Goudsche Courant, zondag 11 mei 1873

pe kÓB n de mmister ran jnstitie was er niet tegen dat de discussie aanving niet over het oortpronkelgk ontwerp maar over dat der commissie le president minister Lanza behield zich voor nader eu ge aaiendementen in te dienen De geschillen welke tusschen de regeering en de vertegenwoordiging van Zweden bestonden over de krooniug tan Oscar II zijn bygelegd en de kamer ie geëindigd met voor dat doe de som van 70 000 ingksdaalders beschikbaar te stellen Deze plechtigheid is op den 12 Mei vastgesteld en te Stockholm orden groote feesten voprbereid waaraan door bij ondere geïanten fcn verschillende hoven lal worden deelgenomen De Noorweegsche Storthing zal in deze week de beraadslagingen over het ontwerp tot invoeringWIer Scandinavische munteenheid honden De beide OoStenrijksche delegatiën zijn het eens gewxirden over liet gemeenschappelijke bydget met uitzondering van twee punten namelijk 1 de aan ohaSing van Weindelgeweren waarbij de rijksraaddelegatie de kosten voor 75 000 de Hongaarsohe lechts voor 60 000 geweren heefi toegestaan 2 de kredietovereohrijdihg voor de militaire grenzen 1870 71 waarvoor de rijksraaddclcgstie in tegenstelliig met het besluit ilcr Honpaarsche delegatie verguHÜng neigett Niftleiiiin oiiit cene overeen lemming prvotderil zoodat men nUnog hoopt dnt de beide delegation het eens zullen worden De Neue Freie I resse meldt dat de vorst v in Montenegro op 24 dezer te Wcenen zal aankomen om de teutoon telling te heioeken en om onderhan delingen aan te knoopen ten doel hebbende het aanleggen van een militairen fn handelsweg van Dalmalie naar Montenegro De vorst zal daar voor de erste maal dm vorst van Servië ontmoeten Uit Spanje wordt bericht dat de regeering nogmaals eene gestrenge circulaire heeft uitgevaardigd ien einde de vrijheid der verkiezingen te waarborgen Men weet dat die moeten plnati hebben op 10 Mei De cireolaire bewgst dat de regeering eerIgk te werk wil gaan hetgeen trouwens thans meer dan ooit in baar belang is omdat de Cortes die uit deze verkiezingen zullen voortkomen niet moeten kunnen worden gewraakt ais niet vertegenwoor digende de natie liitusschen is reeds bij vroegere gelegenhed n gebleken dat er toch in den geest van het ministerie op de verkietingen gewerkt ivor t ook al geeft het nng zoo nadrukkelijk te kennen dat het dit diet verkiest De staatkundige opvoeding der Spunjaards laat wat dit punt betreft en trouwens lu menig ander opzicht nog zeer veel te wensohen over ïe Nieuw Orleans zijn hevige onlusten nitgeb isteo OOSTENRIJK Het bezoek aan de internatiouale ttntoonslelling is nog niet levendig Op den tweeden dag na de opening bedroeg het aantal der door de tourniquets oeg laten personen juist 1000 doch daar nog niet 4ille tourniquets gereed zyn is de controle niet volkomen nauwkeurig Duizend persouen verdwijnen cfater ia de ontzaglijke ruimten zoo geheel dat het chünt laof bijna niemand tegenwoordig is Grooteudeels zijn het nog bloudlokkige ladies wier zucht raar kennis haar reeds hierheen heeft gedreven en die aet kouden kritischen blik alles opnemen keuvelende a schertsende franijaises in talryk heerengezelsohap leveren ook een aanzienlijk contingent De muziekinstrumenten in de Oostenrijksche afdeeling lokken vooral de hcercn en dames aan om Idaar langer te veitoeven waaraan de door kunstvaardige handen bespeelde pianino s niet weinig toebrengen Nu en dan rgdt een roluagen met zijn choonen last