Goudsche Courant, zondag 18 mei 1873

7 Het getal leerlingen uit deze Gemeente op 4a 4e otea voor iwoon lager onderwgs beliep 15 Jaaoary 15 April 15 Joiy 15 October j u f If I u 1 u 119 250 l00 25f ll 257 114 268 Op die roor mm pitgebreid lager todfrw lJ5 J èn rii f5 ijjr f5 JuJtf 5 Otóob r J H I II I H J H 23 18 17 81 Mna 119 73 100 88 116 27f 1 M 68 BovendMB gingen r in het laatst Tan bat jaar 29 jongens en 22 meisjes van bniten de genteept ter 9cl l liet getal leerjiingen dat kosteloos onderwp ontring beliep 80 meisjes Herhaling Zondag of Werkscholen worden tier niet aangetreffeif Er SEÜn in deze Geipeente drie Bewoarecholeu eene Openbare en twee bijzondere lot oqiderw jzeod personeel besti it Uooriloiidernij Uulpoader ij KweekeZLressen zeressen liiigen op de Openbare nit 1 15 en op de Bijzondere uit 2 1 8 Het getal der leerlingen beliep Maaaelijk Vrouwelijk op ie Openbare school 152 175 isf de Openbare scholen 170 158 Totarf 322 333 A i de Openbare Tussehenschool zjjn EgksAormaalleasen verbonden De Heer M H Kluitman hoofdonderwijzer van die school is Directettr Behalve door hem worden aldaar nog door aes onderwijzers leaden gegeven Er maken 33 kweekelingen van die lessen gebruik waarvan 17 meisjes t e Gemeente verstrekt het lokaal met het soodige VQur en licht Ouk bestaat alhier eene inrichting van onderwijs voor kweekelingen der Openlfare Bewaarschool ten einde ze te bekwamen voor Bewaarseboothoadereo Aaa het hoofd dezer inrigting staat insgel ka de Heer Klnitman die daarvoor eene jaarlvjksche toelage nit de Gemeentekas ran ƒ 200 geniet Worlt vervolgd BUITENLAND Buiteiiliinilscli Overzicht In dl Fraiisrfie politieke kringcn is nog de vraag aan de onle elke houding ieder der partijen zal aauiiemen hif de eerste diseussicn in do kamer die zeker een aanval zullen zijn op de regeering en bij de eonstitutioiieele ontwerpen die het goavernement dailelijk wpiisolit in te dienen In üen üfficieuscu Uten Public leest men het volgeiide De niinisterr iail is heden te 10 nren vergaderd oinler voorzitierschap van den heer Thiers Ce ontwerpen der organieke wetten zyn dellaitief vastgesteld Wü meeden te kunnen zeggep dat in stede van den scratin de liste de stemming per arrondiaaament it aangenomen en twee jaren domicilie vereiscbjt worden voor elk kieier die buiten zijn geboorteplaats aan de stemming wil deelnemen Op 21 jarigen leeftijd wordt ieder burger ei officio op lijn geboorteplaata als kiezer iugesohrevea en kan hij aldaar aan de steaming deelnemen In hoofdzaak is derhalve weinig veranderd en men kan niet teggen dat zooati de Fransche radicalen t noemen het algemeen stemrecht geschonden is Doch niet alleen van de kieswet maar niet minder ook van de andere organieke wetten hangt de houding der uiterste linkerzijde tegenover de regeering af De parlcmenlaire fractie benevens een groot gedeelte der griuatigde linkerzijde slaat voor een gn te moeielijkhêid welke vóór de heropening der kamer behoort opgelost ie worden Het recht van constitutie heeft tij dese kamer steeds ontzegd zij kan daarom r wel Voor repiiblike nsché organieke wetten stematea maar niet over den definitieven vorm De proclamatie der republiek kan m a w volgens haar niet door deie laiier gè=cliieilcn Wat na wanneer d regeering zooata XJiiera reeda i zw boodschap van 13 Nov jlwp quie ie J lttr fW o de rechterzijde van de consequentie der linkerzijde misbruik makende eene stemming over den deSnitieven regeeringsvorm provoceert Hel antwoord hierop is Vüaum It4fimieame Woeasdag iè eene bijeenkomst waaraan oMr door