Goudsche Courant, woensdag 21 mei 1873

VrUdag 23 Mcl 1873 N 1364 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Laatste Berichten K Te verkrijgen te Gouda bjj L Sehenic winkelier de Hoogitrnnt wijk A 123 te Rotterdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Schippereijn C blnnuwe porceleinwinkel te a Hnge bij J L F C Snabilië apoth te Ledden bij E Noordijk te Utrecht bij F Alteua apoth t Am lerdam bij F vnn Wiudhfim C verkoophiiis te Oudewater bij T J van Vreumingen te Schoonhoven by A VVolff I oare aarde bebben Pe bewaring daarran kan voor ons gevaarlijk word n en ho ongaarne ook wij zien ons nu gedwongen die te vernietigen Zelf was ik bgi a in liet ge irang geraakt omdat ik den moed uict bez it hit portret an ren kind te veracheoren Ik had het jaar te voren een kind van gulijki n leeftijd verloren en zou voor het bezit van een portret van dat kind alles gegeven hebben Uaarnieta mij op het poor van den eigenaar brengen kon bleef mij niets anders over dan deu vond publiek te maken i was dom genoeg om dat te doen en dit bracht de polilie op myn spoor Zeg aan owe leiets dat zij door hun adres in hunne portemoaaie te dragen zich zelven en oo eene groote dienst zullen bewijzen VVg willen leven en luten leven Versailles 19 Mei in de Nationale Vergadering IS tene intorpellntio vourgelezen onderteel end door 160 leden inhoudende dat zij overtuigd van het ernstige van den toestand een Kabinet verlangen Wflks enoruie het land ijiruststdt Zj verzoeken iMitsiiien verlof om het Ministerie te luterpelleeren ovi r de wijzigingen ilie het tliiins heefi oiidcrgaaii in oier zijne ien3wij e omtient de uoodzakdijLlieul eener go d con ervatieve polttck Er werd in overweging gegeven de discussie hierover tf doen plaats hebben aanstaanden VnjJag Op voorstel van deu bei r Dufaure werd beslolen den dag morgen te bepalen De heer Dufaure heeft ter tafel gebracht de ontwerpen op de organisotie der openbare macht en de amenetelling eener Tweede Kamer De linkerzyda eisehte daarvan dadelijke lezing Dit werd echter verworpen De heer Peyrat beeft een protest ingediend tegen het indienen vnn constitutioneele wetaoutwerpe bij ene Nationale Vergadering die geen constilueeremie macht heeft Het ia onderteekend door 60 leden Met eeue zeer groote meerderheid werd de urgentie an dit stuk verworpen In eene bijeenkomst van het liaker eentram heeft 1 l t hnjtopble terslag uitgebracht van zyue ending aaar den heer f hie s Deze heeft beu stellige verzekering gegeven dat aan de wenseheu vau het Jinkercentrum zal worden voldaan De republikeuische linkerzijde heeft besloten au de beeren Gre vy en Simon een adres tan dankbetuiging te zenden Madrid I9 Mei De Gaeeta gelooft dat het bericht aangaande de komst van don Carlos in Navarre onjuist ia Rome 19 Mei In de Kamer van Afgevaardigden beeft de beer Maaeini voorgesteld de Jezuïeten te verdrijven De heer Lanza bestreed dit voorstel als ontijdig en zich kenmerkende door gebrek aan gematigdheid s rs sT sir m s s m 7 t raa Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van den 7 Mei 1878 P S hnisvr van P B en C N huisvr ran J J Z veroordeeld ieder in eene geldboete van 1 of ieder een dag snbs gevangenisstraf wegens het te Gouda werpen van vuilnis op den tot openbare dienst bestemden grond zonder schriftelijke loesteinmiug