Goudsche Courant, woensdag 14 mei 1873

1 wena de regeering tou dien tegenstand weten te o eruinnen en zoo noodig de lacunes dezer wetten door andere wetten aanvullen Het manifest der Pruisische bisschoppen die te Fulüa zijn vergaderd gevteest is hans verschenen Onder on e rubriek Duitschlaud vindt men een orerlicht van dit stuk Tusschcn de delegaticü der beide rykshelfteu van de OoateurijkschHongaarsche monarchie bestaat omtrent het gemkcnschappclijk rijksbndget slechts ver chil van meening tusschen t ee punten van ondergeschikt belang htt eene betreft den post voor den aankoop van achterladers het andere de overschrijding van de laatste begrooting betrekkelyk de militaire grenzen die sedert het vorige jaar bij Hongarije gevoegd zijn In eene gemeenschappelijke zitting der beide delegntièn is over deze ponten gestemd zooals de conatittitie voorschryfl De stemmen hebben echter geslaakt zoodat eene beslissing nog niet verkregen is Te V ecnen is op de beurs een paniek ontstaan ten gevolge van bankroeten en vooral van overdreven beursspel De regetriiig doet moeite om de handelswereld voor een groot crisis te bewaren Ue iitierale partij in Kngeland lijdt voortdurend nederlagen bg de enkele eikiezingrii Vüor opcngeva len pjaalst ii Nu is vvedir te jlueester een conservatief geko en een plaats die sedett jaren een liberaal tej tegen ii oord iger had H aar zelf bij de laatste vtrkie ing nog een liberale meerderheid van 400 stemmen bestond Ken achteruitgang dus van eirca öi U steinnnn He Timei consinteert du met lecd c i n Het Uily blad merkt op dat sedert de gnheime verkie lng dit feit zicli telkens herhaalt Het solirijft dit met up rekening van de liallot bill die de verkie iii ii waardiger en ordelijker gemaakt heeft ma ir meent dat ecu geheimzinnige antipathie begint te bestian tegen het tegenwoordige ministerie waarvan de Timts niet bij machte is de oorzaken op te spuren Zij vermaant de liberale partij ernstig op deze teekenen te letten doch verklaart zich zelf buiten staat eenige verklaring te geven waarom de yver der liberale kiezers zoozeer verdauivt zoo zij naar het tegenovergestelde kamp overloopen De Noorweegeche Storthing heeft na een debat n twee dagen de oniwerp ovcrcenkoinat betrelfcnde de Scandinavische moulcenheid welke door de Deensche en Zweedsche vertej enivoordigiiigen was aangenomen met 58 tegen 61 stemmen verworpen In de Italiaansche kamer heeft de minister van huitcnlandsehe zaken Visconti Venosia een redevoering gehoudin om het standiinnt vau de regeeriug iu het l cUl te stellen ton opzichte van de kloosterAvet de re eeriiig wil de goederen in de doode baud uplicllen en aan de kloosters geen rechteperfioonlijkheid toeknnen maar overigens de inrichting van het pausdom de meest mogelijke vrgheid laten Men herinnert zich dat het voorstel der commissie vour de kloosterwet aan de generalaten een vaste som wil uitkecren en verder aan hen de regeling van de betrekkingen met den paus overlaten tevens zou ecu deel van de kloosters waarin thans generaals zijn gevestigd voor deze besierad blijven Het schijnt dat de regéeriiig zich hiermee heeft vereeoigd In Sp iye zijn de verkiezingen begonnen De eerste resultaten ziju zooalb altijd ten vourdeele der bestaande regeering r e xr DÜITSCHLAND Het manifest der lüssehoppelijke Conferentie te Fulda is thans uitgevaardigd Het is onderteekend door de Aartsbisschuppen en Bisschoppen in Pruisen alsook door den Bisschop van Maintz en in eene verklaring van adliaesie bij wijze van post scriptum ook door Monsgr Namszanowski Bissohop van Agathopolis i p i en gericht aan de geestelijkheid en de gezamenlijke geioovigen in hunne bisdommen Het begint met de mededeeluig dat de Bisschoppen onmiddellijk nadat de kerkelijk politieke ontwerpen bij den Landdag waren