Goudsche Courant, vrijdag 16 mei 1873

Zondag 18 Nel N 1362 il t1 1 I O 1873 GOUDSCHE COURANT Nienws en Advertentieblad voor Gouda en Omslreiien Aan d Tusschen school zijn noraiaalkS Wn verbonden De eEDBPDTEEEDE STATEN der Proum ie ZÜIÜ HOLLAND Gelezen eene missive van den Heer Jhr Mr i L C V4JI DBS BBRCH VAN HEEMSTEDE te t Oravenkagt dd 6 dezer kenniq ende det Lij zjju ontslag neemt als lid der Provinciale Staten vaa Zuid Holland Gelet op art 6 der wet van 6 Jnlg 1850 Staaitbhd n 39 regelende de zameustelling en magt der Provinciale Staten Hebben besloten Té bepalen a dat de VERKIEZING van een LID der PROVINCIALE STATEN van Zuid Holland tervervanging van den Heer Jhr Mr J L O VAK DEN BERCH VAK HEEMSTEDE zitting gehad habbende voor het hoofdkiesdistrict Zoetermeer en die als zoodanig in hèfr jaar 1874 moest aftreden zal plaats hebben op DINGSDAG den DERDEN JUNU aanstaande b dat wanneer eene herstemming mogt worden vereischt deze zal geschieden c DINGSDAG den ZEVENTIENDEN JÜNIJ daaraanvolgende t Gravenhage den 12 Mei 1873 De Gedepnteerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter J RöELL Griffier Aiiuatto of Kaaskleursel in kruikjes van ƒ 0 40 ƒ 0 80 en 1 60 in alle kleuren tot het verwen van igden wollen en katoenen stoffen a 10 ets per pakje Heeren Winkeliers genieten een ruim rabat Verder te bekomen GEMAAKTE VERWEN LAKKEN en VERNISSEN DROOGERIJBN EAU DE COLOGNE SPONZEN enz in het groot en klein by J C ZELDENRIJK Droogist Markt wvjk A n 139 Gouda Herbesteding Op ZATÜRDAG den 24 MEI 1873 des Toormiddags ten elf ure zal onder nadere goedkeuring door de Commissie belast met het beheer van den Weg van de Hoflaan nabij Rotterdam naar Gouda op het Raadhuis der Gemeente Moordrecht bjj enkele inschrgving worden HERBESTEED Het onderhouden van de met klinkertsteen bestrate en begrinde gedeelten benevens dehegbeplantingen scheringen enz van den WEG van ROTTERDAM naarGOUDA tusschen de Hoflaan bij Rotterdam en de Maliegatsluis bij Gouda ingaande den 1 Mei 1873 en eindigende den 30 AprU 1876 De biljetten van inschrijving moeten worden ingeleverd op het Raadhuis der Gemeente Moordrecht Het bestek ligt ter lezing ten Raadhijize vande Gemeenten Moordraht Nieuwerkerk op d Yêset ühteUeopd Ystelen Kialingeilf voorts te BMtefaam in het NederUmdsehe Wapen en deGroote Bomein en te Gouda in de ZeUm en Tivoli Inbcbtingen zgu te bekomen ter Secretarieder gemeente Moordrecht en b j den OpzigterJ OIJDÜK te Numcerkerk op f IJeiel De Commissie voornoemd J OUDORP KORTEBRANT Voorzitter 3 J SNEL Secretarie Te Gouda wordt VOor ëëtie get Sl3ti e Koninklijk goedgekeurde LEVENSVERZEKERINGMAATSCHAPPIJ alsmede voor een BEGRAFENISFONDS een gevraagd tot aanbeveling moge dienen dat b hft begrafenisfonds bfl iedere geboorte eene gratia uitkeering vaa J6 tot 12 wordt gedaan dat van doodgeboren kinderen öiede gratis eene tegemoetkoming wordt verstrekt terwijl voor kinderen tot 8 jaar mede gratis wordt uitgekeerd Bjj voorkeur een Klerk werkzaam ter gemeenteSecretarie bü een Notaris of Boekhouder op enig ander kantoor De voorwaarden zijn aannemelijk Adres met franco brieven en opgave van ouderdom onder letter MM aan het bureau dezer Courant De ondergeteekende de affaire van de Heeren S VER WEU Az Cf overgenomen hebbende heeft de eer te berichten dat hg den Handel in Verfwaren Olie Vernissen enz op de Haven wgk B N 104 zal voortzetten en dat bij hem tevens diverse artikelen voor huishondeiyk gebruik verkrggbaar