van Burgemeester en Wethouders f M J B en H B veroordeeld ieder in twee geldboettn vnn ƒ 2U of subs gevangenisstraf van vior dagen oor eUc boete wegens het op verschillende tijdstippen bjfrgcren van slib in de rivier der Hollaiidsche IJsel binnen den afstand van 20 metirs gemeten nnerwanrts uit den oeverhjq zonder vergmming van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland En allen in de kosten des nooda invorderbaar bij Itjfsdwang Burgerlijke Stand Gebobem 16 Mei Pieter Gerardus ouders A Grendel en J HogeïMB 17 PieterncUt Theodori Maria anders J Janien en W S vaa Scbaik Maria Anna ondcn T Stigter en S C Piokaa Hendncns Josepbni Lambertns oudera A F Rnigen ei M E Jdoatea 18 Uaria Sophia Eliiabeth ouders I Welachm e 8 E Roieatrate Martina Johanna ouders P J Spienngslioek en M C van der Laan 19 Gerrit oodera M vaa Leeuwen n S Tgboot Aotonia Cornelia Maria ouders A C C Verjijl en E 1 Jaspers Ovuu aDE 17 Mei h Glasbeek S m 18 S van Ilavene buiair van Snel SS j 19 F J de 1 00 62 j GlHrvD 19 Mei P J Bellaart en G J Kertenoever ADVERTEWTIËW Voorspoedig bevallen van een Zoon N C M SMELT DB Mot Gouda 17 Mei 1873 Voorspoedig bevallen van eene Dochter S E WELSCHBN RozMTEATE Gouda 18 Mei 1873 Ontydig bevallen van eene doode Dochter Mevrouw WENSINK geb Sukbsbn Gouda 20 Mei 1873 Heden overleed in het Wèee en iElemoeseniershuia alhier onze veel geliefde Pleegmoeder de Wed A BRINK Ruim 28 jaar was de overledene als Kindermoeder in ons gesticl t geplaatst en mogten wij allen in hare trouwe sorg en moederlöke liefde deelen Zij had veeL lief en heeft veel Ijjcjen verzacht Hare nagecjacbtenis zal bg ons in eere worden gehoudenJ I De tv EESKINDBEEN Gouda 19 Mei 18731 Puik smakende in alle soorten nit het logazgn van de Heeren W0LTEE8 en JONKER te Amsterdam ie verkregen by H W H S tEEVENS Banket en Eoekbikker te Gouda NB Alsmede LIMONADE SIROOP tot lagen prjjs ten gebmike van Heeren Sociëteit en Koffiehaishooders ZUIGTANDENs De ondergeteekSide Tandheelkundige bericht dat hg Tolgens de nieuwe methode zouder hel uitnemen der wortels op het zachte tandvleesch heele GEBITTEN plaatst zonder pvjn Geene betaling voor gebruiker overtuigd ia dat zg aan alle vereisehten voldoen J M van BAinden Chirnrgin lfentiste Dubbelde Buurt te Gouda Een HEER verlangt tdgen 1 Julg a s in Gouda te huren TWEE qf DRIE gemeubelccrdc Kamers met BEDIENING Aanbiedingen onder letter X bij den Uitgever dezer Courant Mevrouw COSUN van i Leent vraagt een Keukenmeid tevens HUISWERK kunnende verrigteu Openbare Verkooping van een binnen weinige jai en nieuw gebouwd h TJ I s met SCHUUR ERVi en TUIN ingerigt tot Herberg en Logement staande en gelegen in het Dorp van Zevenhuizen op VRIJDAG den 23 MEI 1873 dös voormiddags ten 11 uur in het te verkoopei perceel genaamd PAX INTRANilBUS Nadere inlichtingen zijn tb bekomen ten kantore van Notaris MOLENAAjR Ie Waddinxveen Lcidsclic Stoofflbootdlenst JOLHMDINr Van LEIDKN naar OOÜDA Zondag voorm 7 nur nam 5 nnr Overige dagen s morgens 5 nnr nam 12 15 en ten 4 uui Van OOÜDA naar LEIDEN Zondag voorm 7 nur nam 5 uur Maandag Dinsdag Woensdag en Donderdag s morgens ten 6 en 10 30 en nam ten 5 nur Vrjjdag smorgeus 4 uur Zaterdag 5 30 De DIRECOTB Tegen Augustus wordt gevraagd ESNB BEKWAME DIENSTBODE van de R K Godsdienst Adres Markt A N 152 OUD CARTAGENA