langzaam over den houten vloer van het tentoonslelliugspaleis luwoners van Weenen vindt men er nog zeer weinig Dit wordt niel zoo zeer toegeschreven aan den hoogen entreeprijs vau 5 floryuen ƒ 6 36 dan wel daaraan dat zij liever willen wachten tot allea geheel gereed is Het weder heelt tot nog toe aan het geringe bezoek geen schuld want het is te Weenen overheerlgk Algemeen wordt geklaagd over de hooge prgzen n over de slechte spgzeu en dranken die men niet Heen op het terrein van de tentoonstelling maar in geheel Weenen krijgt Zelfs de Weensche bladen klagen over de prijzen in de restiurants kolSehuiten enz der tentoonstelling doch zij verwachten dat de eigenaars weldra tot de overtuiging zullen komen düt hun hooge eischen niet in hun eigenbelang zgn £ en van de meest aanlokkende restaurants moet de Russische wezen aar echter de prijzen alle andere overtreffen Een bezoeker die zich tweemaal het genoegen veroorloofde om daar te dineeren betaalde Toor twee kleine portitn kaviaar 5 twee Engelsehe filets ƒ 1 8 5 twee portien likeur 2 60 2 kop koffie 1 50 een zeer lekker vogeltje ter grootte van een watersnip 3 75 Een kleine Hesch St Jolien met ern zeer verdachten bijsmaak kostte 2 50 diie portien soep met balletjes en 3 eieren 2 20 enz Daarboven was met uitzonderWg van het vogeltje en de siiep alles ungeniessbar De e mededeeliiigen zijn van een Weener zelf en hij voegt er bij lat het noodzakelijk zal zijn om kosthuizen voor arbeiders op te richten want dut de prijzen zoo geweldig zijn gestegen dat een arbeider met zyn geheele dagloon niet voldoende in zijn dagdgkscU voedsel zou kunnen voorzien leen wonder dut bij ïulk een toestand de correspondenten van buiienlandsche dagbladen moord en brand schreeuwen liedenkt roept een Farijsch correspondent zijn lexers toe dat wanneer gij van Parijs naar V eenen gaat gij van de stad waar men hel best eet vertrekt naar ilie waar men het slechtst eet Dit moge overdreven zijn toch erkent ook de reductie van de AmddluvgtZeituiig dnt in verscheidene restaurants het hoofddoel schijnt te we en om da gasten zoo duur en zoo slecht mogelijk U ii te geven eii over een diner van zekere table d hütle dat 4 40 kostte waren reer onaangename geruchten in ora oop Als een troustgrond voor de lekkerbekken wordt echter medegedeeld dat door de l arijsche Hrma Frcrcs l rüvcii aux die leeds seiiert eeiiige geslachten in liet l alais lioyal haren retel heeft opgeslagen op het terrein der tentoon telling een echt Parijschen restaurant is uecpend in een even sierlijk geliouwd als sehoon gelegen paviljoen De tegenwoiirdige chef vuil het huis die tevens een kok van den ecrslen rang k heelt de iioodige maatregelen genomen ora hem dagelijks met de sneltreinen versche vliezen en gevogelten benevens Zfevissehen eii de fijnste groenten als ook de eerstelingen van de fijnste vruchten uit Parijs te duen toekomen terwijl de hoeren Tampier nitüordeaux voor de beste wijnen zullen zorgen Een van de tot nog tue mees t bezoclite restaurants is die welkt in een boerenhuis van den El as is ingericht en togenover de kunstgalerij van het Duitsche rijk staat Het spreekt wel van zelve dat bij het aantal vroemdelingeii dat thans uit alle oorden der wereld naar de Oosienrijksche hoofdstad trekt men ook zeer verschillende en prachtige tjiletten en costumes z iet Dit was vooral ook het givil bij de feestelijke opeiiiu waarbij zoo vele ofïicieele en nict offieieelc costiiiuis de aandacht trokken