Goudsche Courant, woensdag 21 mei 1873

Woensdag 2t IHd N 1363 1873 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gonda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBDDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post f2 De inzending vah advertenüën kan geschieden tot éte uur des namiddags van den dag der uitgave Burgeravondschool inzondarheid in de lagere klassen bezocht wordt door leerlingen voor wie de school eigenlijk niet beitemd is maar die er alleen gezonden werden dow hunne ouders om hen van de straat te hondto De vroeger gehonden mnercnrsus werd in Uithoofde van den Hemelvaartsdag wordt de volgende Courant één dag vroeger uitgegeven ÜIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DEE GEMEENTE GOUDA 1872 Ver ol De Openbare Bnrgersvondachool begon 1871 met 90 leerlingen namelgk 40 in de eerste 26 in de tweede 9 in de derde en 15 in de vierde klasse Van de 9 leerlingen in d derde klasse nWmen 6 sa het in Malart gehonden eindexamen deel De uitslag was dat aan 4 hnnner het getnigschrift kou worden uitgereikt omichieven 1 S rt 55 der Wet op het Middelbaar Ooderwgs Bevorderd tot eene hoogere klasse werden 10 leerlingen uit de tweede en 10 uit de eerste klasse terwgl er 2 uit de eerste moesten teruggeplaatst worden naar de in September j 1 in werking gekomen voorbereidende klasse Er hadden zich bg den aanvang van den Cnrsns 56 nieuwe leerUngen aangegeven hiervan moesten 9 geheel worden afgewezen 25 werden ingeschreven voor de voorbereidende 21 Toor de eerste en 1 voor de tweede klasse Vat men bovenstaande cgfers te zamen danzoumen moeten besluiten dat er waren ingeschreven in de voorbereidende klasse 27 in de eerste 48 in de tweede 26 in de derde 15 en in de 4e en 5e te zamen 19 of in het geheel 135 leerlingen evenwel zgn er slechts ingeschreven 104 namelgk 27 iu de voorbereidende klasse 33 in de eerste 20 in de tweede 9 in de derdeen 15 in de vierde klasse en alzoo 31 leerlingen min der Wederom dus zégt de Commissie van toezigt in haar verslag moeten wjj opmerkzaam maken op het verschijnsel dat ofschoon niet in die mate als ten vorigen jare sommige leerlin gen zonder geleerd te hebben wat aan de burgeravoudschool te leeren is de school verlaten hebben Niet minder toch dan 15 leerlingen of bgna V der eerste klasse bleven geheel weg den loop van het jaar getaakt daarentegen 8 UiAgdè Idaar nut de cour d aasMes wu verwezen e eeilaagite betaalde natonrlijk tijne rekening in de Zu iiici Jcon ook de geleende gelden niet teruggeven tn werd deriialm gearresteerd In den loop der tegen hem gevoerde kistractie kwamen klllchten omtrent hen mt a Hage Gorkum en Eindhoven waar hij allerlei oplichterqen meestal ten nadeele van logeroenthovders had gepleegd In eerstgenoemde plaata had h j het stempel laten maken en dit met een ralsahcn wissel betaald Hq trachtte zich eergisteren ter lereohtcittuig no door eenige uitvluehten te redden en zeide o a dat h nooit had opgegeven compagnon maar wel reiziger vau de firma Ilermes en C te njn geweest maar hij moest erkennen dat ij toen h het stempel liet maken op 15 Maart m ieder geval niet meer in relatie tot die jrma stond Het O M aisohte een gevangenisstraf van twee Jaar tegen b m A e Dmadag zal de reohtb oitspraak doeu Laatste Ber ich ten Parijs 16 Mei Hft JmrmU de Debatt raaakt de voljitude nota bekend Een a iiital cuiiserv itieve catididalen tot geen vaste p opp behoorenrle en riie 7ifli iiitsluitci d bezig houUlii uiüt quxstieii woikp het behoud der maatschappij betrcftpn hebben gi tereu eeue bijeenkomst