Goudsche Courant, vrijdag 16 mei 1873

VrUdag 16 Wel N 1361 1873 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentiéblad vèr Gouda en Omstreken De inrondlng van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave RorStUilStillPIl drop salmiakzout mout anvjs zwavel en uit extract van slaapb len zamengesteld en goed Tan smaak zgnde worden door alle doctoren be vonden bet beste middel tegen hoest schorheid keel en borstpgn te zyn In i o Vi zen a 50 en 30 en in proefzakjes a 15 Cts Kabarber Slijm en aag iilcn per doos met 50 puien 25 ets W OrnipatrOnen tot verdrgnng der wormen bg kinderen en volwassenen per stuk 6 Ct KOlCrilOedcr i kamen van uren tot op minaten en maakt de uvlvl fucuvl jjQj j ygater beter van smaak en verhindert het spoedig sterk worden In Yj kilopakken voldoende voor 1500 kan meljt a 60 Cts Veepocder tegen Zoglioorts ter kvordcring der Melifafsclielding Eemge dagen vóór het kalven wordt van dit poeder met kan laanw water ingegeven Na het kalven strooit men driemaal daags een eetlepel vol over het voer Bjj verstopping vermagering gebrek aan eetlust alsook bg blaauwe en dunne melk wordt dit poeder met zeer gunstig gevolg gebruikt Het vee krijgt hierdoor een beter uitzien en de melk wordt rgker aan boter In j kilopakken a 60 t ts IIlliv l C l lllVltr llÜ S 7inilt h eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen Ulllïl iatt l iJUIVtlllIgS Ulll ma i rpi n raaagkramp slechte9pii 8Tertering zunr hoofdpgu duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook bij het inmaken van zure vruchten het weekkoken vau groenten voorjil peulvruchten als erwten boonen linzen enz zeer goede diensten bewijst in ieder huisgezin gevonden worden In i i pakken 60 in 33 en in pakjes a 18 Cts Idiniail llpannolw zoüder schadelijke bestanddeelen bevrijden oogenblikkelgk van de helUldlUII UlUp ltl ig j KIESPIJN Het flesclije 45 Cts Zelier Middel ter verdrijving van ratten en rauiz in zonder vergif Een bus van 80 ts is voldoende om iet grootste huis of schip een geheel jaar van alle ratten muizen kakker ken schwaben enz vrg te honden Proeibusjes kosten 50 Cts Alles echt vèkrggbïr te Gouda bg L WELTER Gouwe L SCHENK Hoogstraat en J C ZELDENBIJK arkt Bg elk artikel is eene gebruiksaanwgzing EMMERIK n Voisr C3 i M BO isr Apoth en Fahrik van Chemisch techniêihe Pneparaten dotrtoa Tin dat BBigemeetter Tr jatelliiig te hebben b k iiurn C V d W veroordeeld tot twee geldboeten elk vin ƒ 3 of Subs gevangenisstraf van een dag voor elke boete wegens het m de gemeente WaddiDxveen h geleider vau een met een hond besptmnen en over den openbaren w g rijdend voertuig zich plaatsen op dat voertuig terwijl de aangespannen hond bovendien niet was gemnilband C de W veroordeeld tot twee geldboeten elk van S of subs gevaugenisstraf van een dag voor elke boete bovendien tot ééa dag gevangenis ttlnl wegens het lo de gemeente Waddmxveeu 1 als geleider van een met een hond bespannen en over den opeabaren weg rijdend voertuig zich daar op plaatsen en zulka bg herhaling ÜO het aldaar rijdeu met een aangespannen hond die niet voorzien was van muilbaiid V F L en A H veroordeeld ieder tot eene geldboete van 2 of snbs gevangenisstraf van twre dagen wegens het te Gonda op den openbare straat speleu met geld en zulks na gedurende het laatste jaar voor gelijke overtreding te zijn veroordeeld T reditzittiug van den 30 April 1873 G P hiiistr van A v Z veroordeeld tot eene gelilboete van 3 of subs gevangenisstraf van twee da en wpgeus het te Gouda op de openbare straat uitslaan van een zak na des mo rgens elf ure en zulks na gedurende