khan van Khiwa aangeboden hebben zich onvoorwaardelijk aan de eischea van Kuslaud te onderwerpen IiOndeDi 7 Mei t Hof der Admiraliteit heeft heden zijne competentie vastgesteld om te beslissen ia zake de aanvaring van de Clarkeih met de Baiaeur aangezien de Khedive zijne qualiteil van onafhankelijk vorst niet bewezen beeCt R0III6 7 Mei Gisteren liepen er verontrustende geruehten omtrent den gezondheidaiOLstaiid van den Paus Zij hebben zich echter niet bevestigd De gezondheid van den Paus is nog steeds wankelend maar niet verergerd MAKKTBEEICHTEJM IJ OOUda 8 Mei Bij gewonen oin bleven de prijzen nagenoeg onveMuderd Tarwe puike Zeeuwseho ƒ 12 86 a ƒ 13 50 Mindere 12 5Ü a 12 75 Polder 10 50 a 12 76 Bogge puike 7 75 a 8 40 Mindere 6 75 7 60 Voer 6 80 a 60 Gerst puike 7 25 7 80 Mindere 6 20 è f 7 Haver lange 3 80 4 70 Korte 4 26 a ƒ 6 40 Hennepnaad a 76 De veemarkt met weinig aanvoer de handelwaa ieta trager vette schapen magere varkens enbiggen vlug te verkoopen Aangevoeld 60 partijen kaas van 30 a 34 Goeboter 1 40 ü 1 50 Weiboler 1 20 ii 1 30 Burgerlijke Stand GtBOBEA 6 Mti RoeUnd ouders J Zorg en S blok MecUjc ovdera C viu den Ijeafel eo H tJotkneijl 7 Johauuv oudeifi i L Joogei ii ls eu M G Weeldeuburg OviBLtDh 5 Mei J IJptkar 80 j 6 C Terlouw 4 m GmuWD 7 Mei J VooijB en C Jongenecl H Worst en A M de Jong J Viujk en A E van de KaslLtltu G J Hordijk en G Paling J Appel en A ü Wotrlee M Neuta eu M Vos J A le Ti er en W Koerts A tioot en M Hordijk JA 1 hutnca tn G de Kngp 0 C van Muijtn eu M vau Pijlen ADVERTENTIEN Buitengewone Vergadering van hh Leden der Eoll Maatscliappij van LANDBOUW Afdeeling GOUDA en omstreken op VRIJDAG den 9 MEI 1873 des namiddags ten 6 ure t n huize van den heer W LAMPE te Gouda Onderwerp ter behandeling AFDEELING8 TENT00NSTELLDJG De Secretaris Penmnfftneester F H BUL US BRACK Openbare Verknoping op DINGSDAG den 13 MEI 1873 s morgens 9 ure ieGouda aan het lokaal in de Nieuvirsteeg E 17 ten overataan van de Notarissen MONTUN en KIST aldaar van staande en draagbare MEUBELEN KOPER TIN BLIK PORCELEIN GLAS AABDEWBRK MANS en VROUWENKLEEDEREN voorts eene BASCULE en eene aanzienlijke partg IJZERWAREN bestaande in IJzerdraad Koperdraad KUnknagels Schaafbgtels Timmermansgereedschappen Kagchelpotten Ornament enz Daags te voren te zien BIERBROUWERIJ J BE HM SLEUTELS te AMSTERDAM De ondergeteekenden verzoeken hunne Begunstigers te Gouda en Omstreken do bestellingen van BIKREN voor hunne Brouwerij voortaan te willen opdragen aan den Heer A NORTIER te Gouda P S RENDORP Amsterdam 1 Mei 1873 Naar aanleiding van bovenstaande advertentie beveel ik mjj beleefdeijjk aan tot de levering der alom zoo zeer vermaarde van voornoemde Brouwerg welke zoo wel op fast als flesschen bfl mij volgens prijscourant te verkrügen zjjn A NORTIER EXaUISE MARSALA WIJNEN van het Huis Francesco Rosso Tedcsclii Co te CATANIA Marsala Ingham Vecchio ƒ 50 p ank 1 25 p fl Rosso 50 1 25 Bianco 55 1 40 Agenten voor Nederland FBANCO MENDES van der ELST Wijnhandelaars te Haarlem en Amsterdam ZJ V7 OIsril 3 Er bestaat gelege£heid in Gouda by fatsoenlyke Prot lieden tot INWONING KOST en HUISELIJK VERKEER voor een of twee Jongens of Meiajes welke da scholen zonden willen bezoeken tegen een tegemoetkoming van 250 in hel jaar Hierop reflecteerende adresseren zich franco onder letter Z aan den Boekdelaar A BRINKMAN te Gouda TlfflHERLIEDEN TWEE bekwame KNECHTS kunnen dadelijk vast werk bekomen tegen goed loon by H PA AU Timmerman te Gouda Jufvrouw TAN BOVENE op den Kleiweg verlangt door het trouwen der gehuurde Mtid tegen half of 20 Mei EENE flinke Meid tegen hoog loon welke gewoon is in nette diensten werkzaam te zyn Juffrouw VAN KLÜUVE verlangt een DIENSTBODE Inktpr aepar aten Al mgne tannin alizarin analin salon zwarte gallusschrgf en andere inktsoorten enstempelinklen zijn volgens de nieuwste beginselen der wetenschap verbeterd en onderscheidenzich door hare levendige kleur groote