Goudsche Courant, woensdag 21 mei 1873

t derrigt ontvangen voor zooveel daartoe aan die Jjolen xelve geen gelegenheid bestaat OiJitront leze school valt overigens niets bgzouiiers te vermeldeiu De Zweajgchool die vOor een ieder tegen betaling van een klein bedrag toegankelijk ia Het gegeven ondèryafys en het gehonden toezigt worden geprezen Op de Latijnsche school v ordt het onderwijs gegeven door den Reetor en door den Leeraar in de wiskunde en de modferne talen Twee leerlingen werden aan het eindo van den cursus 1871 1872 naar de Hooge School bevorderd Er werden vier nieuwe leerlingen aangenomen zoodat de school aan het einde van het jaar 14 leerlingen telde De lokalen voldoen zeer goed aan de behoefte de hulpmiddelen bij het onderwijs en de schoolnieubclcn zijn in zeer voldoenden toestand Het gedrag en de vorderingeu der leerlingen worden door Curatoren met lof vermeld De kosten der Latjjnsohe school beliepen 3104 26 die gedeeltelijk uit het Scholarchiefónds worden bestreden Het MJnerval bedroeg ƒ 687 50 Op de Muziekschool werden met een getal Tan 113 leerlingen waarvan 52 jongens en 61 Sieisrjes na de kersvacantie de lessen hervat Aan twaalf hunner werd naar aanleiding van art 16 van het Reglement gratis onderwjjs verstrekt Met gewenscht gevolg werd ook in dit jaar de methode van Smits bij het Zangonderwgs toegepast Twee en driestemmige liederen door Mnnenen buitenlandsche toonzetters voor dit gedeelte der toonkunst geschreven als daar zijn Hol Worp de Vliegh van den Berg Bargiel Wuerst Reinecke Reinthaler gaven daaraan de noodige afwisseling Achttien leerlingen ontvingen op stryk en vier op blaasinstrumenten onderrigt Het lokaal is naar het oordeel der commissie gebleken allerdoelmatigst te zijn Het gedrag der leerliugen heeft reden van tevredenheid gegeven met ingenomenheid en nasnwgezethéid volgden zg het onderwijs en er was weinig schoolverzuim op te merken Het laatst gehouden examen heeft bewezen dat zg goede vorderingen hebben gemaakt Omtrent de onderwijzers aan de school zegt de commissie hoofdzakelijk het volgende De heer Jacobs heeft in de vorderingen zijner leerlingen getoond als onderwijzer geschikt te zijn de resultaten waren tamelijk bevredigend te noemen De aan het hoofd der school geplaatste onderwijzer de Heer J Kwast aan wion op zijn verzoek door vertrek naar elders een eervol ontslag werd verleend ging tot het einde des jaars voort zijne krachten aan deze Geraeenteinrigting te wijden en zjjn onderwijs onderscheidde zich ook nu weder door degelijkheid en zaakknndigheid In de benoeming van zgn opvolger den Heer J W Wensink tot Stads muziekmeester vertrouwt de commissie dat door den Gemeenteraad een gelukkige keuze zal zijn gedaan Over diens bekwaamheden is door zeer bevoegden op het gehouden vergelijkend examen gunstig uitgpraak gedaan De commissie verloor in den loop van het jaar twee Jeden de He ren Braggaar en van Gennep Van beiden zoo driikt zg zich in haar verslag uit bezield met ijver en liefde voor het muzikaal onderwijs zal de nagedachtenis steeds in gezegend aandenken bljjvcn bewaar J In do plaats van dezen werden tot leden dercommissie benoemd de Heeren 0 Smelt en Mr P J Snel van wier belangstelling in het muziekonderwijs veel goeds voor de school magworden verwacnt Ü i De kosten der muziekschool beliepen IBöO lS Het schoolgeld bedroeg 349 5 Worilt vcrvolgj ED buiTENJ ituiti iiliinds r Overwt De heer Thiers scheen Jiet noodig tè chten zijn ministerie nog te wljjijjenl voortdat de kwnerï vergaderd is Oürspronlielgkiwas dit zgn Un niet zelfs