Goudsche Courant, vrijdag 16 mei 1873

voor he lidmMiactiap van d pt Wi Staten éeneraal Daar geUeken is dst de termijn vak ner en tvïntig uren iia de afieodi f lf o den uutvuif it van eei telegram binnen wdkeo het volgeus de te enwoord ge lelegraafverordenii en den afzender of geadresseerde vrijstaat naar kimt bea onverstaanbar uitdrukkingen per telegraaf te doe uviagea voqr den a eoder t kort genomen was is die termijn in hel internationaal verkeer ten beboeve van den abeniler lot diiemoal vier enlwint g oren verlengd In de Dinsdag gebonden zitting van den gemeenteraad Ie sGnvenhage k am in behandclii g hot rapport van de commissie lot onderzoek an bet al of niet wcnschelijke der voortzetting eener rcchtetreek che nploitatie van het gemeentes badhuis te Schevcningen De commissie stelde om Verschillende redenen voor nogmaals eene ernstige proef te nemen tot verpachting van bet gemeente badhDi s met nilzondering echter van de binnen en boitenbadeo welke h i aan de gemeente moeten verblijven Na lilroerige diacassie werd het voorstel der commissie verworpen met 17 tegen IS stemmen terwgl mot deulfde meerderheid een voorstel vsn een der wetbonders werd aangenorhen om eene proef te nemen Bet de verpachting enkel van de restauratie Door da readers to Tloardingen is besloten dit jaar weder een haringjagerij met 4 schepen Ie hovden Het vertrek is bepaald in hel begin van Juni Men verneemt dat te Bottrrdam door een Amsterdameche flrma eea diamantslijperij ui worden opgericht onder directie van den heer J M Canes De slijperij 7 al door stoom gedreven worden en is voorloopig voor twintig stoelen ingericht waarvan de helft bij hel in exploitatie brengen bezet worden Het meerendeel der werklieden zijn Botterdamsche ingBZ leiien die uithoofde der vroegere k ijningen i van nanuei vreue cu ii u u v vap dit vak te Amsterdam een anderen werkkring I tuigend is gebleken dat geen staal kan worden ge iel te Ratterdam met I maakt oO de oede troaw van die bestuarders gekozen en dientengevolge zich te Hotlerdam met der woon gevestigd hadden Vóór eeaigen tijd werden er te Leiden iu een huis dal vernieuwd moest worden in den schoorsteen twee beschilderde plankjes gevonden De werklieden wilden ze reeds bij het brandhoal deponeeren maar de eigenaar gaf hun eea andere plaats en zij werden onder meer op een verkoopiiig van boeken aan een rommclkoopman voor ƒ 3 verkocht en door dezenvoor ƒ I O aan een Utrechtaeh koopman weder vande liand gezet De laatstgenoemde schijnt het slimstvan alleu geweest te ziju hij beeft do stukjes goedlaten selioonmaken en toen het bleek dat zg doorFrans Hals geschilderd waren voor 2500 aan een kunstliefhebber verkocht N e d D Men schrijft uit Tiel dd 8 Mei Ten gevolge vau de laatste strenge nachtvorsten hebben de vruchlbooman vooral kersen peren on noten veel geleden van de eerste wordt weinig verwacht maar inzonderheid beloven de laatste zoo weinig dat daardoor groot nadeel aan deu handel in dit artikel zal worden toegebracht dat in vorige jaren bg vaten n ar ingeland werd uitgevoerd Ook voor do bijenteelt laat het zich niet ernstig aanzien de ijmkers die reeds voor week hunne korven naar buiten hebben gebracht hebben tol nog toe Zoo weinig succes gehad dut zij hunne bijen zelf moesten voederen Wal deo roggeen tarwe oogst aangaat deze belooft goed te tallen zijn Alles vooral hel grasveld verlaagt Doar droogte en warmte Het getal weekbladen