Van alles uat men in dit genre zag verwekte het meeste opzien een dame die in gezelschap vau eenige officieren van tiare liritsehe majesteit te midden der volksvertegciiwoordigers plaats nam Zg droeg een shawl van hot fijnste cnsiniir met een prnelitig dessin van palmen OU geheel zwaar met goad doorwerkt en rati gouden franje omboord Alle dames waren eenparig van oordeel dat deze shawl een kunststuk was dat bepaald verdiende te worden tentoongesteld en de heereu waren het er allen over eens dat er stellig de eerste prijs aan zou worden toegekend wanneer zij ter beoordeeling aan de jury werd aangeboden op de schouders der elegante eigenares eene der schoonste brunetten van het groene Erin ïot de weinige rubrieken die tot nog toe in de Au steHang Ztntung werden besproken behoort ook die van den landbouw eu het schijnt dat op dat gebied Nederland althans in een speciaal vak reeds de niindacht bijzonder tot zich beeft getrokken Sprekende over de hnlpmiddelcn bij de beoefening van de landbouwkunde wgst het blad op het hooge belang der ngronoraisclie grnphiek die zich eerst in den laatsteu tijd heeft ontwikkeld en veel nieuws oplevert Van veel gewicht toch moet het wezen om ract een enkelen blik te Lunneii overzien hoe en waar eene teelt zich het best ont iikkelt en uitbreidt onder welke locale toestanden hij het meest productief is Melken invloed tijd en weêrsgestoldlieid op haar uitoefenen Misschien zal de VVoener tentoonstelling de algemeene bekeiidhcid ten gevolge hebben van die belaugrgke ockunomische kaarten waarmede Ku slaiid en Holland het eerst zijn voorgegaan üük in het paviljdoii voor de tenlooiistclling van prodiioten der bloeiukweekerij noemt Xeilcrlarnl naast Oosleiiujk Duitschlniid en België een eer eervolle plaats in en de schoonheid en ïeld aaii heid der hier voreenigde planten en iiloemeu moet eoii waarigk overwoldigeiidoii indruk malaiii Als grooto bijzonderheid iiontt eene verzameling Alpeiiplanten genoemd waaronder een Hubns arclicus uit jroeiiland die thans bloeit Onder de zeldzaatniiediiii op de Weener teiituoiistelling waarop reeds meer bijzonder ilc aandacht werd gcvistigd komt ook voor een drijvende kanonskogel in liet paviljoen vaii liet iniiii iteric van landbouw Deze 26 kilogram wcfioiide kogel drijft als een veertje op een ttls zilver eliiltereiide massa die uit zuiver kwikztiver van do lioioomdc mijnen van Idna bestaat Niet mind r dan aölK kil grammen vau dit metaal bevinden zieh in i ijzeren vat en daarop ilrijft de Logel Het kiiikzilver is aangevoerd in op ettelijk da irvuor verv iardig Io makken van wit schapenlcder die van b ven w jr lon dicht getrokken en in ieder waarvan z cli i i kilogram bc vonden Een bezoel er die den togen land van het kwikzilver eens wilde beproeven stak z hafid rin doch toen hij deze terugtrok kwam hij tot deonaangename ervaring dat twee gouden ringen diehij aan zijne vingers had in zilveren waren veranderd Zaterdag is op de tentoonstelling de eerstediefstal gepleegd ten nadeelc van een Beiersoh exposaii t Binnenland Gouda 10 Mei Schaakwedstrijd KAMPEN GOUDA wit zwart 19 Zet D 4 nt C 2 W Zet E 4 ntC 5 20 E 2 F 4 20 D 6 D 4 Men meldt uit Boskoop van 8 Mei Nadat gisteren vanw e de plaatselijke Schoolcommifsie in de openbare school alhier eene publieke les gehouden was gaf heden de plaatselijke Vereeniging voor Volksontwikkeling aan de Schooljeugd dier school eea feest waarbij tevens door haar prijzen uitgereikt werden aan