Qambetta werd deelgenomen vooralsn schnl C OMten bl jv D Gisteren f heden i u I op i$nw fle qaa tre ü emp vergai ing ter ipnkv brengen Terstond na zijne terugkomst uit St Petersburg heeft de Duitsohe keizer de Pruiaische kerkelij k po liUeke wetten bekrachti d Verder beeft ie koning het ontslag van det minister Vao kooBhaudel aangenomen en in aijiji ts beooend den heer Achenbach De heer von Itzenplitz heeft dus gemeend niet zooals h j gedurende de discussie naar aanlaiding van de beroemde rtderoering ran Lasker zeide te moeten afwachten tot de commissie van onderaoekv uitspraak gedaan zal Jiebben ten eindp niet een soldaat genoemd te worden die op het oogenblik van gevaar zyn post verlaat Misschien ook tal later uit die uitspraak blijken dat dit gevaar hoegenaamd niet bestond Nog worden er stemmen in Duitschland vernomen die een gunstig resultaat van bet oüderzoek ia twyfel trekken Donderdag kwam in den landdag het ontwerp in behandeling betreffende de nieuwe spoorwegleening dut zooiils men verwachtte thans met groóie meerderheid werd goedgekeurd de minister Acheubaoh gaf de meest geruststellende verzekeringen betreffende de gedragslijn die de regeering voortaan zou volgen ten opziolite van de spoorwogooncessies het verleenen van concessies zal nooit mcor zijn opgedragen aan één persoon een mededeeling die niet nieuw was daar zooals men weet reeda vroeger is beslist dat voor bet verkenen van oonoessje een besluit moet zijn genomen door het geheele ministerie Sommige Daitsohe bladen melden dat de rijksregeering ernstig bedacht is op een wijziging van de wet betreffende de fiiianoicele vcreenigingen of maatschappijen ten einde de hierbij bestaande misbruiken te keer te gaan Keizer Wilhelm zal op het laatst van Juli naar Ems vertrekken en vóór dien tijd den sohach van Perziij ontvangen en de Weener teatooustelliiig bezoeken Te Home is men nog steeds aan de discussion over de kloosterwet De kansen voor de definitieve aanneming dezer gewichtige wet schijnen weder iets te vermeerderen De leden der rechterzijde die ten opzichte van kloosters en jezuïeten aan de zijde def radicalen staan hebben eene samenkomst met hunne collega s der rcchterigde gehad ten einde tot een vergelijk omtrent deze wet te komen Naar men verzekert doen deze ondorhandeliugeo een gunstige uitslag verwachten De rust is in e straten van Uome sedert Zondag niet gestoord sle clits stnaa dagelijks eenige nieuwsgierigen voor het paleis van het parlement doch zonder zich aan eenige ongeregeldheld schuldig te maken liet bu et is eiiifkïi ijk door de Deensche tweede kamer aangenomen na lievigen strijd liet ministerie hoopt spoedig de goedkeuring der eers e kaïncr te verkrijgen zuodat bmiieii M dagen de zitting van den rijksdag zou kilBnen worden gesloten Maandag is de koning van Zweden met groote plechtigheid gekroond De Scandinavische niunlconvcntie is zooals menzich herinnert door den tegenstand van de Noorneegsche kamer mislukt Zweden en Dciieu arkenzullen echter de zaak voor hen ten uitvoer leggen in de Zwecdsehe eo lok in de Deensche kamer isreeds een voorstel aangenomen om de conventievoor de beide landen te ratificeeren een nieuw artikel is in de couvetitie opgenomen waarbij voovNoorwegen steeds de gelegenheid openblijft zich aante sluiten Een officieele nota der Spaansche regeerin oor stateert dat de verkiezingen overal in de volmaaktsteorde en met de grootste vrijheid hebben plaats gehad De rcgeeriiig liceft zich geheel van inmenging onthouden De groote meerderheid behoort tot defederale repuWikeinen zij is