op het gebied van het onderwijs is weder met één vermeerderd door de uilgave van het weekbUd voor school eii huis roonit onder rodaeiie van G A Vorslermau van Ogen onderwgzer te Aardeuburg Koloniën o o S T I N D I É In een buitengewoon nummer der Jauuche Courant gwlogteekend 3 April wordt medegedeeld pVan den GouvernementsCummissaris voor Atchin deti vice présidenl van den Baad van Noderlaiidsch Indie F N Nieuwenhuijzen is vis Penang per telegram bericht ontvangen dat hij den 22sien Maartjl voor Atchin is aangekomen en na tot tweemaal toe aan den Sultan onder voorhouding der tegen hem bestaonde grieven omtrent zijn verraderlijk gedrag te vergeefs opheldering te hebben gevraagd den 2 listen Maait i bij het navolgend manifest hem den oorlog verklaard heeft De Commissaris van het Gouvernement van Neder londsohTndie vobr Atchin i Overwegende dat op het Gouvernement van Nederlandsch lndie de verplichting rust om de algcmceuc belangen van die tp et eJnde de Torigen jaars 55 werkende leden en 47 begnnstigers telde beslaat thans nit 53 werkende leden 2 begunstigde leden en 45 begnostigeta lederen VrijdagaTaBiii van S j tot ft j ren werd gereg geëswceipxl in het lokaal a B de Spieringstraat daarenboren ontvingen de onderofficieren en korporaals van tijd tot tjjd in de eiercitiereglera iten tiieoretiscTi onderrigt De schietoefeningen hadden tweemalen p r week plants Het prijsschieten op den 4den September gecombineerd met de öcherpschutteravereeniging uit de Schutterij liep in de beste orde af Er zijn hier 8 kerkelijke gemeenten 1 Nederduitach Hervormde met 2 kerkgebouwen en 4 leeraren 1 Evangelisch Luthersche met 1 kerkgebouw en 1 leeraar 1 Eeraonstrantsch Gereformeerde met 1 kerkgebouw en 1 leeraar Christelgk Gereformeerde met 1 kergebouw en 1 leeraar Roomsch Katholieken met 2 kerkgebouwenen 6 geesteiyken 1 Oud Roomsche of van de Bisschoppelijke Klerezy met 1 kerkgebouw en 1 geestelijke 1 Israëlielische met 1 kerkgebouw zonder leeraar De kerkgebouwen verkeercn in goeden staat Uitgaven voor de openbare eerediensten Aan de St Janskerk wordt door de Gemeente jaarlijks y 2400 uitgekeerd al schadeloosstelling voor het gemis van begrafeuisregteii Wordt terïolgj BUITENLAND BuUenlcindspli Ovcrzlchl Zèoïls ree Is uit ons vorig nummer bleek zijn Zondag op B verkiezingen in Frankrijk weder 4 repniilikeiaen gekozen Alleen het departement Ch irente maalt eece uitzondering Maar sedert lang lieeft daar bet Boiiapartiame vasten wortel geschoten en toch heeft de heer BofSnton op 4 U 000 stemmen tlechto een paar duizend meer Jan zijn republikeiuscbe tegenstander l eie keuzen ziju weder een vingerwijzing voor Thiers om de repu iik tn Wijten bcïestigfii Men meent dan ook ecuij e meerdere overhclliti im ir de linkerzijde bij licm w i tr te iieuien De rcflitcr ijde is zoo mopelijk woedender dan ooit Alleiifi commisaioii ïer a lereii om deu annstnanden parlemenIniren reldtüclil te rc elen Men reist naiir het bmten nnd om de bovilrn van Z M Hendrik V Chambord te vernemen Men oppert allerlei dwnre plannen Monr al diq drukte zal weder bewyzen dat do monarchale oppositie vereenigd tegen Thiers en de republiek het op alle andere punten oneens is De telegraaf deelde eergisteren een onaardige ontmpeting mede van den graaf van Harijs en den hertog van Chartres welke laatste zich weder naar zijn regiment in Wat nog zelden gebeurd is zal thans geschieden de Dvitsche regeeriug