vloeibaarheid en het snelle droogen van alle andere inktfabrikaten De copiëerinkten leveren nog na eenigedagen scherpe afdrukken beschimmelen niet engeven half met water vermengd goedkoope engoede schrgfinkten Verkrijgbaar bij ieder soiled boeken kantoorhandel Emmmi H von GIMBORN Apoth en Pabrik v chem techn Preparaten Heden versehjjnt de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELF3EWARING lEN Genecsifundig Volksliandboek OVEK DE GENEZING DEE ZENUWVEESLAfPINe VAN HET LIGCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Ei dand enz Hy is dageiyks ten zgnen huize te consulteeren Wie niet bij hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Eransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige Wflze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zgn onmiddellijk toezigt door een desknndige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld by den Boekhandelaar H A MEUER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en Jranco per post 85 Ct de Frausche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 CU Door het toezenden van ƒ 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schrüver ontvangen Waarschuwing Ter voorkoming van bedrog wordt een ieder attent gemaakt dat het eenig alléén echte onvervaUchte UNIVERSEEL ZÜIVERINGSZOÜT proefondervindeiyk als het beste middel tegen alle maagkwalen bekend in heele pakken k 60 ets in a 33 ets en tot proefneming in V4 pakjes a 18 ets is verkrygbaar te öoMi a by L Welteb Gouwe L Schenk Hoogstraat J C Zeldenbijk Markt en P J Melkebt Haven En in de andere plaatsen in de bekende depots Brochures over gebruik en Getuigschriften gratis P By aankoop van dit artikel wachte men zich voor schadelijke namaaksels en lette er naauwkeurig op dat elk pakje tot waarborg der echtheid de naamteekening draagt van H VON aiMHORN Apoth en Fabrik van chem techn Praeparaten Emmerik a d Ryn Den lieer THEOPHILE met deze heb ik het genoegen en volgensbelofte UBd mede te deelen dat na hetverbruik van twee flacons uwer bekendebalsem het uitvallen van mgn hoofdhaargeheel heeft opgehouden UEd kunt publiciteit van mi ne verklaring maken enben bereid het mondelings te doen Amsterdam get F H Dueschleb Feb 73 Mr Kleedermaker Kerksti at b d Amstel 623 AMERICAN BALSEM om het uitvallen der Haren tegen te gaan de schilvers te verdreven piJn der schedelhuid te stillen en aan de behaarde hnid de levensvatbaarheid weder te geven De American Balsem behoort op ieder toilettafel Franco aanvraag i ƒ 2 de flacon by Thbophit e Kerkstraat b d Vqzolitrnat 514 Amsterdam GEEN POSTZEGELS Goo la Or ik vbq A Briakmao Kennisgeving BÜBGBMEESTEa en WEllIOUUERS van degeraeehte Goud geiien Art 228 der Wet vaa den298len Junij 1851 Staatiblad n 85 regelende de menstcUinj inrigtcng en bevoegdheid der Gemeentfbeslnren brengen ler kounis van de ingezetenen dat de termijnen voor de vorileringcn ten laste vanhet Rijk bij de Wet bcpajld uf te bepalen op dieten la te der Gempcnte vnn toepassing zijn en datmitsdien alle zoodanige vorderingen orer do Dienstvan 1872 vóór of uiterlijk Op den SOsten Junij aanstaande bfhooren te orden iii eiliend Gouda den 8 Mei 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dboogleisveb Fïbrïüijn Van Bebüen IJzlndooen OIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1872 Ver olg Omtrent de Gemeente eigendommen wordt medegedeeld A Eigendommen niet bestemd voor de publieke dienst Deze eigendommen verkeeren over het algemeen in goeden staat behalve het gebouwvan den voormaligen grooten volmolen en de geboowtjes kngs de St Janskerk welke jMktate belangryke herstellingen vorderen De kosten aan deze eigendommen besteed bedroegen 516 I8 Het huis aan het Jaagpad te Boskoop bekend onder den naam van het tolhuis aan de Gemeente toebehoorende werd voor de som van yl200 verkocht B Eigendommen bestemd voor de publieke dienst en opeubare gemeentewerken De inkoniiten die de Genieeiite uit deze eigendommen