zün A VERMAAS Gouda 15 Mei 1873 Spuistraat 43 te s HAG E Bericht hiermede zguen geachten begunstigers der Stad Gouda dat hg zijn MAGAZIJN van f leereii Kleedingf Stukken Finaal Uitverkoopt en zal bg een koop Van ƒ 25 op vertoon van een Retourkaart derde klasse hot geld worden terugbetaald Slijm en Maagplüen Deze PILLEN die sinds vele jaren met hel beste gevolg tegen de slijm en als maagVerSterkend gebnukl worden door bnre werking spijsvertering zeer bevérderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend lyn ZIJD tegen 82 cent het doosje met berigt i n het gebruilc verkrygbaar bg de navolgende Heeren te Amsterdam M Cl baii C Droog Heilige weg D 321 Bleisuyk 8 d Kriials Boraracl Znit J v d V gte Boskoop J H Eosbergen Uelfi K Wilschut DeKshnven J Kooh Deirenlcr Gebroed Timan Dordrecht H J Gilt iy Dirksland 1 de Vries Gouda L Schenk op de Hoogstraat s Hage Visser in de Spuistraat Haastrecht K Oosterling Harderwijk A Greidanus Legden J T Terburgh Haarlemmerstraat Lekkerkerk A den OudsTlen Linscholen B Kruithof Moordrecht G H Post Kolterdam v Santen KollT korte Hoofdsleeg Schiedam Wed A H Eombouti Schoonhoven A WolflF Stolwijk A Zijderlaau Tiel A J Faassen Utrecht F Altena op den Steenwt over de Donkerstraat 11 Tz laacdingen J M LagerwerlT Zevenhuueiy A Prins De SLIJM en MAAGPILLEN bereid volgens hel echte recept gn door my te Gouda alteen en uitsluitend verkrggbaar gesteld bg den lieer L SCHENK op db Jloogstrn U LET WEL Om elk doosje der echte en sints onheugelgk jaren gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzien niet de handeeekening van J J SCHEEUDER apoiheker welke handterkening ilIi ook bevindt op het regellak waarmede liet doo je verzegeld is Men gelieve daar vvel alltnt op te ign en zich te wachten voor vhet gebruik van een aainaaksel dat men tracht in omloop te brengen Openbare Verpachting BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zya voornemens op ZATDRDAG d i 24 MEI 1873 des namiddags 1 ure ten Raadhuizb aldaar by enkele inschrgving voor den tigd éa drie jaren te VERPACHTEN 1 De Haardasch 2 Het Puin en de Vollnis Waarvan de Voorwaarden vier dagen vóór den dag der Verpachting de Zondag uitgezonderd van des roormiddag 10 tot des namiddags 1 ure op de Plaatselijke Secretarie ter lezing zullen liggen De Inschrijvings Biljetten zullen door den inschrijver en zijne borgen geteekend op tegel gescheven en gesloten des namiddags vóór v g f ure van den 23 Mei 1873 ter Plaatselijke Secretarie moeten zyn ingeleverd DRBANUS PILLEN Zij die geene nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid zyn volgens het anthentieke voorschrift van Paus ÜRBANU8 VHI hale dezelve te Gouda alleen bjj den Heer J O ZELDfiNRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bij C T HAZftyBEao Heele doosjes 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart dooqes C g W Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele nwen toegekend 4DVEKTEIMTIE voor dit Blad worden voor Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VA MJGH en VA DITMAR ROTTERDAM Heden verschynt de NIEUWE UITGAVE VAN DB ZELFBEWARING EKN Geneeskundig Volkshandboek OVEK DE OENEZINQ DE ZENUWVEBSLAfPINO VAN HET LIQC8AAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz HÜ is dagelijks ten zijnen huize te consnlteeren Wie niet by hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransehe taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wijze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zijn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieaw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrygbaar gesteld by den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en Jranco per post 85 Ct de Fransehe Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 ets Door het toezenden van ƒ 1 postzegels kan men de zelfbewaring direct door geheel Nederland van den Schryver ontvangen Goada Dr ik trd A BrinkniaD BESMETT ELIJKE ZIEKTE De BURGEMEESTER der gemeente Qoada herianeFt de ingezetenen dat bg het Ie lid van rt 19 der wet van den 4n Deeember 1872 SlaatiblaJ tfi 134 tot VOORZIENING tegen BESMETTELIJKE ZIEKTEN it voorgeschreven dat het hooH vaB een gezin de boader of hooderes van eene Slaapttede of een Logement de Schipper van een ia eene Gemeente vertoevend Vaartaig de Beetuurder van Gestichten van Weldadigheid in rt l en 2 der Wet van Ï8 Junij 1854 Staattblad n 100 veraeld van Gevaageniasen van Bedelaars en Krankannigengeetiohien verpligt zgu wanneer daarin eene beamettelijke ekte voorkomt hierran binnen 24 oren nadat bun het feit ter kennis is gekomen mededeeling te doen aan den Burgemeester Voorts brengt hij ter kennis dat de besmettelijke lieken waarop deze wet vaa tocpauing is zyn Aziatisehe Cholera b Typhns en Vebris Typhaïda o Fokken rarioln en variolides d Bood vonk e Diphtherltie f Marrlen Sn eiadelg k dot rer uim der kennisgeving bg art 18 bedoeld wordt gestraft met eene boete van ƒ 10 tot 100 en met gevsingenisstraf van drie dagen tot eene nuiand te namen of aftonderlgk Gouda den 16 Mei 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN TJITTE EIBZSEIXi UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1872 Vervolg De deelneming aan het lager onderwgs is bgna algemeen er zgn slechts weinige kindeten die de school in t geheel niet bezoeken maar by zeer velen uit den geringen stand dunrt de tgd van schoolgaan veel te kort Bg sommigen moet zelfs alleen de avondschool in de behoefte aan onderwgs voorzien Het onmisbaar gevolg van dezen toestand is dat het onderwas bg de lagere volksklasse niet de vmchten afwerpt die men anders van de goede hulpmiddelen waarover beschikt kan worden en van den gver en de belangstelUng der onderwgzers zou mog verwachten Het getal leerlingen der dagscholen iseenigzins toegenomen Volgens de laatste over 1872 ingekomen tabellen die van 15 October werden de openbare scholen voor zooveel de dagschool betreft bezocht door 1236 leerlingen tegen 1208 in 1871 en 1251 in 1870 De bijzondere scholen telden 463 leerlingen tegen 437 in IStl en I26 iu 1870 De avondschool bij de armenschool ging in getal Tan leerlingen achteruit e avondscholen der armenschool en der tusschenschool hadden gezamenlijk 23 leerlingen In het vorige jaar bedroeg dit gAal 371 Deze gemeente telt gf openbare scholen de Armensqhool de Tusschenschool de Burgerschool voor jongens de Burgerschool voor meisjes de Jongejufvrouwenichool De openbare scholen Zfln alle voor meer uitgebreid onderwijs Behalve in de gewone vakken wordt onderwas gegeven Op de Armenschool de TiuBishenschool en de Burgerschool voor meisjes in de Gymnastiek het Teekenen en de Handwerken voor meisjes op de Burgerschool voor jongens in de beginselen der Fransehe taal die der Wiskunde de Gymnastiek en het Teekenen en op de Jongejnfvrouwenschool in de beginselen der kennis van de levende talen de Gymnastiek het Teekenen en de Handwerken voor meisjes