zal voor den rijksdag wijken Pe aanneming der muntwct door den rijksdag is VM goed als verzekerd De heer Delbrüek heeft nog in de tegenwoordige zitting c indiening eener wet op het papieren gelil aangckoiidigil welke tharis op de kanselarij in bevferkiiig ie De heer Bamberger kan dus lyn Bmcndemeuteu betreffende deze quaestie intrekken en zijne denkjbrelden bij de behandeling deier toegezr jdc wet onlHikkclen Omtrent het 2 markslnk dat tegen den zin der regeering door don rijksdag is ai g4 l i vonit hiMa teders vernomen Kr is een buitengewoon belangrijke voordracht bij den rijksilag ingedien l namelijk eene nieuwe rijksnilitair ivot Wordt d vau rtliwibt tot et vrrlievei dun zal de sterkte ter ia oorlogstijd on luiddellijk beschikbare strijdkrachten daardoor op virba eqde w ze worden verhoogtl Barend ien tal ditzelfde het geval s met de reserve Uit ie meUioriL UioriLvan toelichting blijkt dat de sterkte van het rijksleger op voet van oorlog gebracht thans wordt gtraaiud op 1 17 727 man Zijn da bepalingen der tiieunc vuordrncht aangenomen dan tal bet elfeotlef klimmen tot ruim 1 600 000 man In den rijksdag deelde de voorzitter Maandag mede dat de afgevaardigde Bodelschwingh ouil minister na een kortstondige ziekte was overleden Daarop kwam de interpellatie aan de orde van de conservatieven over do indiening eener Wel ivnarbij het eenzijdig verbreken van verbindtenissen hetzij door patroons hetzij door arbeiders wordt tegengegaan De minister polbriiok aatwoordde dat bij de Pruisische regeering reeds lang zulk een wet in voorbereidiag was waarbij al de bondsregeeringen evenzeer belang hebben de Pruisisclic regeering zou het ontwerp zeer spoedig in den bondsraad indienen zoodat de behandeling nog in deze zitting waarschijnlijk wa Se interpellatie was daarmee afgeloopen Daarop volgde de tweede lezing van de wet over de leveringen in oorlogstijd Het gerucht van een moordaanslag op den keizer dat in Engeland verspreid was is onmiddellijk tegengesproken In de gemeenschappelijke zitting der beide delegatien van de Oosteuryksoh Hopgaarsohe monarchie hebben de stemmen over de beide punten van geschil ten aanzien van een paar posten op de rijksbegrooting gestaakt Dit hebben w reed gemeld Elke der beide delegation beeft het besluit hetwelk zij in de afzonderlijke vergadering genomen h id eenstemmig gehandhiiafd Het gevolg hiervan is dat het door de Oustenrijksche delegatie aangenomen krediet voor den aankoop van geweren niet is toegestaan maar diiareiitegen de dekking van het deficit op het budget voor 1870 71 betreffende de militaire grenzen waarvoor de Hongaarsche dele itie zich verklaard hiad geweigerd is Ter Weener fceur e werd van eene geloofwaardige zijde verzekerd dat het vereenigde Bankooraitc vour een gruut bedrag aan eifecten tegen cumptaiit geld auu opkoopuii ll e haiidel op termijn is voorloopig gestaakt len einlde de regeling der loopende zaken te vcrgemakkel l eu De stemm ing onder bet beursbezoekeiid publie is ten gevolge v n een en ander veel kaïmer J Te Eome heel t naar aanleiding van de klooster wet een manifestatie plant gehad wa iraaa eeniifc honderden personpn deeluaraen de beweging is ontstaan door het verbieden van een meeting waarin op geheele ophcffii ig van de kloosters zou worden aangedrongen Op weg naar het Quirinaal had een botsing met de rajililaire macht plaats zonder veel moeite werd aan bet rumoer een einde gemaakt