heeft getrokkeu beliepen ƒ 0087 00 Het onderhoud van het exercitie terrein en van de zich daarop bevindende schietbaan was weder ko tbnap Dit word thans inzonderheid veroorzaakt door de verbrecding en verhoogiug die de kogelvanger onderging en de verandering van verscheidene traversen door welke werken men vertrouwt dat alle gcviinr van het wegspringen van kogels buiten de baan zal yyn weggenomen De kosten aan het exercitie terrein en de schietbaan hebben bedragen ƒ 1162 32 De toestand der openbare Gemeentegebouwen is over het algemeen niet ongunstig Het onderhoud bepaalde zich meestal tot het gewone De kosten zoowel der vernieuwingen als der herstellingen der stralen beliepen 5840 04 Met het rioleren werd jjverig voortgegaan Dit jaur waren daarvoor aangewezen het water van de Vogelenzang met al de dimrop uitkomende zijlen aan de zndc van de Zeugstraat en een Zyitje achter den Langen Tiendeweg zuidzyde De riolen zyn van portland cement en van drie verschillende afmetingen Van de grootste soort werden gelegd 144 65 meters van de tweede 126 55 meters en van de kleinste 76 65 meters terwyl bovendien Engelsche aarden bui ou werden gelegd ter lengte van 106 10 meters De kosten van deze riolering hebben bedragen 11544 615 De bestaande riolen kokers en putten hebben aan onderhoud gekost 135y 8 J Wat betreft de wegen en voetpaden behoorendo aan on onderhouden door de Gemeente werd de toegangsweg naar het station die ofschoon geen eigendom der Gemeente toch door haar wordt onderbonden verstraat over een oppervlakte van 818 □ meters keyen en van 313 □ meters klinkers in gewoon verband Het onderhoud der overige wegen en voetpaden had ook naar behooren plaats De kosten van onderhond dezer wegen en voetpaden beliepen zoo aan materialen als aaa arbeidsloon 2822 99 Voor de plantsoenen nwrd uitgegeven eene som van 2055 03 In den loop van het Jlfx werd een begin gemaakt met het aanlegged van eene nieuwe straat van den KattenUugel naar het Stationsplein die echter nog niet geheel werd voltooid Het leggen der aarden Mum met twee bruggen bazaitmuren riolen stnatkolken enz werd bg publieke aanbesteding aangenomen voor ƒ 38740 en de levering van 56000 Vechtsche straatklinkers voor 805 20 De stads binnen en buitengrachten werden op de vereischte diepte gehou ien Het jaagpad langs de Oouvee verkeerde ten gevolge van de werken tot herstel der Gouwekaden in eenen teestand die bet voor menschen eu paarden byna onbegaanboaar maakte Ten einde aan dat ongerief een zins te gemoet te komen werden van gemeentewege op het pad vrg aanzienlijke hoeveelheden puin gebragt Wiiardoor althaua eenige verbetenug ontstond Étet IS te hopen dat de aannemers dit reeds zou laag aaéer hsndea t aAotmuk poedig lu behoorlgken staat zullen opleveren Ook dit jaar werd weder langs een gedeelte van het Jaagpad in de bebouwde kom der Gemeente gelegen een bazaltitinur ter lengte van 70 ellen gemaakt ter vervanging van een oude houten schoeying Deze werd lu het openbaar aanbesteed voor 3ó42 Aan de overige houten sohoeyiugen werden weinig kosten gemaakt omdat zooals reeds ten vonge jare werd vermeld het plan bestaat allengs bazaitmuren daarvoor inde pla itslestelleu Oj de Raam werd een oude schoeijiug ter lengte van 18 50 meters door eene kuaiiiiuur met heifiindenugen vervangen Een gedeelte kaaiiuuurUugs hot Nonucwater ter lengte van 70 meters wen op laagwaterlioogte vernieuwd Het onderhoud der kaaimureu was vooral door hot vele voegwerk kostbaar Ue verwijduig vnn de aluis aan de Gouwe by liet Am sterdttni6clie veer werd aanbesteed Ue deuren werdeu gereed geuioalkten al de materialen aangevoerd maar met liul maken der afdammingen en de verdere werkzaamheden werd tot het voorjaar gewacht De basculebrng tegenover do Noodgodsteeir kwam dit jaar gereed Aanvankelijk scheen zij niet ligt te wei ken maar thans i s ij zeer gcmakkclyk te bwlieueu en beantwoordt geheel aan de verwaelitiiig Do houten ophaalbrug op de