echter tegelijkertijd wijs eene voorstandster der biiincnlandsche rust en begeerig om H e quaéstiën op vrcilclievemle e voorzichtige wijze ït oplossing te brengen Oiiilcr degekozenen zijn eenige conservatieven benevens zekeraantal radicalen De orde hecrsnht in ur goheelcrepubliek De ditcipline is in het leger en htt vertrouwen in aller gemoed De Carlistischc opstandlevert een treurig contrast met die verheven grootspraak der regeeriug PR A N K R IJ K In het Joijrnal Jc Viïlmti bespreekt de 1 c r Lcmoiiine den stunt v aii zaken in een artike dat algemeen de aandaclit iguJirokkeii heeft wiiinichijnlijk dewijl men beseft lipc juist de daar vuoiltuiui iiiie bcschouningen zijn Wij achten het onnoodig te zeggen meent John Lemoinne dat de uitslag der jongst verkiezingan ons geen verwondering heeft gebaard De stroom der denkbeelden en der meeningen is te sterk om hem niet te zien Men kan beproeven zich tegea het gdK tde a zijn gevolgen ée wrzatten maar t geeft niet te willen ignoreeren wa geschied is Nu ka men niet iskeanen dat sedert de algemeene WrkieiiuMn pjiats wnden te midden van sen catastrophe letkeaa wanawr het had g r X peii werd zgne meenmg uit te drukken bet dit deed in strijd met zyn eerste beslissingen Eenige weinige uitingen yan h t slgemoea temrectit souden aiet te beteekeasu ksöum heMen Mikr in een vaate reeks van o erst B ende uitingen nit alle deelea des lands moet men wel de uitdmkking der openbare meening zien N r ons gevoeleu wil da partij v n ket verwt dil niet duidel k iniica Verre van daaf Hoe nleer de publieke opini zich tegen haar keert des te hardnekkiger bl ft zij in hans weigering die te erkennen Wat ons het meest verontrust ia de verwyiiuring de afgrond die steeds grooter wordt tuaashen ds Kamer en het land Elke nieuwe verkiezing leidt tot een nieuw protest en geeu lange tijd behoeft er voorbij te gaan of door achtereen volgende vervangingen zou de Kamer weldra geheel hernieuwd zÜn in een geest volkomen in strijd met dien waarmee zij in de wereld trad Het ia zonder twijfel met het vooruitzicht op ca de vrees voor dia onvermijdelijke metamorphose dat dS Nationale Vergadering zich krampachtiger daa ooit vastklemt aan bet heden De toekomst is wanhopig Hoe meer terrein de meerderheid bij het volk verliest des te krachtiger zoekt zij zich te handhaven op den nog door haar bezetten grond Wel weten wij dat deze grond wettig verkregen is maar laat ons toch nimmer het woord vergeten la léjalile nous tue Bij de wet welke 25 jaren geleden het algemeene stemrecht kortwiekte werden ook alle wettelijke vormen in acht genomen zij had dat men ons de uitdrukking vergeve alle sacramenten ontvangen Toch diende zij tot voorwendsel en zelfs tot populair vöorwendiel om den aanslag van 2 Deo te bewerkstelligen stelde zij den aaiistaaaden Keizer in staat te verklaren dat hij de wet verbroken had om het recht te hersteilen De tegfuwoordige vergadering ia da thans geroepen om bet oogenblik op te meiken wanneer zij niet langer het recht maar alleen de wet aan hare zyde hebben zal Ongelukkigerwijze moeten wjj er bijvoegen dat zij niet geneigd schgnt iets op te merken Het was gemakkelijk te voorzien dat de Parijselie verkiezing in de betrekkingen tuswhen de meerderheid en de rsjjceriiij meer spinning brengen zou Men mag eveneens verwachteii dat de verkiezingen van eergisteren de reactie sleehts zullen versterken en verscherpen Eeeds zien wij de meest gezaghebbende organender rechterzijde eiken ochtend of avond bij de regeering aandringen om van politiek of van personeelte veraiulereu