de agitalie schijnt echter nog niet geweken de afgevaardigden wordenl bij het verlaten van de kamer opgewacht en toeglejuiclit of uitgejouwd iti de kamer heeft de president miitister Lanza gezegd dat krachtige mnairegel n zijn gcnüineii om de orde te handhaven Dat dbze ernstig zal worden verstoord 13 niet te denken De vrees vour ietwat beweging van de uiterste partijen blijkt reeds eenige dagen te voren bestaan te hebben correspondenten te Uomc melden ons althans diit bnuiiddellijk bij den aanr mg van de bera d6la in g over de kloosterwet de wachten bij en in de k mer zijn versterkt Over de gezondheid van den paus spreekt men weder minder gunstig algemeeni verzwakking een gevolg van den ouderdom begint zich meer en meerte openbaren 1 ENGE Ïr A N D Nauwelijks is uit Avignon het bericht der ziiokle van Johti Stuart Mill ontvangen of reeds meldt de lolegraaf het overlijden van dien beroemden mah eene gebeurtenis welke alld ege deelneming zal wekken Mill werd op 20 Ulei 1800 teboren genoot eene zorgvuldige opvoeding llg trajl in Indisehen staatsijienst waarin zijn vader het gfbraehl had tot lid van deu rand van bestiur der O 1 Compagnie en wist z ch te verlieS eii tot den rang dien zijn vader deu gcscliivd iehrijver van Imlie bekleed had Tolu do llrilsclu regeering in hel jaar 1857 het bi stuur van Indiè overnam legde Will zijn post neder en wees liet aanbod af van lor Stanley om een ambt iti den koninklijken Iiidisehen Kaad te bekleeden Ilij leverde bijdragen voor de be tciiT e Bdhh iff er en If estminater Review en i6 later de eenige eigeunar der Tendon and IFentminiter Review Zijne vernch tinijin op het geUiel der volkshu shonilkniule ijn te algemeen bekend en gewi ardeerd dan dat wij dien aangaande hier In bijzonderheden zonden bel ieVen te treden Wij vermelden nog slechts z ne Lo gica in 1843 zijn ucrk over de beginselen der volkshttiBhoudkunde in 1848 zijne beroemde verhcndaüng ot r de vrijhud ij 1859 versuhenen ls werkzom polilicus heeft hij een groeten bijval kunnpn iiioagsteiv In 1SG5 vard hg als vertfgenH oonliger voor Westiuinistei naar het Parleineat gezonden doah hg verKjot zgii zetel r eds neder bij de volgende algemeeiie verkiezingen van het jaar 1868 Hoe men ook over enkele leersiellingen van Mill denken moge niemand zal ontkennen dat hg tot de grootst denkers van den uieBweren lijd behoorde en dat hij onder die mannen moet gerangschikt worden die zich een naam hebben verworven tot ver over de grenzen van Europa BINNENLAND Gouda 1 5 Mei Naat wij vernemen hebben de Ie luits A H L Badings en A Evenwel hier ip garnizoen lioh beschikbaar gesteld om tijdelyk bij het Indische leger gedetacheerd te worden Eveneens heeft de heer E P M van Alderwerelt gepens kapit O I leger alhier zioh daartoe opgegeven Dinsdagmiddag tussoheo 5 ea 6 uTe is de conducteur bij de Kgnspoorweg maatschappij Boshoven komende met den trein van Utrecht met van deo oenen waggon naar den audereo te gaan van do plank geschoven waardoor hg tusschen de waggons is geraakt met het gevolg dat beide beenen verbrijzeld en stukken vlee ch uit het liéhaam gerukt zgn hel hoofd wos geheel opgezwollen en de ongelukkige is onmiddellijk overleden Wij achten het in bet belang onzer mede ingezetenen onder hunne aandacht te brengen dat het kohier der directe plaatselijke belasting ter visie ligt op de secretarie alhier en dat klachten daaromtrent ingeleverd kunnen worden uiterlijk