Goudsche Courant, woensdag 14 mei 1873

Woensdag 14 Mei N 1360 1873 GOUDSCHE COURANT en AdverleDtieblad voor Gouda en Oinstrelien ZUIGTANDEN De oudergeteekende Tandheelkundige bericht dat hij volgens de nienwe methode zonder het uitnemen der worjels op het zachte tandvleesch heele GEBITTEN plaatst zonder pijn Geeno betaling voor gebruiker overtuigd is dat zij aan alle vereischteu voldoen J 3ME van Minden Chirurgin Dentiste Dubbelde Buurt te Gouda ongeveer 25000 OÜI E IJSSEUSTEKN en een partij OUDE EIKENBALKEN RIBBEN enz Te bevragen b den Uitgever dezer Courant TpMbahë vËnRoÖPiiW te GOUDA op MAANDAG 12 MEI 1873 des vourraidda s ten 11 ure in het Logement di Piauw aan de Markt van Een goed onde houden HEERENHUIS enERF staande en liggende aan de Oosthaven 1 te Gotiila Wijk B N 108 zijnde in het Huis zes behangen Kamers eene goede Kpiiken Kelder ruime Zolder en hetgeen meer tot eengemakkelijk ingerigt Woonhuis behoort Ter istond te aanvaarden Een OOFïïüIN met TUINHUIS in de i Korte Akkeren te Gouda terstond te aanvaarden En drie in 1809 nieuw gebouwde HUREN met TUINEN in de Kluizcnnaiskade ami de Karnemelksloot te Gouda VVjjk U N 188 188ö en 188i Nadere inlichtingc zijn to Ix komen tenkantore van den Notaris W J l ORTÜUNDBOOGLEEVEE te Goud i d r te tu4 a i meest tid fiDaDcieelen awd big d ofertoigiüg dit door tybonwiog der beitaiude School leergoed lu de behoefte km worden vooKien do voontandersletten ÏD deze mioder op de geldkwestie iij fragen alleen wat 18 beter wat ia dienstig voor bet oiiderwgs na een langdurig en arm debat vtaano achtereeuvolgens het woord werd gevoerd door de bb Keoij Samaom Lugten Kraneuburg I e beer Buc cr had de vergadering Tertateo Tegen hebbe gestemd de bh Ktat Frinee esterbaan Bemjf Loijten en Ürooglee cr Alanu wordt het toorstel is diacctssie gebracht om de nieuwe echool te boUwen op bet terrein van wylen den heer Goedkooi welk voorstd na een korte discnsaie met 13 temmen ogen één wordt rerworpen De plaats alxoo waar de nienwe school zal worden opgericht sal m de volgende vergaderm narden be udcld Is benoemd let lid der commissie van administratie over de bank vanJeening de heer G Prince tot liibrymeeater de heer U A G Vorstman tot lid der commissie belast met hot ontwerpen enz van verordemngeo tegon wier overtreding straf is bedreigd de heer A Loyten tot holpondcrwijxej ean de openbare armenschool de heer J Kno ke Na maebtiging ter uitvoering n èder resumtie eindigt da acrga ering Burgerlijke Stand GkBoaEN 9 Mu CorneJia oudere L Biiuwudtjk ea A in dwi Oener OvtHLLDiLM 7 Mei J V Jansen 11 w 8 A Jansen S j 4 m J B Teijgcrann 19 d J Straver 4 m A J VKB Maaren 1 j 3 m A M n Leeuwen 3 m 9 A de Jong m JS van de Ktaahorst 46 j U m ADVERTENTIËN Getrouwd J A THöENES i van Rotteniam en G DE KNIJP Gouda 7 Mei 1873 Die mede naijaeus hunne wederzjjdsche be tiekkiugen hunnen hartelgken dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling bjj hun huwelijk ondervonden Voorspoedig bevallen van een Jongen J J FRANKEN geliefde Echtgenoote van O VAN DER LAAR Jb Gouda 9 Mei 1873 Voor de menigvuldige bewyzeii van deelneming ons verleend bjj het overlijden onzer waarde moeder en behuwdmoeder