niet nadat de heer iM Qoul iril dejVertègeuwoordiger der reöhterzijdefin het liinisteril hem de keus gelaten had tusseheri het bntslag tan Julcé Simon en zijn eige ii i demissie Hij wist toen den minister Goulard te petoqgea dat zulk ew maatregel vüör de discu i n in de kamtr ni aoodig was De houding dj r reohterinaunejn die nu niet meer ol minder daiiijkl i vil vau T hiers Wenschen hebbon hem doen ujèluilen Zijn rainiisterlo reeds dadelijk te w uzigen Jales Simon en de Goulard gaan beide heen het miofitfrie van erólienst en onderwijs wordt i e8plit t en nieuwe titularisseti gekozen uit het liniercentrum liet kab tjiet is nu aldus samengesteld Cactimir Périer binèenlandsche zaken de Bcmusat buitenlandselie zalen Dufaare justitie Léon Say Snancicii Foui iou eereuieust Waddington openbaar ondervvys Uérengcr openbare werken Teissereuc de Bord koophandel Cissey oorlog j l othnan marine Vrijdag heeft Gambctta bij een te Nantes gehouden feestmaal eene rede nitgesproken waarin hij wees op den vooruitgang der republikeinsöhe beginselen en op de klove welke tusachcn de nationale vergadering en de na e was ontstaan De in twee departementen geleden nederlaag schreef hij toe aan de gebreken der oude keizerlijke administratie en aan den lagen trap van ontwikkeling waarop vele kiezers stuan en welke als de grootste vijand van de democratie moest worden aangemerkt Frankrijk weijscht den republikeinschen regeeringsvorm hetgeen evenwel den monareliale niet belet om met hunne kuiperijen voort te gaan Hij bezwoer de regeering om zich aan de zijde der natie te blijven scharen en eindigde zijne rede met een beroep op de eensgezindheid en het geduld der republikeinen De Pruisische kerkelijk politieki uuttcu zijn in den oflicieelen It ichi jinzeiger versoheneu De grooteen gedenkwaardige parlementaire strijd is derhalve ten einde zegt de Prov Correap en al kan men niet plotseling den geest des vredes de plaats van d heftige hartstochten der laatitc weken zien innemen het blad twijfelt er niet aan of de verstandigen zuU len spoedig inzien dat deze wetten den staat niet ontchristelijken en de kerk niet in haar werkkring schaden i e bisschoppen hebben in hun laatsten brief verklaard dat zij ondanks hunne afkeuring dezer wetten hunne plichten jegens het vaderland niet zouden vergeten en hoe meer zij met dien geest bezield worden gelooft het olUcieuse blad zooveel te beter zullen zij hunne hooge roeping vervullen en zooveel te meer welwillendheid en ondersteuning bij den staat vinden Of de toekomst aan deze schoone verwachtingen van de Pruisische res eering en hare partij zal beantwoorden dan of zij de onvermijdelijke gevolgen eener al te ccn ijdige opvatting aan het lielit zal brengen ie zal het met zekerheid zepgen Wat ons betreft wij vreezen dat tie Prov Correnp zich bedrogen zal zien In den Pruisischen landdag was Vrijdag de derde lezing van de spoorwegleening aan de orde het ontwerp werd verdedigd door Meyer die het een schitterend getuigenis noemde voor liet bestuur van den gewezen eerlijken minister van koophandel en de aativullen van Lasker op de spoorwcg adtniniBtiatie aan zueht tot e fvcrlieerlijking tocfchrcef een uit lrukking waarover hij duor den president tot de orde jeroepen werd Het was vooral de lijn lierlijnWetzlar die door eenige afgevaardigden werd aangevallen welke door de ininifltcrs Achenbneh en Campbausen echter met kracht werd verdedigd o a omdat het strategisch belang van deze lijn dnor de grootste militaire autoriteit was erkend l t out werp en ook deze lijn dtrhal e werd