ingediend zoowel bij den Koning als bij de beide Huizen v den Landdag hunne bezwaren er tegen hebben kenlianr gemaakt Zij weten intuss chen dat het bij de geestelijken niet onopgemerkt is gebleven wat de gevolgen zullen zijn als die ontwerpen tot wet worden verheven Maar wat er ook moge gebeuren de Bisschoppen zullen zich houden aan de beginselen die zg in hunne bekende memorie hebben ontwikkeld en die niet de hunne maar die van het Christendom en de eeuwige gerechtigheid zijn Zij zullen standvastig en eenstemmig hun herderlijken plicht vervullen en nitts toelaten wat in strijd is met de geboden des Katholieken geloofs en het goddelijk recht der Kerk Zij vermanen de geestelijken en leeken niemand a s rcehtmatig Bisschop te erkennen dan die door den Faiis eii den Apostolischen Stoel is gezonden en in de gemeenschap van den Apostolischen Stoel volhardt en ook niemand als zielverlorger te erkennen tenzij bij door den rechtmatigen Bisschop is gezonden en met dezen in gemeenschap blijft Kaar de goddel ke instelling kan niemand aan het besluit of bevel eener wereldlijke overheid het reclit onllcenen om lot de Kerk te blijven beli iiireii en toch by de wefeldlyke macht in beroep te kumen tegen geestelijke uitspraken in kerkelijke zaken Veeleer taat op zulk eene handeling de straf der excommunicatie De Bisschoppen zullen overeeiikortistig het gevestigd geliruik der Kerk de bes issmg in alle twijfelachtige quaestiën de Kerk betreilende aan den 11 Vader overlaten Zij zullen evenwel vooitgaad met ook ten opzichte der wereldl jkc overheid en het vaderland met onverbreekbare trotw en nauwgezetheid hunne plichten na te komen in t oog houdende dat er naar den wil Gods tusschen de wereldlijke en kerkelijke macht die beiden tot welzijn des menschdoms ziju verordend geen strijd en scheuring maar vrede en eendracht moet bestaan B INNENLAND UouDA 13 Mei Bij Kon besluit is op hun verzoek eervol ontslag verleend aan 11 tan de Velde en J Vl Nootliüveii van Joor beide als 2de luit bij het korps gevormd uit de rfeerbaarheids Vereeiiigiiig Burgerplicht alhier I In de 11 Vrijdag jrehouden buiteii ewone Verga lering van de Maatschappij van iidbouw afdeeliiig I iüuda en Omstreken is aan de leien mededcehng gedaan dat de voorf estelde Teiitooi hLW mg v iii ee l luimgediertc Vrucliteii enz zat duurga iii en dal do opening der Tentüonsteiliiig jilaiits zal hebben op Donderdag i en eindigen op Zundiig 7 September a s Het Bestuur heeft de Commissie voorloopig bedankt maar hen op nieuw benoeatd om die tunctien te blijven waarnemen waarom de gelegenheid tut bijdragen in de te maken kusten of tot het uilloi eii van Medailles bij die lleereii nog kan plaats hebben vNJe kamer van koopli nidel en fabrie ken alhier heeft de Vülgende missive aan den Minister van Binncnlandsclie zaken gezonden Bij uwer Exoellentie s missive van den 18 Maart 11 N 248 12de aid winden onder mededeoling dat meermalen de weusolielijkheiu ter spi ike is gekomen van eene g igiiig der hier te lande bestaande wetgevuig omtrent de bescherming van fabriek brieken haiidelsincrkeii die ijog stecils in hoofdzaak düur de Kransche wet van 22 gei iiiinal au XI en de art 142 eu 143 van het Wetboek van Strafrecht beheersoht wordt twee vragen gedaan waaromtrent Uwe Excellentie het gevoelen der Kamers van Koophandel verlangt te Vernemen De eier te dier vragen Is geheele afsclia üug van beschermende bcpaJingen als de bcdoeMe li er ie lande wenschelijk meciit onze Kamer outkeniieiid te luoeteu beantwoorden Zij IS het met hen eens die meenen dat fabriekmerken gelijk aan eigendom staan en daarom op bescherming mogen aaiispia ik maken In plaats van intrekking der genoemde wet zou de kamer het zeer wenschelijk achten dat er ecu nieuwe wet lot stand kwam waardoor de ontduiking der