gehouden wjnnii besloten is alic conservatieve afgevaardi dcu van hunne richting uit de noodigen spoedig naar parjjs terug te keeicn ten einde er Maand ig ochtend eeue algemcene bijeenkomst te houden waarin men naar aanleiding van hetgeen hun medegedeeld zal worden zal beraadslagen over eeue gezamelijke gedragslijn Rome 15 Mei In de Kamer van afgevaardigden zyn de algemeene disoussien over het ontwerp tot opheffing der geestelijke broederschappen te Home gesloten Madrid 16 Mei Men berekent dat de uitslag der verkiezingen is als vOlgt 310 ministerieele federalen 30 onverzoenlijken 30 monarohnalgezinden 8 internationalen en 10 onafhankelijke repo Wikeinen POSTËBIJEI Oe DIfiECTBUR tan het POSTKANTOOR te 70uJa maakt bekend dat gedurende de Zomerdienst de iigting der Hnlpbussen zal plaats hebben als volgt Op de Nieutt ebaven 46 en 10 25 ure s morg 2 ure s aam 2 30 en 8 20 ure s avonds Op de Zeagstraat S St en 10 30 ure smcrg 2 05 are s aamidd i 3i en 8 22 ure e avonds Aan het Station In de richting naar Rotterdam 6 10 9 Ü5 en 1135 ure s morgens 12 11 ure nam 4 05 7 16 en y 45 s avonds In de richting naar Utredit 6 52 8 IÜ en 11 27 ure s morg 2 35 en 3 26 ure e nami kl 6 47 en 8 35 s avonds Voorts dat voortaan het Kantoor voor Postwis els en Kwitanlicn op de werkdagen geopend zal zijn van des morgens 9 tot des namiddags 3 ure De Directeur voornoemd D J A TAN KRÜIJNE BurgerlijJïe Stand Glbobin 14 Mei Willem Adrinnufl ouders A Sclilahnilcll en k J it Gelder K JohaniKs oden A Reparon eo ü Boot WlllemiDa Agoita ouders J II F Ulücineri en A Wachter OvEaXEOEK 15 Met fi Braijuteiis 1 j 5 m 1 £ M Geirnaert 9 j 10 u AÖVËRTENTiÉN Ikvallea van een Dochter A W DB JONG SCHOTSMA Gouda 13 Mei 1873 Bevallen van eeue IJochter A BL0EMER6 Wachtïr Gouda 16 Mei 1873 Wg zeggen hèrtelijk dank voor de bewijzen van deelneming onderronden bfl ons 50 JAKIG HUWBLUKSFEEST G VAN Dm KINT G C VAN MEÜRS Gouda ook namens de Kinderen 17 Mei 1873 en Kleinkinderen 1 Voor de menigTnldige bewijzen van deelneming ons betoond bjj het overlijden mjfner geliefde Echtgenoot en Moeder betuigen wa door dezen onzen oprechten dank Gouda H VAN WILLIGEN j 17 Mei 1873 en Jiinderen r i Ü dezen betuig ik mgnen innigen enharteljjkeu dank voor de betoonde deelnemingen belangstelling bg mijn 40JARIG JÜBILÉ op 14 Mei j l als Catechiseermeester en Krankbezoeker der Hervormde gemeente ondervonden Gouda 17 Mei 1873 J H SMIT Tesselschade Het Bestutir van de Vereeniging TESSELSCHADE Afdeelióg Gouda erkentelijk voor de blijken van belangstelling in zoo ruime mate ondervonden bij gelegenheid van de dezer dagen gehouden TENTOONSTELLING en BAZAQ brengt deswege aan alle beiangatellendea zijnen welmeenenden dank en veroorlooft zich verder die Vereeniging san de zorg en deelneming van Gouda e ingezetenen n t eenigen aandrang aan te bevelen Namens het Bestunr voornoemd S M VAN AMEEOM Kol PiSCHAAE Prmdeule C M TAN KRUIJNE v Beaam Blussb Sa relaretse BÏÊRJMtÖÏÏwËRÏjr DE HAM SLEUTELS te AMSTEBDAIH De ondergeteekeiiden verzoeken hunne Begun ftigers te Gouda eB rastreken de bestellingen van BIEREN voor hunne Brouwerij voortaan te willen opdragen aan den Heer A NORTIER te Gouda P 8 BEN DORP Amsterdam 1 Mei 1873 Naar aanleiding van bovenstaande ndvert tio beveel ik mg beleefdelijk aan tot de levering der alom zoo zeer vermaarde van voornoemde Brouwerij welke zoo wel op fust als flesschen bij mij volgens prijscourant I te verkrijgen zijn A NORTIER AARDEWERK FABRlir IEMAND die geheel op de hoogte is met het stooken van LANGE OVENS kan tegen