ten sUjtti goedgekeurd Eveneens werd goed keuVd in derde lezing het ontwerp betreffende de het Pruisisch aandeel der Fruni De rekening over de inkomsten 1871 maakte nog een avondzili l waarin de landdag werd ge lot Tusschen de beide zittingen wi missie uit den landdag een pri zilrer awgebodcn un den presi beek die gedarende zeven jai en bekleed en steeds met een door onputijdigheid Men weet dat Fi is tot lid viyi bat heerenhuia ti De üelgisdie begroojting vaii met 69 tegen 19 stemmen an ken duurden de algemeene bèraai zitting was de discussie der afzoj afgeloopen t heer Jottrand hi noodzakelijkheid om de intelln van den soldiat te bevorderen oprichten vi n boekerijen n de ki aan De hèekn Hogemana ep aa n op erBelering van de voedi ministtr van I oorlog generaal eunenil gcigevél dat hij aan diel tik king o eri oorlogslosteB uitgaven over g uoodzakelgkt door een com lig geschenk ia t von Forckenbetrekking heeft tl gewaardeerde cnbeck benoen d i de stad Breslan og is eindelijk men Drie weigingen in ééi lerlijke artikelen gewezen op d lie onlwikkeliog vuK daarvoor enlttn teerst 1 iuwx drqngeiil ifPeri troepen Do véi VeOi t iek zijnl Mn fabht la wiji Artj rider lgeineini 8tel i meii Art df dft lefaeri lt da roi n ji rlijksol aiUi dè pfoeutjen l lftn yoorh r eering had deze transdctié minis rieele v l aan de k o1 de Wet stemmen 1 Wi ï f binnen enoeiiide JcloosWwB W met bijntj i ia de taltaa w i HJimér iuiige 1 IS het grojote sljriliUlIjkk hei beii der geetjtelijke TOeiiJ Aangfsno ü amepdeilent vüttfÉicfltqü waüirbij I ite j an 4 000 iAt wik dt verl nd u enS j enfu i i8 defyidei benejfei S buriauxiin hanmj resiiientie 1 6 S ni lt diï Toorstel VereJnigd Door IjVeriekerd do de IregeeriDg te I OD voor 20 Hei De tentoonstelling van bonden heeft Zaterdag en Zondag op hot terrein van het Kon Zoülugisuh Jio tanischgenoolsohip Ie s Hago plaats gehad Het is de tweede welke hier te lande wordi gehomlen ea zij was dank siy ds zorgen der Ilegclingscumniissie uitstekend ingericht In het midden lan den Tuin rondom den muziektempel waren de hokken geschaard Door ongeveer 3U0 personen waaronder in lie eerste plaats behoort vermeld te worden Z K H de Prins van Oraige van wien twee schoone b iigelsche potrijihonden op de tentoonstelling prijkten die de zilveren medalje zgn waardig gekeurd waren te zaraen 402 stuks ingezonden welke in 48 groepen verdeeld waren Men vond er zeer vreemde honden 15 Newfüundlandsche waakhonden van zwarte en ZMsrtbonte kleur verder keeshouden doggejj verschillende soorten van smoushonden eenigi jachthonden een aanzienlijke vcrzaineling patrijslionden puedels schoot en leeuwhondjes De commissie van beoordeeling voor de bekruoin gen heeft o a toegekend aan If J Bakkers alhier den Isten prijs zilveren medaille voor kortherigo hazewindhonden en aan J Straver te Waddiniveen den Isten prijs zilveren medaille voor een grooteu bandhond De minister van binnenl zaken heeft ter algemeene kennis gebracht dat aan de rijkskweekscholen voor onderwijzers met het begin van den cursus 1873 74 aanvang nemende I Sept 1873 gelegenheid zal zijn tot plaatsing in het eerste studiejaar van negen kwcekelingen te s Hcrtogenhosoh negen te Haarlem en tien te Groningen ten einile diwr op kosten van het rijk opleiding tot hulponderwijzer te ontvangen Tot het examen ter plaatsing aan de kweekschool worden toegelaten zij die blijkens over te leggen gcboorteaote tussclicn 1 Jan 1H 7 en 15 Maart 1859 geboren zijn De vereischto stukken moeten vuur 10 Jtitii vrnchtvrij worden toegezonden nan den diructeur