thans bestaande bcpaliiigeu uioeielijker en de btraf zwaarder gemaakt werd In Duilschland en Frankrijk schijnt men het zoodanig ool te begrijpen en hecht men nog lueer waaide dan bij ons aan de fabriekmetkcn De kamer vreest dat oplielliiig van die bescherming aanleiding zal geven tot bedriegclijke liiindeliiigen waardoor de eerlijke handelaar en fabriekiiiit üil benadeeld worden Is dit in het algemeen waar intrekking v m liet Koninklijk besluit van don 23 Deoember ISls 6 ait blad n 47 zal den l ijpenlabiiekaut uiis uiteiul treffen Bij dat besluit toch is ecu reglement op hit stuk der merken door de veisohiUende l jjpenfaüiirkcii t bezigen gcaucsteerd diii nog altijd gunstig viiri t en aan de bepalingen waarvan het wordt toegeiciiie ven dat de iondselie pijpcnmerkeu in Nedtr aiid niet w orden nagemaakt ttrwijl het faurieiat van bekende merken der Gondsolie labnekcn in het buitenland zeer gezocht is De tweede vraag een gevolg van de ontkennende beantfcoording der custe luidende Is wettelijke regeling overeenkomstig de bij uwen brief aangeduide beginselen raad aam lieeti aanleiding gegeven fut ernstige overweging waarvan hit gevulg i dal I onze kamer ook die vraag ontkennend beantwoordt Kaar hare meening tuoU ïnl het met len tieiii gelijk oogmerk plaatsen tan eens anders iiiiüiii ufllnua op koopw ireii strafbaar st eilen geen i C zamen uaaiboig op evereii tegen kwade pi i iijuu terwijl liet aiyigeg eli inidde dat zij die nI uii iiboveii hun eigenaaiilig fabnekiiierk oiuiei Je i iX er miiig der wet zouden wil en fctel eii dt uirtleii kunnen doen door dat leeken nevens hunnen naam op de koopwaren te plaatsen door de pijpeiifabriekaïiteu niet zou kunnen tvorden opgevolgd omdat de pijp een te klein voorwerp is om daarop meer dan het fabriekmerk te plaat scn Kwam dus zoodanige regeling tot stand dan zou deze voor Gouda zoo belangrijke tak van ugverheid geheel oiilicscherrad blijven en de fabriekant die ziek vele geldelgke Opofferingen ijetroost om eigenaar te worden van gcrenomeerde p jpeiiiaerkcn groot nadeel ondervinden Het is op grond hiervan dat onze kamer UwerBxcellentie verzoekt geena voorstellen te doen totintrekking der hier te lande bestaande Wetgevingomtrent de bescherming van fabriek en handelsmerken zonder andere ivettclijke voorschriften daarvoorin de plaats te stellen en vooral niet tot intrekkingvan het Koninklijk Besluit van 36 Deceinber 1818 Slaakblad a 47 op het van kracht blijven waarvan de l ijpenfabriekanten hoogen prijs stellen De KiMFtt VAX Kooi ii en Fabhieken te Oouua De Secrelaria lie Voorzitter iyet DllOOGLEEVEEFOETUIJN get VIKULY Vrijdag bezocht de Commissoris des Konings indeze provincie de gemeente Oui c i ter Met rytuigVdn hier naar lleken lorp Waarder en l apekop aldaar aangekomen hecfi hij op het raadhuis de bescheiden bet beheer der ftenieentc j akende onderzocht ati iientie verleend en de versohilleiide kerken tcIloU eirz be oel t Na bij den burgi meester tehebben gedineerd is hij per liijnspoor naar sllagfrteruggekeerd De afdeelin fen van de tweede kamer hebben zich Zaterdaj bc ii gehouden met het onderzoek van dft twee laatstelijk aangeboden ets ontwetpcn in verband staande met de expeditie tegen Atohin Staten Generaal Tweede KaMeb Zitting van 12 Mei In deze zitting is ingekomen eene nota der ren peering betrekkelijk de De discussie over de nien ie rechlerlijke organisatie is voortgezet De aniislelling van vier hoofdoffieicren van justitie bij de rcehtbrniken te s Bosch Arnhem Ainsterd ini en Leeuwarden is aangenomen met 31 tegen 2 5 stemmen Nog is aangenomen het amendement der commissie van rapporteurs om aan den procureurgeueraal van den hoogen raad algemeen toezicht te geven op de handhaving der wetten de richtige vervolging der misdrijven enz Voorts is artikel 6 bis