Uit welken hoek kometi die dagclijk sche somm itiin welke meer en meer op gebiedendenen meeateiacbtigen teon gedaan worden üitden hoek der groote professoren en uoctriuairen vadbet parlementaire stelsel Men had tot dusver gemeend dat de parlemen taire regeering is eene regeering belast met de mesning vau het land te vertegenwoordigen en hara op wettige wijze uitgedrukte veranderingen te volgen Nieuwe en knappe kappen hebben dat allea omgekeerd Omdat zij zelven rechts taan hebben zij ook het hart aan den rechterkSmt epiaatst Tegenwoordig is bet de plicht eener parlementaire re geeriug het tegemicel Ie doen van hetgeen het volk dat zij vertegenwoordigt verlangt Dewijl het land blijkens een reeks van verkiezingen zieh in één richting beweegt moet de regeering welke slechtt zijn gedelegeerde is zich juist in een tegenovergestelde richting bewegen De jongste veikiezingea hebben na vele andere duidelijk aangetoond dat het algemeene stemrecht het gemeenebest wil Dit is voor do regeeriug natuurlijk een reden om do monarchie te willen Twee weken geleden na do radicale verkiezingen van Parije en Marseille noodigde men de regeering uit op het rechtcrmidden te steunen Thans na een andere proefneming die met betzelfde succes afgeloopen is naagt men haar andermaal de rechterzijde te kiezen Het land laat zch openlijk ten gunste der republiek vit en daarom moet de heer Thiers diegenen ond r zijne ministers wegdoen welke verdacht heeten van repU bliciinisme g Het komt ons voor dat het meer overeenkomstig het parlementaire stelsel zijn zou indien de heer Thiers overging tot de smartelijke opoffering der ministers uclk hrt verzet pf liever de monarchie vertegenwoordigen Een regeeriug moet niet altoos neen eggen wannf cr het land jn xegt Indien de meertlerlieid der Kamer bij den staat van veroittering na opgeivondenhtiil aarfii zg meer en meer tark ert e i 9nt ur g £ Rdn lljjn wft ol n dan mo t wi de gerql w er lan op nei en Uea iegi dat zij een rak betlnit geaomen heeft wij VHf i Wanneer m fi l niet hel ppjf pp d al wnjeae veitMngen méeatcr naken wil van d ics idmiaisirstie vaaaeopsBkaiiaaiMev iadUa iq zieh wenaóht ts nejtelw w 4 jr ctuiea s ia al d 8 mi M weÜie in i kryk bet gezag uitmaken gelooft zij dan dat deze hareiniMzitneming voldoende zal zijn oip den stroom der openbare meenio te stuiten of af te wendenf Neen om den invloed te herwinnen Hca ket keiaarrük op ds vsrkiaiDgsn osfeode zoo msD de keicfrlji ke m d4f 4e mnkoppiog eq de intimidatie moeten bezigei De meerderbsid zon daartoe mtk niet besloiten knanen en al kon zij t diD zou de niAifi kjat hwtr l lietten Kan men dan zijn doel bsreiken door b t algemeen slemreoht te wijzigen te verknoeien Indien die wijzigingen slechts de oppervlakte raken d n zullen $ VOO fa invloed wezen op de massa der stemmen welke ianwr zekers gebeioie niet ts bedwingen ingevingen volgt Indien mtn bet algemeen stemrecht il kortwieken op radicale w ie beknitibeien dat men dan oppaaael Het is esn staatsgreep eu de regeering is niet verplishi die aak te aanvaarden Dat de meerderheid zich daarmee belaste maar dat i ziek ook tweemalen bedenke alvorens daartoe over te gaan Wat de meerderheid weerhoudt ia niet alleen hsar gebrek san geestkracht bet is ook we zeggen bet te barer eere de oneerlqkheid van dergelijke middelen BINNENLAND GotiDA 17 Mei Schaakwedstrqd KAMPEN GOUDA wit zw 21 Zet D 1 nt D 4 ïl Zet B 7 nt F 3 22 D 4 nt O 8 22 P 8 at D 8 n E3iitC5 23 E7ntE5 Wij achten het in het belang onier mede ingezetenen onder hunne oapdachl Ie brengen dat het kohier