der kweekschool bij wel te men geplaatst wenscht te worden Zitting Staten Goneraal Eerste Kameu van 19 Mei In de zitting van gisteren zijn met nlgnmeene Btcinmen aangenomen de ontwerpen betrenV tidc het trarant ract België aniortisalie kanaalmnatschappij tijdelijke beperking van de nanmunting van zilveren standpenningen wijziging der wet op de burgerlijke potisiotnicn en de spoorweg Arnhem Nijmegen Staton Generaal Tweijde Kamer Zittingen van 17 en 19 Mei n de zlttitig van Zaterdag is de behandeling van de nieuwe reelitcrlijkc organisatie voortguzet Met rerirerpiug fV t amendementen is bepaald dat de zetel van Hen hoogen r d te sHage zal zijn art 73 civile nppèllen by den hoogen raad is isngcnom tn iBft 47 tegen 15 stemmen In de ritling n gisteren is de Ixhandeling van de nieuwe Rechterlijke organisatie voortgezet De slotsom dezer lining was dat 1 met Ï9 tegen 17 t werd aoogenomen een door den minister van justitie uu de bf lissipg der kamer orei elateo amendennnt Van den leer van Akerlaken tot be tere omschrijving van het beroep in cassatie en 2 aangenomen werd een aqieiideqie t van den lieer Godefroi om de vier rechtbanken die nu appèl rechtbanken geworden zijn niet te ontbinden iDe hear Viruly heeft verlof erlangd tot het doen eener nailer interpelhitie omtrent den toestand van ket Jlillegat De jdiersiitcmiaer bij het Amcrikaanaobe circus van MijerI 4 J J l n Cooper genoot gisterenmiddag te s Hage dé eer vbor H M de koningin eene voorsteliini te mogen geven met ie vijf olifanten Daartoe waren deze viervoeters op de biniiepptaats van k ptleis toegeUicp wMr H M g ¥ hofdame een gcrqimen tgd bij dat aldai zeldzame sehdluwspel vertoefde t v T iH i Ie sGrav nhage heeft Zaterdagnamiddag een zee aandoenlijk bopwipel ten groot Watfl personen dik jcr getuigd van waren diep gcschoKt In dt l ileukalipi ag den ingang en het l sch werd een rèe opilen allergruwelijkstè wijze do r een grooteGllfivarten hond fetterlijk verscheurd Of de heer den bood bü ziab liad en tijn baas Wshten te nil I eenige pogiiig hÉft aangewend om 0en gruwel tlhTOorkoiiieBJ is niet gebleken wel heeft men opmerkt dat ij voordat hel drama was afgesperbl xTck vcr i lérde MM vertrouwt intusschsn dat de eUtenaar Van den hond zich ter behoorlgke plaatse Ia zoodai i zal bek id maken om al is het kwaad dan ook niet meer te herstellen althans de verantwjKirdelgkkeid er rosr te dragen Aaii Bene correspoédentje uit don Haag aan UI BmikltUad ontleenen wij het volgende Men herinnert tiah raisschien dat de ThorbeckeCommissie het Rezond verstand heeft gehad om het doolhof van prijsvragen en wedstrijden te vermijden en lich in eens te wenden tot een Nederlamisch kunstenaar wien immer stijgende n ra in het buitenland zulk eene onderscheiding wettigde De beraionelgke Stella Oristorio vergeve het hem dat zgu groote aanleg in het buitenland ontwikkeld werd Tot heden toch is geen beeld of monument in ons land tot stand gfkoincn zonder de hevigste iwistep ontlokt de grootste intrinaes ontsponnen en de heehtste vriendscliapsbauden geitoord te hebbeo Het was akelig om aan een ontwerp van een monument te beginnen als luen dacht aan al die riemen papier die daarover vol geschreien zouden worden Die klip vermeed men dus en droeg dan heer Lcenholf te Parijs het ontwierpen vm een model op Dezer dagen kwam dit in de hoofdstad aan en waarschijnlijk zal aan het publiek later gelegenheid worden gegeven om dit welgeslaagd beeld te beschonwen De beeldhouwer die door vertrouwelijke mededeelingeu vermoedelijk in het karakter en de geheele persoonlijkheid