die kindereu die zich door geirouw schoolbezoek dit waardig gemankt haddeli nieek het op den d ig der openbare les dnt het onderwijs hier iiiderdnad goeil kon genoemd worden ook de Verceni ing die het feest gaf kon zich over haar werk verheugen en vond voor hare opofferingen üe beste belooniug in de vroolijke gezichten det kinderen die aan de bun toegedachte vermakelijkheden blijde maar toch met de beste orde deelnamen Natuurlijk waren de versnaperingen welkom Naar men vcrneeifit heeft de minister van oorloi aan de plaatselijke commandanten eene circulaire gericht houdende dat gewezen onder officiers eu korporaals van het Indisch leger die voor de dienst bij dat leger ten Volle geschikt ziju Ie achten en wier antecedenten guustig zijn in hun vorigen graad en tegen genot van een handgeld van 200 tot een engagement voor bet leger in Ncd Indië zullen wordeu toegelaten In de maanden Augustus en September zallen in de legerplaats bij Zeist practische oefeningen worden gehouden waartoe zullen worden vereenigd eenige compngniën vestiug ar tiUerie de artillerie instructiecompagnie eene halve compagnie van het bataillon mineurs en sappeurs en ouderofScieren die by het wapen der artillerie het wetenschappelyk ooderwqi bijwonen Voor de dienst by die troepen vereenigingen zullen boven en behalve de daarby ingedeelde officieren het vereischt aantal hoofd en verdera oIBcieren eu mindere militairen van de verschilleade diensten worden aangetvezen De miltoien verlo angers der lichting van 1869 van de drie regimenten vestibg artillerie die beatemd zijn om met de comp van de Ie serie te kamperen worden tegen 2 Augustus a e en de milicienrer lofi angers die met de artillerie comp van de 2e serie zullen kamperen tegen 23 d a T ooder de wapenen geroepen en worden in bet genot van groot verlof hersteld zoodra zij uit het kamp tarugkeeren of gedureude 30 dagen in activiteit zyn geweeit Da milioienverlofgangors der lichting van 1870 van d regimenten veating artiUeric worden tegen 16 Jnlg onder de wapenen geroepen voor den tyd v o 6 wakeo De minister van fiunnoión heeft ter keania van belaiighebbendeu gebracht dat lu de maaiiW November aanst ten overstaan van de daartoe benoemde commissie een vergelijkend onderzoek zal pluate heb ben van adspiraiiton vour de betrekking van surnumerair bij het vak der posterijen waartoe minstens twaalf plaatsen ter vervulling worden opengesteld De adsprirantm bohooren zich voor 1 October aanst bij een op zegel geschreven request lot den minister te wenden De odapiraiitcn moeten geboren zijn tusschen 1 Juli 1852 en 1 Juli 1855 Staten Qeneraal ïweede Kamib Zittin geil van 8 en SI Mei In de zitting van Donderdag is na zeer langdurige discufsie over artikel 0 5 der nieuwe rechterlijke organisatie hel beginsel van appèl in alle strafzaken aangenomen met 39 tegen S2 stemmen In de zitting iin gisteren is met 36 tegen 23 stemmen uanyenomen een amendement van den beer Kappeyne van de Cappello strekkende om het honger beroep in strafzaken Ie doen berechten door vier rechtbanken nl die te s Bosch Arnhem Amsterdam eu Leeuwarden Voorts werd veriaorpen met 47 tegen 17 stemmen een amendement van den heer Wiiitgeus strekkende om de rechtbanken van de eerste arrondissementen als jirovincialo vierschaar recht te doen spreken in luifijsteii uanhg na aHonp eener goreehtcigkc instructie d jor de nchtlmnkin in haar ressort nan haar verwezen uf loor het Openbaar Ministerie kraohteni tnt van