der plaatselijke directs belasting ter visie ligt op de secretarie alhier en dat klachten daaromtrent ingelsverd kunnen worden uiterlyk tot Maandag 18 Mei aaiist Woensdag had te Waddinxvseo de hfrbnteding plaats vau ds ainotie dar bestaande sohool sa onderwgierswoning Minste insohi vsr A iuijandijkvoor ƒ 13357 De dienstneming bij de art instruct comp tsSchoonhoven hytt veel te wsnschen over Er komenbijna geen jongelingen aan hetgeen voor de versterking van de kaders der art regimenten ongunstigf werkt te meer daar uu zooveel bij het wapen derart gevorderd word t 0 den besckrijringsbrief voor de ssn en dertigste vergadering van het Ned Onderivgzera genootsdhap in ZuidHoUaud dit jaar den 7 luni dea morgena ten 10 ure precies op Zom iorg te Leiden te boudsn komen de volgende punten ter bespreking voor 1 Het kweekelingSDstelsel De heer Straub van s H ige zal de volgends conolnsiëjl voorstellen a Ds kweekeliog mag niet als werkkracht gebrtiikt worden i b Niemand mi als kweekeling worden toegelaten die niet den ouderdom van 16 jaren bereiktbeeft en bigken hseft gegeven van een ontwikkeling vohioeade voor dien leeftijd c Speciale opleiding van den kweekeling tothulponderwgcer is nood zakelgk deze opleiding magniet later dan op 16jarigen leeftgd aanvangen i De opleiding van den kveekeling lot hulponderwgzer moet theorstisoh en practisch zgn Waar niet op deugdelgke wgze in beide behomen kan voorzien worden mag geeu opleiding geschieden S Bevoegdheid der SchooloommisSirn ten opzicUe van methode eu schoolboeken in te Isidendoor den heer P H Dewald 3 School hygiene in te leiden door dr L Igeling 4 De gelegenheid om tweemaal sjaars akteezamsns af te nemen werkt storend op de vooibcreidings cursussen in te leiden door den heer J A van I jk 5 Hst sehadeiyks vaa Ie veel Iserliagen in de klasse in te leiden door den heer G B Lallcman Tot afwisseling der rkzaaiflieden zullen door een Vtreeniging vnn onoerwgzers en onderwijzeressen eeuigc zangstukkeu worden uitgevoerd s Lauds middelen over de vier eerste maanden dezes jaars hebbeu opgebrncht 26 898 474 41 zgiide 469 695 57Vs mt daq i b t tfdc Kid vak ran 1672 De raming bedroeg 64 77 24 Ds ofdeelingen van de tweede kamsr hebben giststèu na afloop der vroeger geooeaide ontwerpen onderzocht het wetsontwerp tot kefii Ding vsa de belastbare opbc gi 4 r V W fi so tommen BIgkens het verslag der eominissir vaji rapporteurs van de tweede kaïper omtrent het ontwerp tot verhooging der begrooting vsn Ned Indic voor 1873 oor Ai ihia t eenaraijds Uoehten geuit over het njet genoegzaam voorbereiden dei militaire ezpfditie tvgsn dat land Aodérzgda verdedigde men de ten aanzien van Atchin gevolgde staatkunde De gmote meerderheid was van gevoelen dat bet nog voorbarijE zou zgn over de gevolgen vaa het rej reringsbelcid een bepaald oerdsel te vellen Het vr iagstuk van vertrouwsn of wantroowen in den minislrr niii koloniën moest bij de behandeling vmi dit ontwerp niet op den voorgrond worden gesteld Do conimiesie vau rapporteurs v reenigde zich uageno x eenpaiig met dat gevoelen Naar haar inzien eischl bet algemeen belang het toestaan zoo spoedig mogelijk van de aanitevraagde geldsommea Nagenoeg algemceu was men zeer ingenomen loet het denkbeeld tot op richting van een vast corps militairen voor de koloniën bestemd De voorstellen tot versteikins van de marine en de vestiging van een generalen staf in Indië worden algemeen toegejuicht Staten Qeaeraal Ezasiz Kahek Zitting van 18 Mei In deze zitting is de heer mr J t Hooft als lid der kamer toegelaten en heeft die