der reueering waarbij die opdracht voor de provinciën aan de hoofdofficieren ii geschied nangenomcu Heden voortzetting Volgens het verslag van de afdeelingeu der tweede kamer over de nieuwe overeenkomst met de handelmaulsclinppij was de groote meerderheid met de strekkifig er van iiigeiioinen naardien de regeering geen solider en beter commissionair kiezen kan die zulk een algemeen vertrouwen geniet en verdient De commissie van rapporteurs deelde dit gevoelen der meerderheid Blijkens een antwoord del Uegeering op eene vraag dier commissie kan als zeker worden ai hgenomen dat bij de steeds rijzende prijsten der koffie verkoap in Nederland allezini voordeeligor ia dan dnva Het ligt wijders geenszins in de bedoeling der regeeriug m de verdecling van de aanvoeren der kuftie tusschen de daat voar aangewezen koops deii verandering te brengen Zoolang de consignatie naar Nederland geschiedt moeten de daaraan verbonden voordeelen gelijk reeds zpolang het geval is in dezelfde evenredigheid velleeld blijven Men verneemt meldt de N Brai dat eene gewichtige ontdekking geJa m is aangaande de St jAnS kerk te s Bosch Tot heden ivas het voor ieder dia eeiiigs tns bekendis met de verschillende bouwstijlen die zich in Nederland opvolgden duidelijk dat dio kerk recilH ongeveer ten jare 1050 bestond i hans wordt het al meer en meer aannemelijk dat de St J inskcrk een iiug veel lioogcr oudheid heeft en den kelijk reejs bestond toen de II Willebirordus indezar stieken hit giloof predikte r Na ontvangen missicve vjmi leafdeeling Gouda van het schoolverboiid om bij de hoogc regeering op Icérplichtighrid aan te dringen heeft de afdccling Breda in een uigemeenc vergadering besloten het yoorstel met te ondei steniirii De bezwaren tegen wettelijke lecrpiicliliglieid werdeji uitvoerig uiteengezet Uit den bifichrijviiigsUnef voor de acht en tw üt tigste algeniune vcrgailering van het Nederiandsch on deiuijzelsgeiiootseirap blijkt dat deze zal gehouden j worden to Arnhem dcir 3U3t en en Sisten Juli en 1 I Augustus Onder de znkui vart huishoudelijken aard daar Ie behandelen bekleedt een eerste plaats de vcrhoogiiig der contributie iu verband met de uitgave en verzending van het veertiendnagsche blad Ons onderwijs Onder de vraagpunten van algemeen helang komen op de agenda voor Vergelijkende exameiis tucht schoonheidsgevoel volksvermaken het teekenonderwgs vrouwelijk hulppersoneel gymnastiekonderwijs enz Ter bezichtiging zal voor de bezoekers een gedeelte der paedagogische bibliotheek gesteld worden en wel School en studieboeken die den geest en de richting van het onderwijs in vroegere tijden of iu vreemde landen vertegenwoordigen alsook het merkwaardig kabinet van instrumenten het Museum WesselKnoops l e laatste dag zal aan een gemeenschappelijk rgtoertje in de omstreken van Arnhem getvijd zijn De N Sott Ct on vangt het volgende bericht s Omstreeks twee jaren geleden werden door de heeren Van den Ouwelaht en Montijn de eerste pogingingen in het werk gesteld tot htt verkrijgen der concessie voor den spoorweg van Hotterdam over Houteu en Arnhem naar de Bruisisohe greozea in de richting nunr Munster Gelijk uit de geschiedenis van menige ndere aanvrage om cuiiceSBie voor spoorwegen is geblek ii was de toestand der geldmarKt te dier tijde niet bijzonder gunstig voor dergelijke ondernemingen wut evenwel aan zoo vele andere aanvragers is mislukt is door bovciigcii arade heeren i i stand gebr tcht Zij hadden het in do maanil Septemlicr van bet voorgaande jnnr reeds zoovi i gebracht dat de Hcgecriu hun de voorloopigi concrssie verleende daar zg bleken genocg nme vooruitzichten te hebben om de concessie in olidc handen te kannen overdoen zpuder dat er gevaar bestond dat gelgk meermalen SU geconcessioncerde spoorweg door gebrek aan