S BERGPLAIVTEIV OLIE belet niet alleen oumiddelyk het uitvallen van het Haar maar zg behoudt het leven en da groeikracht van het aanwezige Haar zoo volmaakt dat daardoor de grgsheid verdorring wordt voorkomen Die zich gewent deze Haarolie als gewone Haarolie of Pomade te gebruiken zal om het zoo eens uit te drukken zyn jeugdig leven minstens tien jaren rekken want zoo lang men toch een fermen onverkleurden haarbol bezit mag men het zjj hier met eerbied gezegd toeh niet oud heeten en hoe eerbiedwaardig de ouderdom zelve is wensebt men toch zeer zeldzaam vóór den onderdom oud te schgnen Om dit middel voor elk bereikbaar te stellen is de prgs sle shti 00 cents als conservatiemiddel heeft men aan 2 of 3 fleschjes genoeg maar als geneesmiddel moet het bepaald eenmaal daags gebruikt worden Hetzelve ia i 60 cents par fleschje verkrygbaar aan het Hoofd Depöt bg A BRBETVELT Az i Delft En verder in de onderstaande Depots bg Mej de Wed BOSMAN Gouda 3 H KELLER Zoon i2o rrfamWegtewagestr A BEUNARDT Oostpoort C WILHELMUS Woerden A PRINS Zevenhuüen W BARES Gorinchem J J GROENHÜIZEN Utrecla En meer bekende dópóts in ons Rgk Dr J G POPFs Plantaardig TANDPOEDER Het reinigt de tanden dermate dat door zgn dagelgksch gebruik niet alleen de gewoonlgk zoo lastige tandsteea verwgderd wordt maar ook het glazuur der tanden in witheid en fijnheid toeneemt Dr J G POPFs Anatherln MONDVVATER op Gonda Or k van A Brinkinan het zekerste middel om de tanden en het tandvleesch gezond te honden alsook tot genezing van monden landziekten wordt ten zeerste aanbevolen I BESMET TELIJKE ZI ERTEN Üe DUBOEMÜKSTEH der gemeente Gouda gelet op art 21 der Wet vju den 4 December 1872 StaaUUad ifi 134 tot voorziening tegen betinettflijke ziekten Breoi ter slgeuieeiie keniii dat de mazeUn in de e gemeente epidemiach voorkonen Gouda den 20 Mei 1873 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN TJia TR BK SElX4 UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1872 Vtrvjlg De behoeftige klasse verkeerde over het 1ffemeen in minder ongunstigen toestand dan in Eet vorige jaar waardoor dan ook niet zoo proote behoefte aan ondersteuning werd gevoeld lierop was vooral van invloed Eet langzamerhand verdwijnen der pokkenepidemie en de zachte weeragesteldheid die toeliet met het meeste werk gedurende denc winter voort te gaan De wijziging der armenwet waarbij bet stelsel van verhaal van verleenden onderstand op het ouderstandsdomicilie werd afgeschaft bleef bier gunstig werken Instellingen door of van wege de Gemeente beheerd of gesubsidieerd Deze instellingen zyn de volgende 1 Het Burgerlijk Armbestuur waardoor in 1872 werden ondersteund onafgebroken 71 huisgezinnen en SA afzonderlijk levende personen en tijdelijk 1U8 huisgezinnen en 31 a onderlgk levende personen Bovendien werd aan 1096 personen kosteloos geneeskundige hulp verleend 2 Het vereenigd Wees en iKlmoeseniershnis waarin op den In January 1872 48 kinderen werden verpleegd In den loop van het iaar kwamen er 9 by 2 stierven en twee verlieten het gesticht zoodat er op 31 December 54 weezen verzorgd werden Aan dit gesticht werd door nu wijlen den Heer A K Kemper voorwaardelijk een kapitaal van 30 000 gelegateerd tot de aanvaarding van welk legaat Regenten door den Koning werden gemagtigd 3 Het Bestedelingshuis voor kinderen