betuigen wjj door dese onzen oprechten dank C J VAN DEB KLEUN J M VAN DEB KLEIJN G uda 8 Mei 1873 Bobst Voor de vele bewjjzen van deelneming ondervonden bjj het overladen van wizen waarden Vader betuigen w onzen hartelijken dank Gouda Uit aller naam 10 Mei 1873 P IJPELAAR Thesselschade Dames BESTÜÜRDERESSEN van genoemde Vereeaiging maken bekend dat de Ïeotoonstelling Bazar van Vbouwelijke Handwerken alhier zal gehouden worden in Abti Lkoi op WOENSDAG DONDERDAG en VRIJDAG den 14 15 en 16 Mei a s des voorm van 11 4 uur Overijsst lscho Onderlinge B ra n d via a 1 bo r g Maatscliapplj VOOB GEBOUWEN MEUBELEN INBOEDELS KOOPMANSCHAPPEN enz Ojigirigt in den Jare HS09 en gevestigd te Zwolle Agent voor Gouda en Omstreken J MULDER Karnemelksloot Jufvrouw van BOVENE op den Kleiweg verlangt doof het trouwen der gehuurde Meid t gen half of 20 Mei EBNE flinke Meid tegen hoog loon welke gewoon is in nette diensten werkzaam te zjjn Openbare Verkoopinjy op DINGSDAG den 13 MEI 1873 a morgen 9 ure te Gouda aan het lokaal in de Nieuwsteeg B 17 ten overataan van de Notarissen MONTIJN en KIST aldaar van staande en draagbare MEUBELEN KOPER TIN BLIK PORCELEIN GLAS AARDEWERK MANS en VROÜWENKLEEDEREN voorts eene BASCULE en eene aanzienlijke party UZERWAREN bestaande in IJzerdraad Koperdraad Klinknagels Schaafbij els Timmermansgereedschappen Kagcholpotten Ornament enz Daags te voren te zien KOFFIEHUIS DE KAP met Theetuin De oudergeteekende maakt bij deze het geachte Publiek bekend dat hetzelve in deze week door hem geopend is en dat hjj door goede consumtie nette en accurate bediening zal trachten zich de gunst waardig te maken hopende met een druk bezoek vereerd te worden S KOOTER NB Houdt zich ook tot het houden van PARTIJEN enz aanbevolen mËRBKOÜWERIJ SE HA N SLEUTELS te AMSTERDAM De ondergeteekenden verzoeken hunne Begunstigera te Gouda en Omstreken de bestellingen van BIEREN voor hunne Brouwerij voortaan te willen opdragen aan den Heer A NÜRTIER te Gouda P S RENDORP Amsterdam 1 Mei 1873 Naar aanleiding van bovenstaande advertentie beveel ik mij beleefdelijk aan tot de levering der alom zoo zeer vermaarde van voornoemde Brouwerij welke zoo wel op fust als flesschen bjj mij volgens prijscourant te verkrijgen zijn A NORTIER OPENBARE VERROOPI G op MAANDAG 19 Mei 1873 voormiddags elf uur in Haumomib te öo da van P Een roijaal WINKEL en WOONHUIS zeer gunstig gelegen aan de Hoogstraat wijk An 118 te Gouda waarin sedert onheugelijke jaren de SLIJTERIJ en TABAKS AFFAIRE met het beste gevolg is gedreven Dadelijk te aanvaarden EEMUE NAAISTERS kunnen direct op bet atelier van D SAMSOM geplaatst worden 2 Een groot WINKEL en WOONHUIS zijnde BENEDENen BOVENHUIS aan de Gouwe wijk C n 0 7 en 67a te Gouda Bovenhuis tot uit fanuarij 1875 tegen ƒ 150 benedenhuis tot 15 April 1874 verhuurd tegen 180 per jaar 3 Eene TAPPERIJ en UITSPANNINGmet ERF en pooi stuk GROND aan denBleekerssingel mjk R 154 te Gouda Dadelijk te aanvsmrden 4 EeA WINKELHUIS en ERF aan den langen Oroenendaal wijk I n 97 te Gouda verhuurd bjj de week voor ƒ 2 50 5 Een DITO DITO gelogen als voren wijk I n 98 te Gouda verhuurd bjj de week voor 2 25 Breeder bij biljetten en inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda l p MAANDAG den 19 MEI 1873 des morgens ten 10 ure zal aan de Stoomhoutzaag molen van de Ilccren A de JONG ZONEN te Got da ten overstaan van den Deurwaarder fB H van de WERVE te Gouda wordenVERKOCHT de AFBRAAK van den aldaargestaan hebbemle Wm HOÜTSAAGMEN bestaande in BINTEN STIJLEN PLATEN WIELEN van gaande werk enz akmede nog eene aanzienlijke partjj BRANDHOUT Openbare Vrijwillige Verkooplng om Contant Geld Op WOENSDAG 21 MEI 873 des voormiddags 9 ure aan het sterfhuis van Mejufvrouw de Wod J VAN DB GEVEL Wjjk C n 10a te Ouderkerk ajd LhteU van MEUBELEN HUISRAAD BEDDEN BEDDE en LINNENGOED GOUDen ZILVERWERKEN enz Te bezigtigen daags vóór den verkoopdag van 9 tot 2 ure j adere information zjju te bekomen ten kantoren van de Notai issen ü J SPRÜIJT te Ouderkerk ajd IJssel et A KLUIT te jSloordrefhl Ouuilu Ui ik luu A üilukiiidu UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DEE GEMEENTE GOUDA 1872 V ir olg Voor de reinheid der straten werd zoo veel mogelijk gezorgd De pachter van de vuilnis is verpligt ze van het grove vuil te zuiveren terwgl de bewoners of eigenaars der huizen bovendien gehouden zgn de straten langs hunne gebouwen of erven schoon t honden Alleen de Vogelenzang maakte gedurende een groot gedeelte van het jaar op dien gunstigen toestand eene uitzondenng doch dit was een gevolg ran het rioleren en dus van tgdel ken aard Dagdgks wordt gedurende eenige oren het water in de grachten door instroomend Usaelwater ververscht terwjjl daarenboven de schuttingen en de van tüd tot tjjd bg lagen waterstand plaats hebbende apujjingen veelbijdragen tot het zuiver houden van dè wateren der Gemeente ofschoon dikwijls het Usselwater zelf zoowel ten gevolge van het daarin afloopend fabriekvnil als van het uit de polders er in gemalen water van slechte hoedanigheid is De grachten en zglen worden op den meest daartoe geschikten tgd nitgebaggerd en het drgvend vuil wordt telkens er uit verwgderd Over de slooten ea andere wateren die aan particulieren toebehooren wordt van tgd tot tyd schouw gadrevtn Goten urinoirs en dergelyke worden behoorlyk rein gehpaden Mestverzamelingen worden in het gebonwde gedeelte der gemeente niet toegelaten dan onder zoodanige voorzorgen dat zg geene schade aan de gezondheid kannen toebrengen De openbare gebouwen zjjn over het algemeen nit een hygiënisch oogpunt voldoende De gezondheidstoestand was in het a eloopen jaar vrg gunstig Het ziektekarakter was gedurende het geheele jaar rheumatisch in Januar en Februarjj tevena inflammatoir met prcedominerend Ijjden der ademhalingswerktuigen en buikingewanden in de maanden Mei en Jong met pnedominerende aandoeningen der spijsverteringswerktuigen in de maanden Jnlg Augustus September en October bilieus Epidemisch heerschten teeds tot in de maand Apru de pokken Na den 25stenvan die maand zgn geene aangiften meer gaan Sporadisch kwamen voor in de maanden Janu arg jn Febmarg febris typhoidea tussis conTulsiva en angina diphtherina in Maart febris tvphoidea typhus scarlatina morbilli en angina diphtherina in Jung scarlatina en tussis conTnkiva in Augustus febris typhoidea en typhus