van den staatsman is doorgedrongen heeft begrepen dat burgerlijke eenvoud hier moest voorzitten Onze moderne klcederdracht is bg uitnemendheid onsohildcrachtig en leent zich niet voor breede fraaie plooien die een beeldhouwer vooral zoekt Doch had men Thotbecke in t klassieke ge waad gehuld en hea den mantel om de schouders gedrapeerd niemand zou in hem den man zonder vertoon den oenvoudigen burger herkend hebben Leenhoff heeft Ihorbeeke den stand gegeven dien bij in de Kamer zoo dikwerf aannam wanneer bij een oogenblik poosde om oen van die korte snlimgewrongen geestrijke zinnen uil te spreken die tie oasen van het bgblad zijn Met de rechterhand steunende op eenige papieren vermoedelijk de grotidwetsherziening die op een tafel liggen houdt ile gesloten linker voor de borst insgelgks een panier vast Het hooM ziet recht vuOr zich uit De bijua classieke jas waarin iedereen den heer Thorbecke kende is door den beeldhouwer niet vergeten De gelijkenis is sprekend het geheel geeft het karakter van den persoon volkomen terug al heeft ook de beeldhouwer aan de eischcn tier kunst ge trouw door geven en nemen gcetiszins eene slnafsche navolging der natuur maar eeninoiiumentalefiguur willen scheppen Men verblpeme echter geenszins de bezwaren der moderne kte dij en erkenne dat het haast wenschclijk ware om even als met een zwarten rok en witte das voor hooggetgden bestemt ook htt jirieksche kostuum voor standbeelden als blijviitde nietle iinn te nemen Voor het verre nageslacht zou dit het sohoonhcidsgevoel meer bevredigen Wij die Thor beek tiog gckead hebben viadeii he meer en beter terug in deze fraai gemodeleerde figunr en wij zijn blijde dat een talentvol Nederlandsch beeldhouwer geroepen is om dit model op de overeengekomen schaal te boetseeren Moge het binnenhof weldra met dat beeld prijken I Namens het bestuur van den sigarenmakersbond is door den generaal secr Hakman de volgende circulaire a a de ipattopne gezonden Met gepaaten eerbied hebben wij de eer ons tot UËd te wenden ten einde U te doen kennen onze eischeo na welker inwilliging wij besloten hebben de wei kzaamheden te hervatten 1 dat hetsigarenmskenbond btgve bestaan 3 niet toepassing van bet livrettenstelsel 3 verhooging der loonen overeenkomstig bet hier volgende tarief a de loonen be neden 4 mei SO ots per müle i de loonen van af 4 tot aap ƒ 7 met l per mille e de looien van af 7 tn ditarboven met 1 50 per mille Wij verUngen door onze eisehen niets ander dam A gebruikmaking van oas recht tut vereeniging en vergadering ons door de wet ttjegekend B eene matige loonsverhoo i gi overeenkomstig de behoeften drs tgds C niet ep saiiix van een drn werkman degradeerend vi ruederend livrettensteliel en D afschathng van het willekeurig iuliouden van verdiend luau Ziedaar M H de eischen ran werklieden die goeiie werkstaking hebbeu gezocht maar door onduor dachte maatregelen van hh patroons lang reeds veel te IsDg van werk verstolcen zgn Ctr Dayhl Vrgdag werd te Amsterdam ia Fdix MerUU de aaiif kondlgde meeting gebonden uitgeschreven door de rereeitiffinf in ket belaag ia ft eezenverpleging Door de heeren dr Tjaden Medtlehiian A Gildeaeeat r nar M M ran Bau l i fi4 C G Heldring van Hemmen P H lliigtubuUi Jr Koopmans van Boekeren dr Gunning ea prof Kauwenhoff werden belangr ke aededeelingen gedaan die vooruamrlijli liepen over de voor n nadeelen an de ver leging der weezen in gesticliten tegenover die van de opname bij particulieren ten platten lande Ook werd gesproken over de behandeling en tie opvoeding der weezen en hun