I zeer hoog loon direct geplaatst worden Brieven franeo aan den Boekhandelaar D J WILTBRDINK te Deventer ond jr letter A Mevrouw COSUN vah Leent vraagt een Keukenmeid tevens HUISWERK kunnende veriigten De ondergeteekende heeft de eer bekend te maken dat hg zgne SPBKSLAGEBLJ heeft overgedaan aan den Heer J VA88E te Ha dien hg als zoodanijg in zgne plaats aanbeveelt Onder dankzegging voor het sedert zoo vele jaren genoten vertrouwen heeft hg de eer te zgn G H VAN OUE Naar aanleiding van bovenstaande advertentie heeft de ondergeteekende de eer te berichten dat de SPEKSLAGERIJ van den Heer G H VAN OUE alhier op hem is overgegaan Hg beveelt zich minzaam in elks gnnst aan zullende trachten alle redenen tot tevredenheid te geven J VASSEL Te Gouda wordt voor eene gevestigde Koninklijk goedgekeurde LEVENSVERZEKERINGMAATSCHAPPIJ alsmede voor een BEGRAFENISFONDS een C3 E3SrT gevraagd tot aanbeveling moge dienen dat hg het begrafenisfonds bjj iedere geboorte eene gratis uitkeering van 6 tot l2 wordt gedaan dat van doodgeboren kinderen mede gratis eene tegemoetkoming wordt verstrekt terwjjl voor kinderen tot 8 jaar mede gratis wordt uitgekeerd Bg voorkeur een Klerk werkzaam ter gemeenteSecretarie bg een Notaris of Boekhouder op eenig ander kantoor De voorwaarden zgn aannemelijk Adres met franco brieven en opgave van ouderdom onder letter M M san bet bureau dezer Courant OPENBARE VERROOPIXG op MAANDAG 19 Mei 1873 voormiddags elf uur in HAUuoMiis te Gouda van 1 Een roijaal WINKEL en WOONHUIS zeer gunstig gelegen aan de Hoogstraat wgk A n 118 te Gouda waarin sedert onheugelïke jaren de 8LLITEBU en TABAKSAF FAIRE met het beste gevolg is gedreven Dadelgk te aanvaarden 2 Een groot WINKEL en WOONHUIS zjjude BENEDENen BOVENHUIS aan de Gouwe wijk C n 07 en 67a te Gouda Bovenhuis tot uit Januarg 187 tegen 150 benedenliuis tot 15 April 1874 verhuurd tegen 180 per jaar 3 Eene TAPPERIJ en UITSPANNING met ERF en groot stuk GROND aan den Bleekerssingel wjjk E n 154 te Gouda Dadelgk te aanvaarden i Men WINKELHÜIS en ERF aan den langen Groenendaal wijk I n 97 te Gouda verhuurd bij de week voor 2 50 5 Een DITO DITO gelegen als voren wijk I n 98 te Gouda verhuurd bg de weekvoor 2 25 i Breeder bij biljetten en inlichtingen ten ksntore van Notaris Mr KIST te Gouda Openbare Vrijwillige Verkooplng om Contant Geld Op WOENSDAG 21 MEI 1873 des voormiddags 9 ure aan het sterfhuis van Mejufivrouw de Wed J VAN BE GEVEL Wjjk V n lOo te Ouderkerk aid IJuel vsn MEUBELEN HUISRAAD BEDDEN BEDDE en LINNENGOED GOUDen JCILVERWERKEN enz Te bezigtigen daags vóór den verkoopdag van 9 tot 2 ure Nadere informatiëu zijn te bekomen tenkantoren van de Notarissen G J 8PRÖIJÏte Ouderkerlt ald IJeiel en A KLUIT te Moordrecht 1 AAKI BALSE1II ter ontwikkeUng in 8 10 of 12 weken franco te bekomen bij den uitvinder ÏIIBOPHILE k y 2 de flacon of 42 postzegels Kerkstraat 514 Amsterdam Gouda Druk roa A Brinkman werd besloten eene voorbereidende klasse aan de bnrgeravondschool toe voegen Op deze klasse die ju September U n werden de lessen in de HoUandsche taal eerst gegeven door den Heer A J Verheul ts wiens vertrek de Heer van Heek tgdel k ak leeraar werkzaam was Na het vertrek van dtaen fai sien werden de lessen vooiloopig opgedriige a den Heer w Tot nog toe is er reden om i de nitkomsten Twa de voorbereidende klasse te vreden te zgn Het schoolverzuim dat overigens met kracht bestreden wordt blgft steeds een noodlottig kwaad De ondervinding leert dat zoodra de kleine voorjaorrwerkzaamheden oitkomen het aantal leerlingen sterk