waarvan zich ook nog in September November en December nu en dan een enkel geval voordeed Tüsschenpozende koortsen werden gedurende het geheele laar waargenomen vooral in de vier eerste maanden Het getal zieken was gering De sterfte was bjjna nonnaal Er behoefden geene maatregelen genomen te worden tot het tegengaan der verbreiding van besmettelijke ziekten Op de Algemeeue Burgerlijke begraafplaats Werden 617 Igken begraven 9 573 in eigen graven 18 huurgraven 1 klasse 2 3 kosteloos Op de begraafjpUats der Israëlieten werden 15 Igken ter aarde besteld Een overzigt van het getal Ijjdersin 1872 in het Gaathnis verpleegd vindt men in de volgende opgaaf Beide Mugni Vrooireii Grihclit Op 1 Jannarjj aanwezig 18 13 31 Gedurende het jaar ter verpleging opgenomen 42 37 79 Totaal der verpleegderi 60 50 110 MaoD Vixiaw BeideGtil Ontslagen zjjn 32 24 56 Overleden zgn 18 12 30 10 36 86 Aan h t einde van het jaar bevonden zich aldaar 10 14 24 Het getal verpleegd en bedroeg 7810 In het Gasthuis werden behalve de zieken nog eenige oude lieden verpleegd die daarin of hun kost kocht hebben of tegen eene wekeIgksche bijdrage zgn opgenomen Van dezen z n in den loop van het jaar een man en eene vrouw overleden zoodat er op 31 December nog aanwezig wflMi 10 mannen en 12 vrouwen Daar dergelgke verpleegi niet meer worden opgenomen zal na verl Q van eenigeu tgdde gemengde aard van deA mrigting nebbenopgehouden I Regenten achten het echtta wanschelgk hen nu reeds elders t doen TCIt W en daar het getal zolen onvoldoende i om V het heenchen van besmetteljjke ziekten de daaraap Ijjdende personen overeenkomstig de Wet van den 4den December 1872 Staatsblad n 134 afzonderlgk te verplegen Misschien zou wanneer tot vereeuiging vanhet Bestedelinghuis met het Weeshuis wordt besloten welk plan weder in ernstige overwegingis het Gebouw van eerstgenoemde Inrichting toteen Gesticht voor zulke oude Ueden kunnenbestemd worden De behandeling der zieken geschiedt met veel zorg Van de badkamers wordt door particulieren een toenemend gebruik gemaakt Het gebouw verkeert m tamelgk goeden toestand De door de Gemeente verleende subsidie is slechts gedeeltelijk behoeven te worden gebruikt De bezoldiging van den geneesheer aan wien echter ook de behandeUng der zieken in de andere gestichten is opgedragen bedraagt 50Ü en die van den heè meester ƒ 220 De kosten der geneesmiddelen kunnen niet afzonderlgk worden opgegeven zij zijn begrepen onder die der geneesmiddelen voor de armen Het getal recepten voor het Ga sthijis gereed gemaakt bedroeg 1718 De geneeskundige dienst bij armen iii hunne woningen is opgedragen aan dne geiieesheeren een heelmeester een verloskundige en vier vroedvrou en Blgkcns de ingekomen opgaven hebben er 412 koepokinentingen plaats gehad tegen 381 in 1809 281 in 1870 en 950 jn 1871 Vleesch en visch zijn de eenige levensmiddelen die aan keuring onderworpen zijn Er werden ter keuring aangeboden 791 runderen 400 vette en 373 uuclitere kalveren 204 schapen 1192 varkens en 71 geiten Uezo werden alle goedgekeurd Bjj den invoer zgn gekeurd 14240 kilogr schapenvleesch en 013 kilogr spek waar an werden afgekeurd 225 kilogr rundvleesch en 180 