heer zitting genomen De voorzitter heeft medegedeeld dat de eiiidveislageo gereed waren over de meeste der laatstelijk ingekomen wetsontwerpen Een dertientfll van ernvoudigen sard is aan de orde gcstekl tegen heden terwijl eenige meer belangrijke Qatuerpen ztfo Is die betreffende ds ractaten met Belgio de kanaalmaatschappy ds penaioyswet den aanleg van slaatsspoorwegeu Maandag ten 1 uis zullen wordeu behandeld Het D V t Or meldt dat het verzoek om ontslag door den heer Dunkler eenigen lijd geleden ingediend als direotear van hel muziekcorps der grenadiers en jagers door hem is teruggenomen Het is gelukt de bezwaren die tut dat besluit aanleiding gavyn uit den weg te ruimen waardoor deze geniale kunstenaar voor Nederland behouden tigft De N B Cl verneemt dat in cone eergisteren geho d bnitsagswoBe vergfderiig vso het Botteijdamsche Besluurdersboud is besloten eeue uitnoodiging te richten aan heereu sigareufabrikanten in het begin der volgende week ten einde beide partijen patroons en gezelltn tot elkander te brengen eu zoo mogelgk lol ene geweuscbte schikkiug te geraken Eeue Commissie van 3 personen is tot bovengenoemd doel gekozen aaa wjs ds zask is opgedragen Ook KladtTÊdatteh behandelt op zgn eigenaardige wgze de Een ander Duitsch blad de Eu Zeit dat zichvrolijk maakt met de onkunde der Fransche bladenover buiteulaudeche aangelegenheden is dezer dagenzelf in de val geloopen door Atchin Het blad begoneen jeremiade aan te heffen over de ramp waarmedede steenbakkers aan den Ruhr bedreigd worden a ingezien Nederland zijn reserretroepen onder a e napenen beeft geroepen om die naar Sumatra te zenilen De Nederlandsohe werklieden die thans in Duitschland werkzaam zgn zouden dan eerlaug tegen AtchinuMeten vechten Zondag e k zal de postduiveiisocietcit de Eensgezindheid gevestigd op de Korenbeurs te Haarlem hanr eersten wedstryd houden met duiven uit den tuin van het Kon Zool Bot ïenooiÉohap Natura Artis Magistra te Amat idsu Naar wg vernemen zal de e de grootste ivedstrijd zgn welke tot nog toe daur is gehotlden Behalve de societeilsprijzen zijn door hel bestuur van het Kon Zoül Genootschap tot aanmoediging d r pustduiventeelt in Nederland uitgeloofd Iweo zilververguldeu en drie zilveren medailles btncvcus cou of twee geiuigsohrlften De duiven zullen te twaalf uren worden losgelaten om weder te drie uren iii ilcii tuin te kuunenworden t iiitoongesteld Zbo gaandeweg maakt de gas exploilatie telkens eene sehrede voorwaatls na de utlvinding vaii den beer J Bouvij t DoedresU de strekking hebbende on doorhet aanbrengen van kapmiten in de lantaarns da itcbtkrooht feomsmelgk naar beneden te doen wetkea zoodot zg niet lasacr hoveo de lantaarns oonoodig rerlorea gaat is door den keer Oldertkaasen bij Weeaea e n middel wtgsveodsa om op een gsgeven ogeafaiik oovesl gasviswsn als men wil te gelijk aau te steken oit te dooveo een middel waarnaar ook slders ssdert iang gsaoeht is dat mea dikwgis mseods gevendsn te hebben maar waarvan ds toepassing nog sltgd ts kort sohool Het nieuwe middel zou zich onderscheiden doaV bijzondere eeuvoedigheid ea jubtbeid van werking Het heeft onmiakeabare verdiensten vaor de verlichttiig der steden welks het niet alleen ontsloot voa de terplichting om een korps Isutsarnalekers aan te houdeui en te belslsn aan wier strikes zij boreadien ten allen tgde blootslsan maar welke ook gewaarborgd orden tegen bet belangrgk gasverlies verlionden eerstens aan het opsteken der tsutaarns dat 1111 veel te rrofg moet beginuen zullen de straten tijdig verliflht z a en ten andtre