ferethtstelling daarbij Rongebmchl Eveneens werd vemorftn met 45 tegen 15 8tcm en een amendement van den heer Kappeyne op rt 67 om de rechtbanken van appèl uit 8 en nietnit 6 leden gelijk de Miuister had voorgesteld tedoen bestaan Dezer dagen is het kasteel te Woerden nevens het tbaus bestaande te Delft bestemd tot magazijn van militaire kleeding uitrusting hospitaal en kampementseffectea door bet dep van oorlog van bet dep van justitie overgenomen D Maaljehappvj voor den Werkenden Stand te Amst dam beelt eeoe circulaire verzonden waorin rij het weusobelijk oordeelt dat de kern onzer NederUodsche werklieden in staat gesteld worde om de tentoonstelling te Weenen by te wonen Daar echter afu de vereeniging zelve het zenden laa werklieden naar Weenen te boven gaat heeft ly besloten het initiatief te uamru tot liet in t leven roepen van eene Nederlandsche Commissie tot regeling van het bezoek der AVeener tentoonstelling door ambachtslieden en ouder haar plaatselijke afdeelingen te vormen Aan die Nederlandsche Comraisjic wordt opgedragen 1 Do regeling eener goede ontvangst en huisvesting der werklieden 2 Het aanwijzen van geschikte poraonen als ufee te Weenen om met vrucht de teutoonstelliog te kunnen bezoeken 3 Het organiseren der afzendingen 4 Het aanwgzau van de reisgelegenbeden en het verstrekken van bakwame geleiders ïot de eerste zorg der Nederlandsche Commissie behoort ook het formeeren van plaaUelijke a ileeliitjen die zich beijveren t 1 Zich ia betrekking en correspondentie te stellen et de Ncderl Commissie 2 In bare omgevingen geldtn bijeen te brengen ten einde de reis en verblijfkosten van werklieden te dekken 3 Op zekere voorwaarden uit buiiue plaatsen werklieden te zenden Voorts zal Vrgdag 16 Mei des voormiddags ten 11 ure in het lokaal Een geziiidlieid te Amsterdam eene vergadering worden gohoudcn ter constitueering der Nederlandsche Comiuiasie Gelijk bereids gemeld is strekt het wets antwerp tot verhooging der begroeting van Ned Indié voor bet dienstjaar 1373 met 6 miUioen guldens ter zake der gebeurtenissen op Noord Sumntra o de strijdkrachten in Indie te versterken en te verbeteren en de regeering in staat te stellen den oor og tegen Atobin met kracht voort te zetten en tot een goed einde te brengen Voor uit en terugzending van militairen de kasten van werving daaronder begrepen mitsgaders betalingen te bunnen behoeve na terugkeer in NederUnd wordt verbooging voorgesteld aldus verdeeld 2000 man vau verscbillendo wapens 94a 000 300 mariaiers 43200 74 officieren gratification Ul OOOi voorschot op tractement 36075 vervoerkosten 44400 Wijders ii een post voor memorie uitgetrokken tot voorbereiding der oprichting van een corps militairen geschikt en gereed om wanneer uoodig naarda koloniën en overzeesehe bezittingen gezonden te worden tot aanvulling of tydelijke versterking der strijdkrachten aldaar De noodzakelijkheid om te kunnen beschikken over een corps militairen Indische brigade als hier wordt bedoeld wordt in omstandigheden lis waarin wy ons thans bevinden zoolevendig gevoeld dat zy inderdaad geen bijzonderbetoog schijnt te behoeven Een uitgewerkt planheeft de regeering nog niet maar zij heeft gomeeiidin deze wels vooidracht te moeten doen blijken vanhaar voornemen om dadelijk de handen aan het erkte slaan liet art mntorieel op de Indische berfrootiiig is verhoogd inet 650 000 Bij die raming der mecidcre behocfien is rekening gehouden met de uit Indie intvangen