kleederdr icht Het belangrijk verslag dat wij over deze vergadering van onzen Arosterdamscheu correspoDiieat ontvingen kunnen wij tot ons leedwezen heden wegens pmtsgsbick liet opnemen Uit Urielle meldt Bw itk It koofdcuamissie voor ket uosaiiMnt van I AprS 18 aeue trgeling beeft ontworpen voor het feest bij de onthulling op 2 Sept aaast Het lal geopend worden door het loswu van het geschut het lulden der klokken en het bespelen van het carillon Na de plechtige ontvangst van de afgevaaidigden der aub commissiën zullen deze met muziek geleid worden naar ket feestterrein dat weer smaakvol met tribunes zal worden bezet Z M de koning die de uitnoodiging tot het bgwonen van het feest met de meeste bereidwilligheid heeft aangenomen zal na aan de Steenen kade aan wal gestapt to ign ereneens met muiiek en begeleid door verschillende autoriteiten in optocht naar het feestirrein gaan Wt oeer de koniokluke tribune bstet zal zijn tal een nader aan te wglbi lid der boofticommissie het woord voeren en na de onthulling van het beeld waartoe het teeken door Z M den koning gegeven zal worden zal het monument plechtig overgedragen wolden aan het dagelijkich bestuur der gemeente In hetzelfde lokaal nis ten vorigen jare zal daarop een dejeuner dinatoire plaata hebben Wanneer de tweetle steen gelegd zal worden van het asyl voor zeelieaen is nog niet bepaald maar ofschoon langzaam vordert de zaak toch De heer Outshoorn van Amsterdam zal weldra gereed zijn met het bestek voor den gedeeltelijken bouw van het asyl volgens een door hem ingeleverd en door de coiamissie goedgekeurd plan en met het oog daarop is beiloten dat het werk spoedig publiek zal aanbesteed worden Het klassikaal bestuur van Breda zil in zake ds Koeken te Moerdijk een proces instellen en heelt de zaak in handen gesteld van een rechtsgeleerde Men schrijft aan de Leid Ct het volgende Uit het Westland is voor eenige dagen de verzending van asperaies begonnen die zoolang het weer niet gunstiger wordt met kleine partijen wordt voortgezet Van het echt lenteachtige dat in het laatst van Maart en in hot begin tan April zich deed kennen was stdert dien tgd tot heden weinig of niets te bespeuren Ken zeer strenge vorst in de nachten van ia en 26 April heeft eene algemnne seliiidc gediinn waardoor de oogst niet zoo gnnstig Zal ninaUiii als hij icli liet aanzien Overal ij i de nnrda ipek n afgivrorcii naavduor im ii eene ma uid Ion aehlcini is Van tie vruchtlioonieii o a inn peren zal de pluk gering zijn ierwijl de dmivenboomen in hunne eerste teedere botten door de koude zijn aangetaet Later zal het blijken hoe het met andere vmcbtboomen zouals de appelen die thans in bloei staan gesteld is daar de aanhoudend scherpe Noorde wind het joage groen en de bloesems geeselt alle groeizaamheid belemmert en telkens nog nacbtvoisten medebrengt De opbrengst van moesgroenten is ten gevolge daarvan ilan ook oog zeer beperkt en peulen doperwten en andere producten kwijnen op den akker In de bloemkwaekergen leveren de kassen wel eenige bloeiende planten op doch in den tuin is er nog geen icens te doen £ r kan minder gegsakkeigk gemeld worden wat er bloeit dan wat er Van de sierboomen en heesters sedert lang in knop staat doch niet openkomt Daaronder komen de seringen voor terwijl eenige andere anders reeds bloeiende Uoemea nog geen knoppen dragen of bladerloos zijn Het eerste groen zooals dat van den kastanjeboom heeft op sommige onbeschutte plaatsen in het oogloopend door vorst geleden F r zijn voorbeelden dat in Januari stukken grasland gemaaid zijn