het Indtste jaar voor gelijke overtrtduig te zijn veroordeeld J O en J lie J veroordeeld eerstgenoemde tot eeiie geldboete van ƒ fi of twee dagen sul gevangenisstraf en laatstgenoemde tot eene geldboete van 3 of een dag subs gevangenisstraf wegens het te Gouda laten stilstaan van een met een paard bespannen voertuig zonder dat hij als eigenaar of een ander geschikt persoon de teugels hield of onmiddellijk bij of vóur de bespanniiig was geplaatst W V d B en J L veroordeeld ieder tot eene geldboete van 1 of aubs gevangenisstraf van en dag voor elk wegens het te Gouda op de openbare straat in gemeenschap spelen met geld T R Jr veroordeeld tot twee geldboeten van 3 elk of subs gevangenisstraf van een dag voor elke boete wegens het te Gouda 1 als gelrider van een met een hond bespannen kar niet gaan naast den hond 2 het rijden met een aangespannen hond die niet voorzien as van een muilkorf J V W veroordeeld tot eene geldboete van 3 of suba gevangenisstraf van een dag wegens het te Gouda als geleider van een met twee honden bespannen en over den opepbaren weg irydead voertuig met gaan naast de honden A 6 en C d J veroordeeld ieder tot eene geld boete van 1 of subs gevangenisstraf van een dag voor leder wegens het in vereeniging trekken van een vaartuig over een weg in de gemeente Beeunijk zonder dat daarvoor door den Burgemeester dispensatie was verleend L U veroordeeld tot vier geldboeten elk van f 3 of uhs gevangenisstraf van een dag voor elke boete wegens het lo jdc gemeente Waddinxveen 1 als geleider van een met hondeu bespannen en over den openbaren weg rijdend voertuig ich plaatten op dat voeriuig het rijden met drie aangespannen hondeu die met waren gemuilband H V d G veroordeeld tot drie geldboeten elk van ƒ 3 of subs gevangenisstraf van een dag voor elke boete wegens het in d gemeente Waddinxveen 1 als geleider van een met honden bespannen en over den openbaren weg rijdend voertuig zich plaatsen op dat voertoig 2 het rijden met tvtee jaiigrspannen honden die met waren gemuilband Kn allen in de kosten des noods invorderbaar bij lij fsdwaii Burgerlijke Stand D auN 9 Met Frans Alettus aaders ü van der Ijiar en J J Frankea 10 Maria Jobauna ouders B de Jong fir C de long Maria WiHielmnia ouders A Pnusenberg eo J Okkerse Piet ouders U Nievcld en J C van deu Berg 12 Angeuita ouders C Bruut en H van der Kwast OvLBLED it 10 Mei J van Zee Exalto 1 j 2 m M Ham 66 j J P J Bakker 50 j 11 m 11 J M van uuren 3 9 m C Klaverveld buisvr van L Verlwek 36 j 12 H L Kurrers 67 j J M Hoogenlworo 4 m ADVERTENTIËN Heden ontvingen wjj de droevige tgdingtl ton e jongste Zoon ADEIANUS MARTINUSden Mei nabij de Schotsche kast op noodlottige wgze het laven verloren beeft in denoaderdom van bgna 19 jaren Waddtnxteen P BLOK Pz 10 Mei 1873 J BLOK Lambrbmont 50 JABIGE ECHTYïïREENI mG TAN G VAN DEB KINT J N G C TAN MEÜRS Gouda U Mei 1873 Algemeene kenmtgemng Uit de hand te koop EEN KAPITAAL onlimgs NIEUW GEBOUWD met vele gemakken en werkplaats alsmede Bovenwoning met Tr en opgang Adres ranoo aan het Bureau dezer Courant ZIJKAMER Er wordt ten spoedigste te hunr geTraagd EENE ONGEMEUBELEERDE ZIJKAMER Franco brieven ouder letter P met opgaaf van huur per maand worden ingewacht bij A QUANT Kleiweg E 107 bij wien steeds te bekomen ïfln de LOTEN voor de QROOTE WOEEDENSCHB VERLOTING h f 1 het Lot TREKKING 4 JÜNLI Op MAANDAG den 19 MEI 1873 des morgens ten 10 ure 1 aan de Stoomhontzaag niolen Tan de Heer en A de JONG ZONEN te Gouda ten overiitaan van den Deurwaarder B H TAN DS WERVE te Gouda worden VERKOCHT da AFBRAAK van den aldaar gestaan hebbende