aanvr igen VBorziclitigheidehalve en om de noodzakclgkheid eener bijernroeping der staten generaal ingeval de belioefte aan nieuwe uitgaven zich mocht doen gevoelen te vermijden is de verhooging van den post voor onvjorziene uitgaven voor het departement van oorlog net geen minder bedrag dan 600 UUO voorgesteld Het spreekt van zelf dat de regeering daaruit geene betaliiigVji tal doeu dhn die door de omsiaudigheden gebiedend gevorderd worden Personeel der zeemacht De meerdere uitgaaf van an ƒ 126 000 op deze onder afdeeling is noodig voor de uitzending van levensbehoeften voor het personeel der marine Matoneel der zooniacht De verhooging dezer onderafdeeliiii hedraaul 3 1 57 i üO waaronder voor vier slooiiisehi pcn 4do kl ƒ l 4U0 l i 0 UU twee ijz ircn raderstoomschepcn 72O 0O0 0O en tien stoombarkassen f 200 000 00 De aanbouw uitrusting en uitzending dezer zes schepen zal minstens 12 a 14 maanden vorderen Het is dus duidelijk dat daarmede niet mag gewacht worden en tevens dat de uitgaven voor dit doel ook afgescheiden van de gebenrteiiissoii in noordelijk Sumatra noodig zouden geweest zijn Is men in het bezit van die vaartgigen en gaat men dan nog over tol den aauboow van een paar schepen ter vervanging van de Madura en de Admiraal van Kinsbergeu dan zal de Indische militaire marine lu zoodanigeu toestand verkeeren dat zij aan alle schen van de dienst volkomen kan beantwoorden terwijl altijd één of twee schepen van elke type in conservatie zijn De voorgestelde verhoogingeu van de begrooting bedragen te zamen ƒ 6 627 000 Tegenover deze hoogere uitgaven behoeven geene andere middelen aangewezen te worden dan bij de begrooting reeds zijn genoemd want zij zullen ruim gedekt worden door hetgeen de verkoop van kofhj eu tin meer zullen opbrengen dan daarvoor bij de begrooting is geraamd Men kan rekenen op de excedeut vau 9 607 53 boven de roming De Kerkeraad der Nedeil Israel Gemeente te Amsterdam heeft in beginsel besloten voortaan zijne bijeenkomsten 111 bet openbaar te houden De onlangs gerestaureerde vergaderzaal is leeds van tribunes voorzien By het Instituut voor doofstommen te Groningen worden thans weder de noodige maatregelen genomen voor de opneming van nieuwe kweekelingeu by het begin van den aanstaanden carsus Dit jaar kunnen geplaatst worden alle doofstommen die iu Aug e k den ouderdom van 6 jaren bereikt hebben en nog geen volle 15 jaren oud zijn Aan de ouders die zulks mochten verlangen kan ook toegestaan worden hunne kiuderen te hunnen koste buiten het Instituut te doen verplegen zoodat deze dan als extcrnes bet onderwijs bijwonen Onvermogende kiveekelingen worden gratis gehuisvest gevoed en onderwezen Behalve die doofstommen die reeds bij t Instituut zijn aangegeven berinden zich ongetwijfeld in onsland nog velen die wel in de termen vollen om geplaatst te worden mnor voor wie uog geene aanvrageis gedaan In bet belang dier kinderen voor wieelk jaar verzuim een onherstelbaar nadeel is wordt elk die met bun bestaan bekend is verzocht het zijne toe te brengen ten einde zij niet langer van htt hun zoo noodig ouderwgs verstoken blijven Eene ken niigeving aan de directeuren vau een departement van bet Itisiituut of oau de Hoofddirectie zelve is voldoende om de noodige inlichting aangaande hetgeen er verder vereischt wordt te ontvangen Wegens de nabijbeid van den nieuwen cursns is eenige spoedalleszins noodig daar in den regel alleen bij den aanvang van het schooljaar nieuwe