o eemt Met uitzondering van een leerling die in Maart om wangedrag moest verwjjderd worden gaf het gedrag en de gver der leerlingen reden tot tevredenheid De opbrengst derschoolgeldenbeliep 181 De kosten van de Bnrgeravondschool bedroegen voor de Gemeente ƒ 3878 80 De staat van het materieel en de hulpmiddelen is uitmuntend De RgksHoogere Burgerschool telde bjj het begin va den cursus in 1871 18 leerlingen in de eerste 17 in de tweede en 7 in de derde klasse benevens nog 8 toehoorders in de verschillende klassen In den loop desjaars ontviel der school een veelbeloovend Iccriing door den dood 8 verlieten haar door vertrek naar elders of veranderde bestemming terwjjl slechts één nieuw leerling werd aangenomen voor enkele les eu in de derde klasse Bjj het sluiten der lesseu waren dus nog aanwezig 42 leerlingen n 1 18 in de eerste 14 in de tweeide en 10 in de Van waar dat verschijnsel Eendeels ontstaat derde klasse waaronder 2 toehoorders in de het uit verandering van woonplaats anderdeels eerste 1 in de tweede en G ïn de derde klasse uit tegenwerking van sommige weikbnzen die Van deze 9 toehoorders naiiüatt 2 mt de eerste het schoolbezoek bemoeyelijken doch voor het en 1 uit de tweede kia sp deel niiii de overgtootste gedeelte ontstaat het daaruit dat de gang examens voor de vakken die zij volgden ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN alleen één nit de eerste klasse werd tot de volgende bevorderd 2 toehoorders uit de derde klasse namen deel aan het eind examen doch I met onvoldoenden uitslag Van de leerlingen I voor het volledig onderwjjs was de uitslag I van de overgangs en van het eind examen als 8 leerlingen uit de eerste en 4 uit de tw e klasse werden bevorderd tot eene volgende terwgl aan de 4 leeriingen der derde kUsse het getuigschrift werd nitgereikt van goed volbragte studiën voor het volledig onderwgs Bg het begin van den nieuwen cursus hebben zich aangemeld 22 nieuwe leerlingen waarvan 12 voor het voll edig onderwgs 10 voor enkele lessen 5 voor i volledig onderwgs en 1 voor enkele lessen werden afgewezen doch allen op één na hebben zich niettemin doen inschrgven zoodat door vertrek van enkele leerlingen het geheel aantal in December des afgeloopen jaars weder 50 bedroeg namelgk 15 in de eerste 13 in de tweede en 4 in de derde klasse beuevens 18 toehoorders in de verschillende klassen Gelijk uit deze opgave bhjkt zijn er dus nu onder de 50 leerlingen der Iloogere Burgerschool 367o die slechts enkele lessen volgen 5 volgen alleen Natuuren Scheikunde dit zgu 1 leerhng boven de gewone schooljaren die aan eene fabriek geplaatst behoefte gevoelt aan dezen tak van wetenschap en 4 leerlingen derLatgnsche school waaronder een die reeds met goed gevolg het eind examen aan Je H ogero Burgerschool heeft afgelegd 2 volgen al leeu het boekhouden de overigen zgu meest allen oormalige leerhngen voor het volledig uuderuijs die bij het overgangsexamen voor een of meer val ken zijn blijven zitten en nu daar de verdeeUng der lessen dit bg toeval gedoogt voor het éeue vak in de eene en voor een ander in eene indeie klasse de lessen vol jeii 1 i t ii Ki jnr volgt de lessLji iii Ie geji biei M Het oudirwijf a iii ile loogei liii en liool geeft aan de coiuiiiiasie viiu C el i lU leiding tot bijzondere opmerkingen Het personeel dor leeraren onderging geene wjjziging Ook de zamenstellmg der commissie van toezicht bleef onveranderd De Gijmnastiekschool waar de leerhugeu der Latgnsche school der Hoogere Burgerschool en der Scholen van openbaar lager onderwgs oxi