tot Maandag 19 Mei a st Wij herinneren Onzen sladgenooten dat de ten toonstellingbazar van de vereeuiging r£S8CHi tsctiADE ook margen nog geopend is Wduneer men in het oog houdt dat bet doel dier vereeuiging is behoeftige vrouwen nil den fatsoenlijken stand arbeid te verschaffen dan kan het dunkt ons niet anders of pienïgeen zal zgn belangstelling willen tooiien door de tentoonstelling mot een bezoek te vereeren Wg vestigen da aandacht onzer sladgenooten op de tentoonstelling van honden die 17 en 18 Mei a st te s Uravenhage zal gehouden worden van wege het Koninklijk Zoölogisch Botanisch genootschap liuim vier honderd honden waaronder zeer suhuone dieren zullen daar te zie zijn en dus zal een reisje naar den Haag vooral voor hondeuliefbebbors de moeite wel beloonen Blijkens eene bij de regeering oiit ongen mededeeling is de telegraafkabel tusschen Madras en l ennng gestoord en nl oo de reelitstreeksclie telegrafische gemeenschap met Nedrrl Indie voor dat gedeelte van den weg tijdelijk afgebroken Staten Qeneraal Tweede Kamer Zitting van 13 Mei In deze zitting is het eersti resultaat van je langdurige discussieil over de tractementen geweest dat met verwerping van vele amendementen omtrent onderscheidene localitciten de bezoldiging der kanlon rechters te Leiden Dordrecht en Schiedam gübracbC is tot de categorie van ƒ 2400 s joars Alle voor gestelde verhoogingen van tractementen van bet perso neel van rechtbanken zgn met overgroote meerderheid verworpen en art 5a der regeering is m et bijbi hoorenden gewijzigden staat B aangenomen Zaterdag voortzetting Z K H de prins van Oranje ontkwam Dinsdag aan een gruot gevaar Bij een wnndelrid welke L K 11 in bet Bosch maakte kwam iet paard van I Z K H in hevige botsing met het paard van i den heer S waardoor het eerste ter aarde werd gewocpen len Z K H met het hoofd tegen een boom A gdsliiigerd Het ongeval heeft gelukkig voor glW der beide ruiters crnstge gevolgen gehad daar beiden na eenige uogenblikken hun waadulrid konden vervolpen i Naar het Daghlad van heden echter meldt is dit bericht eenigszinApverdreven De heer mr G Dumbar heelt aan de kiesvereeniging Vrijheid en Orde te Deventer té kennen gegeven dat hij niet weder in annmciking Hcnsclit te komen handel en scheepTaart in den Oflst ludischen archipel l en belemmeringen te beveiligen dat die belangtn door de onderlinge geschillen en vijandelijkheden dor lan het rjik van Aldiin onderhoorige Staatjes waarvan enkelen bij herhaling de bi scherming van het Nederlandsch Indisch Gouvernemeul hebben iogeroepen bij voortduring zijn geschaad j dat de herhaalde verloogen va it zgde van dalGoti erpeoeut om aan zoodanigen toetiand een einde te maken en eene goed bevestigde verslaudhoudingvan Alchin tol hetzelve iu het loven ie roepni leeds zgu ffestuit op den onwU en de volslagen onvers hilljgbeid van de bestuurder van gemeld Kijk enop hunne machtelooslieid om in de ouderhoorigheden van Alofaia de rust en onle naar eisch U handhaven dal die pogingen onlangs lefs zijn beantwoord met verregaande trooweloosheid op een tijdstip dal ket NederlandschIndisch Gouvemomenl met do meest welwillende bedoelingen zich in nadere verbinding met Alchin heeft gesteld dat de 8altan van Alchin deswege nadrakkelgk om ophelderiugou geiri gd eerst lyj hel schrijven vandeu Commissaris van den 22sten dezer en daan a bij dat van 24 daaraanvolgende niet alleen geheel in gebreke is