WINII SQ TmiOLEN bestaande in BINTEN STLJLEN PLATEN WIELEN van gaande werk enz alsmede nog eene aanzienlijke partg BRANDHOUT ongeveer 25000 OUDE IJSSELSTEEN en een partij OUDE EIKENBALKEN RIBBEN enz Te bevragen bjj den Uitgever dezer Courant Die welke het ongeluk heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over den last het ongerief en tydverlies door dat artikel en zoude zeker gaarne ontheTen zgn dien te moeten gebruiken welnu er bestaat een middel allen wier oogen nog niet tot in den hoogsten graad z n versleten knnuen daarTan ontslagen worden door het bestendig gebruik Tan Dr Cliantoinelaniis Oogenwater By elke wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen Toelen wederkeeren zoodat men in Tele gevallen den bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flacon is gebmiki Maar Tooral ook zg die nog geen bril behoeren gebruiken dat middel om voor altgd daarvan bfTrgd te WgTen by Telen ja bg oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men bg Toortdnring verpligt is op verderen afstand te zien dat letters zich dubbel Tertoonen dat schel licht hinderlijk ig dat de oogen beginnen te steken enz Welnu gebruik Dr CHANTOMELANUS OOGEN WATER en gjj zult U beter gevoelen Het is verkrggbaar a 70 Ot per Flacon bg T A G VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKEE Leiden J H KELLER ZooN Weatewagestr RotUrdam Mej L A ScHOüTENs ScHLüter GoQda Dr ik vaa A BnnloaMQ Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN C Utrecht En meer bekende Depots in ons ryk De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van INSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is f 1 75 franco per post f 2 Bekendmaking BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemaeote Gouda geziea art 54 en 166 der Wet van den 29 Jooij 1S51 5 iW n 86 Brengen ter kennis van de ingezetenen dat door deo Uoad dier gemeente tot Lid der Commiuie hela met liet ontwerpen van en herzien der plaatwIgke verordeningen tegen wiet overtreding traf ia bedreigd ter verrsiiging van den Heer J REUTINGEB overleden ia benoemd de Heer Dr A LUIJTEN Gouda den 13 Mei 1873 Burgemees r en Wethouders voornoemd De SecretarÜV De Burgemeester DaOOOLEKVKB FoïTtHJN TAN Beeoen IJzendooen ülT HKT VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1872 V r olg De brandbloschmiddelen berim en zich in zeer goeden toestand Bg een der in dit jaar plaats gehad hebbende branden deed zich de behoefte aan reserrealangen gevoelen daarom is tot het aankoopen van 60 metera lederen gdclonken slang en even zooTeel meters gewcTcn brandspuitslang met de uoodige koppelingen besloten Tevens werd een reddingswagen aangeschaft waarop de slangen zgn geplaatst en waarin zich berinden een reddingsladder een springkleed en een aflaatzak met koord Een en ander heeft 850 gekost De spuit n 6 werd in het nieuwe spuithnis bg den Flnweelen Singel geplaatst Er hadden dit jaar twee ernstige branden plaats De eerste in den nacht Tandenl2denop den13den April in de kistenmakerg Tan den HeerW Hoogendgk Wz op het Jaagpad die bgnageheel afbrandde met nog twee daarbg staande woningen De tweede brak uit in den nacht Ton den 4den op den 5den Mei in de stallen Tan de Heeren Gebr Blom die bgna geheel vernield werden en ivaarbg dertien paarden verbrandden Bgna al het verbrande was tegen brandschade Verzekerd BBf De verlichting van den openbaren weg geschiedt door g a flat geleverd wordt door de Maatschappij voor nieuwe geoctrogeerde casbe Widing Er zgn 257 straatlantaarns bg de uitbreiding Tan het bebouwde gedeelte der stad doet zich steeds behoefte aan