kweekelingen opgenomen worden Gr Ct i Het eindresultaat van het examen in Zuid IIolland ter verkrijging van een acte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs is geweest als volgt gefr aagd 41 akten totaal uitgereikt door de provinciale commissie 243 acten als hoofdonderwijzers 47 lioofdonderwijzeressen 8 hulponderwijzers 29 hulponder yzeressou 20 Engelsche taal onderwijzers 3 ondcrwgzeressen 19 Fransche t al ondcroijzers 16 onderwijzeressen 11 Hoogduilsche tial onderwijzers 10 ondcrwyzeressen 10 Wiskunde 15 onderwijzers Gijmuastiek 6 onderwijzers 1 onderwijzeres Teekenen 3 onderwijzers Schoonsehrjjvcn 2 onderwijzers Landbouwkunde I onderwijzer Handwerken 43 ouderwijzcrcsseu Naar men ons invdedeelt is de aoiivoor ler der tcliiiieezeii een Nedcrlouiler en nog een wei Bussclienaar genaamd de W Deze persoon is zegt men uit Ncilerlaiid als onderoHlcier iia ir 0 1 vertrokken aldaar oiBcier geworden en d ariia in l Vniisclie dienst oveegegiuin virvolgens moet hg van daar onder de Atchneozon nan eiand zgn dLS leuj ind lu nog nl viin vtiniiiiering Imndt en aarigk op di i naam van Nederlander geen aanspraak kan ninkin I ron A Br Cl L aats te Berichten Madrid 9 Mei Topeie bcsi liül lig l vnn dtAnnnje mm de gebcurUüisseu vim dcii 23 Apnl het ft zich gisteren m linndpii i stelil v m de justitie Alen gfclüoft dnt hij hcdeii luigfUteii z il warden Figuerus is bij alwui übeid van Noïiviilas ad intoriin beinst met de pititefeuille vn Oorlog De Jvtjmfcial naakt ctii protest openbuiir vim den Fresiilerit der V ij ailiririt tegen de oi tbimiing vim de pcrniniu iite üiuiiii iie Parijs iUi I e FaUit zegt veriK meii t hcbbui dut de ma mh liii elie inppüUeu der pielecteo üvir de üt t nut verspreide geruchten zouden kuunen doen vreezen Ue veroorzaakte ichade ü groot maar ni t overal onherstelbaar Beriijll 9 Mei Het hais vaa Afgevaardigden heelt van de kerkelijke politieke ontwerpen de beide eerste handelende over de benoeming van geestelijkeb en de kerkelijke tucht aangenomen zooals zij door het Heerenhuis waren gewijzigd Eenige leden der fractie van het ceutram gaven haune instemming te kennen met hen die verklaard badden zich aan die wetten met te zullen onderwerpen De Minister van Ecredienst herinnerde aan die sprekers dat de fractie waartoe zij behooren zieh altoos op bare gehoorzaam hcid aan de wetteu had beroemd Overigens meende hij in antwoüfd op hanne verklaring alleen te moeten zeggen dat de kerkelijke wellen ten uitvoer zullen wordeu gebracht en dil die uitvoering zoo noodig door andere wetteu zal worden gewaarborgd Weeaon y Mei Heden werrlen ten gevolge vau den atand van zaken trr beurze alle atfairen gestaakt en wel m de eerste plants omdat het i ertroawen der bezitters van ettecten geschokt is De geldmarkt is op hut üogeiibhk gunstig Hei publiek overstroomt bij lii i koersen de effrctenkantoren met orders om e veikoopen Tusschen het beurscomité de Banken en de Regeering zija onderhandelingen geopend om grootere Vergadering van den Gemeenteraad Vrijaag 9 Uei Tegenwoordig de hh Ktmj Tooriitter Viruly Kist Luyten Priucc Krauciibürg Wtsterbaau v Vreumingen Mes6i ir ikcr Dnjogleever van btraateu Foat Drost Hoogenloora SttiuBOui co Straver Do De Dotuieo der vorige vergaderiag wordcD gelezen eu gcarreateerd logelfomen eeae misstve van hh Gedepnt Staten hoadende goedkeuring tot het hctFeu eener plaataehjLti directe belastiug toteeu bedrag an 30ÜU0 De voor Uter deelt mede dat hetkohier