gebleven die Ie verschaffen maar zelfs de tegen Hem ingebraehte grieven niet heefl weersproken en daarenboven er toe is overgegoaa zich zoo lu liet oogloopeud mogelijk ten strijde toe te rusten dat daaraan geen andere beleekenis kan worden toegekend dan dal Atchin hel Gouvernement van NederlandschIndie moedwillig heeft gehoond en zich op het daardoor ingenomen vijandig standpunt onacht te handhaven dal de beatunrders van dat Hgk iieh daardoor hebben schuldig gemaakt aan schennis van het tusschen hetzelve en hel xNederlandMh ludiscli Jouverment op den SOsten Maart 1857 gesloten tractaat van handel vrede en vriendschap en mlisdien over moakt op de goede trouw van die beslanrdets dat het der Uegeering van Nederlandsch lndie onder deze omstandigheden niet langer mogelgk is zouder krachtdadige middelen een zoowel door het algemeen handelsbelang als de eischen van hare eigene veiligheid in uoordelgk Sumatra gevorderden staal van zaken te waarborgen Verklaart uit kracht van do macht en bevoegdheid aan hem dogr de Uegeering vao Nederlandsch lndie verleend in naam van die Regeering den ooi og aan den Sultan van Atchin waacvaa hij overigens bij dot manifest moledeeling doet aau elk ien zulks mucfal aangaan en een iegelijk aandachtig maakt aan alle mogelijke daaruit voortvloeiende gevolgen en aan de verplichtingen welke in oorlogstgd op lederen barger an den Staat rusten Gedaan aan boord van Zr Ms stoomschip Citadel van Antwerpen liggende voor Grool Atchin op Woensdag den 268ten Maart 1873 NlEKWKSHUIZEN In hel Mail Overziohl van het Balaviaantci Ha deUblad leest mem Volgens heden door ons ontvangen telegram is aan Atohin den oorlog verklaard nadat op twee brieven vau den heer Nieuwenhu zen telkens door deu Sultan een ontwijkend antwoord was gegeven Omtrent de prijzen on den voorraad van de rgst luiden de vgfdaagsohe lelegraütche berichten bij voortduring gunstig Over t algemeen dalen de prij zen eensdeels door de groote hoeveelheden ingevoerde rijst van China en andere streken anderdeels door den nieuwen oogst die gaandeweg ter markt komt Deze daling heeft den resident van Samarang genoopt het dagloon der werklieden aau dijken en wege dat tol dusver 30 cents daags bedroeg met ing nig van 1 dezer terug te braugen lol het vroeger cijfer van 25 cent8 JiVg hope f latio dezen de zuinigheid de Kwgsheid niet bedrjegeti zal De resident van Solo telegrafeerde onder dagtec kening van 30 Maart dat de bevolking in het district Lawnng waar gebrek beslaat uiel geld te gemoct wordt gekomen Sommige berichtgevers melden dat het iiilnndseh bestuur den resident door valsche rapporten heeft misleid wat niet onwaarschijnlijk voorkomt Van het inlaiidsch btstuur toch in do Vorstenlanden is voor ons niet veel medewerking te wachten Als voorbeeld kan dienen dat dezer dagen een vijfendcrliglal gevangenen daar ter plaatse ontvlucht Zijn zonder dat het der politic j mogen gelukken een enkele hunner weer machtig l6 word n De resident die als een Hink politieman bekend stalt geeft z ch onlzaggelgk voel moeite de ontvluchte boeven liie mee reiideelp in ketjoepartgen betrokken zijn en als gcva rl jke snjetlerf bekend staan iii tiiiiuleii te krijgen duoli men vreest dat hij niet zal slagen daar alj emeen geloofil wordt dat de roof bepdeii iii de woningen der iiilandsche giootcii worden georganiseerd en an da ir nitgezunden en bij gevolg ook daar bcschermii g vinden Kii hot is