Aan twee van deze scholen de Armenschool en de Tusschenschool zjn avondscholen verbonden u Hpt getal hoofdonderwözers hoofdonderwijzeressen hnlponderwüzers hulponderwijzeressen en kweekelingen blpt nit den volgendenstaat ilutajtvaii I elk gcsl o S T S g ii£ 5 rrs Aaoduidiog der School Mt s Armentcbool TuHcbeascbool BurgerBcttaoI toot jongeu I Burgtrsctiool oor tueiijti J gejuf vraoweuKbool Aan de Armenschool de Tusschenschool en de Burgerschool voor meisjes wordt boven het in den voorafgaanden staat opgegeven getal op ieder door twee onderwijzeressen les gegeven in de vrouwelijke handwerken Het getal schoolgaande kinderen üit de Gemeente bedroeg op de dagschool 15 Oct H 15 Jan 15A ir 15 Julij I K U J H 228 3I4 120 177 Op do Armenschool 815 0 de Tusachenscbool 18 1 Op de Hurgerschool voor 212 joiigfni 196 Op db burgerschool oor 141 7d meisjes Op de Joagcjur ronweDscliool Te znincu C J1 517 7Ü1 57a 7U1 5b2 ifi J7 i Op de avondschool 15 Jnii 11 Apr 15 Jiilij 15 Ort H J M J U J X 3 Op de Armenschool Op do 1 usscheuarhool isni 67 13 i Si 44 53 179 IJS G3 Te zamen 34 111 Er gingen bovendien in het laat van het jaar 32 jongens en 28 meisjes van buiten de gemeente School Op de Armenschool ontvangen al de leerlingen kosieloos onderwijs Op de andere Openbare scholen wordt schoolgeld betaald Er werden noch door het Rijk noch door de Provincie jdisidien ten behoeve van het lager onderwijs verleend De plaatselijke schoolcommissie is in het algemeen over den toestand van het onderwas op de openbare scholen tevreden Over de burgerschool voor jongens is haar oordeel echter met zeer gustig Het on4er iis in de Fransehe taal acht zg daar bepi iU g brckkig De Commissie druk haar leedwezen uit dat uan haar voorstel om eene school voor meer uitgebreid lager onderwijs op te rigten geen gevolg werd gegeven De staat waarin zich de lokalen bevinden mag goed worden genoemd De schoolcommissie wgst in de Tusschenschool verscheidene gebreken aan maar daarin zid eerstdaags worden voorzien AiaUtBKIMOEM De toestand der Armenschool wordt door de commissie ab zeer gunstig geschetst Zg meenU dat het lokaal geheel zal moeten worden Vernieuwd en dat tot het stichten vui eene tweede armenschool zal moeten worden overgegaan De plannen oiS in het aangewezen gebrek te voorzien zgn bg uwe vergadering ingediend Zg zgn echter niet van dien om vang als door de Commissia wordt gewenscht Het onderwgzend personeel gaf over het algemeen stof tot tevre denheid Sommige onderwgzers wenscht de schoolcommissie beter bezol digd te zjen Het teeken en gymnastiek onderwgs geeft geen stof tot bijzondere opmerkingen De kosten van het lager onderwgs hebben bedragen ƒ 22922 95 De schoolgelden hebben opgebragty 7801 85 Bgzondere Scholen Er zyn vier bijzondere scholen die der Roomsch Katholieke Inrichting van Liefdadigheid voor meisjes met een hoofdonderwgzeres en twee hulponderwijzeressen die van den Heer N van Buuren voor jongens en meisjes met een hoofdonderwgzer en die voor Christelijk Nationaal onderwgs voor jongens en meisjes met een hoofdonderwgzer en twee hulponderwijzers en die van den heer W F H Zeegers met een hoofdonderwijzer en een hulponderwi fl Deze werd in den afgeloopen fmer op gerigt De school van Mevr J de Raadt geb van der Steen werd in den loop van het jaar opgeheven Op de drie eerstgenoemde scholen word alleen gewoon onderwijs en op de vierde ook in de Levende talen de Wiskunde deGyéinastieft en hetteokeneu gegeven