By den aanvang van het jaar bevonden zich in het gesticht 22 kinderen Il verheten het en 1 werd opgenomen Aan het einde van het jaar werden dus in het Bcstedelinghuis slechts 12 kinderen verpleegd 4 Het Gast of Ziekenhuis Het getal zieken in het Gasthuis gedurende 1872 verpleegd is reeds opgegeven in het 6e Hoofdstuk Behalve de zieken bevonden zich op 1 Januarü in dit gesticht als kostkoopers of bestedelm r i 11 mannen en 13 vrouwen 1 man en vrouw stierven zoodat aan het einde van het jaar werden verpleegd 10 mannen en 12 vrouwen 5 Het Oude Vrouwenhuis In dit gesticht werden bij den aanvang von het jaar verpleegd 89 vrounen waurviiu or 19 haar kost hadden gekooht en 20 op preuves gezeten waren Twee kostkoopsters en eene die op eene preuve was geplaatst kwamen te overlijden ter wijl nog een van de laatste categorie naar een krankzinnigengesticht moest worden overgebragt Op den 31 December waren er dus 35 vrouwen aanwezig 6 Het Israëlietisch armbestuur dat tevens het beheer voert over het Oude Mannen en Vrouwenhuis voor Israëlieten Deze instelling wordt niet van wege de Gemeente beheerd maar gemet een subsidie Het armbestuur verleende onderstand onafgebroken aan 1 huisgezin en 3 afzonderlijk levende personen en tydelijk aan 7 huisgezinnen en 1 afzonderlijk levend persoon Bovendien bevonden zidi op 1 Januarü in het gesticht 7 mannen en 4 vrouwen lu den loop van het jaar werd 1 vrouw daann opgenomen terwijl 1 man en 1 vrouw stierven zoodat op 31 December aanwwg waren 6 mannen en 4 vrouwen Volgens de laatst goedgekeurde rekeningen dienstjaar 1871 bedrof ge de ontvangsten iat ustellingen van Weldadigheid door of van we j e de Gcmeeute beheerd ofgeiBbsidieerd 40329 73 en de uitgoven 43444 07 Onder de ontvangsten n subsidiSn uit de Gemeentekas ten bedrage van 20394 00 begrepen Middelen tot leniging B vermindering der armoede inzonderheid door onderwas en werkverschaffing Er zijn geene andere inMellingen van dezen aard die door of vau ri4p de 6 a enta beheerd worden als de Armenschool met de daaraan verbonden Avondschool Zij is kosteloos toegankelijk voor alle onvermogende kinderen terwyl op de avondschool ook meei bejaarden onderwijs kunnen bekomen Werkverschaffing tot leniging van armoede geschiedt door twee instellingen die echter niet van wege de Gemeente beheerd of gesubsidieerd worden a De Werkinrigting tot wering der Bedelarij Deze instelling dekt hare kosten door bijdragen van particulieren die daaraan wek ks contribueeren Alleen de gebouwen behooren aan da Gemeente en worden door haar onderhouden Aan het hoofd staat een bestuur van negen leden en een collegie van Commissarissen dat uit 25 personen bestaat Ieder die zich aanmeldt en ondersteuning blykt noodig te bebben kan daar tegen verrigting van het hem aangewezen werk den kost en bovendien nog eene kleine geldel ke belooning bekomen Deze inrigting oefent in onze gemeente eeuen zeer gunstigen invloed uit Zj heeft de bedelarij die vóór hare oprigting op groote school liestond geheel doen verdwijnen Het grootste getal personen dat tegelijk zich in de inrigting bevond beliep 103 het kleiu ste 51 hieronder zyn begrepen 36 oude lieden die tegen eene kleine bydrage van armbesturen of particuheren in het gesticht zyn gehuisvest en ooorloopend worden verpleegd b De vereeniging Hulpbetoon aan