niet voor het eerst dat d t ver mocden wonll geuit waarmpde nien in verband brengt dat er zoo lelden van die rooverbenden worden ge vangen genomen Blijft daorbg de Regeering voortgaan deu dwangarbeid in den ketting waartoe dergelgke misdadigers doorgaans veroordeeld worden derwijze de later loepassen dat de straf uitspauning wontï en voegt zg gelijk eenige jaren geleden het geval was bij den overvoer van bannelingen naar de Buitenbezitlingen de aanbeveling aan het hoofd van gewestelijk bestuur om eonsideratie mol die baane tuigen m acht te nemen aangezien er van vorstelgkea bloede onder waren dan mag middel Java nog in lange niet hopen van die landplaag verlost te worden De Jtaascke CoHroAt vao eofgistereo bevat do medetleeling van hel uitplunderen eener prauw door zecroovers d ch voegt er bij dat er sterke vermoedens bestaan le eii den prauwvoerder vao bel leeggiTüufde vaartuig De Uegeeriog beeft den Eosideut aitgeuoodigil moeite noch kosten te ontzien om de I schuldigen in handen te krijgen Thans is de derde artesisdie pat Ie Batavia volI tooid Deze geboard achter de weeskamer in de I Batoe Toelis is b4 meter diep Van den eersten artfcsischen p t iu het kampement te Weltevreden kaq nog weinig gebruik worden gemaakt aangezien I de geuie aan wie reeds in November des vorigen jaars die pul welke in overvloed uitstekend drinkuater oplevert is overgegeven tot boden toe nog I geen behoorigk reservoir heeft loten maken zoodat het water gruutendeels ongebruikt wegvloeit Laatste Beri chten Londen 14 Mei Iu t Hoogerhuis heeft de li eede lezing plaats gehad van de bill tut ahchaf6iig der kerkelgke tentamens aan de Dublinsohe hougeseliool Berlijn l Mei In het Uu s van Afgevaardigden las de heer Forekenbeck ecu schrijven voor van deu Minister presideut houdende mededeelin p dat aan den Minister van Koophandel op zgn verzoek ontslag was verleend en dat de heer Achenbach als zoodanig was benoemd Madrid 13 Mei Eene ofBcieele dépêche zegt dat de rust bij de verkiezingen volstrekt niet werd gestoord en dot er met volkomen vrgheid werd gestemd Verreweg de grootste meerderheid is repnblikciusch en fcderaltstisch maar t zgn wgze vrienden van de orde Er werden ook eenige conservatieven en radicalen gekozen Al rwege heorscbt orde MARKTBEBIOHTEN Gouda 15 Mei Bij gewonen omzet waren de prijzen ruim prijshoudend Tarwe puike Zeeuwsche 13 a ƒ 13 75 ÏJindere ƒ 12 50 ii 12 80 Polder 10 50 a ƒ 13 Kogge puike 7 90 a 8 50 Mindere 7 25 ü 7 75 Voer 6 25 a 7 Gerst puike 6 80 a 7 80 Mindere 6 25 i 6 75 Haver korte 4 60 n 5 50 Lange ƒ 4 a 5 Hennepzaad 9 75 De veemarkt met gewonen aanvoer lot ietslagere prijzen Iroag te verkoopen magere varkeaivlug te verkoopen Aangevoerd 60 partijen kaasprgzen van 28 a 32 Goeboler 1 40 a 1 50 Weiboler 1 20 è ƒ 1 30 Burgerlijke Stand Gebos n 13 Meii Maria Jacotia ooders T i StèeaUod eu J C van Rocij Neeltjc Dicderica ouders G J it JbDg en A W SchotsaMD Maria GhrUtioa oadera S H vso der Kraats eu W J Jaoaeu Johauuo Dirkje ouders D de Vries en C H do Joog OVEoluiE N 12 Mei C v a dor Velden 1 j 6 at 13 J J IWfoorI 4 m ÉchuwdU Mei J M vanHofivcgeaeaJ vioderKint i W de Bcoia en M B Itaad 1 Koring en A deu üoer V TÊNfÏËN Bevallen van een Dochter A W DE JONG SCHOTSMA Gouda 13 Mei 1873 Uit de hand te koop PEN KAPITAAL onlangs NIEUW GEBOUWD met vele gemakken en werkplaats alumede Bovenwoniug met vrijen opgang Adres jranco aan het Bureau de er Courant