Termeerdering gcToelen De prgs dien particulieren Toor het gas betalen is 15 cent per kubieke meter Voor de Terhchting Tan de gebouwen der Gemeente wordt 10 cent per kubieke meter betaald Het aandeel der Gemeente in de ligting Tan 1872 bedroeg 45 man Het getal ingeschrcTenen waarnaar het aandeel is berekend was 143 Daarvan werden 77 om Terschillende redenen vrggesteld en 66 voor de dienst geschikt verklaard Bg de Militie te land zg ingelgfd Lotelingen 35 NummerTerwisselaars 3 PlaatsTcrvange 3 Bg de zeemilitie lotelingen 4 Te zamen 45 De dienstdoende schutterg bestaat nit drie Kompagniën De werkelgke sterkte was 506 manschappen waarvan 4 6 12 O 150 96 Actief 290 Reserve 216 De bg de wet gcTorderde actieTe sterkte der Schutterg is 296 De eerste ban bestond nit Officieren Onderofficieren Korporaals Tamboers Schutters ActieTe Reserve Te zamen 268 man Nadat bg Koninklijk besluit van den 9den November was bepaald dat in dezamenstelling van den staf der dienstdoende schutterg alhier een 1ste Luitenant Adjudant is begrepen werd de eerste Luitenant H W G Koning tot Adjudant benoemd en in zgne plaats tot eersten Luitenant de tweede Luitenant W F C van Esisen Tot tweeden Luitenant werdep benoemd de Heeren Dr F H G van Iterson H van de Velde A Sparnaaij én J Spai naag Na het overlijden van den Heer J Reuttinger werd de Heer Dr F H G van Iterson tot officier van gezondheid benoemd ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOT E LETTERS worden berekend naat plaatsruimte Afeonderlgke Nommers VIJF CENTEN Met deze benoemingen werd heVgeheele korps Officieren Toltallig hetgeen in de laatste twintig jaren ook zelfs TÓór de uitbreiding der schatter niet het geTal is geweest Eenige officieren hebben weder onder de leiding Tan den Kapitein Furstner Tan het 4de Regiment Infanterie theoretische oefeningen gehouden Het kader heeft Toor zoo ver het zich daartoe TiTJwillig Terbond gedurende den tijd dat geene bg de wet aangegeTen oefeningen plaats grepen zich wekelgks onder de leiding Tan den Ie Luit Adjudant Koning mede theoretisclt geoefend De gewone oefeningen hebben gedurende den daarroor bg de wet bepaalden tgd geroeid plaats gehad Zoowel over deze als over de vrg willige oefeningen van de officieren en van de onderofficieren betuigd de Majoor zgne tcTredenheid De bestaande Scherpschuttersrereeniging heeft ook dit jaar zich Teelvuldig geoefend Ook door de geheele Eerste Kompagnie hebben afdeehngsgewgze verschillende oefeningen in het schieten naar de schgf plaats gehad Op den 4n September werd door de Scherpschuttersvereeniging een gedeelte schutters der Ie kompagnie en de alhier bestaande Weerhaarheidsvereeniging prgsgeschoten waarbg de Schutterg het grootste getal ponten behaalde Het muziekkorps der Schutterg is in dit jaar aanmerkelijk vooruitgegaan en mag thans zeker als een goed korps worden rermeld Dat die Tooruitgang grootendeela te danken is aan de uitmuntende leiding Tan den kapelmeester is het gevoelen van allen die met belangstelling zijne werkzaamheden in deze gadeslaan Nadat zgn verzoek om verhooging Tan tiak tement door den Gemeenteraad was afgewezen deelde hg aan den Heer Majoor zjjn voornemen mede om TOor zgne betrekking te beda ken HierTan is hg echter teruggekomen AtM het aanbod van de Officieren en den Auditeur om hem de verlangde verhooging voor hunne bijzondere rekening te verstrelSfen De Majoor kommandant drin vooral op grond daj de Sohutterij muziek veel tot hel genoegen der Ingezetenen toebrengt op verhooging van het traktement van den Kapelmeester aan De weerbaarheidsvereeniging Bjirg erpligt