ten gevolge van het buitengewoon zachte wei r Thans is overal wel het vee in de weiden maar het laatste gras wordt opgegeten zonder dat er bijgrueit Aan stukken voor den hoothouw af te zonderen kan op verre na niet worden gedacht integendeel nu men half Mei meende volop gras te hebben en het hooi verbruikt is zien sommige bouwlieden zich nog genoodziiakt hooi te koopen omdat het weiland niet voor de behoefte van het vee oplevert Het hooi stggt dan ook dieutengevolge in prgs Zoo vervliegt tot schade voor den een en tot derving van genot voor den ander de schoone tijd met de lange dagen de bloeimaanti waarvan men zich telkens bloemrijke dreven geuren en kleuren en malsche luchten voorspicgeit in eene Maartsche koude In de maand Maart dezes jaars werd ten kantore van de firma Schleicher Kempff te Rotterdam eene som van ƒ 1107 57 vermist die moest strekken tot betaling eener couitage rekeuing welk bedrag uit een gesloten lessenaar was ontvreemd terwijl ook bleek dat verschillende Sessohen wijn successievelijk alt den kelder waren verdwenen Na in den aanvang pertinent te hebben ontkend beleed een der bedienden van het kantoor zijne schuld terwijl inmiddels het geheele bedrag door tusschenkomst van een dettle aan genoemde heefen was gerestitueerd Het bedoelde jonge menach stond ter zake van dien diefstal terecht terwijl acht getuigen de bijzonderheden aan het licht brachten Atlvocaat mr Knottenbelt pleitte voor den beklaagde veruchtende omstandigheden op den eiseh van den OlScier die tot cellulaire gevangenisstraf van een jaar concludeerde Dij vonnis van Zaterdag verklaarde de Rechtbank de schuld van den beklaagde bewezen doch in aanmerking nemende diens oprechte bekentenis en jeugdigen leeftijd en het gemis van berokkend nadeel veroordeelde zij hem tot eene cellilaire gevangeuilstraf van acht maanden Uit Parijs vernemen wij e n vleiend getuigenis voor het talent van twee landgenooten de heeren Hollmann en Hollander pensionnaires van Z M den koning die hun helangelooze en zeer gewaardeerde medewerking verleenden aan het welslagen van een liefdadigheidsoonoert in de ïsal Erard dat zg met hnn voortreffelijk vioolspel opluisterden Met mevr Fe lix Ltïvv een pianiste van zeer veel talent vertolkten zij het trio en ré van Mendelssohn Dagbl Jl bondag werd te Gent een melkboer terwgl hij I bezig was aan een openbare pomp water in zijn melkkan te pompen door een agent van politie overvallen en naar het commissariaat gebracht waar hij niet weinig verwonderd stond toen hij vernam dat proces verbaal wegens vervalsohing van ter verkoop bestemde levensmiddelen tegen hem werd opgemaakt 1 Tot verdediging zijner handelwijze zeide hij o a Ik had geen melk genoeg meer voor al mijne kalanlen en wat moest ik toen ander doen Ik heb het reeds zoo menigmaal gedaan zonder dat men er mij iets over gezegd heeft en ik verzeker a dat wg melkboeren het bijna allen doen Het spreekt van zelf dat deze verklaring niet bijdroeg om hem van de rechtsvervolging te ontslaan en waarschijnlijk zal de rechtbank van politie waarvoor hij zich zal te verantwoorden hebben deze redoneeriag ook met als reden tot vrijspraak laten gelden De New Vorier TriJune deelde onlangs den volgenden brief mede van een gemoedelijkeu zakkenroller Heer redacteur 1 wees zoo goed uiven lezers te verzoeken hunne beurzen portefeuilles enz van een adresknartje te voorzien Het gebeurt ons dikwijls dat we in de uitoefening van ons beroep in het bezit komen van photogralien en papieren die voor ons goene voor den rechtujntigen eigenaar vaak ontschnt