kilogr pek Binnen de Gemeente werden afgekeurd 25 kilogr rundvleesch 22 kilogr schapenvleesch en 18 kilogr spek Zevenmaal werden partjjen zeevisch eens riviervisch afgekeurd De keuring van het vleesch is aan twee Keurmeesters opgedragen Een van deze is tevens Keurmeester van de visch De groote meerderheid der bevolking gebruikt voor drinkwater het water uit de grachten Slechts weinigen hebben goed regenwater Wellen schijnen hier niet te zgn wat wel eens voor welwater doorgaat is slechts zakwater dat echter zeer helder is en goed van smaak Hetzelfde kan van het grachtwater gezegd worden aU het gefiltreerd is Als het dat niet is en de meeste inwoners gebruiken het zoo is het grgsachtig en wanneer het met veel polderwater vermengd is bruingeel van kleur Het heeft geen bgzonderen smaak of reuk Maatregelen van verbetering stuiten af op de groote kosten De Gemeente Politie bestaat uit een commissaris van politie een inspecteur twee agenten Ie klasse vier agenten 2e klasse achttien nachtwakers en eenige noodhulp nachtwakers Over dag wordt de dienst waargenomen door vgf agenten terwgl de inspecteur ook gedurende een gedeelte van den dag toezigt houdt Des avonds ten tien ure betrekt hy de wacht met één agent van politie en tien nachtwakers Het gedrag der poUtiebeambten verdient geprezen te worden Er zijn in het jaar 1872 hier zestien diefstallenof opligtingen gepleegd waarvan iu vgf gevallen de daders onbekend zijn gebleven terwgl erveertien z n aangebonden daar een diefstal doortwee en een door drie personen werd gepleegd Van deze veertien zijn er zes voorloopig invrgheid gesteld en acht aan de justitie overge everd De waarde van het ontvreemde wordt geschat op 96 daarvan werd in beslag genomen voor eene waarde van 53 47 Honderd drie en zeventig pohtieovertredingen werden geconstateerd Tegen 161 personen werden vervolgingen ingesteld Vier der overtreders sqjn later niet kunnen worden uitgevonden Drie en veertig personen hebbön de vervolging door het maximum der boete te betalen voorgekomen Ééne zaak is buiten vervolging gesteld Zeven zaken zijn nog aanhangig gebleven Drie vreemdelingen zjjn over de grenzen gebragt Wordt MFTolgd BUITENLAND Biiitenlandscli Ovcrziclit De permanmte coinmissie uit de Fran che nat vergailcniig is bijeen geweest doch heeft mets uit ericht Kr is elfa besloten a s Zaïerda de g ivone zittuig niet te houden Onlangs is door den Duitscben bondsraad definitief besloten om van de voorgenomen verbooging der belasting op de tabak als tegenwicht van de op te helfen zotitbelasting af te zien Aan den rijksdag zat onmiddelink ran dit besluit kennis worilen gegeven In de Pruisische kamer zijn de wijzijiiigen jjoedgekeurd welke door het heerenhuis in de keikelijlc politieke wetten gebracht ijii zoodnt nog slechts de koninklijke sanctie rei ciseht ivordt om leze te kunnen ten uitvoer te leggen Die nncl e w iidt in deze week met zekeiheid verwacht lieuigp leden van het centrum gaven op niet on lubhebinnige wijze ie kennen dat men zich nooit aan die Wetieii zou onderwerpen Zeer terecht wee de minntep Fnlk op de inconsequentie der partij die zich steeds de wettelijke fractie hij uitnemendheid noemt Trou