eeilykeen vlijtige armoede Zij stelt zicht ten doel aan behoeftige gezinnen zedelijke en 3tolFeIi ke ondersteuning te verleenen het laatste inzonderheid door de vrouwen tegen een billijk loon naai en breiwerk to doen veriigtcn Instellingen ter voorkoming van armoede door of vnn wege de Geiueonte beheerd a De Bank van lx ening bestuurd dooreene comiaisdic van drie leden Op den Isten Jaouanj vsaren aanwezigi 16419 panden beleend met 48201 40 Iq den loop van 1872 Kcrden beleend 84948 voor 188708 90 te lamen 101 367 panden beleend mcl ƒ 871910 80 Daarentegen Merden er i Kelott 84S56 paad teg ƒ 284549 60 993 8Ü71 95 Te lamcn 85349 ten beirage van 8869tl 65 Zoodat op nlt Dec l 72aan ezi waren 1S0I8 panden beleMd metf 44988 7S Hel laUo m ko noarvan tijdelijk ƒ 10 000 in du Gemeentekas is gestort bedroeg 21696 73 Het debet der admimstratie Tan verkoop 28810 Kapitaal der bank op uit December 1872 66923 53 Er werden in den loop van het jaar 1894 landen minder beleend en 2261 01 minder ter een verstrekt dan in het vorige jaar Aan het einde van het jaar waar echter het getal aanwezige panden en de waarde die zy vertegenwoordigen ongeveer gelijk aan die van nlt December 1871 h De spwjus onder het beheer v n hel Burgerlijk armMstnur Door 743 personen werd ingebragt de som van 6733 25 Zij ontvingen terug 0959 67 Het bedrag waarmede de teruggaaf den inleg overtreft wordt bestreden uit de rente die het op de spaarbank geplaatste kapitaal heeft afgeworpen zijnde een som van ƒ 57 55 en voor het overige uit de fondsen van het burgerlyk armbestuur In h it vorige jaar hadden 743 penonaa de som van ƒ 7306 ingebragt Behalve de beide voorgaande Gemeente instellingen verdienen nog de volgende die door of van wege Corporatien of Particuüeren beheerd worden vermelding u De spaarbank opgericht door het Departement Gouda der maatscbappy tot Nut van t Algemeen Volgens de laatste rekening be lroeg het getal deelnemers 992 De inlagen in het jaar 1872 gedaan beliepen ƒ 36904 77 terwijl aan de deelnemers werd temgbatMld zoo voor opgevraagde inlagen als voor 35613 49 De Spaarbank betaalt eene rente van S n h De Hulpbank in lyks opgerigt door het Departement Gouda der Maatscbappy tot Nut van t Algemeen In 1872 zyn 51 voorschotten verleend tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 8445 c Een algemeen Ziekenfonds dat 125 deelnemers telde door welke 515 36 aan contributiën werd bijgedragen aan 92 personen werdgeneeskundige hulp verleend d Twee Begrafenisbussen door byzondei vereenigingeu bestuurd Zjj telden 1966 leden de gelden ter begraving van 86 personen uitgekeerd bedroegen 8305 De toestand van den landbouw en den landbouwer is gunstig gebleven De pryzen die van het zuivel en andere landbonwvoortbrengselen werden gemaakt waren hoog Een mime voorraad hooi werd gewonnen Het natte naiaar was echter zeer nadeelig daar men hierdoor genoodzaakt werd het vee buitengewoon vro de weiden te doen verlaten Er zyn in het afgeloopen jaar onder deze Gemeente publiek verkocht 4 0450 heet weiland De prijs bedroeg 7200 De kosten waren 11 procent van dien koopprijs De huurprijs per hectare is van zestig tot honderd gulden Er bestaat voor deze en eenige andere naburige gemeenten eene afdeeling iouda en Omstreken der HoUamlsche Maatschappij M Landbouw Zij is 134 ledon sterk In de bjjeen