genoegzame finansieele ondersteuning onaangelegd bleef De gunstige vooruitzichten bleken weldra niet ongegrond te zijn geweest want onlangs gelokte het den oorspronkelijken concessionarissen de concessie over te dueii aan de welbekende ondernemers de heeren Otlet en Wilmart uit België die door het aanleggen van vele spoorwegen in verschillende landen een broote mate van ondervinding hadden opgedaan Zaterdag is het ivaarborgkapitaal gestort de bureaux voor de administratie en het technisch personeel zijn reeds te s Gravenhave gevestigd en de opnemingen üijn op krachtige wijze aangevangen Alles voorspelt der onderneniing een goed begin l oor den aanleg dezer lijn kan eene welvarende sterk bevolkte streek van ons Vaderland iu het algemeen spoorwegverkeer worden opgenomen Deelden wij voor eenige dagen onzen lezers de uitgave mede van een Taiakt Oourant bij de uitgevers Blom en Oli ierso te Kuilenburg thans wordt ons eene nieuwe Tabaki Courant toegezonden die te Amsterdam wordt uitgegeven bij den uitgever C L Brinkman onder redactie van J M Hengeveld tabaksmakelaar te Amsterdam De abonncmentsprgs ia 6 voorde 52 nummers Het eerste nr bevat o a een artikel getiteld de Tabak van de hand van den heer tlubrecbt dat zeer waard is gelezen te worden De afdeeling s Gravenhnge dar Uoll maatschappij van landbouw zal haar 25 jarig bestaan dit jaar door eene soort van feest vieren welk feest op echt landelgke wijze zal gevierd tvorden Het bestuur heelt besloten tot het houden vau eenen maaiwedstrijd achter den ZoölogiaoheD tuin welk terrein door den eigenaar welwillend zal worden toestaan Aan dien wedstrijd cal ook een klein feest worden verbonden en ter bestrijding der onkosten is eene som van ƒ 1 5t toegestaan De Kerielyke Ct meldt omtrent de handelingen der Algemeene Synodale Commissie van de Nederlandsche Hervormde kerk onder anderen het volgende Het gewichtige ond erworp dat aan de orde tverd gesteld was e reorganisatie van het bestuur der Nederlandsche Hervormde Kerk De Vergadering oordeelde dat zij zelf geen afgewerkt plan voor zulk een ontwerp aan de volgende Synode zou kunnen mededeelen Zij besloot derhalve der Synode op aan den toestaand der Kerk te onllcenen gronden in oWttveging te geven aan eeae door de Synodale commissie uit of buiten hare leden te benoemen van mannen zooveel mogelijk van versehiUeude richtingen op te dragen eene liirziening van het Algemeen Reglement te ontwerpen en zoodanig ontwerp bij de Synode in 1874 in te dienen met machtiging Tan de Synodale Commissie om als zij indesamen stdling van zulke commissie niet moch t slagen zelve Wj die Synode een onttverp van herziening ter tafel te brengen De Haagsche kermis met de ch ai te wereldberoemde tooiigeefstcr van smaak en mode van 40 jaren geleden maar de luchthartige onbeduidende pret maakster van de laatste jaren is weer in het land Aan de geivone verscheidenheden paardenspellen schouivburgen cafés chantants enz gein gebrek Zijonderscheidt zich echter in enkele opzichten van harevoorgangsters dank zij de goede zorgen van hetgemeentebestuur In de eerste plaats door de beperking van het telken jare aangroeiend corps straatmuziekanteu die onverbiddelijk 10 dagen lang van den vroegen ochtend tot avonds laat de gehoorv liezen der residentiebewoners op een harden proefstelden Een enkel draaiorgel zal nog in den na middag zijne welluidende toonen doen hooien o nin de achterbuurten althans het crcdtet der kennisop te houden l J ne tweede Terhctering bitrift de wafelkramen ook deze zijn beperkt tot de goed ge renommeerde die in waarheid niets anders aanbiedendan het geurige gebak Ëene derde verandering eindelijk trekt het meest de aandacht en vindt de meeste afkeuring zij betreft het abauluut ver uud om draaimolens te plaatsen Een kermes zander dra