aaa het aitdosn der lichten dat veel Ie lang duurt Ook voor groots gebouwen u inricbtingeii is het vaa groote waorde daar ééii wingerdruk op de knop van een aan den gasmeter verhouden toestel de gasvlamnuu in alle kamers en gaiijxeii doet ontbranden terwijl dezalfds eenvoudige behandeling dis ylammen weer dooft Ih dr uabijheid van het tentoonstellingsgebouw te Weeiien heeft de vinder een paviljoen opgerioht waarin zijne toastpllea te bezicbt gen zijn eu op onderscheidene wijze in werking worden gebracht De afdeelingen van de tweede kamer hebben zich Donderdag bezig gehouden met het onderzoek von de wets ontwerpen betrekkelijk de Amsterdamsche kauoalmo itschappg Te Amsterdam werd de gewone algemeene vergadering vau stemgereehtigde aandeelhouders der Ned brtiik gehouden Door den voorzitter der directie werd vershig uitgebracht over hetgeen in het ofgelooptn boekjaar was voorgevoUen en mededeeling gedaan van de winsten en verliezen der vennootschap Aan het slot van dat Verslag werdP voorgesteld om het dividend op ƒ 200 per aanded vast te stellen Da vergadering rereenigds zich mebs t voorstak Men meldt mt Groningen i Hoe meer de dag nadert waarop stad en gewest eer zullen genieten den geliefden vorst in bun midden te zien een voorrecht dot hun voor omstreeks 20 jaren ook te beurt viel des te grooter worden de toebereidselen dis zoowel de provincie en de gemeente als de ingezetenen maken ten einde zich voor te bereiden op een waar ge ontvangst des konings De geestdrift is bier buitengewoou groot en naar het zich laat aanzien zal de geheele stad gedurende acht dogen niet oUeea smaakvol versierd en schitterend verlicht zijn moor zal hier ook een geheele week feest worden gevierd Men meldt pit Zwolle dd 13 dezen Onze stad had bedeu morgen veel weg of zij sen bezoek kreeg van de Zigeuners Ditmaal echter was het iets anders Groote troepen miugegoeden uit Nunspeet Elburg Olbroek enz mannen vrouwen kinderen geiten vergezeld van wagens eu benoodigdbcden trokkeu door onze stad ten einde te gaau naar Twenthe en omstreken van Deventer om eikenhout Ie hakken en te schillen Deze menschen gaan ieder jaar derwaarts om zich met dat doel bezig te houden slapen schier coder den blooten hemel koken in de open lucht werken hnn best en doen ols de mieren verzamelen voor den winter Zou de rijkdom wel weten dat de nette schoenen en laarzen de hulp noodig hadden van die bosohbewoners die met ooveel opoffering zorgen dot de loogers sohors krggen zonder welke geeu leder kan bereid worden Deze beklaagde gaat niet het land door yiwrf doende maar kwaad doende zeide de waarnemende officier van justitie van zekeren Kerkhan die voor de coireotioncle kamer der rechtbank te Arnhem te recBt stond Deze persoon had voor eenigen tijd zijn intrek genomen in bet hdtel de Zon aldaar had zich daar voorgedaan als lid eener firma Hermea én Co fabrikanten te Gent en onder het voorgeven dat hg van zgn compagnon een brief met geld wachtte ochtcrvolgens ca ƒ 30 vnn den opperkellner in genoemd logement geleend Ten einde geloof te doen slaap oaiv zijn zoogentiamd deelgenootschap in bedoelde lirosa had hij op zijne kamer in het hotel een stempel liggen met de woorden Hermes et 0 frabricants rue de la Bieiifaisance Gond en bij verklaarde aan den kellner dat hij genoeg geld kon krijgen bg een leerloffijer aldaar met wien hij zaken deed Eindflük echter kregen de kellner en de logementhoudM achterdocht en toen de politie m de zaak werd gemengd bekwam deze uit Gent het bericht dat de genoemde firma daar niet bestond maar dat de be