roor dc e bklasting ia oi emaakt en op de secretano ter inzage vau het publiek is ncdcrgelc d Inf eeoe missive vau dezelfde Staten hoodeude goedkeuriog tot af eu orei athrijviog van posten der begrooting van 1872 Inf ecQo miasive vtn de gezoadheids commissie rermeldeude den rooater tsq aftredtug alsmede het bericht dat de keerIteraoD iich zijae beooeming laat welgevallen Inf eeoe missive vau heerea regenteu vao het Wees en Mlcmoeseniershuis houdende loordracht W Kromhoat Sen en A van Veen ter beuoemiug van een regent ter visie etc eene miuive van den Schuttersraad met de rekening en verantHoordiug over 1872 la haoAea gesteld vau de hh Kut Messemakef en Stravcr een voorstel van B en W tot opheffing van het BestedeIingshais voor kiudcreu en tot inrichting van hetielfde gebouw tot bcstedehugsbuis voor ouden van dagen tegen betaling vin eeu matig weekgeld eeu voorttel van B eu W om de nieuwe atiut vao de Kattensingel naar het spoor de Crabettenstraat te noemen Ter viiitL De beer Bochner komt ter vcrgaderiag Eea adres vau J A vau Leeuweu en nog 2 andere sollicileereaden naar de betrekking van omroeper ter viaie De heer Kist vraagt of de omroepers geen instructie hebban ia deu regel irordeu de singels buitengesloten dat vindt spreker niet goed hg wenscbt dat dairin zal worden Yoorzièn nadat de heer Messcraaker er op heeft aangcdrougeu om de benoemtag in de volgende vergadering te doen wordt bepaald dat iu de eerstiolgeude vergadering de instructie zal orden behandeld en de benoeming zal geschiedeo Eea adres Bn F van der Horst te s Gravenhage verzoekende ontheffing vaa erfpacht van eui itakjt grond Ter visie Een adres vin C J C Prince met verzoek om grond au den Raam In banden gesteld vau de comm van fabr Een adres van Pavoordt c s verzoekende een brag te mogen leggen over bet water aan bet plautaoeu over den KatteoBiugel In banden gesteld van de commissie vau fabricage £ en voordracht van B en W ter benoeming vsa twee hulpuuder üzcrs aau de armenschool op nelko voordracht wareo geplaatst toor do eerste de heeren G Gaasbeek to KootH k en P Visser te Lekkerkcrk en voor de tweede de heer B Begeer te Charlois benoeming volgende vei dehng Aau de orde Een verzoek van het Polderhettonr md Stein tot wijziging van het tarief voor het overzetten met de pout overden IJsül let algemeene stemmen goedgekeurd Ikt verzoek van den hnlpoHduwijzer L Kruiswijk om ontslng uit die betrekking Het gevraagde ontslag nordt verleend icgen 1 Juni a s Het voorstel tot hut plnntbco vnn een achtsten faulpooderngzer aan de armenecbool Met algemeene stemmen aaugenoiuen 1 Het verzoek van den heer J D Emeia eu andere hulpoiiderwgzers om vcrhoogiug van tractement Het dagelijksch biMuur stelt voor om dit adres aan te houden tot bü de bcgrooting De beer Measemaker verklaart fich daartegen naar zyne iit nswijz moet er iets gedaau worden om hulponderwijzers te krygea niet alleen maar ook oru dezelve te behouden dadelgke verhooging van tractement eu vcrdecling der hulponderwjjiers in klitssen ordt duor hem aaubevoleu dit wordt door andere fcecrCn bestrttkn vooral 01 croiid dat incn met dan iu de hoogste uoodzukinlylvheid tot tusschentijdsebo verhoogingen moet beatuitÉM Hot uoi het dagelijksch bestuur lu stcmmnig gcbriffiit ichool ilierüvcr voueu vrrtcheïJt iic lih t wooid de biz aiea I K i n HRt üorbUlv3n het dagriijksch bestuur lu stcmmnig gcbrMIlit noidt aaugcuoiiun met U tegen c éiie stem die ui den heer Mcssetnaktr ¥