itmolens wie zou dat ooit hebben kunnen d iikeii Geen gelegenheid meer voor de kinderen om ze denganschen dag zoet te houden voor weinig centen geen gelegenheid meer voor de ouderen om oiiiieiliet helseh rumoer en het schitterend licht bac b tiia lien te houden Maar juist dat onderseheid intent men had ook door burg en weth kunnen wordengemaakt en geen enkele redei belette hen om eenbeperkt aantal molens toe Ic laten met bevel tutsluiting bg het invallen van den avond Dan wa let kwaal gekeerd ïonder het genoegen te sjliadenvan tal van kleinen vooral van die wier beurs niettoelaat eenig ander vermaak te smaken dan de onschuldige caruusscls Voor de kiudereu ia het gemisdan ook zeer groot Dat Myer s oircus op de kermis aanwezig is heeft men te dankcu aan de reisroute door dien HollanderAmerikaan gekoeen De circus staat dan ook geheel afgescheiden van de overige tenten namelijk in hit Willemspark waar die giiteren ochtend vroeg in enkele uren werd opgeslagen terwijl gisteren middag de optocht door enkele straten iu dat gedeelte deistad werd gehouden Ten slotte zij nog gemeld dat onder de kramen van allerlei aard die ats altijd in het sohoone Voorhout ziju opgeslagen er een is van de Haagsche afdeeling van het Signrenraakersvcrboiid waarin ten behoeve der leden van de afdeeling tabak en sigaren tvorden verkochj Ter Holl Spoorw tvcrdcn Zatcrda morgen voorhet Jiuode Kruis kosteloos Sfi kisten naar dea Helderver ondsn Om vandaar vertier naar Indic te wordeqgce jediewd lö ü Aan de Ma astrichtsche politic is dr aangename taak opgedragen om de recettes der draaimolens te coiitruleeren £ en tiende van de ontvangst moet als plaatsgeld betaald worden daarom ia nu bij elke dirottsel een ngeiit coiitroleur geplaatst Het Vtr Dagil deelt bet progrSmma ede voor de feesten bij gelegenheid aii het 25e Gadeinisch lusirtim van 27 30 dezer aldaar te vieren O Tder anderen zal deu 29en een geeostumecrde potpourrioptocht door leden van het studenteiioorps gehouden worden Laatste Berichten Parijs 12 Mei In de Charente Inferieure is de hotr Boffintoii Bonapartist gekozen Hg heeft 42S69 stemmen v rkregen en de heer Rigaud rcpu fblikein 40098 In Lotr ct Gher waren op den heer LesguilIon 19139 stemmen en cp den heer Couleau 0289 uitgebracht Beide caiididatcn zijn republikeinen Volgens berichten uit Lyon zijn er de heeren Ranc en Guyot beide radicalen gekozen Zij hebben omstreeks 75 000 steuimen verkrijgen De nnde re cnndidalen verwierven er nagenoeg 25 000 steuim n Iif het departement Haute Viciiiie is de lieer Périn republikein gekozen De tegen c niilidaat was de heer SaiiitMaro Girardin De heeer Gnizot heeft gisteren bij deu heer Thiers op hét Elysée het ontbijt gebruikt Bof lijn 13 Mei Het beria hl door de Telegraph eu de Daiiy Neics gemeld als zou er een aanslag zijn gedaan op het leven tan den Keizer is van grond ontbloot De Keizer is hier gisteren in geweuschten gezondheidstOt tirii kangekomen LoildDn 12 Mei Op eenecinfereiitie van liepublike rljifti te Birmmglinm gehouden is een aclirijvea oiittfii igftu en voorgelezen van Joliii Unght w iarin dtci tjjiC afkeuring te kennen Ke ft vau de repiiblikeinsehe agitatie en lerklaiirtgeen fevini atiue te ku steren met dcgeiuii die de Moiiaiclue üiuver wiPen stooleti De ï i wes ontving eene depêche uit Beriyn van justeren muldende dat een klem detach ine t llussen de loorhoede nitmakende van generaal Kauffmau sdivisi door Bokharcien overrompeld is Naar men vreest zouden de manschappen gespietst zijn geworden Ook zonden drie Hussische officieren en eenige soldaten door Kirghisen zijn gevangen gemaakt Een telegram in den DaiU Tekgmph maakt melding van een gerucht omtrent een moordaanslag op Keizer Wilhelm tijdens de revue te Insterburg Een priester zuu op den Keizer geschoten en de