Nicnweh ivoa tegen over de Vuilsteeg werd door eene gz fioii vervangen De vaste brugsjen over de Kunieniclkslüot i ii by het Verloren kost werdeu geheel vernieuwd zoowel wat den ouder als wat den bcneubouw betreft die in de Jeruzalembtraat nllceu voor den bovenbouw Alle drie zyn voordien van getrokken ijzereu leggers een liouti ii dek on yzeien leuningen Dü buvciiboiiw van de vier lantstgcnoende bruggen werd in hut openbaar aanbesteed voor 6770 De trapppiibnig op de Gouwe tegenovpr de Peperstraat wenl weggebroken terwijl op de liiiidliool dtn loiiiJiiigeri wenlcn gopl uiUt Hierdoor werd het laatste beletsel weggenomen voor de vaart van schepen met staande masten binnen door de stad De kosten aan nvieren kanalen vaarten en bybehoorende werken beliepeu ƒ 28864 82 waaronder de aannemingsom van de verwyding der sluis aan het Amsterdamsche veer welk werk grootendpols in 1873 word ingevoerd niet is begrepen De haven vorderde geen andere uitgaven d iii die van het gewone onderhoud De kosten kunnen niet afzonderlijk worden opgegeven zg zijn begrepen onder die van Utt d De begraafplaats werd behooriyk onderhouden De kosten bedroegen 128 19 De meeste wegen en bruggen die niet aan deze gemeente behooren zyn in onderhoud bg Waddinxveen De werken die door corporation of particulieren worden onderhouden bevinden zich gedeeltelyk in minder goeden staat De BoeleksSe die lang reden tot klagten gaf i s thans voor een groot gedeelte door de Gemeente overgenomen en zal eeue belangryke verbetering ondergaan De weg van Gónda tot aau de hoflaan bgRotterdam wordt door eene Commissie uit deGemeentebesturen van Moordrecht Nieuwerkerka d Ussel Capelle a d IJssel en Krabngen onderhouden Het aandeel onzer Gemeente in dekosten van onderhoud bedraagt OOO Woidt fonolgd B UITENLAN D Büiienlaiidscti Overzicht Nog steeds is er in de Fransche bladen tvustgeschrtjf over de houding van Thiers De officieuse pers helt nu eens ter rechter dan ter huicerzijds over een getrouw beeld van den presulent zetf die ver 13 in de kunst van geven en nemen Waarschjuiijlt ii Thitrs rvenmin als vroi er een besliste houding aannemtii In alle geval behoeft di nrfau mets te biijken voor de bijeenkom t der kamer Men sregt dat de const ttitioneeie ontwerpen gereed zgn ij strekken tot bcveet g ng der republiek maar bevatten zeer coLStrVdlieve wairborgen Me kin echter niet te vouwioliiig zijn met zuIkc losse gernehteii over hetgeen in den r ind dtr ministers verhandeld is Bij de vooit tting der beinadslaging o ex de muutvvLt in de itling op ï uL er door den Puitscheu rijktiiïig gihuudiMi is uiet tac ttmoiing an den regeeringscotnuiibs ins aangenoinen dat vijfmiirkstukken m goud zulien worden gcsla en AV jders heeft het huis 7ijn goedkci nng giselioiikcu aan hrt voorstel om niPt slechts stukken vau cui mark rnaur ook van twee marken aan te munten Dit voorstel 13 thans bij de derde le ing aangenomen met 138 tegen 102 stemmen eo dat niettegenstaande de krnehtige bestrijding daarvan door de hecren r impban ten en Delbruck respectief minister van financn n en president der kanselarij beiden verklaarde i zij mt écn mond dat de rcgecring het vooi tel onaanneembaar beschouut lig de rnid triamMig weni hrt ontwerp overeenkomstig de twi cdo hzwiji a ingenomen De uitslag wordt voornamelijk tocgebchirven a m de üfwezigheid van een groot aantal ledey drrr rhterzijde volgens de Koln Zeit zal de boiuhnrid noch op het punt van het tHecmarkstuk iimdi op dat van het papieren geld toegeven maar b atant er nog hoop dat de bondsnad nit uwe meer aannemelijke voDr ttIlcu al inmciien Nu het Itaiiiiarische niim trrio ten sevoljjf van de transnetie met de kamci is besloten te h ijitn liec t h t het ij7cr ook verder Mli ii siucvlen ti ruijl litt heet 18 de discus ie over dt kloos iri et ii Wü n dng aangevangen hi t blijkt dat 7ij van lauden duur zal i n naiit nut muKier dan 10 reden ir i zjn ingeschievLn er warm mtcr leden dan gewoonlijk