kogel zou zijn helm doorboord en daarna een officier verwond hebben Luidens eene dépêche aan de Daily Newa had deze moordaanslag te St Petersburg plaats LondeD 13 Mei De Great Haüem die den nieutven FransjhTransatlantischcn kabel aan bubrd heeft z l morgen middag van Sbeerness vertrekken om den kabel tussclicu Valencia en Newfoundland te laten zakken INGEZONDEN Een stadsomroeper In hel na Isv rilag opgenomen in het vorig Nr dcicr Couiaut el at o a dal er in cciig volgende raadsvergadering een stadsomroeper benoemd z il woT ien Tut mijne j roote ver inndering mijnheer de Redaetenr Inh ik dat ge zcn en nog router was mijne verbazing dat geen enkel raidslid tegen die b noeiiiiiig een wji r l he ft ge jirokcii lleii Jtalsonir ieper 19 een m iii uil vroegere tijden Zijiie betrekking was vroeger gnu ikkelijk nu lig reifs onmisbaar Maar tegenwoordig beeft zij geen recht van bestaan meer Vroeger toen een groot gedeelte der burgers vuoral in de lagere st inden niet kon lezen moest dies ter kenni se van bet volk worden gebracht düor dergelijke omroepers die eerst met het een of aiid re leveiimakende instrument de menschen bij elkaar t Ê pn dan met luider stem uitriep wal hem bevoiai was Thaus is d it Gode ij daik anders geworden Ti aiis is de kunst vau lezen verspreid nder alle standen der maatschappij Thans hebben de aanpiakliiUetten op de hoeken der straten en de advertentien in de dagbladen den omroeper vervangen ea uniioodig gemaakt Evenmin als thans de besluiten en verordeningen van het stadhuis af aan het volk tvorden voorgelezen zooals vroeger evenmin is een omroeper thans in onz m tijd in onze maatschappij op zijne plaats Is er iemand die van het bovenstaande niet overtuigd is hij volge eens den omroeper op zijn pad en hij zal ï en dal zoo goed als niemand naar hem luistert zoo goed als niemand op hem let In de eerstvolgeude raadsvergadering zal er een stadsomroeper benoemd worden waarschijnlijk in aanmerking genomen het zwggen daarover in de vorige vergadering zonder dat in den raad zich er ook slechts één slem tegen verheft De benoeming zal ten minste niet geschieden zonder dat één burger in Gouda het onwenschelijke van die benoeming heeft trachten aan te toonen Van daar dit geschrijf terwijl ik hoop dat deomroeper die binnen kort hier benoemd zal worden de laatste zal zijn die in Gouda die betrekkingverkrijgt en zoodoende die betrekking over niet lan gen tgd alleen nog slechts zal bestaan in de herinnering Een Bdboebman Kantongercctit te Gouda Terechtzitting van den 23 April 1873 C V E veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 3 of een dag subs gerangenisstraf wegens het als t ap per in zijne tapperij te Waddinxveen aanwezig hebben van bezoekers na des avonds 10 ure zonder de hulp der Politie te hebben ingeroepen om hen daaruit te verwijderen G H V O veroordeeld tot acht geldboeten elk van ƒ 10 ol subs gevangenisstraf van twee dagen voor elke boete eu verbeurdverklaring der acht stuks in beslag genomen gewichten met bevel tol vernietiging van de drie stuks andere dan wettelijke gewichten wegens het te Gouda op eene plaats bestemd tot het afleveren en verknopen van waren voorhanden hebben van drie stuks andere den tvettelgke gewi hten en van vijf stuks gewièht doorzien van het vastgestelde afkeuringsmerk A H V d K veroordeeld tot ttvef geldboeten eene van ƒ 10 en eene van ƒ 6 of subs gevangen isstmf van twee dagen voor de eerste en een dag voor do tweede boete wegens het te Gouda als 1 tapper in zgiie tapperij 1 na het voor de sluiting b p aalde uur aanwezig hebben van bezoekers zonder van hunne weigering om voor of te middernacht te vertrekken dadelijk kennis te hebben gegeven nifti het Bureau van Politie 2 na het voor de 6luitt ug bepaalde uur nog ontvangen van bezoekers zonder I tl